Kort om NEK

NEK har ansvaret for norsk standardiseringsarbeid innen el- og ekom

Hvem er vi?

NEK er en aktiv, selvstendig og nøytral medlemsorganisasjon som har ansvaret for norsk standardiseringsarbeid innen el- og ekom. NEK holder til i moderne lokaler på Lilleaker i Oslo.

Vi drifter ca. 80 aktive standardiseringskomiteer med nær 900 eksperter fra norsk næringsliv, forvaltning og myndigheter. Standardiseringsarbeidet på det elektrotekniske området er i kraftig vekst og foregår i stor grad på internasjonalt plan.

NEK er det norske medlemmet i den europeiske standardiseringsorganisasjonen CENELEC og den tilsvarende globale organisasjonen IEC.

Elektroteknisk standarisering

NEK har som formål å arbeide for standardisering på det elektrotekniske området og er ansvarlig for utarbeidelse og godkjenning av norske elektrotekniske standarder.

Vårt overordnede mål er å sikre at norske elektrotekniske standarder fullt ut dekker Norges behov for standarder med krav til sikkerhet, funksjon og miljø.

Vi utgjør, sammen med  Standard Norge og Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (Nkom), standardiseringen i Norge.

Nasjonalt og internasjonalt arbeid

Elektrotekniske forskrifter og standarder blir i økende grad internasjonale. Norge har gjennom avtaler i WTO og EØS forpliktet seg til å arbeide for fjerning av de resterende tekniske handelshindringer.

Forskriftsarbeidet foregår i offentlig regi, mens det aktuelle standardiseringsarbeidet foregår i IEC og CENELEC.

Det er bare som medlem av NEKs komiteer at norske representanter, deriblant forskriftsmyndigheter, kan delta i det viktige internasjonale standardiseringsarbeidet.

Europeisk standardisering

For at EØS og det indre marked skal kunne fungere, må  det utarbeides og vedlikeholdes felles standarder for EU-landene (harmonisering). EU-kommisjonen og EFTA-sekretariatet har i fellesskap gitt CENELEC i oppdrag å utarbeide Europanormer (EN) innenfor det elektrotekniske området.

EFTA-landene er fullverdige medlemmer i CENELEC. Landenes regjeringer legger stor vekt på at deres nasjonale standarder i størst mulig grad stemmer overens med det som vedtas innenfor EU og det europeiske økonomiske samarbeidsområdet.

Norge kan gjennom NEKs medlemskap i CENELEC være med på å påvirke det tekniske innholdet i europeiske standarder, som er nøkkelen til det europeiske og det hjemlige markedet.

NEK har en unik posisjon for å fremme norske interesser

Deltakelse i NEKs komiteer gir medlemmene en unik posisjon for direkte påvirkning av standarder.

NEK har enerett på deltakelse i IEC og CENELECs komiteer hvor tekniske krav fastlegges. Den eneste mulighet for å få gjennomslag for norske interesser og ønsker er gjennom aktiv deltagelse i IECs og CENELECs komiteer.

Medlemmer av NEKs komiteer har automatisk plass i de tilsvarende IEC- og CENELEC-komiteer.