Standarder

Sikrer like konkurranseforhold og trygger forbruker

Hva er en standard?

En standard beskriver en metode med krav til hvordan en bestemt situasjon eller oppgave kan løses.

Ofte er standarder knyttet opp mot myndighetenes bestemmelser og har til hensikt å oppfylle lovverket.

Gjennom henvisning til standarder i kontrakter vil man få en beskrivelse av hvordan arbeidet skal utføres. Standarder sikrer klare rammer og forutsigbarhet for de involverte partene. Når partene bruker standarder som en del av kontrakten, er det lite rom for tolkninger og man minimerer konfliktnivået.

Internasjonale standarder

I den elektrotekniske verden blir standarder i stor grad utviklet internasjonalt. IEC er den største internasjonale organisasjonen, og har medlemmer fra 178 nasjoner.

Arbeidet foregår i ulike standardiseringskomiteer, som representerer ulike fagområder. Komiteene består av leverandører, kunder, offentlige instanser og andre bransjeaktører.

Sammen finner man konsensus rundt de ulike kravene i en standard, som da representerer beste praksis.

CENELEC er IECs europeiske motstykke. 80 % av de europeiske elektrotekniske standardene er basert på IEC standarder, men noen dekker særeuropeiske behov.

NEK er Norges representant i både IEC og CENELEC.

Standarder gir markedstilgang

Når kravene til en metode eller produkt er like, åpner markedet seg for alle aktørene, og de konkurrerer på like vilkår.

Produsenter kan lage et produkt likt fra land til land, som bringer produksjonskostnadene ned. Samtidig vet forbruker at produktet vil fungere uansett hvor det kommer fra.

Dette gjelder også elektriske installasjoner relatert til industri, tjenestenæring og forbrukermarkedet.

Norske standarder

De norske elektrotekniske standardene tar som regel utgangspunkt i standardene som er utviklet i IEC og CENELEC.

I noen tilfeller dekker ikke internasjonale standarder behovet i Norge. NEK vil da utvikle en særnorsk standard som tilfredsstiller de norske kravene.

For å gjøre det enkelt for brukerne lager NEK ofte standardsamlinger. I en standardsamling samler man standarder innenfor ett fagområde. Dette gjør at man får en helhet å forholde seg til.

SMB og standarder

Standarder er et viktig verktøy for små og mellomstore bedrifter (SMB). 

Ulike standarder gir løsningen på forretningsprosesser fra kvalitetssystem til HMS.

Ofte vil anbudsinnbydelser henvise til standarder.  SMB kan dermed konkurrere med mer ressurssterke konkurrenter på like premisser. 

Innenfor elektroteknikk er ofte standardene knyttet opp mot forskrifter.

Ved å følge standardene har man en trygghet for at løsningene er innenfor norsk lovverk.