Industri og automatisering

Industrianlegg

Industrianlegg

Produksjon av industrielle varer og råvarer skjer i økende grad ved hjelp av automatiserte prosesser.

Ny teknologi innenfor sensorer, 3D-printing (additiv produksjon) og kunstig intelligens (AI) endrer bildet av hvordan man ser på hele produksjons- og verdikjeden. Mulighetene som ligger innenfor digitalisering og utnyttelse av “Big data” gir et enormt marked, og dette vil ikke bare fjerne men også skape mange arbeidsplasser i årene som kommer.

Uansett teknologisk utvikling, behovet for standarder og standardisering vil alltid være tilstede. Dette er et av de viktigste “verktøy” alle som jobber innenfor industri og automatisering trenger.

Uten standarder ville ikke designere, engineringselskaper, tilsynsmyndigheter  samt drifts og vedlikeholdsarbeidere vite hvilke krav og spesifikasjoner de skal forholde seg til.

Om fagområdet

Automatisering knyttes opp mot stadig flere sektorer og bransjer. Deler av norsk industri har benyttet roboter i mange år og utviklingen går i retning mot utbredt digitalisering hvor systemene samhandler i et helt annet omfang enn hva som har vært vanlig. Dette gir ringvirkninger i de aller fleste sektorer og bransjer – som eksempelvis: olje og gass, mekanisk produksjon, maritim sektor, næringsmiddelindustri, energi og miljø, kraftdistribusjon (smart grid), samferdsel, bygg og  anlegg.

Regelverket som de forskjellige bransjene støtter seg på er i stor grad basert på nasjonale og internasjonale standarder. Myndighetene forutsetter at disse følges slik at virksomhetene og samfunnet for øvrig oppnår tilstrekkelig nivå på helse, miljø og sikkerhet.

Sentrale norske normkomiteer som arbeider mot den internasjonale standardiseringen: 

  • NK 44 Maskinsikkerhet, elektrotekniske aspekter.
  • NK 57 Telekontroll for kraftsystemer
  • NK 65 Industriell prosessinstrumentering, kontroll og -automatisering.
  • NK 121 Koblings-, kontrollutstyr og tavler for lavspenning

 

 

Maskin

Store endringer i standard for maskinsikkerhet

Sist oppdatert 26.10.2018

For at produsentene av elektriske maskiner skal få tilgang til EUs indre marked kreves det samsvar med maskindirektivet og andre relevante direktiv. Maskinsikkerhetsnormen gir en metode som sikrer dette og er godkjent av EU kommisjonen. Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) utgir nå en revidert utgave av normen som erstatter 2006 utgaven.

Relevante produkter