NEK foredragsholdere

Oversikt over NEKs foredragsholdere

Om NEK foredragsholdere

NEKs dyktige foredragsholdere sitter tett på teknologiutviklingen innen kjerneområde: el- og ekomsektoren. Foredragholderne er flittig brukt på NEKs egne konferanser, webinar og seminarer, men er også innledere på andres arrangementer.

Målet er å øke industrien og næringslivets oppmerksomhet om den teknologiske utviklingen, standardenes rolle i verdiskapingen og hvilke forretningsmuligheter disse gir. En rekke av innleggene er lagt opp på strategisk nivå, mens andre innlegg går konkret på utfordring og løsning.

På denne siden presenterer vi våre dyktigste foredragsholdere, som kan gi engasjerende foredrag innen utvalgte tema. Disse trener kontinuerlig på å gi forsamlingen den beste opplevelsen, hvor reell kunnskap og kompetanse utgjør grunnmuren.

Leif Aanensen

Om Leif T. Aanensen

Leif T. Aanensen er administrerende direktør i NEK. Han er levende opptatt av hvordan de store teknologiendringene påvirker samfunnet og næringslivet. Hvilke endringer skaper nye forretningsmuligheter og hva er bare døgnfluer?

Temaer som vil inspirere han til flammende innlegg er for eksempel om AI vil snu opp-ned på samfunnet, om hvordan et høyt kostnadsnivå i Norge medfører at humanioder vil bli en del av inventaret i de fleste bedrifter. Andre makrotrender, som for eksempel elektrisitet som energibærer, og dets betydning i det grønne skiftet, vil han gjerne bli utfordret på.

Spørsmålene Leif stiller besvares, men etterlater også rom for egen refleksjoner.

Om Kristoffer Gjertsen

Kristoffer Gjertsen har lang erfaring fra Forsvaret og Forsvarsmateriell. Der arbeidet han med anskaffelse og forvaltning av kraftforsyning og elektriske anlegg i mobile systemer.

Hos NEK har han hovedansvar for fagområdet «Forsvar og beredskap», hvor samhandling innen totalforsvarskonseptet står sentralt. Målet er at beredskapsaktørenes elektrotekniske systemer skal være funksjonelle, trygge og kompatible med hverandre. Veien til dette er at Forsvaret, nødetatene og deres leverandører samarbeider om å utvikle felles standarder.

Kristoffer har også ansvaret for NEKs aktiviteter innen dokumentasjon, driftssikkerhet og brenselceller. Han forteller gjerne om standardene for disse områdene og hvordan de kan bidra til å løse utfordringer i deres bransje.

Gunnar Gjesdal

Om Gunnar Gjesdal

Samferdsel er Gunnar Gjesdals hjemmebane. Han har lang erfaring fra samferdselssektoren, hvor han har arbeidet for vegeier, vegforvalter, offentlig myndighet og i entreprnørbransjen.

Hos NEK er har drivkraften i arbeidet med elektrifisering av transportsektoren. Det omfatter alt fra privatbilisme, yrkestransport, tungtransport til elektrifisering av luftransport.

Gunnar er veldig engasjert i hvordan vi kan skape bærekraft i transportsektoren. Han er godt informert om de politiske ambisjonene innen feltet og kan gi god innsikt i hva som venter oss rundt neste sving.

Lars Ihler

Om Lars Ihler

Informasjonsteknologi er kjernen i Lars Ihlers arbeid hos NEK. Han har vært tett på den digitale reisen innen norsk kraftsektor i flere tiår. Nå står bransjen ovenfor en digital revolusjon, men få har sett rekkevidden. Lars kan bidra med verdifull innsikt i behovene, tuftet på solid erfaring fra leverandørindustrien.

Lars er til daglig fagsjef i NEK med digital transformasjon som spesialisering. Han har ikke bare kunnskapen fra leverandørindustrien, men har også unik innsikt i hvordan sektoren skal møte denne spennende fremtiden. Erfaringene til Lars fra kraftsektoren, har også overføringsverdi til andre sektorer som står ovenfor tilsvarende endringer.

Om Lars Jakob Paulsen

Hos NEK har Lars Jakob hovedansvar for området «Elektriske forsyningsanlegg», hvor sikkerhet og effektivitet står sentralt. Han har også høyt fokus på høyspenningsanlegg og elkraftsystemet som helhet.

Stasjonsanlegg, nettforvaltning av elkraftsystemet og standardisering av grensesnitt er også temaer som Lars Jakob brenner for. Det er her et tett samarbeid med Statnett, REN, DSB, RME, nettselskaper og produsenter for å standardisere innenfor disse temaene.

Lars Jakob startet i NEK våren 2022 og har jobbet mye med revisjon av NEK 440 – Elektriske kraftinstallasjoner i 2022.

Om Trond Salater

Cybersikkerhet i den digitale verden er et tema som engasjerer Trond Salater sterkt. Hvilke sårbarheter ligger latent i mange av informasjonssystemene våre?

Hvem har evne og vilje til å utnytte sårbarhetene? Med økende fart innføres automatisering og digitalisering, men sikkerheten henger ikke alltid med. Salater gir engasjerte foredrag om sikkerhet og har også kunnskap om det metodiske på plass. Hans tette samarbeid med industrien og myndighetene på området gir et solid utgangpunkt for innleggene.

Salater er flink til å engasjere og skape forståelse om den komplekse verden noen må sørge for å sikre. Er denne «noen» tilstede i din forsamling?

Om Tor Kristian Sørensen

Tor Kristian jobber tverrfaglig i NEK. Det gir han tilgang til et stort faglig nettverk med god innsikt og forståelse for hva bransjen, og samfunnet for øvrig står ovenfor i overgangen til en mer fornybar fremtid.

Han jobber i dag blant annet med oppdateringen av rapporten «Vår elektriske fremtid» – et samarbeidsprosjekt med NEK og DSB. Tor Kristian snakker gjerne om de store linjene, men ulike tema- og sektoranalyser gir ham også innsikt i konkrete problemstillinger de ulike sektorene står ovenfor.

Svært mange er f.eks. opptatt av kompetansegapet vi står ovenfor – hvordan skal vi løse dette?

Trenger du foredragsholder?

    JaNei