Tilbake

Standard for maritime brenselceller

Skipsfarten har store utslipp av klimagasser. I dag er fossilt drivstoff rådende, med brenselceller og hydrogen eller ammoniakk som et av de beste alternativene. Imidlertid er standardiseringen innenfor brenselceller tilpasset landbasert bruk og tar ikke hensyn til spesielle maritime driftsforhold.

IEC TC 105 er den internasjonale komiteen med ansvar for brenselceller. Komiteen har mottatt et forslag om å etablere en standard for maritime brenselceller. Nå gjelder det å kjenne sin besøkelsestid for norsk industri og myndigheter. I tiden som kommer vil det være store muligheter for å påvirke krav man selv skal forholde seg til i fremtiden. 

 Omstilling av maritim næring 

Den globale omstillingen av maritim næring har så vidt begynt. En rapport fra Menon viser at kun 5 pst. av verdensflåten består av lav- og nullutslippsfartøy. Samtidig har FNs sjøfartsorganisasjon satt et mål om minst 50 pst. utslippsreduksjon innen 2050, og en visjon om utfasing av skipsfartens klimagassutslipp så raskt som mulig i dette århundret. Norge arbeider for at målet skjerpes til null utslipp fra internasjonal skipsfart i 2050. (Veikart for grønt industriløft) 

Brenselceller kan løse maritim nærings utfordring 

Samferdselsnæringens vei mot transport med null eller svært lave utslipp går gjennom elektrifisering og batterier. Dette er svært vanskelig for sjøtransport hvor avstandene er lange og mulighetene for lading er ikke-eksisterende. En alternativ løsning for en bærekraftig maritim næring er bruk av brenselceller for framdrift. I 2022 kunngjorde Enova bevilgninger på til sammen 1,12 mrd kroner til hydrogenknutepunkter langs Norskekysten og fartøyer som skal driftes på hydrogen/ ammoniakk. 

Ny standard for brenselceller i maritime miljøer

Regelverk og standarder for maritime brenselceller er imidlertid ikke på plass og det henvises ofte til standarder som ikke er tilpasset maritime driftsforhold. Behovet for relevante standarder er derfor prekært. Standardiseringskomiteen TC 105 i IEC har derfor kommet med et forslag til en ny standard. TC 105 begrunner behovet i sitt forslag til en ny standard: 

 «De relevante industriorganisasjonene, som IMO og klasseselskaper, har utviklet regler og retningslinjer knyttet til skip som bruker brenselcelle-systemer. Disse reglene og retningslinjene dekker imidlertid  ikke  detaljene for brenselcelle-systemer og henviser til de eksisterende standardene IEC 62282-2-100 (Brenselcelle-moduler – Sikkerhet) og IEC 62282-3-100 (Stasjonære brenselcelle-systemer – Sikkerhet), som ikke tar hensyn til de unike miljø- og driftsforholdene, samt farer og sikkerhetskrav for skip. Spesielt sier IEC62282-3-100 tydelig at den ikke dekker brenselcelle-systemer for framdrift. I tillegg er terminologien knyttet til brenselceller i de nevnte IEC-standardene ikke helt identisk med den som brukes i maritime regler og retningslinjer. 

Formålet med den nye standarden

Standarden som foreslås vil etablere gode felles retningslinjer for å kunne ta i bruk brenselceller i maritim sektor. Formålet med den nye standarden beskrives slik av komiteen: 

«Hensikten med utviklingen av dette dokumentet er å avklare sikkerhetskrav, inkludert typeprøvingsmetoder, for brenselcelle-systemer for skip, slik at prosessene for skipsdesign og godkjenning kan gjennomføres på en mer effektiv måte. Dette vil følgelig bidra til å stimulere markedet og redusere utslipp av klimagasser for å oppnå fastsatte mål.» 

Norsk deltakelse 

NEKs standardiseringskomite NK 105 speiler arbeidet som gjøres i IEC. I denne komiteen vil man vurdere og komme med forslag til endringer på det internasjonale arbeidet. Dersom man er medlem i NK 105 kan man også delta i arbeidet i den internasjonale arbeidsgruppen. Ved deltakelse i den norske komiteen eller den internasjonale arbeidsgruppen får man anledning til å påvirke hvordan kravene utformes.  Som en av verdens største sjøfartsnasjoner er det viktig å ha en stemme inn i dette arbeidet. Gode forslag og gjennomtenkte argumenter vinner frem. 

Forslag ute på høring

Forslaget til den nye standarden er nå på høring hos nasjonalkomiteene som en New Proposal (NP) med frist 11. november 2023 for å komme med kommentarer. Det forventes at arbeidet med den nye standarden vil starte i Q1 2024. 

 Ta kontakt med Kristoffer Gjertsen i NEK dersom du er interessert i å påvirke kravene i den nye standarden! 

NK 105 – Brenselceller – Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) 

Les mer om komitearbeid!

Relaterte artikler

Se alle nyheter

NEK 703 gir krav for å ivareta miljøet ved drift av datasentre

Dato
16.05.2024

Ny NEK 700 - Informasjonsteknologi lanseres

Dato
16.05.2024

Besøk NEK på Eliaden 28-30 mai!

Dato
16.05.2024