Spørsmål & svar (FAQ)

Søk i NEKs database

Søk i NEKs database

Adobe Stock

NEK har i samarbeid med relevante komiteér tilrettelagt for søk i tidligere stilte spørsmål og gitte svar. Vi tar sikte på å bygge opp FAQ for de mest brukte produkter. NEK har valgt å gjøre svar som er gitt på tidligere utgaver tilgjengelig, men ber bruker være oppmerksom på hvilket tidspunkt svaret er gitt og at dette ikke nødvendigvis er riktig ift. nyere utgaver.

Vi ber deg om å sjekke eksisterende spørsmål før du legger inn et nytt. Søket er dynamisk – etter hvert som du skriver inn tekst vil søket spisses.

Nytt spørsmål
 • 722.305.301 ID: 6914
  Definisjon av frittliggende garage
  Dato
  Spørsmål

  Dersom to eneboliger deler / eier en felles frittliggende garage som de har hver sin garage del med hver sin egen forbrukskurs direkte til hver sin halvdel fra sin installasjon i huset, kan man da benytte eksisterende kurs til el-kjøretøy lading eller vil dette ikke bli dekkende under dette avsnittet pga garagen er felles? Normen ser ikke ut og ta stilling til slike situasjoner og dermed skulle dette være tillatt pr definisjon?

  Svar

  NEK 400-7-722:2018, avsnitt 722.305.305 tar ikke stilling til hvordan den frittliggende garasjen er anordnet.

  Når NK64 har benyttet begrepet "frittliggende" er dette ment for å dekke opp situasjoner hvor garasjen/garasjebygget ikke har noen felles bygningsdel med boligen. Om det er én eller flere tilførsler til garasjebygget tar avsnitt 722.305.301 ikke stilling til.

 • 537.2.1.1 ID: 6984
  Bryte N-leder
  Dato
  Spørsmål

  I NEK 400-5-53:2010 avsnitt 537.1.2 er det spesifisert at i TN-S og TN-C-S systemer skal N-leder frakobles eller kobles ut samtidig med faseledere. I NEK 400-5-53:2014 avsnitt 537.1.2 er dette borte. Dette gjelder også i NEK 400-5-53:2018 avsnitt 537.1.2.
  I NEK 400-5-53:2014 avsnitt 537.2.1.1, kommer det samme kravet igjen, med en litt annen ordlyd " Nøytralleder skal frakobles samtidig med faselederne"
  I NEK 400-5-53:2018 avsnitt 537.2.1.1 er ordlyden forandret til "Når nøytralleder frakobles, skal den frakobles samtidig med faseledere"

  Kan man tolke dette dithen at man ikke trenger å bryte N-leder selv om man bryter faseledere, så lenge N-leder og PE har samme potensial? Slik ordlyden i spesifiseringen i NEK 400-5-53:2018 avsnitt 537.2.1.1 er, virker det som dette er mer for å unngå utilsiktet utkobling av N-leder og og påfølgende "flytende nullpunkt".

  Svar

  NEK 400-5-53:2018, avsnitt 537.2.1.1 spesifiserer at alle kurser skal kunne frakobles fra hver av de spenningsførende tilførselslederne. En nøytralleder er en spenningsførende leder (se definisjon av "spenningsførende leder" i NEK 400-2:2018, definisjon 200.250).

  Siste setning i avsnitt 537.2.1.1 stiller krav til hvordan nøytralleder skal frakobles i forhold til faselederne. Bruken av ordet "når" indikerer at det er ikke i alle sammenhenger at nøytralleder skal frakobles, for eksempel som angitt i NEK 400-5-55:2018, avsnitt 551.2.301, 3. kulepunkt, punkt c).

  Kravet om at alle spenningsførende tilførselsledere skal kunne frakobles har vært uendret fra NEK 400:1998.

 • 823 ID: 6986
  Kapasitet på ledningsnett
  Dato
  Spørsmål

  I en vanlig bolig hvor alle elektriske installasjoner er utført i hht NEK400, kan en forutsette at en kan koble til elektriske varmeovner i alle rom hvor det er en stikk-kontakt på vegg ved gulv? Eller med andre ord- Har et NEK400 installert anlegg i en vanlig bolig kapasitet nok til at ordinære elektriske varmeovner kan tilkobles i alle rom som stue, kjøkken, gang, soverom og boder ?

  Svar

  NEK 400-8-823:2018, avsnitt 823.132.1 spesifiserer at den elektriske installasjonen skal prosjekteres slik at den dekker alle normale behov i boligen på installasjonstidspunktet.

  Dersom elektrisk oppvarming var spesifisert som en del av de normale behovene, skal installasjonen være egnet til det.

  Avsnitt 823.132.3.101 spesifiserer at dersom elektrisk oppvarming er planlagt som reserve for andre oppvarmingssystemer, skal installasjonen være planlagt og dimensjonert slik at det er mulighet for elektrisk oppvarming.

  En installasjon skal være egnet for elektrisk oppvarming hvis slik oppvarming er spesifisert for prosjektering og utførelse av installasjonen.

 • 708.55.101 ID: 7046
  Stikkontakter campingplasser
  Dato
  Spørsmål

  I 708.55.101.1 - er det slik at man nå etter de nye forskrifter NEK 2018, forstår det slik at ny installasjoner på campingplasser el.l , så skal kontaktene være STRØMFRIE når de ikke er i bruk ?
  Eller kan de være fysisk låst slik at ikke ukyndig bruk , f.eks. av barn , kan være mulig.

  Svar

  Krav til stikkontakter på campingplasser er gitt i NEK 400-7-708:2018, avsnitt 708.55.101. Avsnitt 708.55.101.1 krever at stikkontakter skal være i samsvar med NEK EN 60309-2 og være foxrriglet og klassifisert i samsvar med NEK EN 60309-1:1999, avsnitt 6.1.5. Alternativt kan stikkontaktene være inkludert i et utstyr som tilfredsstiller NEK EN 60309-4 og klassifisert iht. NEK EN 60309-4:2007, avsnitt 6.101 og 6.1.

  Det er den prosjekterende/utførende som må påse at utstyret som benyttes tilfredsstiller de kravene som er stilt.

 • 400-5-52 ID: 7050
  stikkontak og kvadrat
  Dato
  Spørsmål

  Det ble for meg påpekt at tilførsel til stikkontakt ikke skal ha mindre enn 2,5 kvadrat i en åpen installasjon vegg.
  jeg kan ikke finne denne påstanden i NEK 400:2018.

  Svar

  NEK 400:2018 har ingen krav som spesifiserer at detskal benyttes en kabelledning med ledertverrsnitt 2,5 mm² for å forsyne en stikkontakt ved referenseinstallasjonsmetode C i samsvar med NEK 400-5-52, Tabell 52B-1.

  NEK 400-5-53:2018, avsnitt 533.2.1 har derimot spesifikke krav til maksimal merkestrøm for overstrømsvern som skal beskytte et PVC-isolert ledningssystem med ledertverrsnitt 1,5 mm², 2,5 mm² og 4 mm². Disse kravene vil gjelde for installasjoner som ikke er i boliger. NEK 400-8-823:2018 har andre spesifikke krav til beskyttelse av øedningssystemer mot overbelastning.

 • 434.5.2 i ID: 7090
  Krav i 434.5.2 i gammel NEK 400 (2014). Er det fjernet eller flyttet i ny NEK 400 (2018)?
  Dato
  Spørsmål

  Kortslutningsberegning: Finner ikke kravet om kontroll av vernets gjennomsluppede energi ved utløsekrav kortere enn 0,1 sekunder som sto i 434.5.2 i gammel NEK 400. Er det fjernet eller flyttet i ny NEK 400 (2018)?

  Svar

  Kravet til sjekk av gjennomsluppet energi for et overstrømsvern ved en feilstrøm er et krav knyttet til valg og montasje av overstrømsvernet og ikke et krav til beskyttelse av kabel/ledning.

  Kravet som i NEK 400:2014 var hjemlet i avsnitt 434.5.2 er i NEK 400:2018 hjemlet i avsnitt 533.3.1.1.

 • 512.2.4 ID: 7333
  Utelys eller bare strømpunkt i levering av ferdighus etter TEK10/17?
  Dato
  Spørsmål

  Vi bygger hus og skal ha utelys. Er det kun krav til antall strømpunkt, eller skal det inngå?

  Svar

  I de generelle delene av NEK 400:2018 er det ikke stilt krav om at elektriske installasjoner skal ha utelys.

  NEK 400-8-823:2018, avsnitt 823.537.101.6 spesifiserer krav til antall stikkontaktuttak utendørs. Det skal være minst to uttak på hver veranda/altan/balkong. Øvrige uttak skal tilpasses boligens utforming og planlagte bruk.

  NEK 400-8-823:2018 stiller ikke krav om spesifikke uttak for belysning utendørs.

 • 722.1 ID: 7445
  Lading av robot gjødselsskrape i landbruk
  Dato
  Spørsmål

  I nyere fjøs er de avogtil benyttet en robot til måking i fjøs (ligner en robot gressklipper men på steroider).
  Denne har oppgitt Batteriladespenning 230v/5A.

  Laderen er ofte montert inngjæret men midt inne i fjøset der dyrene går.

  Vil denne kursen komme inn under 400-7-722?
  Hvis nei, vil det komme inn under 400-7-722 hvis laderen er 5,1A?

  Svar

  NEK 400-7-722:2018, avsnitt 722.1 definerer bruksområdet for delnormen. Avsnittet spesifiserer at NEK 400-7-722:2018 gjelder for kurser som forsyner energi til elektriske kjøretøyer hvor merkeladestrømmen er > 5 A, og for kurser som er beregnet for å mate energi tilbake fra slike kjøretøyer.

  Elektriske kjøretøy er definert i avsnitt 722.3.1, og av definisjonen fremgår det at slike kjøretøy skal hovedsakelig være beregnet for bruk på offentlig vei.

  Vi kan vanskelig at robot gjødselskrapere er omfattet av definisjonen for elektriske kjøretøy.

 • 823.537.101.8 ID: 7286
  Antall uttak på baderom
  Dato
  Spørsmål

  I forbindelse med rehabilitering av baderom i regi borettslaget, har entreprenør satt opp stikkontakter 2x dobbel på hver sin kurs til tørketrommel / vaskemaskin. Disse vil bli stående utilgjengelig (ifht forbruk) bak vaskemaskin / tørketrommel, entreprenør mener fortsatt at de oppfyller kravet om 2 uttak i tillegg til dedikerte uttak til planlagt stasjonært utstyr. Hvordan tolker dere kravet?

  Svar

  NEK 400-8-823:2018, avsnitt 823.537.101.8 krever et uttak for hvert stasjonært utstyr som er planlagt plassert i et bad/vaskerom/WC, med mindre utstyret er fast montert. Vaskemaskiner og tørketromler er å betrakte som stasjonært utstyr. I tillegg skal det monteres minst to uttak (ett uttak dersom rommet er mindre enn 3 m2).

  Avsnitt 823.537.101 krever at uttak skal fordeles i rommet slik at de er tilgjengelig der det ut fra møblering og planlegging av rommet anses å være et behov.

 • 701.55 ID: 7443
  Valg og montasje av elektrisk utstyr
  Dato
  Spørsmål

  Kan fastmonterte baderomsvifter med merkespenning 230v monteres i sone 1? Mange produsenter tillater dette i følge montasjeveiledningen.

  Svar

  NEK 400-7-701:2018, avsnitt 701.55 spesifiserer krav til elektrisk utstyr som kan plasseres i Sone 0 og Sone 1. Av avsnittet fremgår det at det i sone 1 kan monteres utstyr som er fast montert og fast tilkoblet så lenge utstyret er egnet for bruk i sone 1 i samsvar med produsentens bruksanvisning.

 • ID: 7478
  Egen trafo , strømstyrt vern 30mA
  Dato
  Spørsmål

  Er det krav om strømstyrt vern 30mA i bolighus/hybelhus, selv om man er forsynt med egen trafo?

  Svar

  NEK 400-8-823:2018, avsnitt 823.411.3.3 krever at hver forbrukerkurs i en bolig skal, når beskyttelse mot elektrisk sjokk er anordnet med automatisk utkobling av strømtilførselen, være beskyttet av et strømstyrt jordfeilvern med merkeutløsestrøm ikke over 30 mA. Dette kravet er uavhengig om boligen er forsynt via en egen transformator eller ikke.

 • ID: 7487
  Tilkobling av fastmontert vifteovn
  Dato
  Spørsmål

  Er det krav til tilkoblingen av en fastmontert varmluftsvifte på 3kW?

  Kan tilkoblingen utføres med en Schuko stikkontakt og plugg? Eller må denne være fast tilkoblet ev. stikkontakt og plugg i samsvar med NEK EN 60309.

  Svar

  NEK 400:2018 har ingen spesifikke krav som angir at en fastmontert varmevifte skal være fast tilkoblet eller at det kreves bruk av stikkontakt og plugg kombinasjon i samsvar med NEK EN 60309 serien.

  Vi vil for ordens skyld gjøre oppmerksom på at varmtvannsbereder med merkeeffekt > 1500 W montert i boliger skal være fast tilkoblet eller tilkobles via stikkontakt og plugg kombinasjon i samsvar med NEK EN 60309 serien (Se NEK 400-8-823:2018, avsnitt 823.55.101)

 • ID: 7221
  Nødstopp
  Dato
  Spørsmål

  Er det krav til Nødstopp foran kubørste? Vi har noen diskusjoner angående dette og skulle gjerne hatt en avklaring, da kubørster begynner å bli ganske vanlige etter hvert. Hvor hjemles eventuelt et slikt krav , FEL §29, maskinforskriften, eller begge?

  Svar

  NEK 400-5-53:2018, avsnitt 537.4.1.2 angir at det skal anordnes med nødutkobling hvor det kan være nødvendig å kontrollere strømforsyningen for å fjerne en uventet fare. Det er den prosjekterende/utførende som må vurdere om så er tilfelle.

  For maskiner gjelder kravene i NEK EN 60204-1.

 • 701. ID: 5775
  VARMEKABEL.
  Dato
  Spørsmål

  Har stripset en varmekabel til et armeringsnett på et bad i 2etg. Det er lagt Deviboard og all konstruksjon er av tre. Kabelen har skjerm/kappe. Det er montert tjømemuffe på avløp. Skal armeringsnettet som kabelen er stripset i jordes?

  Svar

  NEK 400-7-701:2014, avsnitt 701.753 spesifiserer at en varmekabel i et baderomsgulv skal ha en metallisk kappe, en metallisk kapsling eller være dekket. av et finmasket metallisk nett. Kappen, kapslingen eller nettet skal være koblet til beskyttelseslederen for forsyningskursen.

  Dette kravet er i samsvar med kravet i NEK 400-7-753:2014, avsnitt 753.411.1 hvor det kreves at dersom en varmeenhet er levert uten en jordet skjerm fra fabrikanten skal det anordnes med en egnet ledende overdekking på stedet, f.eks. et metallisk net.

  I NEK 400-7-701:2018 er kravet i avsnitt 701.753 fjernet da de anses som dekket av kravet i NEK 400-7-753:2014, avsnitt 753.411.1.

 • 400-5-51 ID: 5562
  Kabel EKK
  Dato
  Spørsmål

  Er svensk kabel av type EKK tillatt å bruke i Norge?

  Svar

  NEK 400-1:2014, avsnitt 133.1 og NEK 400-5-51:2014, avsnitt 511.1 spesifiserer at alt utstyr skal være i samsvar med:

  1) NEK EN normer eller NEK normer som implementerer EN normer
  2) NEK IEC normer eller normer fra annet land

  Hvis det ikke finnes normer, skal det avtales mellom partene.

  Det er viktig å være klar over at listen ovenfor er ordnet, dvs at finnes det en NEK EN eller en NEK norm, så kan man ikke benyttes punkt 2).

  Dersom den angjeldende kabel er i samsvar med NEK EN eller NEK normer, kan den benyttes uten spesielle forholdsregler. Dersom den ikke er i samsvar med NEK EN eller NEK normer, og det finnes NEK EN eller NEK normer som dekker den aktuelle kabelkonstruksjonen, kan den benyttes så lenge den tilfredsstiller sikkerhetskravene i Fel og NEK 400. Det må da dokumenteres i samsvarserklæringen for anlegget at kabel ikke er i samsvar med NEK EN eller NEK normer, men har tilsvarende sikkerhetsnivå.

 • 722.62.2 ID: 5667
  Periodisk verifikasjon
  Dato
  Spørsmål

  Allment tilgjengelige ladestasjoner skal verifiseres i samsvar med kravene i 6.5.1

  Kan det da og forstås at offentlige ladepunkter MÅ inspiseres av Installatør bedrift 1 gang pr år? Eller vil det være tilstrekkelig med at f.eks kommunens egen elektriker inspiserer de?

  Svar

  NEK 400-7-722:2018, avsnitt 722.6.5.2.302 krever at allment tilgjengelige ladestasjoner skal verifiseres i samsvar med kravene i NEK 400-6:2018, avsnitt 6.5.1 minst én gang pr år.
  NEK 400-6:2018, avsnitt 6.5.1.6 spesifiserer at verifikasjonen skal forestås og utføres av en sakkyndig person med kompetanse innen verifikasjon. Merknaden i samme avsnitt viser til at Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (fek) setter kvalifikasjonskrav til den som skal arbeide med elektriske installasjoner.

  Verifiseringen som kreves i NEK 400-7-722:2018, avsnitt 722.6.5.2.302 omfatter mer enn inspeksjon, se avsnitt 6.5.1.2, og vil også omfatte målinger.

 • 722.433.1 ID: 7291
  Krav til beskyttelse mot overspenninger på ny kurs for elbil lading
  Dato
  Spørsmål

  NEK 400 2018: 722.433.1 krever at et tilkoblingspunkt skal være beskyttet av et overspenningsvern i installasjonen. I NEK 400-7-722:2014 var det kun gitt en anbefaling i en merknad om å beskytte et tilkoblingspunkt med et overspenningsvern.

  NK64 har gitt en tolkning knyttet til NEK 400-4-44:2014, avsnitt 443.3.1 vedrørende krav til overspenningsvern ved endring eller utvidelse. Hvordan skal denne tolkningen forstås i forhold til de nye kravene i NEK 400-7-722:2018, avsnitt 722.443.1?r endret fra bør til skal. Tolkning av NK64 er gjort ut ifra NEK 400 2014, hvordan tolkes dette ut ifra NEK 400 2018.

  Dato 26.11.2018
  Spørsmål
  I NEK 400:2014 443.3.1 står det et generelt krav om at i Norge skal alle lavspenningsinstallasjoner, som ikke er integrert del av forsyningsnettet, være beskyttet av overspenningsvern. I 722.433.1 står det en merknad til det normative kravet om at det bør monteres et overspenningsvern på kursen som forsyner det elektriske kjøretøyet.
  Spørsmålet er:
  Kan det kreves overspenningsvern på installasjonen dersom en legger opp en helt ny kurs som skal forsyne et elektrisk kjøretøy og det ikke er overspenningsvern i anlegget fra før?
  Evt. er det krav til risikovurdering med tanke på overspenning som kan opptre i installasjonen?

  Svar
  Vi viser til tolkning gitt av NK64 vedr "Krav til overspenningsvern ved endring eller utvidelse". Se https://www.nek.no/standarder/produkter/tolkninger-nek-400

  Svar

  Tolkningen gitt av NK64 vedrørende NEK 400-4-44:2014, avsnitt 443.3.1 (se https://www.nek.no/standarder/produkter/tolkninger-nek-400) er gitt med utgangspunkt i kravet i avsnitt 443.3.1 om at alle lavspenningsinstallasjoner skal være beskyttet av et overspenningsvern. Dette kravet er ikke endret i NEK 400-4-44:2018, avsnitt 443.3.1, og tolkningen er således fullstendig relevant også for NEK 400-4-44:2018, avsnitt 443.3.1.

  NEK 400-7-722:2018, avsnitt 722.433.3.1 krever at et tilkoblingspunkt skal være beskyttet av et overspenningsvern. Dette kravet innebærer en forutsetning for å kunne installere et tilkoblingspunkt i en installasjon.

  Tolkningen gitt av NK64 presiserer at kravene i NEK 400-4-44:2014, avsnitt 443.3.1 er knyttet til installasjonen som helhet og ikke til enkelte deler av installasjonen. Kravet i NEK 400-7-722:2018, avsnitt 722.443.3.1 krever at et tilkoblingspunkt skal være beskyttet av et overspenningsvern, men ikke nødvendigvis at hele installasjonen er det.

  Kravet i NEK 400-7-722:2018, avsnitt 722.443.3.1 er spesifikt for å beskytte tilkoblingspunkter mot overspenninger, og er ikke omfattet av NK64s tolkning til NEK 400-4-44:2014, avsnitt 443.3.1.

 • 705.515.01 ID: 5143
  Krav til brannmotstand for kapslinger
  Dato
  Spørsmål

  Er det krav til at kapslinger for styringer i landbruket (kontaktorer, releer, motorvern) til vifter, forskruer, lysstyring, gardinstyring etc. skal være av ikke brennbart materiale ?

  I mange tilfeller leveres disse komplett av utstyrsleverandørene i esker som elektriker skal montere og koble. Som regel er da alle mindre styrebokser i materialer i kunststoff/plast.
  Vår tolkning er at disse boksene ikke regnes som fordelingskap og av den grunn ikke har krav til utførelse i metall, men regnes på linje med øvrige installasjonsmateriell som lysarmaturer, stikkontakter, brytere, koblingsbokser, etc.

  Svar

  NEK 400-7-705:2014, avsnitt 705.515.01 stiller krav om at fordelingstavler skal være utført i ikke-brennbart materiale iht. NS-EN ISO 1182.

  NEK 400-2:2014, avsnitt 207.8 definerer fordelingstavle.

 • 432.3 ID: 7326
  Beskyttelse av statisk switch i bypass for en UPS
  Dato
  Spørsmål

  Det er vanskelig å finne egnet overstrømsvern for å beskytte en statisk switch i forbindelse med en bypass-funksjon for en UPS. Switchens tåleevne ((i2t)) virker sterkt begrensende for vernets størrelse, og det blir vanskelig å få selektivitet mellom vern som beskytter UPS-ens statiske switch, statisk switch og nedstrøms vern.

  Har NK64 noen tanker om hvordan denne problemstillingen kan løses slik at man finner hensiktsmessige løsninger uten å måtte gjøre en unødvendig oppdimensjonering av UPS-ens statiske switch?

  Svar

  NK64 har på sine møter 2018-10-31 og 2018-12-06 behandlet problemstillinger knyttet til beskyttelse av ledningssystem mellom en UPS og nedstrøms fordeling i relasjon til beskyttelse av UPS-ens statiske switch, og besluttet følgende:

  NK64 erkjenner at det i forbindelse med en statisk switch for en UPS kan være problematisk å velge overstrømsvern med tanke på:
  • beskyttelse av ledningssystemet mellom -statiske switch og oppstrøms fordeling,
  • beskyttelse av ledningssystem mellom UPS og nedstrøms fordeling,
  • beskyttelse av statisk switch i UPS-en med tanke på dens tåleevne (dvs. gjennomsluppet energi, (i2t)),
  • selektivitet mellom overstrømsvern i inngang til statisk switch, overstrømsvern i ledningsføring mellom UPS og nedstrøms fordeling og overstrømsvern i utgående kurser fra nedstrøms fordeling, samtidig som statisk switch ikke utsettes for mer gjennomsluppet energi (i2t) enn den tåler.

  NK64 peker på at NEK 400-4-43:2018, avsnitt 432.3 spesifiserer krav til beskyttelse mot kortslutningsstrømmer hvor beskyttelsen er anordnet med utforming av kursen. Avsnittet spesifiserer at dersom kursens ledere er jord- og kortslutningssikker forlagt, er beskyttelse mot kortslutningsstrømmer ivaretatt ved at det ikke kan oppstå hverken en kortslutning eller en jordfeil i kursen.

  Kravene som ledningssystemet må tilfredsstille for å være jord- og kortslutningssikkert forlagt er spesifisert i NEK 400-5-52:2018, avsnitt 521.14.

  NK64 anser at dersom ledningssystemet mellom en UPS og nedstrøms fordeling er jord- og kortslutningssikkert forlagt i samsvar med NEK 400-5-52:2018, avsnitt 521.14 vil:

  • beskyttelsen av dette ledningssystemet mot kortslutningsstrømmer være i samsvar med NEK 400-4-43:2018, avsnitt 422.3, og
  • behovet for å beskytte UPS-ens statiske switch ((i2t)) som følge av kortslutningsstrømmer i dette ledningssystemet være eliminert.

  For å beskytte UPS-ens statiske switch ((i2t)) som følge av kortslutningsstrømmer i utgående kurser fra nedstrøms fordeling, må overstrømsvern koble ut feilen før UPS-en statiske switch utsettes for mer gjennomsluttet energi ((i2t)) enn dens tåleevne.

  NK64 anser det ikke nødvendig med jord- og kortslutningssikker forlegning mellom UPS-ens statiske switch og oppstrøms fordeling. Beskyttelse mot kortslutningsstrømmer blir ivaretatt av et overstrømsvern som beskytter ledningssystemet til statisk switch.

  NK64 anbefaler, for å redusere konsekvensene av en mulig intern feil, at det interne ledningssystemet i statisk switch er jord- og kortslutningssikker forlagt, om mulig.

 • 542.2.2 ID: 6916
  Overgangsresistans i IT-nett
  Dato
  Spørsmål

  542.2.2 beskriver at jordelektrode må velges bl.a. mht. "den overgangsresistans som kreves". Hvordan kan krav til overgangsresistans begrunnes for IT-systemer når utkobling av 1. jordfeil benyttes? (Krav om maks 50V berøringsspenning er fjernet i NEK400:2018.)

  Svar

  NEK 400-4-41:2018 spesifiserer ingen krav til jordelektrodens overgangsresistans i IT installasjoner når det benyttes utkobling av 1. jordfeil. Beskyttelsen mot elektrisk sjokk er da ivaretatt med utkobling innen 0,4 s.

  Jordelektroden vil, når jordfeil kobles ut automatisk i samsvar med kravene gitt i NEK 400-4-41:2018, avsnitt 411.3.2, representere en utjevning til lokal jord. NEK 400-4-41:2018, avsnitt 415.2 spesifiserer krav til utjevningsforbindelser som benyttes som tilleggsutjevningsforbindelser. Det er derfor naturlig å legge disse kravene til grunn for å fastsette krav til overgangsresistans for jordelektroden når 1. jordfeil automatisk kobles ut.

 • 722.55.305.2 ID: 5723
  Ladestasjoner og avstand til Ex-sone
  Dato
  Spørsmål

  Kravet om plassering av ladestasjoner (for el kjøretøy) minimum 10m fra (ytterste kant av enhver) Ex-sone virker å være for strengt. Jeg skjønner at ladekabler kan trekkes noen meter, men burde heller ikke kravet vært at ladekabel ikke skal kunne komme innenfor Ex-sonen (sone 2)? Det er jo i seg selv hensikten med å etablere en Ex-sone, at det er i sonen det ikke skal forekomme uautorisert utstyr/bruk. Utenfor sonen er det jo i prinsippet ufarlig og fritt frem. Dette strenge kravet medfører også et "handikap" for bensinstasjoner da det blir langt vanskeligere å finne gode plasseringer for ladere her (pga mange ex-soner), spesielt når man har behov for et større antall ladere med god adkomst for kundene. Kravet synes også å være strengere enn i andre land, bl.a Canada hvor kravet kun er plassering utenfor ex-sone. Kan det være aktuelt å endre normen?

  Svar

  Vi viser til NEK 400-7-722:2018, avsnitt 722.55.305.2 hvor kraver til ladestasjoner er at skal være plassert slik at en bil som lades ikke befinner seg i en EX-sone.

 • 722.443.1 ID: 5014
  Krav til beskyttelse mot overspenninger på ny(e) kurs(er) til utak for Elbil-lading
  Dato
  Spørsmål

  I NEK 400:2014 443.3.1 står det et generelt krav om at i Norge skal alle lavspenningsinstallasjoner, som ikke er integrert del av forsyningsnettet, være beskyttet av overspenningsvern. I 722.433.1 står det en merknad til det normative kravet om at det bør monteres et overspenningsvern på kursen som forsyner det elektriske kjøretøyet.
  Spørsmålet er:
  Kan det kreves overspenningsvern på installasjonen dersom en legger opp en helt ny kurs som skal forsyne et elektrisk kjøretøy og det ikke er overspenningsvern i anlegget fra før?
  Evt. er det krav til risikovurdering med tanke på overspenning som kan opptre i installasjonen?

  Svar

  Vi viser til tolkning gitt av NK64 vedr "Krav til overspenningsvern ved endring eller utvidelse". Se https://www.nek.no/standarder/produkter/tolkninger-nek-400

 • NEK 400 ID: 6908
  Fast tilkobling av stekeovn 15A forbrukerkurs.
  Dato
  Spørsmål

  Er det tillat og tilkoble hvitevarer som Stekeovn, micro og koketopp i koblingsboks med strekkavlaster?
  Vi har mottatt rapport på dette som hevder at dette ikke er tillat.

  Svar

  NEK 400:2018 har ingen spesiikke krav til angir at stekeovn, microovn, og/eller koketopp ikke kan kobles fast til den elektriske installasjonen. Det forutsettes at tilkoblingen og montasje for øvrig utføres slik at mekaniske og termiske påkjenninger ikke medfører skade hverken på tilkoblingsledning eller annet utstyr.

 • 6.4.3.7 ID: 5664
  Egnet prøvingsutstyr
  Dato
  Spørsmål

  6.4.3.7 stiller krav om bruk av egnet prøvingsutstyr ved test av jordfeilvern brukt som tilleggsbeskyttelse; i praksis alltid der NEK400 stiller krav om jordfeilvern med maks 30mA utløsestrøm (i hht. 411.3.3 og 415.1). Betyr det at utløsestrøm og/eller utløsetid skal måles, eller er jordfeilvernets testknapp også i dette tilfellet å anse som egnet prøvingsutstyr?

  Svar

  NK64 har i veiledning til NEK 400-6:2018, avsnitt 6.4.3.7 angitt at funksjonen til et strømstyrt jordfeilvern kan prøves med TEST-knappen.

  Tilsvarende veiledning lå også i NEK 400-6:2014, avsnitt 6.1.3.7

 • 542.4.1 ID: 5271
  Jording av skap og eller samlestokk for rør i rør system.
  Dato
  Spørsmål

  I de tilfeller hvor vannrøret inn til boligen av isolerende materiale (PVC eller lignende) og vannrørene i boligen er av isolerende materiale med rør i rør system. Er det da slik at det ikke nødvendig med utjevningsforbindelse til hovedvannkran og samlestokken som er av ledende material og heller ikke til skapet for hovedvannkranen og samlestokken dersom dette står i en isolert vegg?

  Men derimot hvis veggen er konstruert av stålstendere og gips så må man jorde skapet?

  Er det noen forskjell på dette med TN og IT anlegg?

  Svar

  NEK 400-4-41:2018, avsnitt 411.3.1.2spesifiserer hvilke ledende deler som skal kobles til hovedutjevningsforbindelsen for beskyttelsesformål. Som det fremgår av kravene skal det utjevnes til metalliske tilførselsrør til bygningen, andre ledende deler av bygningskonstruksjonen og tilgjengelig armering i bygningskonstruksjoner av betong.

  Hensikten med kravet i avsnitt 411.3.1.2 er å sørge for at alle ledende deler som kommer inn utenfra og som ikke er spenningsførende deler er knyttet til det samme spenningspotensial.

  NEK 400-4-41:2018 har ingen krav knyttet til hovedutjevning til skap for hovedvannkran eller samlestokk. Utjevning til slike deler må eventuelt komme til anvendelse som følge av krav om tilleggsutjevningsforbindelse i samsvar med NEK 400-4-41:2018, avsnitt 411.3.2.5 og Tillegg 41D.

  Kravene er de samme for et TN system og et IT system.

 • 52; 715.521.2 ID: 6858
  downlight kabel
  Dato
  Spørsmål

  Er det et krav til varmebestandig kabel til downlight ?

  Svar

  NEK 400:2018 har ingen spesifikke krav til bruk av varmebestandige kabler for downlights. For ELV belysning (for eksempel LED)er det stilt spesifikke krav til kabeltyper i NEK 400-7-715:2018, avsnitt 715.521.2.

  For øvrig skal kabler velges slik at den ikke blir for varm ved de spesifikke temperaturforhold den skal operere under, og det må da spesielt tas hensyn til omgivelsestemperaturen. Se også NEK 400-5-52:2018, Annex 52B.6.2 punkt f).

 • 722.302 ID: 5116
  Egen forbrukerkurs elbil lader
  Dato
  Spørsmål

  Vi får stadig henvendelser fra kunder som ønsker å få montert 16A ladeboks på frittstående garasjer. I de tilfeller hvor det er egen 16A kurs til garasje som ikke benyttes til annet enn et lys i taket og portåpner kan det virke drøyt å må legge opp egen tilførsel til ladeboks. Kan det aksepteres at ladeboks tilkobles eksisterende kurs? Jordfeilbryter type B må selvfølgelig monteres i tillegg.

  Svar

  NEK 400-7-722:2018, avsnitt 722.305.301 angir at det kan monteres et tilkoblingspunkt på en eksisterende kurs i en frittliggende garage, carport eller utebod. Avsnittet spesifiserer enkelte tilleggskrav som da skal tilfredsstilles

 • 537.2.1.1 ID: 6566
  Utkopling/beskyttelse av N leder
  Dato
  Spørsmål

  NEK 400 2018 gir ikke entydig krav om frakopling av nøytralleder samtidig med faselederne slik 2014 (537.2.2.1) utgaven gjorde. I hvilke tilfelle kan utkopling sløyfes (gjerne komme med eksempel). Og hva er årsak til at denne endringen er kommet i 2018 utgaven.

  Svar

  NEK 400-5-53:2018, avsnitt 537.2.1.1 spesifiserer at alle kurser skal kunne frakobles fra hver av de spenningsførende lederne i tilførselslederne. En nøytralleder er en spenningsførende leder (see NEK 400-2:2018, definisjon 200.250).

  NEK 400-5-55:2018, avsnitt 551.2.301, er det spesifisert en situasjon hvor det kreves at nøytralleder hverkan skal kobles ut eller frakobles. Bruken av ordet "når" i avsnitt 537.2.1.1 dekker opp denne situasjonen.

 • 722.305.301 ID: 6739
  Stømstyrte jordfeilvern
  Dato
  Spørsmål

  Dersom kunde har en eksisterende 16A-kurs med type A jordfeilbryter til garasje med PFSP i rør, nedgravd. På kursen er det tilkoblet noen lysarmaturer, stikk og garasjeportåpner.

  Kan man da koble til en vegglader på denne kursen? og er det tilstrekkelig med en ladestasjon med innebygd type B jordfeilvern?

  Kan man ha jordfeilvern type A etterfulgt av jordfeilvern type B på en kurs?

  Svar

  NEK 400-7-722:2018, avsnitt 722.305.301 spesifiser at ett nytt tilkoblingspunkt for lading av elektriske kjøretøy kan etableres i en eksisterende kurs dersom kursen forsyner utstyr i en frittliggende garage, carport eller utebod. På slike kursen kan det derfor installeres en ladestasjon

  NEK 400-5-53:2018, avsnitt 531.2.3.3 spesifiserer at dersom et strømstyrt jordfeilvern Type F eller Type B monteres i serie med et annet strømstyrt jordfeilvern, skal disse strømstyrte jordfeilvernene være koordinert i samsvar med produsentens instruksjoner. Dette innebærer at når et strømstyrt jordfeilvern Type B installeres i en ladestasjon, må et strømstyrt jordfeilvern montert oppstrøms være koordinert. Denne koordinasjonen kan medføre at et allerede eksisterende strømstyrt jordfeilvern eventuelt må byttes ut.

 • 512.2 ID: 5774
  Stikkontakter med IP20 i våt sone ved servant
  Dato
  Spørsmål

  Er det tillatt å plassere stikkontakter med IP20 over servant i umiddelbar nærhet (20 cm) av blandebatteri på bad ?
  De er dermed plassert innenfor det område som bygforskriften TEK10 § 13-20 definerer som "våt sone" .
  Flere installatører mener at dette er tillat etter som sone 2 omkring servant og andre blandebatteri ikke er beskrevet i normens avsnitt 7. I byggforskriften TEK 10 (TEK-17) og våtromsnorm (BVN) er dette området definert som "våtsone", og det er da grunn til å forvente ytre påvirkning i form av vannsprut (kode AD4) slik som omtalt i NEK 400-5-512..2 tabell 51A.
  Bokser for stikkontakter i dette området vill penetrere våtromsmembran i veggen, men jeg synes det er naturlig at evt stikkontakter i dette området skal ha kapslingsgrad IP44 ut ifra personsikkerhet ?

  Svar

  NEK 400:2018 har ingen spesifikke krav til avstand fra vannkraner for ved vasker og lignende.

  NEK 400-7-701:2018 har spesifikke avstandskrav og soner knyttet til dusj og/eller badekar. I NEK 400-7-701 er kravene knyttet til at en person som bader eller dusjer er våt over hele kroppen og har nedsatt overgangsmotstand i hud pga. fuktigheten og derav mer utstatt for fare for elektrisk sjokk.

  Forøvrig skal alt utstyr velges og monteres under hensyntagen til de ytre påvirkningene, herunder vann og vannsprut. Kravene i Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift, TEK) skal også tilfredsstilles.

 • 712C.2.2 ID: 6810
  Solceller montert på et tak med ett plan
  Dato
  Spørsmål

  For solcelleinstallasjoner montert på et tak med ett plan og hvor det ikke er adgang til taket skal solcelleinstallasjoner utformes slik at:

  >1m fra takets ytterkanter
  >1,25m fra brannskiller som stikker opp av tak
  >1m sone for hver 40m

  Spørsmål:
  "og hvor det ikke er adgang til taket"
  Om man da har adgang til tak eks via trapp, slipper man da å følge dette ?

  Svar

  NEK 400-7-712:2018, tillegg 712C.2.2 spesifiserer spesielle krav til montasje av solcelleinstallasjoner på tak med ett plan og hvor det ikke er adgang til taket.

  NEK 400-7-712:2018 spesifiserer ingen spesielle krav til montase av solcelleinstallasjoner på tak med ett plan hvor det er adgang til taket.

 • 722.443.3.1 ID: 6881
  Overspenningsvern for ladepunkt elbil
  Dato
  Spørsmål

  Skal kravet i 722.443.3.1 tolkes dit hen at det er krav om montering av overspenningsvern uansett modus ved etablering av ladeuttak elbil?

  Svar

  NEK 400-7-722:2018, avsnitt 722.443.3.1 spesifiserer at et tilkoblingspunkt for lading av elektriske kjøretøy skal være beskyttet av et overspenningsvern i installasjonen. Av dette følger at dersom det ikke er installert et overspenningsvern i installasjonen før det etableres en kurs til et tilkoblingspunkt for lading av elektriske kjøretøy, så skal et overspenningsvern installeres.

 • 11.1 ID: 6940
  Omfang
  Dato
  Spørsmål

  Punkt 11.1 i NEK 400-1 sier: "NEK 400 gjelder for prosjektering, utførelse og verifikasjon av elektriske installasjoner i tilknytning til: ... 11.1 o) Lavspennings forsyningsanlegg". Videre sier punkt 11.4 "NEK 400 er ikke beregnet for energiproduksjonssystemer og overføringssystemer frem til fordelingsnett".

  Av de to nevnte punktene over følger da spøsmålet:

  Er NEK 400 gjeldende for lavspennings forsyningsnett helt fra transformator, eller er det kun gjeldende der nettselskap er i kontakt med installasjonen? Eksempelvis der kabel legges gjennom rør i jord og opp etter husvegg og NEK 400 gjør seg gjeldende fra kabelskap og frem til tilknytningspunkt.

  Svar

  NEK 400-1:2018, avsnitt 11.4 spesifiserer at NEK 400 ikke er beregnet for energiproduksjonssystemer og overføringssystemer frem til fordelingsnett. Hensikten med denne formuleringen er å ekskludere alt oppstrøm det lavspente fordelingsnettet. Følgelig kan NEK 400:2018 legges til grunn for prosjektering og utførelse fra og med sekundærsiden av en fordelingstransformator, uavhengig av hvem som eier eller drifter den transformatoren.

 • 722.443.3.1 ID: 6948
  Ny kurs til EV-uttak
  Dato
  Spørsmål

  Ny kurs til EV-uttak i eksisterende installasjon. Er det påkrevd med overspenningsvern?

  Svar

  NEK 400-7-722:2018, avsnitt 722.443.3.1 spesifiserer at et tilkoblingspunkt for lading av elektriske kjøretøy skal være beskyttet av et overspenningsvern i installasjonen. Av dette følger at dersom det ikke er installert et overspenningsvern i installasjonen før det etableres en kurs til et tilkoblingspunkt for lading av elektriske kjøretøy, så skal et overspenningsvern installeres.

 • 823.537.101.5 ID: 6800
  Multimedia/Audiovisuelle enheter
  Dato
  Spørsmål

  1.Dersom det er lagt opp to datauttak som fysisk er tilkoblet ekom nett men som ikke brukes til mer enn ett TV, faller da kravene vekk til 6 uttak eller utløses kravene av selve uttakene i veggen? (Hva menes med flere)

  2.Dersom det er lagt opp to datauttak som fysisk er tilkoblet ekom nett men som kun er til et kontorplass i et soverom hvor det er en skriver, skanner og en stasjonær PC er dette og regne som Multimedia / Audiovisuelle enheter og utløses det her krav om 6 uttak? (Hva menes med Multimedia og Audiovisuelle enheter)

  Det vil ha store konsekvenser for elektroentreprenører som bygger store anlegg / boligkomplekser hvor man skal ha 6 uttak, ved første øyekast ser det ut som om dobbelt data uttak er retningsgivende men igjen et enkelt uttak er det jo bare og koble på en switch og dermed har man muligheten til så mange Audiovisuelle og multimedia enheter man vil på alle steder med ett datauttak i praksis og en prosjekterende kan ikke stilles til rett for hva andre senere velger og plugge inn.

  Svar

  NEK 400-8-823:2018, avsnitt 823.537.101.5 spesifiserer krav til minimum antall uttak hvor det er planlagt flere multimedia/audiovisuelle enheter. Det er prosjekterende som i samråd med eier fastslår om det er planlagt slike enheter på det aktuelle stedet. Hovedhensikten med kravene i avsnitt 823.537.101 er at det skal være nok tilgjengelige uttak uten at eier/bruker må benytte skjøteledninger og skjøtekontakter. Utstrakt bruk av slike representerer en økt fare, og installasjonen kan da ikke sies å være egnet for forutsatt bruk.

 • 823.537.101.7 ID: 6778
  Krav til lyspunkt i tak
  Dato
  Spørsmål

  Er det noen krav til antall lyspunkt i tak?

  Svar

  NEK 400-8-823:2018, avsnitt 823.537.101.7 spesifiserer at det skal anordnes et nødvendig antall stikkontakler/DCL ved/i tak for mulig tilkobling av ´belysningsutstyr i/ved tak. Antallet uttak skal tilpasses planlagt utforming av rommet of den fast monterte belysningen.

 • 400/439 ID: 6899
  Intern kabling i skap/tavle, krav om ledertype?
  Dato
  Spørsmål

  Er det noe krav om hvilken type leder man skal bruke internt i tavler/boligskap, osv?
  Av gammel vane benyttes ofte RK med endehylser for intern kobling, men er dette et krav? Kan man bruke PN?

  Svar

  Intern kabling i et skap/tavle er omfattet av kravene i NEK 439 serien og ikke av kravene i NEK 400:2018

 • 823.810.512.101 ID: 6844
  Ikke brennbare fordelingstavler (823)
  Dato
  Spørsmål

  1. Er det kun metalliske kapslinger som er godkjent iht 823.810.512.101?
  2. Hva er ekvivalent metode iht ikke brennbart materiale i samsvar med NS-EN ISO 1182?

  Svar

  NEK 400-8-823:2018, avsnitt 823.810.512.101 spesifiserer krav til at tavlekapslinger skal være av ikke-brennbart materiale. Et metallskap (med unntak av skap i magnesium) er ansett til å være ikke-brennbare. Det er dog fullt mulig å benytte annet materialet så lenge det materiale tilfredsstiller kravene spesifisert i NS-EN ISO 1182.

  En ekvivalent metode til den som er spesifisert i NS-EN ISO 1182 innebærer at den ekvivalente prøvingsmetoden angir en beskyttelse mot brann tilsvarende det som metoden i NS-EN ISO 1182 gjør.

 • 823.422.101 ID: 5712
  Gassanlegg til oppvarming eller til tilberedning av mat.
  Dato
  Spørsmål

  823.422.01 står det at dersom det er installert gassanlegg til oppvarming eller tilberedning av mat , skal fare for gasslekkasje og påfølgende elektrisk antennelse vurderes , dersom faren er reell skal det iverksettes risikovurderende tiltak.

  Denne vurderinga må vel strengt tatt komme fra leverandør/eigar av eit slikt anlegg som etter mitt skjønn må ha ein eller annan form for typegodkjenning og at det i denne godkjenning er beskreve kva tiltak som event. må gjerast?

  Svar

  Kravet i NEK 400-8-823:2018, avsnitt 823.422.101 innebærer at den prosjekterende/utførende av den elektriske installasjonen har et selvstendig ansvar for å påse at relevante gassanlegg ikke medfører fare ved bruk av den elektriske installasjonen.

 • 708.55.101 ID: 6906
  Forriggling av stikk på campingplass
  Dato
  Spørsmål

  NEK400:2018 krever at stikkontakt skal være av industrinormtype med forrigling for at de skal være spenningsløse.
  Gjelder dette også stikkontakter i uttaksstolper for oppstillingsplasser? Disse står gjerne i egen låsbar kapsling.

  Svar

  NEK 400-7-708:2018, avsnitt 708.55.101.1 krever at en stikkontakt skal være i samsvar med NEK EN 60309-2 og være forriglet og klassifisert i samsvar med NEK EN 60309-1:1999, avsnitt 6.1.5. Alternativt kan stikkontakter inngå i et forriglet produkt i samsvar med NEK EN 60309-4 og klassifisert i samsvar med NEK EN 60309-4:2007, avsnittene 6.1.101 og 6.1.102.

  Avsnitt 708.55.101.2 krever at stikkontakter skal være plassert i en fordeling eller i separate kapslinger.

  Kravene i NEK 400-7-708:2018 vedrørende stikkontakter gjelder uavhengig av hvor stikkontaktene er plassert.

 • 722.1 ID: 6424
  Elbil og "nødlanding"
  Dato
  Spørsmål

  Vi har nylig vært på et kurs i forbindelse med NEK 400:2018, og i den forbindelse kom det frem at såkalt nødlading er tillatt.
  Altså at det ikke er nødvendig med jordfeilbryter B og dedikert ladekurs hvis ladingen av elbilen er kun sporadisk?

  Svar

  NEK 400-7-722:2018 stiller krav til kurser som er beregnet til lading av elektriske kjøretøy. Begrepet "nødlading" er ikke benyttet i NEK 400.

 • 823.1 ID: 6408
  Spikertelt på campingplass som bolig?
  Dato
  Spørsmål

  Er spikertelt / hytte utenfor en campingvogn som enten står fast eller midlertidig omfattet av kravene i 823?

  Svar

  En campingvog er ikke omfattet av kravene i NEK 400-8-823, men av kravene i NEK 400-7-721. Et spikertelt er verken omfattet av kravene i NEK 400-8-823 eller NEK 400-7-721, men av de generelle kravene i NEK 400-1 - NEK 400-6.

 • 701.55 ID: 6669
  Belysning i sone 1.
  Dato
  Spørsmål

  Det er nevnt i NEK400:701.512.2.101 at utstyr som monteres i sone 1 skal ha minst IP x4 kapsling.
  Samtidig seier NEK400:701.55 at utstyret skal være egnet for bruk i sone 1 i samsvar med fabrikantens bruksanvisning.

  Svar

  NEK 400-7-701:2018, avsnitt 701.55 angir at det for utstyr for bruk i sone 1 skal fremgå av utstyrets bruksanvsning at utstyret er egnet for bruk i sone 1. Utstyret må i tillegg ha en kapslingsgrad minst IPX4.

 • 524.1 ID: 6769
  Belastning av sikringsautomater
  Dato
  Spørsmål

  Sier NEK 400 noe om maks %-vis belastning av en sikrings automat? Nå som NEK400:2018 åpner for å installere ladere for elbil på eksisterende sikringskurs i garasjer vil dette spørsmålet komme opp. Eksempel: Anlegg fra 1992 med 2,5mm2 og 16A sikring. Er det da tillatt å belaste denne automaten med 100% ved montering av en ladestasjon?

  Svar

  NEK 400:2018 har ingen krav knyttet til belastning av overstrømsvern. Kravene til overstrømsvern er at de skal beskytte kabler og ledninger mot følgende av en overstrøm i den aktuelle kursen. Det er forskjellige krav knyttet til om overstrømmen er en overbelastningsstrøm eller en overstrøm som følge av en kortslutning eller jordfeil.

  Forøvrig viser vi til NEK 400-5-52:2018, avsnitt 524.1 hvor det anbefales at det velges ledertverrsnitt som medfører at den dimensjonerende strømmen (f.eks. belastningsstrømmen) ikke overstiger 80 % av ledningssystemets strømføringsevne.

 • 722.1; 722.55.101 ID: 6936
  Ladestasjon i Schuko eller ikke?
  Dato
  Spørsmål

  Dette er vel strengt tatt et definisjonsspørsmål, men hvordan forholder man seg til NEK 400-7-722 når kunde ikke ønsker å belaste økonomien med en el-billader pga. at han allerede har lader som settes i vanlig schuko(og ikke drar mer enn 10a)?

  Kunde kan f.eks også komme med den at "kontakten ikke vil bli brukt til el-billading", selv om begge parter vet at dette er tull.

  Svar

  NEK 400-7-722:2018 gjelder for kurser beregnet til å forsyne elektriske kjøretøy med merkeladestrøm > 5A. Kravene i NEK 400-7-722 kommer først til anvendelse dersom en kurs som beskrevet i avsnitt 722.1 er spesifisert for installasjonen. Det er installasjonens eier/bruker sitt ansvar å spesifiserer forutsatt bruk og etterleve de premisser som der er lagt.

 • 823.559.5 1 ID: 6909
  Avslutte kabel
  Dato
  Spørsmål

  Kan ein avslutte kabel med tett koplingsboks? Også for med tanke på framtidige utelys?

  Svar

  NEK 400-8-823:2018, avsnitt 823.559.5.1 angir at en belysningsarmatur skal enten være fast tilkoblet eller tilkoblet via en stikkontakt eller DCL. Ved en fast tilkobling, skal den elektriske tilkoblingen av belysningsarmaturen til den elektriske installasjonen foretas i et utstyr, for eksempel en koblingsboks.

 • Tillegg B ID: 6737
  Anvendelse av NEK400:2018 for lavspennings forsyningsanlegg
  Dato
  Spørsmål

  NEK 400:2018 er gjort gjeldende for "Lavspennings forsyningsanlegg" og i forbindelse med NEK 400:2018, Tillegg B, har det dukket opp noen tolkningsspørsmål. I tillegg B står det: "... De tilleggskrav og/eller endrede krav som er nødvendig for at NEK400:2018 skal kunne anvendes for lavspennings forsyningsanlegg, er markert i høyre marg som for nasjonale tilpasninger".

  Vil det da si at hele NEK 400 er gjeldende, med tilhørende maksimale strømføringsevner osv, men markerte området kan ha spesielle tilpasninger for forsyningsanlegg? Eller er det kun de markerte områdene som vil være gjeldende for forsyningsanlegg?

  Svar

  NEK 400-1:2018, avsnitt 11.1 punkt o) angir NEK 400 også gjelder for lavspennings fordelingsnett. Dette innebærer at hele NEK 400:2018 kan benyttes for prosjektering, utførelse og verikasjon av slike installasjoner.

 • 823.537.101 ID: 6732
  Antall uttak i oppholdsrom
  Dato
  Spørsmål

  Det blir oftere vanskelig å opprettholde kravet med antall uttak i oppholdsrom i boliger med store glassfater, som eks stue. En har en stort antall kvadratmeter som igjen genererer mange uttak. Vinduer går gjerne fra gulv til tak. For å opprettholde kravet NEK 400-8-823:2018 823.537.102 og tilfredsstille FEL § 10 må vi ofte plassere stikkontakter steder hvor de ikke kommer til sin fulle rett. Som f.eks i gulv, mange uttak ved siden av hverandre, ved tak osv. Er det noe løsning eller alternaltiv måte å få dette til på?

  (Blir for dumt å ha 8 doble stikkontakter ved siden av hverandre på en veggplass på 2 meter)

  Svar

  NEK 400-8-823:2018, avsnitt 823.537.101.1 angir krav til antall stikkontakter i stue/soverom/arbeidsrom/oppholdsrom. En av hovedhensikten med kravet er å sørge for at det i slike rom er et tilfredstillende antall uttak og at behovet for skjøteledninger er redusert til et minimum. Avsnitt 823.537.101 angir at stikkontaktene skal fordeles i rommet under hensyntagen til bl.a planlagt møblering og hvor det vil være et forventet behov. Avsnittet angir spesielt at det kan være behov for å montere stikkontaktene i gulv eller på søyler. Plassering av uttak må selvfølgelig gjøres i nært samarbeid med eier/bruker da det er han/hun som kjenner de totale behovene.

 • 526.3 ID: 6085
  Adkomst til koblingsboks og brannmelder over himling
  Dato
  Spørsmål

  Er et område over en himling ansett til å være tilgjengelig for tilsyn, prøving/måling og vedlikehold dersom himlingen må delvis demonteres for å komme til området? Det er ikke mulig med luker i himlingen, og himlingen må demonteres fra en ende til man eventuelt kommer frem til utstyret.

  Svar

  NEK 400-5.51:2018, avsnitt 513.1) krever at utstyr skal være tilgjengelig for tilsyn, prøving og vedlikehold. Samme avsnitt spesifiserer også at tilgjengeligheten ikke skal forringes ved at utstyret er plassert i kapslinger eller skap.

 • NEK 400-7-701 ID: 6946
  Våtrom sone 3
  Dato
  Spørsmål

  Sone 3 (øvrige områder) finnes ikke i NEK 400: 2018. Hva er grunnen for dette og hvor kan man finne mer informasjon om dette?

  Svar

  NEK 400-7-701:2018 spesiserer de spesifikk kravene for områder som inneholder dusj og/eller badekar. Kravene i NEK 400-7-701 er formulert som tillegg til eller endring av kravene i NEK 400-1 - NEK 400-6, og er spesifisert for de definerte sonene 0, 1 og 2 i området. Utenfor sonene gjelder de generelle kravene i NEK 400-1 - NEK 400-6. I NEK 400-7-701:1998 og NEK 400-7-701:2002 var det også definert en sone 3, men den sonen er i de senere utgaven ikke definert da det ikke lenger er relatert noen spesifikke krav til den sonen.

 • 820.411.3.1.2 ID: 6796
  Utjevningsforbindelse for bes..
  Dato
  Spørsmål

  Kan ikke se at avsnitt 820.411.3.1.2 i NEK 400-8-820:2014 inngår i NEK 400-8-820:2018.
  Hvorfor er dette avsnittet fjernet?

  Svar

  Avsnitt 820.411.3.1.2 i NEK 400-8-820:2014 inngår ikke i NEK 400-8-820:2018.

  NEK 400-8-820:2018, avsnitt 411.3.1.1 krever at jordingsanlegget skal være forbundet til en jordelektrode i sjøen.NEK 400-8-820:2014, avsnitt 820.411.3.1.2 krevde at metalliske konstruksjonsdeler skulle være koblet til utjevningsforbindelsen for beskyttelseoformål. Dette kravet innebærer at disse metalliske delene skulle kobles sammen med jordelektroden i sjøen.

  NK64 kunne ikke se at at mulighetene for at de metalliske konstruksjonsdelene på mærer kan oppnås et annet potensiale som ikke var tilnærmet likt potensialet i sjøen. Følgelig har disse utjevningsforbindelsene liten funksjon.

 • 444.6 ID: 6854
  Cat 6 kabel forlagt i k rør sammen med 230V
  Dato
  Spørsmål

  Hvilke krav må tilfredsstilles for at CAT 6 kabel kan legges/trekkes i samme rør som kabel for 230 V.

  Svar

  NEK 400-5-52:2018, avsnitt 521.6 stiller krav til isolasjons for alle kabler/ledninger som skal trekkes i samme installasjonsrør eller ledningskanalsystem. Alle ledninger/kabler skal være isolert for høyeste forekommende nominelle spenning.

  NEK 400-4-44:2018, avsnitt 444.6 stiller krav som skal tilfredsstilles for føring av strømforsyningskabler (LV) og ekomkabler i samme føringssystem eller føringsvei. En CAT 6 kabel er en eom kabel, og således skal kravene gitt i 444.6 være tilfredsstilt for å føre slike kabler sammen med kabler for 230 V.

 • Tabell 51A ID: 4478
  Overflatetemperatur på panelovner
  Dato
  Spørsmål

  Hva er dagens regler for maks overflatetemperatur på panelovner i boliger?
  På nettsidene finnes følgende:
  - Det kom et forslag om maks 60 grader, men det ble ikke innført.
  - Forslaget fremlagt på nytt og igjen avvist.

  Hva er status i dag?
  - at det er opp til boligeier å anskaffe panelovner som småbarn ikke kan brenne seg på?
  - eller det kommet endringer de siste par årene som jeg ikke finner.

  Er det panelovner på markedet som kan innebære en risiko mht. brannskader hvis man ikke sjekker hva man kjøper?

  Svar

  NEK 400:2018 har kun krav til panelovner med maksimal overflatetemperatur på 60 grader i område klassifisert som BA2. I andre områder er det opp til eier om slike krav skal stilles.

 • 411.3.1.2 ID: 4377
  Utjevningsforbindelser til annen ledende del
  Dato
  Spørsmål

  Angående utjevningsforbindelser til annen ledende del.
  Vil det være nødvendig å legge utjevningsforbindelse til for eksempel kabelvern-rør ned langs vegg (stålrør eller halv-rør) eller stålrør mellom bygningsdeler eller tak til gulv, dersom disse har liten utstrekning?
  Kan dette sammenlignes med at det ikke er nødvendig å legge utjevningsforbindelse til for eksempel samlestokk eller kobberrør internt under vask dersom disse er tilknyttet plastrør?

  Svar

  Krav om utjevning er gitt i NEK 400-4-41:2014, avsnitt 411.3.1.2. Hovedprinsippet er at ledende deler av bygningskonstruksjonen og alle andre ledende deler som kommer inn i en bygning skal utjevnes til hovedutjevningsklemmen i installasjonen. Det vil kun være krav om tilleggsutjevningsforbindelse dersom man ikke klarer å tilfredsstille kravene til utkobling av jordfeil når det benyttes automatisk utkobling av strømtilførselen som beskyttelse mot elektrisk sjokk (se avsnitt NEK 400-4-41:2014, avsnitt 411.3.2.6). Se også veiledningen til definisjon av "annen ledende del" i NEK 400-2:2014, avsnitt 203.11.

 • 710.415.2.101 ID: 4368
  Medisinske områder - Beskyttelse mot elektrostatiske utladninger i GR.1 rom
  Dato
  Spørsmål

  Er det slik å forstå at i rom hvor elektrostatiske utladninger er forbundet med fare for
  pasient og/eller omgivelsene, skal rommet ha egnet antistatisk gulv? Det blir blir da kun en tolkning om det er fare i rom. Hvem har ansvaret for å definere dette?

  Svar

  NEK 400-7-710:2018 har ingen spesifikke krav om bruk av antistatisk gulvbelegg. Avsnitt 710.415.2.101 spesifiserer krav om utjevning til ledende nett i gulv dersom et slikt nett er installert. Det er den prosjekterendes ansvar i samarbeid med eier å fastsette om det skal installeres et antistatisk gulvbelegg.

 • 701.411.3.2.6 ID: 4365
  Tjømemuffe og jording av sluk
  Dato
  Spørsmål

  Vil samme kravene i NEK 400-7-701, avsnitt 701.411 gjelde når huset har egen septiktank system, ikke tilkoblet offentlig avløpssystem?

  Svar

  ravene i NEK 400-4-41:2018 og NEK 400-7-701:2018 gjelder for alle installasjoner uavhengig av tilkobling til et offentlig vann- og avløpssystem eller ikke.

 • 526 ID: 4364
  Skjøt av pn
  Dato
  Spørsmål

  Ved bytte av tavle, ble PN ledninger forkorte til å komme inn i ny tavle. Eksisterende rør ligger 0,5 m over ny tavle. (lot seg ikke å trekke om)
  PN ledere er skjøtet med isolerte hylser.
  Nytt rør over tavle som har skjøt, er merket med skilt godt synbart.

  Kan dere vurdere denne løsningen (trekking )eller om det må monteres bokser etc

  Svar

  Elektriske sammenkoblinger skal være i samsvar med NEK 400-5-52:2018, avsnitt 526.

  Forøvrig viser vi til at NK64 kun besvarer spørsmål knyttet til forståelse av kravene i NEK 400. NK64 besvarer prinsippielt ikke spørsmål knyttet til konkrete løsninger.

 • 823.810.512.101 ID: 4362
  Tetting av sikringsskap
  Dato
  Spørsmål

  Dette er et spørsmål som er viktig i forbindelse med utbygginag av AMS, men også prinsippiell ved uttak av kabelinnføringer i sikringsskap/tavler.
  Gjennomføringene skal være i selvslukkende materiale ?
  Hvis vi da tenker oss Thorsmann sine gjennomføringer (som de fleste bruker), er det de grå gjennomføringene som blir brukt.

  Etter deres produktbeskrivelse er det de svarte gjennomføringene som må benyttes dersom de skal være selvslukkende.
  De blir skjelden eller aldri brukt...kun grå.

  Hvordan ser normkomiteen på at det bare blir brukt grå gjennomføringer ?

  Så til det neste spørsmålet.
  I forbindelse med utbygging av AMS-målere er det en del antenne ledninger som skal ut av fordelingene.
  VTK har på forespørsel om hvordan gjennomføringene blir utført fått opplyst at montørene bruker tettemasse (El.nr. 1832328) for å tette gjennomføringene.
  Teknisk beskrivelse av denne tettemassen viser at den er dryppfri opp til 200gr. og brukes til isolasjon av kabelskritt, til vann- og gasstett utfylling, samt til beskyttelse mot oksydasjon etc.

  Hvordan stiller normkomiteen seg til at slik tettemasse brukes ?

  Svar

  NEK 400-8-823:2018, avsnitt 823.810.512.101 spesifiser at tavler i boliger skal være utført i ikke brennbare materialer. I veiledningen i samme avsnitt er det angitt at nipler minst bør være av selv-slukkende materiale. Det er den prosjekterendes/utførendes ansvar å velge nipler/tettinger som en beskyttelse mot spredning av brann som ved bruk av selvslukkende materiale.

 • 701.512.2.103 ID: 4361
  USB ladestikk
  Dato
  Spørsmål

  Når det gjelder sone 2 på bad så kan man montere stikk for barbermaskin iht EN 61558-2-5, men hvordan tolkes de nye USB stikk for lading av mobil/nettbrett?

  Svar

  Iht NEK 400-7-701:2018, avsnitt 701.512.2.103 er det tillatt med stikkontakter som er forsynt med SELV.
  Dersom strømforsyning i USB stikkontakter tilfredsstiller kravene til SELV eller elektrisk adskillelse kan de benyttes.

 • 551.2.302 ID: 4360
  UPS - N leder
  Dato
  Spørsmål

  Hvordan føre N-leder hel frem til UPS.
  Kan det benyttes separat N-leder frem til UPS sekundærside fra hovedtavle.

  Svar

  Se NEK 400-5-55:2018, avsnitt 551.2.302

 • 512 ID: 4359
  Tavler i omgivelser med heldekkende sprinkling.
  Dato
  Spørsmål

  I Elsikkerhet 82 har DSB kommet med en uttales om krav til kapsling i tavlerom med sprinkling. Er det da slik å forstå at man kan trekke dette videre til frittstående tavler i områder med heldekkende sprinkling, typisk i et kjøpesenter? Eller kan man ved en brannteknisk vurdering hevde et akseptert teknisk bytte for sikkeret? Hva med personsikkerhet, kan det kreves utkobling av tavle ved utløsing av sprinkleranlegg?

  Svar

  Det vises til tolkning er foretatt av NK64 i tilsvarende sak. Denne er tilgjengelig på www.nek400.no.

 • 411.3.1.2 ID: 4358
  Jording av avløpsrenner i gulv storkjøkken
  Dato
  Spørsmål

  Er det krav til jording av avløpsrenner i gulv i storkjøkken? Spørsmålet dukker opp fra tid til annen og skaper grunnlag for litt interne diskusjoner. Er det faktisk krav til dette ?

  Svar

  Krav om utjevning er gitt i NEK 400-4-41:2018, avsnitt 411.3.1.2. Hovedprinsippet er at ledende deler av bygningskonstruksjonen og alle ledende deler som kommer inn i en bygning skal utjevnes til hovedutjevningsklemmen i installasjonen. Det vil kun være krav om tilleggsutjevningsforbindelse dersom man ikke klarer å tilfredsstille kravene til utkobling av jordfeil når det benyttes automatisk utkobling av strømtilførselen som beskyttelse mot elektrisk sjokk (se avsnitt NEK 400-4-41:2018, avsnitt 411.3.2.6).

  Se også veiledningen til definisjon av "annen ledende del" i NEK 400-2:2018, avsnitt 200.4.

 • 526 ID: 4353
  Krav til strekkavlaster på downlight i bolig installasjon
  Dato
  Spørsmål

  Det brukes flere varianter av ledning til innfelt belysning. Brukes det innfellingsboks er det vel godt nok med PN, da varmekravet ikke lenger er til stedet med led belysning ? Ved bruk av PN dykker en ny utfordring opp da strekkavlastning ikke på alle lamper er beregnet for PN, men er dette er problem? Lampen skal kun tas ned/opp av sakkyndig personell og kan på ingen måte ramle ned av seg selv. Dermed blir dette på lik linje med en takarmatur som kobles på en takboks mener jeg. Stemmer dette ?

  Svar

  Krav til elektriske sammenkoblinger er gitt i NEK 400-5-52:2018, 526, herunder også krav om beskyttelse mot mekanske påvirkninger. Forøvrig vises til at produsentens monteringsanvisning skal følges. Dersom produsent krever bruk av strekkavlastning som forutsetning for sikker bruk, må dette følges.

 • 542.2.3 ID: 4352
  Jordelektrode
  Dato
  Spørsmål

  Tidligere uinnredet kjellerrom, no renovert og installert som kjellerleilighet (utleie) med eigen underfordeling.
  Installasjonen er 230 V TT, installatør oppgir NEK 400:2014 som brukt forskrift.

  Er det då tillatt å fortsatt kople seg til vannrøyr som jordelektrode, eller må det legges ut eget spyd som tilleggsjord? Original installasjon er frå 50-tallet, dog nærast totalrenovert i nyare tid (inntak, hovedfordeling og no underfordeling i kjeller).

  Svar

  Når en installasjon er utført iht NEK 400:2018, gjelder kravene i denne. NEK 400:2018 legger til grunn at alle installasjoner er utført med egen jordelektrode. NEK 400-5-54:2018, avsnitt 542.2.3 tillater ikke at vannrør eller avløpsrør benyttes som jordelektrode.

 • 823.132.3.102 ID: 4351
  Egen kurs til tørketrommel?
  Dato
  Spørsmål

  Er det noen annen plass i enn NEK 400.823.132.3.102 man kan begrunne valget om og sette vaskemaskin og tørketrommel på hver sin kurs? Altså står det noen plass i Forskrift/norm at tørketrommel og vaskemaskin skal ha egen kurs?

  Svar

  NEK 400-1, avsnitt 11 spesifiserer at kravene i NEK 400 skal sikre at installasjonen er egnet for den forutsatte bruk. Se også avsnitt 132.6 hvor det spesifiseres generalle krav til belastning av ledningssystemer.

  Forøvrig vises til fel § 16.

 • 523 ID: 4324
  Referanseinstallasjonsmetode
  Dato
  Spørsmål

  Ledningene plasseres i området bak veggplatene og innenfor isolasjonen. Skal det da vurderes som metode A1/A2 eller B1/B2. Det isoleres ikke i utforingen.

  Svar

  Ledninger forlagt inne i en vegg vil hovedsaklig være relatert til referanseinstallasjonsmetode A1 eller A2 i hht Tabell 52B-1 i NEK 400-5-52. For å fastsette korrekt strømføringsevne skal det tas hensyn til eventuelle korreksjonsfaktorer.

 • NEK 400 ID: 4293
  1-polet (en-pol) bryter ifm. bevegelsesdetektor
  Dato
  Spørsmål

  En bevegelsesdetektor kan benyttes som funksjonsbryter så lenge den er i samsvar med NEK 400-5-53, avsnitt 537.5

  Svar

  En bevegelsesdetektor kan benyttes som funksjonsbryter så lenge den er i samsvar med NEK 400-5-53, avsnitt 537.5

 • Tabell 52 ID: 6124
  Strømføringsevne
  Dato
  Spørsmål

  Vi skal koble til en effektbryter på 80 A i en tavle og ønsker å bruke minst mulig tverrsnitt.
  Det burde gått fint med 1 x 3 x 16 mm² , forlegningsmåte F, tabell 52B-10. Her finner vi ikke 1 x 16 mm², da tabellen starter på 25 mm².

  Har vi feil forlegningsmåte?

  Svar

  NK64 tar ikke stilling til hvilken referanseinstallasjonsmetode som skal benyttes. Det skal benyttes en referanseinstallasjonsmetode som angitt for installasjonsmetode i tabell 51A-2 i NEK 400-5-52:2014, tillegg 52A som er nærmest til det aktuelle tilfelle.

  Når det ikke er angitt en strømføringsvene for et ledertverrsnitt for en referanseinstallasjonsmetode i tstrømføringsevnetabellene i NEK 400-5-52:2014, tillegg 52B, kan strømføringsvenen beregnes i samsvar med formelverket og faktorene spesifisert i NEK 400-5-52:2015, Tillegg 52C

  NB! Avsnittene og referansene er de samme i NEK 400:2018.

 • 559 ID: 6011
  Minimum monteringshøyde for lysskinne
  Dato
  Spørsmål

  Hva er begrensningene på minimum monteringshøyde i tak eller vegg for 230V skinne for lys, eks. type Global Trac XTS 4100? De brukes gjerne i butikk.

  Svar

  NEK 400:2014 (NEK 400:2018) spesifiserer ingen spesifikk minste høyde for montasje av lysskinner i tak eller på vegger.

  NEK 400-5-55:2014, avsnitt 559 (NEK 400-5-55:2018, avsnitt 559,m spesifiserer generelle krav til belysningsinstallasjoner. Avsnittet spesifiserer bl.a. krav til tilkobling, festing og beskyttelse mot termiske virkninger. For beskyttelse mot termiske virkninger vises det til kravene i NEK 400-4-42:2014 (NEK 400-4-42:2018) som kan inneholde spesifikke tilleggskrav bl.a. mht avstand til brennbare materialer mm.

  Det er uprosjketerende og utførende som ved valg og montasje av utstyr skal sørge for at kravene er ivaretatt. Montasjeanvisninger gir av produsentene skal følges.

 • 512, Tabell 51A ID: 6004
  Elpunkt over vask.
  Dato
  Spørsmål

  Er det lov til å montere stikkontakt/uttak over baderomsvask og utslagsvask? Er det i såfall krav til avstand fra vannkran eller ip grad?

  Svar

  NEK 400:2014 (NEK 400:2018) har ingen spesifikke krav knyttet til plassering av stikkontakt/uttak i nærheten av en vask, uavhengig av type vask. Det er de generelle føringene knyttet til ytre påvirkninger som avgjør hvor utstyr plasseres og med hvilken kapslingsgrad som behøves. See forøvrig NEK 400-5-51, tabell 51A.

  I et rom med dusj og/eller badekar (f.eks. et baderom) er det knyttet spesielle krav til utstyr som skal monteres i de definerte sonene. I den gra en vask på et baderom er omfattet av sonene, så gjelder de spesifikke kravene for den aktuelle sonene også for for vasken.

 • - ID: 5998
  Tavlerom
  Dato
  Spørsmål

  Et spørsmål ang. plassering/adkomst til (hoved) tavlerom i eksisterende næringsbygg, som skal moderniseres:
  Er det et krav som sier at sånne rom må ha adkomst rett fra en korridor (fellesareal), eller er det akseptabelt at adkomst til rommet er gjennom andre fellesrom, som f.eks teknisk rom eller felles toalett, så lenge fri bredde av adkomstvei er forutsatt?

  Svar

  NEK 400:2014 (NEK 400:2018) har ingen spesifikke krav til plassering av tavlerom.

  NEK 400-7-729 stiller krav til betjenings- og veduikeholdsganger i adgangsbegrensede områder, og vil kunne være aktuelt for tavlerom hvor adgangen er begrenset til sakkyndige eller instruerte personer. Avsnitt 729.513.01.3 (729.513.101.3) stiller krav til tilgang til slike områder. Tillegg 729A gir noen tilleggskrav til lukkede adgangsbegrensede områder.

  Ved plassering av tavlerom bør mulighetene for lettvint evakuering tas med i betraktningene for a fastsette plassering og tilgang.

 • 701.512.2.03 ID: 5992
  El. tilkobling av innmurt boblebadekar
  Dato
  Spørsmål

  Har fått innmurt boblekar tilkoblet av aut. innstallatør m/stikk kontakt 16 A. Karet står i sone 1(våtromnormen). Det er inspeksjonsluke ved gulv. I flg. NEK 400-7-701:2014, avsnitt 701.512.2.03 skal karet være fast montert. Er dette udiskutabelt, eller er stikk kontakt tillatt under gitte forutsetninger? I så fall hvilke forutsetninger må være oppfylt? Takknemlig for raskt svar.

  Svar

  NEK 400-7-701:2014, avsnitt 701.537.3.1.01 (NEK 400-7-701:2018, avsnitt 701.537.3.1.301) spesifiserer krav for tilkobling av boblebadekar. Avsnittet krever at boblebadekar som er utført som utstyr klasse I skal være fast tilkoblet og anordnet med et allpolig utstyr for utkobling for mekanisk vedlikehold.

  NEK 400-7-701:2014 (NEK 400-7-701:2018) angir ingen forhold som tilsier at fast tilkobling ikke er nødvendig.

  NEK 400_7-701:2014 (NEK 400-7-701:2018) angir heller ikke forhold som skulle tilsi at fast tilkobling av utstyr montert i Sone 1 jfr. avsnitt 701.512.2.03 (701.512.2.103) ikke skulle være nødvendig.

 • 526 ID: 5982
  Sukkerbit
  Dato
  Spørsmål

  Er det tillatt å benytte sukkerbiter i stedet for Wago-klemmer i en veggboks?

  Svar

  NEK 400-5-52:2018, avsnitt 526 spesifiserer krav til sammenkobling av ledere.
  Sukkerbiter og Wago-klemmer er utstyr beregnet til sammenkobling av ledere, og bruken av slike skal tilfredsstille kravene gitt i avsnitt 526.

  NEK 400:2018 inneholder ikke spesifikke krav hverken til sukkerbiter eller til Wago-klemmer.

 • 303.2.1.1, Figur 3I ID: 5976
  Systemjording i TN
  Dato
  Spørsmål

  I en tavle er det montert en skille trafo. Oppfatter det slik at en da lager et nytt fordelingsnett. Tavlen forsynes med TN-S. Primersides kobles mellom L1 og L2 med 400 V mellom fasene. På sekundærsiden er det 230 V mellom fasene. Dersom en da jorder den ene fasen på sekundærsiden, blir da definisjon på faseleder N istedenfor L2? Og når definisjonen er N må leder være blå? Ihht figur 31 i NEK 400-3 skulle faseleder fortsatt hete L2?

  Hvordan lager en TT nett i en slik situasjon?

  Svar

  En nøytralleder skal iht definisjonen (se NEK 400-2:2018, avsnitt 200.190) være koblet til et nøytralpunkt.
  Et nøytralpunkt er definert (se NEK 400-2:2018, avsnitt 200.191) som et "felles punkt i et stjernekoblet flerfasesystem , eller et jordet midtpunkt i et enfasesystem".
  I Figur 3I i NEK 400-3:2018, er det etablert et stjernepunkt. Transformatorviklíngene er delta-koblet og det finnes derfor ikke et nøytralpunkt, og følgelig kan det heller ikke finnes en nøytralleder.

  I et TN-system og et TT-system skal det etableres en ledende forbindelse mellom spenningsførende ledere og jord (systemjording). Vanligvis gjøres dette fra et nøytralpunkt, men i systemer hvor det ikke finnes nøytralpunkt, blir systemjordingen etablert ved å etablere en ledende fornbindelse mellom en faseleder og jord. Det er dette som er vist i Figur 3I i NEK 400-3:2018.

  I et TN-eller TT-system etablert via en énfase transformator, finnes det ikke et nøytralpunkt, og følgelig heller ikke en nøytralleder.
  Vær oppmerksom på at i en slik situasjon skal faselederen ikke være BLÅ, men kabler med to spenningsførende ledere og jord vil som regel være med fargene BRUN og BLÅ. En slik kabel kan benyttes da det det slikt enfasesystem ikke er fare for foverksling (Se NEK 400-5-51:2014, avsnitt 514.3.4)

  Forskjellen mellom et TN-system og et TT-system er at i et TN-system skal utsatte ledende deler ha henledende forbindelse via en beskyttelsesleder tilbake til systemjordingen, men s i et TT-system skal utsatte ledende deler jordes separat.

 • 5-53 ID: 5323
  Overspenningsvern og N-leder
  Dato
  Spørsmål

  Kan overspenningsvern mellom PE og N sløyfes dersom PEN splitten befinner seg i samme tavlefelt som vernet? Med dette lurer jeg på om man kan benytte seg av ett 3 polet vern som vist i Tillegg 53A i NEK 400-5-53?

  Svar

  NEK 400-5-53:2018, avsnitt 534.4.3 angir at et overspenningsvern mellom nøytralleder og beskyttelsesleder kan utelates:
  - dersom avstanden fra PEN-leder til overspenningsvernet er < 0,5 m, eller
  - overspenningsvernet er plassert i samme fordeling hvor PEN-leder deles i nøytralleder og beskyttelsesleder.

 • NEK 400 ID: 5259
  Isolerte gulv tavlerom
  Dato
  Spørsmål

  Er det krav om isolerte gulv i tavlerom eller ev 1 meter foran tavlen?

  Svar

  NEK 400:2014 og NEK 400:2018 har ingen spesifikke krav knyttet til gulv i tavlerom eller krav om isolert gulv 1 m foran en tavle.

  NEK 400-4-41:2014, Tillegg 41C.1 (tilsvarende også i NEK 400:2018) spesifiserer kravene som skal tilfredsstilles dersom beskyttelsesmetoden "Ikke-ledende omgivelser" benyttes for beskyttelse mot elektrisk sjokk. Denne beskyttelsesmetoden er kun til bruk hvor installasjonen er under kontroll og tilsyn av sakkyndig eller instruert personell. NEK 400 spesifiserer ingen krav om at denne metoden skal benyttes, men gir de krav som skal tilfredsstilles dersom prosjekterende/utførende sammen med eier/bruker finner at denne beskyttelsesmetoden er best egnet.

 • 823.1 ID: 6550
  Bolig definisjon
  Dato
  Spørsmål

  Gjelder normen 823 for spikertelt, som står fast utenfor en campingvogn på sommer eller vintercamping?

  Svar

  NEK 400-8-823:2018, avsnitt 823.3.1 definerer bolig som: "bruksenhet som har alle funksjoner for opphold, matlaging, soving og personlig hygiene, som gjør at mennesker kan leve og oppholde seg der gjennom døgnet". Dersom et spikertelt tilfredsstiller definisjonen av bolig, dvs. at det inneholder alle funksjoner som angitt, vil et spikertelt være omfattet av kravene i NEK 400-8-823:2018.

 • 132.11 ID: 6565
  Led spotter i ny leilighet
  Dato
  Spørsmål

  Jeg har kjøpt meg en ny leilighet i første etasje og var på en inspeksjon, oppdaget at det blir kun spotter på badet, ikke resten av leiligheten som jeg har bestilt for.
  Det er samme tak høyde i alle rom, betongtak 3.0m og lekte ned 40cm.
  Fikk beskjed om at det ikke var lov med spotter i tak i første etasje i alle rommene unntatt bad. Mens i andre etasje var det lov.
  Hvilken forskrift tilsier at det ikke er lov?

  Svar

  Det er ingen krav i NEK 400:2018 som tilsier at det ikke er lov med spotter i tak i første etasje i en bygning.

  Slike krav må eventuelt være nedfelt i Forskrift til tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift, TEK).

 • Bad ID: 6568
  Stikkontakt, minimum høyde over gulv.
  Dato
  Spørsmål

  Hva er minimumshøyden på vanlig påvegg stikkontakt i bad plassert utenfor soner (2,5 m fra dusjkabinett, gamle sone3)

  Svar

  NEK 400:2018 har ingen spesifikke krav knyttet til plassering av stikkontakter utenfor sonene på bad.

  NEK 400-7-701:2018 inneholder de spesielle kravene til installasjoner i rom med dusj og/eller badekar, og omfatter krav knyttet til bruk og plassering av utstyr i de respektive sonene som er definert i delnormen. For utstyr som plasseres utenfor sonene definert i NEK 400-7-701:2018 gjelder de generelle kravene i NEK 400-1 - NEK 400-6, hvor det skal tas hensyn til de ytre påvirkningene spesifisert i NEK 400-5-51, tabell 51A. Det er den prosjekterende/utførendes ansvar å klarlegge de ytre påkjenningene som er relevante og deretter velge utstyr og montasje som er tilpasset de ytre påkjenningene.

 • 701.537.1.301 ID: 6527
  Allpolig frakobling
  Dato
  Spørsmål

  Hvis en monterer en lampe 230 V av LED type inne på ett baderom der hvor lyskilden ikke er mulig å bytte. Hele lampen må i så fall byttes hvis den slutter å fungere. Må man da også ha allpolig bryter foran denne lampen?

  Svar

  NEK 400-7-701:2018, avsnitt 701.537.1.301 angir at det ikke kreves et en betjeningsbryter skal bryte alle poler for tilførsel til en belysningsarmatur når selve lyskilden er forsynt med SELV eller PELV.

 • 722.305.301 ID: 6522
  Kurs for elbillader
  Dato
  Spørsmål

  NEK:400-2018 tillater at tilknytningspunkt for elbil monteres på eksisterende forbrukerkurs i frittstående garasje dersom kunde aksepterer ulemper med utilsiktet utkobling.

  Ved en installasjon hvor det går en 3x16A kurs til garasje, vil en da kunne montere en elementautomat, og en jordfeilbryter type B i hovedtavle i stedenfor eksisterende, for så å montere lader i garasjen?

  Svar

  NEK 400-7-722:2018, avsnitt 722.305.301 spesifiser at ett nytt tilkoblingspunkt for lading av elektriske kjøretøy kan etableres i en eksisterende kurs dersom kursen forsyner utstyr i en frittliggende garage, carport eller utebod. På slike kursen kan det derfor installeres en ladestasjon

  NEK 400-5-53:2018, avsnitt 531.2.3.3 spesifiserer at dersom et strømstyrt jordfeilvern Type F eller Type B monteres i serie med et annet strømstyrt jordfeilvern, skal disse strømstyrte jordfeilvernene være koordinert i samsvar med produsentens instruksjoner. Dette innebærer at når et strømstyrt jordfeilvern Type B installeres i en ladestasjon, må et strømstyrt jordfeilvern montert oppstrøms være koordinert. Denne koordinasjonen kan medføre at et allerede eksisterende strømstyrt jordfeilvern eventuelt må byttes ut.

 • 533.3.1.1 ID: 6095
  Kontroll av gjennomsluppet energi
  Dato
  Spørsmål

  I avsnitt 434.5.2 står det at ved utløsetider under 0,1s på vern må det kontrolleres at kabelens k^2*S^2 er større enn vernets gjennomslupne energi spesifisert av fabrikanten.

  Dersom utregnet tid t=sqrt(k²*S²/I²) før kabelen blir for varm er utregnet til å være større enn 0,1s vil ikke kravet da automatisk være oppfylt og kontroll av gjnnomsluppet energi være unødvendig? Vernet løser jo som sagt ut på under 0,1s og kabelen tåler aktuell kortslutning i t>0,1s.

  Spesielt om man regner konservativt og bruker Ikmin for å finne utløsetid og Ikmaks for å finne tidsgrensen for kabelen er vel dette tilfredstillende uten å sjekke gjennomsluppet energi?

  Svar

  Formelen t=sqrt(k²*S²/I²) legger til grunn at strømmen I er konstant over tidsintervallet, dvs at man benytter kortsluntningsstrømmen effektivverdi. Dette er an akseptabel forutsetning når tiden er > 0,1 s. For tider < 0,1 s vil en feilstrøm variere over tid, og det vil derfor være nødvendig å sjekke hvilken I²t-verdi som vernet slipper igjennom opp mot kabelens tåleevne k²S².

  Selvom vernet kobler ut innen 0,1 s, så kan gjennomsluppet energi være større enn hva kabelen tåler.

 • 823.55.02 ID: 6123
  Tilkobling av v.v.bereder
  Dato
  Spørsmål

  Avsnitt 823.55.01 krever at en varmtvannsbereder over 1500 W enten er fast tilkoblet eller tilkobles via en stikkontakt og plugg kombinasjon i samsvar med NEK EN 60309 serien.

  Gjelder samme kravene ved tilkobling av ny varmtvannsberederen i industrien ?

  Svar

  Kravet i NEK 400-8-823, avsnitt 823.55.01 (2014) / 823.55.101 (2018) vedrørende tilkobling av varmtvannsbereder gjelder for boliginstallasjoner, slik de definert i avsnitt 823.1.

  Kravet har ikke gyldighet for installasjoner som ikke er dekket av beskrivelsen i avsnitt 823.1.

 • 705.411.3.2.6 ID: 6520
  Tilleggsutjevningsforbindelse i områder for husdyr
  Dato
  Spørsmål

  Hvordan skal 705.411.3.2.6 tolkes?

  Min tolkning av 705.411.3.2.6 er at den kun omhandler tilleggsutjevningsforbindelser og erstatter siste del av 411.3.2.6, og at 411.3.2.6 dermed kan leses som følger:

  Dersom kravene for automatisk utkobling av strømtilførselen iht. avsnitt 411.3.2.1 ikke kan oppfylles innen den tid som er krevet i avsnittene 411.3.2.2, 411.3.2.3, 411.3.2.4 eller 411.3.2.01, skal det etableres en tilleggsutjevningsforbindelse i samsvar med avsnitt 705.411.3.2.6


  Er dette korrekt tolket eller erstatter 705.411.3.2.6 hele teksten i 411.3.2.6?

  Svar

  NEK 400-7-705:2014, avsnitt 705.411.3.2.6 erstatter kravene i NEK 400-4-41:2014, avsnitt 411.3.2.6.

  Se også NEK 400-7-705:2018, avsnitt 705.411.3.1.2.101. Her fremkommer det at det avsnitt 705.411.3.2.6 i NEK 400-7-705:2014 er flyttet og at det helt entydig fremkommer at kravene om tilleggsutjevningsforbindelse er et tilleggskrav fullstendig uavhengig om automatisk utkobling er innen spesifisert tid.

 • 533.1.2 + 810.53.01 ID: 6512
  Usakkyndig betjening / Effektbrytere tilgjengelig
  Dato
  Spørsmål

  Dere skriver i FAQ 2421 og 2424: Det er kun for det innkommende vernet at avsnitt 810.53.01 tillater bruk av overstrømsvern som ikke er i samsvar med de opplistede normene.

  I 533.1.2 er det beskrevet på den måten at alle utenom justerbare vern som er tilgjengelig for instruert eller sakkyndig skal ha en utforming slik at usakkyndige ikke har tilgang til disse uten bruk av nøkkel eller verktøy.

  Er dette noe som ikke er fanget opp i revisjoner eller åpner dette for andre tolkninger?

  Svar

  Vi kan ikke se at det som er beskrevet gir rom for andre tolkninger enn hva som faktisk fremgår av kravene i NEK 400:2014 og NEK 400:2018.

  Som angitt i FAQ 2421 og 2424 gir NEK 400-8-810:2014, avsnitt 810.53.01 (NEK 400-8-810:2018, avsnitt 810.530.4.101) krav om hvilke normer som overstrømsvern i utgående kurser i en tavle for ikke-sakkyndig betjening skal være i samsvar med. Det stilles ikke krav om bruk av at overstrømsvern i inngående kurs skal være i samsvar med spesifikke normer, utover det som allerede er spesifisert i NEK 400-5-53:2014, avsnitt 533.1 (NEK 400-5-53:2018, avsnitt 533.1.2.1).

  NEK 400-5-53:2014, avsnitt 533.1.2 (NEK 400-5-53:2018, avsnitt 533.1.1) stiller krav om at eventuelle justeringsmuligheter for overstrømsvern ikke skal være tilgjengelig for andre enn sakkyndige eller instruerte personer. Dette kravet gjelder uavhengig av hvor disse overstrømsvernene er plassert og hvilke normer de er i samsvar med.

  NEK 400-8-810:2014 (NEK 400-8-810:2018) gir ingen tilleggskrav eller endringer til NEK 400-5-51:2014, avsnitt 533.1.2 (NEK 400-5-53:2018, avsnitt 533.1.1) og således gjelder kravene i dette avsnittet også for tavler etter NEK 400-8-810.

 • 41C.1 ID: 6511
  Blanding av jordet ujordet
  Dato
  Spørsmål

  Hvor i NEK star det om at det ikke er lov å blande jordet og ujordet stikk i samme rom?

  Svar

  Ujordete stikkontakter (med unntak as Euro-kontakter) er kontakter som kan benyttes når beskyttelse mot elektrisk sjokk ar anordnet ved beskyttelsesmetoden ikke-ledende omgivelser, se NEK 400-4-41:2018, Tillegg 41C.1. Et av hovedkravene for bruk av denne beskyttelsesmetoden er at det ikke skal finnes en beskyttelsesleder i området. Innfører man en jordet stikkontakt har man innført en beskyttelsesleder og gjort hele beskyttelsen ved ikke-ledende omgivelser uvirksom, og beskyttelsen mot elektrisk sjokk er fjernet.

 • 823 ID: 6508
  Kjøkkenbenk
  Dato
  Spørsmål

  Er det noen krav til avstand fra en vask til "innfelte" stikkontakter på en kjøkkenbenk? De "innfelte" stikkontaktene er oft nå slike som Etter en samtale med en ifra dere så hatrykkes eller dras opp fra benken.

  Svar

  NEK 400:2018 har ingen spesifikke krav til avstand fra vannkraner for ved vasker og lignende.

  NEK 400-7-701:2018 har spesifikke avstandskrav og soner knyttet til dusj og/eller badekar. I NEK 400-7-701 er kravene knyttet til at en person som bader eller dusjer er våt over hele kroppen og har nedsatt overgangsmotstand i hud pgs fuktigheten og derav mer utstatt for fare for elektrisk sjokk.

  Forøvrig skal alt utstyr vævelges og monteres under hensyntagen til de ytre påvirkningene, herunder vann og vannsprut. Kravene i Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift, TEK) skal også tilfredsstilles.

 • 710.560.6.103 ID: 6507
  Utkoblingstider på nødlys i gruppe 1 og 2 rom
  Dato
  Spørsmål

  I 710.560.05 angir omkoblingstid på nødbelysning innen 15 s, mens i 710.560.6.03 angir i midlertid at nødlys iht. 710.560.05 skal omkobles innen 25 s.
  Hva er gjeldene?

  Svar

  Kravet i NEK 400-7-710:2018, avsnitt 710.560.6.103 er gjeldende. (I NEK 400-7-710:2014, er kravet gitt i avsnitt 710.560.6.03)

 • 11.1 ID: 6505
  Anvendelse av NEK 400
  Dato
  Spørsmål

  Er NEK 400 relevant i forbindelse med prosjektering/ bygging av barnehage og idrettsbygg eller er det andre standarder som er bedre i slike bygg?

  Svar

  NEK 400 er gjeldende for alle elektriske lavspenningsinstallasjoner.

 • 542.4.1 ID: 6504
  Jordledere
  Dato
  Spørsmål

  Før var det vanlig å kople jordledere i fellesklemmer. Når kom kravet til å kople jordledere en og en, og gjelder dette i alle tavler/skap?

  Svar

  NEK 400-5-54:2018, avsnitt 542.4.1 krever at det skal være mulig å frakoble hver enkelt leder som er tilkoblet hovedutjevningsforbindelsen individuelt.

  Dette spesifikke kravet ble innført i NEK 400-5-54:2014, avsnitt 542.4.2.

  Forøvrig kan NEK 439 ha mer detaljerte føringer for terminering av ledere.

 • 701.306.103 ID: 6503
  Dusjkar og nedsenket gulv i dusjnisje.
  Dato
  Spørsmål

  Vedrørende beskrivelse av sone 0. (701.306.02)
  Vil noen cm med nedsenket gulv i dusjnisje kunne regnes som dusjkar (eventuelt støpt kant rundt dusjnisje) eller må det monteres et fysisk "frittstående" kar. (Krav til høyder e.l.)
  Vil det da eventuelt være sone 2 rett utenfor denne dusjnisjen uavhengig av størrelse på dusjvegg e.l. (Ref figur 701A - 4)

  Svar

  Hensikten med kavene i NEK 400-7-701:2018, avsnitt 701.306.103 vedrørende dusjkar er å forhindre at vann i dusjen flyter utover gulvet. I denne sammenheng vil enhver hindring som medfører at vannet ikke flyter utover gulvet (dusjkar, stått kant, nedsenkning av dusjgulv) oppfattes som et dusjkar og derved avgrense sone 1.

 • 722.1 ID: 6513
  EL-sykkel
  Dato
  Spørsmål

  Ved lading av EL-sykkel, gjelder da de samme regler for lading av EL-bil med tanke på jordfeilbryter type B?

  Svar

  Vi viser til NEK 400-7-722:2018 hvor omfanget er endret slik at kravene i NEK 400-7-722:2018 kun gjelder for lading med merkeladestrøm > 5A .

 • 722.1 ID: 6497
  Elektrisk rullestol
  Dato
  Spørsmål

  Vil en elektrisk rullestol falle inn under betegnelsen "elektrisk kjøretøy"? Vår oppfatning er at det er det, men likeledes at el-sykkel, segway etc. ikke bør falle inn under denne termen/ utløse kravene i 722. Alle (kan) benyttes i gate/vei. Hva er korrekt, og hvor går evt. grensen?

  Svar

  Vi viser til NEK 400-7-722:2018 hvor det er gjort endringer i omfanget av for delnormen som vil løse noen av de spørsmål som er reist.

 • 537.2.2 ID: 6496
  Utstyr for utkobling for mekanisk vedlikehold
  Dato
  Spørsmål

  I merknad til NEK 400-5-53:2014, avsnitt 537.3.2.2 står det at merking av utstyr for mekanisk vedlikehold anses tilfredsstilt med merking 0 og 1 på bryteren. Vil det si at en vanlig 2-polt bryter med kun 0 på vippestykke ikke er akseptert løsning?

  Svar

  Hovedkravet i avsnitt 537.3.2.2 i NEK 400-5-53:2014 (NEK400-5-53:2018) er at utstyret for utkobling for mekanisk vedlikehold skal være ha en pålitelig merking av utkoblet tilstand.

  Normen anser at en merking av både utkoblet og innkoblet posisjon av utstyret for utkobling for mekanisk vedlikehold med hhv. 0 og I tilfredsstiller kravet. Dette er ikke til hinder for å benytte et utstyr som kun gir en pålitelig merking av utkoblet posisjon.

 • 514.2 ID: 5787
  Krav til jordstrømpe NEK 400:2014?
  Dato
  Spørsmål

  Har kravet om jordstrømpe blitt endret? Tenker da på i stikk/koblingsboks. Før 2014 mener jeg kravet kun var i sikringsskap osv. og der jord er i fare for å komme i kontakt med ledende deler.. Fint om dere kan legge denne diskusjonen død :)

  Svar

  NK64 har tidligere besvart dette spørsmålet (FAQ 1871 og 1872) som følger:

  NEK 400-5-51, avsnitt 514.2 sier at ledere skal anordnes eller merkes slik at de kan identifiseres. NEK 400-5-51, avsnitt 514.3.1.2 krever at beskyttelsesleder skal merkes gul/grønn. Dog sier avsnitt 514.3.5 at fargemerking ikke er nødvendig når det benyttes konsentrisk leder (skjerm, kappe) som beskyttelsesleder. I stikkontakter og betjeningsbrytere er det ingen fare for forveksling, og ingen fare for uønsket kontakt mellom uisolert PE-leder og andre ledende deler i kontakten/bryteren. Den uisolerte PE-lederen kan da betraktes som en del av PR-kabelens ledende kappe/skjerm og trenger derfor ikke fargemerkes eller isoleres. I fordelinger/tavler og i koblingsbokser hvor fare for forveksling kan inntre, eller fare for uønsket kontakt mot andre ledende deler er tilstede må den blanke PE-lederen isoleres og fargemerkes.

 • 701 ID: 5788
  Downlight Baderom
  Dato
  Spørsmål

  Har hatt litt diskusjonar om soneskille på bad. Når takhøgda er 2 meter (under 2,25), sluttar då sone 1 i tak og over takplate er annet rom?
  Dersom ein har ein downlight med SELV transformator 12V. Må denne trafoen ligge utanfor sone 1, eller kan den ligge over takplate rett over dusj sjølv om der er under 2,25meter.?

  Svar

  NEK 400-7-01:2014, avsnitt 701.306.01 spesifiserer avgrensninger av sonene i område med dusj og eller badekar. Det fremgår at horisontale eller skrå himlinger avgrenser eventuelle soner.

  Utstyr som er montert i en overflate som avgrenser en sone inngår i sonen. Utstyr som er plassert over himlinger, bakenfor vegger som avgrenser en sone er ikke plassert i sonen.

 • 400-7-714 ID: 5792
  Jordfeilbryter på utelysanlegg
  Dato
  Spørsmål

  Er det krav om jordfeilbryter på utelysarmaturer som står i offentlig rom og er: a) koblet i TN-system, b) montert på 5 m master (utenfor rekkevidde) og ettersees av instruert person?

  Svar

  NEK 400-7-714:2014 stiller ingen spesifikke krav til bruk av jordfeilbryter utover de som er gitt i avsnitt 714.411.3.3.

 • 823.55.01 ID: 5798
  Tilkobling VVB
  Dato
  Spørsmål

  VVB skal direktekoblet med strekkavlaster eller stikk av type EN 60309 serien.
  Vil bruk av stikk 25 amp (komfyrstikk) være lovlig å bruke.
  Stikken vil da være mulig og montere direkte på en veggboks samt at den og vil være finere.

  Svar

  NEK 400-8-823:2014, avsnitt 823.55.01 krever at varmtvannsbereder med merkeeffekt > 1500 skal være fast tilkoblet eller ved bruk av en stikkontakt og plugg kombinasjon i samsvar med NEK EN 60309-serien.

  NEK 400 tillater ikke bruk av 25 A komfyrstikkontakt for tilkobling av varmtvannsberedere med merkeeffekt > 1500 W..

 • 411.6.1.03 ID: 5799
  Kurser hvor utkobling av 1. jordfeil ikke er påkrevd
  Dato
  Spørsmål

  Hvordan tiltak kan iverksettes for å dekke krav 2. i 411.6.1.03?
  - 2) tiltak iverksettes for å unngå/redusere/fjerne risiko for elektrisk sjokk på person i berøring
  med samtidig tilgjengelige deler ved samtidig jordfeil på to faser.

  Min tolkning er at kursen burde prosjekteres på denne måten: hovedkursen inneholde overvåking for å indikere jordfeil for å dekke kravet i 411.6.3.2 og utføres i samsvar med avsnitt 412 for å dekke krav 2 i 411.6.1.03.

  Er dette riktig eller er det tilstrekkelig med bare overvåking for å indikere jordfeil?

  Svar

  Kravet i NEK 400-4-41:2014, avsnitt 411.6.1.03 er rettet mot montasje av utstyr slik at muligheten til samtidig å berøre to forskjellige utsatte ledende deler forsynt fra hver sin kurs er redusert til et minimum. Dette montasjemessige kravet kommer i tillegg til krav om isolasjonsovervåkning jf. avsnitt 411.6.3.2.

  Avsnitt 411.6.1.0 er kun relevant dersom beskyttelse mot elektrisk sjokk er anordnet med automatisk utkobling av strømtilførselen.

 • 823.421.01 ID: 5802
  Komfyrvakt
  Dato
  Spørsmål

  Lurer bare på om det er krav til montering av komfyrvakt på skoler og barnehager?

  Svar

  Krav om komfyrvakt er gitt i NEK 400-8-823:2014, avsnitt 823.421.01 og gjelder kun i installasjoner dekket av NEK 400-8-823 . Skoler og barnehager er ikke ansett til å være boliger.

 • Downlight med flertrådet ID: 5806
  RXKX 90 og downlight
  Dato
  Spørsmål

  jeg lurer på hvordan man oppfyller kravet for å kunne benytte seg av RXKX 90 downlightkabel til montering av downlights.
  Den er flere enn 7 kordeler og skal da i utgangspunktet nites, her er det litt uenighet på jobb. Noen sier at så lenge innstikksklemmen er godkjent for denne type kabel er det lov uten å måtte nite enden.

  Hvordan vet man om innstikksklemmen er godkjent for dette?

  Svar

  NEK 400:2014 har ingen spesifikke krav om bruk av niter på kabler.
  Kravene til elektrisk sammenkoblinger er gitt i NEK 400-5-52:2006, avsnitt 526. Hovedkravet er at enhver sammenkobling skal gi god og varig kontakt og ha tilstrekkelig mekanisk styrke. Det er produsenten av klemmene som fastsetter om det er nødvendig å benytte niter.

 • 710 ID: 5809
  Allpolig brudd gruppe 1 rom (Røntgen)
  Dato
  Spørsmål

  Er det krav til allpolig brudd på lys i medisinsk rom gruppe 1. Dette er en røntgenlab. Armaturene er av typen 60x60 himlingsarmatur og er lukket med led kilde. Altså ingen bytte av lyskilde. Det er også "Plug n play" system med wago koblinger.

  Svar

  NEK 400:2014 spesifiserer ikke krav om allpolig brudd for belysningsanlegg generelt. Det er kun i forbindelse med installasjoner i områder med dusj og/eller badekar at slike krav er gitt.

 • 412.2.4 Ledningssystemer ID: 5897
  "Dobbeltisolert" kabel
  Dato
  Spørsmål

  412.2.4 i NEK 400 spesifiserer kravene til ledningssystemer ved bruk av metoden dobbel eller forsterket isolasjon som beskyttelse mot elektrisk sjokk (412 i NEK 400).

  Jeg tolker dette punktet (412.2.4) som at enhver kabel med ikke-metallisk kappe og med merkespenning minst lik systemets nominelle spenning og minst 300/500 V tilfredsstiller kravene i 412.2 dersom den er installert i henhold til NEK 400-5-52.

  Imidlertid ser en at enkelte kabelleverandører skiller mellom dobbeltisolerte kabler og ikke-dobbeltisolerte kabler tilsynelatende ut i fra om kabelens jordleder er isolert eller ikke, d.v.s. de kaller kabelen dobbeltisolert dersom den inneholder en isolert jordleder (og ingen ledende skjerm), og indikerer at i motsatt fall er den ikke dobbeltisolert. (I noen kataloger ser en imidlertid at ordet skrives med apostrofer: «dobbeltisolert»)

  Svar

  NEK 400-4-41, avsnitt 412.2.4.1 spesifiserer krav til ledningssystemer som skal benyttes når beskyttelse mot elektrisk sjokk er anordnet med beskyttelsesmetoden dobbel eller forsterket isolasjon. Avsnitt 412.2.4.1 krever at det skal benyttes ledningssystem med isolert kappe eller isolerte ledninger ført i isolerte rør eller ledningskanalsystemer.

  Prinsippet ved bruk av dobbel eller forsterket isolasjon som beskyttelse mot elektrisk sjokk er at det skal være mer enn kun grunnleggende isolasjon mellom spenningsførende del og jord. En kabel med uisolert beskyttelsesleder vil normal ikke tilfredsstille kravene med mindre det benyttes forsterket isolasjon av de spenningsførende lederne. Det er kabelprodusentente som fastslår om en kabel tilfredsstiller kravene til bruk som ledningssystem ved beskyttelse mot elektrisk sjokk ved dobbel eller forsterket isolasjon.

 • 411 ID: 5901
  Beskyttelse mot elektrisk sjokk for forbrukskurs i industribygg
  Dato
  Spørsmål

  Er det krav om jordfeilbryter på forbrukerkurs i TN-anlegg ved automatisk utkobling av strømtilførselen?
  Er det forskjell for NEK 400:2002 og NEK 400:2014?

  Hvem beslutter om det skal benyttes jordfeilbryter?

  Svar

  NEK 400:2002 og NEK 400:2014 har ingen generelle krav om bruk av jordfeilbryter for beskyttelse mot elektrisk sjokk i forbrukerkurser i et TN-system når beskyttelsen er anordnet med automatisk utkobling av strømtilførselen. NEK 400:2002 og NEK 400:2014 har spesielle krav til bruk av jordfeilbryter i spesielle anlegg, og NEK 400:2014 har også dette for forbrukerkurser i boliger.

  Med mindre det er fastsatt i NEK 400, vil bruk av jordfeilbryter som beskyttelsestiltak for å beskytte mot elektrisk sjokk fastsettes av den prosjekterende/utførende. Kravet i NEK 400:2002 og NEK 400:2014 er at jordfeil skal kobles ut innen fastsatt tid. See NEK 400-4-41, avsnitt 411.3.2

 • 412 ID: 5911
  Målersløyfe i el-tavler og skap:
  Dato
  Spørsmål

  Vedr. krav til klasse 2 eller er det ok med ett lag isolerte ledninger (fintrådet maskinkabel RK- ledning)?

  Svar

  NEK 400-4-41, avsnitt 412.2.4.1 spesifiserer krav til ledningssystemer som skal benyttes når beskyttelse mot elektrisk sjokk er anordnet med beskyttelsesmetoden dobbel eller forsterket isolasjon. Avsnitt 412.2.4.1 krever at det skal benyttes ledningssystem med isolert kappe eller isolerte ledninger ført i isolerte rør eller ledningskanalsystemer.

  Målesløyfer inngår som en del av tavler, og således vil kravene i NEK 439 komme til anvendelse.

 • 530.3.3 ID: 5290
  Allpolig brudd for solavskjerming plassert utomhus
  Dato
  Spørsmål

  Skal det være allpolig bryter på solavskjerming?

  Svar

  Dette svaret er delvis basert på spørsmål med ID 5016.

  I NEK 400-5-53:2014, avsnitt 530.3.3 er det gitt en veiledning som anbefaler at det benyttes allpolige brytere for kurser som forsyner utstyrt plassert i omgivelser der de ytre påkjenningene er større enn under normale forhold. Plassering av utstyr utendørs må anses som en plassering hvor de normale ytre påkjenningene er større enn normalt, spesielt mht. regn og vannsprut.

  NEK 400:2014 har imidlertid ingen spesifikke krav knyttet til allpolig bryter for solavskjerming plassert utendørs.

 • 740 ID: 5573
  32A/63A/125A støpsel, krav til de som kobler
  Dato
  Spørsmål

  Er det noen normer som tilsier hvem som kan koble CEE støpsler (32A, 63A og 125A)?
  Må man ha gruppe L?

  Svar

  NEK 400:2014 setter ingen krav til formelle kvalifikasjoner for hvem som skal prosjektere og/eller utføre en elektrisk installasjon. NEK 400-1:2014, avsnitt 134.1.1 stiller som krav at den elektrisk installasjon utføres av faglig kvalifisert personale og ved bruk av egnet materiell.

  DSB setter i sine forskrifter krav til formelle kvalifikasjoner for personer som skal forestå og for de som skal utføre elektriske installasjoner. For kobling av støpsler som faller inn under et arbeid med å utføre en elektrisk installasjon er dekket av disse kravene.

  For støpsler som inngår som en del av et elektrisk utstyr (produkt) setter DSB krav til at utstyret har en sikkerhet som angitt i Forskrift om elektrisk utstyr (Feu). Hovedregelen her er at produsenten skal kunne dokumentere at sikkerheten er som angitt i forskriften, og at utstyret skal CE-merkes. Hvordan produsenten produserer utstyret, og eventuelt hvem som bidrar i produksjonsprosessen, er produsentens ansvar.

 • ? ID: 5587
  Nedgravd kabel - krav til dybde?
  Dato
  Spørsmål

  Er det noen krav til hvor dypt nedgravde kabler skal ligge på egen tomt?

  Svar

  NEK 400:2014 har ingen generelle krav knyttet til spesiell dybde for kabler som er nedgravd. NEK 400-7-705:2014 har spesifikke krav for installasjoner i landbruks- og hagebruksområder knyttet til områder hvor landbruksmaskiner kan passere over.

  Kabler nedgravd i bakken skal være beskyttet slik at de ikke utilsiktet kan bli skadet ved eventuell graving, eller ved at tunge kjøretøyer passerer over. Beskyttelsen kan enten være anordnet med å legge kablene dypt nok, eller ved å anordne med mekanisk tilleggsbekyttelse, for eksempel med deksler eller at kablene er lagt i rør.

  For kabler lagt mindre enn 0,5 m ned i bakken bør det anordnes med mekanisk tilleggsbekyttelse

 • 722.531.2 ID: 5576
  Separat jordfeilbryter B for ladepunkt
  Dato
  Spørsmål

  Nek 400 krever at det skal være egen kurs og egen jordfeilbryter foran hver ladestasjon og at jordfeilbryter type A normalt ikke bør benyttes.
  Noen ganger er det behov for f.eks to uttak . Ett uttak til type 2 kontakt for lading av el-bil og en Schuko kontakt for støvsuger ev høytrykkspyler ev lading av elbil nr 2 eller el-sykkel. "Må" uttakene ha hver sin separate JF bryter type B eller er det en mulighet for at den kan stå felles for begge uttakene? Jeg kan ikke se noen grunn for at det ikke kan monteres felles jf.br. tp B foran en gruppe med kurser og ha kurssikringer ev jordfeilautomat type A etter. Alle uttak er da beskyttet med jordfeilbyter type B og har egen kurs. Blir det en DC jordfeil vil B jordfeilbryteren løse ut forhåpentligvis før type A blir ødelagt. Jordfeilbryter type B er foreløbig en vesentlig kostnad så vi bør ha overbevisende og gode argumenter dersom vi skal montere "separate" jf.br type B på alle uttak til lading.

  Svar

  Krav til ladestasjoner og til kurser for lading av elektriske kjøretøy er gitt i NEK 400-7-722:2014.

  Jf. definisjonen av tilkoblingspunkt (NEK 400-7-722:2014, avsnitt 722.3.2), vil hvert uttak for lading av et elektrisk kjøretøy utgjøre et tilkoblingspunkt.

  NEK 400-7-722:2014, avsnitt 722.531.2 krever at hvert tilkoblingspunkter skal være beskyttet av hvert sitt strømstyrke jordfeilvern med merkeutløsestrøm ≤ 30 mA. Det strømstyrke jordfeilvernet skal være av Type B eller av Type A med tilleggsanordninger som sikrer beskyttelse mot DC feilstrømmer.

  En av hovedbegrunnelsene for at det skal benyttes individuelle strømstyrke jordfeilvern er at en feil i et elektrisk kjøretøy eller feil ved lading av et elektrisk kjøretøy ikke skal forplante seg til andre kjøretøyer, skade andre elektriske kjøretøyer eller forhindre at andre elektriske kjøretøyer får avbrutt sin lading.

  Det er ikke anbefalt å benytte strømstyrt jordfeilvern Type A og Type B i serie. Selv om Type B skal beskytte mot DC feilstrømmer, vile Type B tillate noe DC strømmer som kan midlertidig blinde Type A vernet og midlertidig sette funksjonaliteten til Type A vernet ut av drift.

  For ordens skyld, NEK 400.7.722:2014, avsnitt 722.533 krever også at hvert tilkoblingspunkt er beskyttet av et eget overstrømsvern.

 • 524.1 ID: 5572
  Minste ledertverrsnitt og direktekopling av fast last.
  Dato
  Spørsmål

  Vil fast tilkobling av belysningsarmatur med lampettledning med ledertverrsnitt0,75 mm2 være i samsvar med kravene i avsnitt 524.1 i NEK 400?

  Svar

  NEK 400-5-52:2014, avsnitt 524.1 og Tabell 52B spesifiserer minste ledertverrsnitt for faseledere. Kravene er tuftet på at ledningssystemet skal ha tilstrekkelig mekanisk styrke.

  For faseledere i forbrukerkurser til fast tilkoblet utstyr er kravet til minste ledertverrsnitt for kobber-ledere 1,5 mm2.

  Det er kun tillatt med et mindre ledertverrsnitt for faseledere i styre- og signalkurser, samt for bevegelig ledning for ELV-kurser.

  Fast og permanent tilkobling av belysningsarmaturer med bevegelig lampettledning vil være å anse som en fast installasjon.

  Dersom belysningsarmaturen er levert med tilkoblingsledning, er denne tilkoblingsledningen en del av selve utstyret og skal være i samsvar med krav gitt i relevant produktstandard som angitt i utstyrets samsvarserklæring.

  Dersom belysningsarmaturen er levert uten tilkoblingsledning, skal tilkoblingsledningen være i samsvar med kravene i NEK 400-5-52:2014, avsnitt 524.1.

 • 526.8 ID: 5570
  Tilkobling til målere
  Dato
  Spørsmål

  Er det et krav om å benytte niter ved tilkobling til målere?

  Svar

  NEK 400-5-52:2014, avsnitt 626 spesifiserer krav til elektriske sammenkoblinger. Avsnitt 626.8 gir spesifikke krav til håndtering av mangetrådete, fintrådete og veldig fintrådete ledere ved tilkobling til utstyr. Hovedkravet der er at tilkoblingsklemmene skal være egnet for ledere, alternativt at lederendene behandles slik at egnet tilkobling er mulig.

  NEK 400:2014 angir ikke at lederender alltid skal anordnes med niter. Det er kun krav til bruk av niter i de tilfellene hvor tilkoblingsklemmene på utstyret ikke tillater tilkobling uten tilpasning av lederendene.

  Det er utstyrsprodusenten som faktisk avgjør om det må anvendes niter eller andre mekanismer for tilkobling av mangetrådete, fintrådete og veldig fintrådete ledere. Dette bør fremgå av produsentens montasjeveiledning.

 • 514.3.1.2 ID: 5557
  Fargemerking N-leder og PE-leder
  Dato
  Spørsmål

  Iht. NEK 400-8-823:2014, avsnitt 823.303.2.1.1 og NEK 399-1:2013 skal i et TN-system, innkommende PEN-leder splittes til PE- og N-leder i tilknytningsskapet. I de situasjoner hvor avstanden mellom tilknytningsskap etog sikringsskapet for en bolig blir land, er det veldig fordyrende å legge en 5 leder kabel hele veien.

  Er det mulig å legge en 4-leder kabel, for eksempel TFXP G4XX, merke om den gul/grønne lederen i termineringspunktene til blå og benytte denne som N-leder, og legge en separat Cu wire som PE mellom tilknytingsskapet og boligen?

  Svar

  NEK 400-5-51:2014, avsnitt 514.3.1.2 er veldig tydelig på at en leder merket GRØNN/GUL skal ikke benyttes for annet formål.
  Dette kravet er helt i tråd med kravene i NEK EN 60445, som er en standard for grunnleggende sikkerhet, hvor det fremgår at GRØNN/GUL skal bare benyttes for PE-, PEN-, PEL- og PEM-ledere.

 • 823.537 ID: 5322
  Plassering av stikkontakter på kjøkken
  Dato
  Spørsmål

  Finnes det retningslinjer og regler for plassering av stikkontakter over kjøkkenbenken rundt vasken?

  Svar

  NEK 400:2014, avsnitt 823.537.03 inneholder krav til minimum antall stikkontakter på kjøkken.
  Når det gjelder plasseringen av disse vises det til andre og tredje avsnitt i 823.537.01, samt de generelle føringene i NEK 400-5-51:2014 vedr. ytre påkjenninger.

 • 524.1 ID: 5273
  524.1 Minste ledertverrsnitt
  Dato
  Spørsmål

  Det selges ferdigtrekte rør som heter 2x0,75 LED. Vil det (i forhold til NEK400 524.1) under noen omstendigheter være tillatt å bruke den på en LED downlight med 230V tilkobling på driveren?

  Svar

  NEK 400-5-52:2014, avsnitt 524.1 og Tabell 52B spesifiserer minste ledertverrsnitt for faseledere. Kravene er tuftet på at ledningssystemet skal ha tilstrekkelig mekanisk styrke.

  For faseledere i forbrukerkurser til fast tilkoblet utstyr er kravet til minste ledertverrsnitt for kobber-ledere 1,5 mm2.

  Det er kun tillatt med et mindre ledertverrsnitt for faseledere i styre- og signalkurser, samt for bevegelig ledning for ELV-kurser.

 • 722.531.2 ID: 5540
  Alternativer til Type B jordfeilbryter
  Dato
  Spørsmål

  Er ladestasjoner med innebygget DC- lekkasje deteksjon er fullverdig løsning i hht. 722.531.2, da kombinert med jordfeilbryter type A foran kursen?

  Svar

  NEK 400-7-722:2014, avsnitt 722.531.2 krever at det skal, der hvor belastningen ikke er kjent, anordnes med beskyttelse mot DC-feilstrømmer. Slik beskyttelse kan an ordnes ved bruk av strømstyrt jordfeilvern Type B.

  Avsnitt 722.531.2 forhindrer ikke andre metoder så lenge det innebærer en likeverdig beskyttelse som strømstyrt jordvern Type B innebærer. Et utstyr som kun detekterer DC-feilstrømmer gir ikke tilsvarende beskyttelse.

 • NEK EN 60204-1 ID: 5543
  Sikkerhetskontaktor
  Dato
  Spørsmål

  Hvilke krav stilles til kontaktorer/releer som brukes til utkobling av utstyr ved nødstopp?

  Svar

  NEK 400-5-53:2014, avsnitt 537.4.2 spesifiserer krav til utstyr som skal benyttes for nødstopp.
  Vær oppmerksom på at dersom nødstopp er for utstyr for en elektrisk maskin, gjelder kravene i NEK EN 60204-1.

  Hverken NEK EN 60204-1 eller NEK 400:2014 spesifiserer i detalj krav til utforming av utstyr for nødutkobling og/eller systemer for nødstopp.

  For utforming av nødstopp-systemer ved anvendelse av PLS-systemer, vil NEK EN 61508-serien "Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems" være relevant.

  NEK EN 60947-4 serien "Low-voltage switchgear and controlgear - Contactors and motor-starters" og NEK EN 60947-5 serien "Controll circuit devices and switching elements" spesifiserer krav til kontaktorer og reléer, og vil også inneholde spesifikke krav til utstyr til bruk som nødstopp.

 • 514 ID: 5350
  Krav til dedikerte kurser til oppvarmingsformål?
  Dato
  Spørsmål

  Krever normen egne kurser for oppvarmingsformål, f.eks. egne kurser til varmeovner?

  Svar

  NEK 400:2014 inneholder ingen generelle krav om at forbrukskurser skal være dedikert for et spesifikt formål, dog med unntak av kravene i NEK 400-7-722:2014 som omhandler ladepunkt for elbil. NEK 4005-51:2014, avsnitt 514.1 inneholder imidlertid krav om tydelig merking, slik at tilknyttet utstyr på forbrukskursen tydelig og entydig kan identifiseres.

 • 717 ID: 5349
  Flyttbare eller transportable enheter
  Dato
  Spørsmål

  Hvilke krav er det i elektrisk installasjon i container?

  Svar

  Normens generelle krav vil gjelde, samt tilleggskrav gitt i NEK 400-7-717:2014

 • 527 ID: 5347
  Elektriske tavler
  Dato
  Spørsmål

  Som erstatning for nipler brukes det til stadighet branntette middel på tube til tetting av sikringsskap. Brantette middel er som regel ment brukt til å tette brannskille i vegger med dype hull. Hvordan stiller NK64 seg til bruk av branntettemiddel i elektriske installasjoner som f.eks. sikringskap?

  Svar

  Kravene i NEK 400:2014, avsnitt 522.8.1 om mekanisk beskyttelse av ledningssystemer og 527 om branntetting er ment å ivareta to ulike hensyn. Kravet om branntetting innebærer at det ved innføringer skal tettes slik at de brannbegrensende egenskapene ved sikringsskapet opprettholdes ved innføringene. Se også veiledningen i NEK 400-8-823:2014, avsnitt 823.810-512.01.

  Avsnitt 522.8.1 krever at et ledningssystem skal være mekanisk beskyttet. Dette gjelder også ved innføringer i sikringsskap. En tettningsmasse gir i seg selv en begrenset beskyttelse mot mekaniske påkjenninger, og vil trolig ikke tilfredsstille kravene i 522.8.1.

  Tettningsmasse skal uansett kun anvendes i samsvar med fabrikantens anvisninger, herunder også de begrensninger mht. bruksområde som er gitt.

  Forøvrig skal tavlens beskyttelsestiltak mot berøring og kapslingsgrad, samt at innføringsmetodene (inklusiv eventuell tetting) skal være spesifisert av tavlefabrikanten.

 • 823.537.08 ID: 5218
  Uttak for lampepunkt
  Dato
  Spørsmål

  Hva sier normen om lampepunkt til taklampe ved en åpen stue-/kjøkkenløsning? Er dette et krav, eller er NS3931's henvisning til lyskulturs publikasjon nummer 8 å anse som dekkende løsning?

  Svar

  NEK 400:2014, avsnitt 823.537.08 inneholder krav til at "det skal monteres et nødvendig antall stikkontakter/DCL ved/i tak for mulig tilkobling av belysningsutstyr i/ved tak". Kravet innebærer at prosjekterende/utførende må avklare behovet for slike uttak med installasjonseier, slik at installasjonen blir egnet for den forutsatte bruk.

 • 823.1 ID: 5405
  Krav til elektriske anlegg i frittliggende bod tilknyttet bolig
  Dato
  Spørsmål

  Vi kjøpte nybygg som er enebolig, et av 5 fri stående huser som ble levert nå for et år siden og vi skal ha et års befaring nå neste august. Vi fikk den levert uten elektrisk anlegg i fri ståande bod mens alle de andre husene fikk sine boder levert med el-anlegg. Vi mener dette er feil men utbygger sier at elektriker sier at dette står ikke i beskrivelsen - nå vet jeg ikke hvilke beskrivelse han henviser til og vi venter fortsatt for å få kopi av denne.

  Vi mener det skal monteres det nødvendige antall uttak tilpasset rommets funksjon, dog skal det minst monteres to uttak i boder som det står i NEK-400-8-823 - er det noe vi ikke skjønner her?

  Svar

  Kravene i NEK 400-8-823:2014 gjelder for installasjoner definert i avsnitt 823.1.

  Avsnitt 823.1 angir at elektriske installasjoner i boliger angår installasjoner knyttet til boligens bruttoareal jf. NS 3940. Dette innebærer at dersom de angjeldende bodene er omfattet av en boligs bruttoareal, vil kravene i NEK 400-8-823:2014 også gjelde for slike boder.

 • 411.3.1.2 ID: 5446
  Behov for jording av systemhimling, 60x60 grid med mineralullsplater
  Dato
  Spørsmål

  Hvordan skal definisjonen av "annen ledende del" forstås mht. utjevning av "annen ledende del" i samsvar med 411.3.1.2?

  Problemstillingen er knyttet til bruk av systemhimling/T-profil og lignende himling i kontorarealer, lager, toaletter mm. Det er registrert motstandsverdier ned mot 0,5Ω. Årsaken til denne gode forbindelsen er at lamper og ventilasjon ligger ned i himlingen, i tillegg er himlingsspiler festet i taket.

  Svar

  NEK 400:2014, avsnitt 203.11 definerer begrepet "annen ledende del", og veiledningen angir hvordan det kan fastslås at en ledende del er en "annen ledende del".

  Krav om utjevning til annen ledende del er gitt i NEK 400-4-41:2014, avsnittene 411.3.1.2 og 411.3.2.6.
  Avsnitt 411.3.1.2 spesifiserer krav til hovedutjevning. Hensikten med dette kravet er å sørge for at alle ledende deler (som ikke er spenningsførende) som kommer inn i en bygning blir utjevnet. Dette vil sørge for at alle disse ledende deler har tilnærmet det samme potensiale. Kravet i 411.3.1.2 er ikke ment for å utjevne til ledende deler i bygningen som kan anta det samme potensiale som hovedutjevningen. Dersom alle ledende deler som kommer inn utenfra (fra jord) er utjevnet, kan det ikke oppstå et annet tilnærmet jordpotensiale i bygningen.

  I avsnitt 411.3.1.2 benytter NEK 400 begrepet "andre ledende deler som tilhører bygningskonstruksjonen". I de originale IEC og CENELC dokumentene er termen "structural extraneous conductive parts" hvilket er mer tydelig på at det er de bærende strukturelementene i bygningen som menes. NK64 ser behov for å klargjøre begrepsbruken i fremtidige utgaver av NEK 400.

  Avsnitt 411.3.6 omhandler krav til eventuell tilleggsutjevning hvor kravet til utkobling ikke tilfredsstilles, og i slike tilfeller skal alle utsatte ledende deler og andre ledende deler som er samtidige tilgjengelige utjevnes.

 • 526.5 ID: 5455
  Rørutstikk med PN uten bruk av bokser
  Dato
  Spørsmål

  Kan k-rør med PN ledninger føres direkte inn i utstyr, for eksempel i speilskap på bad, lamper, utvendig fotocelle? PN ledningene føres direkte inn i utstyr uten ytterligere beskyttelse eller kappe.
  Tidligere var det praksis om avslutning i boks (vegg eller tak) og overgang til kabel. Hvordan skal NEK 400 tolkes nå?
  For takpunkt skal det benyttes DCL. Hva med veggbokser?

  Svar

  Krav til ledningssystemer og elektriske sammenkoblinger er gitt i NEK 400-5-52:2014, avsnitt 526. Avsnitt 526.5 spesifiserer at ledertilkoblinger skal være utført i egnede kapslinger eller i utstyr. For forbrukerutstyr skal all terminering foretas i en kapsling eller i utstyrets kapsling. Kravene utelukker ikke at installasjonsrør og lignende kan føres direkte inn i et utstyrs kapsling.

  I NEK 400-8-823:2014, avsnitt 823.559.5.1 stiller NEK 400 krav om at alt belysningsutstyr i boliger enten skal være fast tilkoblet eller tilkoblet via en stikkontakt eller DCL. Dette kravet er uavhengig av om belysningsutstyret er montert i taket eller på vegger.

 • 527 ID: 5511
  Sikringsskap innfelt i Brannvegg (EI60)
  Dato
  Spørsmål

  Er det lov å montere sikringsskap i en EI60 Brannvegg? Innfelt montasje.

  Svar

  NEK 400:2014 har ingen direkte krav knyttet til plassering av sikringsskap, ei heller mot å plassere et sikringsskap innfelt i en brannvegg klasse EL60. Krav knyttet til innfelling av utstyr i brannvegger vil eventuelt være regulert i Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven. NK64 vil påpeke at montasje av et sikringsskap innfelt i en brannvegg kan kompromittere brannveggen egenskaper.

  NEK 400-5-52:2014, avsnitt 527 setter krav til ledningsinstallasjoner for å begrense brannspredning. Hensikten med disse kravene er å sikre at bygningsmessige tiltak for å begrense brannspredning ikke blir svekket av den elektriske installasjonen. NK64 anser det tvilsomt om disse kravene kan tilfredsstilles ved plassering av et sikringsskap innfelt i en brannvegg.

 • 823.1 ID: 5425
  Stikk i sammenslått bod
  Dato
  Spørsmål

  Er boder plassert i felles kjeller, utformet med nettingvegger i et adskilt rom fra gangareal, og som skal dekke behovet for tørrbod og sportsbod iht Tek10 omfattet av kravene til stikkontakt i boder gitt i NEK 400-8-823:2014

  Svar

  Kravene i NEK 400-8-823:2014 gjelder for installasjoner definert i avsnitt 813.1.

  Avsnitt 823.1 angir at elektriske installasjoner i boliger angår installasjoner knyttet til boligens bruttoareal jf. NS 3940. Dette innebærer at dersom de angjeldende bodene er omfattet av en boligs bruttoareal, vil kravene i NEK 400-8-823:2014 også gjelde for slike boder.

  Vær oppmerksom på at veiledning 3 i avsnitt 823.1 angir at fellesarealer i borettslag eller lignende ikke er omfattet av kravene i NEK 400-8-823:2014. Installasjoner i slike områder er antatt dekket av Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter.

 • 537.3 ID: 5410
  Landbruk. Tilkobling av melktank
  Dato
  Spørsmål

  Tradisjonelt har melktanken på gårdsbruk i Norge vært tilkoblet stikkontakt. Dette er for at det er fleksibelt mht. service på tankene og det er enkelt å flytte disse fra et gårdsbruk til et annet.

  Vil en serviceperson kunne betjene en låsbar sikkerhetsbryter? Vil ikke en slik bryter være bedre enn å benytte 32A stikkontakt/plugg-kombinasjon?

  Svar

  Kravene til frakobling og utkobling for mekanisk vedlikehold er gitt i NEK 400-5-53:2014, avsnittene 537.2 og 537.3. I begge avsnittene er det angitt av det skal iverksettes tiltak som sikrer at frakoblingsutstyret eller utstyret for mekanisk vedlikehold ikke blir utilsiktet innkoblet. Å benytte en låsbar bryter er en metode å tilfredsstille disse kravene på. Hverken avsnitt 537.2 eller 537.3 setter krav om at den som skal betjene den låsbare bryteren skal være sakkyndig eller instruert. Forøvrig er en stikkontakt/plugg-kombinasjon med merkestrøm ≤ 32 A tillatt benyttet som frakoblingsutstyr.

  Som det fremgår av teksten ovenfor er det intet til hinder at en serviceperson kan betjene en låsbar sikkerhetsbryter.

 • 543.1 ID: 5533
  Dimensjonering av jordleder ved benyttelse av jordfeilvern
  Dato
  Spørsmål

  Kan beskyttelsesleder dimensjoneres for 30mA dersom det benyttes jordfeilbryter?

  Svar

  Kravene til minste ledertverrsnitt for beskyttelsesledere er gitt i NEK 400-5-54:2014, avsnitt 543.1.

  Avsnitt 543.1 spesifiserer at ledertverrsnittet for beskyttelsesledere skal minst tilsvare ledertverrsnittet for faselederne med mindre faseledertverrsnitt er større enn 16 mm2 CU, eller beregnes i samsvar med avsnitt 543.1.2.

  For isolerte ledere som ikke inngår i en kabel, skal ledertverrsnittet for beskyttelsesleder ikke være mindre enn 2,5 mm2 CU (se 543.1.3).

  Hovedhensikten med at NEK 400 krever et minste ledertverrsnitt for beskyttelsesledere er å sikre at den har en mekanisk god nok holdbarhet.

  Ved en jordfeil (spesielt i TN-systemer) vil det gå et jordfeilstrøm i beskyttelsesleder. Selv om en 30 mA jordfeilbryter benyttes for å beskytte kursen, vil jordfeilstrømmen flyte i beskyttelseslederen i den tiden jordfeilbryteren trenger for å bryte jordfeilstrømmen. Denne tiden er lengre enn én periode (dvs > 20 ms), hvilket innebærer at beskyttelseslederen må tåle den termiske påvirkningen den utsettes for i dette tidsintervallet.

 • 513.1 ID: 5207
  Stikk bak innebygget kjøleskap
  Dato
  Spørsmål

  Er stikkontakt montert bak et innebygget kjøleskap tilgjengelig i samsvar med kravene i 513.1 i NEK 400?

  Innebyggete kjøleskap er demonterbare da de skal kunne byttes ut.
  I følge NS 3931:2014 5.7 er det der tegnet stikk bak kjøleskap

  Svar

  NK64 har tidligere besvart et tilsvarende spørsmål (se FAQ ID: 1995 av 2007-11-26), som vi mener besvarer ditt spørsmål.

  I tillegg ønsker vi å presisere:
  NEK 400-5-51:2014, avsnitt 513.1 spesifiserer at adkomst til tilkoblinger mm. skal være så "enkel som mulig". Med denne formuleringen erkjenner NEK 400 at det i noen situasjoner faktisk kan være en vanskelig adkomst til tilkoblingene mm. fordi det var det som var enklest mulig. Formuleringen indikerer også at prosjekterende/utførende må søke etter plasseringer av tilkoblinger mm. som gir enklest mulig adkomst selv om den plasseringen ikke er den mest åpenbare. Heri ligger også at man bør ta hensyn til estetikken ved de praktiske løsningene.

 • Tabell 51A ID: 5146
  Tømmerbygning
  Dato
  Spørsmål

  Er det noen spesiell el standard i Norge for prosjektering og el installasjon i tømmerbygning?

  Svar

  Gjeldende norm (standard for prosjektering og utførelse av elektriske installasjoner i tømmer bygninger er NEK 400:2014.

  NEK 400:2014 krever at alle elektriske installasjoner skal være tilpasset de omgivelser den inngår i, og angir eventuelle spesielle krav basert på en klassifisering av de ytre påvirkninger for installasjonen, herunder også selve bygningskonstruksjonen (se blant annet NEK 400-5-51:2014, tabell 51A).

  NEK 400:2014 nevner ikke spesifikt tømmerbygning eller relaterer krav spesifikt til installasjoner i slike bygninger.

 • 521.7 ID: 5085
  2 kurser i samme kabel
  Dato
  Spørsmål

  Kan det føres flere kurser i samme kabel, for eksempel for tilførsel til separate ladeuttak for el-bil?

  Svar

  NEK 400-5-52:2014, avsnitt 521.7 spesifiserer at det kan føres flere kurser i samme kabel så lenge alle lederne er isolert for den høysete nominelle spenning som forekommer blant kursene. NEK 400-7-722:2014 legger ingen begrensning for denne muligheten.

  Avsnitt 521.7 inneholder en veiledning som legger føringer for at frakoblingsutstyret for de forskjellige kursene merkes slik at det tydelig fremgår at ledningssystemet for kursen inneholder andre kurser. Det anbefales å utføre slik merking.

 • ... ID: 5114
  Installasjon av varmepumpe
  Dato
  Spørsmål

  Har nettopp fått installert varmepumpe og montøren påsto her at varmepumpen skulle ha egen 16Amp kurs uten mulighet for tilkopling av annen belastning. Finner ikke noen plass i NEK at dette er et krav.

  Begrunnelsen var at forsikringen/reklamasjon ikke var gyldig om annet forbruk kunne tas ut på samme kurs. Koplet man inn noe med jordfeil kunne dette føre til skade på pumpen.

  Den er nå koplet til 15Amp kombiautomat med svært få innendørs kontakter slik at belastning i tillegg til pumpa kanskje representerer 800-1000W.

  Pumpa trekker maksimalt 1480W.

  Hva er kravet til forsyning for luft til luft varmepumpe?

  Svar

  Det er ikke dekning for et slik krav i NEK 400:2014. Det er ingen spesifikke krav for kurser som forsyner varmepumper.

 • 712.537.2.2.5 ID: 5205
  Strømforsyning med solcellepaneler (PV Systemer) - Lastskillebryter
  Dato
  Spørsmål

  Spørsmål 1:
  I NEK400:2014 – 712.537.2.2.5 står der at det skal benyttes en lastskillebryter på DC-siden av solcelle omformeren. Dette er vel ivaretatt med en integrert lastskillebryter på DC-siden av solcelle omformeren?

  Spørsmål 2:
  Kan PV-plugger på DC-siden betraktes som tilstrekkelig anordning for frakobling av paneler i forbindelse med vedlikehold av omformeren?

  Svar

  Svar til spørsmål 1:
  NEK 400:2014, avsnitt 712.537.2.1.1 stiller krav til frakobling av omformere både fra AC- og DC-siden. Avsnitt 712.537.2.2.5 stiller krav til at det skal benyttes en lastskillebryter på DC-siden. NEK 400-7-712 tar ikke stilling til om frakoblingsutstyret er integrert i omformerutstyret eller ikke, men lastskillebryteren skal tilfredstille kravene i de relevante normer gitt i NEK 400-5-53: 2014, tillegg 53I.

  Svar til spørsmål 2:
  NEK 400-7-712:2014, avsnitt 712.537.5.2.2.5 krever at frakoblingsutstyret for en omformer skal være en lastskillebryter. PV-plugger er ikke å anse som en lastskillebryter.

 • 823.537.09 ID: 4709
  Dedikert uttak stasjonært utstyr
  Dato
  Spørsmål

  Det blir ofte montert en dobbel stikkontakt beregnet for tilkobling av vaskemaskin.

  I NEK 823.537.09 står det at stasjonært utstyr skal ha dedikert uttak. Vil dette si at et dobbel uttak er dedikert uttak eller må det være et enkel uttak?

  Svar

  NEK 400-8-823:2014, avsnitt 823.3.2 definerer begrepet uttak, og der fremgår det at et uttak er beregnet på tilkobling av én plugg. En dobbel stikkontakt vil derfor representere to uttak.

  NEK 400-8-823:2014, avsnitt 823.537.09 krever at stasjonært utstyr på bad skal ha et dedikert uttak. NK64 kan ikke se at dette kravet forhindrer at det benyttes en dobbel stikkontakt for dette formål.

  Forøvrig vises til avsnitt 823.132.3.02 hvor det kreves at strømforsyningen til et rom skal være lagt til rette for en normal forventet bruk. Bruk av en og samme dobbel stikkontakt til vaskemaskin og tørketrommel vil kunne være i konflikt med dette kravet.

 • 823.810.512.01 ID: 4716
  Tetting av sikringsskap
  Dato
  Spørsmål

  Hva er krav til tavler i boliger ?
  Hva er krav til gjennomføringer i slike tavler (nippler osv) ?
  Kan plastfordelinger som brukes som underfordelinger hvis de tilfredsstiller NS-EN ISO 1182 ?
  En del plastfordelinger viser til NEK EN 62208…kan de brukes ?

  Svar

  NEK 400-8-823:2014, avsnitt 823.810.512.01 stiller krav om at alle tavler i boliger skal være i samsvar med NEK 439-3 og at deres kapsling skal være i ikke brennbare materialer.

  I veiledningen i avsnitt 823.810.512.01 er det gitt føringer hvor når et materiale anses for å være ikke brennbart. Det fleste metalliske materialer vil tilfredsstille krav om ikke brennbart, men det vil også finnes andre typer materialer som også vil kunne betraktes som ikke brennbare.

  I samme veiledning er det gitt føringer for bruk av nipler eller andre likeverdige metoder for å ivareta beskyttelse mot spredning av brann. NEK 439-1:2013, avsnitt 8.8 stiller krav til koblingsklemmer for eksterne ledninger, og avsnittet inneholder også krav knyttet til åpninger i tavlens kapsling for kabelinnføringer etc. Spesielt nevnes tavlens beskyttelsestiltak mot berøring og kapslingsgrad, samt at innføringsmetodene (inklusiv eventuell tetting) skal være spesifisert av tavlefabrikanten.

 • 560.6.12 ID: 4718
  DRUPS som nødstrømsforsyning
  Dato
  Spørsmål

  DRUPS (Diesel Rotary) er ikke omfattet av EN 62040, og har ikke et sekundærbatteri, men en roterende masse som energikilde i den tiden dieselmotor bruker på å starte opp. Omkoblingstiden er <0.5s.

  Vil bruk av DRUPS tilfredstille kravene i 5-56, eller vil kun en statisk vekselretter (Online UPS) der omformeren er forsynt av et sekundærbatteri med tilstrekkelig kapasitet være tilfredstillende?

  Svar

  Avbruddsfri strømforsyning er definert i NEK 400-2:2014, avsnitt 201.15 hvor det fremgår at den skal gi en kontinuerlig strømforsyning.

  NEK 400-5-56:2014, avsnitt 560.4.1 inneholder en klassifisering av nødstrømforsyning. En avbruddsfri strømforsyning er der også beskrevet som en kontinuerlig strømforsyning. Avsnittet definerer også andre klassifiseringer hvor det tillates en viss omkoblingstid.

  NEK 400-5-56:2014, avsnitt 560.6.12 stiller krav til avbruddsfrie strømforsyninger som skal benyttes som nødstrømforsyning. Avsnittet krever at avbruddsfrie strømforsyninger skal være i samsvar med NEK EN 62040-1-1, NEK EN 62040-1-2 eller NEK EN 62040-3. En DRUPS som ikke er i samsvar med ovennevnte normer vil ikke tilfredsstille kravene til avbruddsfri strømforsyning.

  En DRUPS vil kunne tilfredsstille kravene som stilles til nødstrømkilder der hvor det ikke stilles krav om en avbruddsfri nødstrømforsyning.

 • 823.421.01 ID: 4837
  Komfyrvakt
  Dato
  Spørsmål

  Er det krav til komfyrvakt i minikjøkken i et hotellrom?

  Svar

  Krav til bruk av komfyrvakt er gitt i NEK 400-8-823:2014, avsnitt 823.421.01.

  NEK 400-8-823:2014 er en delnorm i NEK 400:2014 som gir tilleggskrav for installasjoner i boliger.

  Boliger er definert i avsnitt 823.3.1, og NK64 kan vanskelig se at et hotellrom er dekket av definisjonen for en bolig.

 • 704.411.3.2.1 ID: 5028
  Midlertidige elektriske anlegg, kaianlegg, forsyning til mindre skip/båter
  Dato
  Spørsmål

  Vi lurer på om det er et generelt svar på hvor tilknytningspunkt/grensesnittet/skille er for fast installasjon på kaianlegg og byggestrøm som er plassert om bord i en båt på eit skipsverft?

  Kommer den faste installasjonen på kaia inn under det generelle kravet i NEK 400-4-41?

  Vil tilførselskabelen dobbelisolert med bevegelig gummikabel, som går over rekka til en byggestrømssentral, som er tilkoplet med støpsel til en stikkontakt i den faste installasjon på kaia (eks. 250 A), komme inn under NEK 400-7-704 og ha jordfeilutløsestrøm på maks 500 mA?

  Svar

  Vi viser til ditt spørsmål om forståelse av NEK 400-7-704:2014. Følgende svar kan legges til grunn:

  - NEK 400-7-704:2014 gjelder for midlertidige elektriske installasjoner på bygge- og nedrivningsplasser. (I ny utgave av IEC 60364-7-704:2017(?) blir det presisert at de midlertidige installasjonene er beregnet på å fjernes etter bygge- eller nedrivningsarbeidet.) I avsnitt 704.1 er det presisert at den faste installasjonen som omfattes av NEK 400-7-704 er begrenset til faste byggeplassfordelinger. En merknad beskriver at grensesnittet mot den midlertidige installasjonen starter der.

  - Avsnitt 704.410.3.01 spesifiserer krav til beskyttelse av kurser med merkestrøm < 32A som forsyner stikkontakter eller håndholdt utstyr, enten ved bruk av strømstyrt jordfeilvern < 30 mA, beslyttelsestiltaket SELV eller PELV eller beskyttelsestiltaket elektrisk adskillelse. Avsnittet stiller ingen krav til beskyttelse for kurser > 32 A.

  - Avsnitt 704.411.3.2.1 spesifiserer at kurser med merkestrøm > 32 A skal være beskyttet av et strømstyrt jordfeilvern < 500 mA. Dette kravet gjelder kun der hvor beskyttelsestiltaket «automatisk utkobling av strømtilførselen» benyttes for beskyttelse mot elektrisk sjokk. Kravet gjelder ikke dersom det benyttes andre beskyttelsesmetoder, for eksempel beskyttelsesmetoden "dobbel eller forsterket isolasjon»

  - Kravene i avsnitt 704-410-3-01 gjelder for forbrukerkurser. Det har ingen relevans for hovedkurser.

  - Kravet i 704.411.3.2.1 gjelder både forbruker- og hovedkurser så lenge beskyttelsesmetoden «automatisk utkobling av strømtilførselen» er benyttet

  - Dersom hovedkursene mellom byggeplassfordelinger benytter dobbelt isolert kabel, benyttes beskyttelsesmetoden «dobbel eller forsterket isolasjon» og kravet i 704.411.3.2.1 er ikke lenger relevant. I prinsippet skal da underfordelingerne være av klasse II, men siden utgående kurser der er beskyttet av strømstyrt jordfeilvern må dette være tilfredstillende. Sannsynligheten for at jordfeil skal oppstå i en underfordeling er liten.

 • 132.11 ID: 4996
  Downlights montert i brannhimling
  Dato
  Spørsmål

  Kan det installeres downligths i brannhimling?

  Svar

  Branntekniske tiltak for bygninger reguleres i bygningsteknisk regelverk. NEK 400:2014, avsnitt 132.11 spesifiserere likevel at man ved installasjon av elektriske anlegg ikke skal forringe byggtekniske tiltak.

  Dersom de branntekniske tiltakene opprettholdes etter installasjon av downligths, vil slik installasjon ikke være i strid med normen.

 • 823 ID: 4762
  Plassering av tavle
  Dato
  Spørsmål

  Er det lov å plassere sikringskap på soverom, eller eventuelt innfelt i vegg inn mot bad?

  Svar

  NEK 400:2014 har ikke spesifikke krav til plassering av sikringsskap, men dersom det plasseres i vegg mot bad (uten tilkomst fra selve badet) må kravene i avsnitt 701.512.2.02 tilfredsstilles. NK 64 vil dog ikke anbefale å plassere sikringsskap i vegg mot bad.

 • 523.8 ID: 5006
  NEK 400 523. historie og endringsgrunnlag
  Dato
  Spørsmål

  Hvorfor ble det tilføyd en merknad i NEK 400:2010, avsnitt 523.8 vedrørende gjennomføring i isolert vegg?

  Svar

  Gjennomføring av kabler eller ledninger gjennom isolert vegg innebærer redusert varmeavgivelse. Merknaden er basert på at for vegger med tykkelse under 35 cm vil reduksjonen i varmeavgivelsen være minimal.

 • 722 ID: 5001
  Forbrukerkurs byttes til hovedkurs
  Dato
  Spørsmål

  Jeg ønsker å omgjøre en eksisterende 16 A kurs til hovedkurs for forsyning av en fordeling i garasje. I denne fordelingen ønsker jeg å sette opp en utgående 10 A kurs for forsyning av schuko-stikk for elbil og en 10 A kurs for forsyning av annen kontakt. Er dette i tråd med NEK 400?

  Svar

  NEK 400:2014 har ingen begrensninger knyttet til omgjøring av en forbrukerkurs til en hovedkurs. Ved en slik endring vil kravene i NEK 400:2014 komme til anvendelse. For forbrukerkurser forsynt via en slik omgjort hovedkurs, vil kravene i NEK 400:2014 gjelde.

  Merk at definisjonen av begrepet "fordeling" krever at det er mer enn én utgående kurs.

 • 560.6.3 ID: 5003
  UPS som nødtrømskilde plassert utenfor områder definert i 560.6.3
  Dato
  Spørsmål

  Er det i tillatt å montere UPS (som nødstrømskilde) beregnet for automatisk døråpner over himling ved/i nærheten av den aktuelle døren, jf. krav i 560.6.3?

  Svar

  NEK 400-5-56:2014, avsnitt 560.6.3 krever at nødstrømskilder kun skal være tilgjenglig for sakkyndige eller instruerte personer. Dersom området over himling oppfyller kravene i 560.6.3 kan UPS plasseres der.

 • 701.537.1.01 ID: 5015
  Allpolig brudd på sikkerhetsstrømkilde som kan bli tilgjengelig fra bad.
  Dato
  Spørsmål

  Det er tidligere gjort en tolkning i forhold til allpolig utkobling av SELV sikkerhetsstrømforsyning som kan bli gjort tilgjengelig fra baderom. Vil denne tolkningen og gjelde for NEK 2010 og NEK 2014?

  Svar

  Som det fremgår av NEK 400-7-701:2014, avsnitt 701.537.1.01, så kreves det ikke at en betjeningsbryter skal medføre allpolig frakobling dersom selve lyskilden er forsynt med SELV.

  FAQ nr. 1786 er derfor ikke lenger relevant for installasjoner bygget etter NEK 400:2010 eller senere utgaver.

 • 530.3.3 ID: 5016
  Allpolig bryter
  Dato
  Spørsmål

  Er det krav til allpolig bryter på lys som er montert utvendig, når lampen er utført som SELV?

  Svar

  I NEK 400-5-53:2014, avsnitt 530.3.3 er det gitt en veiledning som anbefaler at det benyttes allpolige brytere for kurser som forsyner utstyrt plassert i omgivelser der de ytre påkjenningene er større enn under normale forhold. Plassering av utstyr utendørs må anses som en plassering hvor de normale ytre påkjenningene er større enn normalt, spesielt mht. regn og vannsprut.

  NEK 400:2014 har ellers ingen spesifikke krav knyttet til bryting av belysningsarmaturer plassert utendørs med mindre de er omfattet av kravene i NEK 400-7-714:2014. For belysningsinstallasjoner som er omfattet av kravene i NEK 400-7-714:2014 er det krav om allpolig frakobling, se avsnitt 714.537.2.1.

  En av hovedgrunnene for at det bør benyttes allpolige brytere for belsysningsarmaturer som plasseres utendørs som ikke er omfattet av NEK 400-7-714:2014, er faremomentene knyttet til utskifting av lyskildene (f.eks. vanlige lyspærer med E27 sokkel). Når belysningsarmaturen er forsynt med SELV, er sikkerheten i stor grad ivaretatt med den lave spenningen og at SELV-kretsen er adskilt fra jord. Det er derfor rimelig å anse at veiledningen i avsnitt 530.3.3 ikke er relevant ved slike forhold.

 • 701.512.2.03 ID: 4710
  Stikkontakt i sone 2
  Dato
  Spørsmål

  I NEK 400:701.512.2.03 står det at det kan monteres forsyningsenheter til barbermaskin i sone 2 på bad. Hva da hvis en ønsker å montere en USB ladekontakt til mobiltelefon i sone 2?

  Svar

  Kravene i NEK 400-7-701:2014, avsnitt 701.512.2.03 spesifisere hvilket utstyr som kan plasseres i sone 2. USB-ladekontakt er ikke spesifisert og kan derfor kun installeres i sone 2 dersom uttaket er forsynt med SELV eller PELV.

 • 701.411.3.2.6 ID: 4846
  Jording av sluk og avløp
  Dato
  Spørsmål

  Er det krav til jording av sluk og innside av avløp (tjømemuffe) på bad når huset ikke er tilkoblet offentlig avløpssystem, men har septiktank?

  Svar

  NEK 400:2014 skiller ikke mellom offentlig og privat avløpssystem.

  NEK 400-7-701:2014, avsnitt 701.411.3.2.6 krever at det legges en tilleggsutjevningsforbindelse som i en IT eller TT installasjon også omfatter sluket, dersom det ikke er etablert en hovedutjevningsforbindelse i samsvar med avsnitt 411.3.1.2 og alle andre ledende deler ikke er effektivt forbundet med hovedutjevningsforbindelsen.

  hensikten med kravet til utjevning til sluk eller til innsiden av avløp er å forhindre at det innføres to forskjellige jordpotensial inn i installasjonen.

 • 530.3.3 ID: 4847
  krav om 2-polet brudd for lys og bevegelsesdetektor i felles vaskerom i et borettslag e.l?
  Dato
  Spørsmål

  Er det krav om topolt brudd for lys i et vaskerom?

  Vi leter og leter i både NEK 400 og montørhåndboka men finner ikke noe om dette. Skal vi tolke dette selv, via en risikoanalyse først?

  Svar

  NEK 400:2014 har ingen spesifikke krav til topolt (allpolig) brudd for funksjonsbryting av lys i et vaskerom. Det er kun for rom med dusj og/eller badekar at NEK 400 krever allpolig funksjonsbryting av selve lyskilden så lenge den ikke er forsynt med SELV (se avsnitt 701.537.1.01) .

  NK64 i i en veiledning til avsnitt 530.3.3 gitt et sterk anbefaling om bryte alle spenningsførende ledere for kurser som forsyner utstyr i områder med ytre påvirkninger utover de som betraktes som normale. Tilstedeværelse av vann er i normen betraktet som en ikke normal ytre påvirkning.

  Det er ved vurdering av de ytre påkjenningene at behovet for allpolig funksjonsbrytning vil fremgå.

 • 823.421.01 ID: 4849
  Komfyrvakt
  Dato
  Spørsmål

  Vil det være krav om komfyrvakt ved rehabilitering av et kjøkken, for eksempel når komfyren flyttes 3 meter?

  Svar

  NEK 400:2014 gjelder for nye elektriske installasjoner. Normen gjelder også ved utvidelser/endringer, herunder de deler av bestående installasjon som blir påvirket ved utvidelsen/endringen. Dette er angitt i avsnitt 11.2 i NEK 400-1:2014.

  DBS ga en omfattende beskrivelse i forbindelse med utgivelsen av NEK 400:2002, hvor DSB beskrev forskjellige forhold og når ny norm skulle legges til grunn for prosjektering og utførelse. Denne beskrivelsen er gitt i bladet Elsikkerhet nr. 62 (2002-12). Erfaringene tilsier at DSB legger de samme betingelse til grunn ved rehabilitering og når kravene i NEK 400:2014 skal anvendes.

  NK64 anbefaler dog at det installeres komfyrvakt uavhengig av om det vil være et krav eller ei. Komfyrvakt vil redusere risikoen for brann ved eventuell tørrkoking.

 • 5.52.521.6 ID: 4354
  To kurser i samme rør
  Dato
  Spørsmål

  Er det lov å forlegge flere kurser i samme (20mm) rør?

  Svar

  NEK 400-5-52:2014, avsnitt 521.6 spesifiserer at det er tillatt med flere kurser i samme installasjonsrør eller ledningskanalsystem så lenge alle lederne har isolasjon til tilfredsstiller kravene til isolasjon for kursen med den høyeste nominelle spenning.

 • 5.52.526.5 ID: 4325
  Downlightboks
  Dato
  Spørsmål

  Er det tillatt å bruke en downlightboks i tak som koblingsboks? For eksempel koble av tilførsel i Wago når rør videre til flere downlighter er lagt i stjerne.

  Svar

  NEK 400-5-52:2014, avsnitt 526 inneholder krav til sammenkoblinger av ledere. Avsnitt 526.5 krever at all sammenkoblinger og termineringer i forbrukerkurser skal foretas i egnede kapslinger. Det er produsenten av kapslingen som i sin montasjeveiledning skal meddele om kapslingen er egnet for sammenkoblinger eller ikke.

  NEK 400:2014 har ingen spesifikke krav til downlightbokser, unntatt veiledningen of forhøyet omgivelsestemperatur i NEK400-5-52:2014, avsnitt 52B.6.2.

  NK64 vil være forundret om downlightbokser ikke er egnet som kapsling for sammenkoblinger eller termineringer. • 823.559.5.1 ID: 4284
  Lampepunkt i bolig - DCL
  Dato
  Spørsmål

  Er det et krav til bruk av dcl på et lampepunkt i en enebolig, eller er det godkjent med bruk av isolerte klemmer og heldekkende taklokk?

  Svar

  NEK 400-8-823:2014, avsnitt 823.559.5.1 spesifiserer at et belysningsutstyr skal enten være fast tilkoblet, eller tilkoblet via en stikkontakt i samsvar med NEK 502 (dvs Shuko-kontakt) eller en DCL i samsvar med NEK EN 61995-1 eller NEK EN 61995-2.

  Hensikten med kravet i avsnitt 823.559.5.1 i NEK 400:2014 er at et belysningsutstyr skal enten være fast tilkoblet, eller det kan på en sikker måte kobles til ved hjelp av en plugg/kontakt-løsning av en ikke-sakkyndig person.

  En terminering av at takpunkt beregnet for tilkobling av et belysningsutstyr i form av isolerte klemmer bak et heldekkende lokk anses ikke til å være tråd med intensjonen bak jravet i avsnitt 823.559.5.1 i NEK 400:2014

 • Tabell 51A ID: 4333
  Klassifisering av ytre påvirkninger
  Dato
  Spørsmål

  Viser til BA3 i tabell 51A:

  Hva defineres som "syk"?

  Spørsmålet kommer opp ifm bygging av bolig for psykisk helsevern (inkl. rus). Tenker også på flyktingboliger som også vil huse en del med psykiske lidelser.

  Svar

  NEK 400-5-51:2014, tabell 51A inneholder en klassifisering av ytre påvirkninger. Et av kriteriene som er angitt er "Personer egenskaper for bruk av elektriske installasjonen" (kode BA). Koden BA3 er koden for å angi en ytre påvirkning "Personer med nedsatt funksjonsevne". Kode BA3 inneholder en beskrivelse "Personer som ikke behersker vanlige menneskers ferdigheter (syke, eldre mennesker, funksjonshemmede)".

  NEK 400-5-51:2014 gir ingen føringer for hvem som skal betraktes som syke, eldre mennesker eller funksjonshemmede. Slike vurderinger er tillagt helsevesenet, i første rekke leger.

  Det er viktig at prosjekterende/utførende i sin erklæring om samsvar presiserer forutsetningene som gjelder for prosjekteringen/utførelsen av det elektrisk anlegget, herunder hvilke ytre påvirkninger som gjelder for installasjonen. En dokumentert risikovurdering i samarbeid med eier/bruker er derfor vesentlig.

 • 722.531.2 ID: 4332
  Jordfeilbryter for stikk til elbil
  Dato
  Spørsmål

  Gjelder krav til jordfeilbryter type B som nevnt i 722.531.2 til uttak for elbil i alle moduser? Eller kun modus 3-4?
  Alle utvendige stikkontakter kan potensielt benyttes til elbillading i modus 1 og 2. Utløser det da et krav om jordfeilbryter type B når vi vet at kunden har planer om å benytte en utvendig Schuko eller rundstiftstikk for elbillading.
  Samme problemstilling gjelder sikringsstørrelse om vi at en Schuko stikk skal benyttes for elbil. Da kan den bare sikres med 10A. Men hvis vi ikke vet at kunden skal benytte den til elbil så kan den sikres med 16A. Jeg frykter at her blir en del uklarheter når tilsynet kommer på besøk.

  Svar

  NEK 400-7-722:2014, avsnitt 722.531.2 spesifiserer at hvert tilknytningspunkt for lading av elektriske kjøretøy skal være individuelt beskyttet av et strømstyrt jordfeilvern. Dette kravet er uavhengig av hvilken modus for ladning som benyttes.

  Som prosjekterende/utførende må man ta utgangspunkt i hva installasjonen er planlagt benyttet til. Dersom eier/bruker oppgir at en stikkontakt skal benyttes til lading av elektriske kjøretøy vil kravene i NEK 400-7-722:2014 komme til anvendelse.

  Det er viktig at prosjekterende/utførende i sin erklæring om samsvar presiserer forutsetningene som gjelder for prosjekteringen/utførelsen av det elektrisk anlegget. En dokumentert risikovurdering i samarbeid med eier/bruker er derfor vesentlig.

 • 5.54.544.1 ID: 4331
  Kriterier for valg av jordingstversnitt
  Dato
  Spørsmål

  Ut i fra 544.1 skal man gå ut i fra største beskyttelsesleder ved valg av tverrsnitt for hovedjording. Skal vi da ta med stigerkablene fra hovedkursene i dette? Før gikk vi ut fra største forbrukerkurs sin kabelstørrelse, men nå virker det som om kablene til hovedkursene skal med.

  Har et prosjekt der vi har største beskyttelsesleder på 70 mm2. som kabel til en underfordeling. Vi har to vegger med blikkplater som ikke er i forbindelse med hverandre. Dette er en bygningsdel og skal etter det jeg ser være beskyttet med hoved jording. I veggene der er det kun 1 stk 10 A kurs som forsyner ventilasjon. Må vi gå med 25 mm2 jordledning til disse veggene for utjevningsjording til bygningsdel? 1.5 mm2 beskyttelsesleder i kabel , men 25 mm2 jordledning. Skal man tolke NEK 400 slik, eller finnes det andre måter man kan tolke dette på.

  Svar

  NEK 400-5-54:2014, avsnitt 544.1 spesifiserer krav til ledertverrsnitt for utjevningsledere for beskyttelsesformål som skal tilkobles installasjonens hovedjordklemme/-skinne. Krav til slike utjevningsledere er gitt i NEK 400-4-41:2014, avsnitt 411.3.1.2.

  I avsnitt 544.1 i NEK 400-5-54:2014 legges det til grunn for dimensjoneringskravet det største ledertverrsnittet som er anvendt for beskyttelsesledere i installasjonen. Hovedkurser er en del av den elektriske installasjonen.

  I NEK 400-4-41:2014, avsnitt 411.3.1.2 er det spesifisert krav til utjevningsforbindelser for beskyttelsesformål som skal tilknyttes installasjonens hovedjordklemme/-skinne. Avsnittet krever blant annet utjevningsforbindelser til "andre ledende deler som tilhører bygningskonstruksjonen dersom disse er tilgjengelig for berøring". I dette kravet ligger det tre betingelser:
  - "annen ledende del". NEK 400-2:2014, avsnitt 203.11 definerer begrepet "annen ledende del" og det er også gitt en veiledning som sier noe om hvordan man kan fastsette at en ledende del er en annen ledende del.
  - "tilhører bygningskonstruksjonen". Det er den prosjekterende/utførende som må vurdere hva som tilhører bygningskonstruksjonen eller ikke.
  - "tilgjengelig for berøring". Dette sier seg selv. Det er ikke nødvendig å etablere utjevningsforbindelser til noe som overhodet ikke er tilgjengelig for berøring. Når det er utilgjengelig for berøring er mulighetene for en farlig situasjon redusert til et minimum.

  Det er viktig at prosjekterende/utførende i sin erklæring om samsvar presiserer forutsetningene som gjelder for prosjekteringen/utførelsen av det elektrisk anlegget. En dokumentert risikovurdering i samarbeid med eier/bruker er derfor vesentlig.

 • 411.6.1.01.03 ID: 2403
  Driftsmessige forstyrrelser
  Dato
  Spørsmål

  Kan NK64 presisere begrepet alvorlige driftsmessige forstyrrelser?

  Svar

  I NEK 400-4-41:2014, avsnitt 411.6.1.01.03 er det benyttet frasen "skape alvorlige driftsmessige forstyrrelser". Tilsvarende frase er også benyttet i avsnitt 411.6.1.01.

  NK64 ser det ikke hensiktsmessig å utforme en mer detaljert presisering. Hensikten med frasen er å gi føringer til den vurderingen som eier/brukere må foreta. Det tilligger ikke NK64 å definere hva som er en "alvorlig driftsforstyrrelse". Det er et ansvar som tilligger eier/bruker i samråd med prosjekterende for den elektriske installasjonen.

  NK64 påpeker at avsnitt 411.6.1.01.03 angir en metode for å avvike fra kravet om utkobling av 1. jordfeil i IT-installasjoner tilknyttet et allment forsyningsnett. Metodikken kan kun benyttes dersom de alternative beskyttelsesmetodene for beskyttelse mot elektrisk sjokk ikke kan benyttes, dvs metodene "dobbel eller forsterket isolasjon", "elektrisk adskillelse" eller "SELV eller PELV". NK64 anser at det er veldig sjeldent at det ikke lar seg gjøre å benytte en av disse metodene, og særlig metoden "elektrisk adskillelse" . Samtidig er kravene som må tilfredsstilles for å kunne anvende muligheten spesifisert i avsnitt 411.6.1.01.03 strenge, så NK64 anser at anvendelsen av muligheten spesifisert i avsnitt 411.6.1.01.03 vil være sterkt begrenset.

 • 411 ID: 4329
  Jording av lysmaster på parkeringsplass og gangområde på skole
  Dato
  Spørsmål

  Hvilke krav er det til jording av veilys/lyktestolper på TN anlegg?
  Vil tilkobling av stolpene til beskyttelsesjord som føres med kursen være tilstrekkelig?
  Hva med å benytte en sammenhengende jord wire?

  Svar

  Det er ikke noe entydig svar på spørsmålet. Det er avhengig av hvilken beskyttelsesmetode som benyttes som beskyttelse mot elektrisk sjokk, og om selve lyktestolpen skal betraktes som en "utsatt ledende del" eller som en "annen ledende del".

  Dersom "automatisk utkobling av strømtilførselen" benyttes som metode for beskyttelse mot elektrisk sjokk, skal utsatte ledende deler være tilkoblet en beskyttelseleder som skal føres tilbake til det punktet hvor spenningssystemer er koblet til jord (normal ved forsyningstransformatorens nøytralpunkt). Dersom lyktestolpene utgjør en "utsatt ledende del" vil lyktestolpen bli "jordet" som en del av beskyttelsesjordingen. Dersom lyktestolpene utgjør en "annen ledende del" vil det være behøvelig å legge en lokal utjevningsforbindelse mellom beskyttelsesjord og lyktestolpene. Dermed eliminerer man eventuelle farer knyttet til spenningsforskjeller mellom lyktestolpene og beskyttelsesjord.

  Dersom "dobbel eller forsterket isolasjon" benyttes som metode for beskyttelse mot elektrisk sjokk (dvs klasse II utførelse), er det ingen krav om "jording" av lyktestolpene. Disse vil da ikke utgjøre en "utsatt ledende deler", og ved når det er da heller ikke krav om utjevning til "andre ledende deler".

  Å legge en sammenhengende jordwire og koble lyktestoplene til denne vil sørge for at alle lyktestolpene vil være tilnærmet på jordpotensial. Ved samtidig å å etablere en utjevningsforbindelse mellom kursens beskyttelsesleder og lyktestolpene vil vil anbefalingen gitt i MERKNAD 1 i avsnitt 411.4.2 i NEK 400-4-41:2014 være fulgt.

 • 444.6 og tabell 44F ID: 4328
  Separasjon av kabler tabell 44 F
  Dato
  Spørsmål

  I tabell 44F blir begrepet "elektrisk krets" benyttet. Er dette å betrakte som antall kurser eller antall ledere?

  Hva er riktig P-faktor for 2 stk 2x2,5 mm2?

  Svar

  I tabell 44F i NEK 400-4-44:2014 benyttes begrepet "antall kretser" i tabell-hode. En krets består av én fremleder og én returleder. En toleder kabel vil derfor utgjøre én krets.

  P-faktor for 2 stk 2x2,5 mm2 vil derfor være 0,2.

 • 431.2.1 Bruk av vern 1P+N i TN-systemer ID: 4302
  Tolkning av NEK 400:2014 besluttet i NK64
  Dato
  Spørsmål

  Bruk av vern 1P+N i TN-systemer

  Svar

  NK64 har i sitt møte 2016-08-25 behandlet spørsmål knyttet til forståelsen av kravene i NEK 400-4-43:2014, avsnitt 431.2.1 om beskyttelse av nøytralleder i TT- og TN-systemer. Det har blitt hevdet at avsnittet inkludert veiledning innebærer et krav om at vern i enfase kretser i TN-system skal være allpolige, og at bruk av vern 1P+N ikke er tillatt.

  NK64 er tydelig på at avsnitt 432.2.1 i NEK 400-4-43:2014 ikke krever allpolige vern i enfase kretser i TN-systemer. NK64 anbefaler imidlertid at det benyttes topolte vern som angitt i veiledningen.

  NK64 påpeker at NEK 400-5-53:2014, avsnitt 537.2.1.1 krever at en eventuell nøytralleder skal frakobles. I enfase kurser i TN-system vil nøytralleder inngå, og et vern 1P+N vil tilfredsstille kravet til frakobling av nøytralleder da slike vern har brudd også i den polen som ikke har vern.
  NK64 har på denne bakgrunn vedtatt følgende:


  NEK 400-4-43:2014, avsnitt 431.2.1 spesifiserer hvordan overstrømsbeskyttelse av nøytralledere i TN-systemer skal anordnes. Normalt kreves hverken overstrømsdeteksjon i eller utkobling av nøytralleder ved overstrøm dersom nøytrallederens ledertverrsnitt minst er like stort som faseledernes ledertverrsnitt. I en enfase kurs, vil nøytrallederens ledertverrsnitt være det samme som for faselederen. Imidlertid krever NEK 400-5-53:2014, avsnitt 537.2.1.1 at nøytralleder frakobles ved frakobling.

  Overstrømsvern 2P og 1P+N vil begge tilfredsstille kravene gitt i NEK 400-4-43:2014, avsnitt 431.2.1 og NEK 400-5-53:2014, avsnitt 537.2.1.1. Overstrømsvern 1P vil ikke tilfredsstille kravene med mindre det finnes en forankoblet allpolig frakoblingsbryter.

 • Tabell 52A.2 ID: 4327
  Flerlederkabel forlagt direkte i en termisk isolert vegg
  Dato
  Spørsmål

  Hvordan kan en forsvare denne forlegningsordningen. Ut fra krav i pkt.522.6.
  Det skal vel være mulighet å bytte kabel uten å rive veggen igjen?

  Svar

  Tabell 52A.2 i NEK 400-5-52:2014 viser eksempler på installasjonsmetoder med instruksjoner for hvordan å finne strømføringsevner. Det er ikke til å komme forbi at flerlederkabler forlagt direkte i en termisk isolert vegg er en mulig installasjonsmetode. Tabell 52A-2 tar ikke stilling til om hvor anvendbar den er mht de andre kravene som gjelder for installasjon av kabler. Det er den prosjekterende/utførende som, i hvert enkelt tilfelle, selv må vurdere om den aktuelle installasjonsmetoden er praktisk mulig å benytte.

  NEK 400:2014 har ingen krav om at det skal være mulig å bytte en kabel. NEK 400:2014 stiller krav som skal ivareta sikkerheten ved installasjonen slik den er prosjektert og utført.

  Det er forøvrig verdt å merke seg at DSB i Elsikkehet 71 angir at som hovedregel skal skjult anlegg legges som røranlegg.

 • 422.2 ID: 4326
  Installasjon ved rømningsvei
  Dato
  Spørsmål

  Er et sikringsskap plassert mellom trapp og balkongdør på loft plassert i en rømningsvei?
  Hvis så er tilfelle, hva er da forskjellen kontra skap plassert i vindfang?

  Svar

  I henhold til TEK (Forskrift om tekniske krav til byggverk) er en rømningsvei en del av et byggverk som skal føre fra en branncelle til et sikkert sted. En rømningsvei skal utføres som en egen branncelle, og er ikke en del av den branncellen den skal gi sikker rømning fra.

  En fluktvei inngår i en branncelle (som ikke er en rømningsvei) og skal tilrettelegge for sikker rømning fra branncellen.

  Et sikringsskap eller en fordeling skal ikke plasseres i en rømningsvei. Dette følger som en naturlig konsekvens av kravene i NEK 400-4-42:2014, avsnitt 422.2.

  NEK 400:2014 har ingen krav eller anvisninger knyttet til fluktveier.

  Det avgjørende for om det er mulig å plassere et sikringskap i en korridor/entré/trapperom er om området er definert som en rømningsvei og er utformet som en egen branncelle, eller om det bare utgjør en fluktvei.

 • 542.3 ID: 2442
  Jordingsledere
  Dato
  Spørsmål

  Tidligere (NEK400:2010) kunne man dimensjonere jordledere i samsvar med avsnitt 543.1.2. I NEK 400:2014 avsnitt 542.3 refereres det nå til avsnitt 542.3.1 eller 542.3.2 og ikke lenger til avsnitt 543.1.2. Kan jeg tolke det slik at avsnitt 543.1.2 ikke lenger gjelder for jordledere?

  Svar

  Det er dessverre en skrivefeil i NEK 400-5-54:2014, avsnitt 542.3.1. I første avsnitt skal referansene 542.3.1 og 542.3.2 erstattes mhv 543.1.1 og 543.1.2.

 • 537.3 ID: 2441
  Servicebryter varmepumpe
  Dato
  Spørsmål

  Kva er kravet til servicebryter for varmepumpe, kan den være direkte kobla frå JFA som og vert brukt som servicebryter?

  Kan varmepumpe koblast opp med stikkontakt eller må den være direkte kobla?

  Svar

  En varmepumpe er et utstyr som vil være gjenstand for mekanisk vedlikehold, og derav følger krav om utkobling for mekanisk vedlikehold jf NEK 400-5-53:2014, avsnitt 537.3.

  Utstyr som benyttes for utkobling for mekanisk vedlikehold skal:
  - være under overvåket under vedlikeholdet, eller være blokkert slik at utilsiktet innkobling ikke er mulig
  - betjenes manuelt
  - forsvarlig merket.

  De fleste overstrømsvern og strømstyrte jordfeilvern kan benyttes som utstyr for mekanisk vedlikehold. Det er også mulig å benytte stikkokontakt og plugg.


  NEK 400:2014 stiller ingen krav om en varmepumpe skal være fast tilkoblet eller ei. Alt utstyr skal imidlertid være installer i samsvar med fabrikantens anvisninger.

 • 823.421.01 ID: 2435
  Komfyrvakt
  Dato
  Spørsmål

  I en ny bolig med praktikantdel/hybel er det installert 16 amp. kontakt som benyttes til såkalt hybelkjøkken. D.v.s. en enhet med oppvaskbenk, kjøleskap og to kokeplater som tilkoples via 16 Amp plugg. Skal denne ha komfyrvakt?

  Svar

  Krav om bruk av "komfyrvakt" er gitt i NEK 400-8-823:2014, avsnitt 813.421.01, og innebærer krav om et beskyttelsestiltak som sørger for utkobling av strømtilførselen til en platetopp/komfyr ved fare for overoppheting. Kravet er ikke relatert til komfyrens/platetoppens maksimale effektuttak, og vil således gjelde for alle kurser hvor intensjonen er å forsyne en platetopp/komfyr.

 • 443.3.2 Tabell 44C ID: 2433
  Støtstrømholdfasthet
  Dato
  Spørsmål

  Elektrisk utstyr velges slik at merkeverdien for støtspenningsholdfasthet for utstyr ikke er mindre enn den støtspenningsholdfasthet som angitt i tabell 44c.
  Er det noe sted angitt et tidsperspektiv for varigheten av en støtspenning som tilfredstiller tabell 44C?

  Svar

  Kravene for fastsettelse av støtspenningsholdfasthet for utstyr er gitt i de respektive utstyrsnormene, med basis i NEK EN 60664-1.

  I NEK EN 60664-1 stilles det krav til utførelse av prøvinger for fastsettelse av støtspenningsholdfasthet. Dette innebærer krav til måleoppstilling, måleutstyr, kurveform, antall prøvinger mm. I følge NEK EN 60664-1 skal det benyttes det benyttes prøvespenninger med en kurveform 1,2/50 mikrosekunder, dvs en stigetid på 1,2 mikrosekund og en halveringstid på 50 mikrosekunder. Detaljer finnes i NEK EN 60644-1 eller eventuelt i relevante utstyrsnormer.

 • 559.8 ID: 2429
  SELV / PELV eller JF vern 30 mA lys i faste installasjoner
  Dato
  Spørsmål

  Er det krav om strømstyrt jordfeilvern med merkeutløsestrøm ikke over 30 mA for kurser som forsyner faste lysinstallasjoner hvor det ikke benyttes SELV / PELV pga teksten i avsnitt i 559.8?
  Veldig mange i bransjen legger opp lys i TN anlegg uten JF vern pga sjekker IK min utkobling men er dette på klasse 1 utstyr som ikke er SELV eller PELV ulovlig pga teksten i 559.8.

  Svar

  Kravene i NEK 400-5-55:2014, avsnitt 559.8 er knyttet til beskyttelse mot elektrisk sjokk for kurser som forsyner en armaturstand. En armaturstand er definert i avsnitt 559.2.2.

  Kravene i avsnitt 559.8 gjelder ikke for kurser som forsyner faste lysinstallasjoner i sin alminnelighet. For slike kurser vil kravene til beskyttelse mot elektrisk sjokk gitt i NEK 400-4-41:2014.

 • 514.3.1 ID: 2426
  Bruk av jordleder
  Dato
  Spørsmål

  Kan man akseptere at gul/grønn leder tas i bruk som strømførende leder i et 24 volts anlegg?
  Det er snakk om flere kabler som er lagt mellom styringsskap og 24 volts likestrømsmotorer. Tilførsel til styreskap er 230 volt.

  Svar

  En GUL/GRØNN leder skal alltid være en beskyttelsesleder. Dette er nedfelt i NEK 400-5-51:2014, avsnitt 514.3.1.2.
  En beskyttelsesleder kan kombineres med en faseleder (Line conductor) i en PEL-leder. En slik leder skal være GUL/GRØNN med BLÅ tilleggsmarkering ved termineringspunktene, jf. NEK 400-5-51:2014, avsnitt 514.3.1.3.
  Anvendelse av en PEL-leder i DC-installasjoner er beskrevet i NEK 400-3:2014, avsnitt 303.2.4.
  En leder som kun benyttes som en faseleder (Line conductor) skal ikke være fargemerket GUL/GRØNN.

 • 810.53.01 ID: 2424
  Valg av vern i tilknytningsskap
  Dato
  Spørsmål

  I tilknytningsskap skal det være KV, helst av type smeltesikring.
  I NEK400 står det at vern som ikke samsvarer med liste i 810.53.01 skal være forhindret for gjeninnkobling med verktøy eller nøkkel, alternativt merkeskilt.
  Kan det da brukes smeltesikringer/holdere som ikke er klassifisert for usakkyndig betjening her kun merket med skilt om instruert gjeninnkobling? Eller må vern i denne type fordelinger være låst med nøkkel/verktøy uansett?

  Svar

  NEK 400-8-810:2014, avsnitt 810.53.01 stiller krav til de vern som skal installeres i en tavle beregnet for betjening av ikke-sakkyndige personer, og gir en opplisting av hvilke normer slike vern skal være utformet i samsvar med..

  Avsnitt 810.53.01 gir et avvik i forhold til de opplistede normene for det innkommende vernet, dvs det overstrømsvernet som sitter i enden av matingen til tavlen. For slike vern tillater avsnitt 810.53.01 at det venyttes et overstrømsvern i samsvar med andre normer under forutsetning av en gjenninnkobling av dette vernet krever bruk av et verktøy eller nøkkel, eller at vernet er tydelig merket med informasjon om at det kun skal betjenes av en sakkyndig person eller en instruert person.

  Det er kun for det innkommende vernet at avsnitt 810.53.01 tillater bruk av overstrømsvern som ikke er i samsvar med de opplistede normene.

 • 722.531.2 ID: 2422
  Strømstyrt jordfeilvern
  Dato
  Spørsmål

  Det har vært en diskusjon her angående om det kreves strømstyrt jordfeilvern av type B forankoblet ladeuttak for El-bil på et TN anlegg. Det er da beskrevet i Nek 400 at dette kun gjelder der hvor det er flere faseledere og hvor egenskaper til belastning ikke er kjent. Slik jeg ser det så vil et 1f uttak med vanlig stikk da kun ha 1 fase og N leder og dermed ikke flere faser. Men belastning er ikke alltid kjent. Hva er er rett?

  Svar

  NK64 har gitt en tolkning vedr.bruk av strømstyrt jordfeilvern for uttak beregnet til lading av el-biler.
  Av tolkningen fremgår det at det alltid skal benyttes strømstyrt jordfeilvern Type B. Et unntak gis dersom det kan dokumenteres at tilsvarende sikkerhet er oppnådd.

  Se forøvrig NK64s tolkning til avsnitt 722.531.2.

 • 810.53.01 ID: 2421
  Merking av skap i bolig med "Sakkyndig betjening"
  Dato
  Spørsmål

  Noen sikringsskap med IP2XC der en må skru av et deksel for å komme frem til sikringene merkes med "Sakkyndig betjening".

  Er dette et krav iht. NEK eller andre forskrifter? Eller er det brukerveiledningen til den enkelte leverandør som eventuelt stiller dette kravet?

  Svar

  NEK 400-8-810:2014, avsnitt 810.53.01 stiller krav til de vern som skal installeres i en tavle beregnet for betjening av ikke-sakkyndige personer, og gir en opplisting av hvilke normer slike vern skal være utformet i samsvar med..

  Avsnitt 810.53.01 gir et avvik i forhold til de opplistede normene for det innkommende vernet, dvs det overstrømsvernet som sitter i enden av matingen til tavlen. For slike vern tillater avsnitt 810.53.01 at det venyttes et overstrømsvern i samsvar med andre normer under forutsetning av en gjenninnkobling av dette vernet krever bruk av et verktøy eller nøkkel, eller at vernet er tydelig merket med informasjon om at det kun skal betjenes av en sakkyndig person eller en instruert person.

  Det er kun for det innkommende vernet at avsnitt 810.53.01 tillater bruk av overstrømsvern som ikke er i samsvar med de opplistede normene, dvs at vernet ikke er beregnet for ikke-sakkyndig betjening

 • 7.722 ID: 2418
  Lading av hybridbil
  Dato
  Spørsmål

  Er det NEK 400-7-722 som skal følges dersom det skal legges opp for ladestasjoner for hybridbil?

  Eventuelt, er det andre krav enn 722 som skal tas hensyn til?
  Er det krav i 722 som ikke trenger/ skal tas hensyn til ved lading av hybridbiler?

  Svar

  NEK 400-7-722:2014, avsnitt 722.3.1 definerer termen "elektrisk kjøretøy". I veiledningen til denne definisjonen fremgår det at den også omfatter hybridbiler. Følgelig vil NEK 400-7-722:2014 også gjelde for kurser som forsyner ladestasjoner/tilkoblingspunkter beregnet for lading av hybridbiler.

 • 823.55.02 ID: 2416
  Tilkobling av Varmtvannsbereder
  Dato
  Spørsmål

  823.55.01 krever at Varmtvannsbereder med merkeeffekt over 1500W skal være fast tilkoblet eller Industrikontakter IEC 60309. Ved fast tilkobling er det et krav om bryter da? Hvis så er ikke dette strengtatt et svak punkt og helt unødvendig når berederen forsynes fra egen automat? Vet at en sikring ikke regnes som en betjeningsbryter men hvor ofte skrus en bereder av og på i løpet av et år.

  Svar

  NEK 400-8-823:2014, avsnitt 823.55.012 krever at en varmtvannsbereder enten er fast tilkoblet eller tilkobles via en stikkontakt og plugg kombinasjon i samsvar med NEK EN 60309 serien.
  NEK 400-5-53:2014, avsnitt 537.2.1.1 krever at alle kurser skal kunne frakobles, fortrinnsvis hver enkelt kurs. Ved fast tilkoblet varmtvannsbereder vil en automatsikring, effektbryter, jordfeilautomat eller jordfeilbryter kunne benyttes som frakoblingsutstyr. Ved tilkobling av varmtvannsberederen via stikkontakt og plugg, kan denne kombinasjonen benyttes som frakoblingsutstyr,. Se forøvrig NEK 400-5-53:2014, Tillegg 53I.

  NEK 400:2014 stiller ingen direkte krav om funksjonsbryting for varmtvannsberedere.

 • 701.537.1.01 ID: 2414
  Allpolig frakobling av lyskilde på rom med dusj
  Dato
  Spørsmål

  I 701.537.1.01 er der nevnt at allpolig frakobling av lyskilden skal skje enten ved
  betjeningsbryteren selv eller av et annet koblingsorgan.

  Kan dette annet koblingsorgan være automaten i fordelingsskapet?

  Svar

  NEK 400-7-701:2014, abǘsnitt 701.537.1.01 tar ikke stilling hva som eventuelt benyttes som "et annet koblingsorgan". Det viktigste med kravet i avsnitt 701.537.1.01 er at det skal finnes en betjeningsbryter (funksjonsbryter) som er lett tilgjengelig for brukeren.

  En automatsikring er ikke å anse som en betjeningsbryter.

 • 705.411.3.3 ID: 2411
  Jordfeilautomater i landbruket
  Dato
  Spørsmål

  Jordfeilautomater for lading av el-biler bør/skal være av B-type grunnet DC-lekk og feilstrømmer. Hva da med jordfeilautomater i driftsbygninger? I dag er jo nye driftsbygninger fulle av data, elektronikk og roboter med driftsspenninger på 12 og 24 V DC.
  Er det samme krav til automatutførelse for fordelingsanlegg i driftsbygninger som for el-bil ladere?

  Svar

  Det er ikke noe krav i delnormen for lnstallasjoner i landbruks- og hagebruksområder, NEK 400-7-705:2014 som svarer til kravene gitt i NEK 400-7-722:2014, avsnitt 531.2.

  NEK 400-5-53:2014 inneholder generelle krav til valg og montasje av bl.a. strømstyrte jordfeilvern. Avsnitt 531.2.2.r stiller krav om at det skal tas hensyn til mulige DC-komponenter i reststrømmen slik at det strømstyrte jordfeilvernet opprettholder sin funksjon.

  Det er den prosjekterende/utførende som på selvstendig grunnlag må vurdere innhold av DC-komponenter i reststrømmen og velge rett type strømstyrt jordfeilvern deretter.

 • Bolig ID: 2408
  Jordspyd for overspenningsvern
  Dato
  Spørsmål

  Er det krav til jordspyd i bolig i forbindelse med overspenningsvern? Dette står som krav i NEK 400-bolig fra 2011.

  Svar

  NEK 400:2014 har ingen direkte krav knyttet til utforming av jordelektrode knyttet til bruk av overspenningsvern. I NEK 400 Bolig:2011 er det spesifisert at det skal legges en ringjordelektrode som skal ivareta utjevning til jord for beskyttelse mot elektrisk sjokk, samt jordspyd som skal ivareta avledning av lynoverspenninger og lynstrømmer til jord. At NEK 400 Bolig:2011 inneholder dette kravet er et signal om at NK64 anser at den skisserte løsningen gir god elsikkerhet, både med tanke på beskyttelse mot elektrisk sjokk og for beskyttelse mot overspenninger. NEK 400 Bolig:2011 er en teknisk spesifikasjon, og kravene i den vil kun komme til anvendelse dersom det er spesifisert at NEK 400 Bolig:2011 skal legges til grunn for prosjektering og utførelse av en boliginstallasjon.

 • 552.3 ID: 2406
  Vann i trekkerør (stål)
  Dato
  Spørsmål

  Etter en større vannlekasje er det vann i trekkerør av stål (fra 70-tallet). Er det noe punkt i normen som sier at rørene skal/bør skiftes ut?

  Svar

  Det finnes ingen direkte krav i NEK 400:2014 som tilsier at trekkerør skal byttes ut dersom de blir fulle av vann.
  NEK 400-5-52:2014, avsnitt 522.3.1 spesifiserer at et ledningssystem ikke skal skades ved kondensering eller inntrengning av vann.

  NEK 400-5-52:2014, avsnitt 522.3.2 spesifiserer at det skal iverksettes tiltak for å lede vekk vann som følge av kondensering eller inntrenging av vann.

  Kabler/ledninger som skal forlegges neddykket i vann skal være egnet for det. i henhold til fabrikantens spesifikasjoner.

  Trekkerør fylt med vann er ingen anbefalt forlegningsmetode.

 • 400 Tabell 51A ID: 2405
  Krav til maks overflatetemperatur på ovner i skoler
  Dato
  Spørsmål

  Er det krav til maks overflatetemperatur på ovner i skoler, med tanke på forbrenning ved berøring? Kan ikke finne et regelverk som sier at det skal være maks overflate temperatur på 60 °C.

  Svar

  Krav om maks overflatetemperatur på 60 °C på ovner i barnehager ble innført med FEB-91 (FEB - Forskrifter om elektriske bygningsinstallasjoner), gjeldende fra 1. januar 1991.
  FEB-91 ble erstattet av FEL - Forslrifter om elektriske lavspenningsanlegg, fra 1. januar 1999. FEL henviser til NEK 400 som en del av sikkerhetsnivået som skal oppnås.
  I NEK 400 har det alltid vært krav om maks 60 °C overflatetemperatur på ovner i «barnehager eller lignende».

  I forbindelse med revisjon av NEK 400 i 2010 ble det innført et eget avsnitt med krav til installasjoner i boliger med et krav om maks 60 °C overflatetemperatur på ovner, men dette ble senere fjernet. I forbindelse med revisjon av NEK 400 i 2014, vil NK64 innføre kravet på nytt, og den høringsuttalelsen du viser til er gitt i den sammenheng. Krav om maks 60 °C overflatetemperatur ble ikke innført i 2014.

  NK64s forslag om maks overflatetemperatur var basert på en CENELEC rapport om «hot surfaces likely to be touch», hvor det bl.a. angis at små barn kan oppnå forbrenning innen 4-10 s, mens de samtidig kan ha en reaksjonstid opp mot 15 s.

  Vi har ikke funnet noe krav om maks overflatetemperatur på 60 °C på ovner i barnehager i tidligere forskrifter.

  Når NEK 400-5-51:2014, tabell 51A, kode BA2, benytter formuleringen «barnehager eller lignende» innebærer dette en vurdering som skal foretas av den som prosjektere anlegget i samarbeid med anleggets eier. Her må man da vurdere om det aktuelle anlegget innebærer tilsvarende bruk/egenskaper som beskrevet for det aktuelle kravet.

 • ID: 2404
  Plassering av overspenningsvern i boligblokk
  Dato
  Spørsmål

  NEK 400:2010 krever at det skal plasseres overspenningsvern i hovedfordelingen (nærmest mulig installasjonens hovedjordkssinne ihht Montørhåndboka NEK 400:2010 pkt 4.5.3)

  I en boligblokk er det da tilstrekkelig med et overspenningsvern klasse II plassert i hovedfordelingen(inntakspunktet) og ikke noe ytterligere vern i underfordelinger (sikringsskap i hver enkelt leilighet)?

  Spørsmålet er basert på installasjon prosjektert og utført ihht NEK 400:2010. Vil NEK 399 og NEK 400:2014 medføre annen løsning må velges?

  Svar

  Montørhåndboka NEK 400:2010 er utgitt av Elforlaget, og ved eventuele spørsmål knyttet til må det tas kontakt med forlag og forfatter.

  I NEK 399-1:2014 er det spesifisert at i boligblokkens hovedfordeling skal det monteres et overspenningsvern type 2. Det er ikke spesifisert nor krav til overspenningsvern i etasjefordelere, ei heller i i boligens sikringsskap.

  Det vil være en vurdering av den prosjekterende/utførende om det vil være behov for overspenningsvern i etasjefordelere/sikringsskapmed tanke på å ytterligere å redusere i installasjoner. Dette kan være aktuelt ved store avstander mellom hovedtavle og etasjefordelere/sikringsskap.

 • 823.810.512.01 ID: 2402
  Hva er "brennbart materiale"?
  Dato
  Spørsmål

  Er såkalt "selvslukkende materiale" (selvslukkende plast) å betrakte som "ikke brennbart materiale" og kan det i så fall benyttes som tavlemateriale i boliger?

  Svar

  NEK 400-8-823:2014, avsnitt 823.810.512.01 spesifiserer at tavlekapslinger i boliger skal være i ikke brennbare materialer. I veiledninger er det henvist til NS-EN ISO 1182 som en metode til å fastslå om et materiale er brennbart eller ikke. Selv-slukkende materialer er ikke ensbetydende med ikke-brennbare materialer. Selv-slukkende materialer brenner når de tilføres flamme. Et selv-slukkende materiale kan kun sies å være ikke-brennbart hvis det tilfredsstiller kravene i NS-EN ISO 1182.

 • Tabell 52A.2 ID: 2397
  Åpent røranlegg
  Dato
  Spørsmål

  Er ikke åpent røranlegg lov?

  Svar

  NEK 400:2014 inneholder ingen krav som tilsier at røranlegg skal være skjult.
  Tabell 52A-2 i NEK 400-5-52:2014 viser installasjonsmetodene 4 og 5 forlegning av kabler/ledninger i åpne røranlegg.

 • 823.537.06 ID: 2395
  TV punkt i stue
  Dato
  Spørsmål

  NEK400 sier det skal være minst 2 uttak pr. 4 m2 romstørrelse. I tillegg gjelder at det skal være minst 6 uttak (inntil 2 av dem som europlugg) ved hver lokasjon for TV/stereo/multimedia. Kommer disse 6 uttakene i tillegg til antall uttak pr. m2 eller er de inkludert?

  Svar

  NEK 400-8-823:2014, avsnitt 823.537.06 spesifiserer tydelig at uttak som kreves i forbindelse med hjemmekino/TV/musikkanlegg kommer i tillegg til de uttak som kreves i forhold til gulvarealets størrelse.

 • 431.1.2 ID: 2394
  Beskyttelse av faseledere
  Dato
  Spørsmål

  Kan det i TT-system benyttes 2-polet jordfeilautomat hvor overstrømsvern er utelatt i en av fasene?

  Svar

  NEK 400-4-43:2014, avsnitt 431.1.2 angir at under visse forutsetninger kan vern i en fase utelates i et TT-system. I tillegg til de forutsetningene som er angitt, må beskyttelsen mot elektrisk sjokk være anordnet med et strømstyrt jordfeilvern eller med en av de andre beskyttelsesmetodene spesifisert i avsnittene 412, 413 eller 414 i NEK 400-4-41:2014.

 • ID: 2389
  Jordfeilbryter i industri
  Dato
  Spørsmål

  Vi møter stadige "krav" om bruk av jordfeilbryter i industrien. Mener bruk av jordfeilbryter er relatert primært til bolig og forbrukerkurser.
  Mange byggentreprenører henviser til NEK400 når det gjelder til industri applikasjoner.
  Men NEK EN 60204-1 gjelder vel her?
  En del av vårt sortiment er bruk av frekvensomformere, som kjent har disse lekkasjestrøm til jord. Hvor kan jeg finne en beskrivelse på gjeldende regelverk i forhold til krav om jordfeilbryter i industri?

  Svar

  Anvendelsesområdet for NEK 400:2014 er alle lavspenningsinstallasjoner, og vil således være gjeldende norm for elektriske installasjoner i industrielle virksomheter men unntatt internt i maskiner.

  NEK EN 60204-1 "Maskinsikkerhet - Maskiners elektriske utrustning -- Del 1: Generelle krav" er en norm som angår den elektriske utrustningen for maskiner. Krav til maskiner er regulert av "Forskrift om maskiner", også den elektriske delen.

  Grensesnittet mellom en elektrisk installasjon og en maskin er tilknytningsklemmene til maskinen, som er definert av maskinleverandøren. Som regel vil dette være ved forsyningen til maskinens egen tavle og/eller styreskap.

  Når det gjelder lekkstrømmer til jord fra frekvensomformere, så er det avhengig av om frekvensomformeren er en del av en maskin eller ikke. Uavhengig av dette, så setter NEK EN 61140 krav til maksimale strømmer i beskyttelsesledere ved normal drift. NEK EN 61140 er en basis standard som ligger til grunn for både NEK 400:2014 og NEK EN 60204-1.

 • Tabell 51A ID: 2390
  Akvarium
  Dato
  Spørsmål

  Hvilke paragrafer gjelder for elektriske installasjoner i akvarium?

  Svar

  NEK 400:2014 har ingen spesifikke krav knyttet til akvarium.

  Alle installasjoner skal være tilpasset de ytre påkjenningene de utsettes for. For installasjoner i et akvarium må de ytre påkjenningene fastlegges i samsvar med tabell 51A i NEK 400-5-51:2014.

 • 411.3.3 ID: 2388
  Jorfeilbryter foran nødlyssentral
  Dato
  Spørsmål

  Er det krav til jordfeilbryter foran nødlyssentral i et TN-anlegg? Tidligere ble dette ikke gjort da spenningsavbrudd vil føre til en forkortet nødstrømsperiode og dermed utgjøre en fare for sikkerheten.

  Svar

  NEK 400:2014 har ingen absolutte krav om at enhver kurs skal være beskyttet av et strømstyrt jordfeilvern. Slike krav er knyttet til kurser med stikkontakter opp til og med 20 A, jfr NEK 400-4-41:2014, avsnitt 411.3.3.

  En nødlyssentral vil kunne defineres som en fordeling da den benyttes til å fordele elektrisk energi til forskjellige kurser, i dette tilfelle lyskurser.

 • 823.55.01 ID: 2387
  Fast tilkobling av VVT
  Dato
  Spørsmål

  823.55.01 krever at VVT med merkeeffekt over 1500 W skal være fast tilkoblet, bakgrunnen for dette er vel problem med varmgang i støpsel på laster med høy effekt som ligger innkoblet i lengre tid, kva då med ventilasjonsaggregat i boligar? Desse vert ofte tilkobla med same type støpsel som VVT og ventilasjonsaggregat med innebygget varmebatteri har ofte merkeverdi på 1800-2500W, burde ikkje kravet i 823.55.01 vore omformulert til og også gjelde andre laster enn VVT som f.eks ventilasjonsaggregat?

  Svar

  NEK 400-8-823:2014, avsnitt 823.55.01 krever at varmtvannsberedere med merkeeffekt over 1500 W skal være fast tilkoblet eller tilkoblet via en stikkontakt og plugg kombinasjon i samsvar med NEK EN 60203-serien. Bakgrunnen for kravet er registeringer av varmgang i Shuko stikkontakter pga av langvarig høy belastning. NK64 har ikke registert varmgang i Shuko stikkontakter i forbindelse med tilkobling av ventilasjonsaggregat. NK64 vil vurdere tilkobling av andre typer belastninger med høy merkeeffekt og som har en lang brukstid ved neste revisjon av NEK 400.

 • 702 ID: 2386
  Svømmebasseng
  Dato
  Spørsmål

  Hei. Noen spørsmål:
  1.
  NEK400:2014 702.41 Beskyttelse mot elektrisk sjokk. Mangler det her noen tall i anvisningen? "....,se også 702.."

  2.
  NEK400:2014 702.55.04.01 første avsnitt, 2nd linje "....og forsynt av lavspenning er tillatt...". Hva er lavspenning i dette tilfellet?

  Svar

  Her har det beklageligvis oppstått en feil.

  I Merknad 1 i NEK 400-7-702:2014, avsnitt 702.41 skal henvisningen være til 702.53.
  I Merknad 2 i NEK 400-7-702:2014, avsnitt 702.41 skal henvisningen være til 702.55.


  I NEK 400-7-702:2014, avsnitt 702.55.04.01 er det ikke ment noe annet med lavspenning enn at utstyret er forsynt med spenning ikke over 1000 V AC eller 1500 V DC. Hensikten med formuleringen er at det ikke kan benyttes utstyr som er forsynt med høyspenning.

 • 823.421.01 ID: 2382
  Komfyrvakt som del av den faste installasjonen.
  Dato
  Spørsmål

  Hvis koketopp og ventilator har integrert komfyrvakt, og tilkobles i boks i den faste installasjonen, vil de da være dekket av: "som en del av den faste installasjonen" ?

  Svar

  NEK 400-8-823:2014, avsnitt 823.421.01 spesifiserer at beskyttelsesutstyret skal inngå i den faste installasjonen. Dette innebærer at det skal ikke være mulig å fjerne beskyttelsesutstyret uten et inngrep i den elektriske installasjonen.
  En platetopp eller en ventilator er i utgangspunktet ikke å betrakte som en del av den faste installasjonen da de som regel er tilkoblet via stikkontakt og plugg.

  NK64 har ingen preferanser for spesielle løsninger, men anser at det viktigste er at alle deler av beskyttelsesutstyret må være på sin forutsatte plass for at platetoppen skal virke.

 • 823 ID: 2383
  Stikk i boder.
  Dato
  Spørsmål

  I et leilighetsbygg er det felles garasjeanlegg og boder i kjeller. Kjelleren (garasjeanlegget og bodene) er forsynt fra byggets fellesanlegg. Bodarealene er delt opp med nettingvegger og nettingdører med en bod pr. leilighet.

  Defineres disse bodene da inn under 823, slik at det er krav om 1 dobbel stikk i hver bod?

  Det er også bod med plass til fryser etc. i hver leilighet, disse har selvfølgelig stikkontakter.

  Svar

  NEK 400-8-823:2014, avsnitt 823.1 definerer omgfanget for anvenelsen av kravene i NEK 400-8-823:2014. Veiledning 3 i avsnitt 823.1 angir at fellesarealer i borettslag eller lignende ikke er omfattet av kravene i NEK 400-8-823:2014. Installasjoner i slike områder er antatt dekket av Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter.

 • 411.3.1.2 ID: 2381
  Annen ledende del
  Dato
  Spørsmål

  Annen ledende del er definert i NEK 400:2014, men hvor står det i NEK 400 at annen ledende del som ikke er endel av selve bygningskonstruksjonen må utjevnes?

  Eksempel: En kabelbro er ikke en del av bygningskonstruksjonen, men denne kan være målt til en annen ledende del. Er det da krav til utjevningsforbindelse til denne?

  Svar

  Krav til hovedutjevningsforbindelser og eventuelle tilleggsutjevningsfornbindelser er knyttet til at beskyttelsesmetoden "automatisk utkobling av strømtilførselen" i samsvar med NEK 400-4-41:2014, avsnitt 411 benyttes.

  NEK 400-4-41:2014, avsnitt 411.3.1.2 spesifiserer krav til hovedutjevningsforbindelser hvor det kreves utjevning mellom alle innkommende metalliske tilførselsrør, armering i betongkonstruksjoner og andre ledende deler i bygningskonstruksjonen, og bygningens jordingsleder (jordelektrode). Hensikten med dette kravet er å sørge for at all jordpotensial som føres inn i bygningen er utjevnet (har det samme potensialet). Avsnitt 411.3.1.2 stiller ikke et generelt krav om utjevning til alle andre ledende deler i installasjonen.

  NEK 400-4-41:2014, avsnitt 411.3.2.6 stiller krav om at det skal etableres tilleggsutjevningsforbindelser i samsvar med avsnitt 415.2 dersom kravene til automatisk utkobling av strømtilførselen innen de fastsatte tidene ikke tilfredsstilles. Slike tilleggsutjevningsforbindelser vil da omfatte alle utsatte ledende deler og andre ledende deler som er samtidig tilgjengelig på det stedet hvor tilleggsutjevningsforbindelsen skal etableres.

 • 526 ID: 2379
  Kobling av kabler eller PN i kanal
  Dato
  Spørsmål

  §521.1 og 521.1, sier at kabler og ledere i kanal, skal/kan kobles i hht TAB 52A-1 og 52A-1.
  Tab 52A-1, sier at ledere kan sammekobles uten boks HVIS lokk må fjernes med verktøy eller ved en bevisst handling.
  §§526.5 og 526.6, sier at kabler skal være avlastet mot mek.påkjenning, og det skal skjøtes i godkjent kapsling/boks.

  Er det lov å legge PN direkte i kanal eller å skjøte kabler direkte i kanal uten boks?

  Svar

  NK64 har tidligere behandlet spørsmål om koblinger i kanal etc., og ga da følgende svar:

  "Krav til elektriske sammenkoblinger er gitt i NEK 400-5-52:2010, avsnitt 526.

  Avsnitt 526.3 stiller krav om tilgjengelighet til elektriske sammenkoblinger.

  Avsnitt 526.6 stiller krav om mekanisk avlastning for elektriske sammenkoblinger.

  Avsnitt 526.5 stiller krav om at elektriske sammenkoblinger skal kun foretas i kapslinger eller i utstyr dersom produsenten har beregnet plass til det.

  Det vil således være produsenten av ledningskanaler etc som må beskrive om elektriske sammenkoblinger kan foretas i ledningskanalen. Uansett så må kravene avsnittenen 526.3 og 526.6 ivaretas."

  Forøvrig viser vi til NEK 400-5-52:2014, avsnitt 521.10 som spesifiserer krav til føring av isolerte ledere for fast installasjon.

 • 132.2 ID: 2376
  Tilbakemelding frå nettselskap på forhåndsmeldinger
  Dato
  Spørsmål

  fins det noko nærmare og betre beskrivelse av kva data me som installatører kan forventa å få tilbake frå nettselskap på forhåndsmeldinger?

  Svar

  NK64 har ikke detaljert kunnskap om at det finnes en slik beskrivelse utover det som gis ifm melding om installasjonsarbeid, som forøvrig er en privatrettslig sak mellom nettselskap og installasjonseier/elentreprenør.

  NEK 400-1:2014. avsnitt 132.2 spesifiserer at nettselskap skal oppgi de karakteristiske egenskapene ved nett-tilførselen. Informasjon om disse egenskapene er fundamentalt for å sikre at installasjonen oppnår det sikkerhetsnivå som kreves.

  NK64 forventer at nettselskap gir informasjon om nettsystem (IT, TT, TN) spenningsnivå amt maksimale og minimale feilstrømmer ved tilknytningspunktet.

 • 823.1 ID: 2373
  Utomhuskurser fra tilknytningsskap
  Dato
  Spørsmål

  NEK399-1: 4.2.3.1 angir kurs for forsyning av elbil som eksempel for kurser som kan gå direkte fra tilknytningsskap. Er det rimelig å anta at andre kurser også kan forsynes direkte fra tilknytningsskapet, f.eks. kurser til garasje, uthus, etc. og at slike kurser dermed kan utføres etter de generelle kravene i NEK400 (og ikke etter NEK400-823)?

  Svar

  NEK 400-8-823:2014, avsnitt 823.1 definerer omfanget for anvendelsen av kravene i NEK 400-8-823:2014. Iht 823.1 er det ikke avgjørende hvor kursen er forsynt fra som bestemmer at kravene i NEK 400-8-823:2014 skal gjelde, men om kursen er forlagt i eller forsyner utstyr montert i områder omfattet av boligens bruttoareal.

 • 722.413.3.01 ID: 2370
  Krav til beskyttelse mot feil, beskyttelsesmetode elektrisk adskillelse
  Dato
  Spørsmål

  I 722.413.3.01 er det krav om bruk av skilletransformator. Gjelder dette kun hvis vi bruker elektrisk adskillelse som beskyttelsestiltak iht. 413

  Svar

  NEK 400-7-722:2014, avsnitt 722.413.3.01 gir tilleggskrav til kravene gitt i NEK 400-4-41:2014, avsnitt 413.1. Kravene i NEK 400-4-41:2014, avsnitt 413.1 er kun relevant dersom det benyttes elektrisk adskillese som beskyttelsesmetode for beskyttelse mot elektrisk sjokk. Følgelig er kravet i NEK 400-7-722:2014, avsnitt 722.413.3.01 kun relevant dersom det benyttes elektrisk adskillese som beskyttelsesmetode for beskyttelse mot elektrisk sjokk.

 • 823 ID: 2368
  Elektrisk tilkobling av brannvarslere i bolig
  Dato
  Spørsmål

  Man får ofte spørsmål om forholdet krav i TEK 10 om elektrisk tilkobling av brannvarslere i bolig, mens man i i NEK 400 utgavene anbefaler at man tilkobler brannvarslerne strømnettet..
  Hva skal man svare boligbyggere for ikke å bryte noen forskrifter?

  Svar

  TEK 10 er en forskrift hjemlet i PLan- og bugningsloven, så denne vil alle boligbyggere være pliktig til å følge.

  NEK 400:2014 er en norm og er i utgangspunktet frivillig å benytte. Dersom man velger å benytte NEK 400:2014 for prosjektering og utførelse av elelktriske installasjoner, har man valg at kravene i NEK 400 skal etterleves.

  Krav i NEK 400 kan ikke overstyre krav gitt i forskrifter.

 • 542.3.1 ID: 2367
  Jordingslederens tverrsnitt
  Dato
  Spørsmål

  Er henvisninger i 542.3.1 korrekte? (542.3.2 sier ingenting om tverrsnitt)

  Skal avsnittene tolkes slik at jordingsleder skal være minimum 6mm2Cu men minst halvparten av største beskyttelsesledertverrsnitt i installasjonen?

  Svar

  Henvisningen i 1. avsnitt i NEK 400-5-54:2014, 542.3.1 har dessverre blitt feil. Henvisningene skal være til hhv 543.1.1 og 543.1.2.

  Jordingsleder skal minst være 6 mm2 CU og skal tilfredsstille kravene i 543.1.1 eller 543.1.2.
  I TN kan jordingsleder dimensjoneres etter 544.1.

 • 823.421.01 ID: 2366
  Komfyrvakt
  Dato
  Spørsmål

  .. skal det anordnes beskyttelsestiltak i den faste installasjonen..

  Flere leverandører tilbyr komfyrvakter hvor overtemperaturovervåkningsenheten (puh..)er basert på radiolink med den fastmonterte frakoblingsenheten, og har et batteri som energikilde. Er det godt nok/ tilfredsstillende?
  Teksten beskriver at løsningen skal være en del av den faste installasjon, da tenker jeg på at løsning må være fastmontert og kablet/ ledning.

  Svar

  NEK 400-8-823:2014, avsnitt 823.421.01 spesifiserer krav til beskyttelse mot brann ved fare for overhoppheting av platetopp. Avsnittet krever at beskyttelsesutstyret skal inngå i den faste installasjonen. Heri ligger at det skal ikke være mulig å fjerne beskyttelsesutstyret uten inngrep i den elektriske installasjonen.

  NEK 400-8-823:2014, avsnitt 421.01 spesifiserer ikke kar til bruk av spesiell teknologi. Avsnittet henviser til en norm , NEK EN 50615, som setter krav til slikt beskyttelsesutstyr. De funksjonsmessige kravene er gjengitt i Tillegg 823A da NEK EN 50615 ennå ikke bekjentgjort i Norge.

  Ifølge de funksjonsmessige kravene er det intet som tilsier av løsninger basert på tråløs teknologi ikke kan benyttes. Det stilles imidlertid krav til at sensor skal gi varsel ved dårlig batteri og at en eventuell fjerning av sensor skal medføre at strømtilførselen til platetoppen brytes.

  NEK 400-8-823:2014, avsnitt 823.421.01 angir ikke spesielt at sensoren til beskyttelsesutstyret skal være fast festet eller om det kan benyttes fleksible løsninger (festing med magnet eller lignende). NK64 har ved flere høve angitt at det viktigste er ikke om sensoren er festet eller ikke, man at sensoren må være på plass for at platetoppen skal virke. Se Tillegg 823A .í NEK 400-8-823:2014 og Elsikkerhet 86 som DSB nettopp har gitt ut.

 • 823.421.01 ID: 2365
  Er det krav til komfyrvakt ved gassplatetopp?
  Dato
  Spørsmål

  Er det krav til komfyrvakt ved gassplatetopp?

  Svar

  Kravene i NEK 400-8-823:2014, avsnitt 823.421.01 kommer til anvendelse der platetopper har en elektrisk tilførsel og hvor et brudd i denne tilførselen medfører at platetoppen ikke lenger vil fungere (eventuelle plater som er på må da slukke).

 • 753.411.1 ID: 2364
  Utjevning over uskjermede varmeenheter
  Dato
  Spørsmål

  Skal virkelig alle varmeenheter uten skjerm i golv og tak ha egen utjevning maks 30 mm ruter som tilknyttes beskyttelseleder? Dette vil i såfall bety at ELFLEX osv. ikke lengre er produkter som noen kommer til å bruke. Normen burde vel skilt på et murgulv som er ledende uten varmekabel med skjerm og en ELFLEX men det ser ikke slik ut at den i utgangspunktet skiller på det og dermed for bransjen et urimelig krav på denne typen matter.

  Elflex er heller ikke klasse 2 etter det jeg klarte å se på esken men mulig man kan kalle det dette men da skal jo hele kursen fra sikringen være dette, umulig i praksis

  Svar

  NK64 har gitt en tolkning knyttet til NEK 400-7-753:2014, avsnitt 753.411.1 og varmefolie i gulv.

 • 411.6.4 ID: 2359
  Inntakskabel
  Dato
  Spørsmål

  PFSP/PFXP. Har vært en diskusjon om bruk av PFSP kontra PFXP som inntakskabel mellom sikringstavle og inntakssikringer i møne i et IT anlegg (åpent forlagt). Noen hevder at inntakskabelen må være dobbelisolert, mens andre hevder at det går med PFSP så fremt at utkoblingstiden ved 2. jordfeil er innenfor 5 sek overholdes. Hva er riktig tolkning

  Svar

  Vi antar at dere sikter til beskyttelse mot elektrisk sjokk ved automatisk utkobling av strømtilførselen.
  NEK 400-4-41:2014, avsnitt 411.6.3.2 spesifiserer krav til beskyttelse av hovedkurser nedstrømsinstallasjonens hovedfordeling og til forbrukerkurser som ikke er omfattet av krav til utkobling av første jordfeil. Kravet innebærer enten isolasjonsovervåkning, bruk av 30 ma strømstyrt jordfeilvern, eller beskyttelse ved dobbel eller forsterket isolasjon.

  Kravet i NEK 400-4-41:2014, avsnitt 411.6.3.2 gjelder ikke for kurser oppstrøms hovedfordelinger. Dette er spesifikt angitt i veiledning 2. Kabel mellom inntakssikringer og sikringsskap er ikke en hovedkurs nedstrøms installasjonens hovedfordeling da inntakssikringene (inntaksboksen) ikke representerer noen fordeling.

  For beskyttelse av kabelen mellom inntakssikringer og sikringsskap er det kravene i NEK 400-4-41:2014, avsnitt 411.6.4 som er relevant. Disse kravene medfører at 2. jordfeil skal kobles ut innen 5 s.

  Vi kan ikke se at NEK 400:2014 (ei heller NEK 400:2010) krever at kabel mellom inntakssikringer og sikringsskap skal være utført med dobbel eller forsterket isolasjon med mindre man velger å benytte dobbel eller forsterket isolasjon som beskyttelse mot elektrisk sjokk.

 • 01.537.1.01 ID: 2358
  Allpolig brudd på bad, hotell
  Dato
  Spørsmål

  Det er benyttet LED belysning i tak med GU10 sokkel noe som da gir krav til allpolig brudd. Det benyttes 1-polt bevegelsesføler for betjening av lys.
  Kan da automatsikring, evnt kombiværn benyttes som forankoblet "2-polt bryter"? Evnt hva må til for at dette kan benyttes som en "godkjent" løsning?

  Svar

  I NEK 400-7-701:2010, avsnitt 01.537.1.01 krever at det skal være en betjeningsbryter som medfører allpolig frakobling av lyskilden. Det er ikke nødvendig at det er selve betjeningsbryteren som gir den allpolige frakoblingen.

  En automatsikring tilfredsstiller kravene til frakobling, og kan derfor benyttes som selve frakoblingsmekanismen mv., så lenge der finnes en betjeningsbryter som gir signal til automatsikringen at den skal koble ut.

  Hensikten med kravet er å sørge for at koblingspunktene for tilkobling av selve lyskilden ikke er spenningssatt ved evt. skifte av lyskilde. NK64 har sett det som viktig at slik frakobling skjer ved en betjeningsbryter da mange ikke vil oppfatte at det er nødvendig å koble fra automatsikringen for å skifte lyskilde.

 • 823 ID: 2355
  NEK400:2010-Bolignormen. Sikre 1,5mm2 med 15A- eller 16A- sikring.
  Dato
  Spørsmål

  823.533.2 sier at ledertverrsnitt mindre eller lik 4 mm2 skal velges i samsvar med avsnitt 823.433.1.

  Da kan man ved åpen forlegning (uten å legge til korreksjonsfaktorer) benytte PR 2x1,5mm2 og sikre mot overbelastning ved bruk av 16A forutsatt at I2=1,2 (eller 15A, med I2=1,3)

  Dette er jo på mange måter stikk i strid med det "man har lært, som barnelærdom"
  Har dere kommentarer til dette, eller har dere andre anbefalinger eller løsninger?

  Svar

  Hensikten med kravet i NEK 400-8-823:2010 avsnitt 823.433.1 er at det ikke skal være mulig å overbelaste en kabel i forhold til dens strømføringsevne.
  Vernets I2 verdi er den strømverdien som garanterer en utkobling i løpet av én time. Når kravet i 823.433.1 er at I2 <= Iz innebærer dette av kabel ikke kan overbelastes over lang tid.

  Ser man på kravet i NEK 400-4-43:2010, avsnitt 433.1 ser man at muligheten for overbelastning med 45 % er fjernet for boliger. Dette gjør det derfor mulig for boliginstallasjoner å fjerne den reguleringen som er gjort i NEK 400-5-53:2010, avsnitt 533.2.

 • 530.3.3 ID: 2351
  Lysbryter til Badstulys
  Dato
  Spørsmål

  Er det krav til 2-pol bryter for lys i badstu? Står ikke noe spesielt i NEK, veiledning el.lign.
  Men jeg vil jo tro at det anbefales å benytte 2-pol bryterpåslag her.

  Svar

  NEK 400-7-703:2010 innehar ingen spesifikke krav om allpolig bryter for belysning i badstuer.

  Generelt anbefales allpolig bryter for belysning i områder hvor de ytre påkjenningene er mer enn hva som anses som normal, se veiledningen i .NEK 400-5-53:2010, avsnitt 530.3.3

 • 701.411.3.2.6.02 ID: 2350
  Dimensjon på tilleggsutjevningsforbindelse
  Dato
  Spørsmål

  Skal tilleggsutjevningsforbindelse til slukrist på bad uten jordet avløpsrør i IT- og TT-nett dimensjoneres etter NEK400-544.2.2 og 543.1.3, og tilkobles beskyttelsesleder i kursen som forsyner badet? Eller må den dimensjoneres etter 544.1?

  Svar

  NEK 400-7-701:2010, avsnitt 701.411.3.2.6.02 angir at tilleggsutjevningsforbindelsen skal dimensjoneres i samsvar med NEK 400-5-54:2010, avsnitt 543.1.3. En slik tilleggsutjevningsforbindelse utgjør ikke en del av utjevningsforbindelsene i samsvar med NEK 400-4-41:2010, avsnitt 411.3.1.2

 • 823.537.03 ID: 2345
  To uttak pr. 2m kjøkkenbenk
  Dato
  Spørsmål

  Hva er definisjonen av kjøkkenbenk? Er dette mål senter benkeplate hvor platetopp, vaskekum og evt. annet fast som opptar plass trekkes fra?

  Svar

  NEK 400-8-823:2010, avsnitt 823.537.03 spesifiserer 2 uttak pr. 2 m kjøkkenbenk. Når avsnittet ikke detaljerer nærmere hva som omfattes av en kjøkkenbenk, er det risikovurderingen til den prosjekterende/utførende som må legges til grunn. Denne vurderingen må legge til grunn kjøkkenets utforming og tilgang til strøm for å kunne arbeide med kjøkkenmaskiner.

 • 701 ID: 2344
  Sone 2 plassering av elektrisk utstyr
  Dato
  Spørsmål

  I NEK 400-7-701:2010 er det ikke krav til at plassert utstyr i sone 2 skal være godkjent av produsenten. Både i NEK 400 2011 bolig Teknisk spesifikasjon og i montørhåndboken står det at elektrisk utstyr skal være godkjent for sone 2. Hvorfor følger ikke håndboken og spesifikasjonen NEK 400 2010 701 her? Dette er viktig å avklare fordi mange i bransjen plasserer produkter med støpsel i sone 2, disse produktene er ofte ikke beskrevet for noen sone og man ønsker ikke å avvike fra montørhåndbøker og spesifikasjonen selv om det kan man jo selvsagt helt fritt velge om man samsvarer med NEK 400 2010.

  Svar

  NK64 er ansvarlig normkonité for innholdet i NEK 400:2010 og NEK 400 Bolig:2011. Montørhåndboken er utgitt av Elforlaget, og det er forlag og forfatter som er ansvarlig for innholdet i denne.

  NEK 400-7-701:2010, avsnitt 701.512.2.03 spesifiserer at stikkontakter ikke skal monteres i sone 2 med mindre spesielle beskyttelsestiltak er gjennomført.
  NEK 400-7-701:2010, avsnitt 701.512.2.01 spesifiserer at elektrisk utstyr installert i sone 2 skal ha en beskyttelsesgrad minst IPX4.
  NEK 400-1:2010, avsnitt 1341.1 spesiserer at elektrisk utstyr skal være installert i samsvar med produsentens montasjeanvisninger.

  Generelt kan elektrisk utstyr med påmontert plugg installeres i sone 2 så lenge stikkontakten er plassert utenfor sone 0, 1 og 2 og utstyret har en beskyttelsesgrad minst IPX4.

  Når NEK 400 Bolig:2011, avsnitt 8.6.2.3 spesifiserer at vaskemaskiner kan installeres o sone 2 dersom produsentens anbefalinger tillater dette er det for å synliggjøre kravene ovenfor.

 • 414.4.3 ID: 2342
  Stikkontakter for 120 V AC kurser
  Dato
  Spørsmål

  I et testrom skal vi installere en trafo 230/120 V AC, og legge ut endel 1-fase 16 A - 120 V kurser avsluttet i stikkontakter.
  Er det krav om egen type stikkontakt? eller kan vi bruke vanlig dobbel Elko 16 A og merke de med 120 V ?

  Svar

  NEK 400:2010 har ingen generelle krav om egne typer stikkontakter for de deler av en installasjon med avvikende driftsspenning. NEK 400-4-41:2010, avsnitt 414.4.3 spesifiserer krav om stikkontaker og plugger for SELV/PELV ikke skal kunne forveksles med stikkontaker/plugger for andre systemer.

  NK64 ser fordelen med at det benyttes stikkontaker/plugger som ikke kan benyttes for andre systemer i samme installasjon.

  NK64 anbefaler sterkt at stikkontaler/plugger for avvikende drfitsspenning merkes varig og tydelig slik at risikoen for forveksling er redusert til et minimum.

 • 534 ID: 2341
  Vern for beskyttlese mot overspenninger
  Dato
  Spørsmål

  Hvis vi har en underfordeling som ligger mer enn 50 meter kabel fra hovedfordeling, er det da krav om overspenningsvern i underfordelingen? Eller vil det være tilfredsstillende med overspenningsvern bare i hovedfordeling?

  Svar

  NEK 400-4-44:2010, avsnitt 443.3.1 spesifiserer at alle lavspenningsinstallasjoner skal være beskyttet av overspenningsvern.

  NEK 400-5-53:2010, avsnitt 534 spesifiserer krav vedrørende valg og montasje av overspenningsvern.

  NEK 400:2010 gir ingen detaljerte krav om når det er behov for flere vern. Det er prosjekterende/utførende som gjennom vurdering av risiko må finne frem til om det er et slikt behov.

 • 203.11 ID: 4124
  Tolkning av NEK 400:2014 besluttet i NK64
  Dato
  Spørsmål

  Tolkning besluttet i NK 64 20.06.2013 og gjelder utgave NEK 400:2014.

  Svar

  NK64 har vurdert definisjonen av annen ledende del gitt i NEK 400:2010, avsnitt 203.11 for å finne en metode for å fastslå når en ledende del skal oppfattes som en annen ledende del, og har på sitt møte 2013-06-20 fattet følgende tolkning:

  En ledende del skal betraktes som en annen ledende del dersom den:
  • Ikke utgjør en del av den elektriske installasjonen, og
  • Isolasjonsmotstanden mellom den ledende delen og jord er mindre enn verdien gitt av følgende formel:

  R = 1,5 ((U0 : 0,03) - 1000)

  hvor

  R - isolasjonsmotstand i [Ohm] mot jord for annen ledende del
  U0 - fasespenning i [V]. For IT systemer, skal linjespenning benyttes.

  VEILEDNING – For 230 V IT og for 230/400 V TN vil verdien for R tilsvare 10000 Ohm.

 • 705.411.3.3 ID: 2330
  Krav til brannbryter 300mA
  Dato
  Spørsmål

  vedr 705.411.3.3 skal forbrukerkurser i landbruk ha strømstyrt jordfeilvern som ikke overstiger 30mA til og med 32 A samt 100mA over 32 A.
  andre kurser skal ha max 300mA utløsestrøm.
  Vi bruker jordfeilautomater på samtlige avganger.
  DLE krever i tillegg til dette den gamle 300mA-brannbryteren i tillegg til dette. Det vises til at fordelingssystemet inne i tavle fra OV vern er å definere som kurs.

  Svar

  Tavler skal være utformet i samsvar med NEK EN 60439 serien (NEK EN 61439-serien).

  For NEK 400:2010 vil tavler være å betrakte som et utstyr hvor NEK 400:2010 kan stille tilleggskrav knyttet til valg og montasje av dette utstyret. NEK 400-8-810:2010 gir slike tilleggskrav.

  Inngående kurser til en tavle og utgående kurser fra en tavle vil omfattes av kravene i NEK 400:2010. NEK 400:2010 vil derfor kunne ha påvirkning på hvilket utstyr er knyttet spesifikt til den enkelte kurs og som er plassert i tavlen, spesielt vern. NEK 400:2010 stiller ikke krav til interne kurser i tavlen. Kravene til disse er gitt i tavlenormen, dvs. NEK EN 60439-serien (NEK EN 61439-serien).

  NEK 400-7-705:2010, avsnitt 705.422.02 stiller krav om beskyttelse av alle kurser i et landbruks- eller hagebruksområde med et strømstyrt jordfeilvern med merkeutløsestrøm som ikke overstiger 300 mA. Dette kravet vil som angitt ovenfor ikke omfatte interne kurser i en tavle. Dog vil, dersom selve tavlen er plassert i et landbruks- eller hagebruksområdet, inngående kurs til tavlen være dekket av kravet i avsnitt 705.422.02.

  Presisering gitt av NK64 2015-10-21:

  Hensikten med kravet i NEK 400-7-705:2014, avsnitt 705.422.02 er å gi en beskyttelse mot brann slik at ikke mennesker, husdyr blir skadet som følge av en brann, samt å forhindre at landbruks-/hagebruksbygningen brenner. Det er således viktig å sørge for at beskyttelsen er ivaretatt inne i bygningen, og NK64 presiserer kravet:

  - Dersom inngående kurs/kabel til en tavle er ført utenfra og direkte inn i et teknisk rom, utformet som en egen branncelle, vil kravet til brannbeskyttelse av denne kursen være unødvendig, spesielt hvis kursen er forsynt direkte fra nettselskapet lavspenningsnett.

  - Dersom inngående kurs/kabel er ført gjennom andre rom/områder i landbruks-/hagebruksbygningen, kreves brannbeskyttelse med strømstyrt jordfeilvern for denne kursen.

 • 701.537.1.01 ID: 2320
  2 polet brudd Bad
  Dato
  Spørsmål

  Er det krav om 2 polet bryter forankoblet 1 polet termostat på bad, eller holdet det med allpolet brudd i vernet / jordfeilbryter i normen NEK 2010?

  Svar

  Som det fremgår av NEK 400-7-701:2010, avsnitt 701.537.1.01 se er det kun belsysningsutstyr hvor lyskilden ikke er forsynt med SELV at det kreves en betjeningsbryter som medfører en allpolig frakobling av selve lyskilden.

 • 823.132.3.02 ID: 2312
  Strømforsyning til badstuovn
  Dato
  Spørsmål

  Kreves det separat kurs til badstuovn?

  Svar

  NEK 400-7-703:2010 inneholder de spesifikke tilleggskravene for badstuer, og det finnes ingen krav der som tilsier at NEK 400:2010 krever egen kurs til badstuovn.Det vil være de generelle føringene om installasjonens egnethet som må legges til grunn for å bestemme om en badstuovn krever egen kurs eller ikke. For badstuer i en bolig, jfr NEK 400-8-823:2010, må kravene i avsnitt 823.132.3.02 tas i betraktning.

 • 820 ID: 2310
  Harmonisert EN standard
  Dato
  Spørsmål

  Hvilke europanorm er NEK 400-8-820 bygget på?

  Svar

  I forordet til NEK 400:2010 er det på side 8 gitt en forklaring til hvordan NEK 400:2010 bør leses. Som det fremgår der, inneholde NEK 400-8:2010 spesifikke krav til spesielle installasjoner som ikke er dekket av NEK 400-7:2010 og hvor det heller ikke finnes dekkende internasjonale normer. Det finnes derfor ingen europanorm for NEK 400-8-820:2010

 • 703.32.03 ID: 2309
  Tilførsel til lampe i badstu
  Dato
  Spørsmål

  Vil en tilførselsledning til badstulampe, montert på vegg i sone 3, som føres rett gjennom vegg og termisk isolasjoner betraktes som forlagt i sone 3?

  Vil NEK 400:2010 kunne bli bli overstyrt av eventuelle monteringsveiledninger?

  Svar

  NEK 400-7-703:2010, avsnitt 703.32.03 definerer omfanget av sone 3 i badstuer. Av definisjonen fremgår det at termisk isolasjon i tak og vegger inngår i sone 3.

  NEk 400-7-703:2010, avsnitt 703.512.2 spesifiserer bl.a. krav til varmebestandighet for utstyr og ledninger montert i sone 3. Utstyr montert i sone 3 skal tåle 125 ºC mens ledningsisolasjon skal tåle minst 170 ºC.

  Forøvrig angir NEK 400-1:2010, avsnitt 134.1.1 at elektrisk utstyr skal være montert i samsvar med montasjeanvisning utarbeidet av produsenten av utstyret. NEK 400:2010 angir et minimums sikkerhetsnivå for elektriske installasjoner. Det er fullt tillatt å benytte et høyere sikkerhetsnivå enn det som er spesifisert i NEK 400:2010. NEK 400:2010 angir derfor at om produsentens montasjeanvisninger angir et høyere sikkerhetsnivå enn hva NEK 400:2010 tilsier, så skal sikkerhetsnivået som produsenten angir følges.

 • 823.537.05 ID: 2308
  Uttak på bad/WC
  Dato
  Spørsmål

  Jeg lurer på om det er ett absolutt krav til minimun 2 uttak på bad eller WC?
  På små bad eller en WC har vi en lysarmatur over speil, og mange av disse armaturene har bare 1 uttak (ikke dobbel stikk). Armaturene er jo laget for bad/WC.

  Svar

  NEK 400-8-823:2010 angir ikke spesielt for baderom et krav om antall stikkontakter/uttak. Kravene til stikkontakter/uttak på et baderom vil være dekket av det generelle kravet til "andre" rom gitt i NEK 400-8-823:2010, avsnitt 823.537.05.

  NK64 har gitt ut en teknisk spesifikasjon, NEK 400 Bolig:2011, hvor NK64 har "forenklet" kravene i NEK 400:2010 til de som NK64 mener er relevant for boliger. NK64 har i avsnitt 10.5 angitt at prosjekterende/utførende kan legge teknisk spesifikasjon NEK 400 Bolig:2010 som grunn for prosjektering og utførinelse av boliger og fremdeles være i samsvar med kravene i fel.

  Når NK64 i avsnitt 8.6 i NEK 400 Bolig:2011 ikke spesifiserer krav til antall uttak ligger nok forklaringen helt enkelt i at komiteen i dette avsnittet var mer opptatt av å forklare sonebegrepet og så ikke problemstillingen om antall uttak jfr. NEK 400:2010, avsnitt 823.537-05. Det kan oppfattes som en forskjell i kravene i NEK 400-8-823:2010 og NEK 400 Bolig mht antall uttak i et baderom.

  Når NK64 i utformingen av NEK 400-8-823:2010, ikke anså behov for spesifikke krav til uttak i et baderom, men lar et baderom dekkes av de generelle føringene i avsnitt 823.537.05 er nok dette et uttrykk for at NK64 ikke anser en regulering av antall uttak i et baderom som vesentlig for sikkerheten i installasjonen i et baderom. Sikkerheten for den elektriske installasjonen i et baderom er i stor grad knyttet til kravene til sonene, og utstyrets kapslingsgrad.

 • 704.411.6.3.1 ID: 2304
  Utelatelse av isolasjonsovervåking flyttbare strømforsyningsenheter
  Dato
  Spørsmål

  Det står i avsnitt 704.411.6.3.1, at for flyttbare strømforsyningsenheter kan utstyr for isolasjonsovervåking utelates.
  Dette står med klartekst, så en kan da gå ut fra at dette uansett er retningsgivende for strømforsyninger etter NEK400:2010?
  Hva er tanken bak/ligger til grunn for denne endringen i Normen for flyttbare strømforsyningsenheter?

  Svar

  NEK 400-7-704:2010, avsnitt 704.411.6.3.1 viser til avsnitt 411.6.3.1 i NEK 400-4-41:2010. Dette avsnittet spesifiserer krav om isolasjonsovervåkning i et IT-system dersom dette IT-systemet er benyttet i den hensikt å opprettholde strømforsyningen ved første feil. Når avsnitt 704.411.6.3.1 angir at slik isolasjonsovervåkning ikke er nødvendig for flyttbare strømforsyningsenheter må dette sees i sammenheng med:
  - kravene om bruk av strømstyrt jordfeilvern jfr. NEK 400-4-41:2010, avsnitt 411.3.3
  - kravene i NEK 400-7-704:2010, avsnitt 704.410.3.1
  - kravene i NEK 400-7-704:2010, avsnitt 704.411.3.2.1
  - og en antagelse om at flyttbare strømforsyningsenheterer i et IT-system ikke er anordnet for spesielt å opprettholde strømforsyningen ved første feil.

 • 715.530.02 ID: 2301
  Dokumentasjon av plassering transformatorer for lavvoltsbelysning
  Dato
  Spørsmål

  Er transformatorer for lavvoltsbelysning(SELV) regnet som et beskyttelsesutstyr som krever dokumentasjon av plassering?

  Svar

  NEK 400-8-823:2010, avsnitt 823.514.5.01 spesifiserer at plassering av SELV-strømkilder skal dokumenteres.

  NEK 400-8-823:2010 gjelder for installasjoner i boliger. For andre typer installasjoner, vil kravet i NEK 400-7-715:2010, avsnitt 715-530.02 være relevant.

 • 710 ID: 2299
  Medisinske områder
  Dato
  Spørsmål

  Jfr 710.559.01 Er det slik å forstå at en tannlege, fysioterapaut, lege og lignende må ha nødstrøm på lysarmaturer osv. dersom de har elektromedisinsk utstyr? (vil da alltid være tilfelle for tannlege) Og egen utjevningsskinne i hvert medisinske område gr 1? jfr 415.2.01 Kan det utføres en risikovurdering av installatør og medisinsk personell som kommer frem til at angitte krav ikke trenger følges? jfr 710.30

  Svar

  NEK 400-7-710:2010 angir de spesielle kravene til elektriske installasjoner i medisinske områder. Kravene i NEK 400-7-710:2010 er basert på en klassifisering av det medisinske område i områder gruppe 0, 1 og 2. Det er den prosjekterende/utførende som i samarbeid med det medisinske personale m.m. som i samsvar med NEK 400-7-710:2010, avsnitt 710.30 skal klassifisere områdene.

 • 701.411.3.2.6.02 ID: 2298
  Krav om jording av slukrist i NEK 400:2010?
  Dato
  Spørsmål

  Fikk påstått at det er et krav i NEK 400:2010 om å jorde slukristene i boligen istedenfor jordingsmuffe på avløpsrøret. Er det et krav å jorde slukristene? Og er det ikke lengre krav om jordmuffe på avløpsrøret?

  Svar

  NEK 400-7-701:2010, avsnittene 701.411.3.2.6.01 og 701.411.3.2.6.02 angir krav til tilleggsutjevningsforbindelser i rom med dusj og/eller badekar.
  Avsnitt 701.411.3.2.6.01 spesifiserer kravene dersom det finnes en hovedutjevningsforbindelse i samsvar med NEK 400-4-41:2010, avsnitt411.3.1.2. I IT og TT systemer må denne også omfatte utjevning til innsiden av avløpsrør. Avsnitt 701.411.3.2.6.01 krever ikke tilleggsutjevningsforbindelse til skĺuk/slukrist.

  Avsnitt 701.411.3.2.6.02 spesifiserer kravene dersom kravene i avsnitt 701.411.3.2.6.01 ikke er tilfredsstillt. Avsnitt 701.411.3.2.6.02 inneholder krav om utjevning til sluk/slukrist i IT og TT systemer.

 • 823.537.05 ID: 2297
  Stikkontakt på Bad
  Dato
  Spørsmål

  Gjelder 823.537.05, dvs. stikkontakter i Andre rom/bod, også minimum 2 uttak på bad?
  Noen elektroentreprenører monterer minimum 1 dobbelt stikkontakt på bad,mens andre bruker 1 uttak i innredningen. Andre har ikke noen stikkontakter på Badet. Synes det i Nek 400 bolig:2011 side 56 ikke er krav til stikkontakt på bad, mens i Nek 400:2010 er krav?

  Svar

  NEK 400-8-823:2010 angir ikke spesielt for baderom et krav om antall stikkontakter/uttak. Kravene til stikkontakter/uttak på et baderom vil være dekket av det generelle kravet til "andre" rom gitt i NEK 400-8-823:2010, avsnitt 823.537.05.

  NEK 400 Bolig:2011 er en teknisk spesifikasjon hvor NK64 har "forenklet" kravene i NEK 400:2010 til de som NK64 mener er relevant for boliger. NK64 har i avsnitt 10.5 angitt at prosjekterende/utførende kan legge teknisk spesifikasjon NEK 400 Bolig:2010 som grunn for prosjektering og utførinelse av boliger og fremdeles være i samsvar med kravene i fel.

  Når NK64 i avsnitt 8.6 i NEK 400 Bolig:2011 ikke spesifiserer krav til antall uttak ligger nok forklaringen helt enkelt i at komiteen i dette avsnittet var mer opptatt av å forklare sonebegrepet og så ikke problemstillingen om antall uttak jfr. NEK 400:2010, avsnitt 823.537-05. Det kan oppfattes som en forskjell i kravene i NEK 400-8-823:2010 og NEK 400 Bolig mht antall uttak i et baderom.

  Når NK64 i utformingen av NEK 400-8-823:2010, ikke anså behov for spesifikke krav til uttak i et baderom, men lar et baderom dekkes av de generelle føringene i avsnitt 823.537.05 er nok dette et uttrykk for at NK64 ikke anser en regulering av antall uttak i et baderom som vesentlig for sikkerheten i installasjonen i et baderom. Sikkerheten for den elektriske installasjonen i et baderom er i stor grad knyttet til kravene til sonene, og utstyrets kapslingsgrad.

 • 412.2.3 ID: 2296
  Jordleder i kabel frem til alle 230V uttak
  Dato
  Spørsmål

  Det legges kabel type PLS frem til dowwnlights 230/50W kl 2 dobbelisolert. PLS 3G1,5 i rør er ikke normalt lagerført hos grossistene da den ikke blir benyttet. Er det ikke et krav at jord skal trekkes frem til alle 230V uttak, også downlights?

  Svar

  Ved bruk av dobbelt isolert kabel, er det rimelig å anta at beskyttelse ved dobbel- eller forsterket isolasjon i samsvar med NEK 400-4-41:2010, avsnitt 412 er benyttes som beskyttelsestiltak for beskyttelse mot elektrisk sjokk. NEK 400-4-42:2010, avsnitt 412.2.3.2 spesifiserer at det det skal føres frem en beskyttelsesleder til hvert koblingspunkt og tilkoblingspunkt for utstyr. Dette skal gjøres for å ta hensyn til at eieren senere vil erstatte et klasse II utstyr med et klasse I utstyr.
  Kravet til fremføring av beskyttelsesleder er ikke nødvendig dersom hele kursen i samsvar med NEK 400-4-41, avsnitt 412.1.3 er utført med dobbel- eller forsterket isolasjon og hvor utstyr er fast tilkoblet eller kursen kun inneholder stikkontakter som kun tillater tilkobling av klasse II utstyr.

 • 810.513.01 ID: 2292
  Avlåsing hovedfordelinger i teknisk rom
  Dato
  Spørsmål

  Det er diskusjon om selve hovedfordelingen for sakkyndig betjening skal ha lås eller ikke når denne står i et teknisk rom. Mener at teknisk rom(Fordelinger, ventilasjon-, kjøle- anlegg) skal avlåses for usakkyndig betjening, og der skal fremgå av en bedrifts internkontrollsystem hvem som har adgang til dette rommet. Eller må hovedfordeling avlåses uansett?

  Svar

  NEK 400-8-810:2010, avsnitt 810.513.01 spesifiserer at det er betjeningen av tavler for sakkyndig betjening som skal være utilgjengelig for ikke-sakkyndige personer.
  NEK 400 tar ikke stilling til hvordan ikke-sakkyndige personer forhindres fra å få tilgang til betjeningen. Det er opp til prosjekterende/utførende å finne frem til hensiktsmessige løsninger.

  Settes en tavle for sakkyndig betjening inn i et rom og hvor tavlen i seg selv ikke inneholder mekanismer som forhindrer ikke-sakkyndige tilgang til betjeningen av tavlen, må rommet kun tillate adgang for sakkyndige personer eller instruerte personer. En instruert person er å betrakte som en sakkyndig person for den/de oppgave(r) han/hun er instruert for. Se forøvrig Elsikkerhet 73 hvor DSB gir nærmere veiledninger vedr. instruerte personer og instrukser for disse.

 • 443.3.1 ID: 2291
  Overspenningsvern ved bytte av OV i eksisterende installasjon.
  Dato
  Spørsmål

  Er det krav til overspenningsvern i en installasjon dersom jeg skal øke OV og KV? Dette er selvfølgelig en fornuftig investering, men er det et krav?

  Svar

  NEK 400-4-44:2010, avsnitt 443.3.1 stiller krav om at alle installasjoner skal være beskyttet av et overspenningsvern. Generelt gjelder NEK 400:2010 for nye installasjoner, samt ved utvidelser eller forandring av en installasjon. Se NEK 400-1:2010, avsnitt 11.1 og 11.2. Normalt vil ikke endring av et OV betraktes som en vesentøig endring med mindre endringen medfører andre arbeider, spesielt i sikringsskap.

 • 701.512.2.01 ID: 2289
  Plassering av sikringsskap
  Dato
  Spørsmål

  Kan sikringsskap plasseres i vegg som deler gang og bad? Døra går da selvfølgelig ut i gang. Mener jeg har lest noe om "fare" for korrosjon ved forhøyet fuktighet. Jeg definerer inni vegg som tørt!

  Svar

  NEK 400:2010 inneholder ingen spesifikke krav til plassering av sikringsskap i en bolig.

  DSB har imidlertid i Elsikkerhet 65 gitt klart uttrykk for at et sikringsskap ikke skal plasseres i et baderom, og gir indirekte føringer for at det kan være uhensiktsmessig å plassere et sikringsskap i forbindelse med vegger til bad.

  NEK 400-7-701:2010, avsnitt 701.512.2.01 inneholder krav vedrørende ledningsforlegning i vegger i tilknytning til sonene på et rom med badekar og/eller dusj. Disse kravene kan legge føringer for om det er tilrådelig å montere et sikringsskap i en vegg mot et slikt rom.

 • 701.537.1.01 ID: 2280
  Krav til topolet dimmer til våtrom
  Dato
  Spørsmål

  Gjelder ikke kravet om topolet dimbryter til belysning i våtrom når downlight er montert med SELV strømkilde? ( f.eks. 12 V trafo)

  Svar

  NEK 400-7-701:2010, avsnitt 701.537.1.01 spesifiserer at selve lyskilden skal allpolig frakobles ved betjening av en betjeningsbryter med mindre lyskilden er forsynt med SELV. Den allpolige frakoblingen skal enten skje ved selve betjeningsbryteren eller av et annet koblingsorgan.

 • 701.512.2 ID: 2274
  Offentlig bad, IP klasse
  Dato
  Spørsmål

  Er dusj og garderobeanlegg i skoler regnet som offentlig bad (dvs spyling ved rengjøring)? Skal alle offentlige bad regnes som om de spyles ved rengjøring? I så tilfelle sitter det mye feilmontert utstyr rundt omkring.

  Svar

  NEK 400-7-702:2010, avsnitt 702.512.2 spesifiserer krav til kapslingsgrad IPX5 hvor det er sannsynlig at rengjøring skal foretas ved spyling.Det er eier/bruker som må fastsette om det er sannsynlig at rengjøring vil foretas med spyling eller ei.

 • 7-701 ID: 2273
  Sone 2 ved servant
  Dato
  Spørsmål

  Det har blitt stilt spørsmål til hvorvidt området innenfor 60cm fra blandebatteriet til servanten på badet klassifiseres som sone 2.

  Svar

  NEK 400-7-701:2010 innehar ingen spesifikke krav knyttet til blandebatteri på en vaskeservant. Sonebegrensningene i NEk 400-7-701:2010 er knyttet til dusj og/eller badekar. Vær oppmerksom på at NEK 400-7-701:2010 ikke omhandler spesifikke krav til bad, men omhandler spesifikke krav til områder med dusj og/eller badekar.

 • 533.1.1.2 ID: 2270
  Overlastvern
  Dato
  Spørsmål

  Kan knivsikring/sikringsskillebryter benyttes som overlastværn i private boliger

  Svar

  NEK 400-5-53:2010, avsnitt 533.1.1.2 spesifiserer at dersom sikringer skal kunne betjenes av andre enn instruerte personer (BA4) eller sakkyndige personer (BA5) skal sikringene være i samsvar med NEK EN 60269-3. Knivsikringer er ikke utformet i samsvar med NEK EN 60269-3.Det bør antas at sikringer montert i et sikringsskap i en bolig skal kunne betjenes av normale personer, dvs av andre enn instruerte personer eller sakkyndige personer.

 • 823 ID: 2261
  Komfyrvakt
  Dato
  Spørsmål

  I forbindelse med oppgradering av et leilighetshotell (små hybler) er spørsmålet om det er krav om komfyrvakt for hybelkomfyren. dekkes et slikt anlegg av den nye bolignormen eller gjelder ikke del 8-823 i NEK i dette tilfelle?

  Svar

  NEK 400:2010 gjelder for nye installasjoner og for eksisterende installasjoner hvor ombygging/rehabilitering medfører at kravene i NEK 400:2010 skal gjøres gjeldende. DSB har i Elsikkerht nr. 78 gitt føringer for når NEK400:2010 skal gjøres gjeldende for eksisterende installasjoner.
  NEK 400-8-823:2010 gjelder for elektriske installasjoner i boliger. Det er prosjekterende/utførende som må fastslå om den aktuelle installasjonen er omfattet av kravene i NEK 400-8-823:2010. Forøvrig har NK64 gitt en tolkning til definisjon av bolig og hva som omfattes av en boliginstallasjon.

 • 823.123.3.01 ID: 2258
  Reserve oppvarmingsystem
  Dato
  Spørsmål

  Boligblokker/leilighetskomplekser Der hvor det benyttes fjernvarme vil ikke netteier dimensjonere trafo og høyspent for elektrisk oppvarming. Om det elektriske anlegget dimensjoners for eloppvarming vil dette kunne medføre at OV løser ut eller at trafo overbelastes. Etter vår oppfatning er det fjernvarmeleverandøren som må sørge for nødvendig backupsustem for varmesystemene. Spørsmålet er således: Ved innlagt fjernvarme må vi da dimensjonere for elvarme i tilegg? Endrer svaret seg om det i leilighetene er montert gasspeis som delevis vil kunne varme opp boligen(men ikke til komforttemperatur)?

  Svar

  NEK 400-8-823:2010, avsnitt 823.132.3.01 spesifiserer at der hvor elektrisk oppvarming er planlagt som reserve for andre oppvarmingssystemer, så skal den elektriske installasjonen planlegges og dimensjoneres slik at elektrisk oppvarming ikke er forhindret. Den som prosjekterer/utfører den elektriske installasjonen må avklare med byggherre/eier/bruker om det er planlagt at elektrisk oppvarming skal være reserveoppvarmingssystem. Det er ikke den som prosjekterer/utfører den elektrisk instllasjonen som skal beslutte at elektrisk oppvarming er planlagt som reserveoppvarmingssystem.

 • 823.132.3.02 ID: 2251
  Egen kurs til utstyr over en viss effekt?
  Dato
  Spørsmål

  823.132.3.02 beskriver at det skal være nok kurser for å forsyne utstyr som forventes brukt samtidig. Er det NK64s tolkning av det skal legges egne kurser til utstyr over en viss effekt (f.eks. 1500W)?

  Svar

  Kravet i NEK 400-8-823:2010, avsnitt 823.132.3.02 er et funksjonsorientert krav. Installasjonen skal være egnet for den forutsatte bruk, jf. fel §16. Avsnittet gir ingen direkte føringer for at utstyr med høyt forbruk skal være forsynt med egen kurs og være fast tilkoblet. NEK 400-8-823:2010, avsnitt 823.55.01 krever fast tilkobling av varmtvannsbereder med merkeffekt 2000 W eller med. Hensikten med dette kravet er å hindre brann og forbrenning i overgang stikkontakt/plugg. NK64 har ikke sett det nødvendig med et slikt krav overfor annet utstyr. NK64 ser positivt på løsninger hvor utstyr med stort effektforbruk er fast tilkoblet og evengtuelt forsynt med egen kurs., men har ikke sett det riktig å innføre slike krav som en del av kravene til elektriske installasjoner i boliger.

 • 203.10 ID: 2250
  Jording av føringsveier.
  Dato
  Spørsmål

  Kan man gå ut i fra at føringsveier i metall alltid er 'utsatt ledende del', og skal derfor jordes. Eller skal det vurderes i hvert enkelt tilfelle?

  Svar

  NEK 400-2:2010, avsnitt 203.10 definerer begrepet "utsatt ledende del" som en ledende del av et elektrisk utstyr, og som normalt ikke er spenningsførende, men som kan bli spenningsførende ved svikt i den grunnleggende isolasjonen. En føringsvei, for eksempel en kabelbru, er ikke ansett til å være en del av et elektrisk utstyr og kan som sådan ikke btraktes osom en "utsatt ledende del". Føringsveier kan værfe en "annen ledende del" dersom den har et fast potensial, et potensial som vanligvis vil være potensialet til en lokal jord. Den prosjekterende/utførende må avgjøre om føringsveier er "andre ledende deler".

 • 8.823 ID: 2249
  Jordfeilbryter på utendørs stikk
  Dato
  Spørsmål

  Ved montering av en ny utendørs stikkontakt tilkoblet en eksisterende kurs på et bolighus med installasjon før 1975, - stiller NEK 400 krav om jordfeilbryter på utendørs stikkontakt?

  Svar

  NEK 400:2010 gjelder for nye installasjoner og for eksisterende installasjoner hvor ombygging/rehabilitering medfører at kravene i NEK 400:2010 skal gjøres gjeldende. DSB har i Elsikkerht nr. 78 gitt føringer for når NEK400:2010 skal gjøres gjeldende for eksisterende installasjoner.

 • 810.512.01 ID: 2248
  Betjening av tavler/sikkringsskap.
  Dato
  Spørsmål

  Hva kan en instruert person eller en ikke sakkyndig person gjør i tavler/sikringsskap? tenker på hvordan tavlen skal se ut ift sikringstørrelse etc. Har dere en liste over disse kriteriene?

  Svar

  NEK 400-8-810:2010, avsnitt 810.512.01 krever at alle tavler skal være i samsvar med NEK EN 60439-serien eller NEK EN 61439-serien. NEK EN 60439-3 spesifiserer krav til tavler for betjening av ikke-sakkyndige personer. NEK 400-8-810:2010, avsnitt 810.53.01 spesifiserer krav til merkestrøm for vern i tavler for ikke-sakkyndig betjening.

  En instruert person er å betrakte som en sakkyndig person i/for det som han/hun er instruert til å kunne utføre. DSB har i Elsikkerhet 73 gitt føringer for instruksjon av instuerte personer. NK64 er enig i disse føringene.

 • 8.823 ID: 2247
  2 pol brudd
  Dato
  Spørsmål

  Kan et KNX rele med to utganger som ikke er foriglet opp mot hverandre programmeres som 2 pol brudd. Det blir programmert slik at begge utgangene slår samtidig.

  Dette skal brukes til utvendig varmekabel og utelys.

  Svar

  Når NEK 400:2006 omhandler krav til alloplig brudd er hensikten å oppnå en allpolig frakobling av det elektrisk utstyret. NEK 400:2006 tar i liten grad stilling til hvordan denne allpolige frakoblingen oppnås. Det eneste kravet som ligger er at det utstyret som gir allpolig frakobling tilfredsstiller kravet til frakoblingsutstyr, jf. NEK 400-5-53:2006, avsnitt 536.2.

 • 823.534 ID: 2246
  Overspenningsvern
  Dato
  Spørsmål

  Hva er krav til overspenningsvern i underfordeling i enebolig?
  Kommer luftstrekk inn til enebolig. Ført direkte inn via trakt til sikringsskap. Her er det montert overspenningsvern. Fra dette sikringsskapet er det lagt ny tilførselskabel til en underfordeling i kjeller. Er det da krav til overspenningsvern i underfordeling?

  Svar

  NEK 400-4-44:2010, avsnitt 443.3.1 spesifiserer at alle lavspenningsinstallasjoner skal være beskyttet av et overspenningsvern. NEK 400-5-53:2010, avsnitt 534 inneholder krav til valg og montasje av overspenningsvern.
  NEK 400-8-823:2010, avsnitt 823.534.01 spesifiserer at det skal monteres et overspenningsvern kl. II i hovedfordelingstavlen for boligens elektriske installasjon. Den prosjekterende/utførende må vurdere om det er nødvendig med ytterligere overspenningsvern i eventuelle underfordelinger, basert på en vurdering av de konkrete forholdene for den aktuelle installasjonen.

 • 433.3.1.b ID: 2245
  Utelatelse av overbelastningsvern
  Dato
  Spørsmål

  Krav til utelatelse av overbelastningsvern (ved fast belastning) er bl.a. at det ikke skal være avgreninger på kursen. Må det forstås slik at kursen bare kan forsyne ett utstyr, eller kan den forsyne flere utstyr dersom alle avgreninger er kortslutningsbeskyttet?

  Svar

  Hensikten med kravet i NEK400-4-43:2010, avsnitt 433.3.1 punkt b) er at den aktuelle kabel ikke skal kunne overbelastes og at den er beskyttet mot følgene av en kortslutning. For at så skal være tilfelle må det ikke finnes stikkontakter nedstrøms den aktuelle kabelen. Det skal heller ikke forekomme avgreninger som kan medføre at kabelen blir overbelastet. Vi kan ikke se at hensikten med kravet er å forhindre tilkobling av flere faste belastninger nedstrøms et kabel hvor overbelastningsbeskyttelse er utelatt. I slike tilfeller må summen av belastningsstrømmen for de faste belastningene ikke overstige den aktuelle kabel strømføringsevne. belastningsstrømmene må summeres uten hensyntagen til eventuelle samtidighetsfaktorer eller andre faktorer som reduserer belastningenes belastningsstrøm.

 • 823.132.3.03 ID: 2241
  Krav til medisinsk utstyr
  Dato
  Spørsmål

  Ved en normal boliginstallasjon der hvor brukere ikke er avhengig av utstyr som ved utkobling vil medføre fare for liv og helse, er det da nødvendig å installere en medisinsk kurs?

  Svar

  NEK 400-8-823:2010, avsnitt 823.132.3.03 spesifiserer at utstyr hvor utkobling kan medføre fare for liv og helse skal være forsynt med egen kurs fra fordelingstavlen. Avsnittet innebærer ikke et ubetinget krav om installasjon av en "medisinsk" kurs. Det er kun dersom slikt utstyr er installert at en egen kurs er påkrevd.

 • 823.537 ID: 2240
  Beregning av gulvareal
  Dato
  Spørsmål

  Ved beregning av gulvareal for å fastsette min. antall stikk, kan en da trekke fra garderobeskap på soverom som er inntegnet, men nødvendigvis ikke fastmonterte? Ved enkelte metoder som brukes for arealberegning så blir garderobeskap trukket ifra.

  Svar

  Når rommets størrelse skal fastsettes, er det rommets nettoareal i samsvar med NS 3940 som skal legges til grunn.

 • 823.421.01 ID: 2233
  Komfyr/Platetopp
  Dato
  Spørsmål

  Hvordan skal vi tolke avsnitt 823.421.01; beskyttelsestiltak som sørger for utkobling av strømtilførselen til komfyren/platetoppen når vi prosjekterer med separate kurser til komfyr og platetopp. Er det kun kursen til platetoppen som skal utkobles ved fare for overopphetning? Jeg leser på DSBs hjemmeside at det arbeides med en standard for krav til komfyrvakter. Oppfyller dagens produkter disse kravene?

  Svar

  Hele hensikten med kravet i NEK 400-8-823:2010, avsnitt 823.421.01 er at koking/steking ved bruk av plater ikke skal kunne føre til branner. NK64 oppfatter at en komfyr er et utstyr med stekeoven og plater, mens en platetopp kun er med kokeplater. Utstyr som kun utgjør en stekeovn behøver ikke beskyttes i samsvar med kravene i NEK 400-8-823:2010, avsnitt 823.421.01

 • 701.537.1.01 ID: 2231
  Sikkerhetsbryter for belysning
  Dato
  Spørsmål

  Spørsmål til svar i 'Faq ID: 519', hvor dere svarer:

  "I NEK 400-7-701:2010, avsnitt 701.537.1.01 er det et absolutt krav at lyskilder som ikke er forsynt med selv skal kunne allpolig frakobles vha. en betjeningsbryter."

  Får litt blandede signaler ang. allpolig brudd på belysningsutstyr. Jeg ser problematikken med E14 og E27 sokkler og berøringsfare, men er dette fortsatt en anbefaling eller har det blitt et endelig krav? Tenker nå på all installasjon i bolig og ikke bare våtrom. Evnt. hvor finner jeg kravet?

  Svar

  I installasjoner dekket av NEK 400-7-701:2010 er det et absolutt krav om betjening av en betjeningsbryter (funksjonsbryter) skal medføre allpolig frakobling av lyskilde som ikke er forsynt med ELV.
  For andre installasjoner er det ikke krav om at en betjening av en funksjonsbryter skal medføre allpolig frakobling, men det er i NEK 400-8-823:2010, avsnitt 823.559.6.1 lagt inn en veiledning som en påminnelse om ønskeligheten av allpolig frakobling av lyskilder koblet mellom to faseledere når en betjeningsbryter opereres.

 • 823.421.01 ID: 2220
  Komfyrvakt
  Dato
  Spørsmål

  Ved total rehabilitering av leiligheter, som skal sprinkles, er det kommet opp et spørsmål angående komfyrvakt. Det elektriske anlegget skal prosjekteres etter NEK 2010. Skal det monteres komfyrvakt i leiligheter med sprinkelanlegg?

  Svar

  NEK 400-8-823:2010, avsnitt 823.421.01 stiller krav om utkobling av strømtilførsel til komfyr/platetopp dersom det ved bruk av komfyr/platetoppen oppstår fare for overoppheting. Hensikten med dette kravet er hovedsaklig å hindre at det oppstår en brann i omgivelsen som følge av normal bruk av platetopp/komfyr.

 • 512.2.1 ID: 2216
  varmebestandig kabel LED downlight
  Dato
  Spørsmål

  Er det nødvendig å bruke varmebestandig kabel som tåler 90 grader eller mer på nye LED-lysinstallasjoner i form av downlight. Disse blir vel 50 grader i kassen så kanskje det holder med å bruke kabel som tåler 70 grader. Hva slags syn har dere på denne løsningen?

  Svar

  NEK 400-5-51:2010, avsnitt 512.2.1 spesifiseres at ethvert elektrisk utstyr, inkl. ledningssystemer, velges og monteres i samsvar med de ytre påkjenningene det/de utsettes for. NEK 400-5-52:2010, avsnitt 522.1.1. spesifiserer at ledningssystemer skal velges og monteres slik at maksimal temperaturer spesifisert i Tabell 52A ikke overskrides. Kravet kan gi føringer for valg av kabel med spesielle temperaturholdfasthet.
  NEK 400-5-55:2010, avsnitt 559 spesifiserer spesifikke krav til belysningsinstallasjoner, og legger sterke føringer for at montasjekravene til produsent skal følges.

  NEK 400-7-715:2010, som inneholder de spesifikke krav til belysningsinstallasjoner med ELV, spesifiserer ingen spesifikke krav til ledningsisolasjonens varmebestandighet.

 • 52A ID: 2215
  Tabell for forlegningsmåte i installasjonskanal på vegg/tak/gulv
  Dato
  Spørsmål

  Hvilke referanseinstallasjonsmetode skal benyttes for kabler/ledninger i kanaler montert på vagg/tak/ved gulv ...?

  Svar

  Tabellene for strømføringsevner gitt i NEK 400-5-52:2010, tillegg 52B, angir strømføringsevner referert til en referanseinstallasjonsmetode. Referanseinstallasjonsmetodene er definert i Tabell 52B-1.

  NEK 400-5-52:2010, tilegg 52A inneholder tabell 52A-1 som viser mulige installasjonsmetoder og referanse til hvilken referanseinstallasjonsmetode som bør anvendes. Legg også merke til fotnotene i denn etabellen. Disse inneholder nyttig informasjon.

  Det er opp til den prosjekterende/utførende å finne frem til riktig referanseinstallasjonsmetode basert på relevant installasjonsmetode, omgivelser og andre relevante forhold.

 • 823.421 ID: 2209
  Komfyrvakt
  Dato
  Spørsmål

  Det er i avsnitt 823.421.01 komt inn et krav om komfyrvakt i boliger og at dette utstyret skal vere å ansjå som eindel av boligens faste installasjon.
  Så har det komt eindel kreative løsninger der man blir opplyst fra leverandør at man kan, i steden for komfyrkontakt sette opp en koblingsboks og koble komfyrvakt til i denne, med bevegelig ledning.
  Er dette en akseptert måte?

  Svar

  NEK 400-8-823:2010, avsnitt 823.421.01 spesifiseres at det i installasjonen skal finnes et beskyttelsestiltak som kobler ut strømtilførselen til komfyr/platetopp ved fare for overoppheting.

  Utstyr som er fast montert og fast tilkoblet er å anse som utstyr som inngår i den faste elektriske installasjonen.

  NEK 400-5-52:2010, avsnitt 521.9 spesifiserer at bevegelig kabel kan benyttes for fast installasjon dersom kravene i NEK 400 overholdes.

 • 530.3.3 ID: 2210
  Flerpolede brytere i ytre omgivelser utover normale forhold ihht tabell 51A
  Dato
  Spørsmål

  Lurer på om det er krav eller anbefaling om 2p brudd i enfasekurser på alt utstyr på bad hvis man er ofte er utsatt for varig berøring med jordpotensialet.
  Ser i utgangspunktet at det under generelle regler på bad kun gjelder belysning.
  Hva er riktig?

  Svar

  NEK 400-5-53:2010, avsnitt 530.3.3 innehar en veiledning som anbefaler allpolig utkobling i kurser som forsyner utstyr plassert i områder hvor de ytre påkjenningene iht. NEK 400-5-51:2010, tabell 51A er større venn de som er for normale forhold.

  Det er to forhold NK64 ønsker at prosjekterende/utførende skal ta hensyn til:
  1. I Norge vil enfase belastninger i IT- og TT-installasjoner normalt være koblet mellom to spenningsførende fase-ledere. Ved en enpolig utkobling vil da fremdeles en faseleder være tilført spenning og derved representere en fare med tanke på berøring og beskyttelse mot elektrisk sjokk.
  2. I Norge er N-leder ikke antatt å ligge på jordpotensial, og vil derfor kunne ha et potensial i forhold til jord dersom den ikke kobles ut.

  Veiledninger i NEK 400 inneholder kun anbefalinger.

  I NEK 400-7-701:2010, avsnitt 701.537.1.01 er det et absolutt krav at lyskilder som ikke er forsynt med selv skal kunne allpolig frakobles vha. en betjeningsbryter.

 • 823.421.01 ID: 2207
  Komfyrvakt
  Dato
  Spørsmål

  Må det være allpolig brudd på en komfyrvakt, eller er det godt nok med enpolt brudd når komfyrvakten aktiveres?

  Svar

  NEK 400-8-823:2010, avsnitt 823.421.01 krever utkobling av strømtilførselen til komfyr/platetopp ved fare for overoppheting. I NEK 400:2010 er kravene vedrørende allpolig kobling i all hovedsak knyttet til avsnitt 537.2 i NEK 400-5-53:2010. Avsnitt 537.2 omhandler krav til frakobling. Kravet i NEK 400-8-823:2010, avsnitt 823.421.01 om utkobling av strømtilførselen er ikke et krav om frakobling. NK64 ser positivt til løsninger som gir bedre elsikkerhet enn hva minimumskravene i NEK 400:2010 spesifiserer.

 • 530.3.3 ID: 2201
  Allpolig brudd
  Dato
  Spørsmål

  Er det et direkte krav om allpolig brudd for belysning ved vask på toalett/lys under overskap kjøkken, eller er det kun en anbefaling?

  Svar

  NEK 400-5-53:2010, avsnitt 530.3.3 innehar en veiledning som anbefaler allpolig utkobling i kurser som forsyner utstyr plassert i områder hvor de ytre påkjenningene iht. NEK 400-5-51:2010, tabell 51A er større venn de som er for normale forhold.

  Veiledninger i NEK 400 inneholder kun anbefalinger.

  I NEK 400-7-701:2010, avsnitt 701.537.1.01 er det et absolutt krav at lyskilder som ikke er forsynt med selv skal kunne allpolig frakobles vha. en betjeningsbryter.

 • 823.411.3.3 ID: 2200
  Jordfeilbryter og styrestrøm
  Dato
  Spørsmål

  Er det i bolig, etter NEK400:2010, krav til å ha strømstyrt jordfeilbryter på styrestrømskurser?

  Svar

  NEK 400-8-823:2010, avsnitt 823.411.3.3, spesifiserer at hver forbrukerkurs i en bolig skal være beskyttet med et eget strømstyrt jordfeil med merkeutløsestrøm som ikke overstiger 30 mA. En styrestrømskurs er å betrakte som en forbrukerkurs.

  Avsnitt 823.411.3.3 er kun gjeldende dersom beskyttelse mot elektrisk sjokk er anordnet med beskyttelsestiltaket "automatisk utkobling av strømtilførselen".

 • 7.701 ID: 2197
  Stikkontakt bad
  Dato
  Spørsmål

  På bad hvor stikkontakt til vaskemaskin er montert utenfor sone 2,er det på kranen til vaskemaskin montert brannslange. Er det krav til IP klasse på stikkontakt?
  Hvordan er det med krav IP klasse i andre områder hvor det er montert brannslanger ?

  Svar

  NEK 400-7-701:2010 inneholder spesifikke krav til installasjoner i områder med dusj og/eller badekar. Kravene i NEK 400-7-701:2010 kommer i tillegg til de generelle kravene i NEK 400-1 - NEK 400-6.

  NEK 400-7-701:2010 knytter kravene opp til soner med utgangspunkt i plassering av badekar og/eller dusj. Utenfor de angitte sonene gjelder de generelle kravene i NEK 400-1 - NEK 400-6.

  NBEK 400-7-701:2010 stiller krav til IP-klasse for utstyr som skal plasseres i sonene. Utenfor sonene skal kravet til IP-klasse baseres på en vurdering av de ytre påkjenningene i henhold til tabell 51A i NEK 400-5-51:2010. Disse vurderingene skal gjøres av den som prosjekterer/utfører anlegget.

 • 823.55.01 ID: 2196
  varmtvannsbereder
  Dato
  Spørsmål

  NEK 400-8-823.55.01
  Varmtvannsbereder med effekt på 2000W eller mer skal være fast tilkoblet.
  Forskriften sier ikke noe om at dette bare gjelder ny bereder i ny installasjon eller om dette gjelder alle nye beredere som blir montert etter 2011.01.01
  vi har flere situasjoner hvor dette spørsmålet vil dukke opp.
  - Gammel installasjon hvor bereder pr i dag er direkte koblet via reguleringsbryter.
  - nyere installasjon med eget støpsel i stikk for berederen.
  - ny installasjon under oppføring.
  Ønsker svar på dette da vi er blitt kontaktet av leverandør av VVB som mener at dette bare gjelder ny bereder i ny installasjon.

  Svar

  Kravene i NEK 400:2010 gjelder for nye installasjoner. Kravene i NEK 400:2010 har ingen tilbakevirkende kraft.

  DSB har i Elsikkerhet 78 gitt retningslinjer for når nye normer, dvs nye krav, bør gjøres gjeldende for elektriske installasjoner i forbindelse med utvidelser, rehabilitering, oppussing etc.

 • 823.433.1 ID: 2192
  Sikring av fast tilkoplet last
  Dato
  Spørsmål

  Etter NEK 2010 kan man sikre et fast tilkoplet utstyr, f.eks varmtvannsbereder på 3000W, belastningsstrøm 13 A, med 16 A "gammel" type jordfeilautomat med 2,5 mm² pn i rør? Denne vil jo da være en kortslutningsbeskyttelse, ikke overbelastningsbeskyttelse.

  Svar

  NEK 400-8-823:2010, avsnitt 823.433.1 spesifiserer krav til overbelastningsbeskyttelse av PVC-isolerte ledere med ledertverrsnitt 1,5 mm², 2,5 mm² og 4 mm².
  NEK 400-4-43, avsnitt 433.3.1 spesifiserer hvilke krav som må tilfredsstilles for når det ikke er nødvendig med overbelastningsbeskyttelse.

  En fast tilkoblet belastning og hvor belastningen ikke kan overskride strømføringsevnen til kabelen/ledninger, for eksempel en varmtvannsbereder, og hvor kursen ikke har forgreninger eller stikkontakter behøver således ikke være beskyttet mot overbelastning, men skal selvfølgelig være beskyttet mot kortslutninger.

 • 537.3 ID: 2193
  Servicebrytere
  Dato
  Spørsmål

  Er automatsikring (allpolig brudd) godkjent som servicebryter for feks boblebad, vvb, når det ikke er tilkoplet andre ting på kursen ?

  Svar

  Servicebryter er ikke en term som er benyttet i NEK 400:2010. Normens begrep i denne sammenheng er "Utkobling for mekanisk vedlikehold" som er behandlet i NEK 400-5-53:2010, avsnitt 537.3.
  NEK 400-5-53:2010, avsnitt 537.3.1.2 inneholder krav for å hindre utilsiktet start av elektrisk drevet utstyr under utførelse av mekanisk vedlikehold.

  NEK 400-5-537:2010, avsnitt 537.3.2 stiller krav til selve utstyret som skal benyttes for utkobling for mekanisk vedlikehold. Utstyrsfabrikanten må kunne angi som utstyret er egnet for slik bruk eller ikke.

  Automatsikringer i samsvar med NEK EN 60898 skal være egnet for frakobling.

 • 701.55 ID: 2194
  Valg og montasje av elektrisk utstyr -Annet utstyr
  Dato
  Spørsmål

  I 701.55 står det: "I sone 1 er det bare tillatt med utstyr som er fast montert og fast tilkoblet." Vi har ett tilfelle der utbygger har tegnet badet slik at stikkontaktene til vaskemaskin og tørketrommel (vaskesøyle) kommer utenfor sone 1 men vaskesøylen stikker 5 - 10 cm inn i sone 1. Slik vi leser det er dette da ikke tillatt. Er dette korrekt?

  Svar

  NEK 400-7-701:2010, avsnitt 701.55 krever at det i sone 1 kun er tillatt med utstyr som er fast montert, fast tilkoblet og tillatt for bruk i sone 1 i samsvar med fabrikantens bruksanvisning.
  Vær oppmerksom på at for dusj uten dusjkar vil sone 0 (10 cm opp fra gulvet) ha samme utstrekning som sone 1. I sone 0 er det kun tillatt med utstyr som er beskyttet med SELV med merkespenning ikke over 12 V AC eller 30 V DC.

 • 703.55 - 703A ID: 2190
  Soner for badstuer
  Dato
  Spørsmål

  Ihht 703.32.02 beskrivelse av sone 2 avgrenses denne til 1m over gulv.

  Ihht Figur 703A er det vist at sone 2 avgrenses til 0,5m over gulv.

  Hva er riktig??

  Svar

  I NEK 400-7-703:2010, figur 703A er det dessverre en feil i angivelsen av høyden på sone 2. Riktig høydeangivelse er 1,0 m som spesifisert i NEK 400-7-703:2010, avsnbitt 703.32.02.

  Generelt er alle figurer i NEK 400:2010 informative, dvs at de kun gir tilleggsinformasjon. Alle normative krav er gitt i selve teksten.

 • 705 ID: 2185
  Maks berøringsspenning for rom med husdyr ( landbruksinstallasjoner)
  Dato
  Spørsmål

  Jeg kan ikke finne et krav om maks 25Vac berøringsspenning i NEK400:2010. I fel står medisinske områder nevnt, men ikke områder for husdyr. Er det et krav lenger, og eventuelt hvor står det?

  Svar

  I NEK 400:2010, når det benyttes automatisk utkobling av strømtilførselen som beskyttelsesmetode for beskyttelse mot elektriske sjokk, er tiltakene basert på utkobling innen spesifiserte tider. Tiltakene er i mindre grad (enn tidligere) relatert til maksimalt tillatte berøringsspenninger. Det er kun i områder dekket av NEK 400-7-710 (medisinske områder) og NEK 400-7-740 (husdyr-områder i provisoriske installasjoner for sirkus, markeder, tivolier) hvor det stilles strengere krav til maksimalt tillatte berøringsspenninger enn 50 V.

 • 434.5.2 ID: 2182
  Kortslutningsberegninger
  Dato
  Spørsmål

  Hei. Lurte på om det er noen krav til hvor lenge en kortslutning kan vare?
  Ser i NEK 400-4-434.5.2 at det brukes en formel for kortslutninger av varighet opptil 5 sekunder.

  Svar

  NEK 400:2010 har ingen spesifikke krav til utkobling av en kortslutning mellom faseledere utenom kravet basert på beskyttelse av kabel/ledning mot overoppheting.

  Kravet i NEK 400-4-43:2010, avsnitt 434.5.2 angir hvordan beskyttelse mot overoppheteing skal oppnås. Formlene som spesifisert er basert på at all varme som tilføres lederen i kortslutningen oppmagasineres i selve lederen, dvs. at lederen ikke avgir noe varme til omgivelsene. Dette er en holdbar antagelse opp mot 5 s. Etter 5 s vil kablen/ledningen avgi varme til omgivelsene. Dersom man velger å benytte formlene for varigheter over 5 s vil de reelle forholdene bli bedre, slik at man gjør ingen feil med hensyn til beskyttelse mot overoppheting av kabel/ledning dersom kabel/vern kombinasjonen tilfredsstiller kravene også for tider over 5 s.

  Generelt bør alle kortslutninger kobles ut så raskt som mulig, da det også er andre faremomenter ved en kortslutning som ikke er dekket opp av kravene i NEK 400-4-43:2010, avsnitt 434.5.2, for eksempel beskyttelse mot brann og ikke minst beskytte tilkoblet utstyr.

 • Tabell 52A-2 ID: 2181
  Strømføringsevne for ledninger i kanal i tavle
  Dato
  Spørsmål

  Hvilken referanseinstallasjonsmetode bør benyttes for ledninger i kanal i tavle?

  Svar

  Kabler og ledninger forlagt i en tavle vil generelt dekkes av kravene i NEK EN 60439/NEK EN 61439.
  NEK EN 60439/NEK EN 61439 spesifiserer hvilke ledningstverrsnitt som skal benyttes ved temperaturprøving av tavlen. NEK EN 60439/NEK EN 61439 spesifiserer ikke detaljerte strømføringsevner for forskjellige kabler/ledninger ved forskjellige installasjonsmetoder inne i tavlen.

  Dersom man velger å dimensjonere kabler/ledninger forlagt inne i en tavle etter NEK 400:2010 må man finne den installasjonsmetode som best gjenspeiler de fysiske forhold i tavlen og da benytte den referanseinstallsjonsmetode som dette gir.

  NK64 kan ikke på generell basis angi detaljert hvilke referanseinstallasjonsmetoder som skal benyttes. Dette må gjøres av hver enkelt i de konkrete tilfellene.

 • 704 ID: 2180
  Definisjon på provisorisk installasjon
  Dato
  Spørsmål

  Finnes det noen ting i NEK400-2010 eller i FEL om hvor lenge en provisorisk installasjon kan stå? Normalt skal ikke en slik installasjon stå lenge, men en byggeperiode kan selvsagt gå over flere år.

  Svar

  NEK 400-7-704:2010 definerer ikke spesifikt hva en midlertidig elektrisk installasjon er.

  Det finnes en definisjon for "midlertidig elektrisk installasjon"i NEK 400-7-711:2010 (711.3.5) og for "provisorisk elektrisk installasjon" i NEK 400-7-740:2010 (740.3.5). I begge disse definisjonene fremgår det at den midlertidige/provisoriske elektriske installasjonen demonteres samtidig med konstruksjonene den er assosiert med.

  For NEK 400-7-704:2010 vil disse definisjonene innebære at den midlertidige elektriske installasjonen på bygge- og nedrivningsplasser varer så lenge det er tilknyttet utstyr som brukes i forbindelse med bygge- og rivingsprosessene. Når bygge- og nedrivningsplassen ikke lenger eksisterer opphører også den midlertidige elektriske installasjonen for disse.

  NEK 400:2010 legger ingen øvrige tidsbegrensninger på varigheten av midlertidige elektriske installasjoner.

 • 701 ID: 2178
  Soner Dusj
  Dato
  Spørsmål

  1.Hva er forskjellen på dusjbasseng og åpen dusj med skillevegger permanent med dør inn når det gjelder farer?

  2.Er et badekar med dusj oppe på vegg er det dusj eller badekar eller er det dusjbasseng?

  Svar

  1. I et dusjbasseng er sone 0 begrenset til innsiden av dusjbassenget.

  I en åpen dusj med/uten skillevegger utgjør sone 0 området mellom gulvet og 10 cm opp, og har samme utstrekning som sone 1.

  Sone 0 utgjør det område hvor vann kan samles og stå i kortere eller lengre tid.


  2. Når det er en dusj montert i forbindelse med et badekar, vil badekaret utgjøre både et badekar og et dusjkar.

 • 701.537.1.01 ID: 2179
  Allpolig brudd på avtrekksvifte
  Dato
  Spørsmål

  Er det krav til allpolig brudd på avtrekksvifte på bad? Det sies at dette ikke er et krav lengre da det bare nevnes belysningsutstyr og ikke alt fastmontert utstyr i NEK400:2010. Det er ganske heftige diskusjoner rundt dette.

  Svar

  I NEK 400-7-701:2010, avsnitt 701.537.1.01 fremgår det tydelig at det kreves allpolig frakobling av lyskilder ved hjelp av en betjeningsbryter.
  NEK 400-7-701:2010 har ingen andre tilleggskrav til allpolig frakobling av eventuelt annet utstyr plassert i områder dekket av NEK 400-7-701.

 • 823.132.3.02 ID: 2176
  Røykvarsler
  Dato
  Spørsmål

  Hvordan tolkes montering av røykvarslere i boliger i h.t den nye normen?

  Svar

  NEK 400-8-823:2010, avsnitt 823.132.3.02 inneholder en veiledning med en anbefaling om at røykvarslere og alarmsentraler blir tilkoblet boligens strømtilførsel.

  NEK 400 gir ikke noe absolutt krav om at røykvarslere skal tilkobles det elektriske installasjonen. Krav til installasjon av røykvarslere er primært ikke et elsikkerhetsanliggende og ligger derfor utenfor omfanget av NEK 400:2010.

  Teknisk forskrift av 2010 til Plan- og bygningsloven gir direkte føringer for installasjon av røykvarslere og at disse skal være tilknyttet boligens strømforsyning og ha batteribackup. De detaljerte kravene finnes da i TEK 2010.

 • Elsikkerhet 63 ID: 2177
  Renovering av skap.
  Dato
  Spørsmål

  Hvilke regler gjelder for oppgradering av UZ elementer til automatsikringer?
  Skal en slik oppgradering utføres etter siste gjeldende norm?

  Svar

  Denne problemstillingen er beskrevet av DSB i Elsikkerhet 63.
  Utskifting av UZ-elementer til automatsikringer med samme nominelle strøm anses som vedlikehold. Dette innebærer at kursene hvor slik utskifting foretas ikke behøver å oppgraderes til å tilfredsstille nye krav i nyere normer/forskrifter enn de som lå til grunn ved utførelsen av installasjonen.

 • 422.3.13 ID: 2174
  BE2
  Dato
  Spørsmål

  Betyr dette at alle kurser i et BE2-område skal gjøres spenningsløse når en kurs frakobles/løser ut?
  Eller gjelder dette for fasene i hver enkelt kurs separat?

  Svar

  NEK 400-4-42:2010, avsnitt 422.3.13 spesifiserer krav om allpolig frakobling av kurser som forsyner utstyr i BE2-områder. Kravet er ikke ment slik at alle kurser skal frakobles ved behov for frakobling av en kurs.

 • 521.8.1 ID: 2172
  distribusjon av kurser
  Dato
  Spørsmål

  Hvordan tolke 521.8.1?

  Skal man tolke teksten til at man ikke kan ha to separate installasjonsrørføringer ut fra en og samme kurs/automatsikring? Eller betyr det at man ikke kan gå med eks. fase L1 i ett installasjonsrør og fase L2 i et annet?

  Svar

  NEK 400-5-52:2010, avsnitt 521.8.1 spesifiserer krav til samlet fremføring av alle spenningsførende ledere for en krets.

  NK64 ser at bruk av begrepet "kurs" i dette avsnittet kan misforstås som antydet av spørsmålsstillereren. Den engelske termen benyttet er "circuit" som i NEK 400 er benyttet både for "kurs" og "krets".

  Kravet i NEK 400-5-52:2010, avsnitt 521.8.1 skal forstås slik at alle spenningsførende ledere i en krets skal føres frem samlet. Kravet innebærer at det ikke er tillatt å føre faseleder L1 i et rør og faseleder L2 i et annet. Kravet i avsnittet innebærer ikke at det ikke er tillatt med avgreninger etc. i en kurs.

 • 823.559.6.1 ID: 2171
  2 polet brudd
  Dato
  Spørsmål

  I veiledningen står det at det bør være 2 polet brudd på lys.
  Skal det være 2 polet over alt alle rom IT,TT og TN nett?

  Svar

  NEK 400-8-823:2010, avsnitt 823.559.6.1 spesifiserer krav til tilkobling av belysningsutstyr. I veiledning 2 har NK64 gitt anbefalinger om å benytte allpolige betjeningsbrytere der hvor lyskildene i belysningsutstyret er tilkoblet to faseledere. Hensikten med denne veiledningen er å få fjernet fare for elektrisk sjokk ved utskifting av lyspærer, spesielt lyspærer med E27 eller E14 sokler.

  Anbefalingen i veiledninger er ikke et normativt krav.

 • 810 ID: 2170
  Krav til målersløyfe i IT/ TN
  Dato
  Spørsmål

  Hva er kravet til kabel benyttet i målersløyfe?

  Svar

  Målesløyfer er en del av en tavle og skal derfor være utformet i samsvar med kravene i "tavlenormen" i NEK EN 61439. (NEK EN 61439-1:2009 erstatter NEK EN 60439-1 og inneholder de generelle krav for alle tavler. NEK EN 61439-1:2009 er utgitt av NEK i normsamlingen NEK 439:2010, dvs. som NEK 439-1:2010)
  NEK 439-1:2010 spesifiserer forskjellige metoder for beskyttelse mot elektrisk sjokk. En målesløyfe skal tilfredsstille de respektive kravene gitt i NEK 439-1:2010 avhengig av hvilket beskyttelsestiltak som er benyttet i tavlen for beskyttelse mot elektrisk sjokk.

  Med hensyn til strømføringsevne for ledere, så er det generelle kravet i NEK 439-1:2010 knyttet til temperaturstigning og at utstyr i tavlen ikke skal utsettes for for høye temperaturer. NEK 439-1:2010, avsnitt 10.10.2.2.3 viser til at ledere i en hovedstrømkrets skal være prøvet eller i samsvar med IEC 60364-5-52, dvs NEK 400-5-52. NEK 439-1:2010, tillegg H viser hvordan strømføringstabeller i NEK 400-5-52 kan tilpasses for anvendelse i en tavle.

 • 823.132.3.03 ID: 2169
  Medisinsk uttak på soverom
  Dato
  Spørsmål

  Hvor i NEK 400:2010 kan jeg henvise til krav om medisinsk utstyr på soverom?

  Svar

  NEK 400-8-823:2010 har to avsnitt som spesifikt omhandler krav knyttet til utstyr hvor utkobling kan føre til fare for liv og helse.

  NEK 400-8-823:2010, avsnitt 823.132.3.03 spesifiserer at utstyr hvor utkobling kan medføre fare for liv og helse skal være forsynt med en egen kurs fra fordelingstavlen.

  NEK 400-8-823:2010, avsnitt 823.410.3.4 spesifiserer at for kurser som forsyner utstyr hvor utkobling kan medføre fare for liv og helse ikke skal benyttes beskyttelsestiltaket spesifisert i NEK 400-4-41,:2010, avsnitt 411 (automatisk utkobling av strømtilførselen) som beskyttelse mot elektrisk sjokk.

  Kravene i disse avsnittene innebærer ikke at det skal installeres kurser beregnet for utstyr hvor utkobling kan medføre fare for liv og helse.

  Kravene gjelder kun dersom det installeres utstyr hvor utkobling kan medføre fare for liv og helse.

 • 823.534.01 ID: 2167
  overspenningsvern for utstyr i overspenningskategori 1
  Dato
  Spørsmål

  Gjelder kravet om "finvern" for forbrukerutstyr i overspenningskategori I kun for fastmontert utstyr i installasjonen, eller gjelder det også for stikkontakter der vi vet at slikt utstyr kan/vil bli tilkoblet. F.eks. TV, stasjonære PC-er osv?

  Svar

  NEK 400-8-823:2010, avsnitt 823.537.01 spesifiserer at det skal være et overspenningsvern kl. II i hovedfordelingstavlen for boligen elektriske installasjon. Avsnittet krever også at dersom det installeres et forbrukerutstyr med støtspenningsholdfast tilsvarende til overspenningskategori I så skal det finnes et overspenningsvern som reduserer overspenning til et spesifisert nivå gitt av NEK 400-4-44, tabell 44C.

  Forbrukerutstyr med støtspenningsholdfasthet tilsvarende overspenningskategori 1 er bare anvendelig for bruk der det er overspenningsvern (finvern) foran. Dette gjelder uansett type tilkobling. Det er dog ingen automatikk i at TV, stasjonære PC'er etc er forbrukerutstyr i overspenningskategori I, det kan være produsert med interne vern slik at utstyret er i kategori II. Det er produsentens som kan svare på hvilken overspenningskategori utstyret har.

  Kravet gjelder bare fast installasjon og det er ikke krav om installasjon av denne typen ven for pluggbart utstyr. En elektroentreprenør har ikke ansvar for hva slags utstyr som blir brakt inn i installasjonen etter ferdigsstillelse, men kan ta spørsmål om det er ønskelig med slike vern opp med eier/bruker.

 • 522.8.1 ID: 2168
  Kabeltrekking
  Dato
  Spørsmål

  Hvilke krav er det til bruk av glidemiddel når det gjelder kabletrekking?
  Er det forbudt å bruke silikonbaserte smøremiddler?

  Svar

  NEK 400-5-52:2010, avsnitt 522.8.1 spesifiserer at bruk av smøremiddel som inneholder silikonolje i forbindelse med trekking av kabler eller ledere ikke er tillatt.

  Problemet med silikon er at damp legger seg på koblingspunkter slik at det kan bli varmgang. Derfor skal silikon ikke brukes hverken som smøremiddel eller tettemiddel.

 • 823 ID: 2164
  Renovering av sikringstavler
  Dato
  Spørsmål

  Når en skal renovere en sikringstavle, det vil si skifte fra UZ elementer eller gamle 1 polet automater over til nye automater. Må en da legge NEK400:2010 823 til grunn og bruke jordfeilautomater, overspenningsvern og I2 mindre eller lik Iz? Eller kan en bruke forankoblet jordfeilautomat, automatsikring og I2 minde eller lik 1,45*Iz?
  Føler ikke dette kommer helt klart frem i Elsikkerhet 78.

  Svar

  DSB har i Elsikkerhet 63 definert DSB utskifting fra UZ elementer til automatsikringer som vedlikehold, hvilket innebærer at det i slike situasjoner ikke vil krav til bruk av strømstyrt jordfeilvern, overspenningsvern osv, krav som er innført i nyere utgaver av NEK 400.

  NEK 400-8-810: 2010, avsnitt 810.512.03 krever at det skal gjennomføres en risikovurdering ved utvidelser/ombygging av fordelingstavler. Vurderingen skal dokumenteres og resultatet av ombyggingen/utvidelsen ikke skal redusere sikkerheten i den eksisterende fordelingstavlen.

  NK64 anbefaler at man ved rehabilitering av fordelingstavler oppgraderer til kravene i NEK 400:2010 da dette innebærer økt sikkerhet for brukerne av installasjonen.

 • 41C.2 ID: 2165
  Jordvarme
  Dato
  Spørsmål

  I et hus skal det installeres vannbåren varme som skal hente varme fra jorden. I sammenheng med dette vil det da monteres nye vannrør til de forskjellige komponentene. Mesteparten av huset er ujordet elinstallasjon, og installasjonen ble totalrehabilitert på 80-tallet. Hva sier normen om dette?

  Svar

  NEK 400:2010 har ingen spesifikke krav knyttet til innføring av varmesystemer basert på jordvarme.

  NEK 400-4-41:2010, tillegg 41C.2 spesifiserer krav ene knyttet til bruk av beskyttelsestiltaket "ikke-ledende omgivelser" som beskyttelse mot elektrisk sjokk. Kravene innebærer at det ikke skal forekomme beskyttelsesledere i det aktuelle området, samt at det ikke skal være mulig å gjøre beskyttelsestiltaket uvirksomt.Innføring av vannrør i en installasjon basert på beskyttelsetiltaket "ikke ledende omgivelser" innebærer at det innføres andre ledende deler inn i området.

  Som en konsekvens av kravene i NEK 400-4-41:2010, tillegg 41C.2, vil det være nødvendig å bygge om installasjonene i det/de aktuelle området hvor beskyttelsestiltaket "ikke ledende omgivelse" er benyttet når det innføres andre ledende deler slik at installasjonen vil tilfredsstille kravene til beskyttelse gitt i NEK 400:2010.

  Forøvrig spesifiserer NEK 400-4-41:2010, avsnitt 410.3.6 at beskytteløsestiltaket "ikke ledende omgivelser" kun skal anvendes der hvor installasjonen drives eller er underlagt tilsyn av sakkyndige eller instruerte personer. Installasjoner i boliger vil ikke tilfredsstille dette kravet.

 • 534.2.9 ID: 2163
  Lengder på tilkoblingsledere(overspenningsvern)
  Dato
  Spørsmål

  I følge NEK 400 del 5 avsnitt 534.2.9 skal tilkoblingsledere til overspenningsvernet være så kort som mulig.
  Hvorfor er dette så viktig i og med at det ikke er noen direkte lengdekrav på jordlederen som skal lede vekk strømmen som f.eks kan variere fra 5-10m.(IT/TT nett)?

  Man snakker også om at lederen fra overspenningsvernet skal ha minst mulig bøy, hva med termineringspunktet til jordskinnen der lederen termineres med 90 graders vinkel?

  Svar

  Overspenningsvernet skal fungere som en spenningsutjevning og redusere/minimalisere spenningen mellom mellom faseleder og beskyttelsesleder ved tilkoblingspunktene til utgående kurser. Det er derfor det er viktig at overspenningsvernet ikke tilkobles på et vilkårlig sted i jordingssystemet, men til jordskinne for utgående beskyttelsesledere. Når overspenningsvernet tenner og går i funksjon vil det løpe en 'overspenningsstrøm' gjennom vernet via tilledningene. Når denne strømmen som er av høyfrekvent natur løper, blir det et spenningsfall over denne 'overspenningsvernskretsen'. Dette spenningsfallet er den totale restspenningen som anlegget blir utsatt for i slike tilfelle og den skal altså være så lav som mulig. Siden vi snakker om strømmer med svært høy stigetid blir spenningsfallet over tilledningene betydelig selv ved korte lengder. Jordingslederen videre til jordelektroden vil føre energien til jord, men spenningsfall over denne vil ikke influere på det elektriske anlegget.

  90 graders 'knekker' på tilledninger og/eller jordledninger skal ikke forekomme dersom de skal utlade overspenninger. En eventuell bøy må være presis og med tilstrekkelig radius.

 • 823.421.01 ID: 2162
  Utkobling av platetopp ved overoppheting
  Dato
  Spørsmål

  Er det krav til temperaturovervåkingsutstyr, eller er en timer (kobler ut tilførselen etter en gitt tid) tilfredsstillende?

  Svar

  NEK 400-8-823:2010, avsnitt 823.421.01 spesifiserer at det skal finnes et utstyr som sørger for utkobling av komfyr/platetopp ved fare for overoppheting. Veiledningen i samme avsnitt indikerer meget klart at et slikt utstyr bør innebære bruk av et overtemperaturovervåkningsutstyr. En timer vil kun reagere på tid og ikke på overtemperatur.

 • 823.559.6.1 ID: 2161
  fastmonterte lamper i tak og på vegg
  Dato
  Spørsmål

  Hvordan er det med fastmonterte vegglamper der det i dag benyttes rørutstikk og sukkerbit i sokkel, baderomsarmaturen over vask er strengt tatt en fastmontert veggarmatur med prefabrikkerte innstikklemmer?
  Ser ikke at det er plass til DCL over boks og plugg. På en vegg blir det ikke pent med en kabel ut fra veggarmaturen og dcl på sidden/over.

  NEK400:2010 er helt klar på dette med tilkobling av belysningsutstyr. Risiko og sårbarhetsanalyse tilsier at vegglamper og taklamper vil byttes ut over tid av de som bor i boligen + ved salg.

  Må man da benytte installatør ved skifte av takarmatur i boliger?

  Svar

  NEk 400-8-823:2010, avsnitt 823.559.6.1, spesifiserer klart at belysningsutstyr som ikke er ELV-utstyr skal enten være fast tilkoblet, tilkobles via stikkontakt/plugg eller via en DCL.

  Hensikten med dette kravet er at personer ikke skal kunne bli utsatt for fare for elektrisk sjokk ved tilkobling/utskifting av et belysningsutstyr. Denne muligheten forelå når man tillot tilkobling/utskifting via sukkerbit. Det ligger også i vurderingen at det i boliginstallasjoner etter 1999 ikke lenger er tillatt med ikke-ledende-omgivelser som et beskyttelsestiltak for beskyttelse mot elektrisk sjokk, noe som innebærer at det i slike installasjoner vil være jord tilstede i alle omgivelser.

  Iht FKE er det ikke tillatt for usakkyndige personer å skifte ut fastmontert belysningsutstyr. Dette er også angitt i brosjyrer fra DSB.

 • tabell 52F-1 ID: 2158
  Spenningsfall
  Dato
  Spørsmål

  I tabell 52F-1 brukes ordet "Lavvoltinstallasjoner". Dette ordet finnes ikke i NEK 200-Definisjoner. Er det det samme som lavspenningsanlegg? I stikkordfortegnelsen finnes ordet lavvolts belysningsanlegg men det er vel ikke det det refereres til i tabellen, eller?

  Svar

  I Tillegg 52F og tabell 52F-1 er det dessverre blitt benyttet feil begrep. Det riktige begrepet skal være "lavspenningsinstallasjoner".

 • Tabell 52B ID: 2157
  Feil i tabellene?
  Dato
  Spørsmål

  I Tabell 52B-1 kolonne 8, er der for r.i.m. D1 og D2 henvist til tabell 52B-14. Det riktige skal vel være 52B-15?
  I Tabell 52B-1 kolonne 9, er der for r.i.m. D2 henvist til tabell 52B-19. Det riktige skal vel være 52B-18?
  I overskrift til Tabell 52B-15 er det beskrevet omgivelsestemperatur forskjellig fra 30 graderC. Det riktige skal vel være 20 graderC i hht. avsnitt 52B.2.1?

  Svar

  Det bekreftes at de anmerkningene som er påpekt er riktige.
  NK64 beklager de feilene som finnes i NEK 400:2010 og håper at dette ikke medfører ulemper for den enkelte.

 • 514.3 ID: 2156
  Merking av ledere i skjult anlegg utført 1950-, 1960- og 1970-tallet
  Dato
  Spørsmål

  Hva sier forskriften om bruk av gule enledere i skjult anlegg utført fra gammelt av?
  Kan det være lov til å merke disse ledere som sort, brun, hvit etc. i tilkoblingsendene for bruk som faseledere?
  (Bemerker senere forskrifter som beskriver at gul/grønne ledere kun kan benyttes som jordingsleder, men hva med gule ledere?)

  Svar

  NEK 400-5-51:2010, avsnitt 514.3.1 spesifiserer at med krav til merking skal være i samsvar med NEK EN 60446 med mindre kravene i avsnittene 514.3.1 til 514.3.3 tilsier noe annet.

  NEK EN 60445 (som erstatter NEK EN 60446) tillater kun å benytte ledere med fargen GUL eller GRØNN dersom det ikke er mulig å forveksle den med beskyttelsesledere med fargekombinasjonen GUL-og-GRØNN.

  NEK EN 60445 spesifiserer også at hverken fargen GUL eller GRØNN skal benyttes i kombinasjon med andre farger, bortsett fra i kombinasjonen GUL-og-GRØNN.

  Faseledere skal være fargemerket med fargene BRUN, GRÅ eller SORT.

  NK64 vil ikke anbefale å benytte en leder farget GUL som en faseleder

 • 411.6.1.01.01 ID: 2155
  Jordfeilbryter
  Dato
  Spørsmål

  Det er en dårlig løsning med 30mA jordfeilbryter forankoblet alle sikringene. Men er det ikke bedre enn å la sikringene stå uten jordfeilvern? Tenker da på et gammelt skap med ca. 20 sikringer, flere varmekabler osv.

  Svar

  NEK 400-4-41:2010, avsnitt 411.6.1.01.01, har i veiledningen angitt at et felles strømstyrt jordfeilvern foran en hel installasjon kan skape utidige utkoblinger som medfører at anlegget ikke blir egnet for forutsatt bruk. Veiledningen angir også alternative metoder.

  DSB har også klart tilkjennegitt at bruk at ett strømstyrt jordfeilvern foran en hel installasjon ikke er i samsvar med FEL §16 om egnethet for den planlagte bruk.

  Forøvrig har DSB i Elsikkehet 62 gitt føringer for hvordan ombygging/rehabilitering/vedlikehold av fordelingstavler skal håndteres i forbindelse med nye normer.

 • 823 ID: 2154
  Finvern
  Dato
  Spørsmål

  Hva trenger finvern i boliginstallasjon?

  Svar

  NEk 400-4-44:2010, avsnitt 443.2.2 spesifiserer at utstyr med støtspenningsholdfasthet tilsvarende overspenningskategori I. Iht NEK 400-4-44:2010, tabell 44C, skal slikt utstyr ha en støtspenningsholdfasthet på 1,5 kV.

 • 823.421.01 ID: 2153
  Komfyrvakt
  Dato
  Spørsmål

  I avsnittet står det at det skal anordnes utstyr som skal sørge for utkopling av strømtilførselen for komfyrtopp. Enkelte mener at dette skal tolkes til å kople ut kursen i sikringsskapet, andre at det holder å montere den komfyrvakten som er velkjent fra før, som tilkoples mellom stikkontakten og komfyrtoppen. Hva er korrekt?

  Svar

  NEK 400-8-823:2010, avsnitt 823.421.01 krever et beskyttelsestiltak som kobler ut strømtilførselen til komfyr/platetopp ved fare for overoppheting. Dette kravet er ment som et tiltak for å redusere branner med årsak i tørrkoking mm. ved bruk av komfyrer/platetopper.

  Kravet, slik det er formulert, innebærer at beskyttelsestiltaket skal være en del av den faste installasjonen. Det er ikke godt nok om utstyret har slik beskyttelse innebygget da utstyret kan erstattes med et utstyr som ikke innehar samme beskyttelse.

  NEK 400-8-823:2010, avsnitt 823.421.01 spesifiserer ikke hvilket beskyttelsesutstyr som skal benyttes, eller hvilke metoder som skal benyttes for å utforme den påkrevde beskyttelsen. Dette ansvaret ligger hos den prosjekterende/utførende.

 • 559 ID: 2151
  Jordfeilvern i Lysanlegg
  Dato
  Spørsmål

  Ved store lysanlegg med mange armaturer har vi sett at det genereres en "jordfeil" i startøyeblikket som er nok til å slå ut jordfeilvern.
  Kan jordfeilvern utelukkes i "rene" lyskurser?

  Svar

  NEK 400-1:2010, avsnitt 134.1.8 spesifiserer at dersom det benyttes materialer, oppfinnelser eller metoder som medfører avvik i forhold til kravene i NEK 400, så skal det samlede sikkerhetsnivået ikke være dårligere enn om kravene i NEK 400 ble fulgt. NK64 kan ikke se at det å utelate en sikkerhetsbarriere er i samsvar med dette avsnittet.

  NK64 påpeker at det er den prosjekterende/utførende som skal planlegge installasjonen slik at den er hensiktsmessig for den forutsatte bruk , samtidig som sikkerhetskravene er ivaretatt, Se forøvrig NEK 400-1:2010, avsnitt 132.1.

 • 526 ID: 2150
  Koblinger i kanal
  Dato
  Spørsmål

  Hva sier normen angående koblinger i installasjonskanaler, uten bruk av boks ol.?

  Svar

  Krav til elektriske sammenkoblinger er gitt i NEK 400-5-52:2010, avsnitt 526.

  Avsnitt 526.3 stiller krav om tilgjengelighet til elektriske sammenkoblinger.

  Avsnitt 526.6 stiller krav om mekanisk avlastning for elektriske sammenkoblinger.

  Avsnitt 526.5 stiller krav om at elektriske sammenkoblinger skal kun foretas i kapslinger eller i utstyr dersom produsenten har beregnet plass til det.

  Det vil således være produsenten av ledningskanaler etc. som må beskrive om elektriske sammenkoblinger kan foretas i ledningskanalen. Uansett så må kravene i avsnittene 526.3 og 526.6 ivaretas.

 • 560.9.2 ID: 2149
  Nødbelysning
  Dato
  Spørsmål

  Generelt i avsnitt 560 når dere omhandler sentralisert nødlys så henviser dere til kravene i EN 50171, men i avsnitt 560.9.2 så avviker dere fra denne ved å begrense antall armaturer pr. kurs til 20 stk. Denne begrensningen finnes ikke i Europastandarden NEK EN 50171. Er det slik å forstå at NEK 400:2010 er overordnet NEK EN 50171 når det gjelder dette punktet for sentraliserte nødlysanlegg?

  Svar

  NEK 400-5-56:2010, avsnitt 560.9 omhandler krav til nødbelysning for rømningsveier. Avsnitt 560.9.2 spesifiserer begrensninger i utforming av kurser for nødbelysning i rømningsveier, og tillater maks 20 armaturer med en samlet belastning som ikke overstiger 60 % av merkestrøm for forankoblet overstrømsvern.
  Hensikten med kravet i avsnitt 560.9.2 er selvfølgelig at en eventuell liten overbelastning ikke skal medføre at hele nødbelysningen faller ut. Dette er således et krav som er klart knyttet til utforming av sikkerhet i installasjonen.

  NEK 400-5-56:2010, avsnitt 560.6.10 og 560.6.11 spesifiserer at sentrale nødstrømforsyningssystemer for nødbelysning skal være utformet i samsvar med NEK EN 50171.
  NEK EN 50171 er en produktstandard for utforming av nødlyssentraler med nødstrømkilde som kan drives i parallell med vanlige strømforsyningen, f.eks. UPS. Så vidt vi erfarer, legger ikke NEK EN 50171 føringer for utforming av belastningen, det være seg antall armaturer etc. NEK EN 50171, avsnitt 5.2 krever imidlertid at belastningsdata skal gjøres tilgjengelig for produsenten for å sikre riktig valg av utstyr mm. På mange måter er det det NEK 400-5-56:2010, avsnitt 560.9.2 faktisk gjør.

  NEK 400-5-56:2010 er norsk implementasjon av CLC HD 60364-5-56, og hvor NK64 har forsøkt å samkjøre delnormen mot Plan- og bygningsloven og Teknisk forskrift til denne. NEK 400-5-56:2010, avsnitt 560.9.2 er identisk med tilsvarende avsnitt i CLC HD 60364-5-56.

  For nødbelysning for rømningsveier er det kravene i NEK 400-5-56:2010, avsnitt 560.9 som gjelder. Sentraliserte nødstrømforsyningssystemer skal være utformet i samsvar med NEK EN 50171.

 • 560 ID: 2148
  Krav til nødlyssentral
  Dato
  Spørsmål

  Kan noen av kravene i avsnitt 560 tolkes dit hen at sentralen i et sentralisert nødstrømforsyningssystem for nødlys skal monteres i egen branncelle, eller utformes tilsvarende?

  Svar

  NEK 400-5-56:2010 stiller ikke eksplisitte krav om at sentraliserte nødstrømforsyningssystemer for nødlys skal befinne seg i egen branncelle. Slike krav må eventuelt være hjemlet i Plan- og bygningsloven eller i teknisk forskrift til denne.

  NEK 400-5-56:2010 stiller en del funksjonelle krav til nødstrømforsyningssystemer og til nødstrømkilder. Det synes klart at en del av disse kravene vil tilfredsstilles ved å sette diverse utstyr i egen branncelle; men det finnes også andre muligheter. Det er den prosjekterende/utførende som ved sin risikovurdering, også med tanke på Plan- og bygningsloven og teknisk forskrift til denne, skal komme frem til hva som i den enkelte situasjon er den beste løsningen.

 • NEK 400-8-823 ID: 2147
  Beskyttelse mot brann forårsaket av elektrisk utstyr
  Dato
  Spørsmål

  Hvordan skal vi forholde oss til kravet om redusert risiko for brann ved bruk av komfyr/platetopp når kunden informerer om at det er planlagt komfyrtopp med denne funksjonen innebygd? Vi har en del nye boliger hvor kunden kjøper induksjonstopp med denne funksjonen innebygd. I og med at dette er pluggbart utstyr følger jo dette vernet med når utstyr skiftes.

  Svar

  NEK 400-8-823:2010, avsnitt 823.421.01 krever et beskyttelsestiltak som kobler ut strømtilførselen til komfyr/platetopp ved fare for overoppheting. Dette kravet er ment som et tiltak for å redusere branner med årsak i tørrkoking mm ved bruk av komfyrer/platetopper.

  Kravet, slik det er formulert, innebærer at beskyttelsestiltaket skal være en del av den faste installasjonen. Det er ikke godt nok om utstyret har slik beskyttelse innebygget da utstyret kan erstattes med et utstyr som ikke innehar samme beskyttelse.

  NEK 400-8-823:2010, avsnitt 823.421.01 spesifiserer ikke hvilket beskyttelsesutstyr som skal benyttes, eller hvilke metoder som skal benyttes for å utforme den påkrevde beskyttelsen. Dette ansvaret ligger hos den prosjekterende/utførende.

 • 823.433.1 ID: 2146
  Strømføringsevne og ledertversnitt
  Dato
  Spørsmål

  Krev NEK 400:2010 no gjennom 823.433.1 at 2,5 mm2 forlagt som skjult anlegg (A1) ikkje lenger kan sikrast med 16A?

  Gjeld dette kun for installasjon i boliger?

  Korleis vurderer ein dette mot eldre anlegg/rehabilitering?

  Svar

  NEK 400-8-823:2010, avsnitt 823.433.1 krever at for ledninger med 1,5, 2,5 og 4 mm2 ledertverrsnitt, så skal overstrømsvernet som skal beskytte mot overbelastning tilfredsstille kravet om I2 <= Iz. Det vil således være vernets karakteristiske data som avgjør om vernet kan benyttes eller ikke.

  Strømføringsevnen for ledninger 2,5 mm2 i referanseinstallasjonsmetode A1, enfase og PVC isolert, er 19,5 A. For vanlige automatsikringer er vernets I2 = 1,45 In. Kravet i avsnitt 823.433.1 innebærer da at vanlige automatsikringer må ha en merkestrøm < 13,5 A.

  NK64 er klar over at det i markedet finnes automatsikringer med I2 < 1,45 In, noe som innebærer at vernets merkestrøm da kan være større enn angitt ovenfor.

  Kravene i NEK 400-8-823:2010 gjelder for boliger. For andre typer installasjoner gjelder kravene til overbelastningsbeskyttelse i NEK 400-4-43, avsnitt 433.1 eventuelt justert med andre krav i NEK 400-7 og NEK 400-8.

  Kravene i NEK 400-8-823:2010 vil ikke automatisk gjelde ved eldre anlegg/rehabilitering. DSB har gitt omfattende beskrivelse av hvordan regelverket skal forstås ved rehabilitering, se Elsikkerhet nr. 62.

 • 701.512.2.01 ID: 2142
  Krav til lys på bad
  Dato
  Spørsmål

  Er det krav til IP-grad, høydeplassering etc for lys (LED) på bad?

  Svar

  Krav til kapslingsgrad til lys (inkl. LED) er gitt i NEK 400-7-701:2010, avsnitt 701.512.2.01. Utenfor sonene 0, 1, og 2 gjelder de generelle kravene i NEK 400-1 - NEK 400-6 basert på en vurdering av de ytre påkjenningene i disse områdene, spesielt mht vannsprut, damp etc.

 • 52A18, 52A19 ID: 2134
  Strømføringsevne i kabler i parallell
  Dato
  Spørsmål

  Hvorfor vil reduksjonsfaktorene etter tabell 52A18 (kabler forlagt direkte i jord (D2)) være lavere enn de i 52A19 (kabler forlagt i rør i jord (D1))? Luften i rørene blir jo oppvarmet mer enn jordsmonnet rundt kablene.

  Svar

  NEK 400-5-52:2010, tabell 52A18 og Tabell 52A19, angir reduksjonsfaktorer for strømføringsevner for referanseinstallasjonsmetode D1 og D2 når det finnes flere kabler/ledninger som føres parallelt.

  Når kablene/ledningene ligger i rør vil luften i røret og selve røret redusere påvirkningene varmeutviklingen i det ene røret vil gi på på varmeutviklingen i det andre røret. Røret har en varmeavledningkoeffisient som vil redusere varmetransporten ut i jorden.

 • 411.3.2.01 ID: 2131
  Utkoblingstid forbrukerkurser over 32A
  Dato
  Spørsmål

  For hovedkurser og forbrukerkurser over 32A beskriver NEK400-411.3.2.01 5 sek som maksimal utkoblingstid for 2. jordfeil. Vil samme tid være krav til utkobling av 1. jordfeil i IT-nett for slike kurser?

  Svar

  NEK 400-4-41:2010, avsnitt 411.6.1.01.01, 1. strekpunkt viser til at for forbrukerkurser skal 1. jordfeil kobles ut innen de tider som er spesifisert i NEK 400-4-41, avsnitt 411.3.2. NEK 400-4-41, avsnitt 411.3.2 består av flere underavsnitt som således alle er omfattet av referansen i avsnitt 411.6.1.01.01. Herav følger at avsnitt 411.3.2.1 også gjelder utkobling av 1. jordfeil i samsvar med 411.6.1.01.1 for forbrukerkurser med merkestrøm > 32 A

 • 823.423.1 ID: 2128
  Lavtempererte ovner
  Dato
  Spørsmål

  Er det slik å forstå at vanlige gjennomstrømningsovner(med maks 90grader overflatetemp) nå ikke lenger er tillatt brukt i boliger? I hvilke områdeklassifiseringer gjelder i såfall dette kravet ?

  Svar

  NEK 400-8-823:2010, avsnitt 823.423.01 er trukket tilbake. See www.nek400.no/NEK400_RET/823-423-01_Overflatetemperatur.aspx

 • 4.43 ID: 2127
  Beskyttelse av nøytralleder
  Dato
  Spørsmål

  Hva er begrunnelsen for den sterke anbefalingen av to-polig vern i enfase TN-kurser når "hovedregelen" sier at det ikke er nødvendig med vern i nøytralleder såfremt den har samme (ekvivalente) tverrsnitt som faseleder og vil være beskyttet av vernet i denne?

  Svar

  Det er tre grunner til den sterke anbefalingen:- Topolt vern innebærer en dobbel detektering av overstrøm, altså en form for ekstra sikkerhet.
  - I Norge er N-leder ikke ansett å ligge på jordpotensial, noe som medfører at vi betrakter at N-leder kan ha en spenning i forhold til jord. Ved topolig utkobling, vil også faremomenter knyttet til spenning på N-leder være eliminert.
  - NEK 400-5-53:2010, avsnitt 537.1.2 krever allpolig frakobling av N-leder.

 • 810.512.02 ID: 2122
  Beskyttelsesgrad tavler
  Dato
  Spørsmål

  Krav om min. IP2XC eller IP3X for usakkyndige personer er fjernet fra 810.512.02. Er det tenkt at dette kravet er dekket av annet avsnitt i NEK-400? I så fall hvilket?

  Svar

  NEK 400-8-810:2010 viser til at alle tavler skal være utformet i samsvar med NEK EN 60439/NEK EN 61439 (se avsnitt 810.512.01).
  NEK EN 60439 og NEK EN 61439 spesifiserer at tavler for ussakyndig betjening skal tilfredsstille kravene til beskyttelsesgrad IP2XC eller IP3X.

 • 705.411.1 ID: 2123
  Maks berøringsspenning i landbruksinstallasjoner
  Dato
  Spørsmål

  Bestemmelse om maks berøringsspenning 25V AC / 60V DC (705.411.1) er fjernet fra NEK400:2010. Er det tenkt at dette kravet er dekket av annet avsnitt i NEK-400? I så fall hvilket?

  Svar

  I NEK 400:2010 er delnormen NEK 400-7-705:2010 revidert basert på nyere normer fra IEC/CENELEC. Denne nye utgaven bygger på siste utgave av NEK 400-4-41 (dvs. 2006. og 2010 utgavene) og ikke de tidligere utgavene av NEK 400-4-41.
  I NEK 400-4-41:1998 og :2002 var kriteriene for utkobling av jordfeil knyttet til forventet berøringsspenning. Dette er i 2006 og 2010 utgavene endret slikt at utkoblingskravene er knyttet til fordelingssystem og spenningsnivå. Det er derfor i mindre grad behov for å legge særskilte krav til berøringsspenning i NEK 400-7-705. I tillegg legger NEK 400-7-705:2010 strengere krav til bruk av utjevningsforbindelser som en del av beskyttelsestiltakene.

 • 537.4.2.2 ID: 2124
  Nødutkobling med plugg og stikkontakt
  Dato
  Spørsmål

  Kravet om at plugger og stikkontakter ikke skal benyttes for nødutkobling er fjernet fra 537.4.2.2. Er det dermed tenkt at dette i visse tilfeller kan være tilfredsstillende nødutkobling?

  Svar

  I NEK 400-5-53:2006, avsnitt 536.4.2.2 er det i en parentes angitt at plugger og stikkontakt ikke skal benyttes for nødutkobling. I NEK 400-5-53:2010, avsnitt 537..4.2.2 er denne parentesen ikke tatt med.
  NEK 400-5-53:2010, avsnitt 537.4.2 spesifiserer krav til utstyr for kobling i nødstilfelle. Alle kravene i avsnittet skal tilfredsstilles. Spesielt vil kravene i avsnittene 537.4.2.4 og 537.4.2.6 gjøre stikkontakt og plugg lite egnet som utstyr for nødutkobling. Stikkontakter og plugger skal derfor ikke benyttes som utstyr for nødutkobling.

 • 823.1 ID: 2116
  Når gjelder 8-823?
  Dato
  Spørsmål

  Dersom man skal legge opp en forbrukskurs fra en boligtavle til en garasje i en termisk isolert vegg inne i huset og ut i bakken til garasjen gjelder da 8-823 eller 533.2.1 for beregning av strømføringsevnen til ledningsystemet?

  Svar

  NK64 har vedtatt en tolkning til omfanget av NEK 400-8-823:2010, knyttet til avsnitt 823.1.

  Av tolkningen fremgår det at alle kurser som på en eller annen måte befinner seg innenfor boligens bruttoareal er omfattet av kravene i NEK 400-8-823:2010.

 • 823.411.3.3 ID: 2117
  Strømstyrt jordfeilvern / spenningstyrt / elektroniske jordfeilvern
  Dato
  Spørsmål

  I normen er det spesifisert i 823 at hver forbrukskurs skal ha strømstyrt jordfeilvern, betyr dette at spenningsstyrte eller elektroniske jordfeilvern ikke er tillatt i boliger?

  Svar

  NEK 400-8-823 spesifiserer krav om bruk av strømstyrt jordfeilvern. Et strømstyrt jordfeil er et vern som pga at den vektorielle summen av strømmene i de spenningsførende ledere overstiger en gitt verdi, kobler ut kursen den beskytter. Strømstyrte jordfeilvern kan være utformet for å fungere uavhengig av spenning (spenningsuavhengig) eller avhengig av en tilført spenning (spenningsavhengig). De vanligste jordfeilvern (jordfeilbryterer/jordfeilautomater) som benyttes i installasjoner i dag er spenningsuavhengige. Elektroniske jordfeilbrytere er ofte spenningsavhengige strømstyrte jordfeilvern, og kan således benyttes dersom de forøvrig tilfredsstiller kravene til å kunne anvendes i en bolig.
  Spenningsstyrte jordfeilvern er vern det er spenningen mellom spenningsførende ledere og jord og en ubalanse i disse som medfører utkobling. Spenningsstyrt jordfeil er ikke et strømstyrt jordfeilvern og kan således ikke benyttes i boliger der det kreves strømstyrt jordfeilvern.

 • 823.411.3.3 ID: 2118
  Medisinsk utstyr fare for liv og helse
  Dato
  Spørsmål

  I NEK 400:2010-823.411.3.3 står det: "Erstatt kravene med følgende: Boliger skal ha jordfeilvern hver forbruker kurs med maks 30 mA"

  Spørsmålet blir: Er det ikke lengre er tillatt å benytte 411.6.1.01.04 i boliginstallasjoner, må man følge 412, 413 eller 414 dersom man ikke skal ha jordfeilvern maks 30 mA også ved fare for liv og helse?

  Svar

  NEK 400-8-823:2010, avsnitt 823.410.3.4 spesifiserer klart at beskyttelsestiltaket "automatisk utkobling av strømtilførselen" ikke skal anvendes for kurser hvor utkobling kan medføre fare for liv og helse. I slike tilfeller må da andre beskyttelsestiltak benyttes.

 • 523.7 ID: 2107
  Ledere i parallell innen samme fase eller pol.
  Dato
  Spørsmål

  Er det noe i FEL eller NEK 400-2006 som direkte sier noe om minste tverrsnitt på ledere i parallell innen samme fase eller pol?

  Svar

  NEK 400:2006 har ingen spesifikke krav til minimums ledertverrsnitt for å kunne benytte parallellkoble ledere i en kurs så lengde det benyttes flerlederkabler mm.. Kravene til parallellkoblede ledere er gitt i NEK 400-5-52, avsnitt 523.7.
  Det er generelt ikke anbefalt å parallellkoble ledere mindre enn 10 mm2.

 • 411.6.1 ID: 2105
  Jordfeilbryter
  Dato
  Spørsmål

  Er det krav til å ha jordfeilbryter foran en kurs på 32A som går til en fast koblet innedel som tilhører varmepumpesystem (vannbåren varme)? Og hva er egentlig kravene til jordfeilbrytere, med tanke på sikringsstørrelse, og hva de brukes til?

  Svar

  NEK 400-4-41, avsnitt 411.6.1 stiller krav om utkobling av 1. jordfeil i en installasjon galvanisk tilknyttet et IT fordelingsnett. Kravet gjelder for alle forbrukerkurser, uavhengig av merkestrøm, og så lenge beskyttelsestiltaket "automatisk utkobling av strømtilførselen" benyttes for beskyttelse mot elektrisk sjokk.

 • 411.6.1.01.01 ID: 2100
  Jordfeilstrømmer under 30 mA
  Dato
  Spørsmål

  Hvordan beskytte installasjonen mot første jordfeil hvis kapasitansene i nettet/anlegget er så små at forventet jordfeilstrøm blir under 30mA?

  Svar

  Se NEK 400-4-41:2006, avsnitt 411.6.1.01.01, punkt 2). Installer et strømstyrt jordfeilvern med merkeutløsestrøm 30 mA.

 • 536.3 ID: 2098
  Varmepumper
  Dato
  Spørsmål

  DSB har i Elsikkerhet nr. 65 beskrevet at varmepumper skal være forsynt med sikkerhetsbryter dersom de er fast tilkoblet. Kan en jordfeilautomat benyttes som slik sikkerhetsbryter, slik at man kan opp til 1-polt brudd på bad, og benytte jordfeilautomaten når en skal bytte pære/lysrør?

  Svar

  DSB beskriver i Elsikkerhet 65 at varmepumper er en maskin, og skal derfor være mulig å frakoble for mekanisk vedlikehold i samsvar med NEK 400-5-53:2006, avsnitt 536.3.
  Et av hovedkravene til utstyr for utkobling for mekanisk vedlikehold er at det skal ikke være mulig med utilsiktet innkobling. En vanlig jordfeilautomat vil ikke tilfredsstille et slikt krav.

  Med hensyn til kravet om allpolig frakobling av lyskilder på bad, beskriver NEK 400-7-701, avsnitt 701.536.1.01 at det skal benyttes en betjeningsbryter. En automatsikring eller en jordfeilautomat er ikke å betrakte som en betjeningsbryter.

 • 209.2 ID: 2096
  Instruert personell
  Dato
  Spørsmål

  Hvilke sikringsstørrelser har en Instruert person lov å betjene dersom instruks foreligger?

  Svar

  NEK 400:2006 spesifiserer ingen krav til maksimal sikringsstørrelse for betjening av instruert person. Det er den sakkyndige person som gir instruksjon som på faglig grunnlag må beslutte om den instruerte personen er i stand til å oppfatte risiko og unngå farer ved elektrisitet, og derav fastsette i den enkelte tilfelle hva den instruerte kan utføre.
  Se forøvrig Elsikkerhet nr. 73.

 • 411.6.1.01.01 ID: 2097
  Krav til utløsertid for jordfeilbrytere
  Dato
  Spørsmål

  Er det krav til maks. utløsertid for jordfeilbrytere som benyttes for å beskytte forbrukerkurser i et IT-nett?

  Svar

  NEK 400-4-41:2006, avsnitt 411.6.1.01.01, punkt 1) angir at første jordfeil på forbrukerkurser skal kobles ut innen de tider som gjelder for TN-systemer i henhold til tabell 41A. Dette tilsvarer at første jordfeil skal kobles ut innen 0,4 s.

 • 705.411.3.2.6 ID: 2092
  Utjevningsforbindelser mellom innredning i eldre fjøs
  Dato
  Spørsmål

  Ved utførelse av El-sjekk i eldre fjøs som er bygget etter "gamle" forskrifter med plastrør frem til drikkekar skal man da pålegge eier å etablere utjevningsforbindelser mellom alle ståldeler i fjøset?

  Alle ståldeler er enten pulverlakkert eller galvanisert, hvordan skal man evt. løse dette uten å ødelegge korrosjonsbeskyttelsen og likevel ha god kontakt?

  Svar

  NEK 400-7-705:2006, avsnitt 705.411.3.2.6 krever en tilleggsutjevningsforbindelse mellom andre ledende deler som kan bli berørt av husdyr og utsatte ledende deler i området. Tiltaket kreves kun dersom beskyttelsestiltaket automatisk utkobling av strømtilførselen benyttes for beskyttelse mot elektrisk sjokk.

  Det er ikke alle ledende deler som er andre ledende deler. Definisjonen av "andre ledende deler" krever at den ledende delen da skal representere et potensial, fortrinnsvis jordpotensial. Før utjevningsforbindelse etableres, bør en forvisse seg om at de deler man legger utjveningsforbindelse til virkelig er an "annen ledende del".

  NEK 400 har ikke tilbakevirkende kraft, ei heller FEL.

 • 701 ID: 2093
  Lysarmatur i sone 2
  Dato
  Spørsmål

  Er det tillatt å plassere en lysarmatur med stikkontakt i some 2, der rommet er slik konstruert at annen plassering er særdeles upraktisk? I følge NEK 400-7-701:2008, avsnitt 701.55 er det jo lov å plassere lysarmaturer i sone 1.

  Svar

  NEK 400-7-701:2008, avsnitt 701.512.2.03 spesifiserer at det kun er tillatt med stikkontaker montert i sone 2 dersom disse er forsynt med SELV eller PELV.

 • 526 ID: 2085
  Niter på TP90-kabel
  Dato
  Spørsmål

  Er det påkrevet med niter på tilkoblingsendene på en TP90-kabel?

  Svar

  NEK 400:2006 har ingen spesifikke krav om bruk av niter på kabler.
  Kravene til elektrisk sammenkoblinger er gitt i NEK 400-5-52:2006, avsnitt 526. Hovedkravet er at enhver sammenkobling skal gi god og varig kontakt og ha tilstrekkelig mekanisk styrke.

  Generelt anbefales bruk av niter på mangetrådet kabel da kordellene ellers har lett for å bli ødelagt ved tilstramming av forbindelsene.

 • 533.2 ID: 2084
  bytte skrusikringer 10A til 13A jf automat
  Dato
  Spørsmål

  Er lov til å bytte skrusikringer 10A til 13A jf automat ved rehabilitering av ett gammel sikringsskap? På kursen er det 1,5mm2 pn forlagt i rør i vegg.

  Svar

  NEK 400-5-53, avsnitt 533.2 legger føringer for hvilken merkestrøm et overbelastningsvern skal ha for PVC-isolerte kabler/ledninger med små ledertverrsnitt. Ifølge dette avsnittet kan man ikke benytte mer en 10A for et vern som beskytter et ledningssystem forlagt skjult (referanseinstallasjonsmetode A1, A2) med ledertverrsnitt 1,5 mm2.
  Forøvrig har DSB i bladet Elsikkerhet gitt føringer for hvordan kravene i NEK 400 skal anvendes i forbindelse med rehabilitering. Se bl.a. Elsikkerhet 62.

 • 513 ID: 2082
  Rør på inntakskabel i skjultforlegging
  Dato
  Spørsmål

  Er det noe generelt krav til å legge inntakskabel i rør?

  Svar

  NEK 400:2006 har ingen direkte krav som tilsier at inntakskabel/ledning skal legges i rør.

  NEK 400:2006 stiller elsikkerhetsmessige krav til nye installasjoner og legger generelt lite føringer for behovet for muligheter for utskifting av utstyr/kabel. NEK 400-5-51:2006, avsnitt 513 gir imidlertid generelle føringer for anordning av utstyr med tanke på betjening, tilsyn og vedlikehold.

 • 8.810 ID: 2079
  Krav til belysning ved sikringsskap
  Dato
  Spørsmål

  Hva slags krav stilles til belysning i rom med sikringsskap(med målerplassering)? Kreves belysning i rom med sikringsskap?

  Svar

  NEK 400:2006 har ingen spesielle krav om belysning i rom med sikringsskap. Generelt omhandler ikke normen krav til belysning.

  Krav om belysning er fra NEK 400:2006 sitt ståsted å anse som et brukerkrav, og ikke som en del av sikkerhetskravene i normen, unntatt i de tilfeller hvor slikt lys er nødvendig av sikkerhetshensyn (rømningsveier, sykehus etc.).

  Forøvrig vises til NEK 400-5-51:2006, avsnitt 513.1 som gir generelle krav om tilgjengelighet for utstyr etc.

 • 705.411.3.2.6 ID: 2071
  Jording i fjøs(husdyrrom)
  Dato
  Spørsmål

  Stilles det et generelt krav om at alle ledende deler skal forbindes mot jord? Et fjøs kan bestå av 100 frittstående stålrør, bøyler, etc. kreves det at armering i dekket må jordes? hva med betong spalter. skal disse jordes?

  Svar

  Krav til bruk av tilleggsutjveningsforbindelser er gitt i NEK 400-7-705:2006, avsnitt 705.411.3.2.6. Dette avsnittet spesifiserer at alle andre ledende deler som kan bli berørt av husdyr skal forbindes med en tilleggsutjevningsforbindelse. Dette gjelder også armering i betongdekke mm.

 • 701.536.1.01 ID: 2064
  SELV på bad
  Dato
  Spørsmål

  Ser at allpolig frakobling på bad ikke er nødvendig dersom lyskilden er forsynt med SELV. Men hvordan er det med trafoen hvis denne er plassert over himling på bad? Må denne ha forankoblet allpolig brudd?

  Svar

  I NEK 400-7-701:2008 er det klart spesifisert at det er selve lyskilden som skal kunne allpolig utkobles (NEK 400-7-701:2006, avsnitt 701.536.1.01). Slik utkobling er dog ikke nødvendig dersom lyskilden er forsynt med SELV. Hvor SELV strømkilden er plassert er således irrelevant i forhold til kravet om allpolig utkobling av lyskilden.

 • 410.3.6 ID: 2062
  Varmefolie
  Dato
  Spørsmål

  I en kjeller med støpt gulv skal det legges depronplater og varmefolie for å varme et laminatgulv, men i dette rommet er det montert ujordete stikkontakter fra før av. Det er imidlertid krav om jordfeilbryter foran varmegulvet (blir montert med egen/ny kurs), men hva må evt. gjøres med de ujordete stikkontaktene, skal disse byttes til jordete stikkontakter pga. krav om blanding av jordet/ujordet utstyr i samme rom?

  Svar

  I områder hvor det benyttes ujordete stikkontakter og ujordete kurser, har man benyttet seg av beskyttelsestiltaket "Ikke-ledende-omgivelser". Dette beskyttelsestiltaket er nå ikke lenger tillatt for bruk i områder tilgjengelig for usakkyndige personer (se NEK 400-4-41:2006, avsnitt 410.3.6).
  Et av hovedkravene i forbindelse med bruk av beskyttelsestiltaket "Ikke-ledende-omgivelser" er at det skal ikke være mulig å gjøre tiltaket uvirksomt. Ved å innføre jord (terminert beskyttelsesleder) inn i området har man brutt kravene for opprettholdelse av beskyttelsestiltaket og gjort installasjonen farlig for omgivelsene mht elektrisk sjokk.

  Kravene i NEK 400 gjelder for nye installasjoner og eventuelt ved utvidelser/rehabilitering. DSB har i bladet Elsikkerhet nr. 62 gitt føringer for når NEK 400 kommer til anvendelse i forbindelse med utvidelser/endringer/rehabiliteringer.

 • 701.536.1.01 ID: 2051
  Allpolig brudd på SELV
  Dato
  Spørsmål

  Er det slik at man kan bruke 1 polig brudd på 12V downlights på et bad der takhøyde er over 225cm og SELV kilden ligger over tak, men inne på badet?
  Eller vil det ha noe å si om SELV kilden er plassert utenfor bad?

  Svar

  NEK og NK64 har gitt ut en revidert utgave av NEK 400-7-701:2008. Denne er tilgjengelig for nedlasting fra NEKs hjemmesider.
  I NEK 400-7-701:2008, avsnitt 701.536.1.01 at det er kun lyskilder som ikke er forsynt med SELV hvor det kreves allpolig frakobling.

 • 701.536.3.1.01 ID: 2050
  Betjeningsbrytere private baderom
  Dato
  Spørsmål

  Ifølge elsikkerhet nr.71 og 72 og Nek 701.512.4, kreves det montert topolte betjeningsbrytere for boblekar og steamdusj på baderom. Brytere kan monteres i eller utenfor baderommet. Det henvises også til NEK 536.3:2006 der låsbare sikkerhetsbrytere er nevnt.Kreves det spesielle låsbare brytere her, eller kan en benytte vanlige topolte betjeningsbrytere av samme type som en benytter til lys, varmekabler, vifte, osv?

  Svar

  NK64 har gitt ut en revidert norm NEK 400-7-701:2008 hvor det er lagt inn en veiledning i avsnittet 701.536.3.1.01.

  Avsnitt 701.536.3.1.01 krever en allpolig bryter for mekanisk vedlikehold foran steamdusjer og boblebadekar. Dette kravet er i samsvar med produktnormene for slikt utstyr. Avsnittet peker videre til NEK 400-5-53:2006, avsnitt 536.3 hvor de detaljerte kravene for bryter for mekanisk vedlikehold er angitt.

 • 515 ID: 2048
  Plassering av underfordelinger i forhold til vannrør.
  Dato
  Spørsmål

  Ved en av våre prosjekt har vi støtt på en interessant problemstilling. Underfordelinger er beregnet montert i kott som ikke har skillevegg/bakvegg mot element-baderom (egen brann-celle) med åpen forlegning av vannrør (rør i rør). Det er ca 20-30cm fra der underfordelingen blir stående og inn til vannrør og baderomsvegg. På gulvet under underfordelingen er det avløpsrør i plast og metall. Vårt ønske var å få vannrør/avløp helt adskilt fra underfordelingen, men dette kan være vanskelig å oppfylle så seint i byggeprosessen. Hva slags ip-krav må vi stille til underfordelingen, og kan vi kreve at vannrør skal bygges inn?

  Svar

  NEK 400:2006 har ingen spesifikke krav som forhindrer plassering av fordelingstavler i rom med vannrør og/eller sluk i gulv. NEK 400-5-51:2006, avsnitt 515 har generelle krav for å unngå skadelig påvirkning mellom elektriske og ikke-elektriske installasjoner.

  NK64 legger til grunn at slike forhold blir tatt med i risikovurderingen for installasjonen og at fordelingstavler blir spesifisert/valgt med basis i de rette ytre påvirkningene som slike omgivelser.

 • 5-52 ID: 2047
  Funksjonsikker kabel/forlegning av kabel til heis
  Dato
  Spørsmål

  Hvor står det eksplisitt at kabel til heis skal gå fra hovedfordelingen i bygget?

  Svar

  Det står ikke Hovedfordeling, men intensjonen med en funksjonssikker forlegning er jo at forlegningen skal fungere ved brann i andre brannceller. Følgelig er det ingen hensikt å legge en funksjonsikker kabel bare i siste branncelle. Det er ikke krav til funksjonssikker kabel, men en funksjonssikker forlegning. Det er 3 alternativer til løsning: funksjonssikker kabel, sprinklet føringsvei eller 30 mm betongoverdekning. Du kan legge 'vanlig' kabel med 30 mm betongoverdekning frem til heissjakta (siste branncelle).

 • 542.2.3 ID: 2046
  Jordelektroder
  Dato
  Spørsmål

  I mange bygg benyttes nå spunt som blir stående. Spunten er noen ganger sveiset sammen andre ganger ikke. En enkeltstående spunt anslås å være 5mm tykk og 500mm bred(2500qmm). Materiale er ubehandlet stål.
  Dersom en benytter spunten til jordelektrode antas det å få en lav overgangsmotstand til jord ofte vesentlig bedre en andre mulige alternativer(det er observert jordelektroder på stenfyllinger ol.).

  I tabell 54.1 er eneste alternativet for stål i div korrosjonsbeskyttet utgave (galv, rustfritt stål)

  Skal dette tolkes slik at spunt ikke kan benyttes som jordelektrode?

  Dersom den ikke kan benyttes som jordelektrode i første spørsmål, kan vi isåfall tilkoble spunten til f.eks ringjord med avstikker til spunt?

  Under 542.2.3 angis at prefabrikert betong som går ned i jord ikke kan benyttes(f.eks armerte betongpeler). Hva er årsaken til dette?

  Svar

  Ifølge NEK 400-5-54:2006, avsnitt 542.2.3 kan ”andre anvendelige metallkonstruksjoner” i jord benyttes, men det overordnede kravet er at man skal ha en sikker og varig korrosjonssikker jordelektrode med tilstrekkelig mekanisk styrke.

  Spunt av ubehandlet stål over tid ikke sikkert tilfredsstille kravene til eneste jordelektrode. Det er dog riktig og viktig å utøre en utjevningsforbindelse til spuntene, særlig i forhold til overspenningsbeskyttelse.

  Årsaken til at prefabrikert betong ikke skal benyttes som jordelektrode er at de ikke har en sikker ledende forbindelse til jord.

 • 530.3.2 ID: 2044
  allpolig brudd
  Dato
  Spørsmål

  Er det krav om allpolig brudd på taklys i kjellerstue m/ ledende flislagt gulv? Ref. Tabell 51A (BC3) og NEK 400-5-530.3.2:2006 veiledning.

  Svar

  Veiledningen gitt i NEK 400-5-53:2006, avsnitt 530.3.2 gir sterke føringer for å montere allpolig brytere når de ytre omgivelsene er større enn de som antas som normale. Ytre påvirkning BC3 er å anse som en unormal påvirkning.

  Dersom man finner at et flislagt gulv er ledende og knyttet til et jordpotensial, vil omgivelsen være å betrakte som BC3. Dersom man finner at et flislagt gulv ikke er ledende eller knyttet til jordpotensial vil omgivelsene heller ikke være BC3.

  NEK 400:2006 tar ikke stilling til om et flislagt gulv er ledende eller ikke.

 • 411.6.2.02 ID: 2042
  Feilstrøm i IT-nett
  Dato
  Spørsmål

  Hvordan kan man fastslå forventet jordfeilstrøm (Id) i IT-nett med begrenset geografisk utstrekning, for å kunne oppfylle kravet til berøringsspenning < 50V?

  Svar

  Fastsettelse av første jordfeilstrøm (Id) i IT nett er gitt i NEK 400:2006, avsnitt 61.3.6.1c.

  Idmax i mA settes til 2 ganger transformatorstørrelsen i KVA.
  Idmin i mA settes til 0,5 ganger transformatorstørrelsen i KVA.

  Idmin benyttes for å fastsette maksimal utløsestrøm for strømstyrt jordfeilvern. Er Idmin < 30 mA, spesifiseres NEK 400-4-41, avsnitt 411.6.1.01.01 at det kan benyttes et strømstyrt jordfeilvern med merkeutløsestrøm 30 mA for å sikre en sikker utkobling ved 2. Jordfeil i transformatorkretsen.

 • 701.411.3.2.6 ID: 2041
  Utjevningsforbindelser bad
  Dato
  Spørsmål

  Må kravet i 701.411.3.2.6 forstås slik at det skal legges utjevningsforbindelse mellom beskyttelsesledere på forskjellige kurser på bad? (Utjevningsforbindelse også mellom utsatte ledende deler, eller bare mellom utsatte ledende deler og andre ledende deler?)

  Svar

  Kravet i NEK 400-7-701, avsnitt 701.411.3.2.6 skal forstås dit hen at dersom det skal legges tilleggsutjevningsforbindelse, skal det legges en tilleggsutjevningsforbindelse mellom kurser som forsyner utstyr i sone 0,1, og 2 og andre ledende deler i sonene. Det er ikke meningen at det skal legges en tilleggsutjevningsforbindelse mellom forskjellige kurser som forsyner utstyr i sonene. Se for øvrig NEK 400-7-701:2008.

 • 52A.4 ID: 2039
  Avstand mellom grupper av kabler
  Dato
  Spørsmål

  Hvor stor avstand må det være mellom grupper av kabler på en kabelbro?

  Installasjonsmetode 31 og 32 (Tabell 52C) antyder 0,3 x Ytre kabeldiameter mellom kabelgruppen og vegg. Vil det også gjelde mellom grupper, eller bør man benytte 2 x kabeldiameter (største kabel i gruppen?)?

  Svar

  Over eller under 0,3 x kabeldiameter bestemmer hvilken installasjonsmetode (20 eller 30-31) man benytter i forhold til referanseinstallasjonsmetode og reduksjonsfaktor.

  Det skal videre være 2 x kabeldiameters i senteravstand dersom man skal unngå bruk av reduksjonsfaktor. Reduksjonsfaktorer mellom grupper av kabler finnes i tabellene 52A-20 og 52A-21. Om ikke disse tabellene beskriver forholdene riktig, må man vurdere selv hvilke reduksjonsfaktorer man vil benytte. Husk ta å ta disse vurderingene med i anleggets dokumentasjon.

 • 52A.6.2 ID: 2040
  Kabel under tak
  Dato
  Spørsmål

  Bør reduksjonsfaktor for kabel under tak (rad 3 i Tabell 52A-17) også benyttes for kabler lagt under taklist?

  Svar

  NK64 anser at rad 3 i tabell 52A-17 i NEK 400-5-52 gjelder for kabel/ledning som er festet direkte på taket eller himlingen. Se også installasjonsmetode 21 i Tabell 52C.

  Kabel/ledning som er festet på en vegg oppunder en taklist er ikke å anse som festet i tak/himling.

  Kabel/ledning som er festet under en taklist, dvs. dekket av taklisten er ikke forlagt åpent og må da forholde seg til krav som gjelder for skult forlegning (dvs. referanseinstallasjonsmetode B1).

 • 701.753 ID: 2037
  Metalisk nett over temperaturfølere nedstøpt i gulv
  Dato
  Spørsmål

  Skal det monteres et jordet metallisk nett over en gulvføler som er utført som klasse II utstyr?

  Svar

  NK64 har revidert delnormen NEK 400-7-701, og i NEK 400-7-701:2008, avsnitt 701.753 er veiledningen som ga føringer for montasje av et jordet nett over en termostat av klasse II fjernet. Dette innebærer at NEK 400 har ingen føringer for å montere et jordet nett over en gulvføler utført som klasse II.

 • 709 ID: 2038
  Kabel mellom strømsøyle og båt
  Dato
  Spørsmål

  Er det riktig at kabel mellom strømsøyle og båt skal være maksimalt 20 m, ha et ledertverrsnitt på 2,5 mm2 og utstyrt med 216-k kontaktmateriell?

  Svar

  NEK 400-7-709:2008 stiller ingen spesifikke krav til hverken ledertverrsnitt eller til kabellengde for kabel mellom strømsøyle og båt. Ledertverrsnittet må selvfølgelig velges med utgangspunkt i forventet belastning. NEK 400-7-709, avsnitt 709.530.02.02 krever at stikkontakten i strømsøylen er i samsvar med NEK EN 60309-1 og NEK EN 60293-2. Avsnittet spesifiserer også hvilken klokkestilling kontakten skal ha mm.

  Forøvrig vises til tolkning gjort av NK64 knyttet til avsnitt 709.530.02.03 vedr. maksimal avstand fra strømsøyle til båtplass.

 • 710 ID: 2036
  Måling av antistatiask gulvbelegg
  Dato
  Spørsmål

  Hvordan skal målinger av gulv og veggresistans foretas? Vedlegg I i FEL krever at gulv og veggresistans skal tilfredsstille følgende krav:

  Så spørsmålet er da hvordan utføres disse målingene?

  - Større enn 50 kΩ (når den nominelle spenningen for anlegget ikke er over 500 V)
  - Større enn 100 kΩ (når den nominelle spenningen er over 500 V)
  - Resistansen skal ikke overstige 25 MΩ.

  Svar

  NEK 400-7-710 inneholder ingen direkte krav til gulv og veggresistans i områder hvor elektrostatiske utladninger er forbundet med fare for pasient mm. Kravet til gulv- og veggresistans er gitt i vedlegg I i FEL.

  NEK 400:2006 har utelatt beskrivelse av målemetoder da kjennskap til målemetoder er forutsatt kjent fra utdanning og andre kilder.
  I NEK 400:2002 er målemetoder for måling av isolasjonsresistans i gulv og vegger beskrevet i NEK 400-6-61:2006, Tillegg A.

 • 705.422.02 ID: 2035
  Brann Jf bryter i fjøs
  Dato
  Spørsmål

  Kan hovedbrann jordfeilbryter bryter utelates i fjøs dersom alle kurser har jordfeilbryter?

  Svar

  NEK 400-7-705, avsnitt 705.411.3.3 stiller krav om tilleggsbeskyttelse vha strømstyrt jordfeilvern for alle kurser, inklusive hovedkurser, når beskyttelse ved automatisk utkobling av strømtilførselen er benyttet som beskyttelsestiltak mot elektrisk sjokk.. NEK 400-7-705, avsnitt 705.422.02 stiller krav om at installasjonen skal være beskyttet av et strømstyrt jordfeilvern med merkeutløsestrøm som ikke overstiger 300 mA. Dette kravet er uavhengig av hvilket beskyttelsestiltak som er benyttet for beskyttelse mot elektrisk sjokk. Dette innebærer at hele installasjonen (inklusive hovedkurser og fordeling) skal være beskyttet av et strømstyrt jordfeilvern med merkeutløsestrøm som ikke overstiger 300 mA.

 • NEK 400 ID: 2034
  Jordfeilbryter
  Dato
  Spørsmål

  Er det krav om jordfeilbryter forankoblet en elektrokjele til varmeanlegg?

  Svar

  En kurs som forsyner en elektrokjel er å betrakte som en forbrukerkurs.

  Krav om bruk av strømstyrt jordfeilvern for foprbrukerkurser er styrt av mange forhold:
  - hviken beskyttelsesmetode jfr NEK 400-4-41:2006 som er anvendt
  - type fordelingssystem
  - om installasjonen har egen fordelingstransformator
  - om det stilles spesielle krav i forhold til brann, jfr NEK 400-4-42:2006
  - Om utstyret er plasser i spesielle omgivelser, jfr NEK 400-7:2008

 • 434.4 c) ID: 2033
  Kortslutningsbeskyttelse av parallellkoblede ledere
  Dato
  Spørsmål

  Kreves det kortslutningsvern i begge ender av parallellkoblede kabler når disse er forsynt fra en effektbryteravgang. (Se figur 43A-2)

  Svar

  NEK 400-4-43:2006 krever ikke at parallellkoblede kabler skal være forsynt med vern i begge ender. NEK 400-4-43, avsnitt 434.4 sammen med avsnitt 434.5 krever at vernet som skal kortslutningsbeskyttelse skal koble ut feilstrømmen innen kablene blir for varme uansett hvor feilen skjer. Det påpekes at minste feilstrøm for kursen ikke vil være ved kursens ende, men et sted imellom avhengig av ledertverrsnitt og antall parallelle kabler mm.

  NEK 400-4-43:2006, tillegg 43A er informativt, og tillegg 43A-3 viser kun hvordan forholdene kan tenkes når man benytter separate vern i hver leder.

 • 701.411.3.2.6 ID: 2031
  Slukrist av metall og topolt brudd foran termostat.
  Dato
  Spørsmål

  Er det krav til utjevning av slukrist av metall på bad, når denne er montert oppå sluk av plast?

  Er det krav om topolt brudd foran varmekabeltermostat som står utenfor bad og er tilkoblet varmekabel inne på bad?

  Svar

  NK64 har revidert delnormen NEK 400-7-701, og i NEK 400-7-701:2008, avsnitt 701.411.3.2.6.01 er det gitt føringer for at tilleggsuthevningsforbindelse til sluk/slukrist ikke er nødvendig dersom bygger er utført med hovedutjevningsforbindelse som i IT- og TT-installasjoner også omfatter utjevning til innsiden av avløpsrør i plast.

  I NEK 400-7-701:2008 er kravet om allpolig brudd kun knyttet til lyskilder, jfr avsnitt 701.536.1.01.

 • 515 ID: 2028
  Brannsikring av rom
  Dato
  Spørsmål

  Hvilke krav har NEK 400 i forhold til sprinkleranlegg i tavlerom?

  Svar

  NEK 400 har ingen spesielle krav knyttet til installasjoner i områder hvor det monteres sprinkleranlegg. NEK 400-5-51:2006, avsnitt 515 har generelle krav for å unngå skadelig påvirkning mellom elektriske og ikke-elektriske installasjoner.

  NK64 legger til grunn at anvendelse av sprinkleranlegg blir tatt med i risikovurderingen for installasjonen og at fordelingstavler blir spesifisert/valgt med basis i de rette ytre påvirkningene som like omgivelser tilsier.

 • 514.3.2 ID: 2027
  Merking av ledere i flerlederkabel
  Dato
  Spørsmål

  Er veiledning feil?

  Fargekoding L1 Sort - L2 Brun - L3 Grå er faset ut og erstattet av L1 Brun - L2 Sort - L3 Grå.

  Svar

  NEK 400-5-51:2006, avsnitt 514.3.2 krever at fargemerking av ledere i en flerlederkabel skal være i samsvar med NEK HD 308 S2, og krever ingen spesiell faserekkefølge. I veiledningen i avsnitt 514.3.2 er det anbefalt en faserekkefølge.

  For øvrig vises til NEK EN 60446 som krever at dersom fargemerking er benyttet, skal fargene SORT, BRUN og GRÅ benyttes for fargemerking av faseledere. NEK EN 60446 krever ikke at det skal benyttes forskjellige farger, men kun at det er disse tre fargene som skal kunne benyttes.

 • 526.1 ID: 2026
  Flere jordledere under samme jordklemme i sikringsskap
  Dato
  Spørsmål

  Kan man koble flere jordledere under en og samme jordklemme i sikringsskap, eller er det krav til at det er bare en jordleder pr skruklemme på jordskinne i sikringsskap?

  Svar

  NEK 400:2006 har ingen direkte krav til tilkobling av beskyttelsesledere i tavler/skap. NEK 400-5-52:2006, avsnitt 526.1 stiller krav til kontakt og mekanisk styrke i sammenkoblingen.

  NEK EN 60439-1 inneholder de generelle krav til utforming av tavler/skap. NEK EN 60439-1, avsnitt 7.4.3.1.6 krever at det skal være en separat klemme for hver utgående beskyttelsesleder.

 • 818 ID: 2025
  Inntakstrakt
  Dato
  Spørsmål

  Hvor lang avstand må det være mellom vegg og "tuppen" på en inntakstrakt?

  Svar

  NEK 400:2006 har ingen spesifikke krav til inntakstrakter. NEK 400:2006 legger til grunn at sikkerheten er ivaretatt og at det ikke skal oppstå fare for elektrisk sjokk, brann og/eller forbrenning. Dette innebærer at traktens åpninger for føring av ledning må være fullstending klar av veggen.

 • 411.3.1.2 ID: 2024
  Ekvipotensialjording til avløp vha. Tjømemuffe
  Dato
  Spørsmål

  Er det fortsatt krav i forskriftene om at ekvipotensialisering/jording (Tjømemuffe) skal være installert i IT-nett?

  For TN -nett er det meg opplyst at det ikke er et krav, men at det anbefales. Hva er status her?

  Svar

  Vi viser til NEK 400-7-701:2008, avsnitt 701.411.3.2.6.01. NK64 har i en veiledning konstatert at hovedutjevning i IT og TT nett selvfølgelig også omfatter utjevning til innsiden avløpsrør i plast. Avsnitt 701.411.3.2.6.01 spesifiserer at det ikke er nødvendig med tilleggsutjevningsforbindelser på bad dersom bygget er utført med hovedutjevningsforbindelser jfr NEK 400-4-41:2006, avsnitt 411.3.1.2.

  NEK 400:2006 har ingen krav om hovedutjevningsforbindelse til innsiden av avløpsrør i plast i installasjoner tilknyttet et TN fordelingsnett.

 • 818 ID: 2022
  Tekniske endringer i 818 mellom NEK 400:2002 og NEK 400:2006
  Dato
  Spørsmål

  Er det noen tekniske endringer i NEK 400-8-818 fra NEK400:2002 til NEK400:2006?

  Svar

  Det har ikke vært noen tekniske endringer i NEK 400-8-817 fra NEK 400:2002 til NEK 400:2006

 • 312.2.1 ID: 2020
  TN systemer!
  Dato
  Spørsmål

  Hvordan skal fordelinger i en TN-C-S fordelingssystem merkes?

  Svar

  I et TN-C-S fordelingssystem vil det prinsipielt finnes tre forskjellige typer fordelinger:

  TN-C fordeling, hvor det finnes en PEN-skinne/leder. I en slik fordeling kan man ikke tilkoble kurser som inneholder en N-skinne/leder da fordelingen ikke har en separat N-skinne/leder.

  TN-C-S fordeling, hvor det finnes en PE-skinne/leder og en N-skinne/leder samtidig som det er en elektrisk forbindelse mellom den. Tilførselskabelen har en PEN-leder. Med andre ord så er innkommende PEN-leder splittet i en PE-skinne/leder og en N-skinne/leder. I en slik fordeling kan man tilkoble kurser som inneholder en N-leder da fordelingen har en separat N-skinne/leder.

  TN-S fordeling, hvor det finnes en PE-skinne/leder og en N-skinne/leder og hvor tilførselskabelen har separat PE- og N-leder. Det er ingen elektrisk forbindelse mellom PE-leder og N-leder i fordelingen. I en slik fordeling kan man tilkoble kurser som inneholder en N-leder da fordelingen har en separat N-skinne/leder.

  Med hensyn til merking av fordelingstavler i et TN-C-S fordelingssystem, mener NK64 at fordelingstavlene skal merkes i henhold til hva fordelingen inneholder. Dette vil etter komiteens mening gi mest sikkerhetsmessig informasjon til de som skal drifte og/eller vedlikeholde fordelingen. Å merke fordelingstavler kun i henhold til fordelingssystemet (dvs TN-C-S) gir ingen vesentlig sikkerhetsmessig informasjon.

  En TN-C fordeling iht beskrivelsen ovenfor merkes med 'TN-C'.
  en TN-C-S fordeling iht beskrivelsen ovenfor merkes med 'TN-C-S.
  En TN-S fordeling iht beskrivelsen ovenfor merkes 'TN-S'.

 • 413 ID: 2018
  Overvåking/ utkobling av 1. feil
  Dato
  Spørsmål

  Skal en skilletransformator, kl.1, ha utkobling ved 1. jordfeil i et IT nett (ev. v. feil i trafoens primærvikling)?

  Hvilke krav er det til overvåking/utkobling i hhv. IT og TN-S nett på sekundærside?

  Svar

  Beskyttelsestiltakene for en skilletransformator primærside skal selvfølgelig værer i samsvar med primærsidens fordelingssystem, spenningsnivå og hvilken beskyttelsesmetode som anvendes.

  Sekundærsiden av en skilletransformator skal beskyttes i samsvar med fordelingssystem, spenningsnivå. Eneste unntaket her er når transformatoren benyttes for elektrisk adskillelse jfr NEK 400-4-41:2006, avsnitt 413.

 • 810 ID: 2015
  Fordelingstavler
  Dato
  Spørsmål

  Hva sier forskriftene om plassering av en fordelingstavle i et rom der hovedvannkran (og sluk i gulv) er plassert?

  Svar

  NEK 400 har ingen spesifikke krav som forhindrer plassering av fordelingstavler i rom med hovedvannkran og/eller sluk i gulv. NEK 400-5-51, avsnitt 515 har generelle krav for å unngå skadelig påvirkning mellom elektriske og ikke-elektriske installasjoner. NK64 legger til grunn at slike forhold blir tatt med i risikovurderingen for installasjonen og at fordelingstavler blir spesifisert/valgt med basis i de rette ytre påvirkningene som slike omgivelser tilsier.

 • 753.424 ID: 2014
  Varmekabler på bad, temperatur
  Dato
  Spørsmål

  Er det definert noe minimumskrav til avgitt romvarme fra varmekabler i et bad?

  Svar

  NEK 400:2006 har ingen minimumskrav til varmeeffekt pr kvm. NEK 400:2006 spesifiserer minimums sikkerhetskrav til elektriske installasjoner.

  NEK 400-7-701:2006, avsnitt 701.753 krever at for elektriske gulvvarmesystemer skal det benyttes varmekabler eller varmefolier i samsvar med relevante produktstandarder.
  NEK 400-7-753:2006, avsnitt 753.424.01 krever at temperatur i varmeområder skal begrenses til maksimalt 80 oC.
  Både NEK 400:2006 og FEL legger til grunn at installasjonen skal være egnet til den forutsatte bruk, hvilket innebærer at eier/bruker/installatør må sammen gjøre en risikovurdering og fastlegge 'den egnede bruk'.
  I tillegg legger NEK 400:2006 til grunn at utstyr er i samsvar med relevante produktnormer, og at utstyr monteres i samsvar med montasjebeskrivelser for utstyret.

 • 514.5.1 ID: 2010
  Dokumentasjon
  Dato
  Spørsmål

  Skal rapport fra sluttkontroll og risikovurdering overleveres huseier for oppbevaring?
  Er det krav til at installatør skal oppbevare denne dokumentasjonen sammen med samsvarserklæring i fem år?

  Svar

  NEK 400-6, avsnitt 61.4 krever at den som er ansvarlig for sikkerhet, utførelse og verifikasjon skal overlevere en rapport til oppdragsgiver og spesifiserer hva denne skal inneholde. NEK 400 stiller ingen krav til hvor lenge eier/bruker eller installatør skal oppbevare dokumentasjonen.

  §12 i fel stiller krav om samsvarserklæring og underliggende dokumentasjon.
  §13 i fel stiller krav om at eier skal oppbevare samsvarserklæring og dokumentasjon i installasjonens levetid, mens installatør skal oppbevare samsvarserklæring i 5 år.

  DSB har akseptert at for boliger vil dokumentasjon gitt i form av 5 sikre (se DSBs hjemmesider) tilfredsstille forskriftenes krav. 5 sikre er:
  - samsvarserklæring
  - risikovurdering
  - rapport fra sluttkontroll
  - kursfortegnelse
  - dokumentasjon av utstyr

 • 544.1.1 ID: 2009
  Hovedutjevningsforbindelse.
  Dato
  Spørsmål

  Er det i NEK 400:2006 krav om større tverrsnitt enn 6 mm2 for hovedutjevningsforbindelser?

  Svar

  I NEK 400:2006 er det ikke regulerte krav til større tverrsnitt på hovedutjevningsforbindelsene enn 6 mm2. Normalt vil dette være stort nok tverrsnitt. Dersom det er lagt utjevningsforbindelser for beskyttelsesformål mellom utsatte ledende deler og andre ledende deler med tverrsnitt som er større enn 6 mm2 utover i installasjonen, (i henhold til 544.2.2) bør det legges samme tverrsnitt på hovedutjevningsforbindelsene (maks 25 mm2). For øvrig ser vi av den pågående revisjonen av NEK 400-5-54 at kravet om større tverrnitt vil komme inn igjen.

 • 536.3 ID: 2008
  Servicebryter/sikkerhetsbryter
  Dato
  Spørsmål

  Er en jordfeilautomater utført i henhold til EN 61009 godkjent å bruke som servicebryter/sikkerhetsbryter til en fastkoblet luft til luft varmepumpe?

  Svar

  En service/sikkerhetsbryter er å anse som en bryter for mekanisk vedlikehold, jfr NEK 400-5-53:2006, avsnitt 536.3. Enhver bryter som tilfredsstiller kravene i NEK 400-5-53:2006, avsnitt 536.3 kan benyttes som bryter for mekanisk vedlikehold. Det vises spesielt til kravene som ligger i avsnittene 536.3.1.2, 536.3.2.1 og 536.3.2.2.

  NEK EN 61009-1 spesifiserer at RCBOs (jordfeilautomater) er anvendbare som utstyr for frakobling, og vil derfor tilfredsstille kravene i avsnitt 536.3.2.2.

 • 61.3.6.1 ID: 2007
  Testing av jordfeilbryter
  Dato
  Spørsmål

  Når jordfeilbryter skal testes med et instrument er det noe krav til hvor langt etter jordfeilbryteren denne testen må tas? (Må man ut på første stikk eller kan det likeså godt tas 5cm etter jordfeilbryteren)

  Dersom et "godkjent" instrument lager en jordfeil på kursen og eneste kontroll montøren har med utkoblingstid er at du hører/ser jordfeilbryteren slå ut, er dette god nok kontroll med utkoblingstiden?

  Svar

  Det er ingen krav til avstand mellom jordfeilbryter og måleinstrument/testeinstrument ved testing av jordfeilbryter. Det anbefales å følge bruksanvisningen som følger med instrumentet.

  I veiledningen til NEK 400-6:2006, avsnitt 61.3.6.1 er det gitt føringer for hvordan NK64 mener at de normative kravene må forstås ut i fra norske forhold. Videre har NK64 i veiledningen til avsnitt 61.3.7 gitt klare føringer for at prøving for å verifisere tilleggsbeskyttelse ved strømstyrt jordfeilvern er tilfredsstilt dersom utkobling av strømtilførselen er ivaretatt. Det er etter NK64s mening ikke nødvendig å dokumentere utkoblingstiden når strømstyrt jordfeilvern benyttes som beskyttelse mot elektrisk sjokk.

 • 52A.6.2 ID: 1993
  Takbokser
  Dato
  Spørsmål

  Når det benyttes takbokser for montering av armatur, vil da kravene til reduskjonsfaktorer i 52A6.2 være aktuelle når det monteres lysrørarmaturer under boksene? Det er jo mindre varme fra disse.

  Svar

  NEK 400-5-52:2006, avsnitt 52A.6.2 omhandler med kabel ført i tak. Den normative teksten beskriver at det 'kan være nødvendig' å anvende korreksjonsfaktorer, mens veiledningen indikerer at man kan forvente at temperaturen kan bli 40 - 50 grader og at det da må det benyttes reduksjonsfaktorer.

  NEK 400-5-52:2006, avsnitt 52A.6.2 gir ikke et generelt krav om å redusere strømføringsevnen dersom anlegget har takpunkter. Avsnittet gir en påminnelse om at dette må risikovurderes, og når det vil kunne være aktuelt å redusere strømføringsevnen.

 • 701 ID: 1994
  Jording av sluk
  Dato
  Spørsmål

  Skal sluket i et baderom jordes i en TN-installasjon?

  Svar

  Nei, det er ikke nødvendig å jorde sluket i en TN-installasjon så lenge bygget er utført med hovedutjevningsforbindelse.

  Se for øvrig NEK 400-7-701:2008

 • 513.1 ID: 1995
  Tilgjengelighet
  Dato
  Spørsmål

  Er det noen krav til tilgjengelighet i forbindelse med f.eks stikk bak innbyggingskomfyr eller bak oppvaskmaskin?
  Hvis man må demontere eller skru vekk deler av kjøkkenet, er det da tilgjengelig?

  Svar

  NEK 400-5-51:2006, avsnitt 513.1 spesifiserer krav til tilgjengelighet til utstyr med mer for vedlikehold, tilsyn og evt, betjening. Avsnittet påpeker at slik tilgjengelig ikke i vesentlig grad skal forringes pga av kapslinger eller skap som utstyret er plassert i. Heri ligger en påpeking på at slik innkapsling kan/vil redusere tilgjengeligheten til utstyret.

  NK64 kan ikke se at tilgjengeligheten er vesentlig redusert dersom det er nødvendig å foreta en demontering av et utstyr for å få tilgang til dets tilkoblinger så lenge en slik demontering ikke innebærer en svekkelse av utstyrets kapsling og kun er for å løsne utstyret og derved muliggjøre en flytting av utstyret.

  NK64 er av den oppfatning at stikkontakter som vil bli tildekket av foringer, lister, sokler med mer. Er tilgjengelige dersom foringen, listen eller sokkelen som tildekker den er beregnet for å kunne fjernes for å skape tilgjengelighet til stikkontakten.

  NK64 ser ikke bort fra at det ved en verifikasjon kan være hensiktsmessig i enkelte sammenhenger at et utstyr må flyttes/fjernes for å få tilgang til utstyrets tilkobling da man da vil ha mulighet for også å verifisere selve utstyret.

 • 701.411.3.2.6 ID: 1996
  Tilleggsutjevningsforbindelse bad
  Dato
  Spørsmål

  Er kravet i NEK 400-7-701, avsnitt 701.411.3.2.6 kun gjeldende for utstyr i sonene 0,1 og 2, eller gjelder kravet for hele rommet?

  Svar

  Kravet til tilleggsutjevningsforbindelse gjelder for hele rommet og er ikke kun relatert til sonene 0, 1, og 2. For øvrig vises til NEK 400-7-701:2008.

 • 542.4.1 ID: 1997
  Jording av inntakskabel fra e-verket
  Dato
  Spørsmål

  Når e-verket legger TFXP til abonnenten er det da krav om å tilkoble jordlederen i kabelen fra e-verket til jordklemme i første fordeling hos abonnenten? Dette er ved 230V IT nett.

  Svar

  NEK 400 har ingen direkte krav om at netteiers beskyttelseleder skal tilkobles installasjonens hovedutjevningsklemme/-skinne. Dog har NK64 sterkt anbefalt at netteiers beskyttelsesleder føres frem og tilkobles installasjonens hovedjordklemme/-skinne, se veiledningene i NEK 400-4-41:2006, avsnitt 411.6, NEK 400-5-54:2006, avsnitt 542.4.1

 • 701.411.3.2.6 ID: 1998
  Jording av slukrist
  Dato
  Spørsmål

  Er der krav om jord til slukrist dersom jeg dusjer rett på et gulv med slukrist?

  Svar

  Nei, det er ikke krav om utjevning dersom bygget er utført med hovedutjevningsforbindelse. Se for øvrig NEK 400-7-701:2008.

 • 701.512.4.01 ID: 1999
  Topolt brudd / topolt bryter
  Dato
  Spørsmål

  Kan man på bad montere en 2 polet bryter ved toppen av døren(som da tar alt på badet) og 1 polet brytere/dimmere/termostater i 'vanlig høyde ved døren?

  Svar

  NEK 400 stiller de funksjonelle sikkerhetskravene som skal tilfredsstilles når NEK 400 legges til grunn for planlegging og utførelse av installasjoner. NEK 400 tar ikke stilling til konkrete løsninger, ei heller vil NK64 gjøre det.

  DSB har i Elsikkerhet 71 og Elsikkerhet 72 gitt sine føringer for hvordan de mener kravet om allpolig brudd jfr NEK 400-7-701 skal løses.

 • 411.3.1 ID: 2000
  Jording
  Dato
  Spørsmål

  Hvordan løser vi utgjevning/jording på bygg som ikke armerer betongdekke på grunn, de benytter nå armert betong og det er ingen armering å forbinde.

  Svar

  Utjevningsforbindelser benyttes hovedsaklig for to formål:
  - som et tiltak for beskyttelse mot elektrisk sjokk.
  - som et tiltak for beskyttelse mot elektromagnetiske forstyrrelser.

  For beskyttelse mot elektrisk sjokk har NEK 400 ikke et absolutt krav til utjevningsforbindelse av betongdekke i vanlige nærings- og industribygg. Hovedarmering og betongkonstruksjoner skal tilkobles hovedjordskinnna hvis praktisk mulig, jfr 2. strekpunkt i NEK 400-4-41:2006, avsnitt 411.3.1.2. I byggverk med stålkonstruksjoner bør vi utjevne stålkonstruksjonen i bygget.

  For beskyttelse mot elektromagnetiske forstyrrelse vil det kunne være nødvendig med nettverksutgjevning, se NEK 400-4-44:2006, avsnitt 444. Det er den forutsatte bruken av bygget som vil være avgjørende for om dette er nødvendig eller ikke.

 • 411.6.1.01 ID: 2001
  Stigekabel til VVS-fordeling - Forbrukerkurs
  Dato
  Spørsmål

  Er stigekabel til en 230 V IT VVS-fordeling eller et kompaktaggregat i VVS-teknisk rom å betrakte som en forbrukerkurs?

  Svar

  En VVS-fordeling anses som en del av et ventilasjonssystem, og ventilasjonssystem er å betrakte som en maskin. Et kompaktaggregat er også å anse som en maskin.

  Tilførsler til en maskin er å betrakte som en forbrukerkurs.

  Dersom det er problemer med utkobling av første jordfeil i installasjoner forsynt fra et allment IT fordelingsnett, gir NEK 400-4-41:2006, avsnitt 411.6.1.01 alternative metoder.

 • 411.3.1.1 ID: 2002
  Utjevning av lokalt vannrøropplegg av ledende materiale
  Dato
  Spørsmål

  I rom med varmtvannsbereder er det ofte også montert lokalt vannrøropplegg av ledende materiale.(påveggsmontasje tilgjengelig for berøring).
  Er det krav om egen utjevningsforbindelse til dette lokale vannrøropplegget eller er det akseptabelt at varmtvannsberederens beskyttelsesjording i bevegelig ledning ansees som utjevningsforbindelse? VVB tilkoblet via plugg og stikkontakt.

  Svar

  En av hensiktene med kravet til utjevningsforbindelser gitt i NEK 400-4-41:2006, avsnitt 411.3.1.1 er å sørge for at at alle ledende konstruksjonsdeler som kan inneha et jordpotensial faktisk får det samme jordpotensialet som hovedutjevningsklemmen.

  Tilførselsvannrør av metall kan representere et jordpotensial og skal derfor utjevnes til hovedutjevningsklemmen jfr 411.3.1.1.

  Vannrør i plast ('rør-i-rør') representerer ikke noe jordpotensial, og NK64 har tidligere uttalt i forbindelse med baderom at armaturer tilknyttet vannrør i plast ikke behøver å bli gjenstand for en tilleggsutjevningsforbindelse jfr. NEK 400-7-701, avsnitt 701.411.3.2.6.

  Lokale metalliske vannrør i forbindelse med en varmtvannsbereder hvor vanntilførselen er med plastrør ('rør-i-rør') vil ikke representere et annet jordpotensial enn det som berederen vil tilknyttes via sin beskyttelsesleder. Det er således ikke nødvendig med tilleggsutjevningsforbindelse til slike lokale metalliske vannrør.

 • 412.2.4; 52A.6.1 ID: 2003
  Isolasjon av ledere/kabel i mettallrør
  Dato
  Spørsmål

  Hva er kravet til kabelisolasjon ved referanseinnstallasjonsmetode A1 og A2 i metallrør? Er det tilstrekkelig å benytte PN, eller bør det legges kabel med dobbel isolasjon feks. flertådet PFXP?

  Svar

  NEK 400 stiller ingen spesielle krav til isolasjon av ledere trukket i metallrør, så lenge disse rørene avsluttes i bokser. I slike tilfeller kan man benytte for eksempel PN. Dog må metallrørene jordes da de blir å betrakte som en utsatt ledende del.

  Dersom rørene ikke avsluttes i bokser vil det være behov for ekstra isolasjon ved endene av rørene. Derfor vil man i slike tilfeller benytte ledning/kabel i klasse II, for eksempel PNN.

  Dersom man benytter benytter ledning/kabel som klasse II vil metallrørene ikke bli å betrakte som utsatt ledende del, og veil derfor ikke behøves å jordes. Dog anbefaler NK64 at metallrør jordes i alle tilfeller.

 • 61.3.2 ID: 2004
  Kontinuitet
  Dato
  Spørsmål

  Hvilken grense er akseptabel ved måling av jordkontinuitet?

  Svar

  Det skal være et måleresultat som tilsvarer resistansen i lederen. hensikten er å forvisse seg om at at lederen går uavbrutt (uten andre impedanser i kretsen) frem til klemma i kontakten eller utstyret. Det vil være litt motstand i tilkoblingsklemmene, men det er svært lite.

  Resistansen pr. m. for noen relevant er gitt av følgende tabell:

  1,5 mm2 Cu --> 12,10 mohm/m
  2,5 mm2 Cu --> 7,41 mohm/m
  4,0 mm2 Cu --> 4,61 mohm/m
  6,0 mm2 Cu --> 3,08 mohm/m
  10 mm2 Cu --> 1,83 mohm/m
  16 mm2 Cu --> 1,15 mohm/m

 • 527 ID: 2005
  Brannseksjonering
  Dato
  Spørsmål

  Hvilke krav gjelder for kabelføringer og utstyr i en brannseksjon med REi90 vegger og tak? Seksjonen fungerer som rømningsvei.

  Svar

  NEK 400 omhandler få krav til kabler forlagt i rømningsveier, da slike krav er gitt av nasjonale myndigheter. I Norge er krav til installasjoner i rømningsveier gitt i Teknisk forskrift (TEK) til Plan- og bygningsloven (PBL). Generelt skal kabler ikke skal hindre rømning grunnet røykutvikling og kabler skal heller ikke starte/spre brann.

  I veiledningen til TEK (REN) er det gitt føringer for hvordan kravene i TEK og PBL kan tilfredsstilles:

  Ledningsanlegg skal fortrinnsvis ikke være forlagt i rømningsveier.
  Dersom kabler må installeres i rømningsveier skal en av følgende krav tilfredstilles:
  - føringsveien skal sprinkles;
  - kablene legges bak branncellebegrensende bygningsdel; eller
  - kablene representerer liten brannmotstand (< 50 MJ pr.m)

  NK64 anbefaler at det benyttes halogenfri kabler i rømningsveier.

 • 209.2 ID: 4282
  Tolkning av NEK 400:2014 besluttet i NK64
  Dato
  Spørsmål

  Hvordan skal begrepet "instruert person" forstås?

  Svar

  NK64 har behandlet spørsmål knyttet til forståelsen av begrepet "instruert person" og kommet frem til at det er et behov for å klargjøre premissene som ligger i definisjonen av instruert person gitt i NEK 400-2, avsnitt 209.2. NK64 har også hatt kontakt med DSB slik at det ikke fremstår divergerende forståelser av begrepet. På sitt møte 2006-12-07, vedtok NK64 følgende tolkning vedrørende instruert person:

  I forbindelse med NEK 400 og begrepet "instruert person" legger NK64 til grunn følgende:
  En instruert person skal instrueres eller rettledes av en sakkyndig person.

  For instruksjon gjelder følgende:
  •Det skal foreligge en skriftlig instruks som: ◦Navngir den sakkyndige personen.
  ◦Navngir den instruerte personen.
  ◦Beskriver omfanget av det arbeid som den instruerte personen kan utføre.
  ◦Definerer instruksens gyldighet/varighet.
  ◦Definerer en maksimal tid mellom hver instruksjon.

  •Den sakkyndige personen skal forsikre seg om at den som instrueres er i stand til å etterleve kravene som gjelder for instruert person, jfr definisjonen.
  •Dersom sakkyndig person og instruert person er ansatt i samme virksomhet skal den nedfelte instruksjonen og krav om å gi instruksjon være omfattet av virksomhetens internkontrollsystem.
  •Dersom sakkyndig person og instruert person ikke er ansatt i samme virksomhet skal instruksen og krav om å gi instruksjon være regulert i en avtale mellom virksomheten til den sakkyndige personen og virksomheten til den instruerte personen.

  For rettledning forutsettes følgende:
  •Den sakkyndige personen skal være tilstede under hele rettledingen.
  •Den instruerte personen skal kun utføre de arbeidsoperasjoner som gis ved rettledningen.

 • 521 ID: 1881
  PN i veglysstålmaster
  Dato
  Spørsmål

  Kva type ledning kan ein nytte i ei lysmast(stålmast) mellom Lampa og sikringane inne i stolpen ved bakke ? Kan ein tolke hulrommet inne i mastra som at det er ein kabelkanal og kan då la PN-ledninger henge fritt inne i mastra ?

  Svar

  Stålmast blir å betrakte som forlegning av isolerte ledninger i rør. Ledningene må tåle de ytre påvirkningene de blir utsatt for som fuktighet, strekk/vridninger osv, samtidig som at dette blir en installasjon i klasse I, og må tilfredsstille de relevante krav i NEK 400-4-41:2006.

 • 521.6 ID: 1900
  PN for flere kurser i samme rør
  Dato
  Spørsmål

  Leter etter områder som regulerer bruk av flere kurser i rør når en benytter PN.
  I forbindelse med kontroller har vi erfart at flere kurser er trekt i samme rør frem til skjult punkt. Derfra går de separat.

  Med hensyn til frakobling av kurser ved arbeid på anlegget og rent temperaturmessig må dette være betenkelig.

  Hvor står dette i NEK400?

  Har også vært borti tilfeller med PN i kontorkanal der PN er stripset hver meter.

  Svar

  NEK 400 har ingen spesifikke krav som forbyr å legge flere kurser i samme rør men presiserer derimot i NEK 400-5-52, avsnitt 521.6 at forskjellige kurser lagt i samme rør skal komme fra samme fordeling og være isolert for den høyeste forekommende spenningen.

  Ledningene skal være merket i samsvar med NEK 400-5-51:2002, avsnitt 514.2 og 514.3.

  Temperaturforholdene skal ivaretas ved valg av passende korreksjonsfaktor for parallelle kurser, jf NEK 400-5-52, avsnitt 523 og Tabell 52A-17.

  Det er intet til hinder for legge PN i ledningskanal eller kabelkanaler med lokk som bare kan fjernes ved hjelp av verktøy eller en kraftig håndbevegelse. I tillegg skal kanalen tilfredsstille IP4X eller IPXXD.

 • 43A ID: 1865
  Parallelle kabler med separate vern
  Dato
  Spørsmål

  Hvilke krav gjelder for beskyttelse av parallellkoblede ledere?
  Hva med vern i hver leder? Hva med et felles vern etter?

  Svar

  NEK 400-4-43:2002, tillegg 43A behandler problemene ved beskyttelse av parallellkoblete ledere. Tillegget beskriver mulighetene for å benyttet separate vern i hver leder og drøfter noen av de konsekvenser dette vil ha.

  Bruk av vern i hver leder gir noen spesielle problemstillinger som må ivaretas. Men selv med felles vern er det visse forhold som må ivaretas, særlig med feil i en kabel. Kortslutningsvern skal være plassert foran kabel, ikke på kabelens ende. Overbelastningsvern kan være plassert ved kabelens ende.

  Strømmer vil aldri fordele seg likt når det benyttes mer enn to parallelle ledere. Dette må man ta hensyn til ved beregning av den totale strømføringsevnen. Denne problemstillingen er behandlet i EFI TR 2711 (Forskningsrapport fra Sintef Energiforskning)

  NEK 400 stiller krav til overbelastningsbeskyttelse og til kortslutningsbeskyttelse av kabler. NEK 400 stiller ingen krav til konkrete løsninger.

  For øvrig bør man vel vurdere nytten av et felles vern etter en parallellføring med vern i hver leder. Hvilken merkestrøm skal det ”felles” vernet ha og hva skal den beskytte?

 • 132.10 ID: 1833
  Bryter for frakobling
  Dato
  Spørsmål

  Skal en romtermostat for f.eks styring av gulvvarme ha separat bryter for frakobling? Hvis svaret er ja, kreves det da 3 mm kontaktavstand for bryteren?
  Kan eventuelt automatsikring regnes som bryter hvis den kun bryter kursen som termostaten og gulvarmen står på?
  Vil de eventuelle kravene være forskjellig hvis termostaten styrer gulvvarme på privat bad eller i en vanlig stue?

  Bakgrunn for spørsmålet: Forskriften for utstyret NEK EN 60730 med særforskrifter NEK EN 60730-2-9 stiller ikke krav til bryter eller at monteringsanvisningen skal angi at det kreves bryter med allpolig og 3mm kontaktgap. På markedet er det i dag store forskjeller på produktene. Noen leveres med innebygd bryter, andre leveres uten bryter og noen leveres med bryter som kun bryter styrestrøm. Ved installasjon har vi inntrykk av at det også er store forskjeller i hva som blir gjort.

  Svar

  NEK 400-1:2010, avsnitt 132.10 stiller krav om det i installasjonen skal være utstyr som gjør det mulig å koble fra installasjon, med mer for vedlikehold etc. Kravet innebærer ikke at hvert enkelt utstyr eller system i seg selv skal ha denne muligheten. Det vil eventuelt være produktnormene som stiller slike krav.

  En automatsikring kan fungere som frakoblingsutstyr dersom den tilfredsstiller de kravene som gjelder for slikt utstyr, jfr NEK 400-5-53, avsnitt 536.2. Dette vil produsenten kunne angi.

  I hht NEK 400-7-701, avsnitt 701.512.4.01 kreves det at gulvarme i bad med mer kan frakobles vha en betjeningsbryter. En automatsikring er ikke å betrakte som en betjeningsbryter.

 • 514.3; 810.512.01.7 ID: 1878
  Fargemerking av ledere; Ombygging av tavler
  Dato
  Spørsmål

  Spørsmål 1:
  Fargemerking av faseledere, NEK 400-5-51, avsnitt 514.3.2:

  Fargene angis i rekkefølge brun, svart, grå og det er vel naturlig å anta faserekkefølge L1-L2-L3. Dermed blir L1 brun mens veiledningen til punktet angir sort. I et svar under FAQ bruker dere samme rekkefølge som i veiledningen men jeg har etter hvert registrert at både norsk og utenlandsk kabel med to strømførende ledere nå produseres med en brun og en blå leder mot tidligere en svart og en blå. Tradisjonelt har det vel vært L1-fargen som her er blitt brukt, så spørsmålet blir: Skulle ikke rekkefølgen i veiledningen vært L1:brun, L2:svart, L3:grå?

  Samtidig: EBL installasjons-/tilknytningsregler angir rekkefølgen svart-hvit-brun. Ser dere noen mulighet for at vi her på berget kan bli enige om en felles rekkefølge en gang i framtiden? Det skulle i tilfelle gledet meg meget!

  Spørsmål 2:
  Vedrørende svar på spørsmålet til 810.512.01.07 IP klasse i eksisterende sikringsskap.

  Siste setning i svaret overrasker. Jeg ante ikke at vi kunne fravike NEK 400 på noe punkt selv om vi gjorde oppmerksom på avviket i samsvars-erklæringen. Det er hender jo at det er vanskelig å oppnå det sikkerhetsnivå som normen beskriver men det er ikke umulig.

  Hvis man ikke oppnår fullstendig IP2XC, -hvor går grensen? IP 20? Er det mulig å få tilsvarende ordning for andre bestemmelser i normen?

  Så vidt jeg vet er det slik at vi har full anledning til å fravike normens bestemmelser og krav men da må vi dokumentere at den løsningen vi velger gir tilsvarende sikkerhetsnivå som det normen beskriver. Burde ikke setningen vært utelatt?

  Svar

  Ad spørsmål 1:
  De internasjonale standardene som NEK 400 er basert på stiller ingen krav til faserekkefølge mht fargemerking. Det er kun krav til hvilke farger som kan anvendes. Det er heller ikke i NEK 400 krav om at man må benytte forskjellige farger, det er dog et krav om at faseledere skal være brun, sort eller grå.
  NK64 vil vurdere veiledningen i avsnitt 514.3.2 ved neste revisjon av normen.
  Det er klart en fordel om installasjonsreglene til EBL kunne vært i samsvar med NEK400s anbefalinger. Dog er EBLs installasjonsregler ikke bindende i forskriftssammenheng, men styrt av den privatrettslige avtale mellom everk og installasjonseier.

  Ad spørsmål 2:
  Det er forskriftenes sikkerhetsnivå som skal tilfredsstilles. Dersom NEK 400 inneholder et krav som vanskelig lar seg gjennomføre i den aktuelle situasjon, er det den faglige vurderingene til installatør/montør som er avgjørende og om han/hun mener at sikkerheten i FEL er ivaretatt og er i stand til å dokumentere at sikkerheten er ivaretatt. I den konkrete saken er det vist til NEK 400-8-810, avsnitt 810.512.01.07 som gjelder ombygging av tavler.

 • 701.53.08 ID: 1943
  Topolt brudd SELV
  Dato
  Spørsmål

  Er ofte oppe i diskusjoner vedr. topol bryter på 12V downlights bad. Normen sier at allpolig brudd på fast installasjonsmateriell.
  Downlights 12V på bad er normalt i sone 3 eller utenfor. Trafoene står normalt over himling, definert som annet rom enn bad? Er det krav til topol bryter i en slik installasjon?
  Kan en eventuelt definere kurssikring/jordfeilbryter som allpolig brudd hvis det dokumenteres opplæring av sluttbruker?

  Svar

  NK64 har foretatt en endring av NEK 400-7-701:2002, avsnitt 701.53.08. Dette avsnittet lyder nå:

  'Fast elektrisk utstyr i samsvar med 701.55 skal kunne allpolig frakobles ved hjelp av betjeningsbrytere dersom:
  • utstyret ikke forsynes via SELV; eller
  • uystyret forsynes via SELV og når sikkerhetsstrømkilden kan bli tilgjengelig fra det aktuelle rommet.'

  Dette innebærer et krav om allpolig brudd for SELV-belysningen dersom sikkerhetstransformatoren er plassert over himling og er tilgjengelig fra baderommet ved å fjerne en lampe eller lignende.

  NK64 har også vurdert om en automatsikring kan betraktes som en betjeningsbryter, og ga da følgende svar:

  ”En betjeningsbryter skal være lett tilgjengelig. En automatsikring plassert i et sikringsskap er ikke lett tilgjengelig for det formål å kunne betjene (slå av/på) en belastning”

 • 513.1 ID: 1868
  Luftinntak driftsbygning
  Dato
  Spørsmål

  Luftinntak i driftsbygning, inntaksboks plassert ca 4-5 m over gulv på gavlvegg. Inntaket skal i hht ref. NEK 400 plasseres slik at det er lett tilgjengelig for betjening, tilsyn og vedlikehold. NEK 400 sier kun at det skal være lett tilgjengelig, den sier ingen ting om krav til arrangement (stier/leider/plattform o.l.). Hvilke krav/forskrift/retningslinjer gjelder for konstruksjon av plattform/leidere o.l.? Og hva er eventuelt kravet?

  Svar

  Der er riktig at NEK 400-5-51:2002, avsnitt 513.1 krever at alt elektrisk utstyr skal anordnes slik at betjening, tilsyn og vedlikehold skal være så enkelt som mulig.
  Det er utenfor rammen for NEK 400 å gi detaljerte føringer for hvordan slik tilgjengelighet skal være. Normen gir sikkerhetskrav, ikke detaljerte løsninger.
  NEK 400-8-810:2002, avsnitt 801.513 krever plass foran tavler samt at tilkomsten til tavlene skal være uten bruk av flyttbare stiger.

  En inntaksboks hvor det kun sitter et kortslutningsvern/overbelastningsvern er ingen fordeling/tavle da det ikke fordeler energi på forskjellige kurser, jfr definisjon i NEK 400-2. Dog skal denne inntaksboksen kunne inspiseres av DLE og ved ved eventuelle inspeksjoner gitt av et internkontrollsystem.

 • 559.5.3 ID: 1918
  Bruk av varmebestandige kabler
  Dato
  Spørsmål

  I NEK 400-5-55,:2002, avsnitt 559.5.3. står det at ledninger og kabler skal ære i overenstemmelse med EVENTUELL temperaturmerking på armaturene. Er det ikke krav til varmebestandige tilførselsledninger ('mellom kassene') ut fra klemmer på downlight montert i kasser i tak, med mindre lysarmaturen er merket med temperaturmerking over 70 grader.

  Svar

  NEK 400-5-55:2002, avsnitt 559.5.3 stiller i 4. strekpunkt krav om bruk av varmebestandige ledninger dersom det mangler informasjon om temperaturmerking med mer. Likeledes stiller avsnitt 559.5.2 krav om at kravene i avsnitt 559.5.3 skal tilfredsstilles dersom det føres ledninger inn i armatur.

  Generelt gjelder at kabler/ledninger skal velges slik at de er tilpasset de ytre påkjenningene de utsettes for, samt at produsentens montasjeanvisninger følges. Dersom de ytre påkjenningene (i dette tilfelle lyskasser med mer) tilsier at det bør benyttes varmebestandige kabler så må slike kabler benyttes.

  Det er ikke vanlig å kreve varmebestandige ledninger/kabel som tilførselskabel til en armatur. Dersom kabelen/ledningen føres forbi en armaturs forkoblingsutstyr , må ledningen/kabelen ha isolasjon som tilsvarer armaturens temperaturmerking.

 • 715.422.01 ID: 1968
  Bruk av spotkasser
  Dato
  Spørsmål

  Er det krav om bruk av 'spotkasser' ved installasjoner av lavvolt halogen i faste himlingskonstruksjoner? Eller er det nok å fjerne isolasjonen rundt spotlighten etter de mål som er krevd i monteringsinstruksen?

  Svar

  NEK 400:2002 har ingen konkrete krav som tilsier at det er nødvendig å benytte ”spotkasser” ved installasjon av lovvolt halogen i faste himlingskonstruksjoner.
  Generelt så skal alt utstyr monteres i samsvar med produsentens montasjeanvisninger. Avsnitt 715.422.01 sier klart fra at slike montasjeanvisninger skal følges når montasjen er i områder med brannfare pga bearbeidede eller lagrede materialers egenskaper.

  For øvrig må man ta hensyn til den varmen som halogenlampene vil utvikle slik at temperatur på ledninger og omgivelser ikke blir for høy.

  NK64 anbefaler at man benytter spotkasser for å opprettholde luftrommet omkring lampene, uansett spenningsnivå.

 • 522.2 ID: 1858
  Skjult ledningsanlegg
  Dato
  Spørsmål

  Er det tillatt å legge skjult ledningsanlegg i samme felt som strålevarmeelementer, i tak?

  Svar

  NEK 400:2002 har ingen konkrete krav som tilsier at ledningsanlegg ikke kan legges i samme felt som strålevarmeelementer, så lenge produsenten av strålevarmeelementene ikke angir at så ikke må gjøres.

  Hvis man legger ledningsanlegg i samme felt som strålevarmeelementer må man å ta hensyn til den omgivelsestemperatur som vil bli i taket (feltet) og korrigere strømføringsevnene deretter.

 • 546.2 ID: 1912
  PEN-leder tverrsnitt
  Dato
  Spørsmål

  1. Medfører kravene i NEK 4005-52:2002, avsnitt 546.2.1 at det kreves minimum 10 mm2 hovedkabel ved inntak, der splitting av PE og N foretas på overbelastningsvernet?

  2. Vil kravene i NEK 400-5-54:2002, avsnitt 546.2.2 utelukke PFSP 3x.... +j der jording ligger som skjerm under ytterkappa på kabelen?

  Svar

  NEK 400-5-54:2002, avsnitt 546.2.1 krever at PEN-leder enten er:
  - 10 mm2 CU; eller
  - 16 mm2 AL; eller
  - 4 mm2 CU forutsatt konsentrisk leder (dvs skjerm) og doble forbindelser ved skjøter/termineringer.

  Dette vil som regel innebære at ledertverrsnittet blir minst 10 mm2 CU på kabelen foran hovedbryter/vern hvor overgangen til TN-S skjer.

  NEK 400-5-54, avsnitt 546.2.1 krever at PEN-leder er isolert. Isolering av PEN-leder skal beskytte mot vagabonderende strømmer i bygningskonstruksjonen. Bruk av en PFSP kabel er ikke noe problem selv om skjermen ikke har egen isolasjon.

 • 701.753 ID: 1948
  Varmekabel over membran - Våtromshåndboken
  Dato
  Spørsmål

  Enkelte varmekabler er anbefalt å legges oppe på membran. I våtromshåndboka står det at dette er fy fy fordi varmekabler kan bli liggende i utsatt miljø. En annen sak er kunder som ved flisleggermurer allerede har lagt grunnarbeidet med membran ferdig for så å få elektriker til å legge kabel oppe på membranen.
  Hva mener NEK 400 om slike forhold?

  Svar

  NEK 400:2002 har ingen konkrete forlegningskrav til varmekabel i bad, med unntak av krav om netting over varmekablene/varmeenhetene som ikke er forsynt med SELV eller har egen metallisk kappe eller skjerm, jfr NEK 400-7-701:2002, avsnitt 701.753. NEK 400-7-753:2002 forutsetter at varmeenheter monteres i samsvar med fabrikantens montasjeanvisninger.

  Alt utstyr skal være tilpasset de ytre påkjenningene de utsettes for, så også varmekabler som monteres over membran. Det er produsenten som i sin montasjeanvisning må beskrive hvordan varmeenhetene skal monteres, og hva slags ytre påkjenningen varmeenhetene kan utsettes for. Mange produsenter anbefaler at membran legges over varmekabler for å unngå problemer som kan oppstå pga såpeholdig vann med mer.

  For øvrig er beskrivelser gitt i våtromshåndboken fra Elforlaget forfatters ansvar. NEK og NK64 har ingen forpliktelse i forhold til disse håndbøkene.

 • 753.413 ID: 1971
  Jordfeilbryter foran varmeenheter
  Dato
  Spørsmål

  Det er krav om jordfeilbryter 30mA for alle varmefolie og varmekabelanlegg. (Gang, stue etc.). Dette gjelder for alle nettsystemer (IT, TT, TN-C-S). Hvorfor er det ikke krav til jordfeilbryter på f.eks. vv-tank, varmeovner, vetilasjonsanlegg, sirkulasjonspumper, etc?

  Svar

  NEK 400-7-753:2002, avsnitt 411 og 412 gir dessverre ingen forklaring til kravet om jordfeilbryter. Generelt så vil ikke normer alltid gi en forklaring til kravene.

  Kravet til foranstående 30 mA strømstyrt jordfeilvern er ment som en tilleggsbeskyttelse (se avsnitt 753.412). Årsaken til dette ligger i mulighetene for gjennomspikring/-boring hvor faren for elektrisk sjokk da er stor. Det er mindre sannsynlig at man vil gjennombore en varmtvannstank, varmeovn med mer.

  For øvrig inneholder NEK 400-4-41:2002, avsnitt 411.6.1.01 krav om utkobling av 1. jordfeil i en installasjon tilknyttet et allment IT distribusjonsnett.

 • NEK 400 ID: 1822
  Retningsbestemte stikkontakter i TN
  Dato
  Spørsmål

  Hva er grunnen til at det ikke er krav til retningsbestemte stikkontakter (16A) i 230/400 V TNS boliginstallasjoner? Er ikke det slik at utstyr som blir tilkoblet forutsetter dette når de kun har 1-polt sikkerhetsfunksjon i faseleder og ikke i N leder?

  Svar

  NK64 har ingen god begrunnelse, men kan gi følgende bakgrunnsinformasjon:

  I CENELEC har man lenge arbeidet med å få til en standard for stikkontakter, men det har ikke vært mulig å komme frem til en felles løsning, med unntak av Europluggen. Dette innebærer at stikkontakter lages i henhold til nasjonale normer. De skal ikke CE merkes men sertifiseres etter nasjonal norm. I Norge benyttes de såkalte Schuko-systemet som jo ikke er posisjonsbestemt.

  Norske myndigheter har vært bekymret for bruken av utstyr med kun bryter i en pol. Utstyret vil fortsatt være spenningssatt med bryter i AV posisjon når det tilkobles et IT fordelingssystem. Dette problemet er imidlertid ikke bare knyttet til et IT fordelingsnett, men og i et TN og TT hvor det anvendes stikkontaker og plugger som ikke posisjonsbestemte.

  IEC TC61 har i normen IEC 60335-1 : 2001 og IEC 60335-1, Amendment 1 : 2004 innført forskjellige tester som skal sikre at jordfeil og andre typer feil internt i produktet skal føre til at produktet frakoples (gjelder alle faseledere + N). Dvs. at sikkerhetsfunksjoner skal bygges inn i selve produktet. Frakopling skal ikke baseres på sikkerhetsfunksjoner i selve installasjonen.

 • 514.3.1.1 ID: 1877
  Flere kurser i samme kabel og fargemerking N-leder
  Dato
  Spørsmål

  Kan man bruke en PFSP 4x2,5/2,5 og sikre den med to enfase 230V kurser på et 400V TN-Nett?
  Er det et krav på enfase kurser i et TN-anlegg at N-leder skal være blå?
  (Slik jeg tolker håndboken 230/400 TN-anlegg fra elforlaget er det ikke det)

  Man må selvfølgelig ta en risikovurdering mtp. samtidighetsfaktor og strømføringsevne slik at man tar høyde for den ekstra varmen som dette medfører i kabelen.
  Ellers utføres installasjonen som nevnt i punkt 6.1.5.3 side 165 i Montørhåndboka NEK 400:2002

  Svar

  NEK 400:2002 inneholder ingen krav som tilsier at det ikke er mulig å føre to forskjellige kurser i samme kabel. Det må dog sørges for skikkelig merking.

  N-leder skal være blå i samsvar med NEK 400-5-51:2002, avsnitt 514.3.1.1. Dette innebærer at dersom det fremføres to enfase kurser 230 V i et TN system, må kabelen inneholde to blå ledninger.

  For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at det er forfatter som er ansvarlig for innholdet i håndboken fra Elforlaget.

 • 422.3 ID: 1854
  Nasjonale regler når det ikke er støv tilstede
  Dato
  Spørsmål

  Hvilke relevante internasjonale regler tenkes det på i dette avsnittet?

  Svar

  I det internasjonale standardiseringsarbeidet vil det for enkelte forhold være behov for å kunne ta reservasjoner mht nasjonale regler. Den setningen som da er lagt inn i normen er for å klargjøre overfor leseren at det kan finnes spesielle nasjonale regler som vil kunne være styrende i forbindelse med det aktuelle forhold/krav.

  I den konkrete saken vil det kunne finnes nasjonale regler i de forskjellige land som settes av myndighetene. I Norge vil det først og fremst være Plan og Bygningsloven som er relevant, samt eventuelle andre forskrifter fra DSB.

 • 434.2 ID: 1863
  Luftinntak
  Dato
  Spørsmål

  Et everk har levert et luftinntak uten at denne er sikret mot kortslutning.
  Det planlegges å monter en kabel PFXP3x16mmq fra inntak til kombinert vern (OV/KV) i sikringsskap. Lengda på denne kabel er under 3 meter.
  Kabel skal utført i kl.2 (dobbelisolert) både gjennom gjennomføring i vegg og intern i sikringsskap.

  Spørsmål er om dette er i.h.h.t gjeldene regelvern, normer?

  Svar

  NEK 400-4-43:2002, avsnitt 434 inneholder krav til beskyttelse mot kortslutninger. Kravene til plassering av kortslutningsvern er gitt i NEK 400-4-43:2002, avsnitt 434.2, hvor avsnitt 434.2.1 spesifiserer kravene som må være tilfredsstilt for at kortslutningsvernet ikke skal være plassert ved kabelens/ledningens begynnelse. En må selv vurdere om en valgt løsning tilfredsstiller de kravene som er stilt.

  Konkret vil dette innebære at kabelen skal være jord- og kortslutningssikkert forlagt frem til vernet samt at faren for brann er redusert til et minimum. Klasse II kabel er ikke automatisk å betrakte som en jord- og kortslutningssikker forlagt kabel. En må også ta med i betraktningen everkets stikkledning.

  For øvrig informerer DSB at den skisserte løsningen ikke lenger aksepteres av dem.

 • 701.53.05 ID: 1935
  Brytere i område 3
  Dato
  Spørsmål

  I NEK 400-7-701:2002, avsnittene 701.53.01 - .04 er det spesifisert at bryter(230V) ikke skal benyttes.
  I avsnitt 701.53.05 står brytere ikke nevnt. tolker dette som at bryter er tillatt plassert i område 3 på samme måte som utenfor område 3 i baderommet?

  Svar

  NEK 400-7-701:2002, avsnitt 701.53.05 spesifiserer krav til stikkontakter som skal monteres i område 3. NEK 400-7-701:2002 har ingen spesifikke krav til montasje av brytere i område 3 unntatt kapslingskravene gitt i avsnitt 701.512.2. Brytere for SELV kan monteres i område 2 i samsvar med NEK 400-7-701:2002, avsnitt 701.53.04. Brytere for SELV med spenning maksimalt 12 V AC kan monteres i område 1 i samsvar med NEK 400-7-701:2002, avsnitt 701.53.03.

 • 701.55.03 ID: 1944
  Stikkontakt i område 3 for utstyr i område 2
  Dato
  Spørsmål

  I områdene 1 og 2 kan følgende fast monteres osv.annet fastmont ...som det bare er praktisk mulig ...

  Hvordan stiller det seg til en stikkontakt montert iht NEK400 i område 3 med jfb30mA, tiltenkt vaskemaskin som opplagt kommer i område 2, eller også er tegnet i område 2 på arkiutekttegning.

  Svar

  NEK 400-7-701:2002, avsnitt 701.53.05 spesifiserer krav til stikkontakter som skal monteres i område 3, hvilket innebærer bruk av skilletransformator (elektrisk adskillelse), SELV, eller 30 mA jordfeilvern. NEK 400-7-701, avsnitt 701.55.04 stiller krav om 30 mA jordfeilvern for fastmontert utstyr som det bare er praktisk mulig å plassere i område 2. Sammenholdes disse to avsnittene, bør det ikke innebære noen fare ved å montere stikkontakt i område 3 for utstyr i område 3 når stikkontakten er beskyttet med 30 mA jordfeilvern.

 • NEK 400 ID: 1821
  Neonlysanlegg
  Dato
  Spørsmål

  Nytt neonlys.
  Skal dette på egen kurs, som i FEB91 med rød 2.pol bryter og sikr, eller kan man kople seg inn på eks. sikringskurs med stikkontakter, og male sikr og bryter rød?

  Svar

  NEK 400:2002 har ingen spesifikke krav til neonlys eller lysrøranlegg med spenning over 1000 V. De generelle kravene i NEK 400-1 … NEK 400-6 gjelder.

  Det finnes en egen norm for lysrøranlegg (NEK EN 50107 : 1998 “Signs and luminous-discharge-tube installations operating from a no-load rated output voltage exceeding 1kV but not exceeding 10 kV”).

 • 434.3 ID: 1864
  Kortslutningssikker forlegning generator
  Dato
  Spørsmål

  Problemstillingen gjelder kabel mellom en generator og hovedtavle.

  I 434.3 står det at kortslutningsvern kan sløyfest, når dette vernet finnes i kontrollpanelet, underforutsetning at kabelen installeres slik at fare for kortslutning er redusert til et minimum.

  Så er det spørsmålet reiser seg, i under punkt a). Her henvises til 434.2.1. Gjelder lengde grensen på kabelen fortsatt 3m?

  Svar

  NEK 400-4-43:2002, avsnitt 434.3 stiller som betingelse for å utelate kortslutningsvern at faren for kortslutning skal være redusert til et minimum og at ledningsinstallasjonen ikke skal være nær brennbart materiale. Henvisningen i parentes som er gitt til avsnitt 434.2.1 er ment som et eksempel på hvordan faren for kortslutning kan reduseres til et minimum.
  NEK 400-4-43:2002, avsnitt 434.2.1 stiller som et av kravene som må tilfredsstilles for å plassere kortslutningsvern et annet sted enn ved kursens begynnelse at ledningslengen uten kortslutningsbeskyttelse er være maksimalt 3 m. Kravet til maksimalt 3 m er ikke absolutt mht utelatelse av kortslutningsvern, men det gir en sterk indikering på at ledningsføringen når kortslutningsvern utelates bør være korte.

 • 52C ID: 1894
  Forlegning i mur
  Dato
  Spørsmål

  NEK 400 er mer fleksibel enn de gamle forskriftene når det gjelder valg av forlegningsmåte/kabeltype.

  1) Skjult forlegning av kabel:
  Siden det nå er tillatt å mure inn kabel, er det da noe i veien med å f.eks. slisse inn kabel i vegg, eller legge kabel bak permanent festet list? det er jo ikke lettere å vedlikeholde/skifte ut en innmurt kabel (som ikke synes) enn en som er skjult bak list e.l.?

  2) Gamle røranlegg uten bokser ('sløyfeanlegg'):
  For ca.15 år siden fantes det en ledningstype kalt PNN (ekstraisolert PN) som var beregnet for gamle røranlegg hvor det var økt fare for skade på ledning ved inntrekking. Denne ledningstype finnes ikke lenger. Hva brukes i dag?

  Svar

  Ad. 1)
  NEK 400-5-52:2002, tabell 52C beskriver en del installasjonsmetoder. Tabell 52C er ikke fullstendig, det vil alltid finnes andre installasjonsmetoder. Installasjonsmetodene 12, 13, 14 i tabell 52C indikerer at det er mulig å forlegge ledninger i gulvlister og lignende. Dette indikerer at det er mulig å forlegge kabel skjult i i/bakom lister eller på andre måter. Det forutsettes imidlertid at ledningene er lett tilgjengelig for tilsyn og vedlikehold. Lister bør derfor i slike tilfeller ikke spikres fast. Forøvrig gir NEK 400-4-42:2002, avsnitt 422.4 klare retningslinjer for installasjon av kabel i brennbare konstruksjoner. Kabler forlagt fritt i vegg eller innkapslet i vegg/veggkonstruksjoner må være beregnet for slik forlegning.

  Ad 2)
  PNN var (er) en ledning med dobbelt isolasjon. Dersom det i rør av metall legges ledninger uten dobbel isolasjon, blir det metalliske rørsystemet å betrakte som en utsatt ledende del og skal følgelig forbindes til installasjonen hovedjordskinne. Det må da også sørges for annen ekstra beskyttelse ved overgang fra rør til luft, for eksempel ved å benytte en beskyttelsesstrømpe i overgangene.

 • 411.6.2 ID: 1847
  Krav til jordelektrode i IT
  Dato
  Spørsmål

  Hva er kravet til max overgangsmotstand for jordelektroden når det benyttes jordfeilbrytere på alle kurser?
  Kan tabell 8.10 i sluttkontrollhåndboka til Nelfo benyttes? Eller er det formelen i NEK 400 411.6.2.01 som skal benyttes?

  Svar

  NEK 400-4-41:2002, avsnitt 411.6.2.01 spesifiserer krav til jordelektroden dersom man ikke skal ha utkobling, dvs. at man krever at berøringsspenningen holdes under 50 V.
  Dersom hele installasjonen som er dekket av jordelektroden er beskyttet med et eller flere strømstyrt jordfeilvern kan man legge til grunn den største av jordfeilvernenes merkeutløsestrøm til grunn for dimensjonering av jordelektroden i samsvar med 411.6.2.02. Dette forutsetter imidlertid at inntaksledning, sikringsskap/fordeling samt eventuelle stigekabler er beskyttet av et av de aktuelle strømstyrt jordfeilvernene, med mindre klasse 2 er benyttet for disse. Se også veiledning i 411.6.2.01

 • 753.424.3.1 ID: 1970
  Krav til w pr m2 i brennbare gulv
  Dato
  Spørsmål

  Er det gitt ei max grense for W/m2 i brennbare gulv i NEK 400?

  Svar

  NEK 400:2002 inneholder ingen spesifikke krav til w/m2 for brennbare gulv. De spesifikke kravene til varmekabel/-anlegg for gulv og/eller tak er gitt i NEK 400-7-753:2002. Kravet som skal tilfredsstilles er at gulvet ikke skal oppnå en temperatur høyere enn 80OC. (NEK 400-7-753:2002, avsnitt 753.424.01) samt at montasjeanvisninger fra varmekabel/-elementenes fabrikant/leverandør skal følges.
  Fabrikkant / leverandør må kunne dokumentere at angitt forlegningsmåte / metode ikke vil kunne føre til høyere temperatur enn 80 OC i brennbare konstruksjoner, dette gjelder også ved eventuelle feil. Myndighetene kan kreve denne dokumentasjon fremlagt. Dokumentasjon kan for eks. være utarbeidet av anerkjent testinstitusjon.

 • 513.1 ID: 1869
  Plassering av KV og tilgjengelighet
  Dato
  Spørsmål

  Vi har fått rapport på eit kortsluttningsvern som er montert oppe på ein låvevegg rett innforbi luftstrekket. Dette KV er ikkje lett tilgjenglig og tilsynet krev no at der vert montert ein plattform m/rekkverk og faste trinn opp til plattformen. Dei henviser til FEL §17 og NEK 400, avsnitt 513.1 Kunden vil ikkje montere dette p.g.a at vi har forklart han at det kunn er sakkunnige personar som skal betjene KV og at det er svært sjeldan at det skal betjenast eller må reparerast. Vidare meinar han at sakkunninge personar bør kunne klare å nytte stige dersom det skulle bli behov for betjening eller reperasjon. Vi er ikkje heilt ueinige, men ser helst at det vert montert plattform og trinn. Vi ynskjer Dykkar syn på saken før vi på nytt trek eit møte med bonden for å få han til å lage til ein plattform og trinn.

  Svar

  NEK 400-5-51:2002, avsnitt 513.1 krever at alt utstyr skal være lett tilgjengelig.

  NEK 400-8-810:2002, avsnitt 810.513 krever at tavler skal være lett tilgjengelig for betjening og skal kunne betjenes uten bruk av flyttbare stiger. Videres kreves det i avsnitt 810.513.03 minst 0,7 m plass foran en tavle.

  Kortslutningsvern i forbindelse med et luftinntak er ikke å betrakte som en fordeling. Utstyr som må betjenes via stige er ikke å betrakte som lett tilgjengelig utstyr. Det er viktig at en evt. betjening kan foregå på en sikker måte, selv om det er sakkyndig betjening.

  Disse betraktninger gjelder kun for nye installasjoner.

 • NEK 400 ID: 1823
  Rehabilitering og jordete stikkontakter
  Dato
  Spørsmål

  Hvilke krav gjelder for stikkontakter ved rehabilitering av installasjoner før NEK 400?

  Svar

  NEK 400 gjelder for nye installasjoner, og krever at det kun anvendes stikkontakter med jord i nye installasjoner. Kravene som gjør det mulig å benytte ujordete stikkontakter (klasse 0 utstyr) er blitt strammet inn slik at det i praksis ikke lar seg benytte (I nyere utkast til norm er bruk av ujordete stikkontakter kun tillatt brukt i områder som kun er beregnet for sakkyndig betjening).
  DSB har i Elsikkerhet 62 (2002-12) gitt klare føringer for når man ved en rehabilitering må bygge om installasjonen til nye forskrifter/normer. Tilsvarende gir Elsikkerhet 63 retningslinjer for ombygning av sikringsskap. Ut fra den kortfattete beskrivelsen kan det være vanskelig for oss å gi eksakt svar. Det anbefales at man studerer Elsikkerhet 62 og 63, og vurderer opp mot den konkrete situasjonen.

  Elsikkerhet 62 og 63 er tilgjengelig vis DSBs hjemmesider.

 • NEK EN 60439 ID: 1832
  Apparatinntak på glassfiberskap
  Dato
  Spørsmål

  Vedr. installasjoner i skap på vogntog ( glassfiberskap på trailere). Vår bedrift produserer glassfiberskap for transportbransjen. I noen tilfeller monteres apparatinntak 16A utvendig - kabel inn til en stikkontakt. Spørsmål: Er dette en forsvarlig inst? Spørsmålet ønskes vurdert i forhold til jordvern. Arbeidet utføres av elektrofagfolk.

  Svar

  Dette spørsmålet går egentlig litt utover det NK64 normalt svarer på. Det finnes en egen norm som gjelder for utforming av tavler/skap, NEK EN 60439-serien. Så lenge den skisserte løsning tilfredsstiller kravene i denne normen er alt ok. For øvrig antar vi at selskapet som en produsent må levere skap i samsvar med forskrift om elektrisk utstyr samt relevante normer, for eksempel NEK EN 60439. Vi påpeker at man må ta hensyn til de særskilte ytre påvirkninger som vil være for slike skap.

 • 709.530.02 ID: 1956
  Stikkontakter marinaer
  Dato
  Spørsmål

  Jeg tolker normens 709.530.02 som at det skal kun være en stikkontakt pr. kurs (overstrømsvern), og kontakten skal være av industritype. Dvs. at ”vanlig” tett dobbelkontakt ikke kan benyttes. Og det skal være en jordfeilbryter pr. 3 kontakter. Hva med IP-grad? Vanlige rundstiftkontakter er jo kun IP44. Hva om disse monteres i uttakssøyler som beskytter mot direkte vannsprut bølgeskvett, ol.?
  Det er aktører i markedet som selger fordelingsbokser med vanlige stikkontakter beregnet for bruk ombord i fritidsbåter, og det har også vært opplyst at disse kunne benyttes på land ( i ”hjemmelagede” uttakssøyler).
  Hva med montasjehøyde på en flytebrygge?

  Svar

  NEK 400-7-709:2002, avsnitt 709.512.1 stiller krav om IP44 som minimums kapslingsgrad for utstyr i marinaer. Dog gis det krav relatert til forskjellige ytre påvirkninger.
  Veiledning i dette avsnittet tilsier at stikkontakter i mange norske marinaer skal ha IPX6. Man bør dog gjøre en risikovurdering og vurdere om andre beskyttelsestiltak ivaretar de påkjenninger som ligger til grunn for IPX6.
  NEK 400-7-709:2002 har ingen spesielle krav til montasjehøyder. Generelt skal utstyr plasseres slik at de ikke tar skade samt at de skal være egnet for de ytre påkjenninger det utsettes for.

 • 701.512.4.01 ID: 1928
  Topolt brudd for nødlys.
  Dato
  Spørsmål

  Er det krav til 2-polig brudd på nødlys i bad ? Dersom det er 2-polig brudd kan ikke ladefunksjonen for nødlyset ivaretas. Og er det forskjell på frittstående ledelys og ledelys som er integrert i armaturen?

  Svar

  NEK 400 har |ingen generelle krav til nødlys i baderom. Et krav til nødlys i baderom må følge som en konsekvens at baderommet er en del av medisinske områder jfr. NEK 400-7-710. NEK 400-7-701, avsnitt 701.512.4.01 krever at det skal være mulig å allpolig frakoble fastmontert utstyr ved hjelp av en betjeningsbryter. Kravet til allpolig frakobling skal gi et spenningsløst anleggs ved feil, reparasjon, vedlikehold, utskifting mm. Det er intet til hindre for å benytte en enpolt betjeningsbryter for lys/nødlys i tillegg til den betjeningsbryteren som skal gi det allpolige bruddet.

 • 521.5 ID: 1899
  Separat N-leder til fordeling.
  Dato
  Spørsmål

  Er det tillatt å legge separat N-leder til en underfordeling?

  Svar

  NEK 400-5-52 inneholder ingen krav til at N-leder skal ligge under samme kappe som faselederne så lenge de ikke er omsluttet av et ferromagnetisk materiale, jfr. Avsnitt 521.5. N-leder skal være merket med BLÅ farge i samsvar med NEK 400-5-51, avsnitt 514.3.1.1 og 514.3.3. Så fremt det ikke benyttes enleder-kabler som ikke leveres med blåfarget isolasjon, skal N-leder være merket blå i hele kabelens lengde. NK64 vil ikke anbefale en løsning med separat forlagt N-leder uten at denne er stripset fast til eller revolvert med de andre faselederne. Dette for å unngå ubalanse i feltene rundt lederne og bedre kontroll på strømfordeling og impedanser i overføringen. NK64 er også av den oppfatning at PE-leder skal legges sammen med de øvrige lederne i kursen. Normkomiteen er kjent med at DSB i slike tilfeller krever at PE-leder skal stripses til faselederne. NK64 anbefaler ikke å anvende den skisserte løsning.

 • 810 ID: 1856
  Tavler som egen branncelle
  Dato
  Spørsmål

  Beskriver NEK 400, FEL eller 'tavlenormen' noen generelle krav om motstanden til brannspredning for apparattavler, apparatstativer og fordelingsskap?' '(Er det dekning for (i gamle eller nye forskrifter/ normer) oppfatningen om at tavler/sikringsskap altid skal være egen branncelle minst B30?)'

  Svar

  NEK 400 inneholder ingen spesifikke krav til brannbestandighet til tavler/fordelinger. Vær oppmerksom på at NEK 400-4-42, avsnitt 422 ikke gjelder for valg og montasje av installasjoner i rømningsveier. Det forutsettes at bygningsforskriftene, dvs Plan- og bygningsloven, her har detaljerte krav som skal følges. NEK 400-8-810 har ingen spesifikke krav til tavler mht brannbestandighet. NEK 400-8-810 forutsetter at slike eventuelle krav er nedfelt i NEK EN 60439 serien. NK64 er ikke kjent med at det ligger krav til brannbestandighet om at fordelinger skal utgjøre en branncelle minst B30. Generelt gjelder at intet utstyr skal representere risiko for brann i nærliggende gjenstander og materiale (NEK 400-4-42, avsnitt 421.1). Ut fra det ovenstående kan vi ikke se at NEK 400 gir dekning for å hevde at tavler alltid skal være egen branncelle minst B30. Vi er for øvrig kjent med kravene gitt i vedlegg I i fel, som jo heller ikke krever at selve tavlen/fordelingen skal være klasse B30. I fel Vedlegg I heter det: ”Tavler/skap/fordelinger skal være: - utført av ubrennbart og mekanisk motstandsdyktig materiale; eller - utført av annet materiale godkjent for formålet; eller - plassert i egen branncelle minst av klasse B 30.”

 • 411.3.1.2 ID: 1826
  Tverrsnitt hovedutjevningsleder
  Dato
  Spørsmål

  På forbrukskurser ved et alment IT distribusjonsnett med flere abonnenter er ett av tiltakene for beskyttelse mot elektrisk sjokk ved enhver jordfeil automatisk utkobling ved hjelp av strømstyrt jorfeilvern. Hvis man ser dette i sammenheng med krav stilt i NEK 400-4-41 avsnitt 411.3.1.2 hvor dimensjoneringen av hovedutgjevningsforbindelser til bygningskonstruksjoner etc utføres i samsvar med NEK 400-5-54, virker det urimelig å dimmensjonere etter halvparten av største beskyttelseleder i installasjonen dvs dimmensjonert etter påkjenning av kortslutningsenergien fra jorfeil nr 2, når man vet at det aldri kan forekomme dobbel jordfeil. Hva er egentlig intensjonen bak dette kravet? Her tenkes det på anlegg med en fordeling, jordfeilvern på alle utgående kurser og 25mmq cu som største utgående beskyttelseleder.

  Svar

  NEK 400-4-41, avsnitt 411.3.1.2 krever at hovedutjevningsforbindelse skal dimensjoneres i samsvar med NEK 400-5-54. NEK 400-5-54, avsnitt 544.1.1 inneholder krav til ledertverrsnitt for hovedutjevningsforbindelsen. NEK 400-5-54, avsnitt 544.1.1 spesifiserer ikke at hovedutjevningsledere skal dimensjoneres med basis i feilstrøm og tålegrense for oppvarming av ledertverrsnittet. Avsnitt 544.1.1 spesifiserer kun hva ledertverrsnittet skal være i forhold til ledertverrsnitt for største beskyttelsesleder i installasjonen. Hensikten med en utjevningsleder er først og fremst at den skal jevne ut mulige potensialforskjeller (les spenningsforskjeller). Av den grunn er det påkrevd at impedansen mellom de ting som skal utjevnes ikke er for stor. Herav følger at kravet til minste ledertverrsnitt for hovedutjevningsforbindelses er utformet slik det er.

 • 514.3 ID: 1875
  Merking av PEN-leder
  Dato
  Spørsmål

  Vi har en diskusjon gående om merking av blå leder. Vi mener at en leder farget blå kan benyttes som beskyttelsesleder hvis den merkes med gul/grønn i kabelendene. Da er vel ikke lenger lederen farget blå, men gul/grønn. At lederen er farget blå i kabelen er vel ikke relevant i denne saken, siden det ikke står 'gjennom hele lengden' som for PEN leder i 514.3.1.3. Andre mener at blå leder ikke er lov å merke om. Denne problemstilling har dukket opp i forbindelse med inntak i TN-nett. Vi har brukt 5-leder kabel fra kobl.pkt ute og inn til fordeling. Vi har altså skjøtt L1, L2 og L3, samt PEN ute i kobl.punktet. Da har vi brukt gul/grønn leder med tilleggsmerking blå som PEN leder inn til fordeling, og blå leder ommerket med gul/grønn strømpe ut igjen for jording av jordkabelskap/kobl.pkt.

  Svar

  Generelt skal merking av ledere være i samsvar med NEK EN 60446, jfr NEK 400-5-51, avsnitt 514.3.1 NEK 400-5-51, avsnitt 514.3.1.2 spesifiserer at PE-leder skal merkes gul/grønn. Det har vært underforstått at denne merkingen skal være i hele kabelens lengde. En PE-leder skal ikke merkes med noen andre farger eller fargekombinasjoner. NEK 400-5-51, avsnitt 514.3.3 spesifiserer at for enlederkabler og isolerte ledere skal isolasjonen ha fargen gul/grønn for PE-ledere. NEK EN 60446 spesifiserer at PE-ledere skal være farget gul/grønn i hele sin lengde i og med at den spesifiserer en 30/70 (evt 70/30) fordeling mellom fargene innen en zone på kabelen på 15 med mer bredde.

 • 521.4 ID: 1882
  Kanalskinnesystem ved endring 230 V IT til 400 V TN
  Dato
  Spørsmål

  Separat forlagt N/PEN leder i forbindelse med kanalskinnesystem ved oppgradering av anlegg fra 230V IT til 400 TN-S / TN-C. Det vil komme flere tilfeller der det foretas oppgradering av anlegg fra 230V IT til 400V TN-S/TN-C anlegg. I anlegg der store effekter fremføres med bruk av kanalskinneanlegg kommer det spørsmål vedrørende mulighet for å legge frem N/PE/PEN-leder som kabel/en-leder paralelt med den eksisterende føring med kanalskinne. 521.5 skulle være ganske klar på dette området, men mange ønsker å fremføre en separat leder for oppgradering av spenningssystemet. Problemet vil vel også være å bestemme hvilke tversnitt som skal benyttes for denne ekstra leder. Det er varierende tversnitt i forhold til føringsevne på kabel og kanalskinner.

  Svar

  NEK 400-5-52, avsnitt 521.4 spesifiserer at kanalskinnesystemer skal være i samsvar med NEK EN 60439-2. Dette avsnittet bør derfor forhindre den skisserte løsningen under forutsetning av at NEK EN 60439-2 ikke spesifiserer en løsning hvor N/PEN-leder er en separat kabel. NEK 400-5-52, avsnitt 521.5 spesifiserer at alle ledere i en AC-kurs skal være under samme kapsling hvis kapslingen er av stål eller et annet ferromagnetisk materiale. Dersom kapslingen i kanalskinnesystemer er av et ferromagnetisk materiale, vil dette avsnittet l forhindre den skisserte løsningen. Hvis man velger å følge den skisserte løsning av å samsvarserklære et avvik i forhold til NEK 400, vil man legge til grunn at ledertverrsnittet for N/PEN-lederen velges med basis i en kabelforlegning som gir samme strømføringsevne som kanalskinnesystemet. Den eksterne PE/PEN-lederen må føres sammen med skinneføringen, dvs at den må stripses fast til kanalskinnene.

 • 701.512.4.01 ID: 1941
  Allpolig brudd vifter
  Dato
  Spørsmål

  Fast utstyr i det aktuelle rommet skal allpolig kunne frakoples ved hjelp av betjeningsbrytere. Hva med avtrekksvifter som har snorbryter med to-polt brudd? I tilfelle dette kke er tillatt, hva da med varmeovner med påmontert to-polt bryter?

  Svar

  NEK 400-7-701, avsnitt 701.512.4.01 spesifiserer krav til allpolig frakobling ved hjelp av betjeningsbryter for fast montert utstyr. Avsnitt stiller ikke krav til hvor den allpolige betjeningsbryteren skal eventuelt monteres. En av hensiktene med kravet er å hindre at utstyret er spenningsførende i frakoblet tilstand. Dette innebærer at det må være en betjeningsbryter foran utstyret og ikke i utstyret.

 • 709.512.2 ID: 1957
  Stikkontakter i marinaer
  Dato
  Spørsmål

  Vi mener at fordelinger i marinaer må ha kapslingsgrad minst IP44 og at stikkontakter ikke kan stå utvendig på slike kapslinger. Kontaktene skal følgelig sitte bak en låsbar dør. Det selges og monteres slike fordelinger hvor kontaktene sitte på utsiden av kapslingen, fordelingene kan da være montert på en flytebrygge. Dette kan ikke tilfredstille normen, da vi kan se på avsnitt 8-818 (installasjoner i det fri) hvor sikkontakter skal enten stå 1,5m over marken eller plassert i låsbart skap. Hvilke kommentarer har NK64 til disse problemstillingene?

  Svar

  NEK 400-7-709, avsnitt 709.512.2 spesifiserer minste krav til kapslingsgrad for alt utstyr montert på eller over molo, brygge, kai eller pontongarrangement. I følge veiledningen bør man mange steder i Norge minste benytte IPX6. NEK 400-7-709, avsnitt 709.530.01 spesifiserer minst IP44, som vil i følge veiledninger tilsi minst IP46 mange steder i Norge. NEK 400-7-709, avsnitt 709.530.02.01 spesifiserer at stikkontakter skal være montert i fordelinger eller i egne kapslinger. Slike kapslinger må da ha en kapslingsgrad minst IP44 (eller IP46). Kravene i NEK 400-8-818, avsnitt 818.4.2 kommer til anvendelse kun i den grad stikkontakten ikke er en del av bygningens installasjon. For marinaer, innebærer dette at kravene i NEK 400-8-818, avsnitt 818.530.02 kun kommer til anvendelse dersom stikkontaktene ikke er en del av installasjonene for marinaer, jfr NEK 400-7-709, avsnitt 709.1, samtidig som de ikke er en del av installasjonen for en bygning. Stikkontakter som er beregnet for strømforsyning av lystfartøyer er omfattet av kravene i NEK 400-7-709.

 • 52A6.2 ID: 1892
  Lysrørarmatur - takpunkt
  Dato
  Spørsmål

  Hvordan stiller NEK 400 seg til en installasjon med stikkontakter tilkoblet lysrørarmaturer i tak. Kan man f.eks. bruke 3x2,5 mm²+j og sikre denne med 16A eller må man lavere? Vil takarmaturen blir sett på som et takpkt. eller koplingspkt. Dette er litt interresant da flere lysrørarmaturer er oppgitt med en Ta=25grader, samt at de blir levert med en 5x2,5 mm² gj.gangskopling

  Svar

  NEK 400-5-52, tillegg 52A.6.2 spesifiserer hvilken referanseinstallasjonsmetode som anvendes når kabel blir ført i tak. Likeledes spesifiseres tillegg 51A.6.2 at en må ta hensyn til den forhøyete omgivelsestemperaturen som vil oppstå i takbokser. Når veiledningen i tillegg 52A.6.2 viser til omgivelsestemperaturer i størrelsesorden 40-50°C i taksbokser som anvendes som lampepunkter så er det forutsatt full belastning på lederene som føres gjennom boksen. Ved lavere belastning og/eller ved lamper/armaturer som avgir begrenset varme kan det tenkes lavere temperaturer. Det er imidlertid alltid den som prosjekterer/monterer som vet hvilke forhold som vil eksistere og ta forholdsregler deretter.

 • NEK 400 ID: 1820
  Nettagregatvendar
  Dato
  Spørsmål

  Hvilke krav gjelder til beskyttelse av kabel mellom et aggregat og et sikringsskap i en installasjon som kan ha både vanlig nettdrift og aggregatdrift?

  Svar

  NEK 400-4-43, avsnitt 433 krever at kabler er beskyttet mot overbelastningsstrøm. NEK 400-4-43, avsnitt 434 krever at kabler er beskyttet mot kortslutningsstrøm/jordfeilstrøm Kabelforbindelsen mellom aggregat og sikringsskap må således være beskyttet både i samsvar med avsnitt 433 og avsnitt 434. Alle vern må være i samvar med kravene både ved nettdrift, og ved generatordrift.

 • 514.3 ID: 1876
  Merking av PEN-leder
  Dato
  Spørsmål

  Det gjelder merking av utjevningsforbindelse. En svart mineraloleisolert kabel med lengde ca 25m er lagt som utjevningsforbindelse. Den er kun merket i tilkoblingspunktene på hovedjord og ute på annleggsdel. Kabelen skal forlegges sammen med andre kabler, gjennom to etasjer slik at det ikke er mulig å skille denne i fra andre kabler. Installatøren mener at dette i hht NEK 400-5-51, avsnitt 514.3.5. Jeg ønsker denne kabelen merket bedre slik at kabelen kan identifiseres, og er i oppfatning av at FEL § 32 gir klare retningslinjer i så måte.

  Svar

  NEK 400-5-51, avsnitt 514.2 spesifiserer at ledninger anordnes eller merkes slik at de kan identifiseres ved inspeksjon, prøving, reparasjon eller ved endring av installasjonen. NEK 400-5-51, avsnitt 514.3.1 krever at merking skal være i samsvar med NEK EN 60446. NEK EN 60446 spesifiserer hvilke farger som kan anvendes hvis fargemerking er brukt og i så tilfelle hvilke farger som brukes for å identifisere hvilke ledere. NEK EN 60446 spesifiserer og hvilke alfanumeriske kombinasjoner som skal benyttes for å identifisere fase-, PE_, PEN-, PEL-ledere. Hvis fargemerking ikke kan eller blir benyttet, må disse alfanumeriske kombinasjonene benyttes. For PE-ledere benyttes den alfanumeriske kombinasjonen ’PE’. NEK 400-5-51, avsnitt 514.3.5 spesifiserer i hvilke tilfeller hvor det ikke er nødvendig med fargemerking av ledere. Mineralisolerte kabler er spesielt nevnt som kabler hvor fargemerking ikke er nødvendig fordi den har en isolasjon som ikke kan farges. Disse kablene skal allikevel merkes i samsvar med NEK 400-5-51, avsnitt 514.2, og man må da benytte andre metoder for identifisering. Alternativt kan man benytte fargemerking ved markeringer, for eksempel med fargebånd knyttet rundt kabelen.

 • 527 ID: 1888
  TFXP - grønn kabel- mellom bygninger
  Dato
  Spørsmål

  Er det tillatt å bruke TFXP (grønn kabel),som ikke er testet etter NEK IEC 60332-1, mellom bygninger i en installasjon? For eks. et gårdsbruk med inntak i driftsbygning, kan da nevnte TFXP brukes videre til bolighus, redsskapshus etc.

  Svar

  NEK 400-5-52, avsnitt 527.1.3 stiller krav om at kabler i samsvar med NEK IEC 60332-1 kan monteres uten spesielle forholdsregler. Derav følger at om det monteres kabler som ikke er i samsvar med NEK IEC 60332-1 må det foretas spesielle forholdsregler. NEK 400-5-52, avsnitt 527.1.4 inneholder betingelser for å kunne benytte kabler som ikke er i samsvar med NEK IEC 60332-1. Likeledes inneholder NEK 400-5-52, avsnitt 527.1.5 krav om at kabler som ikke tilfredsstiller motstand til flammespredning i samsvar med NEK EN 50086 skal være innkapslet av egnede ubrennbare materialer. Disse kravene gjelder også for kabler for anvendes for tilførsler til andre bygninger i den samme installasjonen. For å anvende kabler som ikke tilfredsstiller NEK IEC 60332-1 må alle disse kravene være ivaretatt. Det finnes selvslukkende TFXP-kabler som tilfredsstiller IEC 60332-1 (HD 603 S1/A1). DSB sier i Elsikkerhet 62 ”at selv om kabelen er selvslukkende og kan legges uten spesielle forholdsregler sier normen i ”guide to use” at den er beregnet som distribusjonskabel i bakken”. Det er derfor intet i veien for å legge denne mellom bygninger.

 • 810.8 ID: 1986
  IP30 på overbelastningsvern
  Dato
  Spørsmål

  Er det krav til IP 30 Kapsling på OBV, når KV sitter utilgjengelig

  Svar

  1) NEK 400-8-810:2002, avsnitt 810.5.1 spesifiserer at tavler beregnet på betjening av usakkyndige personer (ikke-sakkyndige personer) skal minst ha kapslingsgrad IP2XC (eller IP3X). Dette gjelder alle overflater. 2) NEK 400-8-810:2002, avsnitt 810.8 krever at tavlen skal være beskyttet mot indirekte berøring. Det kreves ekstra foranstaltninger dersom beskyttelsen mot indirekte berøring i tavlen er basert på automatisk utkobling av strømtilførselen, og når det vernet som håndterer denne utkoblingen er plassert i selve tavlen. I slike tilfeller skal vernet og materiell og spenningsførende ledere foran vernet være dobbelt isolert eller med forsterket isolasjon. 3) NEK 400-8-810:2002, avsnitt 810.8 krever ikke ekstra beskyttelsestiltak hvis beskyttelse mot indirekte berøring i tavlen er basert på klasse II utførelse av tavlen, eller at tavlen er beskyttet ved hjelp av beskyttelseskretser (utjevningsledere) i samsvar med NEK EN 60439-1. (De fleste prefabrikkerte tavler er basert på et av disse to tiltakene) 4) Det er således ikke et absolutt krav om IP30 på installasjonens overbelastningsvern. Kapslingsgraden styres av sakkyndigheten til den/de som skal betjene vernet.

 • 701.55.03 ID: 1945
  Vifter i område 2
  Dato
  Spørsmål

  I sone 2 sier NEK 400 at fast monterte vifter kan plasseres. Gjelder dette også vifteskap for balansert ventilasjon? Dette er tette skap som er bra å montere på bad for å unngå å legge opp til kondensavløp.

  Svar

  NEK 400-7-701:2002, avsnitt 701.55.03 tillater at dobbeltisolerte vifter kan plasseres i område 1. NEK 400-7-701:2002, avsnitt 701.55.04 tillater fast montasje av vifter uten å stille ekstra beskyttelseskrav. Avsnitt 701.55.04 legger ingen begrensninger i hvilke vifter som kan plasseres i område 2. Kapslingsgraden til slike vifter med mer er gitt i NEK 400-7-701:2002, avsnitt 701.512.2 NK64 minner også om kravet til allpolig frakobling gitt i NEK 400-7-701:2002, avsnitt 701.53.08 samt den risikovurdering som bør foretas før man plasserer slikt utstyr i de nevnte omgivelser.

 • 810 ID: 1988
  Kapsling av 1. vern i fordeling
  Dato
  Spørsmål

  Kapsling av 1. vern i fordelling, der inst. ikke har tilgang til forankoblet vern. I prefabrikerte skap/fordelinger som i utgangspunktet er 'heldekket' og inst må åpne for å gjøre målinger reperasjoner, hvilke kapslings grad må vi da ha på inngående side på forandkoblet vern? (dette står i samme fordeling) Kan inst. sin internkontr. ha noe innvirkning på valg av løsning? (Jobber eller ikke jobber AUS) Kan 'alle vern' stå under samme kapsling? Event hvilke IP grad mellom kapslingene? Hvilke froskrifter/normer kommer inn i bilde? FEU, FEL og Nek. Hvor er et event. svar forankret

  Svar

  NK64 har registrert 7 forskjellige spørsmål ved din forespørsel: 1) NEK 400-8-810, avsnitt 810.5.2 spesifiserer at tavler beregnet på betjening av usakkyndige personer (ikke-sakkyndige personer) skal minst ha kapslingsgrad IP2XC (eller IP3X). Dette gjelder alle overflater. 2) NEK 400-8-810, avsnitt 810.8 krever at tavlen skal være beskyttet mot indirekte berøring. Det kreves ekstra foranstaltninger dersom beskyttelsen mot indirekte berøring i tavlen er basert på automatisk utkobling av strømtilførselen, og når det vernet som håndterer denne utkoblingen er plassert i selve tavlen. I slike tilfeller skal vernet og materiell og spenningsførende ledere foran vernet være dobbelt isolert eller med forsterket isolasjon. 3) NEK 400-8-810, avsnitt 810.8 krever ikke ekstra beskyttelsestiltak hvis beskyttelse mot indirekte berøring i tavlen er basert på klasse II utførelse av tavlen, eller at tavlen er beskyttet ved hjelp av beskyttelseskretser (utjevningsledere) i samsvar med NEK EN 60439-1. (De fleste prefabrikkerte tavler er basert på et av disse to tiltakene) 4) AUS forutsetter at det arbeides i hht bestemte prosedyrer jfr FSL. Etter NK64s oppfating, vil et arbeid falle inn under AUS dersom det arbeides på steder hvor det er normal driftsspenning tilstede uten beskyttelse mot direkte berøring. Dersom et overstrømsvern benyttes for å frakoble en tavle og dette vernet er i samme fordeling vil et arbeid i tavlen falle inn under AUS dersom dette vernet kun er under samme kapsling som de andre vernene i tavlen. Dersom dette overstrømsvernet er beskyttet av en egen kapsling, vil arbeidet i tavlen ikke falle inn under AUS. 5) NEK 400 legger ingen føringer for hvor mange vern eller hvilke vern som kan være under samme kapsling. Det kan tenkes at NEK EN 60439-1, -3 legger slike føringer. 6) Kravet til kapslingsgrad er gitt (se pkt 1) 7) NEK 400 er ingen forskrift, men en norm. I samsvar med NEK 400-8-810, avsnittene 810.4.4, 810.4.5 og 810.4.6 så skal prefabrikkerte tavler være utformet i samsvar med NEK EN 60439-serien. Prefabrikkerte tavler blir betraktet som et utstyr og som sådan underlagt FEU.

 • 52A-17 ID: 1890
  Avstand mellom kabler for ingen reduksjonsfaktor
  Dato
  Spørsmål

  Spørsmål til merknad 2 i NEK 400-5-52, tabell 52A-17: Når den horisontale avstanden mellom kablene er større en 2x avstanden er bruk av reduksjonsfaktor ikke nødvendig. Betyr det at dersom du bruker like kabler (diameter eks. 30mm) skal mellomrommet (der det ikke ligger kabler) være 30 eller 60 mm ?

  Svar

  NEK 400-5-52, tabell 51A-17 kan ha vært noe uklar på dette punktet. Imidlertid vil man se av tabell 52A-18 at avstand mellom kabler der er gitt som luftgapavstand og ikke som senteravstand. NK64 er derfor av den oppfatning av at alle avstander mellom kabler gitt i tabellene i NEK 400-5-52 er luftgapavstanden mellom kablene.

 • 514.3 ID: 1872
  Jordstrømpe på beskyttelsesjordleder i stikkontakter med mer
  Dato
  Spørsmål

  Er det nødvendig med jordstrømpe i koblingsbokser, stikkontakter, brytere og lignende Strengt tatt er det vel kun nødvendig i tavler o.l hvor det er berøringsfare og hvor man kan misforstå hvem er jordleder.

  Svar

  NEK 400-5-51, avsnitt 514.2 sier at ledere skal anordnes eller merkes slik at de kan identifiseres. NEK 400-5-51, avsnitt 514.3.1.2 krever at beskyttelsesleder skal merkes gul/grønn. Dog sier avsnitt 514.3.5 at fargemerking ikke er nødvendig når det benyttes konsentrisk leder (skjerm, kappe) som beskyttelsesleder. I stikkontakter og betjeningsbrytere er det ingen fare for forveksling, og ingen fare for uønsket kontakt mellom uisolert PE-leder og andre ledende deler i kontakten/bryteren. Den uisolerte PE-lederen kan da betraktes som en del av PR-kabelens ledende kappe/skjerm og trenger derfor ikke fargemerkes eller isoleres. I fordelinger/tavler og i koblingsbokser hvor fare for forveksling kan inntre, eller fare for uønsket kontakt mot andre ledende deler er tilstede må den blanke PE-lederen isoleres og fargemerkes.

 • 533.2 ID: 1909
  Komfyrkurs som fast last
  Dato
  Spørsmål

  En komfyr er jo en fast last. Hvorfor må man da bruke en kabel med minimum tverrsnitt på 4 kvadrat?? En PR 2.5 kvadrat tåler opptil 27 ampere når den er forlagt åpen på vegg,og det finnes INGEN normale komfyrer som trekker mer enn MAKS 25 ampere!! En komfyr stikk kommer jo aldri til å bli overbelasta så lenge 2.5 kvadraten da har kortsluttningsbeskyttelse, så det må da være i orden.

  Svar

  En komfyr er en fast last dersom den tilfredsstiller betingelsene gitt i NEK 400-4-43, avsnitt 433.3, punkt b). Det er et fundamental krav at dersom en kurs ikke skal beskyttes mot overbelastningsstrøm, så skal det ikke forefinnes stikkontaker, eller avgreninger på kursen. En komfyr kan således betraktes som en fast last dersom den er fast tilkoblet og ikke tilkoblet via stikkontakt og komfyrens samlede belastning (effekt) ikke overstiger tilførselskablens strømføringsevne. Vær oppmerksom på at det finnes komfyrer som samlet har en belastning som langt overstiger de 25 A som er nevnt i spørsmålet.

 • 62 ID: 1923
  Periodisk inspeksjon/verifikasjon og krav til kompetanse
  Dato
  Spørsmål

  1. Er virksomheter pålagt å utføre Periodisk inspeksjon og prøvning slik som beskrevet? 2. Er det noe krav til minstekvalifikasjoner på personer som kan utføre Periodisk inspeksjon og prøvning? 3. Er dette avsnittet det riktige for å oppfylle krav til vedlikehold i Fel§9 og FKE §2, 7 og 8 som er definert i §3 FKE Vedlikehold: Rutinemessig stell og ettersyn for å hindre skader eller slitasje på elektriske anlegg eller elektrisk utstyr. Situasjonsbetinget feilsøking og reparasjon av elektriske anlegg eller elektrisk utstyr

  Svar

  NEK 400-6, avsnitt 61 spesifiserer de krav som skal etterleves ved en periodisk inspeksjon og prøving. NEK 400-6, avsnitt 62 tar ikke stilling til om det skal gjennomføres slike inspeksjoner, ei eller spesifiserer NEK 400-6, avsnitt 62 intervallet mellom slike inspeksjoner (dog gis anbefalinger). Generelt legger NEK 400 til grunn for de sikkerhetskrav som stilles at det gjennomføres periodiske inspeksjoner og prøvinger. Det er dog ikke gitt NK64 eller NEK 400 å spesifisere at slike skal gjennomføres. Kravet til å gjennomføre periodiske inspeksjoner og prøvinger ligger hos myndighetene, dvs i første rekke DSB, men også andre direktoratet kan stille krav ut fra andre behov enn de rent elsikkerhetsmessige at inspeksjoner og prøvinger skal gjennomføres (for eksempel via Interkontrollforskriften med mer). Internkontrollforskriften retter seg mot virksomheter og ikke mot private eiere, og kommer da i tillegg til fel. Internkontrollforskriften pålegger en virksomhet å utarbeide rutiner for internkontroll - herunder rutiner for inspeksjon og vedlikehold av anlegget. Omfanget og hyppighet vil være forskjellig fra virksomhet til virksomhet og type installasjon (inkl. alder, bruk, miljø og tilstand). Kravet til faglig kompetanse for de som skal gjennomføre en periodisk inspeksjon og prøving ligger utenfor rammen av hva NEK 400 kan stille. DSB legger til grunn at den som gjennomfører periodisk inspeksjon og prøving må følge fsl og ha elektroutdannelse. Krav til faglig kompetanse er hjemlet i fke, se spesielt §11 og §13. NEK 400 legger til grunn at den som gjennomfører en periodisk inspeksjon og prøving har nok faglig kunnskap til å kunne gjennomføre en slik inspeksjon og prøving. FEL §9 krever at installasjonen vedlikeholdes. NEK 400-6, avsnitt 62 er et middel for å kunne vedlikeholde en installasjon. NEK 400-6, avsnitt 62 spesifiserer ikke alle relevante krav til vedlikehold. Vær oppmerksom på at i hht §10 i fel, kan andre likeverdige metoder for prøving benyttes. Vedlikehold: Å utbedre skader og reparere / skifte ut slitt materiell slik at man til enhver holder anlegget i forskriftsmessig stand. Dvs. ihht. de forskrifter som gjaldt da anlegget ble bygget. Arbeidsgivers ansvar for egne ansatte kan gi føringer for at åpenbare farer må rettes selv om de er lovlige ihht. opprinnelig forskrift. Dette hvis det oppfattes som en vesentlig fare for arbeidstakere. (se internkontrollforskriften o og brukerforskriften til Direktoratet for arbeidstilsyn).

 • 710.415.1 ID: 1960
  Gruppe 1 rom og strømstyrt jordfeilvern
  Dato
  Spørsmål

  Hvordan er det å utelate jordfeilbrytere i installasjoner i gruppe 1, og erstatte det med skilletrafo og varsling?

  Svar

  NEK 400-7-710, avsnitt 710.415.1.01 krever bruk av strømstyrt jordfeilvern med merkeutløsestrøm som ikke overstiger 30 mA for alle stikkontakter med merkestrøm som ikke overstiger 32 A når fordelingssystemet er TN, og er også gjort gjeldende for TT fordelingssystemer jfr NEK 400-7-710, avsnitt 710.415.1.02. NEK 400-7-710 inneholder ingen spesifikke krav til bruk av strømstyrt jordfeilvern når fordelingssystemet er IT. Det vil således være de generelle kravene i NEK 400-1 … NEK 400-6 som da kommer til anvendelse. NEK 400-4-41, avsnitt 411.6.1.01 krever ikke utkobling av første jordfeil i en IT installasjon forsynt via egen skilletransformator og hvor det benyttes isolasjonsovervåkning/varsling jfr avsnitt 411.6.3.2.

 • 818.530.04 ID: 1851
  Beskyttelse mot elektrisk sjokk ved feil og installasjoner i det fri
  Dato
  Spørsmål

  Kan en lampe som ikke er av klasse 2 eller dobbelt isolert monteres utvendig på vegg uten forankoblet jordfeilbryter i TN anlegg og 100 mA forankoblet jordfeilbryter på IT anlegg

  Svar

  NEK 400-8-818, avsnitt 818.530.04 stiller krav om bruk av strømstyrt jordfeilvern med merkeutløsestrøm som ikke overstiger 30 mA som beskyttelsestiltak for stikkontaker med merkestrøm mindre eller lik 32A som er plassert utendørs. Dette kravet omfatter ikke fast monterte belysningsarmaturer (lamper). NEK 400-4-41, avsnitt 411 inneholdet ikke et automatisk krav om bruk av strømstyrt jordfeilvern i TN-installasjoner. Det er kun hvis kravene til utkobling ikke lar seg tilfredsstille at det stilles krav om bruk av strømstyrt jordfeilvern (avsnitt 411.3.2.6).

 • 523.7 ID: 1886
  Parallellkoble små tverrsnitt
  Dato
  Spørsmål

  Vil det være akseptabelt å legge 2 x 2,5 mm2 parallelt forlegningsmåte A med 20A forankoblet vern isteden for å legge 1 x 4 mm2

  Svar

  NEK 400-5-52, avsnitt 523.7 stiller betingelsene som skal tilfredsstilles for at det kan benyttes parallellkoblede ledere (kabler). Avsnitt 523.7 stiller ingen absolutte krav til minste ledertverrsnitt som kan parallellkobles. Det er dog ikke anbefalt å parallellkoble kabler/ledere med ledertverrsnitt mindre enn 10 mm2. Generelt sett bør man begrense anvendelse av parallellkoblede kabler/leder, da det i praksis er omtrent umulig å oppnå en helt jevn strømfordeling mellom kablene/lederne. Ujevn strømfordeling vil forårsake uønsket overoppvarming, og det kan være nødvendig å benytte en reduksjonsfaktor for å fastsette lederføringens totale strømføringsevne. Disse forholdene er nærmere behandlet i en rapport fra SINTEF Energiforskning, EFI TR 2711.

 • 414; Tillegg 41A ID: 1835
  Kapslingsgrad av 48 V DC anlegg
  Dato
  Spørsmål

  I forbindelse med utarbeidelse av spesifikasjoner for innkjøp og installasjon av omformere for 230/400Vac til 48Vdc med tilhørende 48Vdc distribusjonskap har vi avdekt noen problemstillinger vedrørende kapslingsgrader. Derfor henvender vi oss til dere for å få noen avklaringer på hva som egentlig stilles av krav i NEK 400. Slik vi oppfatter det må man forholde seg til forskriftene FEU og FEL. FEU gir føringer på at selve likeretteren skal ha en kapslingsgrad iht. EN 60950, mens distribusjonskap skal ha en kapsling iht. EN 60439. Når så utstyret skal installeres i våre telefonsentraler er det FEL som gjelder med tilhørende krav til kapslingsgrad i normen NEK 400. Hvilke krav gjelder for kapsling av 48 V DC tavler/skap, og hvorfor vil kravene poppleves forskjellig avhengig av hvilken norm som legges til grunn?

  Svar

  NEK 400 er en norm for utførelse og montasje av elektriske installasjoner, og stiller i forbindelse med krav til kapsling de kapslingsgrader et utstyr ferdig montert skal tilfredsstille. Produktstandardene spesifiserer de krav et utstyr skal tilfredsstille for at produktet/utstyret skal være i samsvar med vedkommende norm. Installasjonsstandardene tar hensyn til produktstandardene. Som regel er det overensstemmelse mellom de kapslingskrav NEK 400 stiller og de krav som produktnormene stiller, men det kan være avvikende krav. NEK 400 forholder seg til de kapslingsgradene som er spesifisert i IEC 60529, jfr NEK 400-2, avsnitt 210. NEK EN 60439 serien forholder seg til samme kapslingsgrad som NEK 400. Det virker som om EN 60950 spesifiserer andre kapslingsgrad enn de gitt i IEC 60529. NEK 400-4-41, avsnitt 41A.2.1 krever IP2X eller IPXXB for ”vanlig” utstyr, inklusiv SELV og PELV utstyr. Avsnitt 41A.2.2 krever IP4X eller IPXXD for lett tilgjengelige horisontale flater. NEK EN 60439-1 spesifiserer IP2X eller IPXXB generelt for tavler. NEK EN 60439-3 som gjelder tavler beregnet for usakkyndig betjening spesifiserer IP3X eller IP2XC. Dersom 48 V DC skapene er beregnet for usakkyndig betjening faller de inn under NEK EN 60439-3, med mindre det finnes egne normer for 48 V DC fordelinger/tavler. Kravene i NEK EN 60439 serien gjelder for tavlen som sådan og ikke for det utstyret som er plassert i den. Utstyr som plasseres i en tavle skal tilfredsstille de krav som er nedfelt i angjeldende produktnorm.

 • 52C ID: 1898
  Kab2002-elføring bak dør-, tak- eller fotlister
  Dato
  Spørsmål

  Ønsker kommentarer til å legge kabel (XP dobbelisolert)bak dør,tak og fotlister. Listene vil bli skrudd for å tilfredstille kravet om 'utskifting og vedlikehold'. Vi forutsetter også at listene er utformet slik at de ved montasje etablerer hulrom, slik at kabelen ikke får noen form for mekanisk påkjenning.

  Svar

  NEK 400-5-51, tabell 52C viser installasjonsmetoder for kabel/ledning forlagt i gulvlistkanaler, dørinnramminger mm. Aktuelle installasjonsmetoder vil være nr. 13, 14, 15, 16, 52 eller 53 i NEK 400-5-52, tabell 52C.

 • 753.411 ID: 1972
  Jordfeilvern utendørs, varmepumper
  Dato
  Spørsmål

  NEK 400-7-753, avsnitt 753.411 krever at det benyttes et 30 mA strømstyrt jordfeilvern som beskyttelse for varmeanlegg i gulv og tak. Hva med varmekabel som blir montert i drain i selve kompressor delen som er plassert utvendig. Skal de her monteres jordfeil bryter for denne kursen? Tilkobling av tilførsel kurs til varmepumpa anbefales å vere en jordet stikkontakt. Kan denne kontakten inneholde f.eks en 4 veis STIKK slik at kunde for bort evn. løseledning og alt blir plugget til jordet kontakt. Eller skal varmepumpen tilførsel berre tilkobles 1 veis stikkontakt.

  Svar

  NEK 400-7-753 gjelder kun for varmeanlegg montert i gulv eller tak. For andre fast monterte varmeanlegg kommer NEK 400-8-802 til anvendelse. NEK 400-8-802, avsnitt 802.41 krever et strømstyrt jordfeilvern med merkeutløsestrøm som ikke overstiger 30 mA for ethvert fast montert varmekabelanlegg. Varmekabler som inngår som en integrert del av et utstyr, og er omfattet av utstyrets CE-merking og samsvarserklæring, kommer ikke under NEK 400-8-802. NEK 400 inneholder ingen krav som vil hindre det å benytte en flerveis jordet stikkontakt for tilkobling av varmepumpen, under forutsetning av at stikkontakten monteres i en omgivelse hvor det ikke er anvendt beskyttelsestiltaket ikke-ledende-omgivelser i samsvar med NEK 400-4-41, tillegg 41C.1. (dette tiltaket er kun anvendelig for områder med adgang for sakkyndige eller instruerte personer) NK64 har tidligere behandlet spørsmål om tilkobling av varmepumper, og ga i den forbindelse følgende svar: Utstyr som er montert utendørs er ikke plassert i ikke-ledende-omgivelser og skal såfremt utstyret ikke er klasse II tilkobles en beskyttelsesjordleder som skal gi forbindelse tilbake til installasjonens hovedjordskinne. Kravene knyttet til bruk av beskyttelsestiltaket ”ikke-ledende-omgivelser” er gitt i Tillegg 41C. Dersom et utstyr monteres i 'ikke-ledende-omgivelser' og utstyret er tilkoblet en beskyttelsesjordleder, har man ført inn jordpotensial inn i den 'ikke-ledende-omgivelsen', og bryter med det kravet i NEK 400-4-41, avsnitt 41C.1.3. Som en konsekvens av dette må det gjøres ett av følgende: a) Den eksisterende installasjonen i det ikke-ledende-omgivelsen gjøres om slik at et eller flere av de andre beskyttelsestiltakene i NEK 400-4-41tilfredsstilles. Det mest nærliggende er da at det fremføres beskyttelsesjordleder frem til utsatte ledende deler, samt at det monteres jordete stikkontakter. Hvis dette i så fall innebærer en rehabilitering, må det i IT installasjoner også installeres strømstyrt jordfeilvern i samsvar med 411.6.1.01 for kursen(e). b) Området hvor varmepumpen er plassert og i en avstand 2,5 m ut fra varmepumpen defineres som et ledende område. For ikke å komme i konflikt med NEK 400-4-41, avsnitt 41C.1.4 for den resterende ikke-ledende-omgivelsen, må det i det ledende området ikke være montert utsatte-ledende-deler. Varmepumpen må være fast tilkoblet da tilkobling via stikkontakt vil medføre at kravet i NEK 400-4-41, avsnitt 41C.1.6 ikke tilfredsstilles. NK64 anbefaler at man benytter alternativ a) da kravene knyttet til bruk av alternativ b) gir dårlig fleksibilitet i bruken av den eksisterende installasjonen. Beskyttelses”ikke-ledende-omgivelser” er ikke lenger tillatt for bruk i installasjoner beregnet på usakkyndig betjening. NK64 er også av den oppfattning at den aktuelle problemstillingen ikke er aktuell for installasjoner bygget etter NEK 400, men kun aktuell for montasje av varmepumper i installasjoner bygget før 1999. Forskriftene før fel og den praksis som ble fulgt hadde noe lempligere krav til ikke-ledende-omgivelser enn det som er lagt til grunn i NEK 400. Med basis i den praksis som ble fulgt, og med et ønske om å bedre sikkerhetsnivået opp mot det som er nedfelt i NEK 400 kan følgende løsning skisseres så lenge varmepumpens innerdel har en ikke-ledende overflate: - varmepumpen tilkobles jord permanent, enten i form av en egen jordelektrode eller med en separat opplagt beskyttelsesjordleder; og - varmepumpens plugg tilkobles vanlig stikkontakt i den-ikke-ledende omgivelsen; og - kursen som forsyner varmepumpen og andre utsatte-ledende-deler i den ikke-ledende-omgivelsen (i en avstand 2,5 m fra varmepumpen) beskyttes av et strømstyrt jordfeilvern med merkeutløsestrøm som ikke overstiger 30 mA; og - det utarbeides dokumentasjon som deponeres i installasjonens hovedfordeling som beskriver løsningen som er valgt.

 • 547.1.1 ID: 1913
  Ledertverrsnitt jordelektrode og hovedutjevningsforbindelse
  Dato
  Spørsmål

  Kan ein i ein installasjon ha 4 mm2 hovudjord og 6 mm2 hovudutjamningsjord? Dette i følje formel i 543.1.1, avsnitt 543.1.3 og 547.1.1. Kva er i tilfelle grunnen til krav om større tversnitt på utjamningsledaren enn hovudjorda

  Svar

  NEK 400-5-54:2002, avsnitt 543.1.1 (alternativt avsnitt 543.1.2) og avsnitt 543.1.3 stiller kravene til minste ledertverrsnitt for beskyttelsesledere. Her kan kravet til minste ledertverrsnitt bli mindre enn 6 mm2. Krav til minste ledertverrsnitt for hovedutjevningsledere er gitt i NEK 400-5-54:2002, avsnitt 543.1.7 som angir 6 mm2 CU som absolutt minste tverrsnitt. Dog kan kravet til minste ledertverrsnitt bli større avhengig av ledertverrsnittet på beskyttelsesledere i installasjonen. Årsaken til et absolutt minste ledertverrsnitt på 6 mm2 for hovedutjevningsleder er den skal utjevne mulige potensialforskjeller, spesielt ved feil, og kan i enkelte tilfeller føre store strømmer. Normal vil det gå små strømmer i en jordingsleder, også ved feil, derav følger et mildere krav til ledertverrsnitt. Det er kun ved jordfeil i to ulike installasjoner i IT-distribusjonsnett at en jordingsleder vil kunne føre noen strøm av betyding.

 • 411.3.1 ID: 1840
  Installasjoner utenfor jordelektrodens dekningsområde.
  Dato
  Spørsmål

  Generelt spørsmål for alle nettsystemer: På utsatte ledende deler som tilhører kurser som strekker seg ut over hovedutjevningsforbindelsens dekningsområde vil det kunne oppstå et forhøyet potensial i forhold til jord når det oppstår en jordfeil andre steder i installasjonen. Eks. Bolighus med garasje eller flere bygningsenheter. Det må også taes hensyn til at det mellom byggene kan ligge kablingssystem for tele, datacom og alarm. Den frittliggende boligenheten/garasjen kan også være forsynt trefase. Spørsmål: Hvordan mener NK 64 vi bør forholde oss med hensyn til utjevningsforbindels/hovedutjevningsforbindelse og jordelektrode?

  Svar

  For TN-installasjoner er denne situasjonen beskrevet i NEK 400-4-41:2002, avsnitt 413.1.3.9. Det beste vil være å utvide jordelektroden slik at dens dekningsområde også omfatter alle de ”utenforliggende” installasjoner. For IT-installasjoner krever NEK 400-4-41, avsnitt 411.6.2 at utsatte ledende deler jordes individuelt i grupper eller samlet. Alternativene her vil enten å utvide dekningsområdet for installasjonens jordelektrode til også å omfatte de ”utenforliggende” installasjoner, eller å etablere en egen jordelektrode for disse.

 • 514.3 ID: 1874
  Fargekoding av bryteledninger
  Dato
  Spørsmål

  Hvilke farge bør (skal) det brukes ved topolt brudd i et TN anlegg der bryterledningene går i samme rør som faselederene (L1 og N). N-lederen bør vel kunne identifiseres?

  Svar

  Krav til fargemerking er gitt i NEK 400-5-51, avsnitt 514.3. N-leder skal være BLÅ, L1 skal være Sort (BRUN eller GRÅ). Bryterledninger bør prinsipielt følge samme fargekode, men det kan av praktiske grunner benyttes andre farger (se merknad til NEK 400-5-51, avsnitt 514.3.4). Bryteledninger skal aldri være GUL/GRØNN.

 • 542.4 ID: 1915
  Jordelektrode og tilknyting til nettselskapets jord
  Dato
  Spørsmål

  Følgende problemstillinger kom opp i forbindelse med et kurs i 'Praktisk måling og dokumentasjon' Energiverket i et område godtar ikke at installatørene bruker deres Cu-vaier (som ligger i grøften sammen med tilførsel) og tillater ikke denne sammenkoblet med installasjonens jordelektrode. Hva anbefaler NK 64? Er sammenkobling å anbefale for IT – og / eller for TN ? Det ønskes også vurdering om Energiverkets Cu-vaier kan benyttes som eneste jordelektrode for installasjonen – f.eks. i hyttefelt (boligfelt)? Eventuelt hvilke begrensinger som bør legges til grunn f.eks. med tanke på jordelektrodens virkeområde.

  Svar

  NEK 400-4-41, avsnitt 411.3.1.1 krever at utsatte ledende deler skal være forbundet til beskyttelsesleder i samsvar med betingelsene for aktuelle utførelse av systemjording. NEK 400-4-41, avsnitt 411.4 krever ikke at installasjoner tilknyttet et TN distribusjonsnett skal ha sin egen jordelektrode. Det er dog sterkt anbefalt i og med at det kan finnes andre effektive jordforbindelser som man ikke ønsker skal belastes med feilstrømmer, og at man øsnker å holde beskyttelsesleder så nært som mulig på et jordpåotensial. I et TN distribusjonsnett skal installasjonens beskyttelsesleder tilknyttet netteier beskyttelsesleder. Hvis ikke er ikke distribusjonsnettet lenger et TN-nett. For installasjoner tilknyttet et TT eller et IT distribusjonsnett, må hver installasjon ha minst ett selvstendig jordingssystem. Disse jordingssystemene skal være adskilt fra eventuell jording av et eventuelt nøytralpunkt for distribusjonsnettets fordelingstransformator. NEK 400-4-41, avsnitt 411.3.1.1 anbefaler sterkt at netteiers beskyttelsesleder bør fremføres til installasjonen og tilknyttes installasjonens jordingssystem. Dette er ikke et krav, men en sterk anbefaling. Dersom netteiers beskyttelsesleder er ført fre, bør den tilknyttes installasjonens jordingssystem for å hindre at det finnes to jordingssystemer i nærheten av hverandre som ikke er uavhengig av hverandre. Dette kan gi uønskede strømmer mellom jordingssystemene. Når det kreves at installasjonen skal ha sitt eget jordingssystem, dvs i IT og TT distribusjonsnett, så kan eventuell CU-wire fremført av netteier ikke benyttes som installasjonens jordelektrode. En slik CU-wires dekningssone som jordelektrode for en installasjon er meget begrenset.

 • 531.2.4 ID: 1904
  Dobbeltisolasjon inntakskabel med mer
  Dato
  Spørsmål

  Skal det være dobbel isolasjon på de deler mellom inntak og jordfeilbryter, og betyr dette at også inntakskap (stålskap) skal dobbelisoleres med strømpe på ledinger, og er det nødvendig med strømpe når ledninger er forlagt slik at det er umulig å komme i kontakt med skap/stålkonstruksjon? Er det nødvendig at inntaks-sikring monteres på isolerende plate etc i stål skapet, er ikke isolasjonen på vernet god nok i seg selv? Skal inntaks-skapet jordes, eller trengs ikke dette da inntaket har oppnådd dobbel isolasjon? Ved benyttelse av PFXP o.l med dobbel isolasjon kan jordledningen i kabelen benyttes hvis innaks-skapet eventuelt skal jordes, eller må det da legges opp separat jordledning for at kabelen fremdeles skal beholde sin dobbel isolasjon

  Svar

  For installasjoner tilknyttet et IT distribusjonsnett angir NEK 400-4-41, avsnitt 411.6.1.01 og 411.6.3.2 at det ikke er nødvendig med utkobling eller isolasjonsovervåkning for installasjon oppstrøms installasjonens hovedfordelingen. Av dette følger også at NEK 400 ikke automatisk krever dobbelt isolert inntak/stikk-ledning. En boks/skap med inntakssikringer er ikke å betrakte som en fordeling da dette skapet (boksen) ikke fordeler energi til flere kurser. Det faller således ikke inn under NEK 400-8-810. Krav til inntaksskapet (boksen) er gitt av de generelle kravene til kapslingsgrad, og hvilket beskyttelsestiltak som benyttes for beskyttelse mot elektrisk sjokk. Dersom inntaksskapet (boksen) er utført som klasse II er det ikke behov for jording. Dersom det ikke er utført som klasse II skal det forbindes med installasjonens jhovedjordklemme og jordelektrode, såfremt det ikke står på et isolert loft hvor det ikke finnes andre ledende deler eller stikkontakter.

 • 526 ID: 1897
  Anvendelse av C-klemmer
  Dato
  Spørsmål

  Kan man benytte C-klemmer fremfor skruhylser eller 4-polet koblingsstykke (som umuliggjør hel ubrutt leder) for avgrening av N-leder i en 3 etages.

  Svar

  NK64 har hatt noe problem med å forstå problemstillingen korrekt, og vårt svar er derfor formet som en oppsummering av de momenter komitéen betrakter som vesntlig ved en overgang fra PEN-leder til PE- og N-leder. • For overgang fra TN-C til TN-S er det en god løsning å gå direkte til 4-polet vern med 3 faseledere og PEN-leder • Fra forsyningssiden på vernet kobler man sammen PEN-lederen med en PE-leder som går videre til jordskinnen i tavlen/fordelingen • For å sammenkoble PEN-lederen og PE-ledere er det fordelaktig å benytte C-pressklemme i denne overgangen framfor å tilkoble 2 ledere inn på samme klemme • Fra avgangen på vernet har man da TN-S, men 3 faseleder og N-leder. • En C-pressklemme er en god forbindelse, men kan ikke benyttes som overgang Al-CU. • C-pressklemmen må være beregnet på den kabel den benyttes på.

 • 514.3 ID: 1871
  på beskyttelsesjordleder i stikkontakter mm.
  Dato
  Spørsmål

  Hva sier forskriften om jordstrømpe på jordleder i PR tilkoblet i brytere og stikkontakter.

  Svar

  NEK 400-5-51, avsnitt 514.2 sier at ledere skal anordnes eller merkes slik at de kan identifiseres. NEK 400-5-51, avsnitt 514.3.1.2 krever at beskyttelsesleder skal merkes gul/grønn. Dog sier avsnitt 514.3.5 at fargemerking ikke er nødvendig når det benyttes konsentrisk leder (skjerm, kappe) som beskyttelsesleder. I stikkontakter og betjeningsbrytere er det ingen fare for forveksling, og ingen fare for uønsket kontakt mellom uisolert PE-leder og andre ledende deler i kontakten/bryteren. Den uisolerte PE-lederen kan da betraktes som en del av PR-kabelens ledende kappe/skjerm og trenger derfor ikke fargemerkes eller isoleres. I fordelinger/tavler og i koblingsbokser hvor fare for forveksling kan inntre, eller fare for uønsket kontakt mot andre ledende deler er tilstede må den blanke PE-lederen isoleres og fargemerkes.

 • 411.4 ID: 1845
  Jordfeilbryter og TN-nett
  Dato
  Spørsmål

  I et 400 V anlegg (TN) er det da krav om jordfeilbryter på alle kurser, eller gjelder dette kun våtrom (bad) og utekontakter? I vårt hus (bygd i 2000) er det satt opp en 30 mA jordfeilbryter på alle kursene (felles). Men dette virker ikke som en god løsning. Hva bør gjøres?

  Svar

  NEK 400 krever ikke at det skal være et strømstyrt jordfeilvern (jordfeilbryter) 30 mA på alle kurser i TN installasjoner. Det kreves strømstyrt jordfeilvern foran stikkontakter med merkstrøm mindre eller likt med 20 A (se NEK 400-4-41, avsnitt 411.3.3), og ved spesielle forhold gitt i NEK 400-7 og NEK 400-8 (for eksempel for bad og utendørs stikkontakter). I TN installasjoner kreves det imidlertid at jordfeil skal kobles ut innen 0,4 s. Normalt vil dette kravet tilfredsstilles ved hjelp av et overstrømsvern, men det kan også benyttes et strømstyrt jordfeilvern. NK64 har lagt inn en veiledning til NEK 400-4-41, avsnitt 411.6.1.01.01 som klart indikerer at et strømstyrt jordfeilvern, 30 mA, for en hel installasjon ikke er å anbefale.. DSB har også signalisert at de anser det å sette kun et 30 mA strømstyrt jordfeilvern foran en hel installasjon for å være i strid me fel §16. Dette gjelder særlig installasjoner tilknyttet et IT distribusjonsnett. Problemene meb uønsked tripping ved jordfeil utenfor installasjon er mindre for installasjoner tilknyttet et TN-distribusjonsnett enn for installasjoner tilknyttet et IT-distribusjonsnett. Et alternativ løsning vil være å benytte det strømstyrte jordfeilvernet kun for de kurser hvor det er påkrevd med et 30 mA strømstyrt jordfeilvern.

 • 701.411.3.2.6 ID: 1932
  Utjevnings av blandebatteri
  Dato
  Spørsmål

  Vil det være krav til jording av blandebatterier/badekar etc i baderom dersom dette er tilkobler røranlegg av metall. Hva med rør i rør system og blandebatterier.

  Svar

  NEK 400-7-701, avsnitt 701.411.3.2.6 krever at det etableres en tilleggsutjevningsforbindelse mellom andre ledende deler og beskyttelsesleder for utsatte ledende deler. Et blandebatteri og badekar er å betrakte som annen ledende del dersom de(t) er tilknyttet et vannrør av metall. Er de(t) tilknyttet et plastvannrør med rør i rør er de ikke å anse som annen ledende del (med mindre man selv ønsker det). En utjevning til et blandebatteri kan foretas ved å legge en utjevningen til vannrøret i skapet ved vasken eller et annet sted på badet som har metallisk forbindelse med blandebatteriet.

 • 534.2.2; Tillegg 53B ID: 1852
  Jordfeilbryter, dobbel isolering, overspenningsvern
  Dato
  Spørsmål

  1. Er det noe krav til plassering av overspenningsvern iforhold til jordfeilbryter, om det skal stå før eller etter jordfeilbryter, og hvilken plassering er å foretrekke? (jorfeilbryter forankoblet hele innstallasjonen) 2. For å kunne plassere jordfeilbryter etter inntakskabel skal kabelen ha dobbel isolasjon mot jord (f.eks PFXP,TFXP), Hvis man da ønsker å jorde inntakskap og vil benytte jordledning i inntakskabel til dette, er da inntakskabelen dobbelt isolert mot jord eller må man legge opp separat jordledning ved siden av kabel for å opprettholde dobbel isolasjon mot jord?

  Svar

  Ad 1: Det finnes en omfattende tolkning på NK64s hjemmesider. Ad 2: I IT installasjoner kreves det ikke dobbel isolasjon på inntakskabel for å plassere jordfeilvernet ved tamp av kabel. Dobbel isolasjon kreves kun ve TT installasjoner. En PFXP eller TFXP-kabel med jord kan anvendes for å jorde inntaksskapet. Dersom det er krav om dobbel isolasjon for kabelen (altså TT installasjon) må PE-leder i kabelen være forsynt med isolasjon tilsvarende faseleder.

 • 522 ID: 1831
  PN og PR i lysskilt
  Dato
  Spørsmål

  Hva sier NEK om forleggings måte for PN og PR inne i lysskilt? Det er ikke fare for berøringsspenning! Og hva med 'stripsing', festing av ledningene?

  Svar

  NEK 400-5-52 har ingen særskilte krav knyttet til anvendelse av kabler inne i et lysskilt. Krav til festing mm er gitt i NEK 400-5-52, avsnitt 522. Andre krav finnes i avsnitt 528 og 529 Det er uklart om installasjonen inne i et lysskilt er en installasjon underlagt fel eller om det er en del av et utstyr og derved underlagt feu. Dersom lysskiltet er et utstyr, vil kravene i feu stille krav til anvendelse av relevante normer eller på annen måte dokumentere den ønskede sikkerhet som feu krever. Dersom man da velger å legge NEK 400 til grunn, må kravene i NEK 400-5-52 etterleves. Skiltet skal da CE-merkes og det skal forefinnes en samsvarserklæring for produktet (lysskiltet). Dersom lysskiltet ikke er et utstyr, vil kablingen være en del av installasjonen for å tilkoble utstyr, og kravene i fell og NEK 400 gjelder. Man må da selvfølgelig ta hensyn til eventuelle montasjeveiledninger fra ”skilt”-leverandør mm.

 • NEK 400 ID: 1817
  Skrusikringer inntak
  Dato
  Spørsmål

  Er det tillatt med skrisikringer ove 35 A på inntak? Det hevdes at DSB (PE) har gjort et slikt vedtak.

  Svar

  NK64 er ikke kjent med noe "eldre" vedtak. Dog kan DSB (DBE, PE) ha fattet en slik bestemmelse tidligere. Skrusikringer (Diazed) vil etter NEK 400 ikke være tillatt for usakkyndig betjening da de ikke tilfredsstiller krav til IP2XC (IP3X) ved betjening, jfr NEK 400-8-810, avsnitt 810.53

 • NEK 400 ID: 1819
  Jording av skap
  Dato
  Spørsmål

  Må skap tilknyttet plastvannrør "rør-i-rør" jordes?

  Svar

  NEK 400-4-41, avsnitt 411.3.1 krever utjevningsforbindelse mellom hovedjordklemmen og andre ledende deler. Derav følger at utjevning er kun nødvendig dersom skapet er å betrakte som en annen ledende del ved at det kan oppta et potensiale (jordpotensiale) gjennom f. eks armering i vegg etc. Det kreves ikke utjevning til vannrør med plast-i-plast.

 • 533.1 ID: 1905
  Skrusikringer ved inntak
  Dato
  Spørsmål

  Noen har lagt frem en påstand om at skrusikringer(DIAZ) over 35A ikke er tillat på inntak. Dette skal etter sigende også være et eldre vedtak. Hvor finner jeg om dette i NEK400

  Svar

  NEK 400 tillater bruk av skrusikringer. Kravene knyttet til anvendelsen av disse finnes i NEK 400-5-53, avsnitt 533.1. Som det fremgår av NEK 400, stilles det strengere krav til sikringer som skal kunne betjenes av usakkyndige. DIAZ sikringer kan ikke sies å tilfredsstille de krav som stilles til usakkyndig betjening av skrusikringer. Vær også oppmerksom på at NEK 400-8-810 stiller krav om IP3X eller IP2XC for tavler som betjenes av usakkyndige personer.

 • 818.53 ID: 1830
  Utendørs stikkontakt og jordfeilbryter
  Dato
  Spørsmål

  Dersom et krav om jordfeilvern eksisterer - gjelder dette også for eldre anlegg fra før reglene trådte ikraft? Saken angår en feil/mangel påvist av DLE med referanse til fel §21 og NEK 400-8-818, avsnitt 818.53, i en bensinstasjon

  Svar

  NEK 400 har ikke tilbakevirkende kraft, og forskriftene (fel) er heller ikke gitt tilbakevirkende kraft. Ved tilsyn skal det legges til grunn de forskrifter som gjaldt da installasjonen ble bygget. Er installasjonen bygget mellom 1991 og 31 desember 1998, er det FEB-91 som skal legges til grunn. Er installasjonen bygget mellom 1. januar 1999 og 30 juni 2002 legges fel og NEK 400:1998 til grunn. For installasjoner bygget etter 30 juni 2002 legges fel og NEK 400:2002 til grunn. Og for installasjoner bygget etter 30 juni 2006 legges fel og NEK 400:2006 til grunn. Når det vises til NEK 400, avsnitt 818.53 er det grunn til å anta at installasjonen er bygget i perioden 1. januar 1999 – 30 juni 2002. Avsnitt 818.53 er i de senere utgavene av NEK 400, dvs NEK 400:2002 og NEK 400:2006, erstattet av andre avsnittsnummer. I NEK 400:1998 var det krav til strømstyrt jordfeilvern med maksimal utløsestrøm på 30 mA for utendørs stikkontakter med merkestrøm opp til og med 32A. Det tilsvarende kravet fantes i FEB-91. Bensinstasjoner vil omfatte områder med eksplosjonsfare, såkalte EX-områder. Installasjoner og utstyr i EX-områder er underlagt spesielle regler som nå er gitt i NEK 420. Krav til installasjoner og utstyr i EX-områder kommer i tillegg til de kravene som er gitt i NEK 400.

 • 701.512.4.01 ID: 1940
  Varmtvannsbereder og allpolig brudd
  Dato
  Spørsmål

  1: Hvis vi kobler en varmtvannsbereder fast (uten stikkontakt), kan da en automat fungere som en allpolig bryter/servicebryter? 2: Hvis vi har f.eks fuktstyrt vifte eller downligth m/dimming, kan da en automat i fordelingen fungere som allpolig brudd/bryter?

  Svar

  NK64 har tidligere behandlet spørsmål knyttet til anvendelse av automatsikring/vern som betjeningsbryter og kommet frem til at en automatsikring ikke er anvendelig som betjeningsbryter da meningen med en betjeningsbryter er at den skal være i ”daglig” bruk for å slå på/av en belastning (funksjonsbryter).. NEK 400 krever at det skal finnes en betjeningsbryter for a frakoble fast elekrisk utstyr i rom med bad og/eller dusj (NEK 400-7-701, avsnitt 701.512.4.01). En automatsikring kan fungere som frakoblingsbryter i hht NEK 400-5-53, avsnitt 536.

 • 411.6.1.01 ID: 1839
  Varmepumper og jordfeilbryter
  Dato
  Spørsmål

  Et spørsmål om luft-luft varmepumper. Ved montering av stikkontakt innvendig er det gitt anledning til å sette opp en enkel stikk med jord blant andre ujordete på eksisterende kurs. Er det krav om at det skal være jordfeilbryter på den?

  Svar

  Det er ikke et enkelt ja eller nei svar til ditt spørsmål. Generelt så krever NEK 400 utkobling av første jordfeil (i praksis strømstyrt jordfeilvern) for nye kurser i en eksisterende installasjon. NEK 400 har ingen tilbnakevirkende kraft og vil derfor ikke automatisk kreve utkobling av første jordfeil på eksisterende kurser. For øvrig har NK64 har tidligere behandlet et spørsmål vedr. tilkobling av varmepumper, og ga da følgende svar: Utstyr som er montert utendørs er ikke plassert i ikke-ledende-omgivelser og skal såfremt utstyret ikke er klasse II tilkobles en beskyttelsesjordleder som skal gi forbindelse tilbake til installasjonens hovedjordskinne. Kravene knyttet til bruk av beskyttelsestiltaket ”ikke-ledende-omgivelser” er gitt i Tillegg 41C. Dersom et utstyr monteres i 'ikke-ledende-omgivelser' og utstyret er tilkoblet en beskyttelsesjordleder, har man ført inn jordpotensial inn i den 'ikke-ledende-omgivelsen', og bryter med det kravet i NEK 400-4-41, avsnitt 41C.1.3. Som en konsekvens av dette må det gjøres ett av følgende: a) Den eksisterende installasjonen i det ikke-ledende-omgivelsen gjøres om slik at et eller flere av de andre beskyttelsestiltakene i NEK 400-4-41tilfredsstilles. Det mest nærliggende er da at det fremføres beskyttelsesjordleder frem til utsatte ledende deler, samt at det monteres jordete stikkontakter. Hvis dette i så fall innebærer en rehabilitering, må det i IT installasjoner også installeres strømstyrt jordfeilvern i samsvar med 411.6.1.01 for kursen(e). b) Området hvor varmepumpen er plassert og i en avstand 2,5 m ut fra varmepumpen defineres som et ledende område. For ikke å komme i konflikt med NEK 400-4-41, avsnitt 41C.1.4 for den resterende ikke-ledende-omgivelsen, må det i det ledende området ikke være montert utsatte-ledende-deler. Varmepumpen må være fast tilkoblet da tilkobling via stikkontakt vil medføre at kravet i NEK 400-4-41, avsnitt 41C.1.6 ikke tilfredsstilles. NK64 anbefaler at man benytter alternativ a) da kravene knyttet til bruk av alternativ b) gir dårlig fleksibilitet i bruken av den eksisterende installasjonen. Beskyttelses”ikke-ledende-omgivelser” er ikke lenger tillatt for bruk i installasjoner beregnet på usakkyndig betjening. NK64 er også av den oppfattning at den aktuelle problemstillingen ikke er aktuell for installasjoner bygget etter NEK 400, men kun aktuell for montasje av varmepumper i installasjoner bygget før 1999. Forskriftene før fel og den praksis som ble fulgt hadde noe lempligere krav til ikke-ledende-omgivelser enn det som er lagt til grunn i NEK 400. Med basis i den praksis som ble fulgt, og med et ønske om å bedre sikkerhetsnivået opp mot det som er nedfelt i NEK 400 kan følgende løsning skisseres så lenge varmepumpens innerdel har en ikke-ledende overflate: - varmepumpen tilkobles jord permanent, enten i form av en egen jordelektrode eller med en separat opplagt beskyttelsesjordleder; og - varmepumpens plugg tilkobles vanlig stikkontakt i den-ikke-ledende omgivelsen; og - kursen som forsyner varmepumpen og andre utsatte-ledende-deler i den ikke-ledende-omgivelsen (i en avstand 2,5 m fra varmepumpen) beskyttes av et strømstyrt jordfeilvern med merkeutløsestrøm som ikke overstiger 30 mA; og - det utarbeides dokumentasjon som deponeres i installasjonens hovedfordeling som beskriver løsningen som er valgt.

 • NEK 400 ID: 1812
  Krav om jordfeilbryter - Dokumentasjon
  Dato
  Spørsmål

  Hvordan dokumentere overfor en kunde at forskriftene krever mer enn en jordfeilbryter i en fordeling?

  Svar

  NEK 400 stiller ingen spesifikke kvalitetskrav utover de som grunnet i de sikkerhetskrav NEK 400 stiller.

  Fel § 16 setter en del overordnete krav om at installasjonen ikke skal medføre fare samtidig som den skal være egnet for den forutsatte bruk. DSB har uttalt at de ikke ser at fel § 16 er tilfredsstilt dersom det anvendes kun ett 30 mA strømstyrt jordfeilvern for en hel installasjon. En slik installasjon er ikke betraktet til å være egnet for den forutsatte bruk.

 • 414.4.1 ID: 1814
  Fellesføring elkraft og kommunikasjon
  Dato
  Spørsmål

  Er det tillatt å legge ledere for kommunikasjon og ledere for kraft i samme kabel?

  Svar

  NEK 400-4-41:2002, avsnitt 414.4.1 krever at spenningsførende deler i SELV- og PELV-kretser skal være elektrisk adskilt fra hverandre, fra FELV-kretser og fra kretser med høyere spenninginger.. Avsnitt 414.4.2 tillater at ledere for SELV- og PELV-kretser kan føres i flerlederkabel så lenge SELV-og PELV-lederne er isolert enkeltvis eller samlet for den høyeste forekommende spenning.

  NEK 400 har intet generelt forbud mot å føre ledere for forskjellige kurser i samme kabel, med det er ikke anbefalt.

  Når ledere for forskjellige kurser og/eller kretser er ført i samme kabel, må det sørges for merking som klart indikerer hvilken kurs/krets de forskjellige lederne tilhører, se også NEK 400-5-51:2002, avsnitt 514.

 • 810.513 ID: 1815
  Krav til plassering av sikringskap over gulv
  Dato
  Spørsmål

  Hvilke krav gjelder til plassering av el-tavler i private husholdninger, høyde over gulv etc?
  Er det krav til at tavlene til private husholdninger plasseres i en minimumshøyde?

  Svar

  Krav til tavlers/fordelingsskaps tilgjengelighet er spesifisert i NEK 400-8-810:2002, avsnitt 810.513. Dette avsnittet inneholder ingen krav til minste høyde for plassering av skap, men stiller kun krav til plass foran tavlen og lett adkomst.

  Tavler for usakkyndig betjening skal være IP2XC eller IP3X. Dette er antatt å gi god nok beskyttelse, også mot små barnehender.

  NEK 400 detaljregulerer ikke et sikringsskap høyde over gulvet.

  Hvordan spørsmålet er å se i forhold til FEL er DSBs anliggende.

 • 205 ID: 1824
  Definisjon av forbrukerkurs