NK 123 – Standardisering av nettforvaltningen i elkraftsystemet

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Arbeidsområde

Komiteen arbeider med standardisering med sikte på å levere, i samarbeid med andre TC/SCer og internasjonale organisasjoner, vanlige metoder og retningslinjer for koordinert levetidsstyring av nettverksressurser i kraftsystemer for å støtte god forvaltning av ressurser. I tillegg kan dette omfatte utvikling av nye metoder og retningslinjer.

Nasjonalt arbeid

Komiteens arbeidsoppgaver er å utarbeide og videreutvikle standarder for forvaltning av verdiene som er representert av overføringssystemene i infrastrukturen vår. Det er viktig at bransjen får en felles forståelse av hvordan vi må drifte og vedlikeholde utstyret best mulig med høyest mulig levetid. Arbeidet skal hjelpe bransjen å løfte blikket, slik at man gjennom en helhetlig tankegang realiserer mest mulig verdier fra nettanleggene gjennom hele levetiden. 

Arbeidet vil skille mellom det løpende vedlikeholdsarbeidet (managing assets) og den mer langsiktige forvaltning av verdien som ligger i anlegget (asset management). Løsningen skal hjelpe selskapene å velge tiltak basert på deres kunnskap om risiko, tilstand og kostnad/effekten av aktuelle tiltak. Strukturert kunnskap om anleggene skal brukes til å vurdere mulighetene for levetidsforlengelser og mer tilstandsbasert vedlikehold.

Internasjonalt arbeid

NK 123s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 123 og CLC/SR 123.

Komitéen speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 123 er dermed sammenfallende med arbeidsområdet til IEC TC 123 og CLC SR 123.

Arbeidsprogram IEC TC 123         Arbeidsprogram CLC SR 123

Publikasjonsliste IEC TC 123        Publikasjonsliste CLC SR 123

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Maria Daniela Catrinu-Renstrøm

STATNETT SF

Eivind Gramme

LEDE AS

Frode Kyllingstad

DSB

Lars Jakob Paulsen

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE (NEK)

Øyvind Slethei

REN AS

Arne Smisethjell

STATNETT SF

Terje Taraldsen

REN AS

Helge Topp

HT ELEKTRO

Kristian Vassbotten

SFE NETT AS

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Vår elektriske fremtid

Dato
28.11.2022
Høyspenning livsfare

Tilkoblingsstandard for høyere spenningsnivåer skal utvikles!

Dato
17.10.2022

Kravene til luftledninger skal oppdateres

Dato
29.09.2022