Elbil-og smartgridforum

Leif T. Aanensen

NEKs tekniske forum er etablert på områder som er spesielt prioritert og hvor det er behov for utstrakt koordinering mellom tekniske komiteer.

Forumene er i utgangspunktet lukket og avgrenset til ledere i aktuelle tekniske komiteer. NEK har likevel valgt å åpne forumene for enkelte andre aktører som er sentrale innen det aktuelle tema. Det vil, etter NEKs oppfatning, styrke komiteenes evne til å fange opp og utrykke norske interesser i det internasjonale standardiseringsarbeidet. Videre vil komiteene kunne formidle trender fra den internasjonale arena, til nytte for de øvrige deltakerne.

NEK legger til grunn at forumene gir felles nytte, både for komiteene, norsk næringsliv og forvaltningen.

Dette forum er lagt ned og aktiviteten er overført til Eltransportforum!

Elbilforum

NEKs elbilforum er et lukket forum med formål å koordinere aktivitetene mellom våre ulike tekniske komiteer som arbeider inn mot infrastruktur for elbil. Forumets fremste formål er koordinering av aktiviteter og styrke norsk posisjon i forhold til de tekniske rammebetingelsene for elbil. Elbilen er store deler av døgnet en del av et system – nemlig el-nettet – ved at det lades og på sikte også med mulighetene til å levere tilbake energi til nettet. Elbilen skaper både muligheter og utfordringer i det norske strømnettet.

Ledere for fagkomiteene NK 23, NK 64 og NK 69.

NEKs elbilforum har normalt møter 1-2 ganger hvert år, dog avhengig av behov.

Dette forum er lagt ned og aktiviteten er overført til Smartgridsenteret i Trondheim!

Smartgridforum

Det er en global satsning på økt prosessorkraft og intelligent styring av produksjon, overføring, distribusjon og konsum av energi. Store investeringer foretas i hele verdikjeden. Også i europeisk sammenheng er det et stort trykk på temaet.

EU er en sentral pådriver i europeisk sammenheng. Som et ledd i utviklingen av et integrert indre energimarked, ble den tredje energilovpakken vedtatt den 13. juli 2009.

Et viktig element i denne pakken er etablering av Smart Grid som et virkemiddel til bedre samspill mellom aktørene i verdikjeden. For å realisere ønsket politikk på det praktiske plan har EU gitt mandater til de tre europeiske standardiseringsorganisasjonene CEN, CENELEC og ETSI.

Smart Grid Forumet er opprettet for å koordinere aktivitetene mellom NEKs ulike komiteer som arbeider med Smart Grid. Forumet er imidlertid også åpent for andre deltakere hvor det antas å foreligge gjensidig nytte av deltakelse. Komiteen kan med det dra veksler på ekspertise som ikke er en del av standardiseringsarbeidet, de eksterne av kompetansen som fagekspertene i komiteen besitter.

 • Smartgrid forum møte 28. januar 2014

  Møtet er en videreføring av tilsvarende møte som ble hold 12. mars 2013. Formålet med Smart Grid Forum er å etablere et samlingspunkt for komiteer som arbeider innenfor Smart Grid tematikken.

  Smart Grid innebærer økt bruk av prosessorkraft og intelligent styring av produksjon, overføring, distribusjon og konsum av energi. Store investeringer foretas i hele verdikjeden. Også i europeisk sammenheng er det et stort trykk på temaet. EU er en sentral pådriver i europeisk sammenheng, blant annet gjennom vedtak om den tredje energilovspakken.

  Et viktig element i denne pakken er etablering av Smart Grid som et virkemiddel til bedre samspill mellom aktørene i verdikjeden. For å realisere ønsket politikk på det praktiske plan har EU gitt mandater til de tre europeiske standardiseringsorganisasjonene CEN, CENELEC og ETSI.

  Forumet samler representanter for fagkomiteene som arbeider innen temaet. I tillegg vil det være representanter fra andre toneangivende miljøer. Formålet med forumet er primært å utveksle informasjon komiteene imellom, koordinere aktiviteter samt å drøfte horisontale problemstillinger. Videre å inkorporere synspunkter fra en bredere krets av eksperter i det pågående standardiseringsarbeidet.

  28.01.2014Program
  28.01.2014Møtereferat

 • Smartgrid forum møte 12. mars 2013

  Den 12. mars 2013 var oppstart for smartgrid Forum. Forumet samlet representanter for fagkomiteene som arbeider innen temaet. I tillegg var det være representanter fra andre toneangivende miljøer.

  Formålet med forumet er primært å utveksle informasjon komiteene imellom, koordinere aktiviteter samt å drøfte horisontale problemstillinger. Videre å inkorporere synspunkter fra en bredere krets av eksperter i det pågående standardiseringsarbeidet.