NK 18A – Elektriske kabler for skip og flyttbare og faste offshoreinnretninger

Oljeplattform

Komiteens arbeidsoppgaver er å behandle saker som dreier seg om nasjonal, europeisk og internasjonal elektroteknisk standardisering og elsikkerhet, relatert til elektriske kabler for skip og offshore-innretninger.

Arbeidsområder

Eksempler på standarder som er relevante for komitéens arbeid:

 • IEC 60092-350 – General construction and test methods of power, control and instrumentation cables for shipboard and offshore applications
 • IEC 60092-353 – Power cables for rated voltages 1 kV and 3 kV
 • IEC 60092-354 – Single- and three-core power cables with extruded solid insulation for rated voltages 6 kV (Um = 7,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV)
 • IEC 60092-360 – Insulating and sheathing materials for shipboard and offshore units, power, control, instrumentation and telecommunication cables
 • IEC TR 60092-370 – Guidance on the selection of cables for telecommunication and data transfer including radio-frequency cables
 • IEC 60092-376 – Cables for control and instrumentation circuits 150/250 V (300 V)

NK 18A er en underkomite av NK 18 – Elektriske installasjoner om bord i skip og flyttbare og faste offshoreinnretninger.

Komiteens nasjonale arbeid

Komiteen er ansvarlig for utarbeidelse og revisjon av følgende publikajsoner:

NEK TS 606 – Cables for offshore installations – Halogen-free low smoke and flame-retardant / fire-resistant (HFFR-LS)

Komiteens internasjonale arbeid

Norge har sekretariatsansvaret i IEC TC 18 og CENELEC TC 18X. Den norske komiteen kommer derfor tettere på det internasjonale arbeidet og får god innsikt i det som skjer internasjonalt med korte informasjonsveier.

NK 18As intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC SC 18A.

NK 18A speiler den korresponderende komiteen i IEC. Arbeidsområdet til NK 18A inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC SC 18A.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC SC 18A

Arbeidsprogram IEC SC 18A

Publikasjonsliste IEC SC 18A

 

Gå til fagområdet maritime elinstallasjoner

Medlemmer

 • Ivar Bull DNV AS
 • Geir Foss-Pedersen DRAKA NORSK KABEL AS
 • Tore Bjørn Håkonsen NEXANS NORWAY AS
 • Hermod Iversen AMO SPESIALKABEL AS
 • Arild Røed NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE
 • Stein Øien BARTEC TECHNOR AS