NEK EN 50110-1:2013

Forside NEK 50110:2014

Sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg - Del 1: Generelle krav

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap fastsatte i 2006 en ny forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg. Forskriften vil rådte i kraft 1. juli 2006. Forskriften er en rammeforskrift og DSB anser at norsk elektroteknisk norm NEK EN 50110-1:2005 oppfyller sikkerhetskravene i denne forskriften.

Pris
kr 535,- eks. mva.

Om produktet

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg legger opp til å tilnærme seg felles krav innenfor EØS-området gjennom at alle medlemsland implementerer EN 50110-1 i nasjonalt regelverk. DSB har uttalt at de anser NEK EN 50110-1 som preferert metode for oppfyllelse av forskriftens sikkerhetskrav. Standarden er utgitt på norsk gjennom NEK NK 128.

Felles metode for etablering av sikkerhetstiltak vil bidra til å redusere risikoen for uønskede hendelser i tilknytning til flyt av tjenester over landegrensene, men også på bakgrunn av at kjøp av entreprenørtjenester fra eksterne virksomheter blir stadig mer utbredt innenfor landets grenser.

NEK EN 50110-1 har gjennom normative referanser henvisning til andre relevante normer som vil komme til anvendelse og i informativt vedlegg til normen er det gitt en oversikt over slike relevante normer og publikasjoner.

NEK EN 50110-1 spesifiserer krav til sikker drift av elektriske anlegg og sikkert arbeid på eller nær ved elektriske anlegg, uansett spenningsnivå. Kravene gjelder alle prosedyrer i forbindelse med drift, arbeid og vedlikehold av elektriske anlegg. Normen gjelder også for ikke-elektrisk arbeid som f.eks. entreprenørvirksomhet nær ved luftlinjer eller jordkabler, når det er risiko for elektrisk fare.

Standardens avgrensning

Standarden er ikke utarbeidet spesielt med henblikk på de elektriske anleggene som er nevnt nedenfor. Likefullt bør prinsippene i denne normen legges til grunn dersom det ikke finnes andre regler eller prosedyrer for de nedenfor nevnte anleggene:

  • luftfartøy og svevebåter som beveger seg av egen kraft (disse er underlagt internasjonal luftfartslovgivning som går foran nasjonal lovgivning på disse områdene),
  • sjøgående fartøy som beveger seg av egen kraft eller er under kontroll av et moderfartøy (disse er underlagt internasjonale maritime konvensjoner som går foran nasjonal lovgivning på dette området),
  • elektroniske telekommunikasjons- og informasjonssystemer,
  • elektroniske instrumenterings-, kontroll- og automasjonssystemer,
  • anlegg i kullgruver og andre gruver,
  • innretninger for bruk i petroleumsvirksomhet3) som er underlagt internasjonalt maritimt regelverk
    kjøretøyer,
  • visse elektriske anlegg for banedrift ol,
  • arbeid i forbindelse med forskning, prøvelaboratorier mv.