Om Forum

Ved inngangen til 2022 er det rundt 200 medlemmer i NEKs forum

Hva er et forum?

NEK har rundt 80 aktive norske komiter. Disse arbeider innen definerte områder, noen av dem innen spesifikke områder mens andre med mer generiske problemstillinger. Komiteene viktigste verktøy er standardene. De bidrar til å utvikle disse i samarbeid med det internasjonale nettverket av eksperter.

I enkelte tilfeller oppstår det utfordringer som krever en bred tilnærming eller ligger i et grenseland mellom NEKs ansvarsområde og andre aktører. I slike tilfeller kan det være at komitenettverket ikke er tilstrekkelig og at opprettelse av forum kan være aktuelt.

Opprettelse av forum

Forum kan opprettes av NEK for å:

  • Arbeide med utfordringer som strekker seg over arbeidsområdet til flere komiteer. Det vil si at det foreligger et omfattende og vedvarende koordineringsbehov som ikke kan løses i en felles arbeidsgruppe
  • Bidra til å løse komplekse behov som krever innsats fra flere ekspertmiljøer og som også krever samhandling med miljøer utenfor NEKs ekspertmiljø

Et forum kan avgrenses til NEKs nettverk eller kan åpnes for andre interessenter.

Ved inngangen til 2022 er det rundt 200 medlemmer i NEKs forum. Enkelte av disse er også knyttet til en eller flere av NEKs komiteer, mens de fleste kommer fra aktører som normalt ikke inngår i NEKs komiteer.

Varighet for et forum

Forumet vil være i drift så lenge NEK og deltakerne mener det er et reelt behov. Det vil i praksis si at når begrunnelsen for opprettelsen av forumet ikke lengre er tilstede vil det legges ned.

Hva produserer forumene?

Forumene har ikke anledning til å utvikle standarder. Dersom det oppstår behov for å utvikle en standard, kan forumet henstille relevant komite om dette.

Forumene kan fastsette prinsippvedtak. Dette er en en type dokumenter som tjener som «enighet innad» i forumet for spesifikke problemstillinger. Disse kan ikke være i konflik med fastsatte standarder, men kan f.eks. ta stilling til valg av en konkret metode i de tilfeller standardene har flere alternativ. De kan også fastslå enighet på områder hvor standardene ikke har omtale.

Utover dette vil også forumenes arbeidgruppe kunne utarbeide forslag til felles policy og tilnærming til ulike problemstillinger.

Gå gjerne inn på et av NEKs forum for å se på hvilke prosjekter de arbeider med. Da får du er bedre inntrykk av hvordan disse arbeider.