Standarder

Sikrer like konkurranseforhold og trygger forbruker

Hva er en standard?

En standard er et dokument som beskriver en metode med krav til hvordan en bestemt situasjon eller oppgave kan løses. Ofte er standarder knyttet opp mot myndighetenes bestemmelser og metoden sikrer at man oppfyller lovverket.

Standarder sikrer klare rammer og forutsigbarhet for de involverte partene. Gjennom henvisning til standarder i kontrakter vil man få en beskrivelse av hvordan arbeidet skal utføres. Når partene bruker standarder som en del av kontrakten er det lite rom for tolkninger og man minimerer konfliktnivået.

Internasjonale standarder

I den elektrotekniske verden blir standarder i stor grad utviklet internasjonalt. IEC er den største internasjonal organisasjonen og har medlemmer fra 178 nasjoner. Arbeidet foregår i ulike standardiseringskomiteer, som representerer ulike fagområder. Komiteene består av leverandører, kunder, offentlige instanser og andre bransjeaktører. Sammen finner man konsensus rundt de ulike kravene i en standard, som da representerer beste praksis.

Cenelec er IECs europeiske motstykke. 80 % av de europeiske elektrotekniske standardene er basert på IEC standarder, men noen dekker særeuropeiske behov.

NEK er Norges representant i både IEC og Cenelec.

Åpner markeder

Standardene sikrer markedstilgang og bidrar til internasjonal handel. Når kravene til en metode eller produkt er like fra land til land åpner markedet seg for alle aktørene og de konkurrerer på like vilkår. Produsenter kan lage et produkt likt fra land til land, som bringer produksjonskostnadene ned. Samtidig vet forbruker at produktet vil fungere uansett hvor det kommer fra. Dette gjelder ikke bare produkter, men også elektriske installasjoner enten det er i en bygning eller togstrekning.

NEK 700 serien 2020

Norske standarder

De norske elektrotekniske standardene tar som regel utgangspunkt i standardene som er utviklet i IEC og Cenelec.

I noen tilfeller dekker ikke internasjonale standarder behov man har i Norge. NEK vil da utvikle en særnorsk standard som tilfredsstiller de norske kravene.

For å gjøre det enkelt for brukerne å finne fram blant alle standardene lager NEKs standardiseringskomiteer ofte standardsamlinger. I en standardsamling samler man standarder innenfor ett fagområde, og foretar ofte en oversettelse av standardene til norsk. Dette gjør at man får en helhet i stedet for å forholde seg til en rekke mindre standarder, som tar for seg en mindre del av en prosess.

SMB og standarder

Standarder er et viktig verktøy for små og mellomstore bedrifter (SMB) for å bygge opp prosesser og systemer på en kostnadseffektiv måte, øke produktiviteten, samt kunne nå et viere marked. Ulike standarder gir løsningen på forretningsprosesser fra kvalitetssystem til HMS. Samtidig vil ofte anbudsinnbydelser henvise til standarder. Dette gir en transparent prosess og løsningen vil være den samme uansett leverandør. SMB kan dermed konkurrere med mer ressurssterke konkurrenter på like premisser. 

Innenfor elektroteknikk er ofte standardene knyttet opp mot forskrifter. Ved å følge standardene har man en trygghet for at løsningene er innenfor norsk lovverk. Behovet for støttefunksjoner for å ivareta selskapets juridiske forpliktelser blir derfor redusert. For en mindre bedrift kan dette bety store besparelser.