NEK Årsrapport 2022

Elektrotekniske standarder skaper muligheter

Medlemskap1015
Int. medlemskap519
Aktive komiteer77
Vekst i eksperter8,8 %

Ord fra styreleder

Tore Tomter

Tore Tomter

NEK er fantastisk godt posisjonert i forhold til samfunnets ønske og behov for økt forbruk av elektrisk energi innenfor mange områder.  Derfor jobbes det kontinuerlig med å øke NEKs kapasitet innen eksisterende områder samt bygge ny kompetanse for å dekke nye strategiske satsningsområder. Dette er meget bra og borger for at NEK skal forbli et kraftfullt nav i elektrifiseringen innen stadig nye områder.

Energisektoren har i flere år jobbet med et digitaliseringsprosjekt som har valgt å bygge en av sine løsninger basert på IEC standarder.  Inspirert av dette arbeidet har NEK startet arbeidet med et SMART standard pilotprosjekt og er et av foregangslandene, sammen med Tyskland, England og Frankrike. Disse har startet arbeidet med å bygge ny kunnskap om hvordan SMART standarder vil påvirke måten vi produserer, bruker og selger standarder på. I tillegg kommer at vi forhåpentligvis bidrar til å løse viktige oppgaver innenfor Energisektoren.

I denne sammenheng har Styret bedt om at det opprettes et digitalt veikart som skal hjelpe oss å modne vår forståelse av hvordan vi i fremtiden skal kunne utnytte digitaliseringen som en mulighet til videre utvikling.

Det samme veikartet vil også samle tanker om hvordan NEK bør tilpasse seg eventuelle andre «mega-trender» innenfor vårt interessefelt, slik at vi kan ta gode strategiske veivalg når den tid kommer.

NEKs aktiviteter er for det aller meste knyttet til standardiseringsarbeidet samtidig som vi, som IECs representant i Norge, også har en rolle innenfor sertifiseringsarbeidet.  Sertifiseringsområdet er avgjørende viktig, og jeg tenker at dette området representerer på mange måter NEKs uslepne diamant. Jeg gleder meg derfor til å høre administrasjonens forslag til hvordan NEK eventuelt kan tilføre verdi gjennom å ta et eierskap til sertifiseringsprosessen og til den etterfølgende styrebehandlingen i løpet av sen-høsten.

Det er tid og sted for alt og i slutten av året vil jeg gi stafettpinnen videre til neste styreleder. Dette er derfor siste gang jeg bidrar til årsrapporten med denne spalten. Det har vært en glede og et privilegium å få jobbe sammen med så mange dyktige og engasjerte mennesker i mine seks år som styreleder og jeg benytter denne anledningen til å si hjertelig takk for et utmerket samarbeid med dere alle og ønske alle lykke til med de utfordringer som venter. NEK er godt skodd, og jeg er sikker på at NEK fortsatt vil ha suksess med sitt arbeid.

Noen går opp løypa

Leif T. Aanensen

Leif T. Aanensen

Standarder handler om koordinering av interesser ved utforming av et system – et produkt, et anlegg eller en metode. Industriens utgangspunkt er å enes om rammen for et konkret system, dens funksjon, interoperabilitet, kompatibilitet og funksjonsdyktighet. Myndighetene vil gjerne legge vekt på at systemet tilfredsstiller kravene til helse, miljø og sikkerhet. Virksomheter som importerer, eksporterer eller tilbyr et system i markedet er gjerne opptatt av at systemet ikke møter hindre i forbindelse med introduksjon i markedet. Det kan innebære at systemet testes og sertifiseres etter standardene. Kundene vil ha et system som fyller et konkret behov, som er trygt å bruke og som har god kvalitet.

Prosessen med å utvikle standarder handler også om forutsigbarhet. Når hver av de involverte klargjør sine interesser, og hva de mener er akseptabelt, starter dragkampen. Når denne er ferdig sier man at konsensus er oppnådd – alle kan leve med resultatet, uten at det nødvendigvis fullt ut tilfredsstiller den enkeltes preferanser. Konsensus innebærer derfor at de involverte er villig til å gi og ta. Prosessen skal også sikre at alle standardene henger sammen. Derfor er koordinering mot andre komiteer en viktig del av arbeidet. For det første skal må ikke omtale de samme tingene i mer enn ett dokument og for det andre må løsningene man kommer frem til passe inn i en helhet. Heldigvis er det samfunnets fremste eksperter som deltar i arbeidet, noe som gir et solid resultat vi alle kan nyte godt av.

De ferdige standardene fungerer som olje i samfunnsmaskineriet. Noen har gått opp løypa for oss. Ved å bruke metodene standardene beskriver kan man føle seg rimelig trygg på at myndigheter og kunder er tilfredse, noe som gir trygghet for alle parter.

Tidsaktuelle problemstillinger

Det grønne skiftet innebærer ofte at produksjon, transmisjon, distribusjon eller forbruk av energi skiftes over til elektrisitet. Et viktig særpreg ved denne energibæreren er at «alt henger sammen med alt». Utstyret hos konsumentene bruker strøm som svinger i takt med generatorene i fjellhallene, eller invertere som omformer solenergi til elektrisitet. Det betyr at behovet for koordinering er spesielt viktig innen dette segmentet. Systemene må passe sammen – både systemteknisk og fysisk, noe standardene bidrar til.

Utviklerne

Stadig flere blir med i NEKs komiteer. I 2022 alene var det en netto økning på 100 nye komiteengasjement. Resultat føyer seg dermed inn i rekken av år med vekst, som har pågått de siste 10 årene. Godt over 1.000 komiteengasjement var i aktivitet i rapporteringsåret. Dette er eksperter som bidrar til utformingen av standardene. I tillegg deltar rundt 250 i en av NEKs forum. Disse har som mål å stimulere til bruk av ferdig utviklede standarder, gi innspill om manglende standarder, bli enig om detaljer standardene ikke omtaler og å utveksle erfaringer.
Komiteundersøkelsen som ble gjentatt i 2022, to år etter forrige, bekrefter nok en gang at komitemedlemmene får stort utbytte av å delta i våre komiteer. Først og fremst påpekes det at deltakelse er viktig for utvikling av egen kompetanse, deretter at man utvikler et unikt nettverk som er nyttig i mange sammenhenger.

Brukerne

I tillegg til de som utvikler standarder, har man den store gruppen av brukere. Ikke alle har tid, kapasitet eller lyst til å delta i utformingen av standarder, men er avhengig av å kunne bruke de ferdige publikasjonene.  Dette er en viktig gruppe for NEK, men er samtidig en gruppe som trenger mer oppmerksomhet fra oss. Effektiv bruk av standarder krever forståelse og innsikt, noe NEK som virksomhet kan bidra til.
Arbeidet med å øke støtten til brukermiljøene kom godt i gang i 2022. Den viktigste satsingen så langt har vært kurs, konferanser og seminardelen. I rapporteringsåret gjennomførte NEK 27 arrangementer med til sammen over 12.000 deltakere. Arbeidet med økt støtte til brukerne har likevel så vidt kommet i gang – nye ideer vil skape nye måter til å forsterke dette viktige arbeidet i kommende år.

NEK i vekst

NEKs styrende organer har sluttet seg til at man skal øke kapasiteten i virksomheten. Flere hender gjør at NEK kan være på plass i flere sammenhenger, fortelle om styrken i instrumentene virksomhetene forvalter og tydeliggjøre NEKs relevans for flere.

NEK startet året i helt ny drakt. Styret mener at den nye grafiske profilen vil underbygge og forsterke den kraftige moderniseringen virksomheten har vært gjennom de siste årene. Endringen har vært gjennomgripende og omfatter alt materiale NEK utarbeider, publiserer og formidler. Styret har notert seg rapportene om at endringen har hatt og har positive virkninger.

samferdsel – tunnel sett fra frontsete i en bil

NEKs virksomhet er sentral i «det grønne skiftet». Bruk av standardporteføljen er avgjørende for å lykkes med elektrifiseringen som brer om seg på stadig flere områder. NEKs rolle som forvalter av standarder innen ekom føyer seg tilsvarende inn som et viktige instrument i den digitale transformasjonen. Standardene bidrar ikke bare til en modernisering av berørte sektorer, men er en forutsetning for effektiv digital samhandling. Det er avgjørende for at systemer, som hver for seg bidrar i skiftet, sameksisterer på en effektiv måte. Standardene tilfører struktur, modeller, protokoller og hvordan infrastrukturen skal anordnes.

Pandemien satte sitt tydelige preg på NEKs virksomhet i 2020-2021. Til gjengjeld var 2022 året hvor man langt på vei var tilbake til en «normal situasjon». Samtidig er innholdet i «normal situasjon» endret. Virksomheten har gjennomført omfattende endringer i måten man arbeider på. Arbeidsmetodene for de som deltar i standardisering er modernisert, selv om kjernen i arbeidet fortsatt er den samme.

Styret opplever at NEK har kommet styrket ut av en krevende periode. Planene om oppbygging av kapasitet i virksomheten er opprettholdt og NEK har gjort seg relevant hos langt flere aktører. Virksomhetens kraftige vekst i informasjonsformidling har gjort flere oppmerksom på NEKs virksomhet og verdien av å være en del av dette fellesskapet.

NEK som arenabygger

Tilstrømningen til komiteene har fortsatt i 2022. Den vedvarende årlige veksten i komiteengasjement på 8-10% som virksomheten kan skilte med er unikt, også i internasjonal sammenheng.

Styret er tilfreds med at det var en økning på 100 komiteengasjement i rapporteringsåret. Tilsvarende tall for 2021 var 69 komiteengasjement, 71 i 2020 og 105 i 2019. Rapporteringsåret følger dermed trenden de siste 10 årene med høy netto vekst. Veksten har ikke bare erstattet komitemedlemmer som har avsluttet medlemskapet på grunn av alder, men man har økt den totale mengden betydelig. Ved utløpet av 2022 var 838 fysiske personer representert i 1.015 komitemedlemskap.

Styret opplever at NEK har lykkes med arbeidet i å oppleves som relevant for stadig flere aktører innen næringsliv og forvaltning. Virksomheten lykkes i å identifisere behov i ulike sektorer, klargjøre sin egen rolle og handlingsrom, samle relevante parter og i å oppnå resultater. Dette styrker aktørenes tillit til virksomheten og tjener som eksempler for andre sektorer som har utfordringer. Styret noterer seg de mange positive meldingene fra administrasjonen om at flere finner veien til NEK og at disse synes å ha tillitt til virksomhetens gjennomføringsevne.

I rapporteringsåret ble det gjennomført en ny komiteundersøkelse som bekreftet de samme positive opplevelsene hos komitemedlemmene. Medlemmene trakk frem utvikling av egen kompetanse og nettverk som de viktigste begrunnelsene for å være med i komiteene. Først på tredjeplass kom påvirkning av standardene. Dette indikerer at medlemmene faktisk får mye tilbake ved å være en del av vårt nettverk.

NEK har arbeidet videre med utvikling av forum. Dette er samarbeidsarenaer hvor komiteene og samfunnsaktører kan møtes og hvor man bygger bro mellom disse. Forumenes viktigste rolle er dermed å være et bindeledd, hvor brukermiljøenes behov kan formidles og hvor komiteene kan formidle løsninger. Forumene nedsetter ofte arbeidsgrupper, hvor standardutviklerne og brukerne kan drøfte seg frem til hvordan standardene kan være løsninger på skisserte problemer. Styret er tilfreds med at NEK har videreutviklet dette konseptet og at man nå har følgende forum: Landstrømsforum, Eltransportforum og Havvindforum. Førstnevnte er det eldste og mest velutviklede, mens de to andre fortsatt er under oppbygging. Ved utløpet av 2022 var det over 250 personer knyttet til forumene på en eller annen måte.

Sikre norsk innflytelse og konkurransekraft

Standardene er viktige for norsk næringsliv. De gir industrien hjelp til å tilpasse produktene til myndighetenes krav til helse, miljø og sikkerhet – samt funksjonelle krav til utstyret. Standardene er dermed viktig for å møte de samlede kravene produsentene møter i det internasjonale markedet. Der det ikke foreligger offentlige reguleringer, vil ofte standardene være en viktig forutsetning for at den som bestiller produkter, systemer eller tjenester skal føle tilstrekkelig trygghet ved anskaffelsen. Standarder er et avgjørende element for at markedene skal fungere slik vi i dag kjenner internasjonal handel.

Gitt ovennevnte er det viktig at NEK arbeider for økt forståelse om standardenes betydning. Med det menes at berørte virksomheter gjøres oppmerksom på hvordan disse er avgjørende i et velfungerende marked og at porteføljen av standarder presenteres som strategiske verktøy for å oppnå bærekraftig vekst i næringslivet. FNs bærekraftsmål står på dagsorden i de tekniske komiteene og inkorporeres i standardene. Dermed vil etterlevelse av standarder også innebære at slike overordnede hensyn ivaretas.

Styret vil påpeke at det ikke er intuitivt for alle å se den viktige rollen standardene spiller. Derfor er det viktig at NEK legger vekt på informasjonsarbeid mot relevante miljøer for å fremme standardenes stilling i samfunnet. Gjennom systematisk utvikling av nettverk mot næringsliv og forvaltning er målet at denne innsikten skal nå flere.

Norsk næringslivs innflytelse på egne rammebetingelser er viktig. Gjennom å delta i infrastrukturen standardiseringsorganisasjonene tilbyr, får de slik innflytelse. Dette er spesielt viktig for et land som ikke er medlem i handelsblokken hvor våre viktigste handelspartnere inngår. Norsk næringsliv og myndigheter sikres fullverdig innflytelse i standardiseringen, uavhengig av de regionale handelsblokkene. Det er viktig fordi elektrotekniske produkter og systemer er verdens desidert største handelsvare. De siste årene har varer og systemer tilhørende denne gruppen utgjort nær 21 % av global handel. Handelen støtter seg på referanser til standarder som de elektrotekniske standardiseringsorganisasjonene forvalter.

 

 

NEK har god representasjon i IEC og CENELEC. Virksomheten er representert i IECs overordnede styre, i styrende organ for sertifiseringsordningene (CAB) og IECs forum. På Europeisk nivå har vi dessverre ikke medlemmer i styret, men administrasjonen deltar fast i CENELEC BT, som styrer standardiseringsvirksomheten i CENELEC. NEK holder videre to internasjonale sekretariat på IEC og CENELEC-nivå og Norge har flere lederverv i de internasjonale komiteene.  I tillegg til formelle posisjoner er administrasjonen og enkelte medlemmer av styret aktive i arbeidet med å markere NEK som fremoverlent i utviklingen, spesielt ovenfor IEC. Dette har gitt resultater: NEK ble valgt ut som pilot innen konseptet «smart standard», som et av tre medlemsland som fikk denne statusen.

NEK som partner

Styret vil fremholde at administrasjonen gradvis øker kapasiteten til å bygge nettverk mot nye relevante miljøer. Mange har er ennå ikke funnet frem til NEK som en relevant partner. Dermed er det viktig å illustrere mulighetsrommet som ligger i et slikt samarbeid. Styret noterer seg at administrasjonen løpende utvikler prosjekter som skal bidra til å synliggjøre verdien av å samarbeide med NEK. Prosjektene må ha tydelige mål, tilstrekkelige ressurser og en klarhet i hva som skal komme ut av prosjektene.

Styret er tilfreds med at kapasiteten til å arbeide mot brukermiljøene vil øke ytterlig i 2023 og årene fremover. Som et ledd i oppbyggingen, har administrasjonen gjennomført ansettelse av utredningskompetanse. Styret mener dette kan bidra til å styrke samarbeidet med næringsliv og forvaltning, ved at NEK kan være med på å sette dagsorden. Utredningskompetanse anses spesielt relevant ved samarbeid ovenfor forvaltningen, men vil også komme til nytte ift. partnere i næringslivet.

Riktig standard – til enhver tid

Lading av elbiler

Lading av elbiler

NEK er fortsatt i en digital transformasjon. Denne deles inn i utviklingstrinn, som hvert inneholder en rekke endringer i måten virksomheten opererer. NEKs egen digitale transformasjon er avgjørende for at virksomheten kan bistå relevante sektorer i deres prosess. Forståelse av hva en digital transformasjon er og hvor gjennomgripende en slik prosess må være, er avgjørende for å kunne være en partner for andre i slike sammenhenger. I tillegg til at det gir økt forståelse, vil NEKs egen transformasjon være viktig for å bygge tillitt om at virksomheten har noe å tilføre.

Styret er opptatt av at NEK skal ligge i front i den digitale utviklingen. NEK skal være blant de første som tar i bruk nye effektive digitale løsninger, både de som tilbys gjennom IEC og CENELEC – samt i markedet generelt.
Styret har vært opptatt av hvordan konseptet «smart standard» vil påvirke utvikling og bruk av standarder i fremtiden. Derfor har både medlemmer av styret og administrasjonen bidratt aktivt i IECs arbeid innen dette konseptet. Konseptet innebærer drastiske endringer i måten man utvikler standarder på, og den senere bruken av standardene.

Ved å være aktiv i utviklingsarbeid og å være blant de som er tidligst ute med bruk av slike standarder, vil NEK kunne tilføre viktig informasjon til industriens digitale transformasjon.

Stabil stab og godt arbeidsmiljø

NEK er fortsatt en liten organisasjon, men grenser til å bli en mellomstor virksomhet med 17 ansatte ved utløpet av rapporteringsåret. Kort tid etter årsskiftet kom ytterlig to medarbeidere, slik at virksomheten nå teller 19 ansatte ved utløpet av Q1-2023.

Administrasjonen gjentok gjennomføring av uavhengig medarbeiderundersøkelse i november 2022. Denne var identisk med tilsvarende undersøkelse fra 2021. Begge undersøkelsene viste at arbeidsmiljøet i NEK oppleves positivt, utviklende og inspirerende. Styret er godt fornøyd med disse resultatene og vil følge utviklingen nøye etter hvert som vekst i virksomheten vil gi nye impulser i organisasjonen.

NEK markerer seg

Kombinasjonen av seminarer, fagartikler, nyhetsbrev samt aktivt bruk av utvalgte sosiale medier har gitt resultater. Rundt 5.500 abonnerer på NEKs nyhetsbrev, som gir abonnenten direkte tilgang til nyhetsartikler og annet relevant stoff. Ved utgangen av 2022 passerte NEK 5.000 følgere på LinkedIn, som er en viktig kanal for profesjonelle virksomheter. Både nyhetsbrev og poster på LinkedIn har som formål å skape oppmerksomhet om virksomheten og arbeidet komiteene gjør.

Styret er tilfreds med at administrasjonen gjennomførte hele 25 arrangement i 2022, med rundt 12.000 deltakere. Dette var vesentlig flere deltakere enn tidligere år, noe som skyldes økt markedsføringskapasitet og lansering av flere populære publikasjoner.

Om styrets arbeid

Styret har videreført ordningen med syv digitale og to fysiske møter. De digitale styremøtene avgrenses til to timer, mens de fysiske møtene kan ha varighet inntil en hel arbeidsdag. Så langt er erfaringene gode, samtidig arbeider styret kontinuerlig med forbedringer.

Det ble gjennomført to møter i Representantskapet, hvorav også årsmøte ble avhold i tilknytning til møtet i mai.

Noen viktige saker i 2022, i tillegg til økonomi og løpende oppgaver som blant annet oppstart av standardiseringsprosjekter og godkjennelse av standarder, har vært:

 • Oppfølging av tiltak iht. strategisk plan
 • Arbeid med langsiktig økonomisk plan 2022-2028 
 • Investeringsstrategi, herunder møte med forvalter
 • Virksomhetens risikovurdering
 • Strategisk plan for kommende periode (2024-2025)
 • Nye retningslinjer for komitearbeid og utarbeidelse av elektrotekniske standarder 

Styret opplever et godt samarbeid med administrasjonen. I mars 2022 gjennomførte man et styreseminar hvor også samtlige medarbeidere i NEK deltok. Dette gav styret en flott mulighet til å få innsikt i operative forhold og de ansatte en mulighet til å være i direkte inngrep med et av virksomhetens styrende organer.

Styret er tilfreds med administrasjonens saksforberedelser og saksdokumenter, noe som gjør styrets saksbehandling effektiv.

Styrets sammensetning

Styret bestod i rapporteringsåret av:

 • Tore Tomter Styreleder Norsk Industri
 • Jon Eirik Holst Nestleder DSB
 • Ove Guttormsen Styremedlem NELFO
 • Kristin Reitan Styremedlem Fornybar Norge
 • Tor Bringsverd Styremedlem Nkom
 • Ingar Steinsvik Styremedlem Statnett
 • Berit B. Rasmussen Styremedlem NVE
 • Arild Røed Styremedlem Ansattes representant 

Adm. direktør Leif T. Aanensen har hatt møteplikt og talerett, uten stemmerett. Ivar Granheim (Norsk Industri) 1. varamedlem, Morten W. Hansen (Statens vegvesen) var 2. varamedlem og Stig Fretheim (REN) var 3. vara. Varamedlemmer møter normalt i styremøtene og har møte- og talerett. NEKs styre hadde pr. 2022-12-31 åtte faste medlemmer, seks menn og to kvinner.

Forsikringer

Virksomheten har tegnet styreansvarsforsikring, som også omfatter daglig leder.

Prosjekter

Landstrømsforum

Ampere er verdens første elektriske ferge og går i trafikk på Sognefjorden

Ampere er verdens første elektriske ferge og går i trafikk på Sognefjorden

Styret er tilfreds med at samarbeidet med Enova ble videreført også i 2022. Den nye rammeavtalen som ble inngått på begynnelsen av 2020 gir NEK muligheter til å videreføre det viktige arbeidet som er i gang i Landstrømsforum.
Landstrømsforum har hatt stor suksess i forhold til målsettingene og fungerer per tidspunkt som et koordinerende organ mellom de ulike interessentene. Landstrømsforum teller i dag 200 medlemmer og har tre arbeidsgrupper med omtrent 60 medlemmer. Forumet har forumsleder, arbeidsgruppeledere og aktive medlemmer.

Eltransportforum

I juni 2020 ble Eltransportforum konstituert. Dette er en overbygging og utvidelse av samarbeidet mellom komiteer som har standarder innen elektrifisering av transport. Forumet var fortsatt i en oppbyggingsfase gjennom rapporteringsåret, noe som forventes videreført i 2023.

Havvindforum

NEK startet planleggingen av havvindforum høsten 2022. Forumet er en respons til den tunge politiske satsingen regjeringen har lagt til grunn innen dette segmentet. Det foreligger planer om massiv utbygging av havvind på norsk sokkel, hvor bruk av elektrotekniske standarder er viktig. Oppbyggingen av forumet vil fortsette i 2023.

Samarbeid

Forholdet til myndighetene

NEK har også i 2022 hatt tett kontakt med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Statens vegvesen (SVV) og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Det har skjedd både ved disse myndighetenes deltakelse i NEKs styrende organer, deltagelse i komiteer og også med direkte kontakt ved konkrete behov. Samarbeidet med Statens vegvesen ble også videreført med uforminsket styrke.

NEK har også hatt regelmessig kontakt med Petroluemstilsynet, primært gjennom deres deltakelse i relevant normkomite.
NEK har videreført samarbeidet med Statens vegvesen hvor disse har oppretthold henvisning til standard i sitt regelverk. I rapporteringsåret er omfanget utvidet ved at SVV også har tillatt at NEKs komite overtok forvaltning av veiledere.

NEK fikk i 2022 et offentlig tilskudd på 4,74 MNOK fra DSB som er underlagt Justis- og politidepartementet. I løpet av rapporteringsåret ble det avklart at denne tildelingen var ment å dekke NEKs arbeid for DSB og hvor utdyping av oppgaver klargjøres i DSBs tildelingsbrev til NEK. Styret forventer at størrelsen på det offentlige tilskuddet fortsetter å følge lønnsutviklingen.

Standardisering innen det elektrotekniske området dreier seg om å tilrettelegge for markedsadgang gjennom å fjerne tekniske handelshindre. I tillegg bidrar de til at industrien har en egnet metode for å oppfylle myndighetenes krav til helse, miljø og sikkerhet i produkter og systemer.

NEK er høringsinstans i saker som gjelder tekniske handelshindringer (TBT) innenfor standardiserings- og sertifiseringsområdet. Gjennom NEKs deltakelse i CENELEC Technical Board (BT) har vi også direkte kontakt med EFTA-sekretariatet og EU-kommisjonen. Standarder er blitt et viktig henvisningsgrunnlag etter hvert som offentlige forskrifter i elektroteknisk sektor i EØS-landene, herunder Norge, er gjort mer overordnede og generelle. Denne prosessen og praksisen fortsetter.

Forholdet til andre

Forholdet til de øvrige norske standardiseringsorganisasjonene 

NEK videreførte det gode samarbeidet med Standard Norge (SN) og Nasjonal kommunikasjons-myndighet (Nkom). Styret er tilfreds med utviklingen og vil bidra til at det gode samarbeidet videreføres i kommende år.

Standard Online AS 

NEKs aksjeeierpost i Standard Online AS (SO) er formelt registrert under NEKs Fond. NEK eier 20% av aksjene i selskapet. Utviklingen i driftsinntektene, driftsresultat og royalties til NEK kommer frem av tabellen på nedenfor (alle tall er i MNOK).

  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022 
Driftsinntekter  112,6  125,7  133,2  142,8  151,5  157,3  168,5  209,9 
Driftsresultat  2,3  6,4  6,3  4,9  5,7  6,7  11,5  199,3 
Resultat etter finans  0,9  5,2  5,6  4,1  5,0  7,8  11,6  10,4 
Royalties til NEK  8,8  9,7  11,6  14,8  14,9  14,7  16,7  22,5 


Standard online har levert stadig bedre resultater og høyere royalties til NEK, slik tabellen viser.
 

Styret i bestod frem til generalforsamlingen i 2022 av styreleder Jacob Mehus (SN), nestleder Leif T. Aanensen (NEK) og Trine Tveter (SN) som styremedlem. Etter generalforsamlingen i 2022 ble to eksterne styremedlemmer valgt inn i styret og Trine Tveter avsluttet sitt verv. 

Nordisk samarbeid 

Det gode nordiske samarbeidet ble videreført i 2022. I rapporteringsåret ble det avhold digitale møter. Møtene avdekket et fortsatt behov for koordinering mellom de nordiske landene. 

Strategisk plan 2022-2023

Styret har fulgt opp at administrasjonen har en god prosess med implementering av tiltak som følger den strategiske planen. Styret mener administrasjonen har fått på plass gode systemer for oppfølging.

Europeisk og internasjonalt samarbeid

Standardiseringsforordning av 11. september 2012, «1025/2012-forordningen» påvirker hvordan NEK kan drive sin virksomhet. Forordningen er nå inkorporert i norsk lov og må derfor legges til grunn. Det legges stor vekt på standardiseringens betydning når det gjelder å skape konkurransekraft for bedriftene gjennom å sikre fri flyt for produkter og tjenester. Forordningen anerkjenner de europeiske standardiseringsorganisasjonenes viktighet og betydning for at politiske mål skal oppnås.

CENELECs 63. generalforsamling ble avholdt som en hybridsamling. NEK var representert ved adm. direktør. Generalforsamlingen behandlet i hovedsak de vedtektsbestemte sakene som valg av styre samt godkjenning av regnskap for 2022 og budsjett for 2023.
IEC generalforsamling ble holdt i San Fransisco i oktober. Styreleder Tore Tomter, nestleder Jon Eirik Holst og adm. direktør Leif T. Aanensen deltok i de administrative møtene. I tillegg til de lovbestemte sakene som valg av styre samt godkjenning av regnskap for 2022 og budsjett for 2023, var det valg på sentrale posisjoner i IEC systemet. Utover generalforsamlingen deltok de tre delegatene på ulike andre møter.

Ved utløpet av 2022 har NEK videreført posisjoner i IECs styre (styreleder Tore Tomter) og i CAB som styrer «Conformity Assessment”-regimet (Torbjørn Hoffstad). Videre opprettholdt tidligere adm. direktør Birger Hestnes sitt verv i komiteen som foretar revisjoner i IEC. 2022 ble hans siste funksjonsår i komiteen.

NEK holdt, som tidligere år, to sekretariater i IEC. Dette er “TC 18 Electrical installations of ships and of mobile and fixed offshore units” og “TC 73 Short-circuit currents”.

Genève-alliansen (Genève Alliance)

Dette er en uformell, men viktig samling av europeiske standardiseringsorganisasjoner som særlig vektlegger det internasjonale og industrielt drevne elektrotekniske standardiseringsarbeidet. Medlemmene er de ni selvstendige elektrotekniske organisasjoner fra Tyskland, Sveits, Østerrike, Italia, Nederland, Belgia, Finland, Sverige og Norge, samt sympatisører med felles synspunkter og interesser fra sammensluttede nasjoner som Polen og Frankrike. Norge deltar aktivt i alliansens arbeid.

Administrasjonen

Arbeidsmiljø

I 2022 var det totale sykefraværet på 3,0%. Tabellen under viser utviklingen i sykefravær seneste år:

Årstall  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022 
Sykefravær  2,5%  4,2%  1,1%  4,2%  0,6%  0,3%  1,9%  3,0% 

Styret erfarer at NEKs ansatte har et godt arbeidsmiljø og man er ikke kjent med arbeidsrelatert fravær. I 2022 var sykefraværet på 3,0 %. Økningen i 2022 skyltes primært en medarbeider som hadde langtidsfravær. Fraværet var ikke arbeidsrelatert.

Likestilling 

NEK hadde pr. 31.12.2022 17 fast ansatte medarbeidere, 4 kvinner og 13 menn. I tillegg er to konsulenter innleid i funksjoner som ligger tett på type oppgaver som faste ansatte jobber med. NEK leier også inn flere konsulenter på oppdrag.  

Selskapets ledelse foretar en løpende vurdering av behovet for likestillingstiltak. Ledelsen har arbeidet med å balansere kjønnsbalansen blant de ansatte.  

Forsknings- og utviklingsaktiviteter 

NEK har for tiden ingen pågående eksterne forsknings- eller utviklingsaktiviteter.  

Ytre miljø 

NEK driver ingen virksomhet som negativt påvirker det ytre miljø, og har ingen andre utslipp enn det som følger av vanlig kontorvirksomhet. NEK bidrar derimot til miljøvern gjennom deltagelse i utvikling av relevante internasjonale standarder. 

Personale 


NEKs personale bestod av følgende fast ansatte personer ved utgangen av 2022:
 

 • Leif T. Aanensen Daglig ledelse, administrasjon og eksterne relasjoner 
 • Tommy Lundekvam Elektriske forsynings- og lavspenningsanlegg.  
 • Arild Røed Maritim sektor 
 • Jan Sølve Stømer Maritim sektor 
 • Kenneth Narvestad Utstyr i eksplosjonsfarlige områder 
 • Gunnar Gjesdal El og ekom innen samferdsel 
 • Eirik Sollie Elektromedisinsk utstyr, IEC EE, EMC og YP-programmet 
 • Sigmund Eng Ekom, IOT og velferdsteknologi 
 • Trond Salater Industriell elektro og automatisering 
 • Lars Ihler Energiforsyning – digitalisering  
 • Lars Jakob Paulsen Energiforsyning – høyspenning  
 • Arild Kjærnli Salg, markedsføring og informasjon 
 • Kristin Fagerli Fornybar energi  
 • Kristoffer Gjertsen Forsvar og beredskap 
 • Sidsel Holand Økonomi og regnskap 
 • Marianne Krosby IT-ledelse 
 • Paola Castro IT-drift, kataloger og databaser 

Det ble foretatt nyrekruttering i 2022, men hvor oppstart for de nye stillingene var henholdsvis 9. januar og 1. mars 2023. Disse stilingene er et ledd i oppbygging av kapasiteten i NEK, et arbeid som vil videreføres i 2023. I tillegg til ovennevnte har NEK leid inn ekstra kapasitet til drift av enkelte komitéer og prosjekter.  

 

 

Nøkkeltallene

Regnskapstallene for 2022 viser en fortsatt positiv økonomisk utvikling. Veksten i inntektene gir en midlertidig ytterligere styrking av balansen. Den planmessige oppbyggingen av kapasiteten vil imidlertid øke virksomhetens driftskostnader i kommende år. Administrasjonen forventer en bedre balanse mellom inntekter og utgifter innen 2-3 år.  Nøkkeltall (oppgitt i MNOK) for rapporteringsperioden ser slik ut:

Post  Budsjett  Resultat  Avvik 
Salgsinntekt  39.475  43.140   3.665 
Andre driftsinntekter  10.705  9.850  -855 
Sum driftsinntekter  50.180  52.990   2.810 
Personalkostnader  23.247  21.337  -1.910 
Andre driftskostnader  18.410  15.629  -2.781 
Sum driftskostnader  41.657  36.966  -4.691 
Driftsresultat  8.524  16.024    7.500 
Finansresultat  2.000  -1.477  -3.477 
Resultat i perioden  10.524  14.547   4.023 

Driftsinntekter  

Salgsinntekter

Salgstallene (oppgitt i MNOK) fordeler seg som følger på NEKs distributører:

Aktør     Resultat     Budsjett  Avvik   
Nelfo 11.345 11.617 -272
Energi Norge 5.230 3.050 2.180
Royalty SO 22.517 18.137 4.380
Royalty IEC 1.424 1.300 124

Salg fra Standard Online endte på 22,5 MNOK. Det er 4,4 MNOK over budsjett. Energi Norge endte også langt over budsjett. Avviket må primært tilskrives et forsiktig budsjett på grunn av lave salgstall de siste årene. Royalty fra IEC er nært budsjett, mens Nelfo innfrir nært budsjett på 11,3 MNOK.

NEK lanserte flere populære produkter i løpet av 2022. Blant disse finner man NEK 399, NEK 400 og NEK 440. Administrasjonen mener også at de gode tallene skyldes de mange seminarene som er holdt om aktuelle standarder. Seminarene skaper økt oppmerksomhet om publikasjonene og man antar også at dette bidrar til rekruttering av flere nye medlemmer i komiteene. Samarbeidet med Standard Online (SO) om markedsføring av produkter har også blitt styrket. Dette kombinert med NEKs innsats innen kommunikasjon har bidratt til at SO har slått alle tidligere rekorder.

Papirbøker selger fortsatt bra. Det ble solgt 15.000 eksemplarer av NEK 400:2022 i papirformat alene. Det utgjorde mer enn 1/3 av salgsinntektene i 2022.

Seminarinntekter endte 2,7 MNOK under budsjett. I samråd med styret ble det foretatt omprioritering til flere gratis webinarer, samt at flere webinarer måtte stilles i bero av kapasitetsmessige årsaker.

I 2022 var det over 12.000 deltagere på NEKs seminarer, noe som ligger langt over tidligere volum. En viktig begrunnelse for det høye antall deltakere var lansering av NEK 399 og NEK 400 – og at disse ble kjørt gjentatte ganger både fysisk og digitalt.

Til tross for lave inntekter på seminarvirksomheten endte salgsinntektene 3,7 MNOK over budsjett.

Andre driftsinntekter 

Andre driftsinntekter endte 0,85 MNOK under budsjett. De største avvikene kommer fra forumene Eltransport og Landstrøm, hvor det har vært mindre kapasitet til å utføre arbeid enn hva som var budsjettert. 

Nærmere om publikasjoner

Følgende NEK-publikasjoner ble utgitt i 2022:

 • NEK 399 :2022 «Tilknytningspunkt for elanlegg og ekomnett». 
 • NEK400 :2022 «Elektriske lavspenningsinstallasjoner». 
 • NEK 440:2022 «Elektriske kraftinstallasjoner». 
 • NEK 446:2022 «Fotovoltaiske solenergisystemer – Krav til testing, dokumentasjon og vedlikehold».  
 • NEK485 «Krav til sikkerhet for sekundærbatterier og batteriinstallasjoner». 
 • NEK487 «Sikker drift av stasjonære bly-syrebatterier og litium-ion-batterier». 
 • NEK TS600:2022 «Teknisk spesifikasjon og veiledning til NEK 600». 
 • NEK TS750:2022 «Fiberoptisk tilgang til sluttbruker- veiledning i etablering av FTTx-nett». 

Administrasjonen har gjennom nyhetsbrev, egnede lanseringsseminarer og artikler bidratt til å gjøre de nye eller reviderte publikasjonene kjent. 

Nærmere om seminarer

NEK har avholdt følgende webinarer i 2022: «Ladeklare bygg», «Batterier i nett», «Lynvern i Solcelleanlegg», «Brenselceller for maritime applikasjoner», og «Maskinsikkerhet 2022»,

Følgende er avholdt som hybridarrangementer: «NEK Cybersikkerhetskonferansen», «Ekomkonferansen 2022» og «NEK 400 Erfarings-konferansen».

I tillegg er disse avholdt som gratis-webinarer: «Lansering av NEK 446», «Lansering av NEK 440», «Lansering av NEK 399», «Havvind», «Lansering av NEKTR 750», «Standard for forsvar og beredskap», «Eltransportforum», «Opplæringsprogram for komiteledere modul I, II og III», «Opplæringsprogram for komitemedlemmer», «Nordic Young Professional workshop» og «Funksjonssikkerhet i maskiner». 

NEK opprettholdt med det et ganske omfattende seminarprogram også i 2022. Administrasjonen opplever at arrangementene blir godt mottatt i markedet.  

Driftskostnader

Personalkostnader

Lønn og andre personalkostnader lå 1,9 MNOK under budsjett. Det skyldes senere ansettelser enn budsjettert, samt at det i budsjettet var avsatt midler for en bonus som ikke ble utbetalt.

Driftsresultat

Driftsresultatet for 2022 ble på 16,0 MNOK som er 7,5 MNOK over budsjett og 12,2 MNOK høyere enn fjoråret.

Finans

Virksomheten fikk i 2022 et urealisert tap på verdipapirer med 1,5 MNOK. Tilsvarende for 2021 var en urealisert gevinst på 2,2 MNOK.

Balanse

Totalkapitalen økte fra MNOK 56,7 til MNOK 74,2. Dette er MNOK 17,5 som er økningen i selskapets eiendeler. Tilsvarende har gjelden økt med MNOK 2,6 og Egenkapitalen med årets resultat på MNOK 14,5 pluss effekten av innarbeidelse av varebeholdning 01.01.2022 på MNOK 0,4 til sammen MNOK 17,5.

Verdipapirene økte fra MNOK 50,2 til MNOK 59,7. Beholdningen består av 19% aksjefond og 81 % rentefond. Bankbeholdningen økte fra MNOK 2,8 til MNOK 11,4. Egenkapitalen økte med MNOK 14,9 til MNOK 65,5. Gjelden økte fra MNOK 6,1 til MNOK 8,7.

 

NEK fastsatte 1211 publikasjoner inkludert 121 tillegg fra IEC og 401 publikasjoner inkludert 114 tillegg fra CENELEC i 2022. Totalt antall gyldige implementerte publikasjoner (inklusive tillegg) ved årsskiftet 2022/2023 var fra IEC 14.516 og fra CENELEC 7.817 og fra NEK 107. Totalt utgjør dette 22.440 publikasjoner.

Ved utgangen av 2022 speiler NEK 115 komiteer internasjonale komiteer, hvorav rundt 77 av disse er aktive i Norge. Disse var totalt bemannet med 838 eksperter med til sammen 1015 NK-engasjementer. Økningen i antall komitemedlemmer fulgte trenden fra tidligere år med en netto vekst i komiteengasjement på hele 100 i 2022. NEK har hatt en betydelig netto tilvekst til de tekniske komiteene de siste årene. Dette viser at arbeidet prioriteres og er viktig for næringslivet og forvaltningen.

Følgende NEK-publikasjoner kom ut i 2022:

Dok.nr. Utgave Komite Norsk tittel
NEK 399:2022 3.0 NEK/NK301 Tilknytning av elanlegg og ekomnett
NEK 400:2022 7.0 NEK/NK64 Elektriske lavspenningsinstallasjoner
NEK 400:2022/COR1:2022 NEK/NK64 Corrigendum – Elektriske lavspenningsinstallasjoner
NEK 400:2022/TOL1:2022 NEK/NK64 Tolkning – Elektriske lavspenningsinstallasjoner
NEK 405-3-2:2022 1.0 NEK/NK219 Elkontroll i vegtrafikksystemer – Krav til personell, eksaminering, sertifisering og metodikk
NEK 440:2022 4.0 NEK/NK99 Elektriske kraftinstallasjoner
NEK 446:2022 1.0 NEK/NK82 Fotovoltaiske solenergisystemer – Krav til testing, dokumentasjon og vedlikehold
NEK 485:2022 1.0 NEK/NK21/120 Krav til sikkerhet for sekundærbatterier og batteriinstallasjoner – Stasjonære batterier
NEK 485:2020/Amd1:2022 NEK/NK21/120 Amendment – Krav til sikkerhet for sekundærbatterier og batteriinstallasjoner – Stasjonære batterier
NEK 487:2022 1.0 NEK/NK21/120 Krav til sikkerhet for sekundærbatterier og batteriinstallasjoner – Sikker drift av stasjonære bly-syrebatterier – Sikker drift av stasjonære litium-ionbatterier
NEK 502:2016/Amd1:2022 NEK/NK23B Amendement – Plugger og stikkontakter for boliger og liknende bruksområder – Norske tillegg og avvik til NEK IEC 60884-1 som gjelder for plugger og stikkontakter som brukes i Norge
NEK NSPEK 411:2022 2.0 NEK/NK18 Maritime battery systems – Safety requirementsfor secondary lithium cells and batteries
NEK TS 600:2022 1.0 NEK/NK300 Teknisk spesifikasjon og veileder for NEK 600:2021
NEK TS 606:2022 6.0 NEK/NK18A Cables for offshore installations – Halogen-free low smoke flame-retardant / fire-resistant (HFFR-LS)

Elektriske forsynings- og lavspenningsanlegg

NK 64 – Bygningsinstallasjoner

NK 78 – Utstyr for arbeid under spenning

NK 128 – Sikkerhet ved drift av og arbeid i elektriske anlegg

NK 219 – Kompetanse og inspeksjonsorgan

NK 301 – Tilknytningspunkt for elnett og ekomnett

NK 350 – Ombygging av elektriske lavspenningsanlegg

Fornybar energi og høyspenningsanlegg

NK 2 – Roterende maskineri

NK 4 – Vannturbiner

NK 10 – Væsker og gasser for elektrotekniske anvendelser

NK 11 – Luftledninger

NK 14 – Transformatorer

NK 82 – Fotovoltaiske solenergisystemer

NK 88 – Vindkraftverk

Maritime installasjoner og utstyr i eksplosjonsfarlige områder

NK 18A – Elektriske kabler for skip og flyttbare og faste offshoreinnretninger

NK 18 – Elektriske installasjoner om bord i skip og flyttbare og faste innretninger i petroleumsvirksomheten

NK 20 – Elektriske kabler

NK 27 – Industriell elektrovarme

NK 31 – Eksplosjonsfarlige områder

NK 80 – Navigasjonsinstrumenter

Elektromedisinsk utstyr, IEC EE, EMC og YP-programmet

NK 29 – Elektroakustikk

NK 62 – Elektrisk utstyr for medisinsk bruk

NK 73 – Kortslutningsstrømmer

NK 101 – Statisk elektrisitet ESD

NK 108 – Elektroniske bruksapparaters sikkerhet

NK 210 – Elektromagnetisk Kompatibilitet (EMC)

NK Cert – Produktsertifisering

Ekom, IOT og velferdsteknologi

NK 79 – Alarmsystemer

NK 86 – Fiberoptikk

NK 215 – Sammenkobling av IT-utstyr

NK JTC 1/SC 41 – Internet of Things

Industriell elektro og automatisering + Elektrisk utstyr

NK 22 – Kraftelektronikk

NK 23 – Installasjonsmateriell

NK 34 – Lys, lamper og relatert utstyr

NK 44 – Maskinsikkerhet, elektrotekniske aspekter

NK 59 – Funksjonsprøving av elektriske apparater for hjemmebruk

NK 61 – Elektriske bruksapparaters sikkerhet (safety)

NK 65 – Industriell prosessinstrumentering, kontroll og – automatisering

NK 72 – Automatiske elektriske regulatorer og styreorgan

Energiforsyning

NK 8 – Elektriske overførings- og distribusjonssystemer

NK 13/38 – Elmålesystemer og måletransformatorer

NK 17 – Høyspenningsbrytere

NK 21/120 – Sekundærbatterier og energilagringssystemer

NK 57 – Informasjonsforvaltning for elkraftsystemet

NK 81 – Vern mot lynskader

NK 99 – Høyspenningsanlegg

Samferdsel

NK 9 – Elektriske jernbaneanlegg

NK 69 – Elektriske kjøretøy for offentlig veg med ladeinfrastruktur

NK 121 – Lavspenning brytere, tavler, og skinnesystemer

NK 300 – El- og ekom i samferdsel

Forsvar og beredskap

NK 3 – Dokumentasjon, symboler og klemmemerking

NK 56 – Driftssikkerhet

NK 105 – Brenselceller

NK 500 – Forsvar og beredskap

Alkolås

NK BTTF – 116-2 – Alkolås

Årsrapport fra forumene

Landstrømsforum

Eltransportforum