Maritime elinstallasjoner

Maritim elinstallasjon

Maritim elinstallasjon

IEC

Skip og flyttbare offshoreinnretninger krysser daglig de geografiske grensene for forskjellige myndigheter og dermed regelverk. Internasjonale krav i denne sektoren er derfor i større grad en forutsetning for at elektrotekniske løsninger skal kunne aksepteres i ulike farvann.

Om fagområdet

Norge er en hav- og kystnasjon som har et forholdsmessig stort omfang av elektriske installasjoner og utstyr i disse omgivelsene. Ombord på skip, på faste- eller flyttbare offshoreinnretninger, eller langs kysten utfordrer omgivelsene personell og utstyr. Et godt internasjonalt regelverk er avgjørende for sikkerheten til personer og materielle verdier, samt produksjon og lønnsomhet.

Elektriske anlegg ombord i skip skal tilfredsstille regelverk fastsatt av nasjonale og internasjonale myndigheter. I Norge er Sjøfartsdirektoratet (SD) og Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) myndighet relatert til Skipssikkerhetsloven og el-tilsynsloven henholdsvis. Det foreligger avtale mellom SD og DSB når det gjelder tilsyn med elektriske anlegg. For visse typer skip er det anordnet et såkalt særlig tilsyn. Slike tilsyn eksisterer i de fleste land og det er vanligvis klasseselskaper som utpekes, eksempelvis DNV GL, Lloyds, ABS og andre. International Maritime Organisation IMO, har fastsatt bestemmelser i SOLAS-konvensjonen som bl.a. omfatter krav til elektriske anlegg. For mobile boreinnretninger har IMO fastsatt MODU-koden. Denne inneholder også krav til elektriske anlegg.

Petroleumstilsynet (PTIL) er myndighet i petroleumsvirksomheten. Arbeidstilsynet er også relevant myndighet, for eksempel i Ex-områder der ATEX-direktivet gjelder

PTIL viser i sine veiledninger til IEC 61892 for offshoreinnretninger og IEC 60092 for skip, som kan benyttes for å tilfredsstille kravene til elektriske anlegg. Disse standardene utarbeides av IECs tekniske komite nr. 18 (TC 18) der NEK har sekretariatet.

NEK er Norges medlem i IEC og har nasjonale komiteer som speiler de tekniske komiteene i IEC. Nasjonal Komite 18 (NK 18) speiler IEC TC18. NK18 består av norske eksperter fra industri, myndigheter og organisasjoner.

Komiteer