NEK 600:2021/NEK TS 600:2022

El og ekom i vegtrafikksystem

NEK 600 er en ny nasjonal standard for el- og ekom i vegtrafikksystem og trådte i kraft 1. januar 2021. Standarden viser hvordan de funksjonelle sikkerhetskravene i Statens vegvesens vegnormal, håndbok N601 Sikkerhetskrav for elektriske anlegg i- og langs offentlig veg bør løses.

NEK 600 El og ekom i vegtrafikksystem skal gjøre det lettere å koordinere ønsket kvalitet og elsikkerhet ved bestilling, prosjektering, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon, samt drift og vedlikehold av el-anlegg i vegsektoren.

NEK TS 600 erstatter Statens vegvesens håndbok V630 Elektroveileder, foreløpig utgave – Nødstrømsforsyning i vegtunneler. NEK TS 600 er en teknisk spesifikasjon som kan brukes i tillegg til NEK 600. Denne spesifikasjonen gir forslag til preaksepterte metoder for å oppnå enkelte funksjonskrav samt veiledning til kravene i NEK 600:2021 El og ekom i vegtrafikksystem.

Kjøp NEK 600:2021
Pris
kr 3471,- eks. mva.
Nett utgave. Prisen er for et årlig abonnement.
Pris
kr 476,- eks. mva.
Kjøp NEK TS 600:2022 - Teknisk spesifikasjon og veileder for NEK 600:2021
Pris
kr 535,- eks. mva.

Om produktene

NEK 600:2021

Erklæring om samsvar med denne standarden innebærer at prosjekterende og/eller utførende bekrefter at anlegget er prosjektert hhv. utført i samsvar med den normative teksten i NEK 600:2021. og være en del av en privatrettslig avtale mellom leverandør og kunde.

NEK 600 er det sentrale henvisningsgrunnlag i vegnormal N601 Sikkerhetskrav for elektriske anlegg i- og langs offentlig veg. Erklæring om samsvar med NEK 600 vil derfor være et element i å dokumentere samsvar med myndighetskrav. Visse deler av standarden er informativ. Det betyr at det kan erklæres samsvar med standarden uten å følge de anbefalinger som er gitt i den informative teksten.

NEK TS 600:2022

NEK TS 600 erstatter Statens vegvesens håndbok V630 Elektroveileder, foreløpig utgave – Nødstrømsforsyning i vegtunneler. NEK TS 600 er en teknisk spesifikasjon som kan brukes i tillegg til NEK 600. Denne spesifikasjonen gir forslag til preaksepterte metoder for å oppnå enkelte funksjonskrav samt veiledning til kravene i NEK 600:2021 El og ekom i vegtrafikksystem.

Med utgangspunkt i håndbok V630 Elektroveileder er NEK TS 600 utarbeidet av, og forankret i NEKs komite for El- og ekom i samferdsel – NK 300. Det gjøres oppmerksom på følgende: Den tekniske spesifikasjonen «NEK TS 600 bygger på kravene i «NEK 600».

Relaterte produkter:

NEK TS 600 er et tilleggsprodukt til NEK 600, man kan også ha stor nytte av disse produktene.  

 • NEK 399 omhandler grensesnitt mellom bygningers el- og ekominstallasjoner mot tilsvarende distribusjonsnett. 
 • NEK 400 retter seg mot byggherre, prosjekterende og utførende; 
 • NEK EN 60204-1 stiller krav i forbindelse med elektrisk utstyr på maskiner; 
 • NEK 405 stiller krav til hvordan elkontroll skal utføres dersom en slik kontroll skal utføres av en uavhengig tredjepart; 
 • NEK 420 stiller krav til installasjoner i eksplosjonsfarlige områder der dette er aktuelt; 
 • NEK 439 stiller krav til hvordan elektriske lavspenningstavler skal utføres. NEK 600 stiller også strengere krav til tavler ved spesifisering av avtalepunkter nevnt i NEK 439 Del C; 
 • NEK 485 Krav til sikkerhet for sekundærbatterier og batteriinstallasjoner-Stasjonære batterier; 
 • NEK 700-serien stiller krav til utførelse av ekom-anlegg.

Er man i tillegg installatør også innenfor EKOM bør man også ha NEK 701, NEK 702, NEK 703 og NEK 750. 

Videre kan noen av følgende standarder være aktuelle for leverandører til samferdselsprosjekt:

Vegbelysning:

 • NS EN 40
 • NS EN 10088
 • EN 13201 serien
 • EN 60598-1
 • EN 60598-2-1
 • IEC 62717
 • IEC 62722-1
 • IEC 62722-2-1
 • NMF01
 • NS EN 1991-1-4 – Eurokode 1
 • NS EN 12767

Kabelleverandører:

NEK IEC 60331-1,21,23,25, NEK IEC 60754-1,2, NEK IEC 61034-2