Lavspenningsinstallasjoner

Boligblokk

Leif Aanensen

Elektriske lavspenningsinstallasjoner utgjør selve ryggraden i forsyning av energi til konsum, enten det er i boliger, næringsbygg eller industri. Installasjonene bygges opp av elektrisk utstyr som settes sammen til et helhetlig system for å tjene installasjonens tiltenkte formål. Verdiskapningen innen dette segmentet er betydelig, sannsynligvis i størrelsesorden 30-40 milliarder kroner årlig.

NEK 400 danner grunnlag for ovennevnte verdiskapning. Myndighetene har anerkjent denne normsamlingen som en egnet metode for oppfyllelse av relevante myndighetskrav innen området. Når det gjelder ettersyn, vedlikehold og kontroll av eksisterende lavspenningsinstallasjoner benyttes NEK 405 som basis.

Om fagområdet

Mange henvendelser til NEK er knyttet til NEK 400 og elektriske lavspenningsinstallasjoner. Som en en gratis tjeneste til våre brukere har vi opprettet “Spørmål og svar”, hvor det ligger inne nesten 900 besvarte spørsmål.

Elektriske lavpenningsinstallasjoner er et stort fagområde og inngår som en sentral infrastruktur i de fleste bygninger og anlegg.

Elektroinstallatøren arbeider med installasjoner og utstyr som kan medføre fare for egne medarbeidere og for kunder om ikke arbeidet holder en god faglig standard. Det er årsaken til at sektoren har et strengt regelverk å forholde seg til.

Regelverket støtter seg videre i stor grad på anerkjente normer, noe som gjør disse til viktige verktøy for installatøren. Helse, miljø og sikkerhet forventes å være kjerneverdier i enhver virksomhet i bransjen. Disse verdiene er så naturlig og påkrevd at myndighetene stiller dette som forutsetning.

Forskrifter, guider, normer og normsamlinger danner naturlige rammer for hele virksomheten. Alle som utøver en eller annen funksjon i yrket må til enhver tid være oppdatert på hvilke spilleregler som gjelder.

Standarder for utstyr som benyttes innen elektriske lavspenningsinstallasjoner skapes innenfor en rekke av NEKs komiteer:

  • NK 17 elektriske tavler, brytere og vern
  • NK 20 elektriske kabler
  • NK 23 elektrisk installasjonsmateriell, plugger, stikkontakter, kablingssystemer og vern
  • NK 64 elektriske lavspenningsinstallasjoner

Flere av de ovennevnte komiteene har underkomiteer som arbeider innen spesielle områder.

Forholdet til lov og forskrift

DSB forvalter regelverket under lov om tilsyn med elektrisk anlegg og elektrisk utstyr. En rekke forskrifter er fastsatt i medhold av denne loven, blant annet forskrift om elektriske lavspenningsanlegg og forskrift om elektrisk utstyr.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg henviser spesifikt til normsamlingen NEK 400 som egnet metode for oppfyllelse av forskriftens sikkerhetskrav. NEK 400 bygger på IEC 60 364-serien og CENELEC HD 60364-serien fra CENELEC.

Når det gjelder forskrift om elektrisk utstyr så baserer den seg på at produsenter anvender anerkjente standarder ved konstruksjon og prøving av utstyret.

Sentrale standarder

Det er en rekke sentrale standarder innen området lavspenningsinstallasjoner. NEK IEC 60 364-serien er allerede nevnt. Denne serien, som er samlet i NEK 400, danner basis for prosjektering og utførelse av elektriske lavspenningsinstallasjoner i Norge.

NEK IEC 61 439-serien som er samlet i normsamlingen NEK 439, danner basis for utførelse og kontroll av elektriske tavler.

Normkomitéene NK 20 og NK 23 er med og forvalter tilsvarende sentrale standarder innen elektriske kabler og elektrisk materiell. Førstnevnte bidrar til å forvalte standarder for kabler, både med hensyn til funksjon, elsikkerhet og brannegenskaper. Sistnevnte bidrar til forvaltning av standarder for elektrisk installasjonsmateriell generelt: Røranlegg, bokser, brytere, stikkontakter – samt jordfeilbrytere, automatsikringer, kablingssystemer og tilsvarende.

NY NEK 400 Landbruk

Sist oppdatert 30.09.2020

NEK har utgitt en ny utgave av NEK 400 Landbruk. Den nye utgaven er oppdatert i forhold til kravene NEK 400:2018 og gir veiledning i forhold til de spesielle utfordringene man møter i landbruket. Korrosjonsproblematikk har blitt adressert spesielt med en veiledning til hvilke hensyn som må tas.