Lavspenningsinstallasjoner

Elektriske lavpenningsinstallasjoner inngår som en sentral infrastruktur i bygninger og anlegg.

Foto: Leif Aanensen

Om lavspenningsinstallasjoner

Elektriske lavspenningsinstallasjoner utgjør selve ryggraden i forsyning av energi til boliger, næringsbygg og industri. Installasjonene bygges opp av elektrisk utstyr som settes sammen til et helhetlig system for å tjene installasjonens tiltenkte formål.

Verdiskapningen innen dette segmentet er betydelig, sannsynligvis i størrelsesorden 30-40 milliarder kroner årlig.

Myndighetene har anerkjent NEK 400 som en egnet metode for oppfyllelse av relevante myndighetskrav innen området. Når det gjelder ettersyn, vedlikehold og kontroll av eksisterende lavspenningsinstallasjoner benyttes NEK 405 som basis.

Fagområdet

Elektriske lavspenningsinstallasjoner er en sentral infrastruktur i de fleste bygninger og anlegg.

Elektroinstallatøren arbeider med installasjoner og utstyr som kan medføre stor fare for montører og kunder, dersom arbeidet ikke holder en god faglig standard. Det er årsaken til at bransjen har et strengt regelverk å forholde seg til.

Regelverket støtter seg videre i stor grad på anerkjente standarder, som er viktige verktøy for installatøren.

Helse, miljø og sikkerhet forventes å være kjerneverdier i enhver virksomhet i bransjen.

Forskrifter og standarder danner naturlige rammer for hele bransjen. Alle som utøver en eller annen funksjon i yrket må til enhver tid være oppdatert på hvilke regler som gjelder.

Standarder for utstyr som benyttes i elektriske lavspenningsinstallasjoner skapes innenfor en rekke av NEKs komiteer:

  • NK 17 elektriske tavler, brytere og vern
  • NK 20 elektriske kabler
  • NK 23 elektrisk installasjonsmateriell, plugger, stikkontakter, kablingssystemer og vern
  • NK 64 elektriske lavspenningsinstallasjoner

Flere av de ovennevnte komiteene har underkomiteer som arbeider innen spesielle områder.

Forholdet til lov og forskrift

DSB forvalter regelverket under lov om tilsyn med elektrisk anlegg og elektrisk utstyr. En rekke forskrifter er fastsatt i medhold av denne loven, blant annet forskrift om elektriske lavspenningsanlegg og forskrift om elektrisk utstyr.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg henviser spesifikt til NEK 400 som egnet metode for oppfyllelse av forskriftens sikkerhetskrav. NEK 400 bygger på IEC 60364-serien og CENELEC HD 60364-serien.

Når det gjelder forskrift om elektrisk utstyr, baserer den seg på at produsenter anvender anerkjente standarder ved konstruksjon og prøving av utstyret.

Sentrale standarder

Det er en rekke sentrale standarder innen området lavspenningsinstallasjoner. NEK IEC 60364-serien er allerede nevnt. Denne serien, som er samlet i NEK 400, danner basis for prosjektering og utførelse av elektriske lavspenningsinstallasjoner i Norge.

NEK IEC 61439-serien som er samlet i normsamlingen NEK 439, danner basis for utførelse og kontroll av elektriske tavler.

Standardkomitéene NK 20 og NK 23 forvalter tilsvarende sentrale standarder innen elektriske kabler og elektrisk materiell.

Førstnevnte arbeider med standarder for kabler med hensyn til funksjon, elsikkerhet og brannegenskaper. Sistnevnte bidrar til forvaltning av standarder for elektrisk installasjonsmateriell generelt: Røranlegg, bokser, brytere, stikkontakter – samt jordfeilbrytere, automatsikringer, kablingssystemer og tilsvarende.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400

Dato
15.05.2024

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400

Dato
26.04.2024

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024

Relaterte produkter

Se alle produkter

Relevante komiteer