Spørsmål & svar (FAQ)

Søk i NEKs database

Søk i NEKs database

Adobe Stock

NEK har i samarbeid med relevante komiteér tilrettelagt for søk i tidligere stilte spørsmål og gitte svar. Vi tar sikte på å bygge opp FAQ for de mest brukte produkter. NEK har valgt å gjøre svar som er gitt på tidligere utgaver tilgjengelig, men ber bruker være oppmerksom på hvilket tidspunkt svaret er gitt og at dette ikke nødvendigvis er riktig ift. nyere utgaver.

Vi ber deg om å sjekke eksisterende spørsmål før du legger inn et nytt. Søket er dynamisk – etter hvert som du skriver inn tekst vil søket spisses.

Nytt spørsmål
 • 712.537.2 ID: 7727
  Solceller
  Dato
  Spørsmål

  Det skal monteres ein sikkerhetsbrytar på DC strøm før ledningar går inn i bygning. Hvilken høyde skal denne brytaren monteres på?

  Svar

  NEK 400-7-712:2018, tillegg 712C.2.1 spesifiserer krav om at DC-kabler skal kunne frakobles solcellemodulene slik at de blir spenningsløse inne i bygningen. Selve frakoblingsutstyret kan være plassert utendørs før kablene går igjennom bygningsvegg eller på innsiden i umiddelbar nærhet til der kablene føres igjennom.

  Frakoblingsutstyret skal tilfredsstille kravene i NEK 400-5-53:2018, avsnitt 537.2. Legg spesiell merke til kravene i avsnitt 537.2.2.4 for å hindre utilsiktet frakobling.

  NEK 400:2018 har ingen spesifikke krav til høydeplassering av frakoblingsbrytere.

 • 531.1.3 ID: 7993
  Smeltesikringer er tillatt igjen i NEK 400 2018 pga 531.1.3 mangler
  Dato
  Spørsmål

  Er det blitt tillatt igjen med smeltesikringer i NEK 400 2018 siden avsnitt 531.1.3 mangler, eller er dette uteglemt eller dette flyttet et annet sted?

  Svar

  NK64 har registrert at kravet i NEK 400-5-53:2014, avsnitt 531.1.3 ikke er med i NEK 400-5-53:2018. Denne utelatelsen er dessverre en feil, og N64 har i sitt møte 2019-03-28 vedtatt å inkludere et tilsvarende krav i NEK 400-5-53:2018.

  For fullstendig informason, se NEK 400 Endringer

  https://www.nek.no/standarder/produkter/endringer-nek-400/

  Forøvrig sa NEK 400-5-53:2014, avsnitt 531.1.3 at smeltesikringer ikke var tillatt. Avsnittet spesifiserte krav om allpolig utkobling som ifølge veiledningen også kan anordnes med bruk av smeltesikringer sammen med andre koblingsorganer.

 • 514.3 ID: 7950
  Krav til Norsk språk på dokumentasjon
  Dato
  Spørsmål

  Finnes det noe krav om hvilke(t) språk dokumentasjon skal leveres på? (Sluttkontroll, kursfortegnelse etc.)

  Jeg klarer selv kun å finne noe om dette i maskinnormen.

  Svar

  NEK 400:2018 har ikke angitt krav til språk for dokumentasjonen.

  I NEK TS 400 Bolig:2019 angir NK64 at for boliginstallasjoner skal dookumentasjonen være på norks med mindre annet er avtalt.

  Utstyrsdokumentasjon skal i samsvar med Forskrift om elektrisk utstyr (feu) være tilgjengelig på norsk, dansk, svensk eller engelsk.

 • 411.4 ID: 7929
  Isolasjonsovervåkning i TN anlegg
  Dato
  Spørsmål

  Vil isolasjonsovervåkning i TN anlegg være ett krav i TN anlegg for alle hovedkurser eller kun de som ikke forsyner fordelinger med strømstyrte jordfeilvern 30mA.

  Forstår det slik at det er fullstendig krav i IT anlegg men spørsmålet blir hvorvidt omfanget av krav om isolasjonsovervåkning blir gjeldende i TN anlegg iht Nek 400:2014 og Nek 400:2018

  Svar

  NEK 400:2018 har ingen spesifikke krav om isolasjonsovervåkning av hovedkurser i TN-installasjoner.

  I NEK 400-7-710:2018, avsnitt 710.411.4 er det gitt en anbefaling om isolasjonsovervåkningsutstyr i TN-systemer for installasjoner i medisinske områder.

 • 526.3 ID: 7920
  kledning av vegg box
  Dato
  Spørsmål

  Er det mulig å kle igjenn en vegg boks hvis existerende kobling blir skjøtet med skjøtehylser og krympestrømpe slik at man kan dra eksisterende kabel ut fra box og rør i hver ende av skjøtet kabel?

  Svar

  NEK 400-5-52:2018, avsnitt 526.3 spesifiserer at sammenkoblinger skal være tilgjengelig for tilsyn, prøving/måling og vedlikehold, men angir samtidig at slik tilgjengelighet ikke er nødvendig under visse forutsetninger.

  En skjøt er å anse som en sammenkobling av ledere og for at en slik skjøt ikke skal være tilgjengelig må kravene for slik utilgjengelighet spesifisert i avsnitt 536.3 være tilfredsstilt.

 • 551.2.302 ID: 7917
  Brudd i n-leder UPS 400V TN
  Dato
  Spørsmål

  Hvis en nulleder brytes foran tilkoblet enfaset utstyr ved UPS-forsyning, vil ulik belastning på fasene medføre spenningsdeling mellom en-fase belastningene. Stjernepunktet blir trukket mot fasen med størst belastning og spenningen vil øke over fasene med minst belastning.

  NEK 400 2018 551.2.302 beskriver to mulige løsninger:
  1) Skilletransformator før eller etter UPS,
  2) Tilbakeføre N-leder til innkommende PEN-leder, eventuelt til punktet hvor PE- og N-leder er sammenkoblet.

  Spørsmålet gjelder UPS tilkoblet L+N i et 400V anlegg. Vil overnevnte krav til skilletrafo, eller uavbrutt N-leder være gjeldende?

  Svar

  NK64 ser ikke at problemene med flytende potensial for N-leder ved enfase UPS-er er relevant. Det vil således ikke være nødvendig med en fast forankring av N-leder i slike situasjoner.

 • 514.3 ID: 7900
  Merking av N leder
  Dato
  Spørsmål

  Gatelysanlegg i eit bustadfelt der det er lagt TFXP 4G25 Al, mellom lysmastene. Viser seg no at det blir 400 V anlegg. Det skal settast opp eit skap med eige abbonement, og der blir PEN leder splitta til PE og N. Vi har mulighet å kople 2 fase anlegg (kople til faseleder og N) til lysmastene. Utfordringa då er at kabelen ikkje har blå leder (N) i seg. Står i 514.3.1.1 at nøytralleder skal merkes blå langs hele lederens lengde. Dersom vi merker N - leder med blå varig merking i alle koplingspunkt er det ok? Alternativet er trafo 400 V-230 V, eller at kabel mellom mastene må skiftast.

  Svar

  NEK 400-5-51:2018, avsnitt 514.3.1.1 spesifiserer at N-leder skal fargemerkes BLÅ i hele sin lengde. Det er ikke tilstrekkelig med kun BLÅ merking ved termineringspunktene. Avsnitt 514.3.1.1 angir også at for EX-hengeledning er slik fargemerking ikke nødvendig men at N-lederen skal gis en annen entydig merking. Avsnitt 514.3.5 angir situasjoner hvor fargemerking kan utelates.

 • 823.411.3.3 ID: 7877
  Jordfeilautomat i serie med jordfeilbryter
  Dato
  Spørsmål

  Det er i mange installasjoner 30mA jordfeilbryter som står foran kWh-måler, dersom man skal sette inn ein ny kurs i desse fordelingane ihht NEK400 823.411.3.3 så skal denne ha eget strømstyrt jordfeilvern på 30mA, er det da tillatt å sette inn 30mA jordfeilautomat som står i serie med 30mA jordfeilbryter som er forankoblet heile installasjonen? Dette er gjort fleire stader fordi det blir ein mykje mindre ombygging av fordelinga enn kva det blir dersom ein må flytte kWh-måler, bryte plombering på måler etc, men spørsmålet er om ein jordfeilautomat i serie med jordfeilbryter kan regnes som EGET strømstyrt jordfeilvern?

  Svar

  NEK 400:2018 har ingen krav som forbyr å sette et felles strømstyrt jordfeil foran et annet. Det at disse to strømstyrte jordfeilvernene har samme merkeutløsestrøm innebærer at det ikke vil være garantert at det strømstyrte vernet nedstrøms kobler ut ved en feil.

  NEK 400-1:2018, avsnitt 132.1 spesifiserer krav om at installasjonen skal innebære en riktig funksjon for den forutsatte bruk. Ett felles strømstyrt jordfeil for en hel installasjon er ikke ansett til å være forelnlig med kravet i avsnitt 132.1 (og ei heller fel).

  En jordfeilautomat er en effektbryter som også tilfredsstiller krav til et strømstyrt jordfeilvern. Ved normens formuleringer om et "eget" strømstyrt jordfeilvern"", vil bruk av en jordfeilautomat tilfredstille dette kravet

 • NEK TS 400 Bolig ID: 7861
  NEK TS 400 bolig
  Dato
  Spørsmål

  Vil et anlegg utført etter NEK TS 400 bolig:2016 være godkjent etter normene, eller må man også påse at utførelsen er i tråd med NEK 400:2018 ettersom denne erstatter NEK 400:2014 som bolignormen er basert på?
  Er det i såfall noen punkter der NEK 400:2018 stiller høyere krav enn NEK TS 400 bolig:2016?

  Svar

  NK64 mener at NEK TS 400 Bolig:2016 tilfredsstiller sikkerhetskravene gitt i NEK 400:2018.

  NEK TS 400 Bolig:2016 er revidert og vil foreligge som NEK TS 400 Bolig:2019.

 • 411.3.1.2 ID: 7858
  Utjevning
  Dato
  Spørsmål

  Hvordan skal tilgjenglig armering tolkes ? Er tanken at hvis det deler av armeringen som er tilgjenglig dvs stikker ut av betong eller tilsvarende så skal denne utjevnes. Eller er det hvis det er mulig å få dette til uten å gjøre inngrep i matrialene så skal armering utjevnes ? ved en støping av såle vil det alltid være mulig å koble til en utjevning før støp. Men hvis det er snakk om ferdigproduserte betongdekker. Vil ikke disse kunne utjevnes uten at det gjøres inngrep.

  Svar

  NEK 400-4-41:2018, avsnitt 411.3.1.2 krever at tilgjengelig armering av bygningskonstruksjon av armert betong skal utjevnes til hovedutjevningsskinnen i installasjonen. Dette innebærer at armeringen skal utjevnes så fremt den er tilgjengelig eller er gjort tilgjengelig. Kravet i avsnitt 411.3.1.2 innebærer ikke at armeringen skal gjøres tilgjengelig.

 • 6.4.3.3 ID: 7854
  Krav til isolasjonsmotstand på produkter
  Dato
  Spørsmål

  Når en skal megge / utføre isolasjonsmotstand ved sluttkontroll av en installasjon så er kravet 1Mohm ved 500V. Enkelte produkter tåler ikke dette og er det en norm som viser til hva produktene bør ha av isolasjonsmotstand?

  Svar

  Krav til isolasjonsmotstand for et utstyr vil være spesifisert i produktnormen for utstyret, hvis relevant

 • ID: 7796
  Er det krav til fast montasje der strømstyrken og spenningsverdien til stikkontakten er mindre enn klassifiseringa av tilhørande apparat?
  Dato
  Spørsmål

  Enkelte produsenter har frå 1. april 2018 fjernet kontakten ifrå frittståande komfyrer og " integrerte komfyr ovner" på grunn av kommende EU/IEC standard EN/IEC-60335-1 punkt 25.1.

  Men hvis vi skal forholde oss til eksempelvis booster-funksjoner i platetopper kreves det kanskje 50-63 amp sikring, noke eg har vanskelig for å sjå behovet for for den vanlige forbruker. Det må i så fall være et alternativt opplegg, men kva då med kravet til komfyrvakt? Er det i det hele tatt produsert alternativ vakt for fast tilkobling?

  Det leveres i dag alle platetopper og komfyrer med platetopp med 5G2,5 qmm kabel. Om vi kobler sammen 2 og 2 ledere vil vi få 5 mm2 på fasene og 2,5 mm2 jordleder. Følgelig må alle ferdig påkobla kabler uansett skiftast som en ekstra kostnad for kundane, enten det skal brukast støpsel eller fast tilkobling.
  Dette er i alle fall en lite miljøvennlig løsning, i tillegg til at den er fordyrende.

  Hvis vi ser bort ifra muligheten for effekt som overstiger 25 amp, er det då greit å fortsette å sikre dette med 25 amp og komfyrvakt med stikkontakt, eller blir det å regne som avvik i forhold til klassifiseringen av tilhørende apparat?

  Svar

  NK64 besvarer spørsmål knyttet til forståelsen av kravene i NEK 400. Vi kan ikke kommentere, anbefale eller ""godkjenne"" konkrete løsninger da NK64 hverken prosjekterer, utfører eller verifiserer elektriske installasjoner.

  Komfyrvakt er et tiltak for beskyttelse mot brann forårsaket av elektrisk utstyr gitt i NEK 400-8-823:2018, avsnitt 823.421.101. Det er den prosjekterende og/eller utførende som må velge løsning tilpasset installasjonen og utstyret som er benyttet.

  Utstyr skal være tilpasset den nominelle spenningen for den aktuelle del av installasjonen, se NEK 400-5-51:2018, avsnitt 512.1.1.

  Ledningssystemer skal være beskyttet mot overstrømmer i samsvar med kravene i NEK 400-4-43:2018. Utstyrsprodusenter kan i sin dokumentasjon spesifisere maksimal merkestrøm for forankoblet overstrømsvern for å beskytte utstyret.

 • 514.5 ID: 7782
  Språk på dokumentasjon
  Dato
  Spørsmål

  Finnes det beskrevet noe sted om hvilket/hvilke språk man kan levere dokumentasjon for boliginstallasjon på?

  Kan man for eksempel godta en kursfortegnelse, sluttkontroll eller samsvarsærklæring som er på engelsk

  Svar

  NEK 400:2018 har ikke angitt krav til språk for dokumentasjonen.

  I NEK TS 400 Bolig:2019 (publiseres) angir NK64 at for boliginstallasjoner skal dokumentasjonen være på norsk med mindre annet er avtalt.

  Utstyrsdokumentasjon skal, i samsvar med Forskrift om elektrisk utstyr (feu), være tilgjengelig på norsk, dansk, svensk eller engelsk.

 • 52 ID: 7776
  Åpen forlegning fra skjultanlegg
  Dato
  Spørsmål

  Ved ev utvidelse/ montering av flere uttak i et rom der det er skjultanlegg fra før har det i mange år vært praktisert at man borrer et hull i veggen inn i vekkboksen(På siden av stikkontakten i boksen) og legger inn kabelen og kobler til. Legger så kabel på gulvlist til ny stikk. Er dette lov lengre? Hvor finner jeg ev noe om dette?

  Svar

  NEK 400-5-52:2018 stiller krav til forlegning av ledningssystemer. Kravene vil variere avhengig om ledningssystemer er skjult eller åpent forlagt. NEK 400:2018 gir ingen spesifikke føringer for overgang fra en skjult installasjon til en åpen installasjon.

  NK64 besvarer spørsmål knyttet til forståelsen av kravene i NEK 400. Vi kan ikke kommentere, anbefale eller ""godkjenne"" konkrete løsninger da NK64 hverken prosjekterer, utfører eller verifiserer elektriske installasjoner.

 • 523.6 ID: 7773
  Strømføring N-leder
  Dato
  Spørsmål

  Om du har 3 stk 1 fase kurser ( 1+N, 2+N, 3+N), og hver belastning er 10 A.
  Hvordan beregner dere strømføringsevnen for N-leder?

  Svar

  Strømføringsevnene spesifisert i tabellene i NEK 400-5-52:2018, Tillegg 52B tar utgangspunkt i en varmebalanse definert av varmeutviklingen i lederne som inngår i kablene. For en trefars kurs er belastningsstrømmene antatt kun å være i de tre faselederne og ikke i N-leder.

  Dersom det føres strøm i N-leder, vil det forventes at strømmen som kan føres i faselederne må reduseres i forhold til den tabulerte strømføringsevnen. Se også Tillegg 52D.

 • 823; 537.2 ID: 7737
  Tilkoling VVB og varmekolbe
  Dato
  Spørsmål

  Etter nyere krav er det kun tillatt med fast tilkopling på VVB over 1500W. Disse er derfor tilkoplet uten stikk/plugg.

  Det er en VVB og en varmekolbe for vannbårent anlegg står i samme rom som sikringsskapet (6 m2).
  VVB og varmekolben er på hver sin egen kurs som bare går til hver av disse.

  Spørsmålet som dukket opp var om automaten i sikringsskapet godkjennes som bryter for VVB da den står i samme rom som sikringsskapet? For varmekolben er det i tillegg montert en lastbryter i sikringsskapet som er godt merket med service/sikkerhetsbryter for varmekolbe. Hva gjelder?Hva er minste krav?

  Svar

  De generelle kravene til bryter som skal benyttes for frakobling er gitt i NEK 400-5-53:2018, avsnitt 537.2, mens de generelle kravene til bryter som skal benyttes for utkobling for mekanisk vedlikehold er gitt i NEK 400-5-53:2018, avsnitt 537.3.

 • 710A-1; 560.4.1 ID: 7734
  Nødstrømsklassifisering i medisinske områder
  Dato
  Spørsmål

  Har ifbm prosjektering, utførelse, endring og merking av installasjoner i medisinske områder kommer ut for at ikke opplisting/klassifisering av nødstrømsforsyning mht maksimale omkoblingstider ikke samsvarer mellom 560.4.1 og tabell i normativt tillegg 710.A-1. Sistnevnte er i mine øyne mer spesifikk (og ser ut til å være brukt i eksisterende installasjoner).

  I 710A-1 er det angitt klasse 0,5 og klasse 15 (iht omkoblingstid), men i 560.4.1 listes det også opp en middels omkoblingsklasse på 5 sekunder som 710 - medisinske områder ikke ser ut til å ha?

  NB: 710A-1 viser til 560.4.1.

  Svar

  NEK 400-7-710:2018 spesifiserer de spesifikke kravene for elektriske installasjoner i medisinske områder. Kravene i NEK 400-7-710:2018 er gitt som tilleggskrav til de generelle kravene og vil angi om de spesifikke kravene endrer de generelle kravene eller om de kommer i tillegg til de generelle kravene.

  Tillegg 710A og Tabell 710A-1 viser den klassifiseringen av nødstrømkilder som skal anvendes for medisinske områder. Som det fremgår av tabellen, er ikke alle mulige klassifiseringer iht NEK 400-5-56:2018, avsnitt 560.4.1 gyldig for bruk i medisinske områder.

 • 722.6.5.2.101 ID: 7720
  Visuell inspeksjon av allment tilgjengelige ladestasjoner
  Dato
  Spørsmål

  Vil en visuell inspeksjon kunne utføres ved hjelp av kameraovervåking?
  Eller er det ment at en person fysisk skal sjekke ladestasjonene en gang i uken?

  Svar

  NK64 anser ikke kameraovervåkning som en metode for visuell inspeksjon.

 • 411.3.1.2 ID: 7712
  Utjevning av føringsvei av ledende materiale ved ledende byggningskonstruksjon
  Dato
  Spørsmål

  Det oppleves ulik praksis til utjevning av ledende føringsveier.

  Er det krav om egen utjevningforbindelse (RK/PN) forbundet til ledende føringsvei og ledende bygnings konstruksjon, dersom det kan dokumenteres (eks ved måling) tilfredsstillende lav overgangsmotstand til hovedjord gjennom bygningskonstruksjon?
  Det kan dokumenteres god forbindelse mellom føringsvei (i alle "festepunkter") og bygningskonstruksjon.

  Svar

  NEK 400-4-41:2018, avsnitt 411.3.1.2 spesifiserer hvilke ledende deler som skal tilkobles hovedutjevningsforbindelsen når beskyttelse mot elektrisk sjokk er anordnet ved automatisk utkobling av strømtilførselen. Som det fremgår av kravene i avsnittet skal alle metalliske deler som kommer inn i bygningen utjevnes. Dette innebærer at alle metalliske tilførselsrør, andre ledende deler av bygningskonstruksjonen samt tilgjengelig armering i bygningskonstruksjon av armert betong skal kobles til hovedutjevningsforbindelsen.

  Avsnitt 411.3.1.2 krever ikke utjevning til ledende deler inne i bygningen. Slik utjevning må eventuelt følge av et behov for å etablere tilleggsutjevningsforbindelse i samsvar med avsnitt 415.2 i basert på kravene i Tillegg 41D.

  Vær oppmerksom på at NEK 700 kan inneholde mer spesifikke krav om utjevning til kabelbroer mm. av hensyn til EMI/EMC.

 • 712.521 ID: 7697
  DC kabler under bakken
  Dato
  Spørsmål

  Kan DC kabler legges under bakken?

  Solceller på tak av hus og inverter vurderes å plasseres i garasje som er ca 5 m fra hus. Kunden ønsker ikke inverter på vegg utenfor og ikke i huset. Vi vurderer å legge DC kabler under bakken så innen i garasje til inverter.
  Ved solcellemoduler på taket planlegges en automatisk brannsikkerhets DC-bryter.
  Kan DC kable legges under bakken? Eller må vi finne en annen løsning?

  Svar

  NEK 400:2018 har ingen forbud mot å legge DC-kabler i bakken. Det forutsettes imidlertid at kablene er egnet for slik forlegning.

 • NEK 400 ID: 7690
  TN-C anlegg
  Dato
  Spørsmål

  Det viser seg at N-leder ikke har vært terminert på inntaksbryteren. Hva kan oppstå?

  Svar

  Når N-leder ikke er tilkoblet er dette å anse som et brudd - N-lederen. Brudd i en N-leder knnebærer at N-leder ikke har et fast spenningspotensial. Ved skjevlast vil derfor spenningen i N-leder forandres og øke eller redusere fasespenningen for de respektive fasne. I verste fall vill utstyr havarere pga overspenningunderspenning.

  Beskyttelse mot enpolte kortslutninger blir vesentlig forringet da feilstrømmen vil ha andre veier tilbake enn via N-lederen.

  Brudd i N-leder ses på som en alvorlig feil.

 • 423 ID: 7652
  Produktinformasjon i fra produsent / distrubitør
  Dato
  Spørsmål

  Ref Nek 423, tabell 42A, tabell 51A BA2, og 823.423

  Hvilke krav kan stilles til opplysninger om panelovnens maksimale overflatetemperatur. Hvor skal eventuelt denne informasjonen stå?

  Svar

  Hvilke opplysninger en varmeovnsprodusent er pliktig til å opplyse om i dokumentasjonen for varmeoven er spesifisert i produktnormen for det angjeldende utstyret. For øvrig skal produkter tilfredsstille kravene i Forskrift om elektrisk utstyr (feu).

 • 514.3.2.1 ID: 7640
  Jordingstrømpe
  Dato
  Spørsmål

  Sliter med å tolke Nek 400-5-51, avsnitt 514.3.1.2

  Er det krav om jordingstrømpe/merking av beskyttelsesleder i stikkontakter og brytere ?

  Svar

  NEK 400-5-51:2018, avsnitt 514.3.1.2 spesifiserer krav til merking av beskyttelsesleder. I siste avsnitt er det angitt at merking av beskyttelsesleder ikke er nødvendig når det ikke er fare for forveksling. I dette ligger at det må fremgå helt klart hvilken leder som er beskyttelsesleder.

  Utelatelse av merking skal ikke øke risikoen for andre farer, f.eks. elektrisk sjokk.

  Normalt vil nok utelatelse av strømpe i stikk/koblingsbokser kunne aksepteres, se også tidligere FAQ-er, ID 1871 og 1872.

 • 514 ID: 7631
  Merking
  Dato
  Spørsmål

  Er det noe krav ang merking av stikkontakter på lugarer mht fordeling og kursnr?

  Svar

  NEK 400:2018 har ingen slike spesifikke krav. Krav til merking er gitt i NEK 400-5-51:2018, avsnitt 514.

 • 722.305 ID: 7617
  Egen forbrukskurs til elektrisk kjøretøy
  Dato
  Spørsmål

  Det står i NEK 400-7-722.305 at det skal benyttes en egen forbrukerkurs for overføring av energi til eller fra et elektrisk kjøretøy.

  Vil en løsning med en felles kabel til mange ladestasjoner der det er overstrømsvern (og jordfeilbryter) i hver enkelt ladestasjon (flere vern dersom flere tilkoblingspunkter pr. stasjon) tilfredstille dette kravet? Dette forutsetter selvfølgelig også at den felles tilførselskabelen er beskyttet av et hovedvern oppstrøms.

  Vil eventuelt en løsning med mange ladestasjoner tilknyttet en felles tilførselskabel og hvor det ikke er overstrømsvern (men jordfeilbryter) i hver ladeboks tilfredsstille kravet? Beskyttelse av tilførselkabel er i så fall ivaretatt av et felles vern for tilførselskabelen, og beskyttelse mot overbelastning er ivaretatt av laststryring?

  TIlfredstiller disse løsningene i så fall også kravet i NEK400-7-722.533.101 om separat overstrømsvern til hvert tilkoblingspunkt?

  Svar

  NEK 400-7-722:2018, avsnitt 722.305 krever at skal benyttes en egen forbrukerkurs for overføring av energi til/fra et elektrisk kjøretøy. Dette innebærer at én og samme forbrukerkurs ikke kan benyttes til å forsyne flere elektriske kjøretøy.

  Definisjon av "kurs", gitt i NEK 400-2:2018, definisjon 200.149 angir at en kurs er en sammensetning av elektrisk utstyr beskyttet av overstrømmer av det/ samme vernet(ene). Heri ligger at når et overstrømsvern beskytter et tilkoblingspunkt, inngår de i samme kurs.

  NEK 400-7-722:2018, avsnitt 722.533.101 spesifiserer hvilke typer overstrømsvern som kan benyttes når beskyttelse mot overstrømmer ikke er anordnet med bruk av et ladeutstyr i samsvar med NEK IEC 61851-1:2017.

 • Tillegg 52F ID: 7596
  Spenningsfall i forbrukernes installasjoner
  Dato
  Spørsmål

  I tabell 52F-1 - Spenningsfall henvises det til installasjonstype A og B.
  Er det sånn å forstå at hvis et næringsbygg har egen nettstasjon faller det inn under type B, men hvis bygget forsynes med stikkledning faller det inn under type A?

  Kan dere gi et konkret eksempel på hver av installasjonstypene?

  Svar

  Når Tabell 52F-1 i NEK 400-5-52:2018 Tillegg 52F skiller mellom offentlig (allment) og privat forsyningssystem er basert på an antagelse av at et offentlig forsyningsnett er mye stivere enn et privat forsyningsnett.

  Antagelsen innebærer at en belastningsendring har større påvirkning på forsyningsspenningen i et privat forsnyningsnett enn ett offentlig nett. Et privat forsyningsnett vil typisk være et nett med en lokal strømkilde (f.eks. generator).

  Installasjoner tilknyttet et allment fordelingsnett og installasjoner som er tilknyttet et høyspenningsfordelingsnett (dvs egen transformator) vil begge være klassifisert som Type A i Tabell 52F-1.

 • 722.533.101 ID: 7594
  Beskyttelse mot overstrømmer på ladestasjoner
  Dato
  Spørsmål

  I første linje første komma i avsnitt 722.533.101 står det: unntatt hvor beskyttelse mot overstrømmer er anordnet ved bruk av ladeutstyr i samsvar med NEK IEC 61851-1:2017,
  Er det her slik å tolke at man i en ladeinfrastruktur med flere ladestasjoner som styres med lastbalansering, både på total last og på hvert enkelt tilkoblingspunkt ikke trenger overstrømsvern i den enkelte laderen og at det holder med overstrømsvern forankoblet på felleskabelen for ladeinfrastrukturen? Da med ladestasjoner som er i samsvar med NEK IEC 61851-1:2017.

  Eksempel:
  Det legges opp en kabel som tilførsel til fire ladestasjoner, denne sikres med overstrømsvern. Det monteres ikke overstrømsvern i den enkelte ladestasjonen. Disse fire ladestasjonene styres med lastbalansering, med begrensing på hvor mye en kan ta ut på hver ladestasjon og totalt på de fire ladestasjonene, og de er i samsvar med overnevnte norm. Er dette etter 722.533.101?

  Svar

  NEK 400-7-722:2018, avsnitt 722.305 krever at skal benyttes en egen forbrukerkurs for overføring av energi til/fra et elektrisk kjøretøy. Dette innebærer at én og samme forbrukerkurs ikke kan benyttes til å forsyne flere elektriske kjøretøy.

  Definisjon av "kurs", gitt i NEK 400-2:2018, definisjon 200.149 angir at en kurs er en sammensetning av elektrisk utstyr beskyttet av overstrømmer av det/ samme vernet(ene). Heri ligger at når et overstrømsvern beskytter et tilkoblingspunkt, inngår de i samme kurs.

  NEK 400-7-722:2018, avsnitt 722.533.101 spesifiserer hvilke typer overstrømsvern som kan benyttes når beskyttelse mot overstrømmer ikke er anordnet med bruk av et ladeutstyr i samsvar med NEK IEC 61851-1:2017.

  Forøvrig er lastbalansering ikke å anse som en metode for beskyttelse.

 • 712; 823 ID: 7584
  Installasjon i fritidsbolig, solcelleanlegg.
  Dato
  Spørsmål

  Hvordan blir det med installasjon i fritidsbolig, med eksternt nett (aggregat og solcellepanel).
  Hvilken norm er det krav om å følge vedrørende installasjon i fritidsbolig med eksternt nett (aggregat og solcellepanel), offgrid?
  Er det da krav om å følge bolignormen 823?
  Kan installatør gjøre en egen risikovurdering utifra estimert forbruk?

  Svar

  NEK 400-8-823:2018 spesifiserer de spesifikke kravene i for installasjoner i boliger, også fritidsboliger. Kravene kommer i tillegg til de generelle kravene i NEK 400-1 - NEK 400-6.

  Solcelleinstallasjoner skal være i samsvar med NEK 400-7-712:2018.

 • 823.559.5.1 ID: 7581
  Lampe med kabel ende montert fra produsent
  Dato
  Spørsmål

  Har en tak/vegg lampe levert fra produsent med en ferdig tilkoblet ledning tilsvarende PL 2x0,75 med korrekt strekkavlastning direkte på lyskilden,ca 25 cm. Løse ende. Denne kan tilkobles en DCL plugg og monteres enkelt. Men kan den også tilkobles i Wago i takboks og være i henhold til forskriften fast tilkobling?

  Svar

  Dersom en lysarmatur er levert med tilkoblet ledning, er ledningen en del av produktet og således omfattet av kravene i produktnormen og skal tilfredsstille Forskrift om elektrisk utstyr.

  NEK 400-5-55:2018, avsnitt 559.5.1 og 559.5.4 spesifiserer krav for tilkobling til den faste elektriske installasjonen. For installasjoner i boliger er det gitt mer spesifikke krav i NEK 400-8-823:2018, avsnitt 823.559.5.1.

 • 6.4.3.7.2 ID: 7564
  Sluttkontroll
  Dato
  Spørsmål

  Er det krav til å dokumentera overgangsmotstand på jordelektrode på serviceoppdrag? Eller er det nok å kontrollera at den er tilkobla i sikringsskapet?

  Viser til DSB 5 sikre sluttkontroll, hvor det sies:

  3.3 Er det målt eller beregnet overgangsmotstand på jordelektroden? Angi metode og verdi.
  Veiledning:
  Overgangsmotstanden på jordelektroden skal dokumenteres ved måling, beregning eller bruk av forenklede
  tabeller. Dersom måling foretas, skal måleverdien oppgis.

  Svar

  I forbindelse med service-oppdrag må det verifiseres at det er kontinuitet i beskyttelseslederer fra utstyr og tilbake til hovedjordskinne. En bør også forsikre seg om at jordelektroden er tilkoblet til hovedjordskinnen. En ytterligere verifisering av jordelektrodens overgangsresistans vil være avhengig av omfanget av service-oppdraget og installasjonens kompleksitet mm..

 • 6.4.3.7.2 ID: 7541
  Sluttkontroll/dokumentasjon
  Dato
  Spørsmål

  Hvilke krav er det til å dokumentere overgangsmotstand på jordelektroden i et TN anlegg, enten ved måling eller bruk av tabell (NEK 400- 6, avsnitt 6.4.3.7.2 og 411.4.1)

  Svar

  NEK 400-6:2018, avsnitt 6.4.3.7.2 spesifiserer krav om måling av overgangsresistans for jordelektroden der slik måling er påkrevd. For TN-systemer viser avsnitt 6.4.3.7.2 til NEK 400-4-41:2018, avsnitt 411.4.1, men avsnitt 411.4.1 spesifiserer ikke krav til måling av jordelektrodens overgangsresistans eller stiller noen krav til denne. Det vil således ikke være krav om å måle og/eller dokumentere denne overgangsresistansen.

 • 411.4; 6.4.3.7.2 ID: 7513
  Overgangsmotstand til jord i TN anlegg
  Dato
  Spørsmål

  Er det krav til overgangsmotstand til jord i et TN anlegg? Eventuelt hvor finner jeg dette?

  Svar

  NEK 400:2018 har ikke spesifisert krav til overgangsresistans for en jordelektrode i en TN-installasjon.

 • 823.537.101.2 ID: 7472
  Stikkontakter pr. 2 m benkeplate
  Dato
  Spørsmål

  Er det fritt hvor man plasserer stikkontakter over benk eller er det krav om at en skal være plassert på kjøkkenøy når kjøkken inneholder kjøkkenøy ref. NEK 400-2018

  Svar

  NEK 400-8-823:2018, avsnitt 823.537.101.2 spesifiserer et minimums krav til antall uttak på kjøkken i en bolig. NK64 har valgt å ikke detaljspesifisere hvor/hvordan uttakene skal være plassert. Slike føringer ligger allerede i kravet i avsnitt 823.537.101 og normens generelle krav til at installasjonen skal være egnet for den forutsatte bruk.

  Hensikten med kravene i avsnitt 823.537.101.2 er at det skal være uttak tilgjengelig der hvor brukeren anses å ha behov for bruk av elektriske kjøkkenapparater, også på en kjøkkenøy.

 • 52B ID: 7432
  Induserte strømmer i skjerm på lavspenningskraftkabel
  Dato
  Spørsmål

  Jeg har et spørsmål jeg håper å få hjelp til. Vi holder på med større oppgradering av et kraftverk på Notodden og i den forbindelse har jeg et spørsmål om induserte strømmer i skjerm på lavspenningskabler (IFSI kabler).

  Vet du om det er tatt noe høyde for eventuelle induserte strømmer i skjermen på lavspenningskabler i forhold til tabellverket for strømføringsevne i NEK 400? Og i så fall hvor mye?

  Svar

  De tabellerte strømføringsevnene spesifisert i NEK 400-5-52:2018, tillegg 52B tar ikke høyde for induserte strømmer i skjermer og lignende.

 • 722.6.5.2 ID: 7424
  Periodisk verifikasjon i borettslag.
  Dato
  Spørsmål

  Vil ladestasjoner i borettslag for bruk av beboerne anses som allment tilgjengelig?

  Svar

  NK64 anser ikke at ladestasjoner i borettslag mm. som kun er er tilgjengelig for lading av beboerne er allment tilgjengelige. Dersom ladestasjonene også er tilgjengelig for besøkende eller andre, er de å anse som allment tilgjengelige.

 • 400 ID: 7414
  Garasje
  Dato
  Spørsmål

  I beskrivelsen i NEK 400 står det at garasje og boder skal leveres stikker i forhold til rommets funksjon , men ikke mindre en 2 stikk. Vi har kjøpt en 2 mannsbolig med en egen frittstående garasje med kun en stikk til porten. Ingen annen strømpunkter verken inne eller ute. Vi mener det er minst en stikk for lite i forhold til kravet. Stemmer det?

  Svar

  NK64 besvarer spørsmål knyttet til forståelsen av kravene i NEK 400. Vi kan ikke kommentere, anbefale eller ""godkjenne"" konkrete løsninger da NK64 hverken prosjekterer, utfører eller verifiserer elektriske installasjoner.

  NEK 400-8-823:2018, avsnitt 823.537.101.4 spesifiserer at det skal monteres det nødvendige antall uttak tilpasset rommets funksjon, men ikke færre en to uttak. En dobbel stikkontakt representerer to uttak.

 • 722.55.101.2 ID: 7343
  Uttak el-bil
  Dato
  Spørsmål

  Med dedikert uttak til el-bil menes det da enkel stikk dersom det er lagt opp egen 10 A kurs for el-billading, eller er det greit med dobbel stikk på denne? Ser dere har svart på dedikert uttak til stasjonært utstyr på bad før, og lurer på om dette gjelder for el-bil også

  "NEK 400-8-823:2014, avsnitt 823.537.09 krever at stasjonært utstyr på bad skal ha et dedikert uttak. NK64 kan ikke se at dette kravet forhindrer at det benyttes en dobbel stikkontakt for dette formål."

  Svar

  NEK 400-7-722:2018, avsnitt 722.531.2.3.101 krever at hvert tilkoblingspunkt skal være individuelt beskyttet mot virkningene av DC feilstrømmer vha et strømstyrt jordfeilvern. Likeledes krever avsnitt 822.533.101, med noen unntak, at hvert tilkoblingspunkt skal være beskyttet av et eget overstrømsvern.

  En dobbel stikkontakt innebærer to uttak, hvilket vil at det blir to tilkoblingspunkter. Kravene i avsnitt 722.531.2.3.101 og 722.533.101 lar seg vanskelig forene med bruk av en dobbel stikkontakt som tilkoblingspunkter.

 • Ukjent ID: 7335
  retningslinjer for språk brukt til dokumentasjon
  Dato
  Spørsmål

  Finnes det noen retningslinjer/krav til hvilket/hvilke språk som kan brukes til dokumentasjon i 5 sikre?

  Spørsmålet har dukket opp da en kunde hadde mottatt kursfortegnelse og erklæring om samsvar på engelsk og sluttkontroll på engels/estlandsk/håndskrevet, og jeg klarer ikke å finne noe konkret om dette i FEL/NEK400

  Svar

  NEK 400:2018 har ingen krav om hvilket språk som skal benyttes i dokumentasjonen.

  NEK TS 400 Bolig:2019 (publiseres), en teknisk spesifikasjon for prosjektering og utførelse av elektriske installasjoner i boliger angir at dokumentasjonen skal være på norsk med mindre annet er avtalt.

  Forskrift om elektrisk utstyr (FEU) krever at utstyrsdokumentasjon skal være på norsk, dansk, svensk eller engelsk, da det legges til grunn at folk i Norge forstår disse språkene.

 • 6.4.3.7.2 ID: 7303
  6.4.3.7.2 Måling av overgangsmotstand
  Dato
  Spørsmål

  Måling av overgangsmotstand for jordelektrode
  For TN-system så refereres det til avsnitt 411.4.1 der det er krav om måling av overgangsmotstand. Er det krav til at den skal måles eller beregnes og oppgis i sluttkontrollen?

  Svar

  NEK 400-6:2018, avsnitt 6.4.3.7.2 spesifiserer krav om måling av overgangsresistans for jordelektroden der slik måling er påkrevd. For TN-systemer viser avsnitt 6.4.3.7.2 til NEK 400-4-41:2018, avsnitt 411.4.1, men avsnitt 411.4.1 spesifiserer ikke krav til måling av jordelektrodens overgangsresistans eller stiller noen krav til denne. Det vil således ikke være krav om å måle og/eller dokumentere denne overgangsresistansen.

 • 411.3.3 ID: 7289
  Jordfeilbryter ved remontering av installasjon.
  Dato
  Spørsmål

  Vedrørende demontering/remontering av utvendig lys og stikk veranda på grunn av etterisolering av vegg. Må det da ved remontering installeres jordfeilbryter?

  Svar

  Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har gitt føringer for når NEK 400:2018 skal anvendes ved ombygging, rehabilitering etc. Disse føringer finnes i bladet Elsikkerhet nr. 90 og 78.

 • 810.514.03 ID: 7206
  Høyde sikringsskap mtp TEK17
  Dato
  Spørsmål

  Spørsmål vedrørende plassering av sikringsskap

  TEK 17 § 12-18a sier:

  "Betjeningspaneler skal være plassert med betjeningshøyde mellom 0,8 m og 1,2 m over det ferdige gulvet.

  Veiledning til tredje ledd bokstav a
  Hensikten med kravet er at styrings- og betjeningspanel plasseres slik at de lett kan nås både i sittende og stående stilling.

  Betjeningspanel for komfyravtrekk og ventilasjonsanlegg er vanligvis plassert for høyt til at det enkelt kan nås fra sittende stilling. Plassering av slike betjeningspanel omfattes ikke av bestemmelsen."


  Vurderer dere sikringsskap som et betjeningspanel på lik linje med komfyravtrekk og ventilasjonsanlegg?
  Man betjener som oftest komfyravtrekk og ventilasjonsanlegg oftere enn man betjener sikringer, så virker litt uhensiktsmessig å plassere sikringsskapet i høyden 0,8-1,2m.

  Svar

  NK64 har i en tidliger FAQ, ID 2414, angitt at en automatsikring ikke er å anse som en betjeningsbryter.

  Et sikringsskap vil hovedsakelig inneholde vern for beskyttelse av kabler og ledninger mot virkninger av overstrømmer. Det er ikke ansett at vern skal benyttes som funksjonsbrytere (betjeningsbrytere).

  Følgelig vil et sikringsskap ikke anses som et betjeningspanel.

 • 514 ID: 7204
  Merking av grenstaver
  Dato
  Spørsmål

  I mange næringsbygg ser jeg grenstaver uten merking, ligger disse på samme nivå som kabelkanaler, stikkontakter etc, eller er de å regne som "skjøteledning" bare "bedre"? Spørsmålet gjelder om disse skal merkes, da det er veldig forskjellig praksis på byggene man ser.

  Svar

  NEK 400:2018 har ingen spesifikke krav til merking av grenstaver. De generelle kravene til merking spesifisert i NEK 400-5-51:2018, avsnitt 514 gjelder.

 • 753.411.1 ID: 7167
  Jording av armeringsnett/netting over nedstøpt varmekabel
  Dato
  Spørsmål

  Har forstått det slik at det ikke er krav om utjevning til armeringsnett når varmekabel legges oppå armeringsnettet, men krav om utjevning når kabelen ligger under. Hva er grunnen til dette?

  Svar

 • Nek 400.700 ID: 7157
  Jording av sluk
  Dato
  Spørsmål

  Hvordan skal jording av sluk foregå?

  På murbetong.no har jeg funnet følgende. https://www.google.no/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://murbetong.no/wp-content/uploads/converted/joomdocs/901-sluk.pdf&ved=2ahUKEwjSwZOIufLeAhW9isMKHb78BtYQFjABegQIAhAB&usg=AOvVaw17BH2I7WN8w1Mm_LuTzUb-&cshid=1543248617688

  Her sies det at jordingskabel ikke skal ligge åpent i sluk. Det er nettopp dette som er gjort i vårt tilfelle. Står det noe om dette i NEK? Kan sende bilde hvis ønskelig. Synes jordingskabel åpen i sluk kan føre til mye skitt som samler seg på kabelen og blir dratt ut.

  Svar

  NEK 400-7-701:2018, avsnitt 701.411.3.1.2.301 krever at det i rom med dusj og/eller badekar etableres en tilleggsutjevningsforbnindelse i samsvar med NEK 400-4-41:2018, avsnitt 415.2 som også involverer sluk i installasjoner hvor det ikke er etablert en hovedutjevningsforbindelse i samsvar med NEK 400-4-41:2018, avsnitt 411.3.1.2.

  For installasjoner utført i samsvar med NEK 400 er det krav om hovedutjevningsforbindelse i samsvar med NEK 400-4-41:2018, avsnitt 411.3.1.2. Følgelig er det ikke krav om tilleggsutjevningsfordndelse til sluk i samsvar med NEK 400-7-701:2018, avsnitt 701.411.3.1.2.301 i slike installasjoner så lenge hovedutjevningsforbindelsen er etablert.

  NEK 400:2018 har ingen detaljerte krav til hvordan tilleggsutjevningsforbindelen skal utføres.

 • 810.514.03 ID: 7145
  Merking av justerbare effektbrytere
  Dato
  Spørsmål

  Hva er kravet til merking av justerbare effektbytere når det gjelder plassering av merke og hva det skal inneholde?
  Leser i NEK 400 følgende "Ved hvert vern skal det finnes en holdbar merking som angir:" osv...."
  Slik jeg tolker dette så skal justerbare effektbrytere merkes på eller ved siden av bryteren. Det betyr igjen at kun en beskrivelse på en kursfortegnelse ikke er tilstrekkelig merking.?

  Svar

  NEK 400-8-810:2018, avsnitt 810.514.101 spesifiserer at det ved hvert vern skal finne en holdbar merking med opplysninger om vernets merkestrøm,og innstillinger, og for sikringer også karakeristikk. En kursfortegnelse er ikke å anse som en merking.

 • 7 ID: 7138
  Delnorm til bruk på teatersene?
  Dato
  Spørsmål

  Hvilken del av normen NEK400 vil det være naturlig å benytte seg av ved installasjon av elektrisk utstyr, herunder kabler på vegg, i rør, kontakter, lamper og andre elektriske komponenter på teaterscener og i kulisser/rekvisitter til benyttelse på scene/i skuespill?
  Vil det f.eks. gå under 400-7-711, 400-7-713 eller 400-7-740?
  Så langt jeg kan se er det ingen spesifikke normer for teaterscener.

  Svar

  NEK 400-7:2018 har ingen spesifikke delnormer som omhandler spesielle krav til elektriske installasjoner for teaterscener. Det vil således være de generelle kravene i NEK 400-1:2018 - NEK 400-6:2018 som spesifiserer kravene til slike installasjoner.

  Mht installasjoner i kulisser mm. kan det være fornuftig å skjelne til kravene i NEK 400-7-711:2018.

 • Tabell 52B-17 ID: 7133
  Merknad 1 - Reduksjonsfaktor
  Dato
  Spørsmål

  Merknad 1 seier: Faktorene gjelder for like grupper med likt belastede leder.

  Meinast då likt antal belasta leiarar?

  Svar

  Nek 400-5-52:2018, Tabell 52-17, merknad 1 angir at faktorene i tabellen gjelder for like grupper og hvor hver leder i en gruppe er likt belastet, altså at de fører samme strøm. Se også avsnitt 52B.5 hvor problemstillingen med grupper av kabler/ledninger med forskjellig tverrsnitt er behandlet.

 • 823.537.101.2 ID: 7071
  Stikkontakt kjøkkenbenk
  Dato
  Spørsmål

  Er det spesielle grunner til at teksten i NEK400: 2018 823.537.101.2 er endret fra to uttak pr.2 m vegg over kjøkkenbenk (NEK 400:2014) til å gå tilbake til den teksten som sto i NEK 400:2014 to uttak pr 2 m kjøkkenbenk? Da vil det jo på nytt bli diskusjon om det er front eller bak på benkeplata som gjelder.

  Svar

  Det er meget vanskelig å gi generelle krav som dekker alle mulige eventualiteter. Hensikten med kravene i NEK 400-8-823:2018, avsnitt 823.537.101.2 er at et skal være nok uttak for tilkobling av elektrisk utstyr som forventes å bli benyttet på en kjøkkenbenk.

  Uavhengig av de detaljerte kravene i NEK 400-8-823:2018, avsnitt 823.537, så skal installasjonen være egnet for den forutsatte bruk.

 • 425 ID: 7065
  Mateledning vs stikkledning
  Dato
  Spørsmål

  I forhold til kulepunkt 1 i 425 lurer jeg på om stikkledning fra stolpeskap/tilknytningsskap til første fordeling i bygning kan betraktes som mateledning?

  Svar

  En stikkledning er ikke å betrakte som en matekabel. Det er vel derfor den heter "stikkledning".

 • 134.1.1; 538.3 ID: 7059
  Pluggbart kablingssystem
  Dato
  Spørsmål

  Vi har i den siste tiden blitt spurt en del ganger om pluggbart kablingssystem må festes eller ikke.
  Wieland som leverandør anbefaler å feste kablene, men dette er vel ikke et krav?

  Svar

  Alt utsyrt skal være montert i samsvar med produsentens montasjeanvisning, se NEK 400-1:2018, avsnitt 134.1.1. Det bør spesielt tas hensyn til kravene i NEK 400-5-52:2018, avsnitt 528.3 når utstyr monteres over himling. I slike områder er det vanlig at det også plasseres ikke-elektrisk utstyr.

 • 526.5 ID: 7057
  taklokk ved montasje av fastmontert lampe
  Dato
  Spørsmål

  Er der krav om lokk på en takboks når det monteres en taklampe med lyskilder av LED. Lampen vil være fastmontert og er på 10W, boksen er ikke et benyttet til koblingspkt. Varmeutviklingen i denne lampen vil være lav, gjelder da fremdeles NEK 400 552.2.1

  Svar

  NEK 400-5-52:2018, avsnitt 526.5 spesifiserer at ledertilkoblinger skal være utført i egnede kapslinger, uttak eller i utstyr. En kapsling skal, i samsvar med NEK 400-4-41:2018, Tillegg 41A gi en kapslingsgrad minst IP2X eller IPXXB. Det er den prosjekterende og/eller utførende som skal velge egnet utstyr eller sørge for utstyret ferdig montert gir den nødvendige kapslingsgrad.

 • 823.537.03 ID: 6999
  Antall uttak over kjøkkenbenk
  Dato
  Spørsmål

  Avsnittet spesifiserer to uttak pr.2 meter vegg over kjøkkenbenk (400: 2014). Jeg tolker dette da slik at det er tilstrekkelig, eller i henhold til norm, om man installerer 4 uttak på eksempelvis 4,5m. Her en noen uenig, men jeg mener så lenge det ikke er presisert påbegynte 2m, slik som ved uttak på stue, sov etc kan man ikke få avvik i henhold til normen. Skjønner at man må risikovurdere, og har man en benk på 5,8m ville jeg likevel valgt 6 uttak. Men tenker mer om man kan klare å argumentere seg vekk fra eventuelle avvik som følge av dette, da det tydeligvis er forskjellige tolkninger rund, pr og påbegynte.

  Svar

  NK64 noterer seg din kommentar.

  Det er meget vanskelig å gi generelle krav som dekker alle mulige eventualiteter. Hensikten med kravene i NEK 400-8-823:2018, avsnitt 823.537.101.2 er at et skal være nok uttak for tilkobling av elektrisk utstyr som forventes å bli benyttet på en kjøkkenbenk.

  Uavhengig av de detaljerte kravene i NEK 400-8-823:2018, avsnitt 823.537, så skal installasjonen være egnet for den forutsatte bruk.

 • 523.8 ID: 6997
  Forlegningsmåte
  Dato
  Spørsmål

  Kor langt kan f.eks ein opent forlagt kabel ligge i rør på vegg før ein må endre foregningsmåte

  Svar

  NEK 400-5-52:2018, avsnitt 523.8 inneholder en merknad som sier at for veggjennomføringer under 0,35 m er det ikke nødvendig å redusere strømføringsevnen for et ledningssystem.

 • 820.303.2.1 ID: 6979
  TN-C eller TN-S
  Dato
  Spørsmål

  I NEK400-820.303.2.1 Havbruksanlegg står det "Hvor installasjonen er forsynt fra et TN-system, skal det kun benyttes TN-S.

  Betyr dette at sjøkabelen til havbruksanlegget må også vera TN-S, altså ha både PE-og N-leiar (splitta PEN). Eller kan anlegget forsynes med TN-C for så bli splitta i første fordeling ombord.

  Kabelen vil blir ein del tyngre med fleire leiarar.

  Svar

  NEK 400-8-820:2018, avsnitt 820.1 spesifiserer at kravene i NEK 400-8-820:2018 også gjelder for kurser som forsyner et havbruksanlegg fra en installasjon på land. Når da avsnitt 820-303.2.1 angir at det for et TN-system skal anvendes et TN-S system innebærer dette at tilførselskabel fra land også må være TN-S.

 • 303.2.1.2 ID: 6920
  Strømkilder koblet som TN-S
  Dato
  Spørsmål

  Vi har en case hvor 2 generatorer skal benyttes som reservekraft. Disse skal synkroniseres sammen slik at de samlet kan yte 1000 KVA. De har funksjon for dette innebygd, men leverer da TN-S i og med at det er div uttak og elektronikk for styring innebygd i generator. Ser av NEK 400 303.2.1.2 at disse egentlig skal utføres som et TN-C-nett frem til hovedfordeling. Er det slik å forstå at det blir ulovlig å koble sammen 2 generatorer som TN-S ?

  Svar

  "NEK 400-3:2018, avsnitt 303.2.2 spesifiserer anordning g av forbindelse mellom en strømforsyningsenhet og hovedfordeling når det anvendes parallelle strømforsyningsenheter. Som det fremgår av Figur 3O, skal forbindelsen mellom strømforsyningens nøytralpunkt og hovedtavlen være betraktet som en PEN-leder.

  NEK 400-4-41:2018, asnitt 411.4.3 krever at det ikke skal monteres bryter eller frakoblingsutstyr i en PEN-leder.

  NEK 400-5-53:201, AVSNITT 537.1.2 krever at det ikke skal være et koblingsapparat eller frakoblingsutstyr i en PEN-leder.

  NK64 er i ferd med å vurdere forholdene for arrangement av PE-/PEN-/N-leder i forbindelse med anvendelse av flere strømforsyningsenehet, jf. NEK 400-3:2018, avsnitt 303.2.1.2 og NEK 400-5-51:2018, avsnitt 551.2.301"

 • NEK 2014: 531.1.3 og NEK 2018: 531.2.2.3 ID: 6903
  Allpolig brudd ved utkobling av 2. jordfeil
  Dato
  Spørsmål

  I tidligere versjon NEK 2014: 531.1.3 er det angitt; " I IT-systemer, i tilfeller av 2. jordfeil, skal overstrømsvern medføre utkobling av alle spenningsførende ledere"
  I versjon NEK 2018 under tilsvarende punkt står det nå ingenting om dette, det gjør det heller ikke i innledningen av kapitlene 530 og 531.1, 531.2.
  Er da rett å tolke det slik at det nå IKKE er krav til allpolig utkobling ved 2. jordfeil? Eller går jeg glipp av retningslinjer gitt i andre deler?

  Svar

  NK64 har registrert at kravet i NEK 400-5-53:2014, avsnitt 531.1.3 ikke er med i NEK 400-5-53:2018. Denne utelatelsen er dessverre en feil, og N64 har i sitt møte 2019-03-28 vedtatt å inkludere et tilsvarende krav i NEK 400-5-53:2018.

  For fullstendig informason, se NEK 400 Endringer

  https://www.nek.no/standarder/produkter/endringer-nek-400/

 • 303.2.1.2 ID: 6820
  TN system med flere strømkilder
  Dato
  Spørsmål

  Ref figur 3O. Hvorfor er det ikke hensiktsmessig å bruke 4 polt bryter som innmatebryter?
  Mange elektroniske laster har kjent lekkasjestrøm. Hvis avstanden mellom strømkilde 1 og 2 i tillegg er stor, vil denne strømmen gå langt.
  Hvis strømkilde 1 med tilhørende innmatebryter ligger inne så er det ikke mulig, pga berøringsfare, å arbeide på trafo for strømkilde 2. -Selv om inmmatebryteren til strømkilde 2 er ute og sikret mot innkobling, da de nevnte lekasjestrømmene vil gi spenningsstigning i PEN leder.
  Hverken figur 3O eller tekst sier noe om forholdet mellom strømkilde 1 og 2. Vil det ikke være vesentlig forskjell dersom strømkilde 1 og 2 kan ligge inne samtidig eller bare en av de kan ligge av gangen?

  Svar

  NEK 400-3:2018, avsnitt 303.2.2 spesifiserer anordning g av forbindelse mellom en strømforsyningsenhet og hovedfordeling når det anvendes parallelle strømforsyningsenheter. Som det fremgår av Figur 3O, skal forbindelsen mellom strømforsyningens nøytralpunkt og hovedtavlen være betraktet som en PEN-leder.

  NEK 400-4-41:2018, asnitt 411.4.3 krever at det ikke skal monteres bryter eller frakoblingsutstyr i en PEN-leder.

  NEK 400-5-53:201, AVSNITT 537.1.2 krever at det ikke skal være et koblingsapparat eller frakoblingsutstyr i en PEN-leder.

  NK64 er i ferd med å vurdere forholdene for arrangement av PE-/PEN-/N-leder i forbindelse med anvendelse av flere strømforsyningsenehet, jf. NEK 400-3:2018, avsnitt 303.2.1.2 og NEK 400-5-51:2018, avsnitt 551.2.301

 • 543.3.4 ID: 6765
  Felles beskyttelses leder
  Dato
  Spørsmål

  Er det lov å bruke felles beskyttelse leder i en installasjon? eks, man bruker jordingen fra en kurs til å jorde en annen kurs så lenge det er samme tverrsnitt på beskyttelses lederen.

  Svar

  NEK 400-5-54:2018, avsnitt 543.3.4 spesifierer krav til ledertverrsnitt for en beskyttelsesleder dersom den benyttes for flere kurser. Derav følger at en beskyttelsesleder kan benyttes for flere kurser.

 • 534.4.1 ID: 6763
  Luftledninger og type 1 overpsenningsvern
  Dato
  Spørsmål

  Der strukturen ikke er anordnet med lynvernanlegg, men direkte nedslag i luftledninger mellom siste stolpe og installasjonens leveringspunkt må tas i betraktning kan det velges overspenningsvern type 1 i samsvar med tabell 53C.

  Hvilke kriterier legges til grunn for å vurdere om luftledningene er utsatt for direkte nedslag, slik at dette må tas i betraktning?

  Svar

  NEK 400-4-43:2018, avsnitt 443.1 viser til NEK EN 62305 serien for beskyttelse mot transiente overspenninger forårsaket av direkte lynnedslag. Kriterier for beskyttelse mot slike overspenninger vil være gitt i denne norm-serien.

 • 512.2.4 ID: 6741
  Tabell 51A - Hva anses som normalt innenfor de ulike forholdene?
  Dato
  Spørsmål

  I 530.3.3 er det gitt en sterk anbefaling om bryte alle spenningsførende ledere for kurser som forsyner utstyr i områder med ytre påvirkninger utover de som betraktes som normal. 512.2.4 har en merknad om at tabell 51A sier hva som er normalt.
  Jeg ser ikke at det er godt definert hva som er normalt for de ulike påvirkningene

  I tabell 51A så står ordet "normalt" for flere typer påvirkning. Et eksempel er AG1. Liten påvirkning for støt. For vann så finner jeg hva som står som normalt. I spørsmål 4847 så skriver dere følgende: "Tilstedeværelse av vann er i normen betraktet som en ikke normal ytre påvirkning".

  Et typiskt eksempel på dette er utelys, hvor man kan diskutere om det skal være 2-polt brudd eller ikke.

  Er det ikke tabell 51A som definerer hva som er normalt?
  Om tabell 51A ikke sier hva som er normalt for et forhold, hva bestemmer da hva som er normalt?
  Hvor står det i normen det dere skriver i spørsmål 4847, om at normen sier at tilstedeværelse av vann er å betrakte som en ikke normal ytre påvirkning?

  Svar

  NEK 400-5-51:2018, avsnitt 512.2.4 inneholder en veiledning hvor NK64 har beskrevet hvilke klasser av ytre påvirkninger spesifisert i Tabell 51A som er å anse som normale . Generelt vil klasse XX1 være normal med noen få unntak.

  For tilstedeværelse av vann, ytre påvirkning AD, vil klasse AD1 (som er normal) indikere ubetydelig tilstedeværelse av vann. Tilstedeværelse av vann vil derfor ikke være å betrakte som en ""normal"" ytre påkjenning i forhold til Tabell 51A.

 • 411.3.1.2 ID: 6738
  Endrede minimumsnormkrav til hva som skal utjevnes i et bygg ved bruk av automatisk utkobling
  Dato
  Spørsmål

  Hva er bakgrunnen for at normkravet: "metalliske deler i sentralvarme- og ventilasjonsystemer skal være koblet til en utjevningsforbindelse for beskyttelsesformål", er tatt bort i NEK 400:2018 avsnitt 411.3.1.2?

  I NEK 400:2014, 411.3.1.2, står det at metalliske deler i sentralvarme- og ventilasjonsystemer skal være koblet til en utjevningsforbindelse for beskyttelsesformål.

  Eneste som i NEK 400:2018 minner litt om tidligere normkrav i 411.3.1.2, er en henvisning til 542.4, hvor veiledning 1 sier at det skal etableres en "potensialutjevning til sentralvarmeanlegg av metall".
  Men anbefalinger i en veiledning er jo bare retningsgivende og kan utelates.
  Og dessuten står det ingenting i 542.4 om at det skal etableres potensialutjevning til metalliske deler i ventilasjonssystemer.

  Svar

  NEK 400-4-41:2018 er basert på en ny versjon av IEC 60364-4-41 og CLC HD 60264-4-41. Avsnitt 411.3.1.2 er mer tydeligere enn tidligere utgaver av NEK 400 på at det er metalliske deler som kommer inn i bygningen som skal utjevnes til hovedutjevningsforbindelsen, sammen med bygningskonstruksjonen. Metalliske deler av et sentralvarme- og/eller ventilasjonssystem er ikke normalt ansett til å komme inn i en bygning utenifra. Slike systemer etableres i bygningen. Potensialutjevning til slike systemer må eventuelt følge av et krav om tilleggsutjevning i samsvar med avsnitt 415.2 basert på kravene i Tillegg 41D.

  NEK 400-5-54:2018, avsnitt 542.4 inneholder en veiledning hvor det fremgår at det bør legges potensialutjevning til sentralvarmeanlegg av metall. Beklageligvis har NK64 oversett dette punktet i veiledningen i forhold til de reviderte kravene i avsnitt 411.3.1.2. Dette punktet vil bli fjernet i senere utgaver av NEK 400.

 • 6.4.3.3 ID: 6659
  Isolasjonsresistans endring i krav 2014-2018?
  Dato
  Spørsmål

  Jeg ønsker en klargjøring av endringen fra NEK400:2014 61.3.3 ,2. Avsnitt til NEK400:2018 6.4.3.3, 3. avsnitt.

  Er kravet endret til at en fordeling må ha: alle forbrukerkurser tilkoblet under måling, og at det nå er den samlede isolasjonsresistansen for fordelingen som må tilfredsstille kravet i Tabell 6A og ikke isolasjonsresistansen for hver enkelt forbrukerkurs som i tidligere utgave av normen?

  Hvis dette er tilfelle, håper jeg dere kan informere litt om bakgrunnen til endringen, Jeg tenker at dette vil medføre utfordringer spesielt i store fordelingene. Fint om dere kan redegjøre litt rundt grunnen til endringen og utfordringene denne eventuelt medfører. Samt eventuelt en begrunnelse fra IEC siden endringen tydelig kommer derfra.

  Utdypning:

  Endringen i teksten medfører slik jeg ser det at: Hovedfordelingen kan måles separat.
  Men at hver hovedkurs med tilhørende fordeling(er) og alle forbrukerkurser må samlet tilfredsstille kravet i Tabell 6A.

  Svar

  Endringene i kravene i NEK 400-6:2018, avsnitt 6.4.3.3 vedrørende måling av isolasjonsresistans er en presisering av hvordan slike målinger skal gjennomføres. I tidligere utgaver var målingene knyttet til begrepet "kurs", mens NEK 400-6:2018 angir spesifikk forskjell på hovedkurser og forbrukerkurser.

  Formuleringene i avsnitt 6.4.3.3 refelekterer det faktum at utgående forbrukerkurser fra en fordeling vil mht isolasjonsresistans representer parallellkoblinger av resistansene. Å knytte et minste krav til isolasjonsresistans for en forbrukerkurs kan derfor innebære at isolasjonsresistensensen for fordelingen blir vesentlig lavere, spesielt med mange utgående forbrukerkurser. Det er derfor være nødvendig å sette et krav til minste isolasjonsresistans for en fordeling inkl. nedstrøms forbrukerkurser.

 • 705 ID: 6536
  landbruks installasjoner
  Dato
  Spørsmål

  Er ett redskapshus/ garasje kun beregnet for lagring av maskiner og redskap for jordbruk å definere som landbruk/hage bruksområde i henhold til nek 400-7-705. Med tanke på spesielle krav.
  F.eks:
  Nipler i tavler
  Valg av belysningsutstyr
  Osv
  Vi er i tvil om hvilke forskrifter som gjelder i en sånn type installasjon

  Svar

  Lokaler som tilhører landbruks- og hagebruksområder er spesifisert i NEK 400-7-705:2018, avsnitt 705.3.2. NK64 anser et redskapshus for landbruksmaskiner som en del av et landbruksområde.

  For øvrig gjør vi oppmerksom på at gjeldende forskrift er fel. NEK 400:2018 er en norm som anses å tilfredsstille myndighetens sikkerhetskrav.

 • NEK TS 400 Bolig, 8.3.2. ID: 6016
  Stikkontakt over kjøkkenbenken
  Dato
  Spørsmål

  Avsnitt har regulering om stikk som er plassert over kjøkkenbenkene i veggen.
  Hva med stikk under overskap, eller hvis man har en lysliste - hva er avstand fra kjøkkenbenken til lista at denne kan leveres uten lokk.
  Hva med en stikk som er plassert i sidevangen på kjøkkenet - ergo under benkeplate?

  Svar

  NEK TS 400 Bolig krever ikke at det skal benyttes stikkontakter med lokk. Bruk av stikkontakter med lokk er kun gitt som en anbefaling.

 • 823.537.101.5 ID: 6409
  Planlagt kontor i bolig
  Dato
  Spørsmål

  Dersom det i en bolig eller leilighet settes av på tegning et kontor med et EKOM uttak med bredbånd beregnet for en stasjonær PC eller evt. bærbar PC som kan tilknyttes skriver og skannere på kontoret, faller dette under kravene til 823.537.101.5 om 6 uttak i tillegg til de resterende uttak for romtypen?

  Svar

  NEK 400-8-823:2018, avsnitt 823.537.101.5 krever 6 uttak i tillegg til de som er krevet iht rommets størrelse der hvor det en planlagt plassering av flere multimedia/audiovisuelle en heter og hvor det er fysisk tilkobling til ekomnett.

  Kravet i avsnitt 823.37.101.5 er ikke knyttet til spesifikke rom men til fysisk tilknytning til ekomnett.

 • ID: 6407
  K rør
  Dato
  Spørsmål

  Har et svart K rør 16 MM som det står "ei for ingjutning" på. Har motatt litt klager på dette, og mitt spørsmål er igrunn som følger; kan dette brukest innfelt i vegg ? det står jo på pakken at det ikkje er for innstøypning.

  Svar

  Innstøping er ikke det samme som skjult forlegning. Innstøping er en metode for skjult forlegning.

 • 722.531 ID: 6008
  Elbil ladepunkt
  Dato
  Spørsmål

  Er det forbundet med noe fare å bruke dobbel stikkontakt i forhold til enkel stikkontakt ved lading av elbil? Kursen er sikret med 10A automatsikring og Type B jordfeilvern.

  Er det forbundet med fare å bruke 2 stikkontakter som er individuelt sikret med 10A automatsikringer, og er koblet opp mot felles jordfeilvern Type B?

  Svar

  NEK 400-7-722:2018, avsnitt 722.533.101 krever at hvert tilkoblingspunkt skal være beskyttet av et eget overstrømsvern. Dette gjelder ikke hvor det er benyttet et ladeutstyr i samsvar med NEK IEC 61851-1:2017. Likeledes krever avsnitt 722.531.2.3.101 at hvert tilknytningspunkt skal være individuelt beskyttet mot virkningene av DC- feilstrømmer ved bruk av strømstyrt jordfeilvern.

  NEK 400-7-722:2018, avsnitt 722.411.3.3 krever at hvert tilknytningspunkt skal være individuelt beskyttet av et strømstyrt jordfeilvern når beskyttelse mot elektrisk sjokk er anordnet med beskyttelsesmetoden automatisk utkobling av strømtilførselen.

  Hensikten med disse kravene er bl.a. å hindre at en feil i installasjonen skal medføre at bilen som eventuelt skal lades ikke blir det. Likelees er kravene ment å hindre at en feil nedstrøms et tilknytningspunkt skal overføres til annet utstyr eller andre biler som lades samtidig.

 • Usikkert ID: 5943
  Midlertidig elektrisk anlegg
  Dato
  Spørsmål

  Til ulike formål blir det satt opp plasthaller der byggetillatelsen angir at dette er et midlertidig bygg som skal brukes til et spesifikt formål i en kortere eller lengre tidsperiode. Typisk vil dette gjelder for lagerhaller eller andre haller som blir satt opp i forbindelse med byggearbeider. Ofte blir disse hallene utstyrt med en pluggbar, mobil fordelingstavle som forsynes fra en annen tavle over skjøtekabel, og tavlen kan da forsyne typisk belysning, elektriske varmeovner og port, over skjøtekabler fra fordelingstavlen inne i hallen.
  Så langt jeg kan se, dekkes ikke denne type installasjon over et spesifikt punkt i normen.

  Hvilke retningslinjer gjelder? Kan det sies noe spesifikt om bruken av skjøtekabler for strømforsyning til og fra fordelingstavlen i hallen?

  Svar

  "NEK 400:2018 gjelder for alle typer lavspenningsinstallasjoner med unntak av de som er spesifisert i NEK 400-1:2018, avsnitt 11.3.

  NEK 400-7:2018 inneholder spesifikke krav til spesielle installasjoner. Krave i NEK 400-7:2018 vil enten komme i tillegg til eller erstatte de tilsvarende kravene i NEK 400-1:2018 - NEK 400-6:2018.

  Dersom en type installasjon ikke er omfattet av NEK 400-7,:2018, gjelder de generelle kravene i NEK 400-1:2018 - NEK 400-6:2018."

 • 411.4 ID: 5764
  TN jordingssystem og netteiers ansvar, Avsnitt 411.4.1
  Dato
  Spørsmål

  Avsnitt 411.4.1 sier at nettleverandør er ansvarlig for å oppfylle krav til installasjonens jordingssystem når jordforbindelsen er fremført fra offentlig eller annet forsyningsnett.

  1)Er det vanlig praksis å sjekke at RB/RE <= 50/(Uo - 50) som er beskrevet under Merknad 1 og hvem gjør eventuelt denne kontrollen?

  2)Er kunden ansvarlig for å etablere lokal jording if form av fundamentjord eller jordspyd eller det OK at overspenningsvern og PE leder tilkobles fremført jordforbindelse uten egen jordelektrode?

  Svar

  NK64 har ingen informasjon om hvor vanlig eller uvanlig det er å sjekke/måle resistansen som er angitt i Merknaden i NEK 400-4-41:2018, avsnitt 411.4.1.

  NEK 400-4-41:2018 , avsnitt 411.4. stiller ikke krav om etablering av jordelektrode i TN-installasjoner.

  I NEK TS 400 Bolig:2019 (publiseres) er det spesifisert at alle bygninger med boliginstallasjoner skal være anordnet med jordelektroder.

 • 204.15 ID: 5747
  Hovedjordskinne
  Dato
  Spørsmål

  NEK400:2014 204.15 definerer hovedjordskinne som en "klemme eller skinne som er en del av jordingsanlegget for en installasjon og som muliggjør elektrisk tilkobling av ledere for jordingsformål".

  Dette kan i praksis tolkes og defineres som enhver jordskinne i en installasjon. Dette da man i større installasjoner med en rekke fordelinger har "skinner som er en del av jordingsanlegget for tilkobling av ledere for jordingsformål" i hver av de respektive underfordelingene.

  Bakgrunnen for problemstillingen er dimensjonering av utjevningsledere for beskyttelsesformål hvor det benyttes punkt 544.1 i NEK400:2014. Gitt at alle "jordskinner" betraktes som hovedjordskinner må også alle utjevningsledere for beskyttelsesformål dimensjoneres etter 544.1.

  I et tenkt bygg på 15 etasjer med en underfordeling per plan må da aktuelle utjevningsledere for beskyttelsesformål i eksempelvis plan 15 dimensjoneres ut i fra kriteriet om at de skal være minst halvparten av største ledertverrsnitt for beskyttelsesledere i installasjon (dog ikke større enn 25mm2 CU) noe som bl.a. inkluderer og omfatter alt av utgående hovedkurser og forbrukerkurser fra hovedfordelingen. Gitt at man har en utgående kurs fra hovedfordeling med tverrsnitt lik 150mm2 Al eller mer vil det medføre at alle utjevningsledere for beskyttelsesformål må ha et ledertverrsnitt på 25mm2 CU, uavhengig av antall fordelinger i installasjonen, plassering av disse eller hva man skal legge utjevningsforbindelse til.

  I den forbindelse har vi behov for en oppklaring av hva man i praksis skal definere som hovedjordskinne(r), om det skilles mellom hovedjordskinne(r) og "PE-skinner" og i så fall hvilke krav som hjemler tverrsnitt på utjevningsledere for beskyttelsesformål ut fra aktuelle "PE-skinner".

  Svar

  "Hovedjordskinne er definert i NEK 400-2:2018, definisjon 200.96. Definisjonen definerer termen, men stiller ingen krav til at en hovedjordskinne skal etableres eller andre krav til den.

  Krav om anvendelse av en hovedjordskinne er gitt i NEK 400-4-41:2018, avsnitt 411.3.1.2 i forbindelse med krav om etablering av en hovedutjevningsforbindelse nå beskyttelse mot elektrisk sjokk er anordnet ved automatisk utkobling av strømtilførselen.

  Andre utjevningsskinner som etableres skal ikke betraktes som hovedjordskinner.

  Kravene i NEK 400-5-54:2018, avsnitt 544.1 er relatert til utjevningsledere som er tilkoblet hoevutjevningsskinnen."

 • 560.8.1 ID: 5732
  Nødlys funksjonsikker kabel
  Dato
  Spørsmål

  Er det slik å forstå fra avsnitt 560.8.1 at for sentraliserte nødlyssystemer er det tilfredsstillende med funksjonssikker kabling frem til første armatur i siste branncelle, dersom ikke føringsveiene tilfredsstiller krav om sprinkling eller konstruksjonsmessige innkapsling?

  Svar

  NEK 400-5-56:2018, avsnitt 560.8.1 spesifiserer krav til ledningssystemer for nødstrømsystemer som skal virke under en brann. Kravene gjelder for hele ledningssystemet som skal fungere under brann. Avsnitt 560.8.1 angir tre alternative metoder, og det er den prosjekterende/utførende som må velge hvilken metode som er best egnet i den aktuelle sitasjonen.

 • Bolig ID: 5720
  Antall stikkontakter pr m2
  Dato
  Spørsmål

  Hvis man skal avike normen på antall stikkontakter pr m2 så heter det seg at det må dokumenteres med en risikovurdering gjort i samråd med kunde.
  Hva legger man i det?
  Hvor mye makt har den enkelte kunde når det gjelder antall stikkontaker de ønsker?
  Er det slik at vis kunden ikke ønsker det antall stikk som normen sier så kan vi ikke si at vi er i samsvar med kjeldende regelverk?

  Svar

  Alle installasjoner skal tilfredsstille sikkerhetskravene gitt i Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel). Fel viser til NEK 400 og angitr at det totale sikkerhetsnivået som forskriften innebærer er gitt av forskriften + veiledning til forskriften + Normer som det vises til. Dette innebærer at kravene i NEK 400:2018 danner det minimums sikkerhetsnivå som fel krever.

  Fel angir at man kan benytte andre metoder enn hva som er spesifisert i NEK 400, men det må da dokumenteres at tilsvarende sikkerhetsnivå er oppnådd.

  Fel krever (§16) at installasjonen skal være egnet for den forutsatte bruk. Det er krav til egnethet som innebærer behov for å gjennomføre risikovurderinger. En risikovurdering skal gi som svar hvilke sikkerhetsmessige behov som er nødvendig i installasjonen, spesielt med tanke på behov utover de minimumskravene som er gitt av fel og NEK 400:2018.

  Å installere færre stikkontakter i en bolig enn hva NEK 400-8-823:2018 spesifiserer innebærer et avvik i forhold til NEK 400:2018 og fel.

 • 527.1 ID: 5693
  Halogenfrie kabler
  Dato
  Spørsmål

  I FAQ ID 2005 kommer NK 64 med en uttalelse som sier: "NK64 anbefaler at det benyttes halogenfri kabler i rømningsveier."

  Hvordan mener NK 64 at bruken av halogenfri kabler tilfredsstiller noen av følgende krav fra veiledningen til TEK

  Svar

  NK64 har sett andre forhold ved halogenfrie kabler som mer positivt enn den økte brannenergien som halogenfrie kabler representerer.

  Veiledningen i TEK angir tre alternative metoder, så ved å bruke halogenfrie kabler kan ett av de to første strekpunktene anvendes, med mindre den halogenfrie kablen har en brannenergi < 50 MJ/m

 • usikker ID: 5663
  Tversnitt på jordledning når kurs har 30mA jordfeilbryter.
  Dato
  Spørsmål

  Er det slik at jordleder ikke trenger å være like tykk som strømførende ledere i kursen når jordfeilen man kan max oppnå i kursen er 30mA ?

  F. eks. 6 mm L og N men kun 1,5 mm jordkabel. Er det ok ? Felles jordkabel når man har flere kurser i samme rør, er det lov?

  Svar

  "Kravene til ledertverrsnitt for beskyttelsesledere er gitt i NEK 400-5-54:2018, avsnitt 543.1.

  Avsnitt 543.1.1 spesifiserer at ledertverrsnittet for en beskyttelsesleder skal kunne føre forventet feilstrøm i en tid gitt av utkoblingstiden for vernet som beskytter beskyttelseslederen uten at beskyttelseslederen tar skade. Dette innebærer at dersom beskyttelseslederen er beskyttet av et strømstyrt jordfeilvern, er merkeutløsestrømmen for det strømstyrte jordfeilvernet ikke å betrakte som forventet feilstrøm.

  Avsnitt 543.1.4 spesifiserer krav til en beskyttelsesleder når den er felles for flere kurser. Dette innebærer at å benytte én beskyttelsesleder for flere kurser er tillatt."

 • 543.3 ID: 5118
  Jording
  Dato
  Spørsmål

  Del sier: Jordledere forlagt i jord. Skjøter som ikke kan inspiseres skal sveises med egnet metode. Det skal tas hensyn til korrosjon.

  NEK 400, avsnitt 543.3.1 sier: Enhver kobling (for eksempel skrudde koblinger) skal gi en varig kontinuitet og ha tilstrekkelig mekanisk styrke og beskyttelse.

  NEK 400, avsnitt 543.3.2 Sier: Skjøter i beskyttelseledere skal være tilgjengelig for kontroll og måling unntatt:
  - Skjøter som er innstøpt.
  - Skjøter som er innkapslet.

  Hva er godkjent metode for sammenkobling. Det mest brukte er C press og sveis, men C press er vel ikke sveis?

  Internasjonalt er det mest brukt skrudde klemmer og ligger disse i jord, så bruker en spesial korrosjon tape.
  Hva er grunnet til at FEL skriver sveis, men i følge NEK, så kan en bruke andre produkter også som feks. skrudde klemmer om de er testet og godkjent for dette eller?

  For lynvernanlegg henviser NEK 400-4- 44:2014, avsnitt 443.1 til NEK EN 62305. I denne står det:
  Produktene skal være 50mm lange og produsert i henhold til EN 62561.

  Er da sveisen og C pressen som brukes i dag godkjent til lynvernanlegg?

  Svar

  "NEK 400-5-54:2018, avsnitt 543.3.1 spesifiserer krav til varig kontinuitet og mekanisk styrke og beskyttelse til koblinger som involverer en beskyttelsesleder. Avsnittet spesifiserer spesifikt at lodding ikke kan benyttes for slike koblinger.

  NEK 400-5-54:2018, avsnitt 543.3.2 spesifiserer krav til tilgjengelighet for koblinger som involverer en beskyttelsesleder, men spesifiserer samtidig hvor slik tilgjengelighet ikke er nødvendig når det benyttes spesielle metoder for koblinger.

  Det er den prosjekterende/utførende som skal velge en hensiktsmessig metode som tilfredsstiller de relevante kravene i NEK 400:2018. NK64 kan ikke kommentere, anbefale eller ""godkjenne"" konkrete løsninger da NK64 hverken prosjekterer, utfører eller verifiserer elektriske installasjoner.

  For spørsmål knyttet til FEL, så er DSB den rette instansen, ikke NK64. For øvrig så er sitatet fra Vedegg I i FEL feil. I den offisielle versjonen (se lovdata.no) heter det ""Skjøter som ikke kan inspiseres skal være varige og være beskyttet mot korrosjon med egnet metode"".

  Med hensyn til ditt spørsmål vedr. NEK EN 62305, så henviser vi til NK81 og NEKs sekretariat."

 • 523.1 ID: 7903
  Ledningssystemer med tillatt ledertemperatur over 70 °C
  Dato
  Spørsmål

  Det legges ledningssystemer i bygninger (for eksempel PEX-isolerte kabler) som tillater ledertemperaturer på 90 °C eller høyere. Er slike ledningssystemer tillatt brukt i bygninger med tanke på den høye temperaturen.

  Svar

  NEK 400:2018 inneholder ingen generelle krav som forbyr anvendelse av ledningssystemer med et isolasjonsmateriale som tåler 90 °C i bygninger.

  Strømskinnesystemer skal i samsvar med NEK 400-5-52:2018, avsnitt 521.4 være utformet i samsvar med NEK 439-6 eller NEK EN 61534-serien.

  NEK 400-5-52, avsnitt 527 spesifiserer minimumskrav til kabler med hensyn til begrensning av brann i bygninger. Som minimum skal kabler minst tilfredsstille klasse Eca i samsvar med NS-EN 13501-6. Avsnitt 527.1.3 angir at kan være nødvending med klasse Dca-s2d2a2 i samsvar med NS-EN 13501-6.

  NEK 400-4-42:2018, avsnitt 422.2.1.3 stiller krav til kabler i områder klassifisert som BD2, BD3 eller BD4 i samsvar med NEK 400-5-51:2018, tabell 51A. I slike områder skal kabler minst tilfredsstille klasse
  Dca-s2d2a2 i samsvar med NS-EN 13501-6.

  NEK 400-5-52:2018, tabell 52A angir at det kan benyttes ledningssystemer med en driftstemperatur som overstiger 70 °C. Det er imidlertid gitt en kommentar i tabellen som spesifiserer at ved ledertemperaturer over 70 °C må prosjekterende/utførende forsikre seg om at utstyret som lederne er tilkoblet tåler den resulterende temperaturen som vil oppstå i utstyrets klemmer. Ved for høy resulterende temperatur må den dimensjonerende strømføringsevnen for kabelen reduseres for å senke ledertemperaturen.

  Ledningssystemer med maksimal tillatt ledertemperatur som overstiger 70 °C vil, ved full belastning, medføre en høy temperatur på kabelens utside. Prosjekterende/utførende må forsikre seg om at denne høye temperaturen ikke medfører skade på omgivelsene, for eksempel forbrenningsskader.

  NK64 påpeker det ansvaret som den prosjekterende/utførende har for å velge ledningssystemer og utstyr som er kompatible med hverandre, også mht. temperaturforhold ved tilkoblingene. For øvrig skal hverken ledningssystemer eller utstyr medføre fare for personer, husdyr eller omgivelsene pga. uønskede temperaturforhold.

 • 722.305.301 ID: 6914
  Definisjon av frittliggende garage
  Dato
  Spørsmål

  Dersom to eneboliger deler / eier en felles frittliggende garage som de har hver sin garage del med hver sin egen forbrukskurs direkte til hver sin halvdel fra sin installasjon i huset, kan man da benytte eksisterende kurs til el-kjøretøy lading eller vil dette ikke bli dekkende under dette avsnittet pga garagen er felles? Normen ser ikke ut og ta stilling til slike situasjoner og dermed skulle dette være tillatt pr definisjon?

  Svar

  NEK 400-7-722:2018, avsnitt 722.305.305 tar ikke stilling til hvordan den frittliggende garasjen er anordnet.

  Når NK64 har benyttet begrepet "frittliggende" er dette ment for å dekke opp situasjoner hvor garasjen/garasjebygget ikke har noen felles bygningsdel med boligen. Om det er én eller flere tilførsler til garasjebygget tar avsnitt 722.305.301 ikke stilling til.

 • 537.2.1.1 ID: 6984
  Bryte N-leder
  Dato
  Spørsmål

  I NEK 400-5-53:2010 avsnitt 537.1.2 er det spesifisert at i TN-S og TN-C-S systemer skal N-leder frakobles eller kobles ut samtidig med faseledere. I NEK 400-5-53:2014 avsnitt 537.1.2 er dette borte. Dette gjelder også i NEK 400-5-53:2018 avsnitt 537.1.2.
  I NEK 400-5-53:2014 avsnitt 537.2.1.1, kommer det samme kravet igjen, med en litt annen ordlyd " Nøytralleder skal frakobles samtidig med faselederne"
  I NEK 400-5-53:2018 avsnitt 537.2.1.1 er ordlyden forandret til "Når nøytralleder frakobles, skal den frakobles samtidig med faseledere"

  Kan man tolke dette dithen at man ikke trenger å bryte N-leder selv om man bryter faseledere, så lenge N-leder og PE har samme potensial? Slik ordlyden i spesifiseringen i NEK 400-5-53:2018 avsnitt 537.2.1.1 er, virker det som dette er mer for å unngå utilsiktet utkobling av N-leder og og påfølgende "flytende nullpunkt".

  Svar

  NEK 400-5-53:2018, avsnitt 537.2.1.1 spesifiserer at alle kurser skal kunne frakobles fra hver av de spenningsførende tilførselslederne. En nøytralleder er en spenningsførende leder (se definisjon av "spenningsførende leder" i NEK 400-2:2018, definisjon 200.250).

  Siste setning i avsnitt 537.2.1.1 stiller krav til hvordan nøytralleder skal frakobles i forhold til faselederne. Bruken av ordet "når" indikerer at det er ikke i alle sammenhenger at nøytralleder skal frakobles, for eksempel som angitt i NEK 400-5-55:2018, avsnitt 551.2.301, 3. kulepunkt, punkt c).

  Kravet om at alle spenningsførende tilførselsledere skal kunne frakobles har vært uendret fra NEK 400:1998.

 • 823 ID: 6986
  Kapasitet på ledningsnett
  Dato
  Spørsmål

  I en vanlig bolig hvor alle elektriske installasjoner er utført i hht NEK400, kan en forutsette at en kan koble til elektriske varmeovner i alle rom hvor det er en stikk-kontakt på vegg ved gulv? Eller med andre ord- Har et NEK400 installert anlegg i en vanlig bolig kapasitet nok til at ordinære elektriske varmeovner kan tilkobles i alle rom som stue, kjøkken, gang, soverom og boder ?

  Svar

  NEK 400-8-823:2018, avsnitt 823.132.1 spesifiserer at den elektriske installasjonen skal prosjekteres slik at den dekker alle normale behov i boligen på installasjonstidspunktet.

  Dersom elektrisk oppvarming var spesifisert som en del av de normale behovene, skal installasjonen være egnet til det.

  Avsnitt 823.132.3.101 spesifiserer at dersom elektrisk oppvarming er planlagt som reserve for andre oppvarmingssystemer, skal installasjonen være planlagt og dimensjonert slik at det er mulighet for elektrisk oppvarming.

  En installasjon skal være egnet for elektrisk oppvarming hvis slik oppvarming er spesifisert for prosjektering og utførelse av installasjonen.

 • 708.55.101 ID: 7046
  Stikkontakter campingplasser
  Dato
  Spørsmål

  I 708.55.101.1 - er det slik at man nå etter de nye forskrifter NEK 2018, forstår det slik at ny installasjoner på campingplasser el.l , så skal kontaktene være STRØMFRIE når de ikke er i bruk ?
  Eller kan de være fysisk låst slik at ikke ukyndig bruk , f.eks. av barn , kan være mulig.

  Svar

  Krav til stikkontakter på campingplasser er gitt i NEK 400-7-708:2018, avsnitt 708.55.101. Avsnitt 708.55.101.1 krever at stikkontakter skal være i samsvar med NEK EN 60309-2 og være forriglet og klassifisert i samsvar med NEK EN 60309-1:1999, avsnitt 6.1.5. Alternativt kan stikkontaktene være inkludert i et utstyr som tilfredsstiller NEK EN 60309-4 og klassifisert iht. NEK EN 60309-4:2007, avsnitt 6.101 og 6.1.

  Det er den prosjekterende/utførende som må påse at utstyret som benyttes tilfredsstiller de kravene som er stilt.

 • 400-5-52 ID: 7050
  stikkontak og kvadrat
  Dato
  Spørsmål

  Det ble for meg påpekt at tilførsel til stikkontakt ikke skal ha mindre enn 2,5 kvadrat i en åpen installasjon vegg.
  jeg kan ikke finne denne påstanden i NEK 400:2018.

  Svar

  NEK 400:2018 har ingen krav som spesifiserer at detskal benyttes en kabelledning med ledertverrsnitt 2,5 mm² for å forsyne en stikkontakt ved referenseinstallasjonsmetode C i samsvar med NEK 400-5-52, Tabell 52B-1.

  NEK 400-5-53:2018, avsnitt 533.2.1 har derimot spesifikke krav til maksimal merkestrøm for overstrømsvern som skal beskytte et PVC-isolert ledningssystem med ledertverrsnitt 1,5 mm², 2,5 mm² og 4 mm². Disse kravene vil gjelde for installasjoner som ikke er i boliger. NEK 400-8-823:2018 har andre spesifikke krav til beskyttelse av øedningssystemer mot overbelastning.

 • 434.5.2 i ID: 7090
  Krav i 434.5.2 i gammel NEK 400 (2014). Er det fjernet eller flyttet i ny NEK 400 (2018)?
  Dato
  Spørsmål

  Kortslutningsberegning: Finner ikke kravet om kontroll av vernets gjennomsluppede energi ved utløsekrav kortere enn 0,1 sekunder som sto i 434.5.2 i gammel NEK 400. Er det fjernet eller flyttet i ny NEK 400 (2018)?

  Svar

  Kravet til sjekk av gjennomsluppet energi for et overstrømsvern ved en feilstrøm er et krav knyttet til valg og montasje av overstrømsvernet og ikke et krav til beskyttelse av kabel/ledning.

  Kravet som i NEK 400:2014 var hjemlet i avsnitt 434.5.2 er i NEK 400:2018 hjemlet i avsnitt 533.3.1.1.

 • 512.2.4 ID: 7333
  Utelys eller bare strømpunkt i levering av ferdighus etter TEK10/17?
  Dato
  Spørsmål

  Vi bygger hus og skal ha utelys. Er det kun krav til antall strømpunkt, eller skal det inngå?

  Svar

  I de generelle delene av NEK 400:2018 er det ikke stilt krav om at elektriske installasjoner skal ha utelys.

  NEK 400-8-823:2018, avsnitt 823.537.101.6 spesifiserer krav til antall stikkontaktuttak utendørs. Det skal være minst to uttak på hver veranda/altan/balkong. Øvrige uttak skal tilpasses boligens utforming og planlagte bruk.

  NEK 400-8-823:2018 stiller ikke krav om spesifikke uttak for belysning utendørs.

 • 722.1 ID: 7445
  Lading av robot gjødselsskrape i landbruk
  Dato
  Spørsmål

  I nyere fjøs er de avogtil benyttet en robot til måking i fjøs (ligner en robot gressklipper men på steroider).
  Denne har oppgitt Batteriladespenning 230v/5A.

  Laderen er ofte montert inngjæret men midt inne i fjøset der dyrene går.

  Vil denne kursen komme inn under 400-7-722?
  Hvis nei, vil det komme inn under 400-7-722 hvis laderen er 5,1A?

  Svar

  NEK 400-7-722:2018, avsnitt 722.1 definerer bruksområdet for delnormen. Avsnittet spesifiserer at NEK 400-7-722:2018 gjelder for kurser som forsyner energi til elektriske kjøretøyer hvor merkeladestrømmen er > 5 A, og for kurser som er beregnet for å mate energi tilbake fra slike kjøretøyer.

  Elektriske kjøretøy er definert i avsnitt 722.3.1, og av definisjonen fremgår det at slike kjøretøy skal hovedsakelig være beregnet for bruk på offentlig vei.

  Vi kan vanskelig at robot gjødselskrapere er omfattet av definisjonen for elektriske kjøretøy.

 • 823.537.101.8 ID: 7286
  Antall uttak på baderom
  Dato
  Spørsmål

  I forbindelse med rehabilitering av baderom i regi borettslaget, har entreprenør satt opp stikkontakter 2x dobbel på hver sin kurs til tørketrommel / vaskemaskin. Disse vil bli stående utilgjengelig (ifht forbruk) bak vaskemaskin / tørketrommel, entreprenør mener fortsatt at de oppfyller kravet om 2 uttak i tillegg til dedikerte uttak til planlagt stasjonært utstyr. Hvordan tolker dere kravet?

  Svar

  NEK 400-8-823:2018, avsnitt 823.537.101.8 krever et uttak for hvert stasjonært utstyr som er planlagt plassert i et bad/vaskerom/WC, med mindre utstyret er fast montert. Vaskemaskiner og tørketromler er å betrakte som stasjonært utstyr. I tillegg skal det monteres minst to uttak (ett uttak dersom rommet er mindre enn 3 m2).

  Avsnitt 823.537.101 krever at uttak skal fordeles i rommet slik at de er tilgjengelig der det ut fra møblering og planlegging av rommet anses å være et behov.

 • 701.55 ID: 7443
  Valg og montasje av elektrisk utstyr
  Dato
  Spørsmål

  Kan fastmonterte baderomsvifter med merkespenning 230v monteres i sone 1? Mange produsenter tillater dette i følge montasjeveiledningen.

  Svar

  NEK 400-7-701:2018, avsnitt 701.55 spesifiserer krav til elektrisk utstyr som kan plasseres i Sone 0 og Sone 1. Av avsnittet fremgår det at det i sone 1 kan monteres utstyr som er fast montert og fast tilkoblet så lenge utstyret er egnet for bruk i sone 1 i samsvar med produsentens bruksanvisning.

 • ID: 7478
  Egen trafo , strømstyrt vern 30mA
  Dato
  Spørsmål

  Er det krav om strømstyrt vern 30mA i bolighus/hybelhus, selv om man er forsynt med egen trafo?

  Svar

  NEK 400-8-823:2018, avsnitt 823.411.3.3 krever at hver forbrukerkurs i en bolig skal, når beskyttelse mot elektrisk sjokk er anordnet med automatisk utkobling av strømtilførselen, være beskyttet av et strømstyrt jordfeilvern med merkeutløsestrøm ikke over 30 mA. Dette kravet er uavhengig om boligen er forsynt via en egen transformator eller ikke.

 • ID: 7487
  Tilkobling av fastmontert vifteovn
  Dato
  Spørsmål

  Er det krav til tilkoblingen av en fastmontert varmluftsvifte på 3kW?

  Kan tilkoblingen utføres med en Schuko stikkontakt og plugg? Eller må denne være fast tilkoblet ev. stikkontakt og plugg i samsvar med NEK EN 60309.

  Svar

  NEK 400:2018 har ingen spesifikke krav som angir at en fastmontert varmevifte skal være fast tilkoblet eller at det kreves bruk av stikkontakt og plugg kombinasjon i samsvar med NEK EN 60309 serien.

  Vi vil for ordens skyld gjøre oppmerksom på at varmtvannsbereder med merkeeffekt > 1500 W montert i boliger skal være fast tilkoblet eller tilkobles via stikkontakt og plugg kombinasjon i samsvar med NEK EN 60309 serien (Se NEK 400-8-823:2018, avsnitt 823.55.101)

 • ID: 7221
  Nødstopp
  Dato
  Spørsmål

  Er det krav til Nødstopp foran kubørste? Vi har noen diskusjoner angående dette og skulle gjerne hatt en avklaring, da kubørster begynner å bli ganske vanlige etter hvert. Hvor hjemles eventuelt et slikt krav , FEL §29, maskinforskriften, eller begge?

  Svar

  NEK 400-5-53:2018, avsnitt 537.4.1.2 angir at det skal anordnes med nødutkobling hvor det kan være nødvendig å kontrollere strømforsyningen for å fjerne en uventet fare. Det er den prosjekterende/utførende som må vurdere om så er tilfelle.

  For maskiner gjelder kravene i NEK EN 60204-1.

 • 701. ID: 5775
  VARMEKABEL.
  Dato
  Spørsmål

  Har stripset en varmekabel til et armeringsnett på et bad i 2etg. Det er lagt Deviboard og all konstruksjon er av tre. Kabelen har skjerm/kappe. Det er montert tjømemuffe på avløp. Skal armeringsnettet som kabelen er stripset i jordes?

  Svar

  NEK 400-7-701:2014, avsnitt 701.753 spesifiserer at en varmekabel i et baderomsgulv skal ha en metallisk kappe, en metallisk kapsling eller være dekket. av et finmasket metallisk nett. Kappen, kapslingen eller nettet skal være koblet til beskyttelseslederen for forsyningskursen.

  Dette kravet er i samsvar med kravet i NEK 400-7-753:2014, avsnitt 753.411.1 hvor det kreves at dersom en varmeenhet er levert uten en jordet skjerm fra fabrikanten skal det anordnes med en egnet ledende overdekking på stedet, f.eks. et metallisk net.

  I NEK 400-7-701:2018 er kravet i avsnitt 701.753 fjernet da de anses som dekket av kravet i NEK 400-7-753:2014, avsnitt 753.411.1.

 • 400-5-51 ID: 5562
  Kabel EKK
  Dato
  Spørsmål

  Er svensk kabel av type EKK tillatt å bruke i Norge?

  Svar

  NEK 400-1:2014, avsnitt 133.1 og NEK 400-5-51:2014, avsnitt 511.1 spesifiserer at alt utstyr skal være i samsvar med:

  1) NEK EN normer eller NEK normer som implementerer EN normer
  2) NEK IEC normer eller normer fra annet land

  Hvis det ikke finnes normer, skal det avtales mellom partene.

  Det er viktig å være klar over at listen ovenfor er ordnet, dvs at finnes det en NEK EN eller en NEK norm, så kan man ikke benyttes punkt 2).

  Dersom den angjeldende kabel er i samsvar med NEK EN eller NEK normer, kan den benyttes uten spesielle forholdsregler. Dersom den ikke er i samsvar med NEK EN eller NEK normer, og det finnes NEK EN eller NEK normer som dekker den aktuelle kabelkonstruksjonen, kan den benyttes så lenge den tilfredsstiller sikkerhetskravene i Fel og NEK 400. Det må da dokumenteres i samsvarserklæringen for anlegget at kabel ikke er i samsvar med NEK EN eller NEK normer, men har tilsvarende sikkerhetsnivå.

 • 722.62.2 ID: 5667
  Periodisk verifikasjon
  Dato
  Spørsmål

  Allment tilgjengelige ladestasjoner skal verifiseres i samsvar med kravene i 6.5.1

  Kan det da og forstås at offentlige ladepunkter MÅ inspiseres av Installatør bedrift 1 gang pr år? Eller vil det være tilstrekkelig med at f.eks kommunens egen elektriker inspiserer de?

  Svar

  NEK 400-7-722:2018, avsnitt 722.6.5.2.302 krever at allment tilgjengelige ladestasjoner skal verifiseres i samsvar med kravene i NEK 400-6:2018, avsnitt 6.5.1 minst én gang pr år.
  NEK 400-6:2018, avsnitt 6.5.1.6 spesifiserer at verifikasjonen skal forestås og utføres av en sakkyndig person med kompetanse innen verifikasjon. Merknaden i samme avsnitt viser til at Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (fek) setter kvalifikasjonskrav til den som skal arbeide med elektriske installasjoner.

  Verifiseringen som kreves i NEK 400-7-722:2018, avsnitt 722.6.5.2.302 omfatter mer enn inspeksjon, se avsnitt 6.5.1.2, og vil også omfatte målinger.

 • 722.433.1 ID: 7291
  Krav til beskyttelse mot overspenninger på ny kurs for elbil lading
  Dato
  Spørsmål

  NEK 400 2018: 722.433.1 krever at et tilkoblingspunkt skal være beskyttet av et overspenningsvern i installasjonen. I NEK 400-7-722:2014 var det kun gitt en anbefaling i en merknad om å beskytte et tilkoblingspunkt med et overspenningsvern.

  NK64 har gitt en tolkning knyttet til NEK 400-4-44:2014, avsnitt 443.3.1 vedrørende krav til overspenningsvern ved endring eller utvidelse. Hvordan skal denne tolkningen forstås i forhold til de nye kravene i NEK 400-7-722:2018, avsnitt 722.443.1?r endret fra bør til skal. Tolkning av NK64 er gjort ut ifra NEK 400 2014, hvordan tolkes dette ut ifra NEK 400 2018.

  Dato 26.11.2018
  Spørsmål
  I NEK 400:2014 443.3.1 står det et generelt krav om at i Norge skal alle lavspenningsinstallasjoner, som ikke er integrert del av forsyningsnettet, være beskyttet av overspenningsvern. I 722.433.1 står det en merknad til det normative kravet om at det bør monteres et overspenningsvern på kursen som forsyner det elektriske kjøretøyet.
  Spørsmålet er:
  Kan det kreves overspenningsvern på installasjonen dersom en legger opp en helt ny kurs som skal forsyne et elektrisk kjøretøy og det ikke er overspenningsvern i anlegget fra før?
  Evt. er det krav til risikovurdering med tanke på overspenning som kan opptre i installasjonen?

  Svar
  Vi viser til tolkning gitt av NK64 vedr "Krav til overspenningsvern ved endring eller utvidelse". Se https://www.nek.no/standarder/produkter/tolkninger-nek-400

  Svar

  Tolkningen gitt av NK64 vedrørende NEK 400-4-44:2014, avsnitt 443.3.1 (se https://www.nek.no/standarder/produkter/tolkninger-nek-400) er gitt med utgangspunkt i kravet i avsnitt 443.3.1 om at alle lavspenningsinstallasjoner skal være beskyttet av et overspenningsvern. Dette kravet er ikke endret i NEK 400-4-44:2018, avsnitt 443.3.1, og tolkningen er således fullstendig relevant også for NEK 400-4-44:2018, avsnitt 443.3.1.

  NEK 400-7-722:2018, avsnitt 722.433.3.1 krever at et tilkoblingspunkt skal være beskyttet av et overspenningsvern. Dette kravet innebærer en forutsetning for å kunne installere et tilkoblingspunkt i en installasjon.

  Tolkningen gitt av NK64 presiserer at kravene i NEK 400-4-44:2014, avsnitt 443.3.1 er knyttet til installasjonen som helhet og ikke til enkelte deler av installasjonen. Kravet i NEK 400-7-722:2018, avsnitt 722.443.3.1 krever at et tilkoblingspunkt skal være beskyttet av et overspenningsvern, men ikke nødvendigvis at hele installasjonen er det.

  Kravet i NEK 400-7-722:2018, avsnitt 722.443.3.1 er spesifikt for å beskytte tilkoblingspunkter mot overspenninger, og er ikke omfattet av NK64s tolkning til NEK 400-4-44:2014, avsnitt 443.3.1.

 • 705.515.01 ID: 5143
  Krav til brannmotstand for kapslinger
  Dato
  Spørsmål

  Er det krav til at kapslinger for styringer i landbruket (kontaktorer, releer, motorvern) til vifter, forskruer, lysstyring, gardinstyring etc. skal være av ikke brennbart materiale ?

  I mange tilfeller leveres disse komplett av utstyrsleverandørene i esker som elektriker skal montere og koble. Som regel er da alle mindre styrebokser i materialer i kunststoff/plast.
  Vår tolkning er at disse boksene ikke regnes som fordelingskap og av den grunn ikke har krav til utførelse i metall, men regnes på linje med øvrige installasjonsmateriell som lysarmaturer, stikkontakter, brytere, koblingsbokser, etc.

  Svar

  NEK 400-7-705:2014, avsnitt 705.515.01 stiller krav om at fordelingstavler skal være utført i ikke-brennbart materiale iht. NS-EN ISO 1182.

  NEK 400-2:2014, avsnitt 207.8 definerer fordelingstavle.

 • 432.3 ID: 7326
  Beskyttelse av statisk switch i bypass for en UPS
  Dato
  Spørsmål

  Det er vanskelig å finne egnet overstrømsvern for å beskytte en statisk switch i forbindelse med en bypass-funksjon for en UPS. Switchens tåleevne ((i2t)) virker sterkt begrensende for vernets størrelse, og det blir vanskelig å få selektivitet mellom vern som beskytter UPS-ens statiske switch, statisk switch og nedstrøms vern.

  Har NK64 noen tanker om hvordan denne problemstillingen kan løses slik at man finner hensiktsmessige løsninger uten å måtte gjøre en unødvendig oppdimensjonering av UPS-ens statiske switch?

  Svar

  NK64 har på sine møter 2018-10-31 og 2018-12-06 behandlet problemstillinger knyttet til beskyttelse av ledningssystem mellom en UPS og nedstrøms fordeling i relasjon til beskyttelse av UPS-ens statiske switch, og besluttet følgende:

  NK64 erkjenner at det i forbindelse med en statisk switch for en UPS kan være problematisk å velge overstrømsvern med tanke på:
  • beskyttelse av ledningssystemet mellom -statiske switch og oppstrøms fordeling,
  • beskyttelse av ledningssystem mellom UPS og nedstrøms fordeling,
  • beskyttelse av statisk switch i UPS-en med tanke på dens tåleevne (dvs. gjennomsluppet energi, (i2t)),
  • selektivitet mellom overstrømsvern i inngang til statisk switch, overstrømsvern i ledningsføring mellom UPS og nedstrøms fordeling og overstrømsvern i utgående kurser fra nedstrøms fordeling, samtidig som statisk switch ikke utsettes for mer gjennomsluppet energi (i2t) enn den tåler.

  NK64 peker på at NEK 400-4-43:2018, avsnitt 432.3 spesifiserer krav til beskyttelse mot kortslutningsstrømmer hvor beskyttelsen er anordnet med utforming av kursen. Avsnittet spesifiserer at dersom kursens ledere er jord- og kortslutningssikker forlagt, er beskyttelse mot kortslutningsstrømmer ivaretatt ved at det ikke kan oppstå hverken en kortslutning eller en jordfeil i kursen.

  Kravene som ledningssystemet må tilfredsstille for å være jord- og kortslutningssikkert forlagt er spesifisert i NEK 400-5-52:2018, avsnitt 521.14.

  NK64 anser at dersom ledningssystemet mellom en UPS og nedstrøms fordeling er jord- og kortslutningssikkert forlagt i samsvar med NEK 400-5-52:2018, avsnitt 521.14 vil:

  • beskyttelsen av dette ledningssystemet mot kortslutningsstrømmer være i samsvar med NEK 400-4-43:2018, avsnitt 422.3, og
  • behovet for å beskytte UPS-ens statiske switch ((i2t)) som følge av kortslutningsstrømmer i dette ledningssystemet være eliminert.

  For å beskytte UPS-ens statiske switch ((i2t)) som følge av kortslutningsstrømmer i utgående kurser fra nedstrøms fordeling, må overstrømsvern koble ut feilen før UPS-en statiske switch utsettes for mer gjennomsluttet energi ((i2t)) enn dens tåleevne.

  NK64 anser det ikke nødvendig med jord- og kortslutningssikker forlegning mellom UPS-ens statiske switch og oppstrøms fordeling. Beskyttelse mot kortslutningsstrømmer blir ivaretatt av et overstrømsvern som beskytter ledningssystemet til statisk switch.

  NK64 anbefaler, for å redusere konsekvensene av en mulig intern feil, at det interne ledningssystemet i statisk switch er jord- og kortslutningssikker forlagt, om mulig.

 • 542.2.2 ID: 6916
  Overgangsresistans i IT-nett
  Dato
  Spørsmål

  542.2.2 beskriver at jordelektrode må velges bl.a. mht. "den overgangsresistans som kreves". Hvordan kan krav til overgangsresistans begrunnes for IT-systemer når utkobling av 1. jordfeil benyttes? (Krav om maks 50V berøringsspenning er fjernet i NEK400:2018.)

  Svar

  NEK 400-4-41:2018 spesifiserer ingen krav til jordelektrodens overgangsresistans i IT installasjoner når det benyttes utkobling av 1. jordfeil. Beskyttelsen mot elektrisk sjokk er da ivaretatt med utkobling innen 0,4 s.

  Jordelektroden vil, når jordfeil kobles ut automatisk i samsvar med kravene gitt i NEK 400-4-41:2018, avsnitt 411.3.2, representere en utjevning til lokal jord. NEK 400-4-41:2018, avsnitt 415.2 spesifiserer krav til utjevningsforbindelser som benyttes som tilleggsutjevningsforbindelser. Det er derfor naturlig å legge disse kravene til grunn for å fastsette krav til overgangsresistans for jordelektroden når 1. jordfeil automatisk kobles ut.

 • 722.55.305.2 ID: 5723
  Ladestasjoner og avstand til Ex-sone
  Dato
  Spørsmål

  Kravet om plassering av ladestasjoner (for el kjøretøy) minimum 10m fra (ytterste kant av enhver) Ex-sone virker å være for strengt. Jeg skjønner at ladekabler kan trekkes noen meter, men burde heller ikke kravet vært at ladekabel ikke skal kunne komme innenfor Ex-sonen (sone 2)? Det er jo i seg selv hensikten med å etablere en Ex-sone, at det er i sonen det ikke skal forekomme uautorisert utstyr/bruk. Utenfor sonen er det jo i prinsippet ufarlig og fritt frem. Dette strenge kravet medfører også et "handikap" for bensinstasjoner da det blir langt vanskeligere å finne gode plasseringer for ladere her (pga mange ex-soner), spesielt når man har behov for et større antall ladere med god adkomst for kundene. Kravet synes også å være strengere enn i andre land, bl.a Canada hvor kravet kun er plassering utenfor ex-sone. Kan det være aktuelt å endre normen?

  Svar

  Vi viser til NEK 400-7-722:2018, avsnitt 722.55.305.2 hvor kraver til ladestasjoner er at skal være plassert slik at en bil som lades ikke befinner seg i en EX-sone.

 • 722.443.1 ID: 5014
  Krav til beskyttelse mot overspenninger på ny(e) kurs(er) til utak for Elbil-lading
  Dato
  Spørsmål

  I NEK 400:2014 443.3.1 står det et generelt krav om at i Norge skal alle lavspenningsinstallasjoner, som ikke er integrert del av forsyningsnettet, være beskyttet av overspenningsvern. I 722.433.1 står det en merknad til det normative kravet om at det bør monteres et overspenningsvern på kursen som forsyner det elektriske kjøretøyet.
  Spørsmålet er:
  Kan det kreves overspenningsvern på installasjonen dersom en legger opp en helt ny kurs som skal forsyne et elektrisk kjøretøy og det ikke er overspenningsvern i anlegget fra før?
  Evt. er det krav til risikovurdering med tanke på overspenning som kan opptre i installasjonen?

  Svar

  Vi viser til tolkning gitt av NK64 vedr "Krav til overspenningsvern ved endring eller utvidelse". Se https://www.nek.no/standarder/produkter/tolkninger-nek-400

 • NEK 400 ID: 6908
  Fast tilkobling av stekeovn 15A forbrukerkurs.
  Dato
  Spørsmål

  Er det tillat og tilkoble hvitevarer som Stekeovn, micro og koketopp i koblingsboks med strekkavlaster?
  Vi har mottatt rapport på dette som hevder at dette ikke er tillat.

  Svar

  NEK 400:2018 har ingen spesiikke krav til angir at stekeovn, microovn, og/eller koketopp ikke kan kobles fast til den elektriske installasjonen. Det forutsettes at tilkoblingen og montasje for øvrig utføres slik at mekaniske og termiske påkjenninger ikke medfører skade hverken på tilkoblingsledning eller annet utstyr.

 • 6.4.3.7 ID: 5664
  Egnet prøvingsutstyr
  Dato
  Spørsmål

  6.4.3.7 stiller krav om bruk av egnet prøvingsutstyr ved test av jordfeilvern brukt som tilleggsbeskyttelse; i praksis alltid der NEK400 stiller krav om jordfeilvern med maks 30mA utløsestrøm (i hht. 411.3.3 og 415.1). Betyr det at utløsestrøm og/eller utløsetid skal måles, eller er jordfeilvernets testknapp også i dette tilfellet å anse som egnet prøvingsutstyr?

  Svar

  NK64 har i veiledning til NEK 400-6:2018, avsnitt 6.4.3.7 angitt at funksjonen til et strømstyrt jordfeilvern kan prøves med TEST-knappen.

  Tilsvarende veiledning lå også i NEK 400-6:2014, avsnitt 6.1.3.7

 • 542.4.1 ID: 5271
  Jording av skap og eller samlestokk for rør i rør system.
  Dato
  Spørsmål

  I de tilfeller hvor vannrøret inn til boligen av isolerende materiale (PVC eller lignende) og vannrørene i boligen er av isolerende materiale med rør i rør system. Er det da slik at det ikke nødvendig med utjevningsforbindelse til hovedvannkran og samlestokken som er av ledende material og heller ikke til skapet for hovedvannkranen og samlestokken dersom dette står i en isolert vegg?

  Men derimot hvis veggen er konstruert av stålstendere og gips så må man jorde skapet?

  Er det noen forskjell på dette med TN og IT anlegg?

  Svar

  NEK 400-4-41:2018, avsnitt 411.3.1.2spesifiserer hvilke ledende deler som skal kobles til hovedutjevningsforbindelsen for beskyttelsesformål. Som det fremgår av kravene skal det utjevnes til metalliske tilførselsrør til bygningen, andre ledende deler av bygningskonstruksjonen og tilgjengelig armering i bygningskonstruksjoner av betong.

  Hensikten med kravet i avsnitt 411.3.1.2 er å sørge for at alle ledende deler som kommer inn utenfra og som ikke er spenningsførende deler er knyttet til det samme spenningspotensial.

  NEK 400-4-41:2018 har ingen krav knyttet til hovedutjevning til skap for hovedvannkran eller samlestokk. Utjevning til slike deler må eventuelt komme til anvendelse som følge av krav om tilleggsutjevningsforbindelse i samsvar med NEK 400-4-41:2018, avsnitt 411.3.2.5 og Tillegg 41D.

  Kravene er de samme for et TN system og et IT system.

 • 52; 715.521.2 ID: 6858
  downlight kabel
  Dato
  Spørsmål

  Er det et krav til varmebestandig kabel til downlight ?

  Svar

  NEK 400:2018 har ingen spesifikke krav til bruk av varmebestandige kabler for downlights. For ELV belysning (for eksempel LED)er det stilt spesifikke krav til kabeltyper i NEK 400-7-715:2018, avsnitt 715.521.2.

  For øvrig skal kabler velges slik at den ikke blir for varm ved de spesifikke temperaturforhold den skal operere under, og det må da spesielt tas hensyn til omgivelsestemperaturen. Se også NEK 400-5-52:2018, Annex 52B.6.2 punkt f).

 • 722.302 ID: 5116
  Egen forbrukerkurs elbil lader
  Dato
  Spørsmål

  Vi får stadig henvendelser fra kunder som ønsker å få montert 16A ladeboks på frittstående garasjer. I de tilfeller hvor det er egen 16A kurs til garasje som ikke benyttes til annet enn et lys i taket og portåpner kan det virke drøyt å må legge opp egen tilførsel til ladeboks. Kan det aksepteres at ladeboks tilkobles eksisterende kurs? Jordfeilbryter type B må selvfølgelig monteres i tillegg.

  Svar

  NEK 400-7-722:2018, avsnitt 722.305.301 angir at det kan monteres et tilkoblingspunkt på en eksisterende kurs i en frittliggende garage, carport eller utebod. Avsnittet spesifiserer enkelte tilleggskrav som da skal tilfredsstilles

 • 537.2.1.1 ID: 6566
  Utkopling/beskyttelse av N leder
  Dato
  Spørsmål

  NEK 400 2018 gir ikke entydig krav om frakopling av nøytralleder samtidig med faselederne slik 2014 (537.2.2.1) utgaven gjorde. I hvilke tilfelle kan utkopling sløyfes (gjerne komme med eksempel). Og hva er årsak til at denne endringen er kommet i 2018 utgaven.

  Svar

  NEK 400-5-53:2018, avsnitt 537.2.1.1 spesifiserer at alle kurser skal kunne frakobles fra hver av de spenningsførende lederne i tilførselslederne. En nøytralleder er en spenningsførende leder (see NEK 400-2:2018, definisjon 200.250).

  NEK 400-5-55:2018, avsnitt 551.2.301, er det spesifisert en situasjon hvor det kreves at nøytralleder hverkan skal kobles ut eller frakobles. Bruken av ordet "når" i avsnitt 537.2.1.1 dekker opp denne situasjonen.

 • 722.305.301 ID: 6739
  Stømstyrte jordfeilvern
  Dato
  Spørsmål

  Dersom kunde har en eksisterende 16A-kurs med type A jordfeilbryter til garasje med PFSP i rør, nedgravd. På kursen er det tilkoblet noen lysarmaturer, stikk og garasjeportåpner.

  Kan man da koble til en vegglader på denne kursen? og er det tilstrekkelig med en ladestasjon med innebygd type B jordfeilvern?

  Kan man ha jordfeilvern type A etterfulgt av jordfeilvern type B på en kurs?

  Svar

  NEK 400-7-722:2018, avsnitt 722.305.301 spesifiser at ett nytt tilkoblingspunkt for lading av elektriske kjøretøy kan etableres i en eksisterende kurs dersom kursen forsyner utstyr i en frittliggende garage, carport eller utebod. På slike kursen kan det derfor installeres en ladestasjon

  NEK 400-5-53:2018, avsnitt 531.2.3.3 spesifiserer at dersom et strømstyrt jordfeilvern Type F eller Type B monteres i serie med et annet strømstyrt jordfeilvern, skal disse strømstyrte jordfeilvernene være koordinert i samsvar med produsentens instruksjoner. Dette innebærer at når et strømstyrt jordfeilvern Type B installeres i en ladestasjon, må et strømstyrt jordfeilvern montert oppstrøms være koordinert. Denne koordinasjonen kan medføre at et allerede eksisterende strømstyrt jordfeilvern eventuelt må byttes ut.

 • 512.2 ID: 5774
  Stikkontakter med IP20 i våt sone ved servant
  Dato
  Spørsmål

  Er det tillatt å plassere stikkontakter med IP20 over servant i umiddelbar nærhet (20 cm) av blandebatteri på bad ?
  De er dermed plassert innenfor det område som bygforskriften TEK10 § 13-20 definerer som "våt sone" .
  Flere installatører mener at dette er tillat etter som sone 2 omkring servant og andre blandebatteri ikke er beskrevet i normens avsnitt 7. I byggforskriften TEK 10 (TEK-17) og våtromsnorm (BVN) er dette området definert som "våtsone", og det er da grunn til å forvente ytre påvirkning i form av vannsprut (kode AD4) slik som omtalt i NEK 400-5-512..2 tabell 51A.
  Bokser for stikkontakter i dette området vill penetrere våtromsmembran i veggen, men jeg synes det er naturlig at evt stikkontakter i dette området skal ha kapslingsgrad IP44 ut ifra personsikkerhet ?

  Svar

  NEK 400:2018 har ingen spesifikke krav til avstand fra vannkraner for ved vasker og lignende.

  NEK 400-7-701:2018 har spesifikke avstandskrav og soner knyttet til dusj og/eller badekar. I NEK 400-7-701 er kravene knyttet til at en person som bader eller dusjer er våt over hele kroppen og har nedsatt overgangsmotstand i hud pga. fuktigheten og derav mer utstatt for fare for elektrisk sjokk.

  Forøvrig skal alt utstyr velges og monteres under hensyntagen til de ytre påvirkningene, herunder vann og vannsprut. Kravene i Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift, TEK) skal også tilfredsstilles.

 • 712C.2.2 ID: 6810
  Solceller montert på et tak med ett plan
  Dato
  Spørsmål

  For solcelleinstallasjoner montert på et tak med ett plan og hvor det ikke er adgang til taket skal solcelleinstallasjoner utformes slik at:

  >1m fra takets ytterkanter
  >1,25m fra brannskiller som stikker opp av tak
  >1m sone for hver 40m

  Spørsmål:
  "og hvor det ikke er adgang til taket"
  Om man da har adgang til tak eks via trapp, slipper man da å følge dette ?

  Svar

  NEK 400-7-712:2018, tillegg 712C.2.2 spesifiserer spesielle krav til montasje av solcelleinstallasjoner på tak med ett plan og hvor det ikke er adgang til taket.

  NEK 400-7-712:2018 spesifiserer ingen spesielle krav til montase av solcelleinstallasjoner på tak med ett plan hvor det er adgang til taket.

 • 722.443.3.1 ID: 6881
  Overspenningsvern for ladepunkt elbil
  Dato
  Spørsmål

  Skal kravet i 722.443.3.1 tolkes dit hen at det er krav om montering av overspenningsvern uansett modus ved etablering av ladeuttak elbil?

  Svar

  NEK 400-7-722:2018, avsnitt 722.443.3.1 spesifiserer at et tilkoblingspunkt for lading av elektriske kjøretøy skal være beskyttet av et overspenningsvern i installasjonen. Av dette følger at dersom det ikke er installert et overspenningsvern i installasjonen før det etableres en kurs til et tilkoblingspunkt for lading av elektriske kjøretøy, så skal et overspenningsvern installeres.

 • 11.1 ID: 6940
  Omfang
  Dato
  Spørsmål

  Punkt 11.1 i NEK 400-1 sier: "NEK 400 gjelder for prosjektering, utførelse og verifikasjon av elektriske installasjoner i tilknytning til: ... 11.1 o) Lavspennings forsyningsanlegg". Videre sier punkt 11.4 "NEK 400 er ikke beregnet for energiproduksjonssystemer og overføringssystemer frem til fordelingsnett".

  Av de to nevnte punktene over følger da spøsmålet:

  Er NEK 400 gjeldende for lavspennings forsyningsnett helt fra transformator, eller er det kun gjeldende der nettselskap er i kontakt med installasjonen? Eksempelvis der kabel legges gjennom rør i jord og opp etter husvegg og NEK 400 gjør seg gjeldende fra kabelskap og frem til tilknytningspunkt.

  Svar

  NEK 400-1:2018, avsnitt 11.4 spesifiserer at NEK 400 ikke er beregnet for energiproduksjonssystemer og overføringssystemer frem til fordelingsnett. Hensikten med denne formuleringen er å ekskludere alt oppstrøm det lavspente fordelingsnettet. Følgelig kan NEK 400:2018 legges til grunn for prosjektering og utførelse fra og med sekundærsiden av en fordelingstransformator, uavhengig av hvem som eier eller drifter den transformatoren.

 • 722.443.3.1 ID: 6948
  Ny kurs til EV-uttak
  Dato
  Spørsmål

  Ny kurs til EV-uttak i eksisterende installasjon. Er det påkrevd med overspenningsvern?

  Svar

  NEK 400-7-722:2018, avsnitt 722.443.3.1 spesifiserer at et tilkoblingspunkt for lading av elektriske kjøretøy skal være beskyttet av et overspenningsvern i installasjonen. Av dette følger at dersom det ikke er installert et overspenningsvern i installasjonen før det etableres en kurs til et tilkoblingspunkt for lading av elektriske kjøretøy, så skal et overspenningsvern installeres.

 • 823.537.101.5 ID: 6800
  Multimedia/Audiovisuelle enheter
  Dato
  Spørsmål

  1.Dersom det er lagt opp to datauttak som fysisk er tilkoblet ekom nett men som ikke brukes til mer enn ett TV, faller da kravene vekk til 6 uttak eller utløses kravene av selve uttakene i veggen? (Hva menes med flere)

  2.Dersom det er lagt opp to datauttak som fysisk er tilkoblet ekom nett men som kun er til et kontorplass i et soverom hvor det er en skriver, skanner og en stasjonær PC er dette og regne som Multimedia / Audiovisuelle enheter og utløses det her krav om 6 uttak? (Hva menes med Multimedia og Audiovisuelle enheter)

  Det vil ha store konsekvenser for elektroentreprenører som bygger store anlegg / boligkomplekser hvor man skal ha 6 uttak, ved første øyekast ser det ut som om dobbelt data uttak er retningsgivende men igjen et enkelt uttak er det jo bare og koble på en switch og dermed har man muligheten til så mange Audiovisuelle og multimedia enheter man vil på alle steder med ett datauttak i praksis og en prosjekterende kan ikke stilles til rett for hva andre senere velger og plugge inn.

  Svar

  NEK 400-8-823:2018, avsnitt 823.537.101.5 spesifiserer krav til minimum antall uttak hvor det er planlagt flere multimedia/audiovisuelle enheter. Det er prosjekterende som i samråd med eier fastslår om det er planlagt slike enheter på det aktuelle stedet. Hovedhensikten med kravene i avsnitt 823.537.101 er at det skal være nok tilgjengelige uttak uten at eier/bruker må benytte skjøteledninger og skjøtekontakter. Utstrakt bruk av slike representerer en økt fare, og installasjonen kan da ikke sies å være egnet for forutsatt bruk.

 • 823.537.101.7 ID: 6778
  Krav til lyspunkt i tak
  Dato
  Spørsmål

  Er det noen krav til antall lyspunkt i tak?

  Svar

  NEK 400-8-823:2018, avsnitt 823.537.101.7 spesifiserer at det skal anordnes et nødvendig antall stikkontakler/DCL ved/i tak for mulig tilkobling av ´belysningsutstyr i/ved tak. Antallet uttak skal tilpasses planlagt utforming av rommet of den fast monterte belysningen.

 • 400/439 ID: 6899
  Intern kabling i skap/tavle, krav om ledertype?
  Dato
  Spørsmål

  Er det noe krav om hvilken type leder man skal bruke internt i tavler/boligskap, osv?
  Av gammel vane benyttes ofte RK med endehylser for intern kobling, men er dette et krav? Kan man bruke PN?

  Svar

  Intern kabling i et skap/tavle er omfattet av kravene i NEK 439 serien og ikke av kravene i NEK 400:2018

 • 823.810.512.101 ID: 6844
  Ikke brennbare fordelingstavler (823)
  Dato
  Spørsmål

  1. Er det kun metalliske kapslinger som er godkjent iht 823.810.512.101?
  2. Hva er ekvivalent metode iht ikke brennbart materiale i samsvar med NS-EN ISO 1182?

  Svar

  NEK 400-8-823:2018, avsnitt 823.810.512.101 spesifiserer krav til at tavlekapslinger skal være av ikke-brennbart materiale. Et metallskap (med unntak av skap i magnesium) er ansett til å være ikke-brennbare. Det er dog fullt mulig å benytte annet materialet så lenge det materiale tilfredsstiller kravene spesifisert i NS-EN ISO 1182.

  En ekvivalent metode til den som er spesifisert i NS-EN ISO 1182 innebærer at den ekvivalente prøvingsmetoden angir en beskyttelse mot brann tilsvarende det som metoden i NS-EN ISO 1182 gjør.

 • 823.422.101 ID: 5712
  Gassanlegg til oppvarming eller til tilberedning av mat.
  Dato
  Spørsmål

  823.422.01 står det at dersom det er installert gassanlegg til oppvarming eller tilberedning av mat , skal fare for gasslekkasje og påfølgende elektrisk antennelse vurderes , dersom faren er reell skal det iverksettes risikovurderende tiltak.

  Denne vurderinga må vel strengt tatt komme fra leverandør/eigar av eit slikt anlegg som etter mitt skjønn må ha ein eller annan form for typegodkjenning og at det i denne godkjenning er beskreve kva tiltak som event. må gjerast?

  Svar

  Kravet i NEK 400-8-823:2018, avsnitt 823.422.101 innebærer at den prosjekterende/utførende av den elektriske installasjonen har et selvstendig ansvar for å påse at relevante gassanlegg ikke medfører fare ved bruk av den elektriske installasjonen.

 • 708.55.101 ID: 6906
  Forriggling av stikk på campingplass
  Dato
  Spørsmål

  NEK400:2018 krever at stikkontakt skal være av industrinormtype med forrigling for at de skal være spenningsløse.
  Gjelder dette også stikkontakter i uttaksstolper for oppstillingsplasser? Disse står gjerne i egen låsbar kapsling.

  Svar

  NEK 400-7-708:2018, avsnitt 708.55.101.1 krever at en stikkontakt skal være i samsvar med NEK EN 60309-2 og være forriglet og klassifisert i samsvar med NEK EN 60309-1:1999, avsnitt 6.1.5. Alternativt kan stikkontakter inngå i et forriglet produkt i samsvar med NEK EN 60309-4 og klassifisert i samsvar med NEK EN 60309-4:2007, avsnittene 6.1.101 og 6.1.102.

  Avsnitt 708.55.101.2 krever at stikkontakter skal være plassert i en fordeling eller i separate kapslinger.

  Kravene i NEK 400-7-708:2018 vedrørende stikkontakter gjelder uavhengig av hvor stikkontaktene er plassert.

 • 722.1 ID: 6424
  Elbil og "nødlanding"
  Dato
  Spørsmål

  Vi har nylig vært på et kurs i forbindelse med NEK 400:2018, og i den forbindelse kom det frem at såkalt nødlading er tillatt.
  Altså at det ikke er nødvendig med jordfeilbryter B og dedikert ladekurs hvis ladingen av elbilen er kun sporadisk?

  Svar

  NEK 400-7-722:2018 stiller krav til kurser som er beregnet til lading av elektriske kjøretøy. Begrepet "nødlading" er ikke benyttet i NEK 400.

 • 823.1 ID: 6408
  Spikertelt på campingplass som bolig?
  Dato
  Spørsmål

  Er spikertelt / hytte utenfor en campingvogn som enten står fast eller midlertidig omfattet av kravene i 823?

  Svar

  En campingvog er ikke omfattet av kravene i NEK 400-8-823, men av kravene i NEK 400-7-721. Et spikertelt er verken omfattet av kravene i NEK 400-8-823 eller NEK 400-7-721, men av de generelle kravene i NEK 400-1 - NEK 400-6.

 • 701.55 ID: 6669
  Belysning i sone 1.
  Dato
  Spørsmål

  Det er nevnt i NEK400:701.512.2.101 at utstyr som monteres i sone 1 skal ha minst IP x4 kapsling.
  Samtidig seier NEK400:701.55 at utstyret skal være egnet for bruk i sone 1 i samsvar med fabrikantens bruksanvisning.

  Svar

  NEK 400-7-701:2018, avsnitt 701.55 angir at det for utstyr for bruk i sone 1 skal fremgå av utstyrets bruksanvsning at utstyret er egnet for bruk i sone 1. Utstyret må i tillegg ha en kapslingsgrad minst IPX4.

 • 524.1 ID: 6769
  Belastning av sikringsautomater
  Dato
  Spørsmål

  Sier NEK 400 noe om maks %-vis belastning av en sikrings automat? Nå som NEK400:2018 åpner for å installere ladere for elbil på eksisterende sikringskurs i garasjer vil dette spørsmålet komme opp. Eksempel: Anlegg fra 1992 med 2,5mm2 og 16A sikring. Er det da tillatt å belaste denne automaten med 100% ved montering av en ladestasjon?

  Svar

  NEK 400:2018 har ingen krav knyttet til belastning av overstrømsvern. Kravene til overstrømsvern er at de skal beskytte kabler og ledninger mot følgende av en overstrøm i den aktuelle kursen. Det er forskjellige krav knyttet til om overstrømmen er en overbelastningsstrøm eller en overstrøm som følge av en kortslutning eller jordfeil.

  Forøvrig viser vi til NEK 400-5-52:2018, avsnitt 524.1 hvor det anbefales at det velges ledertverrsnitt som medfører at den dimensjonerende strømmen (f.eks. belastningsstrømmen) ikke overstiger 80 % av ledningssystemets strømføringsevne.

 • 722.1; 722.55.101 ID: 6936
  Ladestasjon i Schuko eller ikke?
  Dato
  Spørsmål

  Dette er vel strengt tatt et definisjonsspørsmål, men hvordan forholder man seg til NEK 400-7-722 når kunde ikke ønsker å belaste økonomien med en el-billader pga. at han allerede har lader som settes i vanlig schuko(og ikke drar mer enn 10a)?

  Kunde kan f.eks også komme med den at "kontakten ikke vil bli brukt til el-billading", selv om begge parter vet at dette er tull.

  Svar

  NEK 400-7-722:2018 gjelder for kurser beregnet til å forsyne elektriske kjøretøy med merkeladestrøm > 5A. Kravene i NEK 400-7-722 kommer først til anvendelse dersom en kurs som beskrevet i avsnitt 722.1 er spesifisert for installasjonen. Det er installasjonens eier/bruker sitt ansvar å spesifiserer forutsatt bruk og etterleve de premisser som der er lagt.

 • 823.559.5 1 ID: 6909
  Avslutte kabel
  Dato
  Spørsmål

  Kan ein avslutte kabel med tett koplingsboks? Også for med tanke på framtidige utelys?

  Svar

  NEK 400-8-823:2018, avsnitt 823.559.5.1 angir at en belysningsarmatur skal enten være fast tilkoblet eller tilkoblet via en stikkontakt eller DCL. Ved en fast tilkobling, skal den elektriske tilkoblingen av belysningsarmaturen til den elektriske installasjonen foretas i et utstyr, for eksempel en koblingsboks.

 • Tillegg B ID: 6737
  Anvendelse av NEK400:2018 for lavspennings forsyningsanlegg
  Dato
  Spørsmål

  NEK 400:2018 er gjort gjeldende for "Lavspennings forsyningsanlegg" og i forbindelse med NEK 400:2018, Tillegg B, har det dukket opp noen tolkningsspørsmål. I tillegg B står det: "... De tilleggskrav og/eller endrede krav som er nødvendig for at NEK400:2018 skal kunne anvendes for lavspennings forsyningsanlegg, er markert i høyre marg som for nasjonale tilpasninger".

  Vil det da si at hele NEK 400 er gjeldende, med tilhørende maksimale strømføringsevner osv, men markerte området kan ha spesielle tilpasninger for forsyningsanlegg? Eller er det kun de markerte områdene som vil være gjeldende for forsyningsanlegg?

  Svar

  NEK 400-1:2018, avsnitt 11.1 punkt o) angir NEK 400 også gjelder for lavspennings fordelingsnett. Dette innebærer at hele NEK 400:2018 kan benyttes for prosjektering, utførelse og verikasjon av slike installasjoner.

 • 823.537.101 ID: 6732
  Antall uttak i oppholdsrom
  Dato
  Spørsmål

  Det blir oftere vanskelig å opprettholde kravet med antall uttak i oppholdsrom i boliger med store glassfater, som eks stue. En har en stort antall kvadratmeter som igjen genererer mange uttak. Vinduer går gjerne fra gulv til tak. For å opprettholde kravet NEK 400-8-823:2018 823.537.102 og tilfredsstille FEL § 10 må vi ofte plassere stikkontakter steder hvor de ikke kommer til sin fulle rett. Som f.eks i gulv, mange uttak ved siden av hverandre, ved tak osv. Er det noe løsning eller alternaltiv måte å få dette til på?

  (Blir for dumt å ha 8 doble stikkontakter ved siden av hverandre på en veggplass på 2 meter)

  Svar

  NEK 400-8-823:2018, avsnitt 823.537.101.1 angir krav til antall stikkontakter i stue/soverom/arbeidsrom/oppholdsrom. En av hovedhensikten med kravet er å sørge for at det i slike rom er et tilfredstillende antall uttak og at behovet for skjøteledninger er redusert til et minimum. Avsnitt 823.537.101 angir at stikkontaktene skal fordeles i rommet under hensyntagen til bl.a planlagt møblering og hvor det vil være et forventet behov. Avsnittet angir spesielt at det kan være behov for å montere stikkontaktene i gulv eller på søyler. Plassering av uttak må selvfølgelig gjøres i nært samarbeid med eier/bruker da det er han/hun som kjenner de totale behovene.

 • 526.3 ID: 6085
  Adkomst til koblingsboks og brannmelder over himling
  Dato
  Spørsmål

  Er et område over en himling ansett til å være tilgjengelig for tilsyn, prøving/måling og vedlikehold dersom himlingen må delvis demonteres for å komme til området? Det er ikke mulig med luker i himlingen, og himlingen må demonteres fra en ende til man eventuelt kommer frem til utstyret.

  Svar

  NEK 400-5.51:2018, avsnitt 513.1) krever at utstyr skal være tilgjengelig for tilsyn, prøving og vedlikehold. Samme avsnitt spesifiserer også at tilgjengeligheten ikke skal forringes ved at utstyret er plassert i kapslinger eller skap.

 • NEK 400-7-701 ID: 6946
  Våtrom sone 3
  Dato
  Spørsmål

  Sone 3 (øvrige områder) finnes ikke i NEK 400: 2018. Hva er grunnen for dette og hvor kan man finne mer informasjon om dette?

  Svar

  NEK 400-7-701:2018 spesiserer de spesifikk kravene for områder som inneholder dusj og/eller badekar. Kravene i NEK 400-7-701 er formulert som tillegg til eller endring av kravene i NEK 400-1 - NEK 400-6, og er spesifisert for de definerte sonene 0, 1 og 2 i området. Utenfor sonene gjelder de generelle kravene i NEK 400-1 - NEK 400-6. I NEK 400-7-701:1998 og NEK 400-7-701:2002 var det også definert en sone 3, men den sonen er i de senere utgaven ikke definert da det ikke lenger er relatert noen spesifikke krav til den sonen.

 • 820.411.3.1.2 ID: 6796
  Utjevningsforbindelse for bes..
  Dato
  Spørsmål

  Kan ikke se at avsnitt 820.411.3.1.2 i NEK 400-8-820:2014 inngår i NEK 400-8-820:2018.
  Hvorfor er dette avsnittet fjernet?

  Svar

  Avsnitt 820.411.3.1.2 i NEK 400-8-820:2014 inngår ikke i NEK 400-8-820:2018.

  NEK 400-8-820:2018, avsnitt 411.3.1.1 krever at jordingsanlegget skal være forbundet til en jordelektrode i sjøen.NEK 400-8-820:2014, avsnitt 820.411.3.1.2 krevde at metalliske konstruksjonsdeler skulle være koblet til utjevningsforbindelsen for beskyttelseoformål. Dette kravet innebærer at disse metalliske delene skulle kobles sammen med jordelektroden i sjøen.

  NK64 kunne ikke se at at mulighetene for at de metalliske konstruksjonsdelene på mærer kan oppnås et annet potensiale som ikke var tilnærmet likt potensialet i sjøen. Følgelig har disse utjevningsforbindelsene liten funksjon.

 • 444.6 ID: 6854
  Cat 6 kabel forlagt i k rør sammen med 230V
  Dato
  Spørsmål

  Hvilke krav må tilfredsstilles for at CAT 6 kabel kan legges/trekkes i samme rør som kabel for 230 V.

  Svar

  NEK 400-5-52:2018, avsnitt 521.6 stiller krav til isolasjons for alle kabler/ledninger som skal trekkes i samme installasjonsrør eller ledningskanalsystem. Alle ledninger/kabler skal være isolert for høyeste forekommende nominelle spenning.

  NEK 400-4-44:2018, avsnitt 444.6 stiller krav som skal tilfredsstilles for føring av strømforsyningskabler (LV) og ekomkabler i samme føringssystem eller føringsvei. En CAT 6 kabel er en eom kabel, og således skal kravene gitt i 444.6 være tilfredsstilt for å føre slike kabler sammen med kabler for 230 V.

 • Tabell 51A ID: 4478
  Overflatetemperatur på panelovner
  Dato
  Spørsmål

  Hva er dagens regler for maks overflatetemperatur på panelovner i boliger?
  På nettsidene finnes følgende:
  - Det kom et forslag om maks 60 grader, men det ble ikke innført.
  - Forslaget fremlagt på nytt og igjen avvist.

  Hva er status i dag?
  - at det er opp til boligeier å anskaffe panelovner som småbarn ikke kan brenne seg på?
  - eller det kommet endringer de siste par årene som jeg ikke finner.

  Er det panelovner på markedet som kan innebære en risiko mht. brannskader hvis man ikke sjekker hva man kjøper?

  Svar

  NEK 400:2018 har kun krav til panelovner med maksimal overflatetemperatur på 60 grader i område klassifisert som BA2. I andre områder er det opp til eier om slike krav skal stilles.

 • 411.3.1.2 ID: 4377
  Utjevningsforbindelser til annen ledende del
  Dato
  Spørsmål

  Angående utjevningsforbindelser til annen ledende del.
  Vil det være nødvendig å legge utjevningsforbindelse til for eksempel kabelvern-rør ned langs vegg (stålrør eller halv-rør) eller stålrør mellom bygningsdeler eller tak til gulv, dersom disse har liten utstrekning?
  Kan dette sammenlignes med at det ikke er nødvendig å legge utjevningsforbindelse til for eksempel samlestokk eller kobberrør internt under vask dersom disse er tilknyttet plastrør?

  Svar

  Krav om utjevning er gitt i NEK 400-4-41:2014, avsnitt 411.3.1.2. Hovedprinsippet er at ledende deler av bygningskonstruksjonen og alle andre ledende deler som kommer inn i en bygning skal utjevnes til hovedutjevningsklemmen i installasjonen. Det vil kun være krav om tilleggsutjevningsforbindelse dersom man ikke klarer å tilfredsstille kravene til utkobling av jordfeil når det benyttes automatisk utkobling av strømtilførselen som beskyttelse mot elektrisk sjokk (se avsnitt NEK 400-4-41:2014, avsnitt 411.3.2.6). Se også veiledningen til definisjon av "annen ledende del" i NEK 400-2:2014, avsnitt 203.11.

 • 710.415.2.101 ID: 4368
  Medisinske områder - Beskyttelse mot elektrostatiske utladninger i GR.1 rom
  Dato
  Spørsmål

  Er det slik å forstå at i rom hvor elektrostatiske utladninger er forbundet med fare for
  pasient og/eller omgivelsene, skal rommet ha egnet antistatisk gulv? Det blir blir da kun en tolkning om det er fare i rom. Hvem har ansvaret for å definere dette?

  Svar

  NEK 400-7-710:2018 har ingen spesifikke krav om bruk av antistatisk gulvbelegg. Avsnitt 710.415.2.101 spesifiserer krav om utjevning til ledende nett i gulv dersom et slikt nett er installert. Det er den prosjekterendes ansvar i samarbeid med eier å fastsette om det skal installeres et antistatisk gulvbelegg.

 • 701.411.3.2.6 ID: 4365
  Tjømemuffe og jording av sluk
  Dato
  Spørsmål

  Vil samme kravene i NEK 400-7-701, avsnitt 701.411 gjelde når huset har egen septiktank system, ikke tilkoblet offentlig avløpssystem?

  Svar

  ravene i NEK 400-4-41:2018 og NEK 400-7-701:2018 gjelder for alle installasjoner uavhengig av tilkobling til et offentlig vann- og avløpssystem eller ikke.

 • 526 ID: 4364
  Skjøt av pn
  Dato
  Spørsmål

  Ved bytte av tavle, ble PN ledninger forkorte til å komme inn i ny tavle. Eksisterende rør ligger 0,5 m over ny tavle. (lot seg ikke å trekke om)
  PN ledere er skjøtet med isolerte hylser.
  Nytt rør over tavle som har skjøt, er merket med skilt godt synbart.

  Kan dere vurdere denne løsningen (trekking )eller om det må monteres bokser etc

  Svar

  Elektriske sammenkoblinger skal være i samsvar med NEK 400-5-52:2018, avsnitt 526.

  Forøvrig viser vi til at NK64 kun besvarer spørsmål knyttet til forståelse av kravene i NEK 400. NK64 besvarer prinsippielt ikke spørsmål knyttet til konkrete løsninger.

 • 823.810.512.101 ID: 4362
  Tetting av sikringsskap
  Dato
  Spørsmål

  Dette er et spørsmål som er viktig i forbindelse med utbygginag av AMS, men også prinsippiell ved uttak av kabelinnføringer i sikringsskap/tavler.
  Gjennomføringene skal være i selvslukkende materiale ?
  Hvis vi da tenker oss Thorsmann sine gjennomføringer (som de fleste bruker), er det de grå gjennomføringene som blir brukt.

  Etter deres produktbeskrivelse er det de svarte gjennomføringene som må benyttes dersom de skal være selvslukkende.
  De blir skjelden eller aldri brukt...kun grå.

  Hvordan ser normkomiteen på at det bare blir brukt grå gjennomføringer ?

  Så til det neste spørsmålet.
  I forbindelse med utbygging av AMS-målere er det en del antenne ledninger som skal ut av fordelingene.
  VTK har på forespørsel om hvordan gjennomføringene blir utført fått opplyst at montørene bruker tettemasse (El.nr. 1832328) for å tette gjennomføringene.
  Teknisk beskrivelse av denne tettemassen viser at den er dryppfri opp til 200gr. og brukes til isolasjon av kabelskritt, til vann- og gasstett utfylling, samt til beskyttelse mot oksydasjon etc.

  Hvordan stiller normkomiteen seg til at slik tettemasse brukes ?

  Svar

  NEK 400-8-823:2018, avsnitt 823.810.512.101 spesifiser at tavler i boliger skal være utført i ikke brennbare materialer. I veiledningen i samme avsnitt er det angitt at nipler minst bør være av selv-slukkende materiale. Det er den prosjekterendes/utførendes ansvar å velge nipler/tettinger som en beskyttelse mot spredning av brann som ved bruk av selvslukkende materiale.

 • 701.512.2.103 ID: 4361
  USB ladestikk
  Dato
  Spørsmål

  Når det gjelder sone 2 på bad så kan man montere stikk for barbermaskin iht EN 61558-2-5, men hvordan tolkes de nye USB stikk for lading av mobil/nettbrett?

  Svar

  Iht NEK 400-7-701:2018, avsnitt 701.512.2.103 er det tillatt med stikkontakter som er forsynt med SELV.
  Dersom strømforsyning i USB stikkontakter tilfredsstiller kravene til SELV eller elektrisk adskillelse kan de benyttes.

 • 551.2.302 ID: 4360
  UPS - N leder
  Dato
  Spørsmål

  Hvordan føre N-leder hel frem til UPS.
  Kan det benyttes separat N-leder frem til UPS sekundærside fra hovedtavle.

  Svar

  Se NEK 400-5-55:2018, avsnitt 551.2.302

 • 512 ID: 4359
  Tavler i omgivelser med heldekkende sprinkling.
  Dato
  Spørsmål

  I Elsikkerhet 82 har DSB kommet med en uttales om krav til kapsling i tavlerom med sprinkling. Er det da slik å forstå at man kan trekke dette videre til frittstående tavler i områder med heldekkende sprinkling, typisk i et kjøpesenter? Eller kan man ved en brannteknisk vurdering hevde et akseptert teknisk bytte for sikkeret? Hva med personsikkerhet, kan det kreves utkobling av tavle ved utløsing av sprinkleranlegg?

  Svar

  Det vises til tolkning er foretatt av NK64 i tilsvarende sak. Denne er tilgjengelig på www.nek400.no.

 • 411.3.1.2 ID: 4358
  Jording av avløpsrenner i gulv storkjøkken
  Dato
  Spørsmål

  Er det krav til jording av avløpsrenner i gulv i storkjøkken? Spørsmålet dukker opp fra tid til annen og skaper grunnlag for litt interne diskusjoner. Er det faktisk krav til dette ?

  Svar

  Krav om utjevning er gitt i NEK 400-4-41:2018, avsnitt 411.3.1.2. Hovedprinsippet er at ledende deler av bygningskonstruksjonen og alle ledende deler som kommer inn i en bygning skal utjevnes til hovedutjevningsklemmen i installasjonen. Det vil kun være krav om tilleggsutjevningsforbindelse dersom man ikke klarer å tilfredsstille kravene til utkobling av jordfeil når det benyttes automatisk utkobling av strømtilførselen som beskyttelse mot elektrisk sjokk (se avsnitt NEK 400-4-41:2018, avsnitt 411.3.2.6).

  Se også veiledningen til definisjon av "annen ledende del" i NEK 400-2:2018, avsnitt 200.4.

 • 526 ID: 4353
  Krav til strekkavlaster på downlight i bolig installasjon
  Dato
  Spørsmål

  Det brukes flere varianter av ledning til innfelt belysning. Brukes det innfellingsboks er det vel godt nok med PN, da varmekravet ikke lenger er til stedet med led belysning ? Ved bruk av PN dykker en ny utfordring opp da strekkavlastning ikke på alle lamper er beregnet for PN, men er dette er problem? Lampen skal kun tas ned/opp av sakkyndig personell og kan på ingen måte ramle ned av seg selv. Dermed blir dette på lik linje med en takarmatur som kobles på en takboks mener jeg. Stemmer dette ?

  Svar

  Krav til elektriske sammenkoblinger er gitt i NEK 400-5-52:2018, 526, herunder også krav om beskyttelse mot mekanske påvirkninger. Forøvrig vises til at produsentens monteringsanvisning skal følges. Dersom produsent krever bruk av strekkavlastning som forutsetning for sikker bruk, må dette følges.

 • 542.2.3 ID: 4352
  Jordelektrode
  Dato
  Spørsmål

  Tidligere uinnredet kjellerrom, no renovert og installert som kjellerleilighet (utleie) med eigen underfordeling.
  Installasjonen er 230 V TT, installatør oppgir NEK 400:2014 som brukt forskrift.

  Er det då tillatt å fortsatt kople seg til vannrøyr som jordelektrode, eller må det legges ut eget spyd som tilleggsjord? Original installasjon er frå 50-tallet, dog nærast totalrenovert i nyare tid (inntak, hovedfordeling og no underfordeling i kjeller).

  Svar

  Når en installasjon er utført iht NEK 400:2018, gjelder kravene i denne. NEK 400:2018 legger til grunn at alle installasjoner er utført med egen jordelektrode. NEK 400-5-54:2018, avsnitt 542.2.3 tillater ikke at vannrør eller avløpsrør benyttes som jordelektrode.

 • 823.132.3.102 ID: 4351
  Egen kurs til tørketrommel?
  Dato
  Spørsmål

  Er det noen annen plass i enn NEK 400.823.132.3.102 man kan begrunne valget om og sette vaskemaskin og tørketrommel på hver sin kurs? Altså står det noen plass i Forskrift/norm at tørketrommel og vaskemaskin skal ha egen kurs?

  Svar

  NEK 400-1, avsnitt 11 spesifiserer at kravene i NEK 400 skal sikre at installasjonen er egnet for den forutsatte bruk. Se også avsnitt 132.6 hvor det spesifiseres generalle krav til belastning av ledningssystemer.

  Forøvrig vises til fel § 16.

 • 523 ID: 4324
  Referanseinstallasjonsmetode
  Dato
  Spørsmål

  Ledningene plasseres i området bak veggplatene og innenfor isolasjonen. Skal det da vurderes som metode A1/A2 eller B1/B2. Det isoleres ikke i utforingen.

  Svar

  Ledninger forlagt inne i en vegg vil hovedsaklig være relatert til referanseinstallasjonsmetode A1 eller A2 i hht Tabell 52B-1 i NEK 400-5-52. For å fastsette korrekt strømføringsevne skal det tas hensyn til eventuelle korreksjonsfaktorer.

 • NEK 400 ID: 4293
  1-polet (en-pol) bryter ifm. bevegelsesdetektor
  Dato
  Spørsmål

  En bevegelsesdetektor kan benyttes som funksjonsbryter så lenge den er i samsvar med NEK 400-5-53, avsnitt 537.5

  Svar

  En bevegelsesdetektor kan benyttes som funksjonsbryter så lenge den er i samsvar med NEK 400-5-53, avsnitt 537.5

 • Tabell 52 ID: 6124
  Strømføringsevne
  Dato
  Spørsmål

  Vi skal koble til en effektbryter på 80 A i en tavle og ønsker å bruke minst mulig tverrsnitt.
  Det burde gått fint med 1 x 3 x 16 mm² , forlegningsmåte F, tabell 52B-10. Her finner vi ikke 1 x 16 mm², da tabellen starter på 25 mm².

  Har vi feil forlegningsmåte?

  Svar

  NK64 tar ikke stilling til hvilken referanseinstallasjonsmetode som skal benyttes. Det skal benyttes en referanseinstallasjonsmetode som angitt for installasjonsmetode i tabell 51A-2 i NEK 400-5-52:2014, tillegg 52A som er nærmest til det aktuelle tilfelle.

  Når det ikke er angitt en strømføringsvene for et ledertverrsnitt for en referanseinstallasjonsmetode i tstrømføringsevnetabellene i NEK 400-5-52:2014, tillegg 52B, kan strømføringsvenen beregnes i samsvar med formelverket og faktorene spesifisert i NEK 400-5-52:2015, Tillegg 52C

  NB! Avsnittene og referansene er de samme i NEK 400:2018.

 • 559 ID: 6011
  Minimum monteringshøyde for lysskinne
  Dato
  Spørsmål

  Hva er begrensningene på minimum monteringshøyde i tak eller vegg for 230V skinne for lys, eks. type Global Trac XTS 4100? De brukes gjerne i butikk.

  Svar

  NEK 400:2014 (NEK 400:2018) spesifiserer ingen spesifikk minste høyde for montasje av lysskinner i tak eller på vegger.

  NEK 400-5-55:2014, avsnitt 559 (NEK 400-5-55:2018, avsnitt 559,m spesifiserer generelle krav til belysningsinstallasjoner. Avsnittet spesifiserer bl.a. krav til tilkobling, festing og beskyttelse mot termiske virkninger. For beskyttelse mot termiske virkninger vises det til kravene i NEK 400-4-42:2014 (NEK 400-4-42:2018) som kan inneholde spesifikke tilleggskrav bl.a. mht avstand til brennbare materialer mm.

  Det er prosjekterende og utførende som ved valg og montasje av utstyr skal sørge for at kravene er ivaretatt. Montasjeanvisninger gir av produsentene skal følges.

 • 512, Tabell 51A ID: 6004
  Elpunkt over vask.
  Dato
  Spørsmål

  Er det lov til å montere stikkontakt/uttak over baderomsvask og utslagsvask? Er det i såfall krav til avstand fra vannkran eller ip grad?

  Svar

  NEK 400:2014 (NEK 400:2018) har ingen spesifikke krav knyttet til plassering av stikkontakt/uttak i nærheten av en vask, uavhengig av type vask. Det er de generelle føringene knyttet til ytre påvirkninger som avgjør hvor utstyr plasseres og med hvilken kapslingsgrad som behøves. See forøvrig NEK 400-5-51, tabell 51A.

  I et rom med dusj og/eller badekar (f.eks. et baderom) er det knyttet spesielle krav til utstyr som skal monteres i de definerte sonene. I den gra en vask på et baderom er omfattet av sonene, så gjelder de spesifikke kravene for den aktuelle sonene også for for vasken.

 • - ID: 5998
  Tavlerom
  Dato
  Spørsmål

  Et spørsmål ang. plassering/adkomst til (hoved) tavlerom i eksisterende næringsbygg, som skal moderniseres:
  Er det et krav som sier at sånne rom må ha adkomst rett fra en korridor (fellesareal), eller er det akseptabelt at adkomst til rommet er gjennom andre fellesrom, som f.eks teknisk rom eller felles toalett, så lenge fri bredde av adkomstvei er forutsatt?

  Svar

  NEK 400:2014 (NEK 400:2018) har ingen spesifikke krav til plassering av tavlerom.

  NEK 400-7-729 stiller krav til betjenings- og veduikeholdsganger i adgangsbegrensede områder, og vil kunne være aktuelt for tavlerom hvor adgangen er begrenset til sakkyndige eller instruerte personer. Avsnitt 729.513.01.3 (729.513.101.3) stiller krav til tilgang til slike områder. Tillegg 729A gir noen tilleggskrav til lukkede adgangsbegrensede områder.

  Ved plassering av tavlerom bør mulighetene for lettvint evakuering tas med i betraktningene for a fastsette plassering og tilgang.

 • 701.512.2.03 ID: 5992
  El. tilkobling av innmurt boblebadekar
  Dato
  Spørsmål

  Har fått innmurt boblekar tilkoblet av aut. innstallatør m/stikk kontakt 16 A. Karet står i sone 1(våtromnormen). Det er inspeksjonsluke ved gulv. I flg. NEK 400-7-701:2014, avsnitt 701.512.2.03 skal karet være fast montert. Er dette udiskutabelt, eller er stikk kontakt tillatt under gitte forutsetninger? I så fall hvilke forutsetninger må være oppfylt? Takknemlig for raskt svar.

  Svar

  NEK 400-7-701:2014, avsnitt 701.537.3.1.01 (NEK 400-7-701:2018, avsnitt 701.537.3.1.301) spesifiserer krav for tilkobling av boblebadekar. Avsnittet krever at boblebadekar som er utført som utstyr klasse I skal være fast tilkoblet og anordnet med et allpolig utstyr for utkobling for mekanisk vedlikehold.

  NEK 400-7-701:2014 (NEK 400-7-701:2018) angir ingen forhold som tilsier at fast tilkobling ikke er nødvendig.

  NEK 400_7-701:2014 (NEK 400-7-701:2018) angir heller ikke forhold som skulle tilsi at fast tilkobling av utstyr montert i Sone 1 jfr. avsnitt 701.512.2.03 (701.512.2.103) ikke skulle være nødvendig.

 • 526 ID: 5982
  Sukkerbit
  Dato
  Spørsmål

  Er det tillatt å benytte sukkerbiter i stedet for Wago-klemmer i en veggboks?

  Svar

  NEK 400-5-52:2018, avsnitt 526 spesifiserer krav til sammenkobling av ledere.
  Sukkerbiter og Wago-klemmer er utstyr beregnet til sammenkobling av ledere, og bruken av slike skal tilfredsstille kravene gitt i avsnitt 526.

  NEK 400:2018 inneholder ikke spesifikke krav hverken til sukkerbiter eller til Wago-klemmer.

 • 303.2.1.1, Figur 3I ID: 5976
  Systemjording i TN
  Dato
  Spørsmål

  I en tavle er det montert en skille trafo. Oppfatter det slik at en da lager et nytt fordelingsnett. Tavlen forsynes med TN-S. Primersides kobles mellom L1 og L2 med 400 V mellom fasene. På sekundærsiden er det 230 V mellom fasene. Dersom en da jorder den ene fasen på sekundærsiden, blir da definisjon på faseleder N istedenfor L2? Og når definisjonen er N må leder være blå? Ihht figur 31 i NEK 400-3 skulle faseleder fortsatt hete L2?

  Hvordan lager en TT nett i en slik situasjon?

  Svar

  En nøytralleder skal iht definisjonen (se NEK 400-2:2018, avsnitt 200.190) være koblet til et nøytralpunkt.
  Et nøytralpunkt er definert (se NEK 400-2:2018, avsnitt 200.191) som et "felles punkt i et stjernekoblet flerfasesystem , eller et jordet midtpunkt i et enfasesystem".
  I Figur 3I i NEK 400-3:2018, er det etablert et stjernepunkt. Transformatorviklíngene er delta-koblet og det finnes derfor ikke et nøytralpunkt, og følgelig kan det heller ikke finnes en nøytralleder.

  I et TN-system og et TT-system skal det etableres en ledende forbindelse mellom spenningsførende ledere og jord (systemjording). Vanligvis gjøres dette fra et nøytralpunkt, men i systemer hvor det ikke finnes nøytralpunkt, blir systemjordingen etablert ved å etablere en ledende fornbindelse mellom en faseleder og jord. Det er dette som er vist i Figur 3I i NEK 400-3:2018.

  I et TN-eller TT-system etablert via en énfase transformator, finnes det ikke et nøytralpunkt, og følgelig heller ikke en nøytralleder.
  Vær oppmerksom på at i en slik situasjon skal faselederen ikke være BLÅ, men kabler med to spenningsførende ledere og jord vil som regel være med fargene BRUN og BLÅ. En slik kabel kan benyttes da det det slikt enfasesystem ikke er fare for foverksling (Se NEK 400-5-51:2014, avsnitt 514.3.4)

  Forskjellen mellom et TN-system og et TT-system er at i et TN-system skal utsatte ledende deler ha henledende forbindelse via en beskyttelsesleder tilbake til systemjordingen, men s i et TT-system skal utsatte ledende deler jordes separat.

 • 5-53 ID: 5323
  Overspenningsvern og N-leder
  Dato
  Spørsmål

  Kan overspenningsvern mellom PE og N sløyfes dersom PEN splitten befinner seg i samme tavlefelt som vernet? Med dette lurer jeg på om man kan benytte seg av ett 3 polet vern som vist i Tillegg 53A i NEK 400-5-53?

  Svar

  NEK 400-5-53:2018, avsnitt 534.4.3 angir at et overspenningsvern mellom nøytralleder og beskyttelsesleder kan utelates:
  - dersom avstanden fra PEN-leder til overspenningsvernet er < 0,5 m, eller
  - overspenningsvernet er plassert i samme fordeling hvor PEN-leder deles i nøytralleder og beskyttelsesleder.

 • NEK 400 ID: 5259
  Isolerte gulv tavlerom
  Dato
  Spørsmål

  Er det krav om isolerte gulv i tavlerom eller ev 1 meter foran tavlen?

  Svar

  NEK 400:2014 og NEK 400:2018 har ingen spesifikke krav knyttet til gulv i tavlerom eller krav om isolert gulv 1 m foran en tavle.

  NEK 400-4-41:2014, Tillegg 41C.1 (tilsvarende også i NEK 400:2018) spesifiserer kravene som skal tilfredsstilles dersom beskyttelsesmetoden "Ikke-ledende omgivelser" benyttes for beskyttelse mot elektrisk sjokk. Denne beskyttelsesmetoden er kun til bruk hvor installasjonen er under kontroll og tilsyn av sakkyndig eller instruert personell. NEK 400 spesifiserer ingen krav om at denne metoden skal benyttes, men gir de krav som skal tilfredsstilles dersom prosjekterende/utførende sammen med eier/bruker finner at denne beskyttelsesmetoden er best egnet.

 • 823.1 ID: 6550
  Bolig definisjon
  Dato
  Spørsmål

  Gjelder normen 823 for spikertelt, som står fast utenfor en campingvogn på sommer eller vintercamping?

  Svar

  NEK 400-8-823:2018, avsnitt 823.3.1 definerer bolig som: "bruksenhet som har alle funksjoner for opphold, matlaging, soving og personlig hygiene, som gjør at mennesker kan leve og oppholde seg der gjennom døgnet". Dersom et spikertelt tilfredsstiller definisjonen av bolig, dvs. at det inneholder alle funksjoner som angitt, vil et spikertelt være omfattet av kravene i NEK 400-8-823:2018.

 • 132.11 ID: 6565
  Led spotter i ny leilighet
  Dato
  Spørsmål

  Jeg har kjøpt meg en ny leilighet i første etasje og var på en inspeksjon, oppdaget at det blir kun spotter på badet, ikke resten av leiligheten som jeg har bestilt for.
  Det er samme tak høyde i alle rom, betongtak 3.0m og lekte ned 40cm.
  Fikk beskjed om at det ikke var lov med spotter i tak i første etasje i alle rommene unntatt bad. Mens i andre etasje var det lov.
  Hvilken forskrift tilsier at det ikke er lov?

  Svar

  Det er ingen krav i NEK 400:2018 som tilsier at det ikke er lov med spotter i tak i første etasje i en bygning.

  Slike krav må eventuelt være nedfelt i Forskrift til tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift, TEK).

 • Bad ID: 6568
  Stikkontakt, minimum høyde over gulv.
  Dato
  Spørsmål

  Hva er minimumshøyden på vanlig påvegg stikkontakt i bad plassert utenfor soner (2,5 m fra dusjkabinett, gamle sone3)

  Svar

  NEK 400:2018 har ingen spesifikke krav knyttet til plassering av stikkontakter utenfor sonene på bad.

  NEK 400-7-701:2018 inneholder de spesielle kravene til installasjoner i rom med dusj og/eller badekar, og omfatter krav knyttet til bruk og plassering av utstyr i de respektive sonene som er definert i delnormen. For utstyr som plasseres utenfor sonene definert i NEK 400-7-701:2018 gjelder de generelle kravene i NEK 400-1 - NEK 400-6, hvor det skal tas hensyn til de ytre påvirkningene spesifisert i NEK 400-5-51, tabell 51A. Det er den prosjekterende/utførendes ansvar å klarlegge de ytre påkjenningene som er relevante og deretter velge utstyr og montasje som er tilpasset de ytre påkjenningene.

 • 560.9.1 ID: 6534
  Nødstrømssystemer
  Dato
  Spørsmål

  jfr. 560.7.1 og 560.9.1

  560.7.1- Bortfaller kravet til uavhengig av andre kurser der det er benyttet armaturer med innebygget batteri?

  560.9.1- Kan armaturer med innebygget batteri tilkobles kurs for normalbelysningen?

  Svar

  NEK 400-5-56:2018, avsnitt 560.9.1 spesifiserer at kravene i avsnittene 569.9.1 - 560.9.4 ikke gjelder for selvforsynte armaturer.

 • 722 ID: 6528
  Jordfeilbeskyttelse når det installeres etter 722.305.301
  Dato
  Spørsmål

  I NEK400:2018 722:305.301 har det kommet inn et nytt unntak som gjør det mulig å sette opp et nytt ladepunkt (tilkoblingspunkt for elektrisk kjøretøy) på eksisterende forbrukskurs i en eksisterende frittliggende garasjen o.l. Dette ser jeg som et nyttig unntak, siden det under NEK400:2014 har blitt satt opp en del «fiktive» underfordelinger for å unngå å grave ned ny kabel.

  Når det gjelder overlastvern så er dette, slik jeg forstår det greit, men bruker et overlastvern for denne kursen som både inneholder det nye ladepunktet og andre laster i garasjen. Når det gjelder 722.411.3.3, som beskriver en individuelt strømstyrt jordfeilvern er jeg mer usikker hvordan jeg skal tolke dette. Slik jeg leser Norm-teksten så skal det være en eget strømstyrt jordfeilvern i henhold til 722.531.2.3.101 for ladepunktet og så skal resten av forbrukskursen jordfeilbeskyttes separat. Det som da kompliserer det hele er jordfeilbeskyttelse av kabelen ut til garasjen. Den må jo også ha en jordfeilbeskyttelse og vi får da to jordfeilbrytere i serie med et Type A vern før et Type B, noe som jo er svært ugustig siden det da kan gå DC feilstrømer over 6mA gjennom Type A vernet som beskytter kabelen ut til garasjen. Eller tolker jeg Normen feil slik at hele forbrukskursen kan sikres med et felles strømstyrt jordfeilvern montert i fordelingen i boligen?

  Svar

  NEK 400-7-722:2018, avsnitt 722.305.101 spesifiserer muligheten, under visse forutseetninger, til å benytte en eksisterende forbrukerkurs til en frittliggene garasje, carport eller utebod også til lading av elektriske kjøretøy. Muligheten innebærer at det ikke er nødvendig med eget overstrømsvern for å beskytte tilkoblingspunktet mot overstrømmer. NK64 kan heller ikke se nødvendigheten av at et tilkoblingspunkt montert på en slik kurs skal være beskyttet av et eget strømstyrt jordfeilvern i samsvar med avsnitt 722.531.2.3.101.

  Tilkoblingspunktet skal imidlertid være beskyttet av et strømstyrt jordfeilvern i samsvar med de andre kravene spesifisert i avsnitt 722.531.2.3.101. Dette innebærer:

  1) å sørge for at kursen er beskytte av et strømstyrt jordfeil i samsvar med kravene i 722.532.2.3.101, eller
  2) å montere et strømstyrt jordfeilvern i samsvar med avsnitt 722.531.2.3.101 foran tilkoblingspunktet og
  a) sørge for at et strømstyrt jordfeilvern oppstrøms er kompatibel med det strømstyrte jordfeilvernet som monteres foran tilkoblingspunktet (See NEK 400-5-53:218, avsnitt 531.2.3.3), eller
  b) gjøre om kursen til å tilfredsstille kravene til beskyttelse mot elektrisk sjokk ved dobbel eller forsterket isolasjon i samsvar med NEK 400-4-41:2018, avsnitt 412.

 • 701.537.1.301 ID: 6527
  Allpolig frakobling
  Dato
  Spørsmål

  Hvis en monterer en lampe 230 V av LED type inne på ett baderom der hvor lyskilden ikke er mulig å bytte. Hele lampen må i så fall byttes hvis den slutter å fungere. Må man da også ha allpolig bryter foran denne lampen?

  Svar

  NEK 400-7-701:2018, avsnitt 701.537.1.301 angir at det ikke kreves et en betjeningsbryter skal bryte alle poler for tilførsel til en belysningsarmatur når selve lyskilden er forsynt med SELV eller PELV.

 • 722.305.301 ID: 6522
  Kurs for elbillader
  Dato
  Spørsmål

  NEK:400-2018 tillater at tilknytningspunkt for elbil monteres på eksisterende forbrukerkurs i frittstående garasje dersom kunde aksepterer ulemper med utilsiktet utkobling.

  Ved en installasjon hvor det går en 3x16A kurs til garasje, vil en da kunne montere en elementautomat, og en jordfeilbryter type B i hovedtavle i stedenfor eksisterende, for så å montere lader i garasjen?

  Svar

  NEK 400-7-722:2018, avsnitt 722.305.301 spesifiser at ett nytt tilkoblingspunkt for lading av elektriske kjøretøy kan etableres i en eksisterende kurs dersom kursen forsyner utstyr i en frittliggende garage, carport eller utebod. På slike kursen kan det derfor installeres en ladestasjon

  NEK 400-5-53:2018, avsnitt 531.2.3.3 spesifiserer at dersom et strømstyrt jordfeilvern Type F eller Type B monteres i serie med et annet strømstyrt jordfeilvern, skal disse strømstyrte jordfeilvernene være koordinert i samsvar med produsentens instruksjoner. Dette innebærer at når et strømstyrt jordfeilvern Type B installeres i en ladestasjon, må et strømstyrt jordfeilvern montert oppstrøms være koordinert. Denne koordinasjonen kan medføre at et allerede eksisterende strømstyrt jordfeilvern eventuelt må byttes ut.

 • 533.3.1.1 ID: 6095
  Kontroll av gjennomsluppet energi
  Dato
  Spørsmål

  I avsnitt 434.5.2 står det at ved utløsetider under 0,1s på vern må det kontrolleres at kabelens k^2*S^2 er større enn vernets gjennomslupne energi spesifisert av fabrikanten.

  Dersom utregnet tid t=sqrt(k²*S²/I²) før kabelen blir for varm er utregnet til å være større enn 0,1s vil ikke kravet da automatisk være oppfylt og kontroll av gjnnomsluppet energi være unødvendig? Vernet løser jo som sagt ut på under 0,1s og kabelen tåler aktuell kortslutning i t>0,1s.

  Spesielt om man regner konservativt og bruker Ikmin for å finne utløsetid og Ikmaks for å finne tidsgrensen for kabelen er vel dette tilfredstillende uten å sjekke gjennomsluppet energi?

  Svar

  Formelen t=sqrt(k²*S²/I²) legger til grunn at strømmen I er konstant over tidsintervallet, dvs at man benytter kortsluntningsstrømmen effektivverdi. Dette er an akseptabel forutsetning når tiden er > 0,1 s. For tider < 0,1 s vil en feilstrøm variere over tid, og det vil derfor være nødvendig å sjekke hvilken I²t-verdi som vernet slipper igjennom opp mot kabelens tåleevne k²S².

  Selvom vernet kobler ut innen 0,1 s, så kan gjennomsluppet energi være større enn hva kabelen tåler.

 • 823.55.02 ID: 6123
  Tilkobling av v.v.bereder
  Dato
  Spørsmål

  Avsnitt 823.55.01 krever at en varmtvannsbereder over 1500 W enten er fast tilkoblet eller tilkobles via en stikkontakt og plugg kombinasjon i samsvar med NEK EN 60309 serien.

  Gjelder samme kravene ved tilkobling av ny varmtvannsberederen i industrien ?

  Svar

  Kravet i NEK 400-8-823, avsnitt 823.55.01 (2014) / 823.55.101 (2018) vedrørende tilkobling av varmtvannsbereder gjelder for boliginstallasjoner, slik de definert i avsnitt 823.1.

  Kravet har ikke gyldighet for installasjoner som ikke er dekket av beskrivelsen i avsnitt 823.1.

 • 134.1 ID: 6521
  Fast tilkobling av utstyr
  Dato
  Spørsmål

  Er det tillatt å montere gummikabel med støpsel på utvendig motorisert markise m/fjernkontroll, der gummikabelen klamres til vegg med TC stift. Støpslet plugges inn i utvendig stikkontakt (IP44) med foran koblet jordfeilbryter på 30mA.

  Svar

  NEK 400:2018 har ingen generelle krav som krever at utstyr skal være fast tilkoblet. Det er kun i spesielle situasjoner iht. relevante deler i NEK 400-7:2018 at fast tilkobling kreves.

  NEK 400:2018 vil kunne ha forskjellig krav til beskyttelse avhengig av om et utstyr er fast tilkoblet eller ikke.

 • 705.411.3.2.6 ID: 6520
  Tilleggsutjevningsforbindelse i områder for husdyr
  Dato
  Spørsmål

  Hvordan skal 705.411.3.2.6 tolkes?

  Min tolkning av 705.411.3.2.6 er at den kun omhandler tilleggsutjevningsforbindelser og erstatter siste del av 411.3.2.6, og at 411.3.2.6 dermed kan leses som følger:

  Dersom kravene for automatisk utkobling av strømtilførselen iht. avsnitt 411.3.2.1 ikke kan oppfylles innen den tid som er krevet i avsnittene 411.3.2.2, 411.3.2.3, 411.3.2.4 eller 411.3.2.01, skal det etableres en tilleggsutjevningsforbindelse i samsvar med avsnitt 705.411.3.2.6


  Er dette korrekt tolket eller erstatter 705.411.3.2.6 hele teksten i 411.3.2.6?

  Svar

  NEK 400-7-705:2014, avsnitt 705.411.3.2.6 erstatter kravene i NEK 400-4-41:2014, avsnitt 411.3.2.6.

  Se også NEK 400-7-705:2018, avsnitt 705.411.3.1.2.101. Her fremkommer det at det avsnitt 705.411.3.2.6 i NEK 400-7-705:2014 er flyttet og at det helt entydig fremkommer at kravene om tilleggsutjevningsforbindelse er et tilleggskrav fullstendig uavhengig om automatisk utkobling er innen spesifisert tid.

 • 534 ID: 6518
  Tennspenning overspenningsver
  Dato
  Spørsmål

  Hadde overspenningsvern montert før 2010 noe krav til tennspenning?
  Kunne man da montere overspenningsvern med tennspenning 280V i IT anlegg.

  Svar

  For installasjoner med IT som fordelingssystem, spesifisert NEK 400-5-53:2006, Tabell 53C at minste varige driftsspenning skulle minst være fordelingssystemets linjespenning, dvs for et vanlig IT-nett 230 V.

 • 533.1.2 + 810.53.01 ID: 6512
  Usakkyndig betjening / Effektbrytere tilgjengelig
  Dato
  Spørsmål

  Dere skriver i FAQ 2421 og 2424: Det er kun for det innkommende vernet at avsnitt 810.53.01 tillater bruk av overstrømsvern som ikke er i samsvar med de opplistede normene.

  I 533.1.2 er det beskrevet på den måten at alle utenom justerbare vern som er tilgjengelig for instruert eller sakkyndig skal ha en utforming slik at usakkyndige ikke har tilgang til disse uten bruk av nøkkel eller verktøy.

  Er dette noe som ikke er fanget opp i revisjoner eller åpner dette for andre tolkninger?

  Svar

  Vi kan ikke se at det som er beskrevet gir rom for andre tolkninger enn hva som faktisk fremgår av kravene i NEK 400:2014 og NEK 400:2018.

  Som angitt i FAQ 2421 og 2424 gir NEK 400-8-810:2014, avsnitt 810.53.01 (NEK 400-8-810:2018, avsnitt 810.530.4.101) krav om hvilke normer som overstrømsvern i utgående kurser i en tavle for ikke-sakkyndig betjening skal være i samsvar med. Det stilles ikke krav om bruk av at overstrømsvern i inngående kurs skal være i samsvar med spesifikke normer, utover det som allerede er spesifisert i NEK 400-5-53:2014, avsnitt 533.1 (NEK 400-5-53:2018, avsnitt 533.1.2.1).

  NEK 400-5-53:2014, avsnitt 533.1.2 (NEK 400-5-53:2018, avsnitt 533.1.1) stiller krav om at eventuelle justeringsmuligheter for overstrømsvern ikke skal være tilgjengelig for andre enn sakkyndige eller instruerte personer. Dette kravet gjelder uavhengig av hvor disse overstrømsvernene er plassert og hvilke normer de er i samsvar med.

  NEK 400-8-810:2014 (NEK 400-8-810:2018) gir ingen tilleggskrav eller endringer til NEK 400-5-51:2014, avsnitt 533.1.2 (NEK 400-5-53:2018, avsnitt 533.1.1) og således gjelder kravene i dette avsnittet også for tavler etter NEK 400-8-810.

 • 41C.1 ID: 6511
  Blanding av jordet ujordet
  Dato
  Spørsmål

  Hvor i NEK star det om at det ikke er lov å blande jordet og ujordet stikk i samme rom?

  Svar

  Ujordete stikkontakter (med unntak as Euro-kontakter) er kontakter som kan benyttes når beskyttelse mot elektrisk sjokk ar anordnet ved beskyttelsesmetoden ikke-ledende omgivelser, se NEK 400-4-41:2018, Tillegg 41C.1. Et av hovedkravene for bruk av denne beskyttelsesmetoden er at det ikke skal finnes en beskyttelsesleder i området. Innfører man en jordet stikkontakt har man innført en beskyttelsesleder og gjort hele beskyttelsen ved ikke-ledende omgivelser uvirksom, og beskyttelsen mot elektrisk sjokk er fjernet.

 • 400-4-41 og 400-7-12(kommende) ID: 6509
  Jordfeilvern solcelleanlegg
  Dato
  Spørsmål

  Når solcelleanlegg monteres er det krav om jordfeilbryter klasse B (712.411.3.2.02). Mange invertere har innebygd jordfeilvern, men da ikke av klasse B. Vi tolker NEK400 dit hen at det da må stå et eksternt jordfeilvern foran inverter. Mange inverterprodusenter ønsker jordfeilvern stilt inn over 100mA.

  Vårt spørsmål er: Er det spesielle krav til strømverdi for dette vernet? Er det krav om 30mA, eller kan vernet være av høyere strømverdi?

  Svar

  NEK 400-7-712:2018, avsnitt 712.530.4.101 krever at der hvor det benyttes strømstyrte jordfeilvern for å beskytte solcelle AC forsyningskurser, skal disse strømstyrte jordvernene være av Type B i samsvar med NEK EN 62423 . Avsnittet spesifiserer også situasjoner hvor bruk av Type B ikke er nødvendig.

  NEK 400-7-712:2018 inneholder ingen spesifikke krav til merkeutløsestrøm for strømstyrt jordfeil. Normens krav til merkeutløsestrøm vil eventuelt følge av krav om bruk av strømstyrt jordfeilvern i de generelle kravene i NEK 400:2018, delene 1 til 6.

 • 823 ID: 6508
  Kjøkkenbenk
  Dato
  Spørsmål

  Er det noen krav til avstand fra en vask til "innfelte" stikkontakter på en kjøkkenbenk? De "innfelte" stikkontaktene er oft nå slike som Etter en samtale med en ifra dere så hatrykkes eller dras opp fra benken.

  Svar

  NEK 400:2018 har ingen spesifikke krav til avstand fra vannkraner for ved vasker og lignende.

  NEK 400-7-701:2018 har spesifikke avstandskrav og soner knyttet til dusj og/eller badekar. I NEK 400-7-701 er kravene knyttet til at en person som bader eller dusjer er våt over hele kroppen og har nedsatt overgangsmotstand i hud pgs fuktigheten og derav mer utstatt for fare for elektrisk sjokk.

  Forøvrig skal alt utstyr vævelges og monteres under hensyntagen til de ytre påvirkningene, herunder vann og vannsprut. Kravene i Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift, TEK) skal også tilfredsstilles.

 • 710.560.6.103 ID: 6507
  Utkoblingstider på nødlys i gruppe 1 og 2 rom
  Dato
  Spørsmål

  I 710.560.05 angir omkoblingstid på nødbelysning innen 15 s, mens i 710.560.6.03 angir i midlertid at nødlys iht. 710.560.05 skal omkobles innen 25 s.
  Hva er gjeldene?

  Svar

  Kravet i NEK 400-7-710:2018, avsnitt 710.560.6.103 er gjeldende. (I NEK 400-7-710:2014, er kravet gitt i avsnitt 710.560.6.03)

 • 11.1 ID: 6505
  Anvendelse av NEK 400
  Dato
  Spørsmål

  Er NEK 400 relevant i forbindelse med prosjektering/ bygging av barnehage og idrettsbygg eller er det andre standarder som er bedre i slike bygg?

  Svar

  NEK 400 er gjeldende for alle elektriske lavspenningsinstallasjoner.

 • 542.4.1 ID: 6504
  Jordledere
  Dato
  Spørsmål

  Før var det vanlig å kople jordledere i fellesklemmer. Når kom kravet til å kople jordledere en og en, og gjelder dette i alle tavler/skap?

  Svar

  NEK 400-5-54:2018, avsnitt 542.4.1 krever at det skal være mulig å frakoble hver enkelt leder som er tilkoblet hovedutjevningsforbindelsen individuelt.

  Dette spesifikke kravet ble innført i NEK 400-5-54:2014, avsnitt 542.4.2.

  Forøvrig kan NEK 439 ha mer detaljerte føringer for terminering av ledere.

 • 701.306.103 ID: 6503
  Dusjkar og nedsenket gulv i dusjnisje.
  Dato
  Spørsmål

  Vedrørende beskrivelse av sone 0. (701.306.02)
  Vil noen cm med nedsenket gulv i dusjnisje kunne regnes som dusjkar (eventuelt støpt kant rundt dusjnisje) eller må det monteres et fysisk "frittstående" kar. (Krav til høyder e.l.)
  Vil det da eventuelt være sone 2 rett utenfor denne dusjnisjen uavhengig av størrelse på dusjvegg e.l. (Ref figur 701A - 4)

  Svar

  Hensikten med kavene i NEK 400-7-701:2018, avsnitt 701.306.103 vedrørende dusjkar er å forhindre at vann i dusjen flyter utover gulvet. I denne sammenheng vil enhver hindring som medfører at vannet ikke flyter utover gulvet (dusjkar, stått kant, nedsenkning av dusjgulv) oppfattes som et dusjkar og derved avgrense sone 1.

 • 722.1 ID: 6513
  EL-sykkel
  Dato
  Spørsmål

  Ved lading av EL-sykkel, gjelder da de samme regler for lading av EL-bil med tanke på jordfeilbryter type B?

  Svar

  Vi viser til NEK 400-7-722:2018 hvor omfanget er endret slik at kravene i NEK 400-7-722:2018 kun gjelder for lading med merkeladestrøm > 5A .

 • 722.1 ID: 6497
  Elektrisk rullestol
  Dato
  Spørsmål

  Vil en elektrisk rullestol falle inn under betegnelsen "elektrisk kjøretøy"? Vår oppfatning er at det er det, men likeledes at el-sykkel, segway etc. ikke bør falle inn under denne termen/ utløse kravene i 722. Alle (kan) benyttes i gate/vei. Hva er korrekt, og hvor går evt. grensen?

  Svar

  Vi viser til NEK 400-7-722:2018 hvor det er gjort endringer i omfanget av for delnormen som vil løse noen av de spørsmål som er reist.

 • 537.2.2 ID: 6496
  Utstyr for utkobling for mekanisk vedlikehold
  Dato
  Spørsmål

  I merknad til NEK 400-5-53:2014, avsnitt 537.3.2.2 står det at merking av utstyr for mekanisk vedlikehold anses tilfredsstilt med merking 0 og 1 på bryteren. Vil det si at en vanlig 2-polt bryter med kun 0 på vippestykke ikke er akseptert løsning?

  Svar

  Hovedkravet i avsnitt 537.3.2.2 i NEK 400-5-53:2014 (NEK400-5-53:2018) er at utstyret for utkobling for mekanisk vedlikehold skal være ha en pålitelig merking av utkoblet tilstand.

  Normen anser at en merking av både utkoblet og innkoblet posisjon av utstyret for utkobling for mekanisk vedlikehold med hhv. 0 og I tilfredsstiller kravet. Dette er ikke til hinder for å benytte et utstyr som kun gir en pålitelig merking av utkoblet posisjon.

 • 514.2 ID: 5787
  Krav til jordstrømpe NEK 400:2014?
  Dato
  Spørsmål

  Har kravet om jordstrømpe blitt endret? Tenker da på i stikk/koblingsboks. Før 2014 mener jeg kravet kun var i sikringsskap osv. og der jord er i fare for å komme i kontakt med ledende deler.. Fint om dere kan legge denne diskusjonen død :)

  Svar

  NK64 har tidligere besvart dette spørsmålet (FAQ 1871 og 1872) som følger:

  NEK 400-5-51, avsnitt 514.2 sier at ledere skal anordnes eller merkes slik at de kan identifiseres. NEK 400-5-51, avsnitt 514.3.1.2 krever at beskyttelsesleder skal merkes gul/grønn. Dog sier avsnitt 514.3.5 at fargemerking ikke er nødvendig når det benyttes konsentrisk leder (skjerm, kappe) som beskyttelsesleder. I stikkontakter og betjeningsbrytere er det ingen fare for forveksling, og ingen fare for uønsket kontakt mellom uisolert PE-leder og andre ledende deler i kontakten/bryteren. Den uisolerte PE-lederen kan da betraktes som en del av PR-kabelens ledende kappe/skjerm og trenger derfor ikke fargemerkes eller isoleres. I fordelinger/tavler og i koblingsbokser hvor fare for forveksling kan inntre, eller fare for uønsket kontakt mot andre ledende deler er tilstede må den blanke PE-lederen isoleres og fargemerkes.

 • 701 ID: 5788
  Downlight Baderom
  Dato
  Spørsmål

  Har hatt litt diskusjonar om soneskille på bad. Når takhøgda er 2 meter (under 2,25), sluttar då sone 1 i tak og over takplate er annet rom?
  Dersom ein har ein downlight med SELV transformator 12V. Må denne trafoen ligge utanfor sone 1, eller kan den ligge over takplate rett over dusj sjølv om der er under 2,25meter.?

  Svar

  NEK 400-7-01:2014, avsnitt 701.306.01 spesifiserer avgrensninger av sonene i område med dusj og eller badekar. Det fremgår at horisontale eller skrå himlinger avgrenser eventuelle soner.

  Utstyr som er montert i en overflate som avgrenser en sone inngår i sonen. Utstyr som er plassert over himlinger, bakenfor vegger som avgrenser en sone er ikke plassert i sonen.

 • 400-7-714 ID: 5792
  Jordfeilbryter på utelysanlegg
  Dato
  Spørsmål

  Er det krav om jordfeilbryter på utelysarmaturer som står i offentlig rom og er: a) koblet i TN-system, b) montert på 5 m master (utenfor rekkevidde) og ettersees av instruert person?

  Svar

  NEK 400-7-714:2014 stiller ingen spesifikke krav til bruk av jordfeilbryter utover de som er gitt i avsnitt 714.411.3.3.

 • 823.55.01 ID: 5798
  Tilkobling VVB
  Dato
  Spørsmål

  VVB skal direktekoblet med strekkavlaster eller stikk av type EN 60309 serien.
  Vil bruk av stikk 25 amp (komfyrstikk) være lovlig å bruke.
  Stikken vil da være mulig og montere direkte på en veggboks samt at den og vil være finere.

  Svar

  NEK 400-8-823:2014, avsnitt 823.55.01 krever at varmtvannsbereder med merkeeffekt > 1500 skal være fast tilkoblet eller ved bruk av en stikkontakt og plugg kombinasjon i samsvar med NEK EN 60309-serien.

  NEK 400 tillater ikke bruk av 25 A komfyrstikkontakt for tilkobling av varmtvannsberedere med merkeeffekt > 1500 W..

 • 411.6.1.03 ID: 5799
  Kurser hvor utkobling av 1. jordfeil ikke er påkrevd
  Dato
  Spørsmål

  Hvordan tiltak kan iverksettes for å dekke krav 2. i 411.6.1.03?
  - 2) tiltak iverksettes for å unngå/redusere/fjerne risiko for elektrisk sjokk på person i berøring
  med samtidig tilgjengelige deler ved samtidig jordfeil på to faser.

  Min tolkning er at kursen burde prosjekteres på denne måten: hovedkursen inneholde overvåking for å indikere jordfeil for å dekke kravet i 411.6.3.2 og utføres i samsvar med avsnitt 412 for å dekke krav 2 i 411.6.1.03.

  Er dette riktig eller er det tilstrekkelig med bare overvåking for å indikere jordfeil?

  Svar

  Kravet i NEK 400-4-41:2014, avsnitt 411.6.1.03 er rettet mot montasje av utstyr slik at muligheten til samtidig å berøre to forskjellige utsatte ledende deler forsynt fra hver sin kurs er redusert til et minimum. Dette montasjemessige kravet kommer i tillegg til krav om isolasjonsovervåkning jf. avsnitt 411.6.3.2.

  Avsnitt 411.6.1.0 er kun relevant dersom beskyttelse mot elektrisk sjokk er anordnet med automatisk utkobling av strømtilførselen.

 • 823.421.01 ID: 5802
  Komfyrvakt
  Dato
  Spørsmål

  Lurer bare på om det er krav til montering av komfyrvakt på skoler og barnehager?

  Svar

  Krav om komfyrvakt er gitt i NEK 400-8-823:2014, avsnitt 823.421.01 og gjelder kun i installasjoner dekket av NEK 400-8-823 . Skoler og barnehager er ikke ansett til å være boliger.

 • Downlight med flertrådet ID: 5806
  RXKX 90 og downlight
  Dato
  Spørsmål

  jeg lurer på hvordan man oppfyller kravet for å kunne benytte seg av RXKX 90 downlightkabel til montering av downlights.
  Den er flere enn 7 kordeler og skal da i utgangspunktet nites, her er det litt uenighet på jobb. Noen sier at så lenge innstikksklemmen er godkjent for denne type kabel er det lov uten å måtte nite enden.

  Hvordan vet man om innstikksklemmen er godkjent for dette?

  Svar

  NEK 400:2014 har ingen spesifikke krav om bruk av niter på kabler.
  Kravene til elektrisk sammenkoblinger er gitt i NEK 400-5-52:2006, avsnitt 526. Hovedkravet er at enhver sammenkobling skal gi god og varig kontakt og ha tilstrekkelig mekanisk styrke. Det er produsenten av klemmene som fastsetter om det er nødvendig å benytte niter.

 • 710 ID: 5809
  Allpolig brudd gruppe 1 rom (Røntgen)
  Dato
  Spørsmål

  Er det krav til allpolig brudd på lys i medisinsk rom gruppe 1. Dette er en røntgenlab. Armaturene er av typen 60x60 himlingsarmatur og er lukket med led kilde. Altså ingen bytte av lyskilde. Det er også "Plug n play" system med wago koblinger.

  Svar

  NEK 400:2014 spesifiserer ikke krav om allpolig brudd for belysningsanlegg generelt. Det er kun i forbindelse med installasjoner i områder med dusj og/eller badekar at slike krav er gitt.

 • 412.2.4 Ledningssystemer ID: 5897
  "Dobbeltisolert" kabel
  Dato
  Spørsmål

  412.2.4 i NEK 400 spesifiserer kravene til ledningssystemer ved bruk av metoden dobbel eller forsterket isolasjon som beskyttelse mot elektrisk sjokk (412 i NEK 400).

  Jeg tolker dette punktet (412.2.4) som at enhver kabel med ikke-metallisk kappe og med merkespenning minst lik systemets nominelle spenning og minst 300/500 V tilfredsstiller kravene i 412.2 dersom den er installert i henhold til NEK 400-5-52.

  Imidlertid ser en at enkelte kabelleverandører skiller mellom dobbeltisolerte kabler og ikke-dobbeltisolerte kabler tilsynelatende ut i fra om kabelens jordleder er isolert eller ikke, d.v.s. de kaller kabelen dobbeltisolert dersom den inneholder en isolert jordleder (og ingen ledende skjerm), og indikerer at i motsatt fall er den ikke dobbeltisolert. (I noen kataloger ser en imidlertid at ordet skrives med apostrofer: «dobbeltisolert»)

  Svar

  NEK 400-4-41, avsnitt 412.2.4.1 spesifiserer krav til ledningssystemer som skal benyttes når beskyttelse mot elektrisk sjokk er anordnet med beskyttelsesmetoden dobbel eller forsterket isolasjon. Avsnitt 412.2.4.1 krever at det skal benyttes ledningssystem med isolert kappe eller isolerte ledninger ført i isolerte rør eller ledningskanalsystemer.

  Prinsippet ved bruk av dobbel eller forsterket isolasjon som beskyttelse mot elektrisk sjokk er at det skal være mer enn kun grunnleggende isolasjon mellom spenningsførende del og jord. En kabel med uisolert beskyttelsesleder vil normal ikke tilfredsstille kravene med mindre det benyttes forsterket isolasjon av de spenningsførende lederne. Det er kabelprodusentente som fastslår om en kabel tilfredsstiller kravene til bruk som ledningssystem ved beskyttelse mot elektrisk sjokk ved dobbel eller forsterket isolasjon.

 • 411 ID: 5901
  Beskyttelse mot elektrisk sjokk for forbrukskurs i industribygg
  Dato
  Spørsmål

  Er det krav om jordfeilbryter på forbrukerkurs i TN-anlegg ved automatisk utkobling av strømtilførselen?
  Er det forskjell for NEK 400:2002 og NEK 400:2014?

  Hvem beslutter om det skal benyttes jordfeilbryter?

  Svar

  NEK 400:2002 og NEK 400:2014 har ingen generelle krav om bruk av jordfeilbryter for beskyttelse mot elektrisk sjokk i forbrukerkurser i et TN-system når beskyttelsen er anordnet med automatisk utkobling av strømtilførselen. NEK 400:2002 og NEK 400:2014 har spesielle krav til bruk av jordfeilbryter i spesielle anlegg, og NEK 400:2014 har også dette for forbrukerkurser i boliger.

  Med mindre det er fastsatt i NEK 400, vil bruk av jordfeilbryter som beskyttelsestiltak for å beskytte mot elektrisk sjokk fastsettes av den prosjekterende/utførende. Kravet i NEK 400:2002 og NEK 400:2014 er at jordfeil skal kobles ut innen fastsatt tid. See NEK 400-4-41, avsnitt 411.3.2

 • 412 ID: 5911
  Målersløyfe i el-tavler og skap:
  Dato
  Spørsmål

  Vedr. krav til klasse 2 eller er det ok med ett lag isolerte ledninger (fintrådet maskinkabel RK- ledning)?

  Svar

  NEK 400-4-41, avsnitt 412.2.4.1 spesifiserer krav til ledningssystemer som skal benyttes når beskyttelse mot elektrisk sjokk er anordnet med beskyttelsesmetoden dobbel eller forsterket isolasjon. Avsnitt 412.2.4.1 krever at det skal benyttes ledningssystem med isolert kappe eller isolerte ledninger ført i isolerte rør eller ledningskanalsystemer.

  Målesløyfer inngår som en del av tavler, og således vil kravene i NEK 439 komme til anvendelse.

 • 530.3.3 ID: 5290
  Allpolig brudd for solavskjerming plassert utomhus
  Dato
  Spørsmål

  Skal det være allpolig bryter på solavskjerming?

  Svar

  Dette svaret er delvis basert på spørsmål med ID 5016.

  I NEK 400-5-53:2014, avsnitt 530.3.3 er det gitt en veiledning som anbefaler at det benyttes allpolige brytere for kurser som forsyner utstyrt plassert i omgivelser der de ytre påkjenningene er større enn under normale forhold. Plassering av utstyr utendørs må anses som en plassering hvor de normale ytre påkjenningene er større enn normalt, spesielt mht. regn og vannsprut.

  NEK 400:2014 har imidlertid ingen spesifikke krav knyttet til allpolig bryter for solavskjerming plassert utendørs.

 • 740 ID: 5573
  32A/63A/125A støpsel, krav til de som kobler
  Dato
  Spørsmål

  Er det noen normer som tilsier hvem som kan koble CEE støpsler (32A, 63A og 125A)?
  Må man ha gruppe L?

  Svar

  NEK 400:2014 setter ingen krav til formelle kvalifikasjoner for hvem som skal prosjektere og/eller utføre en elektrisk installasjon. NEK 400-1:2014, avsnitt 134.1.1 stiller som krav at den elektrisk installasjon utføres av faglig kvalifisert personale og ved bruk av egnet materiell.

  DSB setter i sine forskrifter krav til formelle kvalifikasjoner for personer som skal forestå og for de som skal utføre elektriske installasjoner. For kobling av støpsler som faller inn under et arbeid med å utføre en elektrisk installasjon er dekket av disse kravene.

  For støpsler som inngår som en del av et elektrisk utstyr (produkt) setter DSB krav til at utstyret har en sikkerhet som angitt i Forskrift om elektrisk utstyr (Feu). Hovedregelen her er at produsenten skal kunne dokumentere at sikkerheten er som angitt i forskriften, og at utstyret skal CE-merkes. Hvordan produsenten produserer utstyret, og eventuelt hvem som bidrar i produksjonsprosessen, er produsentens ansvar.

 • ? ID: 5587
  Nedgravd kabel - krav til dybde?
  Dato
  Spørsmål

  Er det noen krav til hvor dypt nedgravde kabler skal ligge på egen tomt?

  Svar

  NEK 400:2014 har ingen generelle krav knyttet til spesiell dybde for kabler som er nedgravd. NEK 400-7-705:2014 har spesifikke krav for installasjoner i landbruks- og hagebruksområder knyttet til områder hvor landbruksmaskiner kan passere over.

  Kabler nedgravd i bakken skal være beskyttet slik at de ikke utilsiktet kan bli skadet ved eventuell graving, eller ved at tunge kjøretøyer passerer over. Beskyttelsen kan enten være anordnet med å legge kablene dypt nok, eller ved å anordne med mekanisk tilleggsbekyttelse, for eksempel med deksler eller at kablene er lagt i rør.

  For kabler lagt mindre enn 0,5 m ned i bakken bør det anordnes med mekanisk tilleggsbekyttelse

 • 722.531.2 ID: 5576
  Separat jordfeilbryter B for ladepunkt
  Dato
  Spørsmål

  Nek 400 krever at det skal være egen kurs og egen jordfeilbryter foran hver ladestasjon og at jordfeilbryter type A normalt ikke bør benyttes.
  Noen ganger er det behov for f.eks to uttak . Ett uttak til type 2 kontakt for lading av el-bil og en Schuko kontakt for støvsuger ev høytrykkspyler ev lading av elbil nr 2 eller el-sykkel. "Må" uttakene ha hver sin separate JF bryter type B eller er det en mulighet for at den kan stå felles for begge uttakene? Jeg kan ikke se noen grunn for at det ikke kan monteres felles jf.br. tp B foran en gruppe med kurser og ha kurssikringer ev jordfeilautomat type A etter. Alle uttak er da beskyttet med jordfeilbyter type B og har egen kurs. Blir det en DC jordfeil vil B jordfeilbryteren løse ut forhåpentligvis før type A blir ødelagt. Jordfeilbryter type B er foreløbig en vesentlig kostnad så vi bør ha overbevisende og gode argumenter dersom vi skal montere "separate" jf.br type B på alle uttak til lading.

  Svar

  Krav til ladestasjoner og til kurser for lading av elektriske kjøretøy er gitt i NEK 400-7-722:2014.

  Jf. definisjonen av tilkoblingspunkt (NEK 400-7-722:2014, avsnitt 722.3.2), vil hvert uttak for lading av et elektrisk kjøretøy utgjøre et tilkoblingspunkt.

  NEK 400-7-722:2014, avsnitt 722.531.2 krever at hvert tilkoblingspunkter skal være beskyttet av hvert sitt strømstyrke jordfeilvern med merkeutløsestrøm ≤ 30 mA. Det strømstyrke jordfeilvernet skal være av Type B eller av Type A med tilleggsanordninger som sikrer beskyttelse mot DC feilstrømmer.

  En av hovedbegrunnelsene for at det skal benyttes individuelle strømstyrke jordfeilvern er at en feil i et elektrisk kjøretøy eller feil ved lading av et elektrisk kjøretøy ikke skal forplante seg til andre kjøretøyer, skade andre elektriske kjøretøyer eller forhindre at andre elektriske kjøretøyer får avbrutt sin lading.

  Det er ikke anbefalt å benytte strømstyrt jordfeilvern Type A og Type B i serie. Selv om Type B skal beskytte mot DC feilstrømmer, vile Type B tillate noe DC strømmer som kan midlertidig blinde Type A vernet og midlertidig sette funksjonaliteten til Type A vernet ut av drift.

  For ordens skyld, NEK 400.7.722:2014, avsnitt 722.533 krever også at hvert tilkoblingspunkt er beskyttet av et eget overstrømsvern.

 • 524.1 ID: 5572
  Minste ledertverrsnitt og direktekopling av fast last.
  Dato
  Spørsmål

  Vil fast tilkobling av belysningsarmatur med lampettledning med ledertverrsnitt0,75 mm2 være i samsvar med kravene i avsnitt 524.1 i NEK 400?

  Svar

  NEK 400-5-52:2014, avsnitt 524.1 og Tabell 52B spesifiserer minste ledertverrsnitt for faseledere. Kravene er tuftet på at ledningssystemet skal ha tilstrekkelig mekanisk styrke.

  For faseledere i forbrukerkurser til fast tilkoblet utstyr er kravet til minste ledertverrsnitt for kobber-ledere 1,5 mm2.

  Det er kun tillatt med et mindre ledertverrsnitt for faseledere i styre- og signalkurser, samt for bevegelig ledning for ELV-kurser.

  Fast og permanent tilkobling av belysningsarmaturer med bevegelig lampettledning vil være å anse som en fast installasjon.

  Dersom belysningsarmaturen er levert med tilkoblingsledning, er denne tilkoblingsledningen en del av selve utstyret og skal være i samsvar med krav gitt i relevant produktstandard som angitt i utstyrets samsvarserklæring.

  Dersom belysningsarmaturen er levert uten tilkoblingsledning, skal tilkoblingsledningen være i samsvar med kravene i NEK 400-5-52:2014, avsnitt 524.1.

 • 526.8 ID: 5570
  Tilkobling til målere
  Dato
  Spørsmål

  Er det et krav om å benytte niter ved tilkobling til målere?

  Svar

  NEK 400-5-52:2014, avsnitt 626 spesifiserer krav til elektriske sammenkoblinger. Avsnitt 626.8 gir spesifikke krav til håndtering av mangetrådete, fintrådete og veldig fintrådete ledere ved tilkobling til utstyr. Hovedkravet der er at tilkoblingsklemmene skal være egnet for ledere, alternativt at lederendene behandles slik at egnet tilkobling er mulig.

  NEK 400:2014 angir ikke at lederender alltid skal anordnes med niter. Det er kun krav til bruk av niter i de tilfellene hvor tilkoblingsklemmene på utstyret ikke tillater tilkobling uten tilpasning av lederendene.

  Det er utstyrsprodusenten som faktisk avgjør om det må anvendes niter eller andre mekanismer for tilkobling av mangetrådete, fintrådete og veldig fintrådete ledere. Dette bør fremgå av produsentens montasjeveiledning.

 • 514.3.1.2 ID: 5557
  Fargemerking N-leder og PE-leder
  Dato
  Spørsmål

  Iht. NEK 400-8-823:2014, avsnitt 823.303.2.1.1 og NEK 399-1:2013 skal i et TN-system, innkommende PEN-leder splittes til PE- og N-leder i tilknytningsskapet. I de situasjoner hvor avstanden mellom tilknytningsskap etog sikringsskapet for en bolig blir land, er det veldig fordyrende å legge en 5 leder kabel hele veien.

  Er det mulig å legge en 4-leder kabel, for eksempel TFXP G4XX, merke om den gul/grønne lederen i termineringspunktene til blå og benytte denne som N-leder, og legge en separat Cu wire som PE mellom tilknytingsskapet og boligen?

  Svar

  NEK 400-5-51:2014, avsnitt 514.3.1.2 er veldig tydelig på at en leder merket GRØNN/GUL skal ikke benyttes for annet formål.
  Dette kravet er helt i tråd med kravene i NEK EN 60445, som er en standard for grunnleggende sikkerhet, hvor det fremgår at GRØNN/GUL skal bare benyttes for PE-, PEN-, PEL- og PEM-ledere.

 • 823.537 ID: 5322
  Plassering av stikkontakter på kjøkken
  Dato
  Spørsmål

  Finnes det retningslinjer og regler for plassering av stikkontakter over kjøkkenbenken rundt vasken?

  Svar

  NEK 400:2014, avsnitt 823.537.03 inneholder krav til minimum antall stikkontakter på kjøkken.
  Når det gjelder plasseringen av disse vises det til andre og tredje avsnitt i 823.537.01, samt de generelle føringene i NEK 400-5-51:2014 vedr. ytre påkjenninger.

 • 524.1 ID: 5273
  524.1 Minste ledertverrsnitt
  Dato
  Spørsmål

  Det selges ferdigtrekte rør som heter 2x0,75 LED. Vil det (i forhold til NEK400 524.1) under noen omstendigheter være tillatt å bruke den på en LED downlight med 230V tilkobling på driveren?

  Svar

  NEK 400-5-52:2014, avsnitt 524.1 og Tabell 52B spesifiserer minste ledertverrsnitt for faseledere. Kravene er tuftet på at ledningssystemet skal ha tilstrekkelig mekanisk styrke.

  For faseledere i forbrukerkurser til fast tilkoblet utstyr er kravet til minste ledertverrsnitt for kobber-ledere 1,5 mm2.

  Det er kun tillatt med et mindre ledertverrsnitt for faseledere i styre- og signalkurser, samt for bevegelig ledning for ELV-kurser.

 • 722.531.2 ID: 5540
  Alternativer til Type B jordfeilbryter
  Dato
  Spørsmål

  Er ladestasjoner med innebygget DC- lekkasje deteksjon er fullverdig løsning i hht. 722.531.2, da kombinert med jordfeilbryter type A foran kursen?

  Svar

  NEK 400-7-722:2014, avsnitt 722.531.2 krever at det skal, der hvor belastningen ikke er kjent, anordnes med beskyttelse mot DC-feilstrømmer. Slik beskyttelse kan an ordnes ved bruk av strømstyrt jordfeilvern Type B.

  Avsnitt 722.531.2 forhindrer ikke andre metoder så lenge det innebærer en likeverdig beskyttelse som strømstyrt jordvern Type B innebærer. Et utstyr som kun detekterer DC-feilstrømmer gir ikke tilsvarende beskyttelse.

 • NEK EN 60204-1 ID: 5543
  Sikkerhetskontaktor
  Dato
  Spørsmål

  Hvilke krav stilles til kontaktorer/releer som brukes til utkobling av utstyr ved nødstopp?

  Svar

  NEK 400-5-53:2014, avsnitt 537.4.2 spesifiserer krav til utstyr som skal benyttes for nødstopp.
  Vær oppmerksom på at dersom nødstopp er for utstyr for en elektrisk maskin, gjelder kravene i NEK EN 60204-1.

  Hverken NEK EN 60204-1 eller NEK 400:2014 spesifiserer i detalj krav til utforming av utstyr for nødutkobling og/eller systemer for nødstopp.

  For utforming av nødstopp-systemer ved anvendelse av PLS-systemer, vil NEK EN 61508-serien "Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems" være relevant.

  NEK EN 60947-4 serien "Low-voltage switchgear and controlgear - Contactors and motor-starters" og NEK EN 60947-5 serien "Controll circuit devices and switching elements" spesifiserer krav til kontaktorer og reléer, og vil også inneholde spesifikke krav til utstyr til bruk som nødstopp.

 • 514 ID: 5350
  Krav til dedikerte kurser til oppvarmingsformål?
  Dato
  Spørsmål

  Krever normen egne kurser for oppvarmingsformål, f.eks. egne kurser til varmeovner?

  Svar

  NEK 400:2014 inneholder ingen generelle krav om at forbrukskurser skal være dedikert for et spesifikt formål, dog med unntak av kravene i NEK 400-7-722:2014 som omhandler ladepunkt for elbil. NEK 4005-51:2014, avsnitt 514.1 inneholder imidlertid krav om tydelig merking, slik at tilknyttet utstyr på forbrukskursen tydelig og entydig kan identifiseres.

 • 717 ID: 5349
  Flyttbare eller transportable enheter
  Dato
  Spørsmål

  Hvilke krav er det i elektrisk installasjon i container?

  Svar

  Normens generelle krav vil gjelde, samt tilleggskrav gitt i NEK 400-7-717:2014

 • 527 ID: 5347
  Elektriske tavler
  Dato
  Spørsmål

  Som erstatning for nipler brukes det til stadighet branntette middel på tube til tetting av sikringsskap. Brantette middel er som regel ment brukt til å tette brannskille i vegger med dype hull. Hvordan stiller NK64 seg til bruk av branntettemiddel i elektriske installasjoner som f.eks. sikringskap?

  Svar

  Kravene i NEK 400:2014, avsnitt 522.8.1 om mekanisk beskyttelse av ledningssystemer og 527 om branntetting er ment å ivareta to ulike hensyn. Kravet om branntetting innebærer at det ved innføringer skal tettes slik at de brannbegrensende egenskapene ved sikringsskapet opprettholdes ved innføringene. Se også veiledningen i NEK 400-8-823:2014, avsnitt 823.810-512.01.

  Avsnitt 522.8.1 krever at et ledningssystem skal være mekanisk beskyttet. Dette gjelder også ved innføringer i sikringsskap. En tettningsmasse gir i seg selv en begrenset beskyttelse mot mekaniske påkjenninger, og vil trolig ikke tilfredsstille kravene i 522.8.1.

  Tettningsmasse skal uansett kun anvendes i samsvar med fabrikantens anvisninger, herunder også de begrensninger mht. bruksområde som er gitt.

  Forøvrig skal tavlens beskyttelsestiltak mot berøring og kapslingsgrad, samt at innføringsmetodene (inklusiv eventuell tetting) skal være spesifisert av tavlefabrikanten.

 • 823.537.08 ID: 5218
  Uttak for lampepunkt
  Dato
  Spørsmål

  Hva sier normen om lampepunkt til taklampe ved en åpen stue-/kjøkkenløsning? Er dette et krav, eller er NS3931's henvisning til lyskulturs publikasjon nummer 8 å anse som dekkende løsning?

  Svar

  NEK 400:2014, avsnitt 823.537.08 inneholder krav til at "det skal monteres et nødvendig antall stikkontakter/DCL ved/i tak for mulig tilkobling av belysningsutstyr i/ved tak". Kravet innebærer at prosjekterende/utførende må avklare behovet for slike uttak med installasjonseier, slik at installasjonen blir egnet for den forutsatte bruk.

 • 823.1 ID: 5405
  Krav til elektriske anlegg i frittliggende bod tilknyttet bolig
  Dato
  Spørsmål

  Vi kjøpte nybygg som er enebolig, et av 5 fri stående huser som ble levert nå for et år siden og vi skal ha et års befaring nå neste august. Vi fikk den levert uten elektrisk anlegg i fri ståande bod mens alle de andre husene fikk sine boder levert med el-anlegg. Vi mener dette er feil men utbygger sier at elektriker sier at dette står ikke i beskrivelsen - nå vet jeg ikke hvilke beskrivelse han henviser til og vi venter fortsatt for å få kopi av denne.

  Vi mener det skal monteres det nødvendige antall uttak tilpasset rommets funksjon, dog skal det minst monteres to uttak i boder som det står i NEK-400-8-823 - er det noe vi ikke skjønner her?

  Svar

  Kravene i NEK 400-8-823:2014 gjelder for installasjoner definert i avsnitt 823.1.

  Avsnitt 823.1 angir at elektriske installasjoner i boliger angår installasjoner knyttet til boligens bruttoareal jf. NS 3940. Dette innebærer at dersom de angjeldende bodene er omfattet av en boligs bruttoareal, vil kravene i NEK 400-8-823:2014 også gjelde for slike boder.

 • 411.3.1.2 ID: 5446
  Behov for jording av systemhimling, 60x60 grid med mineralullsplater
  Dato
  Spørsmål

  Hvordan skal definisjonen av "annen ledende del" forstås mht. utjevning av "annen ledende del" i samsvar med 411.3.1.2?

  Problemstillingen er knyttet til bruk av systemhimling/T-profil og lignende himling i kontorarealer, lager, toaletter mm. Det er registrert motstandsverdier ned mot 0,5Ω. Årsaken til denne gode forbindelsen er at lamper og ventilasjon ligger ned i himlingen, i tillegg er himlingsspiler festet i taket.

  Svar

  NEK 400:2014, avsnitt 203.11 definerer begrepet "annen ledende del", og veiledningen angir hvordan det kan fastslås at en ledende del er en "annen ledende del".

  Krav om utjevning til annen ledende del er gitt i NEK 400-4-41:2014, avsnittene 411.3.1.2 og 411.3.2.6.
  Avsnitt 411.3.1.2 spesifiserer krav til hovedutjevning. Hensikten med dette kravet er å sørge for at alle ledende deler (som ikke er spenningsførende) som kommer inn i en bygning blir utjevnet. Dette vil sørge for at alle disse ledende deler har tilnærmet det samme potensiale. Kravet i 411.3.1.2 er ikke ment for å utjevne til ledende deler i bygningen som kan anta det samme potensiale som hovedutjevningen. Dersom alle ledende deler som kommer inn utenfra (fra jord) er utjevnet, kan det ikke oppstå et annet tilnærmet jordpotensiale i bygningen.

  I avsnitt 411.3.1.2 benytter NEK 400 begrepet "andre ledende deler som tilhører bygningskonstruksjonen". I de originale IEC og CENELC dokumentene er termen "structural extraneous conductive parts" hvilket er mer tydelig på at det er de bærende strukturelementene i bygningen som menes. NK64 ser behov for å klargjøre begrepsbruken i fremtidige utgaver av NEK 400.

  Avsnitt 411.3.6 omhandler krav til eventuell tilleggsutjevning hvor kravet til utkobling ikke tilfredsstilles, og i slike tilfeller skal alle utsatte ledende deler og andre ledende deler som er samtidige tilgjengelige utjevnes.

 • 526.5 ID: 5455
  Rørutstikk med PN uten bruk av bokser
  Dato
  Spørsmål

  Kan k-rør med PN ledninger føres direkte inn i utstyr, for eksempel i speilskap på bad, lamper, utvendig fotocelle? PN ledningene føres direkte inn i utstyr uten ytterligere beskyttelse eller kappe.
  Tidligere var det praksis om avslutning i boks (vegg eller tak) og overgang til kabel. Hvordan skal NEK 400 tolkes nå?
  For takpunkt skal det benyttes DCL. Hva med veggbokser?

  Svar

  Krav til ledningssystemer og elektriske sammenkoblinger er gitt i NEK 400-5-52:2014, avsnitt 526. Avsnitt 526.5 spesifiserer at ledertilkoblinger skal være utført i egnede kapslinger eller i utstyr. For forbrukerutstyr skal all terminering foretas i en kapsling eller i utstyrets kapsling. Kravene utelukker ikke at installasjonsrør og lignende kan føres direkte inn i et utstyrs kapsling.

  I NEK 400-8-823:2014, avsnitt 823.559.5.1 stiller NEK 400 krav om at alt belysningsutstyr i boliger enten skal være fast tilkoblet eller tilkoblet via en stikkontakt eller DCL. Dette kravet er uavhengig av om belysningsutstyret er montert i taket eller på vegger.

 • 527 ID: 5511
  Sikringsskap innfelt i Brannvegg (EI60)
  Dato
  Spørsmål

  Er det lov å montere sikringsskap i en EI60 Brannvegg? Innfelt montasje.

  Svar

  NEK 400:2014 har ingen direkte krav knyttet til plassering av sikringsskap, ei heller mot å plassere et sikringsskap innfelt i en brannvegg klasse EL60. Krav knyttet til innfelling av utstyr i brannvegger vil eventuelt være regulert i Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven. NK64 vil påpeke at montasje av et sikringsskap innfelt i en brannvegg kan kompromittere brannveggen egenskaper.

  NEK 400-5-52:2014, avsnitt 527 setter krav til ledningsinstallasjoner for å begrense brannspredning. Hensikten med disse kravene er å sikre at bygningsmessige tiltak for å begrense brannspredning ikke blir svekket av den elektriske installasjonen. NK64 anser det tvilsomt om disse kravene kan tilfredsstilles ved plassering av et sikringsskap innfelt i en brannvegg.

 • 823.1 ID: 5425
  Stikk i sammenslått bod
  Dato
  Spørsmål

  Er boder plassert i felles kjeller, utformet med nettingvegger i et adskilt rom fra gangareal, og som skal dekke behovet for tørrbod og sportsbod iht Tek10 omfattet av kravene til stikkontakt i boder gitt i NEK 400-8-823:2014

  Svar

  Kravene i NEK 400-8-823:2014 gjelder for installasjoner definert i avsnitt 813.1.

  Avsnitt 823.1 angir at elektriske installasjoner i boliger angår installasjoner knyttet til boligens bruttoareal jf. NS 3940. Dette innebærer at dersom de angjeldende bodene er omfattet av en boligs bruttoareal, vil kravene i NEK 400-8-823:2014 også gjelde for slike boder.

  Vær oppmerksom på at veiledning 3 i avsnitt 823.1 angir at fellesarealer i borettslag eller lignende ikke er omfattet av kravene i NEK 400-8-823:2014. Installasjoner i slike områder er antatt dekket av Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter.

 • 537.3 ID: 5410
  Landbruk. Tilkobling av melktank
  Dato
  Spørsmål

  Tradisjonelt har melktanken på gårdsbruk i Norge vært tilkoblet stikkontakt. Dette er for at det er fleksibelt mht. service på tankene og det er enkelt å flytte disse fra et gårdsbruk til et annet.

  Vil en serviceperson kunne betjene en låsbar sikkerhetsbryter? Vil ikke en slik bryter være bedre enn å benytte 32A stikkontakt/plugg-kombinasjon?

  Svar

  Kravene til frakobling og utkobling for mekanisk vedlikehold er gitt i NEK 400-5-53:2014, avsnittene 537.2 og 537.3. I begge avsnittene er det angitt av det skal iverksettes tiltak som sikrer at frakoblingsutstyret eller utstyret for mekanisk vedlikehold ikke blir utilsiktet innkoblet. Å benytte en låsbar bryter er en metode å tilfredsstille disse kravene på. Hverken avsnitt 537.2 eller 537.3 setter krav om at den som skal betjene den låsbare bryteren skal være sakkyndig eller instruert. Forøvrig er en stikkontakt/plugg-kombinasjon med merkestrøm ≤ 32 A tillatt benyttet som frakoblingsutstyr.

  Som det fremgår av teksten ovenfor er det intet til hinder at en serviceperson kan betjene en låsbar sikkerhetsbryter.

 • 543.1 ID: 5533
  Dimensjonering av jordleder ved benyttelse av jordfeilvern
  Dato
  Spørsmål

  Kan beskyttelsesleder dimensjoneres for 30mA dersom det benyttes jordfeilbryter?

  Svar

  Kravene til minste ledertverrsnitt for beskyttelsesledere er gitt i NEK 400-5-54:2014, avsnitt 543.1.

  Avsnitt 543.1 spesifiserer at ledertverrsnittet for beskyttelsesledere skal minst tilsvare ledertverrsnittet for faselederne med mindre faseledertverrsnitt er større enn 16 mm2 CU, eller beregnes i samsvar med avsnitt 543.1.2.

  For isolerte ledere som ikke inngår i en kabel, skal ledertverrsnittet for beskyttelsesleder ikke være mindre enn 2,5 mm2 CU (se 543.1.3).

  Hovedhensikten med at NEK 400 krever et minste ledertverrsnitt for beskyttelsesledere er å sikre at den har en mekanisk god nok holdbarhet.

  Ved en jordfeil (spesielt i TN-systemer) vil det gå et jordfeilstrøm i beskyttelsesleder. Selv om en 30 mA jordfeilbryter benyttes for å beskytte kursen, vil jordfeilstrømmen flyte i beskyttelseslederen i den tiden jordfeilbryteren trenger for å bryte jordfeilstrømmen. Denne tiden er lengre enn én periode (dvs > 20 ms), hvilket innebærer at beskyttelseslederen må tåle den termiske påvirkningen den utsettes for i dette tidsintervallet.

 • 513.1 ID: 5207
  Stikk bak innebygget kjøleskap
  Dato
  Spørsmål

  Er stikkontakt montert bak et innebygget kjøleskap tilgjengelig i samsvar med kravene i 513.1 i NEK 400?

  Innebyggete kjøleskap er demonterbare da de skal kunne byttes ut.
  I følge NS 3931:2014 5.7 er det der tegnet stikk bak kjøleskap

  Svar

  NK64 har tidligere besvart et tilsvarende spørsmål (se FAQ ID: 1995 av 2007-11-26), som vi mener besvarer ditt spørsmål.

  I tillegg ønsker vi å presisere:
  NEK 400-5-51:2014, avsnitt 513.1 spesifiserer at adkomst til tilkoblinger mm. skal være så "enkel som mulig". Med denne formuleringen erkjenner NEK 400 at det i noen situasjoner faktisk kan være en vanskelig adkomst til tilkoblingene mm. fordi det var det som var enklest mulig. Formuleringen indikerer også at prosjekterende/utførende må søke etter plasseringer av tilkoblinger mm. som gir enklest mulig adkomst selv om den plasseringen ikke er den mest åpenbare. Heri ligger også at man bør ta hensyn til estetikken ved de praktiske løsningene.

 • Tabell 51A ID: 5146
  Tømmerbygning
  Dato
  Spørsmål

  Er det noen spesiell el standard i Norge for prosjektering og el installasjon i tømmerbygning?

  Svar

  Gjeldende norm (standard for prosjektering og utførelse av elektriske installasjoner i tømmer bygninger er NEK 400:2014.

  NEK 400:2014 krever at alle elektriske installasjoner skal være tilpasset de omgivelser den inngår i, og angir eventuelle spesielle krav basert på en klassifisering av de ytre påvirkninger for installasjonen, herunder også selve bygningskonstruksjonen (se blant annet NEK 400-5-51:2014, tabell 51A).

  NEK 400:2014 nevner ikke spesifikt tømmerbygning eller relaterer krav spesifikt til installasjoner i slike bygninger.

 • 521.7 ID: 5085
  2 kurser i samme kabel
  Dato
  Spørsmål

  Kan det føres flere kurser i samme kabel, for eksempel for tilførsel til separate ladeuttak for el-bil?

  Svar

  NEK 400-5-52:2014, avsnitt 521.7 spesifiserer at det kan føres flere kurser i samme kabel så lenge alle lederne er isolert for den høysete nominelle spenning som forekommer blant kursene. NEK 400-7-722:2014 legger ingen begrensning for denne muligheten.

  Avsnitt 521.7 inneholder en veiledning som legger føringer for at frakoblingsutstyret for de forskjellige kursene merkes slik at det tydelig fremgår at ledningssystemet for kursen inneholder andre kurser. Det anbefales å utføre slik merking.

 • ... ID: 5114
  Installasjon av varmepumpe
  Dato
  Spørsmål

  Har nettopp fått installert varmepumpe og montøren påsto her at varmepumpen skulle ha egen 16Amp kurs uten mulighet for tilkopling av annen belastning. Finner ikke noen plass i NEK at dette er et krav.

  Begrunnelsen var at forsikringen/reklamasjon ikke var gyldig om annet forbruk kunne tas ut på samme kurs. Koplet man inn noe med jordfeil kunne dette føre til skade på pumpen.

  Den er nå koplet til 15Amp kombiautomat med svært få innendørs kontakter slik at belastning i tillegg til pumpa kanskje representerer 800-1000W.

  Pumpa trekker maksimalt 1480W.

  Hva er kravet til forsyning for luft til luft varmepumpe?

  Svar

  Det er ikke dekning for et slik krav i NEK 400:2014. Det er ingen spesifikke krav for kurser som forsyner varmepumper.

 • 712.537.2.2.5 ID: 5205
  Strømforsyning med solcellepaneler (PV Systemer) - Lastskillebryter
  Dato
  Spørsmål

  Spørsmål 1:
  I NEK400:2014 – 712.537.2.2.5 står der at det skal benyttes en lastskillebryter på DC-siden av solcelle omformeren. Dette er vel ivaretatt med en integrert lastskillebryter på DC-siden av solcelle omformeren?

  Spørsmål 2:
  Kan PV-plugger på DC-siden betraktes som tilstrekkelig anordning for frakobling av paneler i forbindelse med vedlikehold av omformeren?

  Svar

  Svar til spørsmål 1:
  NEK 400:2014, avsnitt 712.537.2.1.1 stiller krav til frakobling av omformere både fra AC- og DC-siden. Avsnitt 712.537.2.2.5 stiller krav til at det skal benyttes en lastskillebryter på DC-siden. NEK 400-7-712 tar ikke stilling til om frakoblingsutstyret er integrert i omformerutstyret eller ikke, men lastskillebryteren skal tilfredstille kravene i de relevante normer gitt i NEK 400-5-53: 2014, tillegg 53I.

  Svar til spørsmål 2:
  NEK 400-7-712:2014, avsnitt 712.537.5.2.2.5 krever at frakoblingsutstyret for en omformer skal være en lastskillebryter. PV-plugger er ikke å anse som en lastskillebryter.

 • 823.537.09 ID: 4709
  Dedikert uttak stasjonært utstyr
  Dato
  Spørsmål

  Det blir ofte montert en dobbel stikkontakt beregnet for tilkobling av vaskemaskin.

  I NEK 823.537.09 står det at stasjonært utstyr skal ha dedikert uttak. Vil dette si at et dobbel uttak er dedikert uttak eller må det være et enkel uttak?

  Svar

  NEK 400-8-823:2014, avsnitt 823.3.2 definerer begrepet uttak, og der fremgår det at et uttak er beregnet på tilkobling av én plugg. En dobbel stikkontakt vil derfor representere to uttak.

  NEK 400-8-823:2014, avsnitt 823.537.09 krever at stasjonært utstyr på bad skal ha et dedikert uttak. NK64 kan ikke se at dette kravet forhindrer at det benyttes en dobbel stikkontakt for dette formål.

  Forøvrig vises til avsnitt 823.132.3.02 hvor det kreves at strømforsyningen til et rom skal være lagt til rette for en normal forventet bruk. Bruk av en og samme dobbel stikkontakt til vaskemaskin og tørketrommel vil kunne være i konflikt med dette kravet.

 • 823.810.512.01 ID: 4716
  Tetting av sikringsskap
  Dato
  Spørsmål

  Hva er krav til tavler i boliger ?
  Hva er krav til gjennomføringer i slike tavler (nippler osv) ?
  Kan plastfordelinger som brukes som underfordelinger hvis de tilfredsstiller NS-EN ISO 1182 ?
  En del plastfordelinger viser til NEK EN 62208…kan de brukes ?

  Svar

  NEK 400-8-823:2014, avsnitt 823.810.512.01 stiller krav om at alle tavler i boliger skal være i samsvar med NEK 439-3 og at deres kapsling skal være i ikke brennbare materialer.

  I veiledningen i avsnitt 823.810.512.01 er det gitt føringer hvor når et materiale anses for å være ikke brennbart. Det fleste metalliske materialer vil tilfredsstille krav om ikke brennbart, men det vil også finnes andre typer materialer som også vil kunne betraktes som ikke brennbare.

  I samme veiledning er det gitt føringer for bruk av nipler eller andre likeverdige metoder for å ivareta beskyttelse mot spredning av brann. NEK 439-1:2013, avsnitt 8.8 stiller krav til koblingsklemmer for eksterne ledninger, og avsnittet inneholder også krav knyttet til åpninger i tavlens kapsling for kabelinnføringer etc. Spesielt nevnes tavlens beskyttelsestiltak mot berøring og kapslingsgrad, samt at innføringsmetodene (inklusiv eventuell tetting) skal være spesifisert av tavlefabrikanten.

 • 560.6.12 ID: 4718
  DRUPS som nødstrømsforsyning
  Dato
  Spørsmål

  DRUPS (Diesel Rotary) er ikke omfattet av EN 62040, og har ikke et sekundærbatteri, men en roterende masse som energikilde i den tiden dieselmotor bruker på å starte opp. Omkoblingstiden er <0.5s.

  Vil bruk av DRUPS tilfredstille kravene i 5-56, eller vil kun en statisk vekselretter (Online UPS) der omformeren er forsynt av et sekundærbatteri med tilstrekkelig kapasitet være tilfredstillende?

  Svar

  Avbruddsfri strømforsyning er definert i NEK 400-2:2014, avsnitt 201.15 hvor det fremgår at den skal gi en kontinuerlig strømforsyning.

  NEK 400-5-56:2014, avsnitt 560.4.1 inneholder en klassifisering av nødstrømforsyning. En avbruddsfri strømforsyning er der også beskrevet som en kontinuerlig strømforsyning. Avsnittet definerer også andre klassifiseringer hvor det tillates en viss omkoblingstid.

  NEK 400-5-56:2014, avsnitt 560.6.12 stiller krav til avbruddsfrie strømforsyninger som skal benyttes som nødstrømforsyning. Avsnittet krever at avbruddsfrie strømforsyninger skal være i samsvar med NEK EN 62040-1-1, NEK EN 62040-1-2 eller NEK EN 62040-3. En DRUPS som ikke er i samsvar med ovennevnte normer vil ikke tilfredsstille kravene til avbruddsfri strømforsyning.

  En DRUPS vil kunne tilfredsstille kravene som stilles til nødstrømkilder der hvor det ikke stilles krav om en avbruddsfri nødstrømforsyning.

 • 823.421.01 ID: 4837
  Komfyrvakt
  Dato
  Spørsmål

  Er det krav til komfyrvakt i minikjøkken i et hotellrom?

  Svar

  Krav til bruk av komfyrvakt er gitt i NEK 400-8-823:2014, avsnitt 823.421.01.

  NEK 400-8-823:2014 er en delnorm i NEK 400:2014 som gir tilleggskrav for installasjoner i boliger.

  Boliger er definert i avsnitt 823.3.1, og NK64 kan vanskelig se at et hotellrom er dekket av definisjonen for en bolig.

 • 704.411.3.2.1 ID: 5028
  Midlertidige elektriske anlegg, kaianlegg, forsyning til mindre skip/båter
  Dato
  Spørsmål

  Vi lurer på om det er et generelt svar på hvor tilknytningspunkt/grensesnittet/skille er for fast installasjon på kaianlegg og byggestrøm som er plassert om bord i en båt på eit skipsverft?

  Kommer den faste installasjonen på kaia inn under det generelle kravet i NEK 400-4-41?

  Vil tilførselskabelen dobbelisolert med bevegelig gummikabel, som går over rekka til en byggestrømssentral, som er tilkoplet med støpsel til en stikkontakt i den faste installasjon på kaia (eks. 250 A), komme inn under NEK 400-7-704 og ha jordfeilutløsestrøm på maks 500 mA?

  Svar

  Vi viser til ditt spørsmål om forståelse av NEK 400-7-704:2014. Følgende svar kan legges til grunn:

  - NEK 400-7-704:2014 gjelder for midlertidige elektriske installasjoner på bygge- og nedrivningsplasser. (I ny utgave av IEC 60364-7-704:2017(?) blir det presisert at de midlertidige installasjonene er beregnet på å fjernes etter bygge- eller nedrivningsarbeidet.) I avsnitt 704.1 er det presisert at den faste installasjonen som omfattes av NEK 400-7-704 er begrenset til faste byggeplassfordelinger. En merknad beskriver at grensesnittet mot den midlertidige installasjonen starter der.

  - Avsnitt 704.410.3.01 spesifiserer krav til beskyttelse av kurser med merkestrøm < 32A som forsyner stikkontakter eller håndholdt utstyr, enten ved bruk av strømstyrt jordfeilvern < 30 mA, beslyttelsestiltaket SELV eller PELV eller beskyttelsestiltaket elektrisk adskillelse. Avsnittet stiller ingen krav til beskyttelse for kurser > 32 A.

  - Avsnitt 704.411.3.2.1 spesifiserer at kurser med merkestrøm > 32 A skal være beskyttet av et strømstyrt jordfeilvern < 500 mA. Dette kravet gjelder kun der hvor beskyttelsestiltaket «automatisk utkobling av strømtilførselen» benyttes for beskyttelse mot elektrisk sjokk. Kravet gjelder ikke dersom det benyttes andre beskyttelsesmetoder, for eksempel beskyttelsesmetoden "dobbel eller forsterket isolasjon»

  - Kravene i avsnitt 704-410-3-01 gjelder for forbrukerkurser. Det har ingen relevans for hovedkurser.

  - Kravet i 704.411.3.2.1 gjelder både forbruker- og hovedkurser så lenge beskyttelsesmetoden «automatisk utkobling av strømtilførselen» er benyttet

  - Dersom hovedkursene mellom byggeplassfordelinger benytter dobbelt isolert kabel, benyttes beskyttelsesmetoden «dobbel eller forsterket isolasjon» og kravet i 704.411.3.2.1 er ikke lenger relevant. I prinsippet skal da underfordelingerne være av klasse II, men siden utgående kurser der er beskyttet av strømstyrt jordfeilvern må dette være tilfredstillende. Sannsynligheten for at jordfeil skal oppstå i en underfordeling er liten.

 • 132.11 ID: 4996
  Downlights montert i brannhimling
  Dato
  Spørsmål

  Kan det installeres downligths i brannhimling?

  Svar

  Branntekniske tiltak for bygninger reguleres i bygningsteknisk regelverk. NEK 400:2014, avsnitt 132.11 spesifiserere likevel at man ved installasjon av elektriske anlegg ikke skal forringe byggtekniske tiltak.

  Dersom de branntekniske tiltakene opprettholdes etter installasjon av downligths, vil slik installasjon ikke være i strid med normen.

 • 823 ID: 4762
  Plassering av tavle
  Dato
  Spørsmål

  Er det lov å plassere sikringskap på soverom, eller eventuelt innfelt i vegg inn mot bad?

  Svar

  NEK 400:2014 har ikke spesifikke krav til plassering av sikringsskap, men dersom det plasseres i vegg mot bad (uten tilkomst fra selve badet) må kravene i avsnitt 701.512.2.02 tilfredsstilles. NK 64 vil dog ikke anbefale å plassere sikringsskap i vegg mot bad.

 • 523.8 ID: 5006
  NEK 400 523. historie og endringsgrunnlag
  Dato
  Spørsmål

  Hvorfor ble det tilføyd en merknad i NEK 400:2010, avsnitt 523.8 vedrørende gjennomføring i isolert vegg?

  Svar

  Gjennomføring av kabler eller ledninger gjennom isolert vegg innebærer redusert varmeavgivelse. Merknaden er basert på at for vegger med tykkelse under 35 cm vil reduksjonen i varmeavgivelsen være minimal.

 • 722 ID: 5001
  Forbrukerkurs byttes til hovedkurs
  Dato
  Spørsmål

  Jeg ønsker å omgjøre en eksisterende 16 A kurs til hovedkurs for forsyning av en fordeling i garasje. I denne fordelingen ønsker jeg å sette opp en utgående 10 A kurs for forsyning av schuko-stikk for elbil og en 10 A kurs for forsyning av annen kontakt. Er dette i tråd med NEK 400?

  Svar

  NEK 400:2014 har ingen begrensninger knyttet til omgjøring av en forbrukerkurs til en hovedkurs. Ved en slik endring vil kravene i NEK 400:2014 komme til anvendelse. For forbrukerkurser forsynt via en slik omgjort hovedkurs, vil kravene i NEK 400:2014 gjelde.

  Merk at definisjonen av begrepet "fordeling" krever at det er mer enn én utgående kurs.

 • 560.6.3 ID: 5003
  UPS som nødtrømskilde plassert utenfor områder definert i 560.6.3
  Dato
  Spørsmål

  Er det i tillatt å montere UPS (som nødstrømskilde) beregnet for automatisk døråpner over himling ved/i nærheten av den aktuelle døren, jf. krav i 560.6.3?

  Svar

  NEK 400-5-56:2014, avsnitt 560.6.3 krever at nødstrømskilder kun skal være tilgjenglig for sakkyndige eller instruerte personer. Dersom området over himling oppfyller kravene i 560.6.3 kan UPS plasseres der.

 • 701.537.1.01 ID: 5015
  Allpolig brudd på sikkerhetsstrømkilde som kan bli tilgjengelig fra bad.
  Dato
  Spørsmål

  Det er tidligere gjort en tolkning i forhold til allpolig utkobling av SELV sikkerhetsstrømforsyning som kan bli gjort tilgjengelig fra baderom. Vil denne tolkningen og gjelde for NEK 2010 og NEK 2014?

  Svar

  Som det fremgår av NEK 400-7-701:2014, avsnitt 701.537.1.01, så kreves det ikke at en betjeningsbryter skal medføre allpolig frakobling dersom selve lyskilden er forsynt med SELV.

  FAQ nr. 1786 er derfor ikke lenger relevant for installasjoner bygget etter NEK 400:2010 eller senere utgaver.

 • 530.3.3 ID: 5016
  Allpolig bryter
  Dato
  Spørsmål

  Er det krav til allpolig bryter på lys som er montert utvendig, når lampen er utført som SELV?

  Svar

  I NEK 400-5-53:2014, avsnitt 530.3.3 er det gitt en veiledning som anbefaler at det benyttes allpolige brytere for kurser som forsyner utstyrt plassert i omgivelser der de ytre påkjenningene er større enn under normale forhold. Plassering av utstyr utendørs må anses som en plassering hvor de normale ytre påkjenningene er større enn normalt, spesielt mht. regn og vannsprut.

  NEK 400:2014 har ellers ingen spesifikke krav knyttet til bryting av belysningsarmaturer plassert utendørs med mindre de er omfattet av kravene i NEK 400-7-714:2014. For belysningsinstallasjoner som er omfattet av kravene i NEK 400-7-714:2014 er det krav om allpolig frakobling, se avsnitt 714.537.2.1.

  En av hovedgrunnene for at det bør benyttes allpolige brytere for belsysningsarmaturer som plasseres utendørs som ikke er omfattet av NEK 400-7-714:2014, er faremomentene knyttet til utskifting av lyskildene (f.eks. vanlige lyspærer med E27 sokkel). Når belysningsarmaturen er forsynt med SELV, er sikkerheten i stor grad ivaretatt med den lave spenningen og at SELV-kretsen er adskilt fra jord. Det er derfor rimelig å anse at veiledningen i avsnitt 530.3.3 ikke er relevant ved slike forhold.

 • 701.512.2.03 ID: 4710
  Stikkontakt i sone 2
  Dato
  Spørsmål

  I NEK 400:701.512.2.03 står det at det kan monteres forsyningsenheter til barbermaskin i sone 2 på bad. Hva da hvis en ønsker å montere en USB ladekontakt til mobiltelefon i sone 2?

  Svar

  Kravene i NEK 400-7-701:2014, avsnitt 701.512.2.03 spesifisere hvilket utstyr som kan plasseres i sone 2. USB-ladekontakt er ikke spesifisert og kan derfor kun installeres i sone 2 dersom uttaket er forsynt med SELV eller PELV.

 • 701.411.3.2.6 ID: 4846
  Jording av sluk og avløp
  Dato
  Spørsmål

  Er det krav til jording av sluk og innside av avløp (tjømemuffe) på bad når huset ikke er tilkoblet offentlig avløpssystem, men har septiktank?

  Svar

  NEK 400:2014 skiller ikke mellom offentlig og privat avløpssystem.

  NEK 400-7-701:2014, avsnitt 701.411.3.2.6 krever at det legges en tilleggsutjevningsforbindelse som i en IT eller TT installasjon også omfatter sluket, dersom det ikke er etablert en hovedutjevningsforbindelse i samsvar med avsnitt 411.3.1.2 og alle andre ledende deler ikke er effektivt forbundet med hovedutjevningsforbindelsen.

  hensikten med kravet til utjevning til sluk eller til innsiden av avløp er å forhindre at det innføres to forskjellige jordpotensial inn i installasjonen.

 • 530.3.3 ID: 4847
  krav om 2-polet brudd for lys og bevegelsesdetektor i felles vaskerom i et borettslag e.l?
  Dato
  Spørsmål

  Er det krav om topolt brudd for lys i et vaskerom?

  Vi leter og leter i både NEK 400 og montørhåndboka men finner ikke noe om dette. Skal vi tolke dette selv, via en risikoanalyse først?

  Svar

  NEK 400:2014 har ingen spesifikke krav til topolt (allpolig) brudd for funksjonsbryting av lys i et vaskerom. Det er kun for rom med dusj og/eller badekar at NEK 400 krever allpolig funksjonsbryting av selve lyskilden så lenge den ikke er forsynt med SELV (se avsnitt 701.537.1.01) .

  NK64 i i en veiledning til avsnitt 530.3.3 gitt et sterk anbefaling om bryte alle spenningsførende ledere for kurser som forsyner utstyr i områder med ytre påvirkninger utover de som betraktes som normale. Tilstedeværelse av vann er i normen betraktet som en ikke normal ytre påvirkning.

  Det er ved vurdering av de ytre påkjenningene at behovet for allpolig funksjonsbrytning vil fremgå.

 • 823.421.01 ID: 4849
  Komfyrvakt
  Dato
  Spørsmål

  Vil det være krav om komfyrvakt ved rehabilitering av et kjøkken, for eksempel når komfyren flyttes 3 meter?

  Svar

  NEK 400:2014 gjelder for nye elektriske installasjoner. Normen gjelder også ved utvidelser/endringer, herunder de deler av bestående installasjon som blir påvirket ved utvidelsen/endringen. Dette er angitt i avsnitt 11.2 i NEK 400-1:2014.

  DBS ga en omfattende beskrivelse i forbindelse med utgivelsen av NEK 400:2002, hvor DSB beskrev forskjellige forhold og når ny norm skulle legges til grunn for prosjektering og utførelse. Denne beskrivelsen er gitt i bladet Elsikkerhet nr. 62 (2002-12). Erfaringene tilsier at DSB legger de samme betingelse til grunn ved rehabilitering og når kravene i NEK 400:2014 skal anvendes.

  NK64 anbefaler dog at det installeres komfyrvakt uavhengig av om det vil være et krav eller ei. Komfyrvakt vil redusere risikoen for brann ved eventuell tørrkoking.

 • 5.52.521.6 ID: 4354
  To kurser i samme rør
  Dato
  Spørsmål

  Er det lov å forlegge flere kurser i samme (20mm) rør?

  Svar

  NEK 400-5-52:2014, avsnitt 521.6 spesifiserer at det er tillatt med flere kurser i samme installasjonsrør eller ledningskanalsystem så lenge alle lederne har isolasjon til tilfredsstiller kravene til isolasjon for kursen med den høyeste nominelle spenning.

 • 5.52.526.5 ID: 4325
  Downlightboks
  Dato
  Spørsmål

  Er det tillatt å bruke en downlightboks i tak som koblingsboks? For eksempel koble av tilførsel i Wago når rør videre til flere downlighter er lagt i stjerne.

  Svar

  NEK 400-5-52:2014, avsnitt 526 inneholder krav til sammenkoblinger av ledere. Avsnitt 526.5 krever at all sammenkoblinger og termineringer i forbrukerkurser skal foretas i egnede kapslinger. Det er produsenten av kapslingen som i sin montasjeveiledning skal meddele om kapslingen er egnet for sammenkoblinger eller ikke.

  NEK 400:2014 har ingen spesifikke krav til downlightbokser, unntatt veiledningen of forhøyet omgivelsestemperatur i NEK400-5-52:2014, avsnitt 52B.6.2.

  NK64 vil være forundret om downlightbokser ikke er egnet som kapsling for sammenkoblinger eller termineringer. • 823.559.5.1 ID: 4284
  Lampepunkt i bolig - DCL
  Dato
  Spørsmål

  Er det et krav til bruk av dcl på et lampepunkt i en enebolig, eller er det godkjent med bruk av isolerte klemmer og heldekkende taklokk?

  Svar

  NEK 400-8-823:2014, avsnitt 823.559.5.1 spesifiserer at et belysningsutstyr skal enten være fast tilkoblet, eller tilkoblet via en stikkontakt i samsvar med NEK 502 (dvs Shuko-kontakt) eller en DCL i samsvar med NEK EN 61995-1 eller NEK EN 61995-2.

  Hensikten med kravet i avsnitt 823.559.5.1 i NEK 400:2014 er at et belysningsutstyr skal enten være fast tilkoblet, eller det kan på en sikker måte kobles til ved hjelp av en plugg/kontakt-løsning av en ikke-sakkyndig person.

  En terminering av at takpunkt beregnet for tilkobling av et belysningsutstyr i form av isolerte klemmer bak et heldekkende lokk anses ikke til å være tråd med intensjonen bak jravet i avsnitt 823.559.5.1 i NEK 400:2014

 • Tabell 51A ID: 4333
  Klassifisering av ytre påvirkninger
  Dato
  Spørsmål

  Viser til BA3 i tabell 51A:

  Hva defineres som "syk"?

  Spørsmålet kommer opp ifm bygging av bolig for psykisk helsevern (inkl. rus). Tenker også på flyktingboliger som også vil huse en del med psykiske lidelser.

  Svar

  NEK 400-5-51:2014, tabell 51A inneholder en klassifisering av ytre påvirkninger. Et av kriteriene som er angitt er "Personer egenskaper for bruk av elektriske installasjonen" (kode BA). Koden BA3 er koden for å angi en ytre påvirkning "Personer med nedsatt funksjonsevne". Kode BA3 inneholder en beskrivelse "Personer som ikke behersker vanlige menneskers ferdigheter (syke, eldre mennesker, funksjonshemmede)".

  NEK 400-5-51:2014 gir ingen føringer for hvem som skal betraktes som syke, eldre mennesker eller funksjonshemmede. Slike vurderinger er tillagt helsevesenet, i første rekke leger.

  Det er viktig at prosjekterende/utførende i sin erklæring om samsvar presiserer forutsetningene som gjelder for prosjekteringen/utførelsen av det elektrisk anlegget, herunder hvilke ytre påvirkninger som gjelder for installasjonen. En dokumentert risikovurdering i samarbeid med eier/bruker er derfor vesentlig.

 • 722.531.2 ID: 4332
  Jordfeilbryter for stikk til elbil
  Dato
  Spørsmål

  Gjelder krav til jordfeilbryter type B som nevnt i 722.531.2 til uttak for elbil i alle moduser? Eller kun modus 3-4?
  Alle utvendige stikkontakter kan potensielt benyttes til elbillading i modus 1 og 2. Utløser det da et krav om jordfeilbryter type B når vi vet at kunden har planer om å benytte en utvendig Schuko eller rundstiftstikk for elbillading.
  Samme problemstilling gjelder sikringsstørrelse om vi at en Schuko stikk skal benyttes for elbil. Da kan den bare sikres med 10A. Men hvis vi ikke vet at kunden skal benytte den til elbil så kan den sikres med 16A. Jeg frykter at her blir en del uklarheter når tilsynet kommer på besøk.

  Svar

  NEK 400-7-722:2014, avsnitt 722.531.2 spesifiserer at hvert tilknytningspunkt for lading av elektriske kjøretøy skal være individuelt beskyttet av et strømstyrt jordfeilvern. Dette kravet er uavhengig av hvilken modus for ladning som benyttes.

  Som prosjekterende/utførende må man ta utgangspunkt i hva installasjonen er planlagt benyttet til. Dersom eier/bruker oppgir at en stikkontakt skal benyttes til lading av elektriske kjøretøy vil kravene i NEK 400-7-722:2014 komme til anvendelse.

  Det er viktig at prosjekterende/utførende i sin erklæring om samsvar presiserer forutsetningene som gjelder for prosjekteringen/utførelsen av det elektrisk anlegget. En dokumentert risikovurdering i samarbeid med eier/bruker er derfor vesentlig.

 • 5.54.544.1 ID: 4331
  Kriterier for valg av jordingstversnitt
  Dato
  Spørsmål

  Ut i fra 544.1 skal man gå ut i fra største beskyttelsesleder ved valg av tverrsnitt for hovedjording. Skal vi da ta med stigerkablene fra hovedkursene i dette? Før gikk vi ut fra største forbrukerkurs sin kabelstørrelse, men nå virker det som om kablene til hovedkursene skal med.

  Har et prosjekt der vi har største beskyttelsesleder på 70 mm2. som kabel til en underfordeling. Vi har to vegger med blikkplater som ikke er i forbindelse med hverandre. Dette er en bygningsdel og skal etter det jeg ser være beskyttet med hoved jording. I veggene der er det kun 1 stk 10 A kurs som forsyner ventilasjon. Må vi gå med 25 mm2 jordledning til disse veggene for utjevningsjording til bygningsdel? 1.5 mm2 beskyttelsesleder i kabel , men 25 mm2 jordledning. Skal man tolke NEK 400 slik, eller finnes det andre måter man kan tolke dette på.

  Svar

  NEK 400-5-54:2014, avsnitt 544.1 spesifiserer krav til ledertverrsnitt for utjevningsledere for beskyttelsesformål som skal tilkobles installasjonens hovedjordklemme/-skinne. Krav til slike utjevningsledere er gitt i NEK 400-4-41:2014, avsnitt 411.3.1.2.

  I avsnitt 544.1 i NEK 400-5-54:2014 legges det til grunn for dimensjoneringskravet det største ledertverrsnittet som er anvendt for beskyttelsesledere i installasjonen. Hovedkurser er en del av den elektriske installasjonen.

  I NEK 400-4-41:2014, avsnitt 411.3.1.2 er det spesifisert krav til utjevningsforbindelser for beskyttelsesformål som skal tilknyttes installasjonens hovedjordklemme/-skinne. Avsnittet krever blant annet utjevningsforbindelser til "andre ledende deler som tilhører bygningskonstruksjonen dersom disse er tilgjengelig for berøring". I dette kravet ligger det tre betingelser:
  - "annen ledende del". NEK 400-2:2014, avsnitt 203.11 definerer begrepet "annen ledende del" og det er også gitt en veiledning som sier noe om hvordan man kan fastsette at en ledende del er en annen ledende del.
  - "tilhører bygningskonstruksjonen". Det er den prosjekterende/utførende som må vurdere hva som tilhører bygningskonstruksjonen eller ikke.
  - "tilgjengelig for berøring". Dette sier seg selv. Det er ikke nødvendig å etablere utjevningsforbindelser til noe som overhodet ikke er tilgjengelig for berøring. Når det er utilgjengelig for berøring er mulighetene for en farlig situasjon redusert til et minimum.

  Det er viktig at prosjekterende/utførende i sin erklæring om samsvar presiserer forutsetningene som gjelder for prosjekteringen/utførelsen av det elektrisk anlegget. En dokumentert risikovurdering i samarbeid med eier/bruker er derfor vesentlig.

 • 411.6.1.01.03 ID: 2403
  Driftsmessige forstyrrelser
  Dato
  Spørsmål

  Kan NK64 presisere begrepet alvorlige driftsmessige forstyrrelser?

  Svar

  I NEK 400-4-41:2014, avsnitt 411.6.1.01.03 er det benyttet frasen "skape alvorlige driftsmessige forstyrrelser". Tilsvarende frase er også benyttet i avsnitt 411.6.1.01.

  NK64 ser det ikke hensiktsmessig å utforme en mer detaljert presisering. Hensikten med frasen er å gi føringer til den vurderingen som eier/brukere må foreta. Det tilligger ikke NK64 å definere hva som er en "alvorlig driftsforstyrrelse". Det er et ansvar som tilligger eier/bruker i samråd med prosjekterende for den elektriske installasjonen.

  NK64 påpeker at avsnitt 411.6.1.01.03 angir en metode for å avvike fra kravet om utkobling av 1. jordfeil i IT-installasjoner tilknyttet et allment forsyningsnett. Metodikken kan kun benyttes dersom de alternative beskyttelsesmetodene for beskyttelse mot elektrisk sjokk ikke kan benyttes, dvs metodene "dobbel eller forsterket isolasjon", "elektrisk adskillelse" eller "SELV eller PELV". NK64 anser at det er veldig sjeldent at det ikke lar seg gjøre å benytte en av disse metodene, og særlig metoden "elektrisk adskillelse" . Samtidig er kravene som må tilfredsstilles for å kunne anvende muligheten spesifisert i avsnitt 411.6.1.01.03 strenge, så NK64 anser at anvendelsen av muligheten spesifisert i avsnitt 411.6.1.01.03 vil være sterkt begrenset.

 • 411 ID: 4329
  Jording av lysmaster på parkeringsplass og gangområde på skole
  Dato
  Spørsmål

  Hvilke krav er det til jording av veilys/lyktestolper på TN anlegg?
  Vil tilkobling av stolpene til beskyttelsesjord som føres med kursen være tilstrekkelig?
  Hva med å benytte en sammenhengende jord wire?

  Svar

  Det er ikke noe entydig svar på spørsmålet. Det er avhengig av hvilken beskyttelsesmetode som benyttes som beskyttelse mot elektrisk sjokk, og om selve lyktestolpen skal betraktes som en "utsatt ledende del" eller som en "annen ledende del".

  Dersom "automatisk utkobling av strømtilførselen" benyttes som metode for beskyttelse mot elektrisk sjokk, skal utsatte ledende deler være tilkoblet en beskyttelseleder som skal føres tilbake til det punktet hvor spenningssystemer er koblet til jord (normal ved forsyningstransformatorens nøytralpunkt). Dersom lyktestolpene utgjør en "utsatt ledende del" vil lyktestolpen bli "jordet" som en del av beskyttelsesjordingen. Dersom lyktestolpene utgjør en "annen ledende del" vil det være behøvelig å legge en lokal utjevningsforbindelse mellom beskyttelsesjord og lyktestolpene. Dermed eliminerer man eventuelle farer knyttet til spenningsforskjeller mellom lyktestolpene og beskyttelsesjord.

  Dersom "dobbel eller forsterket isolasjon" benyttes som metode for beskyttelse mot elektrisk sjokk (dvs klasse II utførelse), er det ingen krav om "jording" av lyktestolpene. Disse vil da ikke utgjøre en "utsatt ledende deler", og ved når det er da heller ikke krav om utjevning til "andre ledende deler".

  Å legge en sammenhengende jordwire og koble lyktestoplene til denne vil sørge for at alle lyktestolpene vil være tilnærmet på jordpotensial. Ved samtidig å å etablere en utjevningsforbindelse mellom kursens beskyttelsesleder og lyktestolpene vil vil anbefalingen gitt i MERKNAD 1 i avsnitt 411.4.2 i NEK 400-4-41:2014 være fulgt.

 • 444.6 og tabell 44F ID: 4328
  Separasjon av kabler tabell 44 F
  Dato
  Spørsmål

  I tabell 44F blir begrepet "elektrisk krets" benyttet. Er dette å betrakte som antall kurser eller antall ledere?

  Hva er riktig P-faktor for 2 stk 2x2,5 mm2?

  Svar

  I tabell 44F i NEK 400-4-44:2014 benyttes begrepet "antall kretser" i tabell-hode. En krets består av én fremleder og én returleder. En toleder kabel vil derfor utgjøre én krets.

  P-faktor for 2 stk 2x2,5 mm2 vil derfor være 0,2.

 • 431.2.1 Bruk av vern 1P+N i TN-systemer ID: 4302
  Tolkning av NEK 400:2014 besluttet i NK64
  Dato
  Spørsmål

  Bruk av vern 1P+N i TN-systemer

  Svar

  NK64 har i sitt møte 2016-08-25 behandlet spørsmål knyttet til forståelsen av kravene i NEK 400-4-43:2014, avsnitt 431.2.1 om beskyttelse av nøytralleder i TT- og TN-systemer. Det har blitt hevdet at avsnittet inkludert veiledning innebærer et krav om at vern i enfase kretser i TN-system skal være allpolige, og at bruk av vern 1P+N ikke er tillatt.

  NK64 er tydelig på at avsnitt 432.2.1 i NEK 400-4-43:2014 ikke krever allpolige vern i enfase kretser i TN-systemer. NK64 anbefaler imidlertid at det benyttes topolte vern som angitt i veiledningen.

  NK64 påpeker at NEK 400-5-53:2014, avsnitt 537.2.1.1 krever at en eventuell nøytralleder skal frakobles. I enfase kurser i TN-system vil nøytralleder inngå, og et vern 1P+N vil tilfredsstille kravet til frakobling av nøytralleder da slike vern har brudd også i den polen som ikke har vern.
  NK64 har på denne bakgrunn vedtatt følgende:


  NEK 400-4-43:2014, avsnitt 431.2.1 spesifiserer hvordan overstrømsbeskyttelse av nøytralledere i TN-systemer skal anordnes. Normalt kreves hverken overstrømsdeteksjon i eller utkobling av nøytralleder ved overstrøm dersom nøytrallederens ledertverrsnitt minst er like stort som faseledernes ledertverrsnitt. I en enfase kurs, vil nøytrallederens ledertverrsnitt være det samme som for faselederen. Imidlertid krever NEK 400-5-53:2014, avsnitt 537.2.1.1 at nøytralleder frakobles ved frakobling.

  Overstrømsvern 2P og 1P+N vil begge tilfredsstille kravene gitt i NEK 400-4-43:2014, avsnitt 431.2.1 og NEK 400-5-53:2014, avsnitt 537.2.1.1. Overstrømsvern 1P vil ikke tilfredsstille kravene med mindre det finnes en forankoblet allpolig frakoblingsbryter.

 • Tabell 52A.2 ID: 4327
  Flerlederkabel forlagt direkte i en termisk isolert vegg
  Dato
  Spørsmål

  Hvordan kan en forsvare denne forlegningsordningen. Ut fra krav i pkt.522.6.
  Det skal vel være mulighet å bytte kabel uten å rive veggen igjen?

  Svar

  Tabell 52A.2 i NEK 400-5-52:2014 viser eksempler på installasjonsmetoder med instruksjoner for hvordan å finne strømføringsevner. Det er ikke til å komme forbi at flerlederkabler forlagt direkte i en termisk isolert vegg er en mulig installasjonsmetode. Tabell 52A-2 tar ikke stilling til om hvor anvendbar den er mht de andre kravene som gjelder for installasjon av kabler. Det er den prosjekterende/utførende som, i hvert enkelt tilfelle, selv må vurdere om den aktuelle installasjonsmetoden er praktisk mulig å benytte.

  NEK 400:2014 har ingen krav om at det skal være mulig å bytte en kabel. NEK 400:2014 stiller krav som skal ivareta sikkerheten ved installasjonen slik den er prosjektert og utført.

  Det er forøvrig verdt å merke seg at DSB i Elsikkehet 71 angir at som hovedregel skal skjult anlegg legges som røranlegg.

 • 422.2 ID: 4326
  Installasjon ved rømningsvei
  Dato
  Spørsmål

  Er et sikringsskap plassert mellom trapp og balkongdør på loft plassert i en rømningsvei?
  Hvis så er tilfelle, hva er da forskjellen kontra skap plassert i vindfang?

  Svar

  I henhold til TEK (Forskrift om tekniske krav til byggverk) er en rømningsvei en del av et byggverk som skal føre fra en branncelle til et sikkert sted. En rømningsvei skal utføres som en egen branncelle, og er ikke en del av den branncellen den skal gi sikker rømning fra.

  En fluktvei inngår i en branncelle (som ikke er en rømningsvei) og skal tilrettelegge for sikker rømning fra branncellen.

  Et sikringsskap eller en fordeling skal ikke plasseres i en rømningsvei. Dette følger som en naturlig konsekvens av kravene i NEK 400-4-42:2014, avsnitt 422.2.

  NEK 400:2014 har ingen krav eller anvisninger knyttet til fluktveier.

  Det avgjørende for om det er mulig å plassere et sikringskap i en korridor/entré/trapperom er om området er definert som en rømningsvei og er utformet som en egen branncelle, eller om det bare utgjør en fluktvei.

 • 542.3 ID: 2442
  Jordingsledere
  Dato
  Spørsmål

  Tidligere (NEK400:2010) kunne man dimensjonere jordledere i samsvar med avsnitt 543.1.2. I NEK 400:2014 avsnitt 542.3 refereres det nå til avsnitt 542.3.1 eller 542.3.2 og ikke lenger til avsnitt 543.1.2. Kan jeg tolke det slik at avsnitt 543.1.2 ikke lenger gjelder for jordledere?

  Svar

  Det er dessverre en skrivefeil i NEK 400-5-54:2014, avsnitt 542.3.1. I første avsnitt skal referansene 542.3.1 og 542.3.2 erstattes mhv 543.1.1 og 543.1.2.

 • 537.3 ID: 2441
  Servicebryter varmepumpe
  Dato
  Spørsmål

  Kva er kravet til servicebryter for varmepumpe, kan den være direkte kobla frå JFA som og vert brukt som servicebryter?

  Kan varmepumpe koblast opp med stikkontakt eller må den være direkte kobla?

  Svar

  En varmepumpe er et utstyr som vil være gjenstand for mekanisk vedlikehold, og derav følger krav om utkobling for mekanisk vedlikehold jf NEK 400-5-53:2014, avsnitt 537.3.

  Utstyr som benyttes for utkobling for mekanisk vedlikehold skal:
  - være under overvåket under vedlikeholdet, eller være blokkert slik at utilsiktet innkobling ikke er mulig
  - betjenes manuelt
  - forsvarlig merket.

  De fleste overstrømsvern og strømstyrte jordfeilvern kan benyttes som utstyr for mekanisk vedlikehold. Det er også mulig å benytte stikkokontakt og plugg.


  NEK 400:2014 stiller ingen krav om en varmepumpe skal være fast tilkoblet eller ei. Alt utstyr skal imidlertid være installer i samsvar med fabrikantens anvisninger.

 • 823.421.01 ID: 2435
  Komfyrvakt
  Dato
  Spørsmål

  I en ny bolig med praktikantdel/hybel er det installert 16 amp. kontakt som benyttes til såkalt hybelkjøkken. D.v.s. en enhet med oppvaskbenk, kjøleskap og to kokeplater som tilkoples via 16 Amp plugg. Skal denne ha komfyrvakt?

  Svar

  Krav om bruk av "komfyrvakt" er gitt i NEK 400-8-823:2014, avsnitt 813.421.01, og innebærer krav om et beskyttelsestiltak som sørger for utkobling av strømtilførselen til en platetopp/komfyr ved fare for overoppheting. Kravet er ikke relatert til komfyrens/platetoppens maksimale effektuttak, og vil således gjelde for alle kurser hvor intensjonen er å forsyne en platetopp/komfyr.

 • 443.3.2 Tabell 44C ID: 2433
  Støtstrømholdfasthet
  Dato
  Spørsmål

  Elektrisk utstyr velges slik at merkeverdien for støtspenningsholdfasthet for utstyr ikke er mindre enn den støtspenningsholdfasthet som angitt i tabell 44c.
  Er det noe sted angitt et tidsperspektiv for varigheten av en støtspenning som tilfredstiller tabell 44C?

  Svar

  Kravene for fastsettelse av støtspenningsholdfasthet for utstyr er gitt i de respektive utstyrsnormene, med basis i NEK EN 60664-1.

  I NEK EN 60664-1 stilles det krav til utførelse av prøvinger for fastsettelse av støtspenningsholdfasthet. Dette innebærer krav til måleoppstilling, måleutstyr, kurveform, antall prøvinger mm. I følge NEK EN 60664-1 skal det benyttes det benyttes prøvespenninger med en kurveform 1,2/50 mikrosekunder, dvs en stigetid på 1,2 mikrosekund og en halveringstid på 50 mikrosekunder. Detaljer finnes i NEK EN 60644-1 eller eventuelt i relevante utstyrsnormer.

 • 559.8 ID: 2429
  SELV / PELV eller JF vern 30 mA lys i faste installasjoner
  Dato
  Spørsmål

  Er det krav om strømstyrt jordfeilvern med merkeutløsestrøm ikke over 30 mA for kurser som forsyner faste lysinstallasjoner hvor det ikke benyttes SELV / PELV pga teksten i avsnitt i 559.8?
  Veldig mange i bransjen legger opp lys i TN anlegg uten JF vern pga sjekker IK min utkobling men er dette på klasse 1 utstyr som ikke er SELV eller PELV ulovlig pga teksten i 559.8.

  Svar

  Kravene i NEK 400-5-55:2014, avsnitt 559.8 er knyttet til beskyttelse mot elektrisk sjokk for kurser som forsyner en armaturstand. En armaturstand er definert i avsnitt 559.2.2.

  Kravene i avsnitt 559.8 gjelder ikke for kurser som forsyner faste lysinstallasjoner i sin alminnelighet. For slike kurser vil kravene til beskyttelse mot elektrisk sjokk gitt i NEK 400-4-41:2014.

 • 514.3.1 ID: 2426
  Bruk av jordleder
  Dato
  Spørsmål

  Kan man akseptere at gul/grønn leder tas i bruk som strømførende leder i et 24 volts anlegg?
  Det er snakk om flere kabler som er lagt mellom styringsskap og 24 volts likestrømsmotorer. Tilførsel til styreskap er 230 volt.

  Svar

  En GUL/GRØNN leder skal alltid være en beskyttelsesleder. Dette er nedfelt i NEK 400-5-51:2014, avsnitt 514.3.1.2.
  En beskyttelsesleder kan kombineres med en faseleder (Line conductor) i en PEL-leder. En slik leder skal være GUL/GRØNN med BLÅ tilleggsmarkering ved termineringspunktene, jf. NEK 400-5-51:2014, avsnitt 514.3.1.3.
  Anvendelse av en PEL-leder i DC-installasjoner er beskrevet i NEK 400-3:2014, avsnitt 303.2.4.
  En leder som kun benyttes som en faseleder (Line conductor) skal ikke være fargemerket GUL/GRØNN.

 • 810.53.01 ID: 2424
  Valg av vern i tilknytningsskap
  Dato
  Spørsmål

  I tilknytningsskap skal det være KV, helst av type smeltesikring.
  I NEK400 står det at vern som ikke samsvarer med liste i 810.53.01 skal være forhindret for gjeninnkobling med verktøy eller nøkkel, alternativt merkeskilt.
  Kan det da brukes smeltesikringer/holdere som ikke er klassifisert for usakkyndig betjening her kun merket med skilt om instruert gjeninnkobling? Eller må vern i denne type fordelinger være låst med nøkkel/verktøy uansett?

  Svar

  NEK 400-8-810:2014, avsnitt 810.53.01 stiller krav til de vern som skal installeres i en tavle beregnet for betjening av ikke-sakkyndige personer, og gir en opplisting av hvilke normer slike vern skal være utformet i samsvar med..

  Avsnitt 810.53.01 gir et avvik i forhold til de opplistede normene for det innkommende vernet, dvs det overstrømsvernet som sitter i enden av matingen til tavlen. For slike vern tillater avsnitt 810.53.01 at det venyttes et overstrømsvern i samsvar med andre normer under forutsetning av en gjenninnkobling av dette vernet krever bruk av et verktøy eller nøkkel, eller at vernet er tydelig merket med informasjon om at det kun skal betjenes av en sakkyndig person eller en instruert person.

  Det er kun for det innkommende vernet at avsnitt 810.53.01 tillater bruk av overstrømsvern som ikke er i samsvar med de opplistede normene.

 • 722.531.2 ID: 2422
  Strømstyrt jordfeilvern
  Dato
  Spørsmål

  Det har vært en diskusjon her angående om det kreves strømstyrt jordfeilvern av type B forankoblet ladeuttak for El-bil på et TN anlegg. Det er da beskrevet i Nek 400 at dette kun gjelder der hvor det er flere faseledere og hvor egenskaper til belastning ikke er kjent. Slik jeg ser det så vil et 1f uttak med vanlig stikk da kun ha 1 fase og N leder og dermed ikke flere faser. Men belastning er ikke alltid kjent. Hva er er rett?

  Svar

  NK64 har gitt en tolkning vedr.bruk av strømstyrt jordfeilvern for uttak beregnet til lading av el-biler.
  Av tolkningen fremgår det at det alltid skal benyttes strømstyrt jordfeilvern Type B. Et unntak gis dersom det kan dokumenteres at tilsvarende sikkerhet er oppnådd.

  Se forøvrig NK64s tolkning til avsnitt 722.531.2.

 • 810.53.01 ID: 2421
  Merking av skap i bolig med "Sakkyndig betjening"
  Dato
  Spørsmål

  Noen sikringsskap med IP2XC der en må skru av et deksel for å komme frem til sikringene merkes med "Sakkyndig betjening".

  Er dette et krav iht. NEK eller andre forskrifter? Eller er det brukerveiledningen til den enkelte leverandør som eventuelt stiller dette kravet?

  Svar

  NEK 400-8-810:2014, avsnitt 810.53.01 stiller krav til de vern som skal installeres i en tavle beregnet for betjening av ikke-sakkyndige personer, og gir en opplisting av hvilke normer slike vern skal være utformet i samsvar med..

  Avsnitt 810.53.01 gir et avvik i forhold til de opplistede normene for det innkommende vernet, dvs det overstrømsvernet som sitter i enden av matingen til tavlen. For slike vern tillater avsnitt 810.53.01 at det venyttes et overstrømsvern i samsvar med andre normer under forutsetning av en gjenninnkobling av dette vernet krever bruk av et verktøy eller nøkkel, eller at vernet er tydelig merket med informasjon om at det kun skal betjenes av en sakkyndig person eller en instruert person.

  Det er kun for det innkommende vernet at avsnitt 810.53.01 tillater bruk av overstrømsvern som ikke er i samsvar med de opplistede normene, dvs at vernet ikke er beregnet for ikke-sakkyndig betjening

 • 7.722 ID: 2418
  Lading av hybridbil
  Dato
  Spørsmål

  Er det NEK 400-7-722 som skal følges dersom det skal legges opp for ladestasjoner for hybridbil?

  Eventuelt, er det andre krav enn 722 som skal tas hensyn til?
  Er det krav i 722 som ikke trenger/ skal tas hensyn til ved lading av hybridbiler?

  Svar

  NEK 400-7-722:2014, avsnitt 722.3.1 definerer termen "elektrisk kjøretøy". I veiledningen til denne definisjonen fremgår det at den også omfatter hybridbiler. Følgelig vil NEK 400-7-722:2014 også gjelde for kurser som forsyner ladestasjoner/tilkoblingspunkter beregnet for lading av hybridbiler.

 • 823.55.02 ID: 2416
  Tilkobling av Varmtvannsbereder
  Dato
  Spørsmål

  823.55.01 krever at Varmtvannsbereder med merkeeffekt over 1500W skal være fast tilkoblet eller Industrikontakter IEC 60309. Ved fast tilkobling er det et krav om bryter da? Hvis så er ikke dette strengtatt et svak punkt og helt unødvendig når berederen forsynes fra egen automat? Vet at en sikring ikke regnes som en betjeningsbryter men hvor ofte skrus en bereder av og på i løpet av et år.

  Svar

  NEK 400-8-823:2014, avsnitt 823.55.012 krever at en varmtvannsbereder enten er fast tilkoblet eller tilkobles via en stikkontakt og plugg kombinasjon i samsvar med NEK EN 60309 serien.
  NEK 400-5-53:2014, avsnitt 537.2.1.1 krever at alle kurser skal kunne frakobles, fortrinnsvis hver enkelt kurs. Ved fast tilkoblet varmtvannsbereder vil en automatsikring, effektbryter, jordfeilautomat eller jordfeilbryter kunne benyttes som frakoblingsutstyr. Ved tilkobling av varmtvannsberederen via stikkontakt og plugg, kan denne kombinasjonen benyttes som frakoblingsutstyr,. Se forøvrig NEK 400-5-53:2014, Tillegg 53I.

  NEK 400:2014 stiller ingen direkte krav om funksjonsbryting for varmtvannsberedere.

 • 701.537.1.01 ID: 2414
  Allpolig frakobling av lyskilde på rom med dusj
  Dato
  Spørsmål

  I 701.537.1.01 er der nevnt at allpolig frakobling av lyskilden skal skje enten ved
  betjeningsbryteren selv eller av et annet koblingsorgan.

  Kan dette annet koblingsorgan være automaten i fordelingsskapet?

  Svar

  NEK 400-7-701:2014, abǘsnitt 701.537.1.01 tar ikke stilling hva som eventuelt benyttes som "et annet koblingsorgan". Det viktigste med kravet i avsnitt 701.537.1.01 er at det skal finnes en betjeningsbryter (funksjonsbryter) som er lett tilgjengelig for brukeren.

  En automatsikring er ikke å anse som en betjeningsbryter.

 • 705.411.3.3 ID: 2411
  Jordfeilautomater i landbruket
  Dato
  Spørsmål

  Jordfeilautomater for lading av el-biler bør/skal være av B-type grunnet DC-lekk og feilstrømmer. Hva da med jordfeilautomater i driftsbygninger? I dag er jo nye driftsbygninger fulle av data, elektronikk og roboter med driftsspenninger på 12 og 24 V DC.
  Er det samme krav til automatutførelse for fordelingsanlegg i driftsbygninger som for el-bil ladere?

  Svar

  Det er ikke noe krav i delnormen for lnstallasjoner i landbruks- og hagebruksområder, NEK 400-7-705:2014 som svarer til kravene gitt i NEK 400-7-722:2014, avsnitt 531.2.

  NEK 400-5-53:2014 inneholder generelle krav til valg og montasje av bl.a. strømstyrte jordfeilvern. Avsnitt 531.2.2.r stiller krav om at det skal tas hensyn til mulige DC-komponenter i reststrømmen slik at det strømstyrte jordfeilvernet opprettholder sin funksjon.

  Det er den prosjekterende/utførende som på selvstendig grunnlag må vurdere innhold av DC-komponenter i reststrømmen og velge rett type strømstyrt jordfeilvern deretter.

 • Bolig ID: 2408
  Jordspyd for overspenningsvern
  Dato
  Spørsmål

  Er det krav til jordspyd i bolig i forbindelse med overspenningsvern? Dette står som krav i NEK 400-bolig fra 2011.

  Svar

  NEK 400:2014 har ingen direkte krav knyttet til utforming av jordelektrode knyttet til bruk av overspenningsvern. I NEK 400 Bolig:2011 er det spesifisert at det skal legges en ringjordelektrode som skal ivareta utjevning til jord for beskyttelse mot elektrisk sjokk, samt jordspyd som skal ivareta avledning av lynoverspenninger og lynstrømmer til jord. At NEK 400 Bolig:2011 inneholder dette kravet er et signal om at NK64 anser at den skisserte løsningen gir god elsikkerhet, både med tanke på beskyttelse mot elektrisk sjokk og for beskyttelse mot overspenninger. NEK 400 Bolig:2011 er en teknisk spesifikasjon, og kravene i den vil kun komme til anvendelse dersom det er spesifisert at NEK 400 Bolig:2011 skal legges til grunn for prosjektering og utførelse av en boliginstallasjon.

 • 552.3 ID: 2406
  Vann i trekkerør (stål)
  Dato
  Spørsmål

  Etter en større vannlekasje er det vann i trekkerør av stål (fra 70-tallet). Er det noe punkt i normen som sier at rørene skal/bør skiftes ut?

  Svar

  Det finnes ingen direkte krav i NEK 400:2014 som tilsier at trekkerør skal byttes ut dersom de blir fulle av vann.
  NEK 400-5-52:2014, avsnitt 522.3.1 spesifiserer at et ledningssystem ikke skal skades ved kondensering eller inntrengning av vann.

  NEK 400-5-52:2014, avsnitt 522.3.2 spesifiserer at det skal iverksettes tiltak for å lede vekk vann som følge av kondensering eller inntrenging av vann.

  Kabler/ledninger som skal forlegges neddykket i vann skal være egnet for det. i henhold til fabrikantens spesifikasjoner.

  Trekkerør fylt med vann er ingen anbefalt forlegningsmetode.

 • 400 Tabell 51A ID: 2405
  Krav til maks overflatetemperatur på ovner i skoler
  Dato
  Spørsmål

  Er det krav til maks overflatetemperatur på ovner i skoler, med tanke på forbrenning ved berøring? Kan ikke finne et regelverk som sier at det skal være maks overflate temperatur på 60 °C.

  Svar

  Krav om maks overflatetemperatur på 60 °C på ovner i barnehager ble innført med FEB-91 (FEB - Forskrifter om elektriske bygningsinstallasjoner), gjeldende fra 1. januar 1991.
  FEB-91 ble erstattet av FEL - Forslrifter om elektriske lavspenningsanlegg, fra 1. januar 1999. FEL henviser til NEK 400 som en del av sikkerhetsnivået som skal oppnås.
  I NEK 400 har det alltid vært krav om maks 60 °C overflatetemperatur på ovner i «barnehager eller lignende».

  I forbindelse med revisjon av NEK 400 i 2010 ble det innført et eget avsnitt med krav til installasjoner i boliger med et krav om maks 60 °C overflatetemperatur på ovner, men dette ble senere fjernet. I forbindelse med revisjon av NEK 400 i 2014, vil NK64 innføre kravet på nytt, og den høringsuttalelsen du viser til er gitt i den sammenheng. Krav om maks 60 °C overflatetemperatur ble ikke innført i 2014.

  NK64s forslag om maks overflatetemperatur var basert på en CENELEC rapport om «hot surfaces likely to be touch», hvor det bl.a. angis at små barn kan oppnå forbrenning innen 4-10 s, mens de samtidig kan ha en reaksjonstid opp mot 15 s.

  Vi har ikke funnet noe krav om maks overflatetemperatur på 60 °C på ovner i barnehager i tidligere forskrifter.

  Når NEK 400-5-51:2014, tabell 51A, kode BA2, benytter formuleringen «barnehager eller lignende» innebærer dette en vurdering som skal foretas av den som prosjektere anlegget i samarbeid med anleggets eier. Her må man da vurdere om det aktuelle anlegget innebærer tilsvarende bruk/egenskaper som beskrevet for det aktuelle kravet.

 • ID: 2404
  Plassering av overspenningsvern i boligblokk
  Dato
  Spørsmål

  NEK 400:2010 krever at det skal plasseres overspenningsvern i hovedfordelingen (nærmest mulig installasjonens hovedjordkssinne ihht Montørhåndboka NEK 400:2010 pkt 4.5.3)

  I en boligblokk er det da tilstrekkelig med et overspenningsvern klasse II plassert i hovedfordelingen(inntakspunktet) og ikke noe ytterligere vern i underfordelinger (sikringsskap i hver enkelt leilighet)?

  Spørsmålet er basert på installasjon prosjektert og utført ihht NEK 400:2010. Vil NEK 399 og NEK 400:2014 medføre annen løsning må velges?

  Svar

  Montørhåndboka NEK 400:2010 er utgitt av Elforlaget, og ved eventuele spørsmål knyttet til må det tas kontakt med forlag og forfatter.

  I NEK 399-1:2014 er det spesifisert at i boligblokkens hovedfordeling skal det monteres et overspenningsvern type 2. Det er ikke spesifisert nor krav til overspenningsvern i etasjefordelere, ei heller i i boligens sikringsskap.

  Det vil være en vurdering av den prosjekterende/utførende om det vil være behov for overspenningsvern i etasjefordelere/sikringsskapmed tanke på å ytterligere å redusere i installasjoner. Dette kan være aktuelt ved store avstander mellom hovedtavle og etasjefordelere/sikringsskap.

 • 823.810.512.01 ID: 2402
  Hva er "brennbart materiale"?
  Dato
  Spørsmål

  Er såkalt "selvslukkende materiale" (selvslukkende plast) å betrakte som "ikke brennbart materiale" og kan det i så fall benyttes som tavlemateriale i boliger?

  Svar

  NEK 400-8-823:2014, avsnitt 823.810.512.01 spesifiserer at tavlekapslinger i boliger skal være i ikke brennbare materialer. I veiledninger er det henvist til NS-EN ISO 1182 som en metode til å fastslå om et materiale er brennbart eller ikke. Selv-slukkende materialer er ikke ensbetydende med ikke-brennbare materialer. Selv-slukkende materialer brenner når de tilføres flamme. Et selv-slukkende materiale kan kun sies å være ikke-brennbart hvis det tilfredsstiller kravene i NS-EN ISO 1182.

 • Tabell 52A.2 ID: 2397
  Åpent røranlegg
  Dato
  Spørsmål

  Er ikke åpent røranlegg lov?

  Svar

  NEK 400:2014 inneholder ingen krav som tilsier at røranlegg skal være skjult.
  Tabell 52A-2 i NEK 400-5-52:2014 viser installasjonsmetodene 4 og 5 forlegning av kabler/ledninger i åpne røranlegg.

 • 823.537.06 ID: 2395
  TV punkt i stue
  Dato
  Spørsmål

  NEK400 sier det skal være minst 2 uttak pr. 4 m2 romstørrelse. I tillegg gjelder at det skal være minst 6 uttak (inntil 2 av dem som europlugg) ved hver lokasjon for TV/stereo/multimedia. Kommer disse 6 uttakene i tillegg til antall uttak pr. m2 eller er de inkludert?

  Svar

  NEK 400-8-823:2014, avsnitt 823.537.06 spesifiserer tydelig at uttak som kreves i forbindelse med hjemmekino/TV/musikkanlegg kommer i tillegg til de uttak som kreves i forhold til gulvarealets størrelse.

 • 431.1.2 ID: 2394
  Beskyttelse av faseledere
  Dato
  Spørsmål

  Kan det i TT-system benyttes 2-polet jordfeilautomat hvor overstrømsvern er utelatt i en av fasene?

  Svar

  NEK 400-4-43:2014, avsnitt 431.1.2 angir at under visse forutsetninger kan vern i en fase utelates i et TT-system. I tillegg til de forutsetningene som er angitt, må beskyttelsen mot elektrisk sjokk være anordnet med et strømstyrt jordfeilvern eller med en av de andre beskyttelsesmetodene spesifisert i avsnittene 412, 413 eller 414 i NEK 400-4-41:2014.

 • ID: 2389
  Jordfeilbryter i industri
  Dato
  Spørsmål

  Vi møter stadige "krav" om bruk av jordfeilbryter i industrien. Mener bruk av jordfeilbryter er relatert primært til bolig og forbrukerkurser.
  Mange byggentreprenører henviser til NEK400 når det gjelder til industri applikasjoner.
  Men NEK EN 60204-1 gjelder vel her?
  En del av vårt sortiment er bruk av frekvensomformere, som kjent har disse lekkasjestrøm til jord. Hvor kan jeg finne en beskrivelse på gjeldende regelverk i forhold til krav om jordfeilbryter i industri?

  Svar

  Anvendelsesområdet for NEK 400:2014 er alle lavspenningsinstallasjoner, og vil således være gjeldende norm for elektriske installasjoner i industrielle virksomheter men unntatt internt i maskiner.

  NEK EN 60204-1 "Maskinsikkerhet - Maskiners elektriske utrustning -- Del 1: Generelle krav" er en norm som angår den elektriske utrustningen for maskiner. Krav til maskiner er regulert av "Forskrift om maskiner", også den elektriske delen.

  Grensesnittet mellom en elektrisk installasjon og en maskin er tilknytningsklemmene til maskinen, som er definert av maskinleverandøren. Som regel vil dette være ved forsyningen til maskinens egen tavle og/eller styreskap.

  Når det gjelder lekkstrømmer til jord fra frekvensomformere, så er det avhengig av om frekvensomformeren er en del av en maskin eller ikke. Uavhengig av dette, så setter NEK EN 61140 krav til maksimale strømmer i beskyttelsesledere ved normal drift. NEK EN 61140 er en basis standard som ligger til grunn for både NEK 400:2014 og NEK EN 60204-1.

 • Tabell 51A ID: 2390
  Akvarium
  Dato
  Spørsmål

  Hvilke paragrafer gjelder for elektriske installasjoner i akvarium?

  Svar

  NEK 400:2014 har ingen spesifikke krav knyttet til akvarium.

  Alle installasjoner skal være tilpasset de ytre påkjenningene de utsettes for. For installasjoner i et akvarium må de ytre påkjenningene fastlegges i samsvar med tabell 51A i NEK 400-5-51:2014.

 • 411.3.3 ID: 2388
  Jorfeilbryter foran nødlyssentral
  Dato
  Spørsmål

  Er det krav til jordfeilbryter foran nødlyssentral i et TN-anlegg? Tidligere ble dette ikke gjort da spenningsavbrudd vil føre til en forkortet nødstrømsperiode og dermed utgjøre en fare for sikkerheten.