Ex-områder

Arbeid i ex-områder

Arbeid i ex-områder

Scanpix

Utstyr med eksplosjonsbeskyttelse (Ex-utstyr), kjennetegner elektrisk og ikke-elektrisk utstyr som er utformet for å hindre eksplosjon, dersom det skulle oppstå en eksplosiv atmosfære av gass eller støv.

 

Om fagområdet

En rekke beskyttelsesmetoder finnes for å hindre at utstyr forårsaker eksplosjon. Kravene til de ulike metodene er beskrevet i normserien IEC 60079.

Myndigheter fastsetter overordnede krav til Ex-utstyr. I Norge gjelder «Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr» (el-tilsynsloven). Relatert til eksplosjonsfarlige områder utøves myndighet hovedsakelig av Petroleumstilsynet (PTIL), Arbeidstilsynet, og Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB).

Aktuelle forskrifter er som følger:

  • Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område (FUSEX), setter krav til utstyr i områder som er klassifisert som eksplosjonsfarlige.
  • Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer (FHOSEX), setter krav til vern av sikkerheten og helsen til personell samt materielle verdier, mot farer som følger av eksplosive atmosfærer.

I Europa fastsetter EU-kommisjonen direktiver som medlemslandene er forpliktet til å følge. Norge er forpliktet gjennom EØS-avtalen. ATEX-direktivet setter krav til utstyr, personell og materiell i eksplosjonsfarlige atmosfærer. FUSEX er innrettet mot ATEX Directive 2014/34/EU og PHOSEX mot ATEX 1999/92/EC. De norske forskriftene er utformet med hensyn på å ikke skulle være i konflikt med direktivene. Forskriftene er imidlertid ikke en direkte oversettelse av direktivet slik at korrekt tolkning og forståelse er viktig. Kommisjonen har etablert en egen nettside for ATEX under europa.eu.

Standarder utvikles i tekniske komiteer. IEC 60079 utarbeides i (IEC) Technical Committee 31 (TC 31). IEC er en industribasert standardiseringsorganisasjon der hver medlemsnasjon har en stemme. NEK er Norges medlem.

I Norge speiles det internasjonale standardiseringsarbeidet i den norske komiteen NK 31.

 

Komiteer