NEK EN 60204-1

Maskinsikkerhet - Del 1: Generelle krav

NEK EN 60204-1:2006 er utarbeidet av NEK NK 44 som en oversettelse av den europeiske normen EN 60204-1:2006 – Safety of machinery – Electrical equipment of machines – Part 1: General requirements.

 

Pris: ,-  eks. mva.

NEK EN 60204-1 omhandler bruk av elektrisk, elektronisk og programmerbar elektronisk utrustning for maskiner, som ikke er bærbare når de er i drift. Den gjelder også for en gruppe av maskiner som arbeider sammen på en koordinert måte.

 

Verdien for deg,

NEK EN 60204-1 er utarbeidet med sikte på å være henvisningsgrunnlag for nasjonale forskrifter utarbeidet av aktuelle myndigheter, DSB og DAT.

 

Standarden er harmonisert i henhold til Maskindirektivet 2006/42/EU og Lavspenningsdirektivet 2014/35/EU. Standarden forutsettes å tilfredstille de relevante grunnleggende sikkerhetskrav i begge disse direktivene. En oversikt over hvilke standarder som er harmonisert i henhold til  Maskindirektivet og Lavspenningsdirektivet finnes på EU-Kommisjonens hjemmeside.

Harmoniserte standarder for Maskindirektivet finnes her.

Harmoniserte standarder for Lavspenningsdirektivet finnes her.