NEK 485:2022

Krav til sikkerhet for sekundær batterier og batteriinstallasjoner

-Stasjonære batterier

NEK 485:2022 har som mål å bidra til tilfredsstillende sikkerhet ved installasjon og drift av stasjonære batterier. Primært gjelder den for bly-syre batterier.

Dette er en norsk oversettelse av den internasjonale og europeiske normen EN IEC 62485-2:2018 Safety requirements for secondary batteries and battery installations – Part 2: Stationary batteries. Oversettelsen er utarbeidet av normkomité NEK NK 21/120. Teksten i den internasjonale normen IEC 62485-2:2010 ble godkjent av CENELEC som en europeisk norm uten noen modifikasjoner.

Endringer i NEK 485:2022 fra NEK 485:2020 inkluderer endret ordlyd i avsnitt 4 – beskyttelse mot elektrisk sjokk.

Pris
kr 1335,- eks. mva.

Om produktet

Denne normen anvendes i hovedsak for stasjonære bly-syre, nikkel-kadmium og nikkel-metallhydrid batterier. De beskrevne sikkerhetskravene inkluderer beskyttelsestiltak for å beskytte mot farer som genereres av elektrisitet, elektrolytt og eksplosive gasser ved bruk av sekundærbatterier: I tillegg er det beskrevet tiltak for å opprettholde funksjonell sikkerhet for batterier og for batteriinstallasjoner.

For elektrisk sikkerhet (beskyttelse mot elektrisk sjokk) i punkt 4 referer normen til NEK IEC 60364-4-41. I Norge ivaretar NEK 400 de fleste aspektene/kravene i normserien IEC 60364. Merk også at denne normen er en normativ referanse i NEK 400:2018, referert som NEK EN 62485-2, og må følges for sikker beskyttelse mot både direkte og indirekte berøring.

Av det øvrige innholdet i normen omhandler punkt 6 forebygging av kortslutning og beskyttelse mot andre virkninger av elektrisk strøm, og punkt 7 tar for seg nødvendige tiltak mot eksplosjonsfarer. Videre omhandles beskyttelse mot skade av elektrolytt, plassering og kapsling, samt krav til ladestrøm.

Endringer fra NEK 485: 2020

Endringer i NEK 485:2022 fra NEK 485:2020 inkluderer endret ordlyd i avsnitt 4 – beskyttelse mot elektrisk sjokk. Endringene er utført i samsvar med NEK 400:2022 der NEK 485 er normativ referanse i avsnitt NEK 400-8-806. For å få et best mulig grunnlag for utføring av sikre og varige batteriinstallasjoner anbefales det å sette seg inn i alle delene i NEK 485.

Endringer fra NEK EN 50272:2001

Språket er modernisert og oppdatert til dagens terminologi og vanlig språkbruk i bransjen.

Viktige tekniske endringer fra forrige utgave:

  • Krav til beskyttelse mot dannelse av lekkasjestrømmer mot jord er skrevet om
  • Tiltak mot eksplosjonsfarer er skrevet om
  • Punkt 7 inneholder enkelte mindre tillegg og presiseringer, også i forhold til NEK 400:2018 Tillegg 806A
  • Nytt krav at batterikapslinger skal forhindre at elektrolyttlekkasjer utvikler seg til lekkasjestrømmer mot jord
  • Nikkel-metallhydridbatterier er tatt inn i normen
  • I punkt 13 om inspeksjon og overvåking er tidligere bør-krav endret til skal-krav