Kort om NEK

NEK har ansvaret for norsk standardiseringsarbeid innen el- og ekom

Våre lokaler i Mustadsvei 1

Hvem er vi?

NEK er en aktiv, selvstendig og nøytral medlemsorganisasjon som har ansvaret for norsk standardiseringsarbeid innen el- og ekom. NEK holder til i moderne lokaler på Lilleaker i Oslo og har 18 ansatte.

Vi drifter ca. 120 standardiseringskomiteer med over 850 eksperter fra norsk næringsliv, forvaltning og myndigheter. Standardiseringsarbeidet på det elektrotekniske området er i kraftig vekst og foregår i stor grad på internasjonalt plan.

NEK er det norske medlemmet i den europeiske standardiseringsorganisasjonen CENELEC og den tilsvarende globale organisasjonen IEC.

Elektroteknisk standarisering

NEK har som formål å arbeide for standardisering på det elektrotekniske området og er ansvarlig for utarbeidelse og godkjenning av Norske elektrotekniske standarder. NEKs overordnede mål er å sikre at Norske elektrotekniske standarder fullt ut dekker næringslivets, elforsyningens, og offentlig og privat sektors behov for standarder med krav til sikkerhet, funksjon og miljø. NEK utgjør, sammen med  Standard Norge og Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet, Nkom, standardiseringen i Norge.

Nasjonalt og internasjonalt arbeid

Elektrotekniske forskrifter og standarder blir i økende grad internasjonale, og Norge har gjennom avtaler i WTO og EØS forpliktet seg til å arbeide for fjerning av de resterende tekniske handelshindringer.

Forskriftsarbeidet foregår i offentlig regi, mens det aktuelle standardiseringsarbeidet foregår i IEC og CENELEC.

Det er bare som medlem av NEKs komiteer at norske representanter, deriblant forskriftsmyndigheter, kan delta i det viktige internasjonale standardiseringsarbeidet.

For at EØS og det indre marked skal kunne fungere, må  det utarbeides og vedlikeholdes felles standarder for EU-landene (harmonisering). EU-kommisjonen og EFTA-sekretariatet har i fellesskap gitt CENELEC i oppdrag å utarbeide Europanormer (EN) innenfor det elektrotekniske området. EFTA-landene er fullverdige medlemmer i CENELEC, og landenes regjeringer legger stor vekt på at deres nasjonale standarder i størst mulig grad stemmer overens med det som vedtas innenfor EU og det europeiske økonomiske samarbeidsområdet.

Arbeidet i CENELEC er forpliktende og derfor svært viktig. Norge kan gjennom NEKs medlemskap i CENELEC være med på å påvirke det tekniske innhold i Europanormene, som er nøkkelen til både det europeiske og det hjemlige marked.

NEK har unik posisjon for å fremme norske interesser

Deltakelse i NEKs komiteer gir medlemmene en unik posisjon for direkte påvirkning av fremtidige normer. NEK har enerett på deltakelse i de komiteer innenfor IEC og CENELEC hvor de tekniske krav fastlegges. Den eneste mulighet for å få gjennomslag for spesielle norske interesser og ønsker, eventuelt forhindre vedtak som er vanskelig å akseptere for Norge, er gjennom aktiv deltagelse i IECs og CENELECs komiteer. Medlemmer av NEKs komiteer har automatisk plass i de tilsvarende IEC- og CENELEC-komiteer.