NEK om Bærekraft

FNs bærekraftsmål og nasjonale myndigheters håndtering av målene, er relevant for flere av NEKs standarder. Sammen med våre eiere, medlemmer og interessenter jobber vi mot en mer bærekraftig- og elektrifisert fremtid.

Elektrifisering

Elektrifiseringen av samfunnet spiller en helt avgjørende rolle i det grønne skiftet og overgangen mot en mer bærekraftig- og klimavennlig fremtid.

Elektriske løsninger skal erstatte tradisjonelle fossile brenselskilder og bidrar med det til å redusere klimagassutslippene og vår avhengighet av fossile brenselskilder.

Som ansvarlig for elektrotekniske standarder spiller Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) derfor en helt sentral rolle som tilrettelegge for sikker, pålitelig og effektiv bruk av elektrisitet innenfor ulike sektorer.

Vårt bidrag

Gjennom sitt nasjonale og internasjonale engasjement og forpliktelser, bidrar NEK til å etablere retningslinjer og beste praksis for blant annet elektrisk infrastruktur, ladestasjoner for elektriske kjøretøy, maritim næring, havvind, solkraft, smarte nettverk, forbrukerteknologi og annen relevant teknologi.

Dette sikrer at elektrifiseringen av samfunnet skjer på en effektiv og sikker måte, og at ulike elektriske systemer samhandler sømløst. NEK er også en avgjørende aktør for tilretteleggingen av global handel med elektrotekniske produkter, utstyr og prosesser.

NEKs arbeid har betydning for å akselerere og effektivisere overgangene i det grønne skiftet.

Våre bærekraftsmål

Gjennom standardisering skal NEK bygge tillit, sikkerhet og kompatibilitet i elektriske systemer, og legge grunnlaget for en vellykket elektrifisering av samfunnet.

NEK har i sin strategi valgt følgende bærekraftsmål: 3, 5, 6, 7, 9 og 11.

Bærekraftsmål 3 og 5 handler i større grad om interne forhold og de øvrige relateres til områder NEKs arbeid påvirker eksternt.

Bærekraftsmål 17 – Samarbeid for å nå målene – er ikke tatt inn i strategien som konkret mål, men ligger som en forutsetning for alt vårt arbeid.

Vi skal bidra til det grønne skiftet

NEK skal bidra til det grønne skiftet ved å fremme elektrisitet som energibærer. Virksomheten skal videre bidra til at veksten i norsk næringsliv er tuftet på bærekraft, like konkurransevilkår og enkel tilgang til de internasjonale markedene.

Elektrifiseringen, som foregår på stadig flere områder, gir NEK unike muligheter i denne utviklingen. NEK skal være en aktiv medspiller ved digitaliseringen av det norske samfunnet, og spesielt innen elektroteknisk sektor.

Vi jobber kontinuerlig med forbedringer og utvikling relatert til vårt bærekraftsarbeid. I løpet av det siste året kan vi vise til flere eksterne tiltak som konkret handler om vår rolle som tilrettelegger for en mer bærekraftig fremtid.