Samferdsel

Adobe Stock

Ambisiøse klimamål forutsetter en storstilt satsning på elektrifisering av transportsektoren. Dette gjelder for person- og varetransport både på sjø, land og i luften . Selv i land hvor elektrisk energi produseres ved fossilt brensel, ser man miljøfordeler ved elektrifiseringen. Det reduserer lokal forurensning og skaper rom for kostnadseffektive miljøtiltak.

Dersom man skal nå de politiske målene om å redusere belastningen på miljøet ved transport, må elektrifisering inngå som et sentralt element. Det krever helhetlige tekniske løsninger, hvor standarder inngår som innsatsfaktorer for å få systemet som helhet til å virke sammen.

Om fagområdet

Standardiserte løsninger er også svært viktig for samfunnsøkonomien  og de enkelte prosjekters økonomi i de store samferdselsprosjektene som rulles ut. Bruk av standarder senker konfliktnivåer og gjør konkurransene mer forutsigbare både for kunder og tilbydere. De gjør det lettere å koordinere ønsket kvalitet og elsikkerhet ved bestilling, prosjektering, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon, samt drift og vedlikehold av el-anlegg innen alle elementer av samferdsel.

NEK har flere komiteer og forum som arbeider innenfor fagområdet samferdsel. Disse fordeler seg på komiteer som arbeider med standardisering av infrastruktur som veg, bane og maritimt – men også grensesnittet mot bane, kjøretøy og fartøy. Andre komiteer arbeider med standarder direkte på rullende materiell, kjøretøy og fartøy. Fagområdet er stort og sammensatt og inkluderer en rekke komiteer, det er også overlappende grenser mot andre fagområder.

NEK vil spesielt trekke frem følgende komiteer som arbeider innen feltet:

 

Videre har NEK etablert forum der de mest aktive er:

  • Landstrømsforum
  • Eltransportforum.