Eltransportforum

Eltransport

Eltransport

Adobe Stock

Elektrifisering av transportsektoren

Elektrifisering i transportsektoren er et viktig bidrag til å redusere klimagasser. Dette gjelder ikke minst i byer og tettsteder hvor mye trafikk gir unødvendig lokal forurensning. Landbasert transport står for rundt 20 % av klimagassutslippene i Norge.

NEKs Eltransportforum er en arena for aktører innen infrastruktur for elektrifisert transport, hvor formålet er å finne felles løsninger innen et område som er i rask utvikling og sterk vekst. For å utnytte miljøgevinsten best mulig er det viktig å enes om felles løsninger der dette er mulig, og å utnytte synergien mellom de forskjellige aktørene maksimalt.

Eltransportforum

NEK ønsker å inkludere interessenter innen ladeinfrastruktur til alle typer av elektrifisert transport. Dette inkluderer også interessenter innen den videre utvikling av infrastruktur til elbiler.

Vel så viktig i den videre utviklingen er infrastruktur til elbusser og tyngre kjøretøy. Videre følger behovet for utslippsfrie byggeplasser og elektrifisert massetransport.

Elektriske landbruksmaskiner, samt den videre elektrifiseringen av personbiler inkludert det siste tilskuddet i bybildet, personlig e-transportører (PeTs).

NEK vil også inkludere bidrag fra allerede etablerte standardiseringskomiteer som i dag ivaretar elektriske installasjoner, ekom og infrastruktur for alle typer samferdselsprosjekter. Forumet vil ha grensesnitt til det allerede etablerte Landstrømsforum og også søke å inkludere infrastruktur til elfly for kortbanenettet.

NEK tilbyr en faglig arena som er åpen for myndigheter, forvaltere, miljøorganisasjoner, bransjeforeninger, tilbydere, leverandører, rådgivere samt brukere og markedsaktører.

Mandat for Eltransportsforum

Personbiler

NEK hadde i perioden 2011-2015 et aktivt «elbilforum». Dette var en møteplass for aktører som ønsket å finne felles løsninger innen et område som var i rask utvikling. På tidspunktet forumet var aktiv, hersket det mye usikkerhet om hvordan man skulle møte det ventede flommen av private elbiler. Disse skulle lades både i hjemmet, i parkeringshus, langs veien og i ladeparker. Forumet ble stilt i bero når man følte at de mest presserende utfordringene var løst.

Behovet for å revitalisere dette arbeidet – og å utvide det til å omfatte tilsvarende problemstillinger for tyngre kjøretøyet melder seg med økende styrke.

Med bidrag fra tidligere arbeid i NEK sine komiteer og fora har man kommet et godt stykke på vei i arbeidet med å utvikle fellesskapsløsninger. Det vil likevel stadig være behov for utvikling og oppfølging, samt en felles arena for ivaretagelse av felles interesser i bransjen basert på åpenhet, frivillighet og konsensus.  

 

Busser og lastebiler

Større byggherrer som Oslo kommune krever utslippsfrie byggeplasser og aktører som Avinor har bestilt utslippsfrie shuttlebusser. De fleste litt større byene i landet er i gang med elektrifisering av kollektivtilbudet og nylig ble landets største ladeanlegg for busser åpnet på Alnabru i Oslo.

Elektriske lastebiler er allerede kommet på markedet og andre tyngre kjøretøy er på vei. Videre forventes også at for eksempel landbruksnæringen vil elektrifiseres i mye større grad. For å stimulere til denne fortsatt positive utviklingen, må infrastrukturen for lading av kjøretøyene på plass. Den største miljøgevinsten og samfunnsøkonomien oppnås ved å unngå proprietære løsninger og parallelle systemer, og da må aktørene samles og enes.

Landbruksmaskiner

 Det forventes også at for eksempel landbruksnæringen vil elektrifiseres i mye større grad.