Om standardisering

Standardiseringen I Norge

Standardiseringen I Norge

Trond Salater

NEKs oppgave

Norsk Elektroteknisk Komite organiserer nasjonal, europeisk og internasjonal (global) standardisering innen elektroteknikk og ekom.

Standardisering er viktig for å sikre markedsadgang for elektrotekniske produkter og systemer, samtidig som man påser at krav gitt i nasjonale lover og tilhørende regelverk er oppfylt.

Hvem arbeider med standardisering i Norge?

I Norge finnes tre organisasjoner som er aktive innen standardisering:

NEK og Standard Norge er private, uavhengige medlemsorganisasjoner. NEK er det norske medlemmet i den europeiske standardiseringsorganisasjonen CENELEC samt den internasjonale IEC. Tilsvarende er Standard Norge medlem i europeiske CEN og den internasjonale ISO. Nkom deltar i europeiske ETSIs arbeid med standarder innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Videre er Samferdselsdepartementet det norske medlemmet i den globale ITU som bl.a. arbeider med standardisering innen tele- og radiokommunikasjon.

Sammenheng mellom lovgivning og standardisering

I utgangspunktet er de aller fleste standarder laget for frivillig bruk. Det finnes imidlertid gode grunner for å bruke standarder når man må oppfylle lovpålagte myndighetskrav. Eksempel på dette kan være norske krav som er hjemlet under eltilsynsloven. Dokumentasjon om samsvar med slike krav betyr at produkter og systemer lovlig kan selges og anvendes i Norge

På europeisk nivå har man et tilsvarende system. EU-kommisjonen gir, gjennom sine direktiver og forordninger pålegg om bestemte krav. Norge er som EØS-medlem forpliktet til å følge samme krav. I Europa utarbeider CENELEC, CEN og ETSI standarder som samlet oppfyller kravene. Alle medlemslandene innen EU og EFTA er blitt enige om at man kun kan ha én felles standard til samme forhold. Det sikrer fri flyt av varer og tjenester innen Europa og sørger for at ingen lager konkurransehindrende ordninger for å beskytte eget næringsliv.

Hvem kan delta?

Standardiseringsarbeid baseres på følgende hovedprinsipper: Åpenhet, frivillighet og konsensus. Arbeidet baseres på frivillig deltakelse fra virksomheter som ser nytten i å bringe frem internasjonal konsensus om produkter eller systemer de arbeider med.

Alle virksomheter, offentlige som private, store og små, herunder privatpersoner, har rett til, under gitte betingelser, å delta i standardiseringsarbeidet. Det gir mulighet til å påvirke nasjonalt og internasjonalt, samtidig som det gir innsikt i pågående arbeider som senere kan ha betydning for den virksomhet man selv representerer.