NK 118 – Smartgrid kundegrensesnitt

Kundens grensesnitt i det smarte nettet
Illustrasjon: IEC

NK 118 er en norsk normkomite som behandler nasjonal, europeisk og internasjonal elektroteknisk standardisering og elsikkerhet, relatert til det elektroniske grensesnittet mellom kunde, netteier og aggregator, med unntak av strømmålere og AMS som håndteres i NK 13. 

Arbeidsområder

Prosjektkomiteen ble opprettet for å ferdigstille prosjektet “Smartgrid user interface”. I denne sammenheng oversettes “user” med kunde, for bedre å illustrere at det er nettselskapenes nettkunder og deres elektriske installasjoner som det skal utvikles et grensesnitt for. I hjem og næringsbygg eksisterer allerede flere adskilte nett og systemer, som styring av lys, varme og laster. Med innføring av AMS, lokal produksjon og lagringssystemer øker kompleksiteten. NK 118 utvikler en felles arkitektur og modell der alle systemer kan utveksle informasjon med netteier og aggragator når det som forventet blir nødvendig.

Komiteens nasjonale arbeid

NK 118 følger de pågående norske prosjektene med Elhub og AMS. Sammen med nettselskapenes plusskundeordning er dette sentrale drivere i utviklingen av et felles kundegrensesnitt. Komiteen samarbeider med NK 57 – Telekontroll i kraftforsyningen og NK 13 – Måleinstrumenter.

Komiteens internasjonale arbeid

NK 118s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC PC 118. PC 118 er en prosjektkomité og ikke en teknisk komité som de fleste andre IEC-komiteer.

NK 118 speiler IEC PC 118 og arbeidsområdet til NK 118 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC-komiteen.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC PC 118.

Arbeidsprogram IEC PC 118

Publikasjonsliste IEC PC 118

 

Gå til fagområdet overføring og distribusjon