Styret og representantskapet

Granfossen og Mustads vei 1

Granfossen og Mustads vei 1

Trond Salater

NEK er en medlemsorganisasjon. Medlemmene kan være offentlige og private organisasjoner, institusjoner, etater og bedrifter, som faglig og økonomisk støtter NEKs virksomhet. NEKs styrende organer er representantskap og styre.

Representantskapet er NEKs høyeste organ og består av representanter oppnevnt av medlemspartene. Representantskapsmøter finner sted minst to ganger årlig.

Styret ivaretar NEKs løpende tekniske, økonomiske og administrative anliggender. Styret består av styreleder, nestleder og inntil 6 andre styremedlemmer.

Styrets sammensetning pr. januar 2017

Styreleder

Senior Corporate Advisor Trond Sollie, Nemko AS

Nestleder

Avdelingsdirektør Torbjørn Hoffstad, DSB

Styremedlemmer

Advisor electrical technology Snorre Frydenlund, Statoil ASA
Adm. dir. Ove Guttormsen, NELFO
CEO Tore Tomter, Norsk Industri/Siemens Wind Power AS
Direktør Kristin H. Lind, Energi Norge
Senioringeniør Sigrun Kavli Mindeberg, NVE
Fagsjef Arild Røed, NEK (ansattes representant)

Varamedlemmer

Senior Technical Advisor and Coordinator Ivar Granheim, Norsk Industri/Nexans
Fagdirektør Bjørn Erik Eskedal, Nkom

Observatør fra Standard Norge

Øivind Christoffersen, styreleder Standard Norge

Representantskapets sammensetning pr.  januar 2017

Ordfører

Bjørnar Brattbakk, Energi Norge

Varaordfører

Kjell Hansen, Nelfo

Medlemsparter

DNV GL AS
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Energi Norge
Foreningen for EL og IT Bedriftene (NELFO)
Nemko AS
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norsk Industri (NI)
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)
Statkraft Energi AS
Statnett SF
Statoil ASA

Observatør uten stemmerett

Standard Norge