NEK EN 50110-1:2023

Sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg

Del 1: Generelle krav

Del 1 av NEK EN 50110 inneholder minimumskrav som gjelder for alle CENELEC-landene og noen informative vedlegg som omhandler sikkert arbeid på eller i nærheten av elektriske anlegg. 

FSE: «DSB anser at den til enhver tid gjeldende versjon av norsk elektroteknisk norm NEK EN 50110-1 oppfyller sikkerhetskravene i FSE – forskriften. For maritime elektriske anlegg så vises det tilsvarende til internasjonal standard IEC 60092-509. Dersom forskrift, veiledning og norm er oppfylt anses det som dokumentert at forskriftens sikkerhetskrav er oppfylt. Dette betyr at NEK EN 50110-1 gir retningslinjer og prinsipper som arbeidsgivere, arbeidstakere og andre involverte bør følge for å sikre en trygg arbeidspraksis.»

Pris
kr 930,- eks. mva.

Om produktet

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg legger opp til å tilnærme seg felles krav innenfor EØS-området gjennom at alle medlemsland implementerer EN 50110-1 i nasjonalt regelverk. DSB har uttalt at de anser NEK EN 50110-1 som preferert metode for oppfyllelse av forskriftens sikkerhetskrav. Standarden er utgitt på norsk gjennom NEK NK 128.

Felles metode for etablering av sikkerhetstiltak vil bidra til å redusere risikoen for uønskede hendelser i tilknytning til flyt av tjenester over landegrensene, men også på bakgrunn av at kjøp av entreprenørtjenester fra eksterne virksomheter blir stadig mer utbredt innenfor landets grenser.

NEK EN 50110-1 har gjennom normative referanser henvisning til andre relevante normer som vil komme til anvendelse og i informativt vedlegg til normen er det gitt en oversikt over slike relevante normer og publikasjoner.

NEK EN 50110-1 spesifiserer krav til sikker drift av elektriske anlegg og sikkert arbeid på eller nær ved elektriske anlegg, uansett spenningsnivå. Kravene gjelder alle prosedyrer i forbindelse med drift, arbeid og vedlikehold av elektriske anlegg. Normen gjelder også for ikke-elektrisk arbeid som f.eks. entreprenørvirksomhet nær ved luftlinjer eller jordkabler, når det er risiko for elektrisk fare.

Hensikt med produktet

 • Den er forklarende og utfyllende i forhold til å få en dypere forståelse for krav gitt i FSE
 • Den er gjenstand for regelmessig revisjon. FSE har ikke blitt vesentlig endret siden den kom i 2006.
 • Standarden revideres og videreutvikles av en arbeidsgruppe i CENELEC bestående av høyt kvalifiserte eksperter fra hele Europa.

Endringer i forhold til tidligere utgave

I den nyeste revisjonen av NEK EN 50110-1, har det blitt gjennomført flere viktige endringer for å forbedre standardens klarhet og nøyaktighet. Disse endringene inkluderer: 

 • Oppdateringer i språk og terminologi
 • Ny terminologi under kapittel 3
 • Nytt kapittel 3.7: Avstander
 • Nytt kapittel 3.8: Symboler (forkortelser)
 • Flytting av tabell for avstander
 • Beskrivelse av roller i kapittel 4.3
 • Nytt kapittel 4.11: Avstander
 • Nytt kapittel 6.5: Arbeid utenfor «sikkerhetsavstanden»