Tilbake

Korrekt installasjon av elbillader 

Tekst: Arild Kjærnli og Leif Aanensen

 

I det siste året er det skapt usikkerhet om hva som er korrekt installasjon av elbillader, blant annet gjennom ulike nettsider, media og sosiale media. For å belyse problemstillingen inviterer NEK til et gratis webinar 19. mars. 

Hvordan blir standardene til 

Alle standarder, også NEK 400, blir utviklet av standardiseringskomiteer. En komite vil variere i antall medlemmer, fra noen få til flere titalls medlemmer. Disse arbeider opp mot tilsvarende europeisk og internasjonal komitestruktur innen samme fagområde. Alle som ønsker å bidra i arbeidet med standarder har anledning til å melde seg inn i en relevant komite. Komiteene til NEK består av eksperter fra ulike deler av fagmiljøet, som kan inkluderer myndigheter, utstyrsleverandører, installatører, interesseorganisasjoner og kunder. 

Beslutninger om hvilke krav standarden skal inneholde, blir fattet gjennom konsensus. Alle medlemmene i en komite har anledning til å argumentere for sitt syn. Konsensus får man når alle kan godta eller leve med et krav. Har man ikke har konsensus, fortsetter diskusjonene fram til man har en løsning alle kan godta.  

I de tilfeller de internasjonale standardene må suppleres med nasjonale, trenger NEK tillatelse fra CENELEC for å sette i gang arbeidet. Det forankres videre i NEKs styre som også sanksjonerer den ferdig utviklet standarden. Administrasjonen i NEK vil så gjennomføre prosedyrene for publisering av standarder slik at de blir tilgjengelig for brukermiljøene. 

Kravene i NEK 400 

Standardiseringskomiteen NK 64 – Elektriske lavspenningsinstallasjoner, er teknisk ansvarlig for innhold og krav i NEK 400. Komiteen består i dag av nærmere 100 faglige eksperter, og representerer den ypperste kompetansen på lavspenningsanlegg i Norge.  

NEK 400 er i hovedsak basert på internasjonale og europeiske standarder. Imidlertid vil alle land ha behov for tilpasninger for å overholde nasjonalt lovverk og tekniske utfordringer. Eksempelvis er store deler av det elektriske nettet i Norge basert på 230 V IT, mens det i de fleste andre land benytter 400 V TN. Denne forskjellen alene kan utløse behov for nasjonale tilpasninger i de internasjonale standardene. Slike behov tilpasninger meldes inn, vurderes og aksepteres etter fastsatte regler.  

Special National Conditions  

Gjennom SNC kan et land ha avvikende krav i standarden dersom nasjonale forhold tilsier det

Dersom et land ser at et krav i en internasjonal standard ikke vil fungere i det respektive landet, kan man ikke bare endre i standarden for eget forgodtbefinnende. En tilpasning krever en begrunnelse til «eieren» av standarden. I NEK 400 er dette det europeiske standardiseringsorganets komitenettverk (Cenelec). Dersom henstillingen tas til følge, blir det nasjonale kravet en del av standarden, men betegnet Special National Conditions (SNC). 

SNC for installasjon av elbillader

Teknologien i det norske IT nettet skaper utfordringer for installasjoner av elbillader. Komiteen har satt trygg lading som en forutsetning for en installasjon av ladeboks. Elbilen er det dyreste elektriske utstyret som er koblet til husets elinstallasjon og må beskyttes deretter. I mange tilfeller eksponeres både ladeport på bil og ladestasjon for krevende vær og vind. Det må man ta hensyn til i installasjonene. I tillegg må man ta de generelle hensynene til elsikkerhet. NK 64 har derfor kommet fram til at det må kreves et jordfeilvern av Type B, eller tilsvarende, for å kunne gi tilfredsstillende mot relevante feilsituasjoner. Dette forholdet har blitt tatt opp til diskusjon i komiteen, ikke èn gang, men tre ganger. Resultatet har blitt stående hver gang. Det utelukker naturligvis ikke senere endringer om komiteen skulle få seg forelagt ny vitenskap. 

SNC meldt inn til Cenelec 

I tråd med prosedyrene for utvikling av standarder har SNC for installasjon av elbillader blitt meldt inn til det europeiske standardiseringsorganet Cenelec, som er riktig instans i dette tilfellet. Denne henstillingen har gått gjennom teknisk vurdering og blitt tatt til følge. Disse kravene må følges ved installasjon av ladestasjoner i Norge – om man erklærer samsvar med NEK 400.  

Riktig saksgang 

NEK fikk en klage på saksbehandlingen i forbindelse med hvordan de europeiske harmoniseringsdokumentene var implementer. Klagen berørte saksgangen i forbindelse med fastsettelsen av kravene for elbilladere i NEK 400. 

Administrasjonen i NEK har tatt denne klagen på største alvor og hatt en grundig gjennomgang av hele prosessen. Administrasjonen landet på at komiteen hadde fulgt de formelle prosedyrer er fulgt og søknaden om SNC for installasjon av elbillader ble akseptert. Videre at implementeringen i NEK 400 var korrekt gjennomført. 

Klageren har anket og fått muligheten til å utdype saken sin ytterligere og komme med nye punkter. Anken ble behandlet i NEKs styre 14. februar 2024, og som også konkluderte med at det var gjennomført en korrekt saksgang. 

Hva er riktig installasjon av ladestasjoner? 

Det er skapt stor forvirring om hva som er riktig installasjon av elbilladere. Enkelte forhandlere og produsenter av ladere har hevdet at det ikke er nødvendig med jordfeilvern Type B eller tilsvarende. Om man erklærer samsvar med NEK 400, må dette være på plass. Om det står et slikt vern i ladestasjon, er det naturligvis ikke nødvendig å dublere i fordelingen. Dette fremgår også tydelig av standardsamlingen. 

Gratis webinar 

For å bidra til klarhet om krav ved installasjon av elblillader, inviterer NEK til et gratis webinar 19 mars. Under webinaret vil du få møte representanter fra både myndigheter, standardutviklere og installatører, som kan regnes som Norges fremste eksperter på lavspenningsinstallasjoner. 

 

Les mer om gratis webinaret «Trygg lading av elbil» 19. mars og meld deg på!