NEK Årsrapport 2023

Elektrotekniske standarder skaper muligheter

Medlemskap1077
Int. medlemskap562
Aktive komiteer77
Vekst i eksperter7,75 %

Ord fra styreleder

To sterke drivere har preget året som er gått: Det grønne skiftet og digitalisering. Begge står høyt på den politiske dagsorden og er tillagt betydelig oppmerksomhet i de fleste styrerom.

NEKs rolle er å bidra til effektivitet i gjennomføringen av ønsket utvikling og politikk. Det krever en våken organisasjon som evner å identifisere prosesser hvor NEKs håndverk er viktig. Virksomhetens viktigste virkemiddel er den betydelige porteføljen av standarder. NEK må motivere til bruk av porteføljen som allerede er på plass, samt å stimulere til at det utvikles standarder som mangler.

Norge har tunge forpliktelser til å bidra til reduksjon av klimagasser. I offentlige utredningene og stortingsmeldingene identifiseres ofte elektrifisering som løsningen for å få dette til i praksis. Når ønsket politikk er stadfestet, bør standardiseringsorganisasjonene tydeliggjøre sitt bidrag. Dette er å informere om løsninger som allerede ligger i standardene, samt forvalte ulike arena for å finne frem til egnede løsninger der disse ikke eksisterer.

Felles for de fleste aktørene i elektroteknisk sektor er at de ikke er en del av problemet, men en del av løsningen. Sektoren har lang tradisjon med å bruke standarder som viktig innsatsfaktor i sin problemløsning. Forutsetningene for at nettopp denne sektoren kan vise vei å tufte verdiskapingen på bruk av standarder bør dermed være til stede. Bruk av standarder innebærer samtidig at gode løsninger gjenbrukes, raffineres ytterligere ved behov og bidrar til forutsigbarhet for alle parter. Standardene danner også grunnlag for sertifisering, en ordning som sikrer at løsningene standardene beskriver er benyttet på en korrekt måte.

De fleste sektorer arbeider med digital transformasjon. Dette er ikke prosesser som skjer isolert i en virksomhet, men i sektorer som helhet, og deres samhandling med tilstøtende aktører. Hver enkelt virksomhet skaper sin bit i puslespillet, men hvor denne biten må passer inn i helheten. Det krever at man standardiserer måten digitalisering skjer på. I eksisterende portefølje av standarder er det en rekke løsninger for å få til nettopp det.

Det er komitenettverket som sørger for at porteføljen til enhver tid er relevant. Den brede representasjon som er i NEKs nettverk, bidrar til å opprettholde relevansen. Dersom det mangler nødvendige elementer, er forutsetningene allerede på plass til å skape disse.

NEK er ikke bare et knutepunkt for faglig samhandling, det er også et knutepunkt for nettverksbygging. Næringslivet, akademia og forvaltningen kan møtes til sunne og gode diskusjoner for å utvikle løsninger som er til beste for samfunnet som helhet. Virksomheter som til daglig konkurrer i et felles marked, kan på NEKs arena bidra til å sette krav som skaper rettferdig konkurranse. Samtidig kan myndighetene bruke NEKs arena til å identifisere krav som ivaretar helse, miljø og sikkerhet.

Styret er tilfreds med at NEK har lagt bak seg nok et solid år, hvor NEK som organisasjon er styrket, nettverket har vokst ytterlig og hvor den sterke økonomiske handlekraften er oppretthold.

En arena for faglig samhandling

Vår viktigste oppskrift for å skape gode rammer om det faglige arbeidet, er komiteene. Disse arbeider i en velprøvd struktur og er regelstyrte i sitt systematiske arbeid. De fleste komiteene arbeider opp mot en tilsvarende veletablert internasjonal struktur og påvirke dette arbeidet.

Samtidig er det opprettet andre måter å samhandle på gjennom NEKs forum. Disse skiller seg fra komiteene ved at de i større grad arbeider med å bygge bro mellom samfunnsaktuelle problemstillinger og løsningene som er tilgjengelig i den eksisterende standardporteføljen.

Veldig ofte finnes løsninger på sammensatte samfunnsutfordringer ved å kombinere ulike standarder. I samspillet mellom komiteene og brukermiljøene, som kan møtes i forum, vil man kunne finne frem til disse kombinasjonene. Samtidig er forumene viktig for å gi innspill til komiteene ift. hvilke behov det brede lag av brukere har til komiteenes arbeid og prioriteringer.

Begrunnelse for å være med

NEK gjennomførte nylig spørreundersøkelse blant komitemedlemmene. Nok en gang svarer de at viktigste begrunnelsene for å delta i komiteene er utvikling av egen kompetanse, nettverket det gir og mulighetene til å påvirke standardene – i prioritert rekkefølge. Det er tredje gang vi måler det samme, nemlig at deltakelse i standardiseringsarbeid er viktig i den enkeltes faglige og operative utvikling.

Det er videre gledelig å observere at de fleste som kommer inn i nettverket blir. Få ser ut til å gi slipp på plassen de har fått i komiteen, med mindre arbeidssituasjonen endrer seg så mye at deltakelse ikke lenger er naturlig.

 Fortsatt vekst

I NEKs årsrapport for 2014 kan man lese at man hadde 464 fageksperter som fylte til sammen 724 komiteengasjement. Utfordringen den gangen var at mange av medlemmene hadde relativ høy alder, noe som ville skapt store utfordringer innen få år om man ikke tok grep. I de 10 årene som er gått, har man ikke bare grei å erstatte de som gikk ut, men har hatt en sammenhengende vekst. I dag deltar 950 eksperter, som til sammen fyller 1.077 komite-engasjement. I tillegg til disse kommer rundt 250 engasjement i NEKs forum.

De som går av pensjon, tar med seg verdifulle erfaringer. Derfor er det viktig at det skjer en kontinuerlig fornyelse i komiteene, for å sikre at disse er i stand til å opprettholde det høye faglige nivået. Å få inn nye krefter i komiteene, har vært en vedvarende prioritert både for NEKs styrende organer og for administrasjonen.

Veksten i nettverket har fortsatt inn i 2024 og det er håp om at man opprettholder denne positive utviklingen fremover.

Et grønt skifte

Få, om noen energibærere, kan skilte med samme grønne profil som elektrisitet. I Norge er dette virkelig tilfelle, fordi vi produserer det aller meste ved fornybar vannkraft, supplerte med noe tilskudd fra vind og sol. Stadig flere sektorer melder overgang fra fossil til elektrisk drivlinje.

NEK og dets komiteer er viktige aktør som tilrettelegger for den ytterligere elektrifiseringen i det norske samfunnet. Med standarder som viktigste verktøy, bidrar disse til at det kompliserte puslespillet danner en helhet. Bruk av standarder bidrar til effektivitet og forutsigbarhet for alle som deltar i slike prosesser.

Innledning

Generelt

Styret er fornøyd med at man kan se tilbake på nok et godt år for NEK. Samtidig har organisasjonen lagt ned mye arbeid i å være forberedt på og forholde seg til nye utfordringer. En sak som vekket spesiell bekymring i standardiseringsmiljøet, var rettsprosessen det redegjøres om i punkt 1.2.

Mulig utfordring med NEKs forretningsmodell

Styret drøftet ved flere anledninger en pågående rettsprosess i EU-domstolen. Saken handlet om innsyn i såkalte harmoniserte standarder. Rettsprosessen, som har benevnelsen «C-588/21 Public.Resource.Org et al. v European Commission», dreier seg om hvorvidt EU-kommisjonen har plikt til å gi gratis innsyn i nærmere spesifiserte standarder. Argumentet fra saksøkers side er at harmoniserte standarder, de-facto, er en del av den offentlige reguleringen. Dermed mener saksøker det rimelig at de som er undelagt reguleringen, bør kunne gjøre seg kjent med de samlede rettsreglene. I utgangspunktet gjaldt søksmålet fire harmoniserte standarder, men saken ble antatt å være av prinsipiell betydning.

Saken skapte mye bekymring hos de europeiske standardiseringsorganisasjonene. Mange av dem er helt avhengig av inntekter fra salg av standarder. Frykten har gått på om ovennevnte innsyn kunne innebære et vesentlig fall i inntektene. For NEKs del utgjør salg av standarder rundt 60% av inntektene.

Dommen i ovennevnte sak falt i begynnelsen av mars 2024. Dommen som ble avsagt var i EU-kommisjonens disfavør. Det betyr at kommisjonen har plikt til å gi innsyn i fire spesifikke standarder. Det arbeides fortsatt med å tolke hvordan dommen skal forstås, blant annet om gratis innsyn også må gis i andre harmoniserte standarder. CEN og CENELEC har hatt en tett dialog med EU-kommisjonen for å bidra til å gjennomføre endringene dommen krever.

Det synes klart at dommen ikke innebærer at standardene kan brukes uten restriksjoner. De europeiske standardiseringsorganisasjonene har fortsatt opphavsrett til disse. Det arbeides for tiden med konkrete løsninger for å imøtekomme dommen, i et samarbeid mellom kommisjonen og de europeiske standardiseringsorganisasjonene.

Arbeid med ny organisasjon

Virksomheten nådde en milepæl i 2023 ved å nå 20 ansatte. De fleste av virksomhetens ansatte har så langt arbeidet med oppbygging og drift av komiteene. Dette har, som resten av redegjørelsen vil vise, skapt gode resultater. Samtidig erkjennes nødvendigheten av å skalere opp på den faglige støtten til brukerne av standarder. Disse er det til gjengjeld svært mange av og trolig er det enda flere som burde kjenne til fordelene ved å bruke standarder i sin problemløsning.

I 2023 arbeidet virksomheten med en ny organisasjon. Målet med ny organisering var blant annet å dekke overnevnte behov – å oppskalere støtten til brukermiljøene. Det innebærer at man i tillegg til å videreføre det gode arbeidet innen standardutvikling også styrker støtten til brukerne. Styret er tilfreds med at man sammen med de ansatte har utviklet en ny organisasjon, som både styrker virksomhetens ledelse og kapasitet til å nå de fastsatte mål. Den nye organisasjonen trådte i kraft ved inngangen til 2024, hvor ny ledelse var aktiv i planleggingen siden 1. september 2023.

Det grønne skiftet

Globalt, regional og nasjonalt står «det grønne skiftet» høyt på den politiske dagsorden. For å skape realisme i politikken må man finne frem til løsninger som anerkjennes og som kan gjenbrukes. Da er man inne på standardiseringens kjerne: Det er forslag til løsninger på kompliserte problem, smidd i et internasjonalt faglig fellesskap og som kan gjenbrukes.

NEKs virksomhet er sentral i «det grønne skiftet». Bruk av standardporteføljen er avgjørende for å lykkes med elektrifiseringen som brer om seg på stadig flere områder. Elektrisitet som energibærer viser sin fortreffelighet på stadig flere områder. Den er lett å transportere, omforme, distribuere og kan brukes innen alle sektorer. Bruksområdene er mange og utvides stadig. Styret observerer at elektrisk energi trekkes frem som mulig erstatning for flere av de tradisjonelle fossile energi-baserte drivlinjene.

NEKs rolle som forvalter av standarder innen ekom føyer seg tilsvarende inn som et viktige instrument i den digitale transformasjonen. Standardene bidrar ikke bare til en modernisering av berørte sektorer, men er en forutsetning for effektiv digital samhandling. Det er avgjørende for at systemer, som hver for seg bidrar til skiftet, sameksisterer på en effektiv måte. Standardene tilfører struktur, modeller, protokoller og hvordan infrastrukturen skal anordnes.

Generelt om rapporteringsåret

NEK som arenabygger

Arbeid under spenning

Generelt

Stadig flere strømmer til NEKs komiteer og forum. Gjennom de siste 10 årene har det vært en jevn netto vekst på 5-10% i året. Dette er en meget høy vekst sett i forhold til øvrige medlemmer av IEC og CENELEC. Vekst i nettverket er trolig den beste indikatoren på at arbeidet i NEKs komiteer oppleves relevant for næringslivet og forvaltningen. Styret legger til grunn at nettverket bidrar til å sette aktuelle problemstillinger på dagorden og at arbeidet som legges ned resulterer i gode løsninger.

Komiteene

Styret er tilfreds med at det var en netto økning på 62 komitemedlemskap i rapporteringsåret. Veksten er noe lavere enn i 2022, hvor tilsvarende tall var en økning på 100 komitemedlemskap. Tilsvarende tall for 2021 var 69, 71 i 2020 og 105 i 2019. Veksten har ikke bare erstattet komitemedlemmer som har avsluttet medlemskap, men har økt den totale mengden betydelig. Ved utløpet av 2023 var det 903 fysiske personer representert i 1.077 komitemedlemskap.

Styret mener at NEK har lykkes i arbeidet med å gjøre komitedeltakelse relevant for stadig flere aktører innen næringsliv og forvaltning. Virksomheten har lykkes i å identifisere behov i ulike sektorer, klargjøre sin egen rolle og handlingsrom, samle relevante parter og i å oppnå resultater. Dette styrker aktørenes tillit til virksomheten og tjener som gode eksempler for andre sektorer som har utfordringer. Styret noterer seg de mange positive meldingene fra administrasjonen om at flere finner veien til NEK og at disse synes å ha tillitt til virksomhetens gjennomføringsevne.

Komitemedlemmene bekrefter, nok en gang, at deres viktigste begrunnelse for deltakelse er egen kompetanseutvikling, tilgang på nettverk og behovet for å påvirke egne rammebetingelser. Standardene har fått økende betydning i samfunnet, både gjennom myndighetenes praksis med henvisning til standardene, som løsningsforslag og som del av kontraktsretten. Standardene er det alle kan enes om som et felles underlag for samhandling.

De norske komitemedlemmenes deltakelse i internasjonale arbeidsgrupper økte kraftig i 2023. Ved inngangen til 2023 var det henholdsvis 441 deltakere i IECs arbeidsgrupper og 78 i CENELEC, ved utgangen av 2023 var dette økt til 479 i IECs arbeidsgrupper og 83 i CENELECs arbeidsgrupper. Dette tilsvarer en samlet vekst på over 8% i rapporteringsåret.

NEKs komiteer har gjennom de siste årene hatt god tilvekst i komiteene, samtidig som mange har sluttet etter å ha blitt pensjonister. Det viser seg at få avslutter sitt medlemskap i en komite, med mindre det er gode grunner til det.

 Forumene


NEKs arbeid med forumene har blitt videreført i rapporteringsåret. Landstrømsforum som har vært aktivt sine 2017 har fortsatt sine aktiviteter gjennom 2023. Dette forumet støttes økonomisk av Enova og bidrar til samordning innen forumets virkeområde.

Det har også blitt arbeidet med Eltransportforum i 2023, blant annet med å få på plass en forumsleder som kan være en frontfigur for forumets arbeid. NEK fikk til en avtale med NAF som aksepterte at Jan Tore Gjøby påtok seg denne rollen. Forumet er videre styrket med sekretariatstjenester og innleie av konsulentbistand. Styret er tilfreds med denne utviklingen og ser betydningen av forumets koordinerende rolle i den videre elektrifiseringen av transportsektoren.

Styret har notert seg at administrasjonen har gjort forberedende arbeider med Havvindforum i rapporteringsåret. Det er gjennomført dialoger med komiteer som man mener har relevante standarder innen dette viktige området. Det bidrar til å identifisere standarder som er relevante ved den kommende utbyggingen av havvind på norsk sokkel. Styret noterer seg at administrasjonen gjennomførte relansering av forumet i Q1-2024, og vil over tid også vurdere åpning for eksterne deltakere. I skrivende stund er det ikke pekt ut noen forumsleder, men en fra NEKs sekretariat fungerer i rollen.

 Sikre norsk innflytelse og konkurransekraft

Standardene er viktige for norsk næringsliv. De hjelper industrien å tilpasse produktene etter myndighetenes krav til helse, miljø og sikkerhet – samt funksjonelle krav til utstyret. Standardene er dermed viktig for å møte de samlede kravene produsentene møter i det internasjonale markedet. Der det ikke foreligger offentlige reguleringer, vil ofte standardene være en viktig forutsetning for at den som bestiller produkter, systemer eller tjenester skal føle tilstrekkelig trygghet ved anskaffelsen. Standarder er et avgjørende element for at markedene skal fungere slik vi i dag kjenner internasjonal handel.

En stor norsk virksomhet opplevde virkningen av markedskontroll. Etter hva styret erfarer var deler av utfordringen knyttet til oppfyllelse av relevante internasjonale standarder og dokumentasjon om likeverdig sikkerhet. Dette utløste salgsforbud i vårt naboland Sverige.
Det er viktig å spre kunnskap om standardenes sterke stilling innen regional og global handel. Manglende samsvar med standardene og i mange tilfeller mangel på sertifikater som dokumenterer dette, kan by på utfordringer.

Erfaringene fra denne prosessen viser hvor viktig det er at NEK tar sin del av ansvaret for å informere markedsaktørene om betdningen av å bruke relevante standarder. Med det menes at berørte virksomheter gjøres oppmerksom på hvordan disse er avgjørende i et velfungerende marked og at porteføljen av standarder presenteres som strategiske verktøy for å oppnå bærekraftig vekst i næringslivet. FNs bærekraftsmål står på dagsorden i de tekniske komiteene og inkorporeres i standardene. Dermed vil etterlevelse av standarder også innebære at slike overordnede hensyn ivaretas.

NEK mottok på slutten av 2023 en klage på angivelig feilaktig innmelding og bruk av en såkalt «Special National Condition» (SNC) i NEK 400:2022. Klager fikk ikke medhold, verken i første klagebehandling eller i senere anke. Saken var likevel interessant og gav nyttig læring. Første klagebehandling ble håndtert av administrasjonen, mens styret behandlet anken.

Styret påpeker at det ikke er intuitivt for alle å se betydningen av å bruke relevante standarder. Derfor er det viktig at NEK legger vekt på informasjonsarbeid mot relevante miljøer for å fremme standardenes stilling i samfunnet. Gjennom systematisk utvikling av nettverk mot næringsliv og forvaltning er målet at denne innsikten skal nå flere.

Styret påpeker betydningen av at norsk næringsliv benytter mulighetene til å utøve innflytelse på egne rammebetingelser. Dette er trolig enda viktigere for aktører i et land som ikke er medlem i handelsblokken hvor våre viktigste handelspartnere inngår. Norsk næringsliv og forvaltning sikres imidlertid fullverdig innflytelse i standardiseringen, uavhengig av de regionale handelsblokkene.

NEK som partner

Standarder har mange nyttige funksjoner, og en av disse er å beskrive løsninger på gitte problemstillinger. I noen tilfeller trenger man et knippe av standarder og det kan være en krevende øvelse å finne frem til hvilke standarder som er relevante.

Myndighetene vil gjerne identifisere standarder de kan vise til i regelverket, som foretrukket metode. Bestillere av varer, systemer og tjenester vil gjerne forenkle og sikre kvalitet rundt anskaffelse. Leverandører ønsker forutsigbarhet, slik at leveransene deres kan bygges på samme lest.

Gjennom partnerskap med ulike miljøer, kan NEK bidra til at den innholdsrike porteføljen av standarder gjøres mer tilgjengelig. Styret er opptatt av at NEK skal identifisere og forstå behovene, samt være leveringsdyktig i forhold til disse. Det krever dialog og partnerskap.

Styret noterer seg at administrasjonen løpende utvikler prosjekter som skal bidra til å synliggjøre verdien av å samarbeide med NEK. Prosjektene må ha tydelige mål og tilstrekkelige med ressurser.

Styret er tilfreds med at kapasiteten, til å arbeide mot nye miljøer, økte ytterligere i 2023. Som et ledd i oppbyggingen, foretok administrasjonen ansettelse av utredningskompetanse. Styret mener dette kan bidra til å styrke samarbeidet med næringsliv og forvaltning, ved at NEK kan være med på å sette dagsorden. Utredningskompetanse anses spesielt relevant ved samarbeid ovenfor forvaltningen, men vil også komme til nytte ift. partnere i næringslivet.

Riktig standard – til enhver tid

Forside diverse standarder

NEK er fortsatt i en digital transformasjon. Denne deles inn i utviklingstrinn, hvor hvert trinn inneholder en rekke endringer i måten virksomheten opererer. NEKs egen digitale transformasjon er avgjørende for at virksomheten kan bistå relevante sektorer i deres prosess. Forståelse av hva en digital transformasjon er og hvor gjennomgripende en slik prosess må være, er avgjørende for å kunne være en partner for andre i slike sammenhenger. I tillegg til at det gir økt forståelse, vil NEKs egen transformasjon være viktig for å bygge tillit om at virksomheten har noe å tilføre.

Styret er opptatt av at NEK skal ligge i front i den digitale utviklingen. NEK skal være blant de første som tar i bruk nye effektive digitale løsninger, både de som tilbys gjennom IEC og CENELEC – samt i markedet generelt.

Styret er vært opptatt av hvordan konseptet «smart standard» vil påvirke utvikling og bruk av standarder i fremtiden. Derfor har både medlemmer av styret og administrasjonen bidratt aktivt i IECs arbeid innen dette konseptet. Konseptet innebærer drastiske endringer i måten man utvikler standarder på, og den senere bruken av standardene.

Ved å være aktiv i utviklingsarbeid og å være blant de som er tidligst ute med bruk av slike standarder, vil NEK kunne tilføre viktig informasjon til industriens digitale transformasjon.

Kontrollert vekst

NEK er fortsatt en liten organisasjon, men grenser til å bli en mellomstor virksomhet med 19 ansatte ved utløpet av rapporteringsåret. Ved utløpet av året var det en vakant stilling.

Styret har notert seg medlemsbedriftens ønske om ytterlig utvidelse av NEKs virksomhet. I begynnelsen av 2023 fastsatte styre økonomisk langtidsplan for virksomheten som strekker seg frem til 2028. I planen materialiseres Representantskapets føring om vekst, hvor det legges opp til en gradvis oppbygging av virksomheten. Styret har vært opptatt av at opptrappingen skal ha langsiktig økonomisk bærekraft, selv om man i noen år vil kunne oppleve negativt driftsresultat.

NEK markerer seg

Generelt

Styret er tilfreds med at virksomheten har fått til vesentlig oppskalering av kommunikasjonen mot samfunnet de senere årene. Det har vært en spesielt sterk utvikling siden 2020, hvor virksomheten har prioritert å nå flere relevante miljøer. Kombinasjonen av seminarer, fagartikler, nyhetsbrev samt aktivt bruk av utvalgte sosiale medier har gitt resultater.

Nyhetsbrev

Ved utløpet av 2023 var det rundt 6.700 abonnenter på NEKs nyhetsbrev, opp fra 5.500 abonnenter ved utløpet av 2022. Nyhetsbrevene har blitt en stadig viktigere kommunikasjonskanal ut til virksomhetens målgrupper. Styret noterer seg at åpningsraten for nyhetsbrevene ligger mellom 35-40%, noe som er meget gode tall. Klikkraten, dvs. der mottaker klikker seg videre inn på utfyllende artikkel, ligger på i underkant av 10%. I en travel hverdag gir nyhetsbrevet leserne mulighetene til å få med seg overskrifter og en del ingresstekst. De som ønsker dypere innsikt vil kunne klikke seg videre.

 LinkedIn

Ved utgangen av 2023 passerte NEK 6.000 følgere på LinkedIn, som er en viktig kanal for profesjonelle virksomheter. Både nyhetsbrev og poster på LinkedIn har som formål å skape oppmerksomhet om virksomheten og arbeidet komiteene gjør.

 Konferanser, seminarer og webinarer

Styret er tilfreds med at administrasjonen gjennomførte hele 26 arrangement i 2023, med rundt 10.400 påmeldte. Dette var noe lavere enn i 2022, hvor tilsvarende tall var 12.000, men 2022 var lanseringsår for populære standarder som NEK 399, NEK 400 og NEK EN 50110.

Om styrets arbeid

Generelt

Styret videreførte ordningen med syv digitale og to fysiske møter. De digitale styremøtene avgrenses til to timer, mens de fysiske møtene kan ha varighet inntil en hel arbeidsdag. I planene for 2024 planlegges flere noe lengre styremøter, mens antallet reduseres noe. Dette er et resultat av enkontinuerlig forbedringsprosess.

Det ble gjennomført to møter i Representantskapet, hvorav også årsmøte ble avhold i tilknytning til møtet i mai.
Noen viktige saker i 2023, i tillegg til økonomi og løpende oppgaver som blant annet oppstart av standardiseringsprosjekter og godkjennelse av standarder, har vært:

 • Arbeid med strategisk plan for perioden 2024-2025, samt veikart
 • IEC Smart standard consept
 • Behandling og fastsettelse av langsiktig økonomisk plan 2023-2028
 • Eierskap og forvaltning av produksjonssystemet Sarepta
 • Organisasjonsendringer i NEK
 • Budsjetter for 2024
 • Vedtekter og styreinstruks
 • Introduksjonsplan for nye styremedlemmer

Styret opplever å ha et godt samarbeid med administrasjonen. Styret er tilfreds med administrasjonens saksforberedelser og saksdokumenter, noe som gjør styrets saksbehandling effektiv.

Styrets sammensetning

Styret bestod i rapporteringsåret av:

 • Tore Tomter Styreleder Norsk Industri
 • Jon Eirik Holst Nestleder DSB
 • Ove Guttormsen Styremedlem NELFO
 • Kristin Reitan Styremedlem Fornybar Norge
 • Tor Bringsverd Styremedlem Nkom
 • Ingar Steinsvik Styremedlem Statnett
 • Berit B. Rasmussen Styremedlem NVE
 • Arild Røed Styremedlem Ansattes representant

Arve Ryen (Norsk Industri) 1. varamedlem, Morten W. Hansen (Statens vegvesen) var 2. varamedlem og Stig Fretheim (REN) var 3. vara. Varamedlemmer møter normalt i styremøtene og har møte- og talerett. NEKs styre hadde ved utgangen av året åtte faste medlemmer, seks menn og to kvinner.

Adm. direktør Leif T. Aanensen har hatt møteplikt og talerett, uten stemmerett.

Forsikringer

Virksomheten har tegnet styreansvarsforsikring, som også omfatter daglig leder.

Administrasjonen

Arbeidsmiljø

I 2023 var det totale sykefraværet på 3,25%. Dette har gjennomgående ligget lavt i NEK. Tabellen under viser utviklingen i sykefravær seneste år:

Årstall  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023 
Syke
fravær
2,5% 4,2% 1,1% 4,2% 0,6% 0,3% 1,9% 3,0% 3,25

Styret erfarer at NEKs ansatte har et godt arbeidsmiljø og man er ikke kjent med arbeidsrelatert fravær i 2023. Egenmeldingene lå på kun 0,46%, mens resten av fraværet i stor grad var en langtidssykemeldt. Fraværet var ikke arbeidsrelatert.

Styret er godt fornøyd med det relativt lave sykefraværet, da dette er en indikator på at NEKs medarbeidere har en jobb de trives i og gjør sitt ytterste for å stille på jobb.

Likestilling

NEK hadde pr. 31.12.2023 19 fast ansatte medarbeidere, 5 kvinner og 14 menn. I tillegg er to konsulenter innleid i funksjoner som ligger tett på type oppgaver som faste ansatte jobber med. NEK leier også inn flere konsulenter på oppdrag.

Selskapets ledelse foretar en løpende vurdering av behovet for likestillingstiltak. Ledelsen har arbeidet med å balansere kjønnsbalansen blant de ansatte.

Forsknings- og utviklingsaktiviteter

NEK har for tiden ingen pågående eksterne forsknings- eller utviklingsaktiviteter.

Ytre miljø

NEK driver ingen virksomhet som har direkte negativ påvirkning på det ytre miljø, og har ingen andre utslipp enn det som følger av vanlig kontorvirksomhet.

NEK bidrar derimot til miljøvern gjennom deltagelse i utvikling av relevante internasjonale standarder. Virksomheten er bevisst at reisevirksomheten, både for egne ansatte og komitemedlemmer gir et karbonavtrykk. Et ledd i å redusere dette er bruk av digitale møter.

Personale

NEKs personale bestod av følgende fast ansatte personer ved utgangen av 2023:

 • Leif T. Aanensen, Adm direktør, administrasjon og eksterne relasjoner
 • Martin Samseth, Elektriske forsynings- og lavspenningsanlegg
 • Arild Røed, Maritim sektor
 • Jan Sølve Stømer, Maritim sektor
 • Kenneth Narvestad, Utstyr i eksplosjonsfarlige områder
 • Gunnar Gjesdal, El og ekom innen samferdsel
 • Eirik Sollie, Elektromedisinsk utstyr, IEC EE, EMC og YP-programmet
 • Sigmund Eng Ekom, IOT og velferdsteknologi
 • Trond Salater, Industriell elektro og automatisering, elektrisk utstyr
 • Lars Ihler, Energiforsyning – digitalisering
 • Lars Jakob Paulsen, Energiforsyning – høyspenning
 • Arild Kjærnli Salg, markedsføring og informasjon
 • Iselin Dahl, Informasjon, konferanse og videoproduksjon
 • Kristin Fagerli, Fornybar energi
 • Kristoffer Gjertsen, Forsvar og beredskap
 • Sidsel Holand, Økonomi og regnskap
 • Tor Kristian Sørensen, Analyse og utredning
 • Marianne Krosby, IT-ledelse
 • Paola Castro IT-drift, kataloger og databaser

Det ble foretatt tre nyrekrutteringer i 2023, henholdsvis ansettelse av ny kapasitet innen utredning og analyse, en ny medarbeider med spesielt ansvar for organisering av konferansevirksomheten og en medarbeider innenfor lavspenningsanlegg. Disse stilingene er et ledd i oppbygging av kapasiteten i NEK, et arbeid som vil videreføres i 2024.

I tillegg til ovennevnte har NEK leid inn ekstra kapasitet til drift av enkelte komitéer og prosjekter.

Samarbeid

Forholdet til myndighetene

NEK har også i 2023 hatt tett kontakt med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Statens vegvesen (SVV) og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Det har skjedd både ved disse myndighetenes deltakelse i NEKs styrende organer, deltagelse i komiteer og også med direkte kontakt ved konkrete behov.

NEK har videreført sitt gode samarbeid med Statens vegvesen hvor disse har opprettholdt henvisning til standard i sitt regelverk. I rapporteringsåret er omfanget utvidet ved at SVV også har tillatt at NEKs komite overtok forvaltning av veiledere.

NEK har også hatt regelmessig kontakt med Havindustritilsynet, primært gjennom deres deltakelse i relevant normkomite.

NEK fikk i 2023 et offentlig tilskudd på 4,97 MNOK fra DSB som er underlagt Justis- og politidepartementet. I løpet av rapporteringsåret ble det avklart at denne tildelingen var ment å dekke NEKs arbeid for DSB og hvor utdyping av oppgaver klargjøres i DSBs tildelingsbrev til NEK. Styret forventer at størrelsen på det offentlige tilskuddet fortsetter å følge lønnsutviklingen.

Standardisering innen det elektrotekniske området dreier seg om å tilrettelegge for markedsadgang gjennom å fjerne tekniske handelshindre. I tillegg bidrar de til at industrien har en egnet metode for å oppfylle myndighetenes krav til helse, miljø og sikkerhet i produkter og systemer.

NEK er høringsinstans i saker som gjelder tekniske handelshindringer (TBT) innenfor standardiserings- og sertifiseringsområdet. Gjennom NEKs deltakelse i CENELEC Technical Board (BT) har vi også direkte kontakt med EFTA-sekretariatet og EU-kommisjonen. Standarder er blitt et viktig henvisningsgrunnlag etter hvert som offentlige forskrifter i elektroteknisk sektor i EØS-landene, herunder Norge, er gjort mer overordnede og generelle. Denne prosessen og praksisen fortsetter.

Forholdet til andre

Forholdet til de øvrige norske standardiseringsorganisasjonene

NEK videreførte det gode samarbeidet med Standard Norge (SN) og Nasjonal kommunikasjons-myndighet (Nkom). Styret er tilfreds med utviklingen og vil bidra til at det gode samarbeidet videreføres i kommende år.

Standard Online AS

NEKs aksjeeierpost i Standard Online AS (SO) er formelt registrert under NEKs Fond. NEK eier 20% av aksjene i selskapet. Utviklingen i driftsinntektene, driftsresultat og royalties til NEK kommer frem av tabellen nedenfor (alle tall er i MNOK).

  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023 
Driftsinntekter  112,6 125,7 133,2 142,8 151,5 157,3 168,5 209,9 232,0
Driftsresultat  2,3 6,4 6,3 4,9 5,7 6,7 11,5 10,6 11,8
Resultat etter finans  0,9 5,2 5,6 4,1 5,0 7,8 11,6 10,4 13,2
Royalties til NEK  8,8 9,7 11,6 14,8 14,9 14,7 16,7 22,5 23,9

Standard online har levert stadig bedre resultater og høyere royalties til NEK, slik tabellen viser.
Styret i bestod frem til generalforsamlingen i 2023 av styreleder Jacob Mehus (SN), nestleder Leif T. Aanensen (NEK) og to eksterne styremedlemmer.

Nordisk samarbeid

Det gode nordiske samarbeidet ble videreført i 2023. I rapporteringsåret ble det avhold digitale møter. Møtene avdekket et fortsatt behov for koordinering mellom de nordiske landene.

Genève-alliansen (Genève Alliance)

Dette er en uformell, men viktig samling av europeiske standardiseringsorganisasjoner som særlig vektlegger det internasjonale og industrielt drevne elektrotekniske standardiseringsarbeidet. Medlemmene er de ni selvstendige elektrotekniske organisasjoner fra Tyskland, Sveits, Østerrike, Italia, Nederland, Belgia, Finland, Sverige og Norge, samt sympatisører med felles synspunkter og interesser fra sammensluttede nasjoner som Polen og Frankrike. Norge deltar aktivt i alliansens arbeid.

IEC og CENELEC

Generelt

Medlemskapet i IEC og CENELEC følges opp på flere måter, herunder også deltakelse i organisasjonenes styrende organer. Styret er tungt representert under IEC GM, mens administrasjonen i tråd med tidligere års praksis har representert NEK under CENELECs generalforsamling.

IEC GM

IECs GM i 2023 var planlagt i Kairo, Egypt. På grunn av hendelsene 7. oktober 2023 i Israel og påfølgende krigshandlinger i Gaza besluttet IECs styre på kort varsel at arrangementet skulle avlyses som fysisk arrangement og erstattes med etdigitalt arrangement.

IEC hadde allerede erfaring med digitale arrangement, som var erfart under pandemien. Slik sett gikk arrangementet fint, men det må beskrives som et stort tap at man ikke fikk anledning til å treffe nettverket fysisk etter pandemien hadde forhindret dette i de to foregående årene.

IEC GM i 2023 fulgte den samme strukturen som tidligere. Styreleder deltok blant annet i IEC board meeting, Presidents forum og relevante seminarer. Adm. direktør deltok blant annet i IEC members forum. Nestleder i styret deltok sammen med de to førstnevnte i General asembly.

Generalforsamlingen behandlet vedtektsbestemte saker regnskap, budsjett og valg til styrende organer.
Styreleder, nestleder og adm. direktør utgjør den norske delegasjonen til IEC GM.

Europeisk standardisering – CENELEC

Standardiseringsforordning av 11. september 2012, «1025/2012-forordningen» påvirker hvordan NEK kan drive sin virksomhet. Forordningen er nå inkorporert i norsk lov og må derfor legges til grunn. Det legges stor vekt på standardiseringens betydning når det gjelder å skape konkurransekraft for bedriftene gjennom å sikre fri flyt for produkter og tjenester. Forordningen anerkjenner de europeiske standardiseringsorganisasjonenes viktighet og betydning for at politiske mål skal oppnås.

CENELECs 64. generalforsamling ble avholdt i Serbia. NEK var representert ved adm. direktør og nestleder. Generalforsamlingen behandlet i hovedsak de vedtektsbestemte sakene som valg av styre samt godkjenning av regnskap for 2023 og budsjett for 2024.

 

Nærmere om økonomien

Nøkkeltallene

Regnskapstallene for 2023 viser en fortsatt positiv økonomisk utvikling. Veksten i inntektene gir en midlertidig styrking av balansen. Den planmessige oppbyggingen av kapasiteten vil imidlertid øke virksomhetens driftskostnader i kommende år. Administrasjonen har signalisert en bedre balanse mellom inntekter og utgifter innen 2-3 år.  Nøkkeltall (oppgitt i MNOK) for rapporteringsperioden ser slik ut:

Post Budsjett Resultat Avvik
Salgsinntekt 30.787 33.973 3.186
Andre driftsinntekter 11.184 10.902 -0.282
Sum driftsinntekter 41.971 44.875 2.904
Personalkostnader 27.825 25.448 -2.377
Andre driftskostnader 18.760 17.619 -1.141
Sum driftskostnader 46.585 43.067 -3.518
Driftsresultat -4.614 1.808 6.422
Finansresultat 1.500 4.814 3.314
Resultat i perioden -3.114 6.622 9.736

Driftsinntekter  

Salgsinntekter 

Salgstallene (oppgitt i MNOK) fordeler seg som følger på NEKs distributører: 

Aktør  Budsjett    Resultat    Avvik  
NHO elektro 2.250 2.570 0.320
Fornybar Norge 0.875 0.942 0.067
Royalty SO 23.350 23.870 0.520
Royalty IEC 1.412 1.891 0.479

Salg fra våre fire salgskanaler ender alle litt over sine budsjett, til sammen MNOK 1,4 over budsjett. 

Nærmere om publikasjoner

NEK lanserte flere populære produkter i løpet av 2023. Blant disse finner man «NEK 900 Elektriske jernbaneinstallasjoner», «NEK TR 750 Fiberoptisk tilgang for sluttbruker», «NEK Digital stasjon» «NEK 420B Klassifisering av eksplosjonsfarlige områder», «NEK EN 50110-1 Sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg» «NEK TS 583 Belastning av kabler i distribusjonsnett»

Landstrømsforum har i tillegg lansert veiledere for havbruksnæringen og fiskerinæringen. Begge publikasjonene er fritt tilgjengelige takket være samarbeidet mellom Landstrømsforum, NEK og Enova.

Administrasjonen har gjennom nyhetsbrev, lanseringsseminarer, artikler og sosiale media bidratt til å gjøre de nye eller reviderte publikasjonene kjent.

Nærmere om seminarer

Seminarinntekter ender 1,8 MNOK over budsjett. I samråd med styret ble budsjettet satt ned for å gi mulighet for flere gratis webinarer. Det ble avholdt 15 gratis webinarer og standardiseringskurs i løpet av 2023. NEK har i tillegg avholdt 10 godt besøkte seminarer, hvor man beholdt de samme billettprisene som tidligere år. Arrangementene har foregått fysisk og med streaming til de som har ønsket det. De mest besøkte konferansene var «NEK 405 erfaringskonferansen», «Elsikkerhetkonferansen» og «Høyspenningskonferansen».

Seminarene skaper økt oppmerksomhet om publikasjonene, og de bidrar også til rekruttering av flere nye medlemmer i komiteene. NEK har i løpet av året økt sin kommunikasjons-kapasiteten med ansettelse av en person, noe som bidro positive bidrag til seminar-virksomheten.

Andre driftsinntekter

Andre driftsinntekter ender 0,28 MNOK under budsjett. Det største avviket kommer fra Landstrømsforum, hvor det har vært mindre kapasitet til å utføre arbeid enn hva som var budsjettert.

Driftskostnader

Personalkostnader

Lønn og andre personalkostnader ender 2,4 MNOK under budsjett. Dette skyldes at vi ikke har ansatt så mange som planlagt. En fagsjef har sluttet, og en annen fagsjef er ute i mammapermisjon. Forsinkelsen i ansettelsesprosessen må ses i sammenheng med at vi har en endret organisasjonsform fra 2024. Styret noterer seg at administrasjonen har brukt en del tid på å få på plass de nye enhetene på en inkluderende og god måte. Dette har vært viktig før nye medarbeidere introduseres. Administrasjonen har ansatt 3 nye medarbeidere i 1.halvår. En i kommunikasjonsavdelingen, en i nyopprettet stilling med utredning og analyse og en ingeniør innen lavspenning.

 Andre driftskostnader

Også i 2023 har virksomheten brukt mindre enn budsjettert på de fleste kostnadsposter og ender her 1,4 MNOK under budsjett. De største avvikene er på innleide tjenester, reiser, trykking og på posten innovasjonsmidler.

Styret noterer seg at det har vært et stort overforbruk på seminarkostnader, men som må ses i sammenheng med tilsvarende positivt avvik på seminarinntekter.

Driftsresultat

Driftsresultatet for 2023 blir 1,8 MNOK som er 6,4 MNOK over budsjett.

Finans

Virksomheten har i 2023 en urealisert gevinst på verdipapirer med 4,8 MNOK. Tilsvarende for fjoråret var et urealisert tap på 1,5 MNOK.

Balanse

Endringen i balansen blir som følgende:

    2023 2022        Endring
Varer og inventar 0,9 0,9 0
Fordringer 2,7 2,1 0,6
Verdipapir 70,5 59,7 10,8
Bank 4,5 11,5 -7
Sum eiendeler  78,6  74,2  4,4 
 Egenkapital 72,1 65,5 6,6
Gjeld 6,5 8,7 -2,2
Sum egenkapital og gjeld  78,6  74,2  4,4 

NEK fastsatte 1448 publikasjoner hvorav 941 er fra IEC inkludert amd og tillegg, og 490 fra CENELEC inkludert amd og tillegg.

Totalt antall gyldige implementerte publikasjoner (inklusive tillegg) ved årsskiftet 2023/2024 var fra IEC 14.940, 7.938 fra CENELEC og 117 fra NEK.

Totalt utgjør dette 22.995 publikasjoner.

Følgende NEK-publikasjoner kom ut i 2023:

Dok.nr. Utgave Komite Norsk tittel
NEK 405-2-3:2023 NEK/NK219 Kompetanse for kontrollforetak og personell – Del 2-3: Teknisk tilstandsvurdering av elektriske anlegg i bolig ved avhending Krav til personell, eksaminering, sertifiseringsordning og metodikk
NEK 405:2023 NEK/NK219 Elkontroll, eltakst og elektrotermografi
NEK 420B:2023 NEK/NK31/204/216 Klassifisering av eksplosjonsfarlige områder
NEK 900:2023 NEK 900:2023 Elektriske jernbaneinstallasjoner
NEK TR 750:2023 NEK/NK86 Fiberoptisk tilgang for sluttbrukere – En veiledning i etablering av FTTx-nett
NEK TS 583:2023 NEK/NK20 Belastning av kabler i distribusjonsnettet
NEK VL 56:2023 NEK/NK56 Driftssikkerhet
NEK VL 80-3:2023 Landstrømsforum Landstrøm for havbruksnæringen
NEK VL 80-4:2023 Landstrømsforum Landstrøm for fiskerinæringen

Ved utgangen av 2023 speiler NEK 115 komiteer internasjonale komiteer, hvorav rundt 77 av disse er aktive i Norge. Disse var totalt bemannet med 903 eksperter med til sammen 1077 NK-engasjementer.

Økningen i antall komitemedlemmer fulgte trenden fra tidligere år med en netto vekst i komiteengasjement på 7,75% NEK har hatt en betydelig netto tilvekst til de tekniske komiteene de siste årene.

Dette viser at arbeidet prioriteres og er viktig for næringslivet og forvaltningen.

Vi har følgende komiterapporter:

Komiterapporter Forumsrapporter
NK 2 – Roterende maskineri Landstrømsforum
NK 3 – Dokumentasjon, symboler og klemmemerking Eltransportsforum
NK 4 – Vannturbiner Havvindforum
NK 8 – Elektriske overførings- og distribusjonssystemer
NK 9 – Elektriske jernbaneanlegg
NK 10 – Væsker og gasser for elektrotekniske anvendelser
NK 11 – Luftledninger
NK 13/38 – Elmålesystemer og måletransformatorer
NK 14 – Transformatorer
NK 17 – Høyspenningsbrytere og koblingsanlegg
NK 18A – Elektriske kabler for skip og flyttbare og faste offshoreinnretninger
NK 18 – Elektriske installasjoner om bord i skip og flyttbare og faste innretninger i petroleumsvirksomheten
NK 20 – Elektriske kabler
NK 21/120 – Sekundærbatterier og energilagringssystemer
NK 22 – Kraftelektronikk
NK 27 – Industriell elektrovarme
NK 29 – Elektroakustikk
NK 31 – Eksplosjonsfarlige områder
NK 34 – Lys, lamper og relatert utstyr 
NK 44 – Maskinsikkerhet, elektrotekniske aspekter 
NK 56 – Driftssikkerhet
NK 57 – Informasjonsforvaltning for elkraftsystemet
NK 61 – Elektriske bruksapparaters sikkerhet 
NK 62 – Elektrisk utstyr for medisinsk bruk
NK 64 – Bygningsinstallasjoner
NK 65 – Industriell prosessinstrumentering, kontroll og -automatisering
NK 69 – Elektriske kjøretøy for offentlig veg med ladeinfrastruktur
NK 73 – Kortslutningsstrømmer
NK 78 – Utstyr for arbeid under spenning
NK 79 – Alarmsystemer
NK 80 – Navigasjonsinstrumenter
NK 81 – Vern mot lynskader
NK 82 – Fotovoltaiske solenergisystemer
NK 86 – Fiberoptikk
NK 88 – Vindkraftverk
NK 99 – Høyspenningsanlegg
NK 100/209 – Kabelsystemer for lyd, bilde og multiedia signaler
NK 101 – Statisk elektrisitet ESD
NK 105 – Brenselceller
NK 108 – Elektroniske bruksapparaters sikkerhet
NK 121 – Lavspenning brytere, tavler, og skinnesystemer
NK 123 – Standardisering av nettforvaltningen i elkraftsystemet
NK 128 – Sikkerhet ved drift av og arbeid i elektriske anlegg
NK 210 – Elektromagnetisk Kompatibilitet (EMC)
NK 215 – Sammenkoblong av IT-utstyr
NK 219 – Kompetanse og inspeksjonsorgan
NK 300 – El- og ekom i samferdsel
NK 301 – Tilknytningspunkt for elnett og ekomnett
NK 302 – Tilknytning og grensesnitt for elanlegg og ekomnett over 24 kV
NK 350 – Ombygging av elektriske lavspenningsanlegg
NK 500 – Forsvar og beredskap
NK JTC1/SC 41 – Internet of Things
NK Cert – Produktsertifisering
NK BTTF – 116-2 – Alkolås for motorkjøretøyer