Styret og representantskapet

NEKs styrende organer er representantskap og styre

Utsikt fra Mustads vei 1

Styret og representantskapet

NEK er en medlemsorganisasjon. Medlemmene kan være offentlige og private organisasjoner, institusjoner, etater og bedrifter, som faglig og økonomisk støtter NEKs virksomhet. NEKs styrende organer er representantskap og styre.

Representantskapet er NEKs høyeste organ og består av representanter oppnevnt av medlemspartene. Representantskapsmøter finner sted minst to ganger årlig.

Styret ivaretar NEKs løpende tekniske, økonomiske og administrative anliggender. Styret består av styreleder, nestleder og inntil 6 andre styremedlemmer, samt 3 varamedlemmer.

Styret

Styrets sammensetning pr. januar 2022

Styreleder

CEO Tore Tomter, Norsk Industri

Nestleder

Seksjonssjef  Jon Eirik Holst, DSB

Styremedlemmer

Adm. dir. Ove Guttormsen, Nelfo
Seksjonssjef Tor Bringsverd, NKOM
Seniorrådgiver Ingar Steinsvik, Statnett
Seniorrådgiver i Energi- og konsesjonsavdelingens stab, Berit Berger Rasmussen, NVE
HMS-rådgiver Kristin Reitan, Energi Norge
Fagsjef Arild Røed, NEK (ansattes representant)

Varamedlemmer

Technical Manager Arve Ryen, Nexans Norway AS/Norsk Industri
Seksjonssjef Morten Wright Hansen, Statens vegvesen
Daglig leder Stig Fretheim, REN

Representantskapet

Representantskapets sammensetning pr.  januar 2022

Ordfører

Lars Hjerpseth, Nemko AS

Varaordfører

Kjell Hansen, Nelfo

Medlemsparter

DNV GL AS
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Energi Norge
Equinor
Nelfo
Nemko AS
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norsk Industri (NI)
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)
REN AS
Statens vegvesen
Statkraft Energi AS
Statnett SF