Komitearbeid

Målet er å utvikle så gode, tekniske standarder med så høy kvalitet som mulig

Komitearbeid
Adobe Stock | Komitearbeid

Påvirk innholdet i standardene!

Medlemmene i en komité er fageksperter som bidrar til å opprettholde et høyt faglig nivå i komiteen. Målet er å utvikle så gode, omforente tekniske standarder med så høy kvalitet som mulig.

Deltakelse i standardiseringsarbeid vil være et viktig element i den faglige utviklingen i deltakernes organisasjon. Medlemmene vil inngå i et sterkt faglig nettverk, kan utveksle erfaringer og knytte kontakter det kan trekkes veksler på i egen arbeidshverdag.

Komitearbeid er en fin måte å skape nettverk mot fageksperter i andre organisasjoner, videre til å skape forståelse i forhold til de ulike rollene som produsent, myndighet eller bestiller/utfører.

Prinsippene for standardiseringsarbeid

Standardiseringsarbeid baseres på følgende hovedprinsipper:

Åpenhet, frivillighet og konsensus.

Arbeidet baseres på frivillig deltakelse fra virksomheter som ser nytten i å bringe frem internasjonal konsensus om produkter eller systemer de arbeider med. Videre er komitearbeid en arena for de som skal anskaffe de samme produktene og systemene. Stikkordet i sistnevnte sammenheng er å utvikle tilstrekkelig bestillerkompetanse. Standardiseringsarbeid er dermed en møteplass for ulike interesser som arbeider for å forene avvikende synspunkter.

Som deltaker i en komite vil du delta i konstruktive faglige diskusjoner med øvrige medlemmer i komiteen. Mange avgrenser sin deltakelse til nasjonalkomiteen og legger størst vekt på å holde seg orientert om hva som skjer. En del komitemedlemmer velger i tillegg å delta i internasjonale arbeidsgrupper hvor fremtidige standarder utvikles.

Bli medlem?

Ønsker du å påvirke innholdet i standardene? Bli medlem av en komite ved å fylle ut og sende inn skjemaet.