Overføring og distribusjon

Overføringsnettet skal sørge for en sikker og pålitelig strømforsyning

Foto: NEK

Om overføring og distribusjon

Overføringsnettet transporterer og fordeler elektrisiteten via sentral-, regional- og distribusjonsnettet til forbrukerne.

I økende grad er strømmen kortreist, med produksjon også hos konsumenten, såkalt prosument. I alle tilfeller er det behov for et fleksibelt og påregnelig overføringsnett, slik vi har i Norge.

Uten strømmen stopper de fleste prosesser i samfunnet. Derfor er det viktig at strømnettet videreutvikles og vedlikeholdes slik at eksisterende og nye produksjons- og bruksformer alltid har tilgang på strøm.

IEC

Fagområdet

Overføringsnettet inkluderer alt utstyr og materiell som er påkrevet for en sikker og påregnelig strømforsyning.

Med overføringsnett menes alt fra transformatorstasjoner, koblingsanlegg, linjer, ledninger, master, kabler, til elektronikk og systemer for overvåking og styring.

Utvikling av ny teknologi skjer stadig raskere og innen nye områder. Dette inkluderer blant annet utplassering av sensorer for enda bedre overvåking gjennom innsamling av data, fra alle delene av nettet. Nye energikilder må også kunne overvåkes og styres.

Standardiseringsarbeidet innenfor dette fagområdet har pågått siden de første elnettene ble bygget tidlig på 1900-tallet.

Smarte energinett

Smarte energinett (Smart Grid) er fremholdt som en viktig og naturlig utvikling av moderne energiforvaltning. Smarte energinett handler om å styre mot mer effektiv bruk av energi ved å balansere forbruk, overføring og produksjon av energi på en intelligent måte.

For å få dette til er det behov for store mengder data, prosessorkraft og muligheter til å styre laster og produksjonsenheter på en intelligent måte.

Datamodellene som vil benyttes i slike sammenhenger baseres på kombinasjonen av erfaringsmodeller og sanntidsdata.

Formålet med smarte energinett er å øke effektivitet, pålitelighet, økonomi og bærekraft for produksjon og distribusjon av elektrisitet.

En rekke av våre tekniske komiteer er berørt av utfordringene og bidrar til å løse disse.

Intelligent styring – driftskontroll

Produksjon, overføring og distribusjon krever intelligent styring. Til dette benyttes driftskontrollanlegg og energistyringssystem (EMS).

Slike anlegg knyttes sammen i større systemer i såkalte SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition).

NK 57 bidrar til å forvalte slike standarder i Norge. Disse standardene er en viktig brikke i arbeidet med å skape intelligente elementer i forvaltningen av energien.

 

 

Luftlinjer

Luftlinjer utgjør den største delen av det norske overførings- og distribusjonssystemet. Standardene innen dette feltet, som forvaltes av NK 11, har fokus på mekanisk styrke, stolpeavstander og ledningsavstander for å sikre god og stabil drift. Krevende klimatiske forhold i Norge gjør at standardene er tilpasset Norske behov.

Luftlinjer benyttes opp til 420 kV i Norge. Slike linjer krever omfattende mastearrangement og en god forvaltning av traseene, blant annet linjerydding.

Stasjonsanlegg og nettstasjoner

Stasjonsanlegg omfatter anlegg for sammenknytning, fordeling og videre distribusjon av energi innen overførings- og distribusjonssystemet. Standardene innen dette området forvaltes av NK 99. De har samlet de mest relevante standarder i en normsamling – NEK 440 stasjonsanlegg.

Distribusjon av energi i lokale områder skjer fortrinnsvis på 11 og 22 kV. Denne distribusjonen foretas både ved luftlinjer og nedgravet kabel. Distribusjonen skjer frem til nettstasjon, hvor spenningen transformeres ned til spenningsnivået som benyttes av konsument. For større konsumenter fordeles forsyningen direkte fra nettstasjon, mens de mindre konsumentene forsynes via kabel eller luftledningsanlegg.

Lokal distribusjon

Ofte settes det opp såkalte kabelskap før videre fordeling til de mindre konsumentene. Lokale distribusjonsanlegg og kabelskap hertil reguleres i standarder forvaltet av NK 122. Disse standardene ligger innen NEK IEC 61439-serien.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Havvindforum vil finne kravene til vindparkene

Dato
12.04.2024

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024
fakta om strøm

Fakta om strøm - NEKs nye nettside!

Dato
04.03.2024

Relaterte produkter

Se alle produkter

Relevante komiteer