NEK 400:2014

Forside NEK 400:2014

Elektriske lavspenningsinstallasjoner

Normsamlingens formål er å bidra til tilfredsstillende sikkerhet og funksjon for elektriske lavspenningsinstallasjoner ved prosjektering og utførelse, i tråd med anerkjent internasjonal og nasjonal praksis. Samlingen inneholder også metode for sluttkontroll og periodisk verifikasjon av elektriske lavspenningsinstallasjoner.

NEK 400 er en bearbeidet norsk utgave av IEC 60364-serien, CENELEC HD 60364-serien og i tillegg er det lagt inn enkelte utfyllende nasjonale normer.

NEK har sammen med normkomiteen NK64 utviklet en database med over 700 spørsmål og svar om NEK 400, har laget en oversikt over tolkninger som NK64 har foretatt gjennom årene og har laget oversikt over endringer som har blitt foretatt i de ulike utgavene av samlingen .

Pris: ,-  eks. mva.

Om produktet

Normsamlingen er et viktig «kontraktsdokument» mellom bestiller av en elektrisk lavspenningsinstallasjon og de profesjonelle aktørene. En elektrisk lavspenningsinstallasjon bør prosjekteres og utføres i samsvar med NEK 400. Leverandører innen markedssegmentet «lavspenningsinstallasjoner» bør også ha god kjennskap til kravene som stilles i installasjonsbestemmelsene, slik at de er kjent med rammebetingelsene for eget utstyr!

Forholdet til offentlig regelverk

NEK 400 er det sentrale henvisningsgrunnlaget i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Myndighetene angir at forskrift, veiledning til forskrift og norm samlet spesifiserer det minimums sikkerhetsnivå som kreves. Erklæring om samsvar med NEK 400, støttet av underliggende dokumentasjon, vil dokumentere samsvar med myndighetskravene.

Samsvarserklæring – et viktig dokument for kunden

En samsvarserklæring vil, ovenfor kunden, bekrefte at den elektriske lavspenningsinstallasjonen er levert i samsvar med normsamlingens krav (eller angitte deler av denne). En slik erklæring vil da være en del av den privatrettslige avtale mellom leverandør og kunde.

Spørsmål og svar

NK 64 har gjennom flere år mottatt og behandlet spørsmål om tolkning av NEK 400. Videre har komiteen håndtert over 700 spørsmål/svar som er samlet i en database som er tilgjengelig på denne nettsiden.

Tolkninger

NK 64 har foretatt tolkninger av ordlyden i enkelte avsnitt i NEK 400. Disse er søkbare gjennom ovennevnte spørsmål/svar-database, men er også samlet på en egen side. Tolkning er normalt av prinsipiell karakter og vil dermed være spesielt viktig å notere seg. Vær oppmerksom på dato for når tolkningen er foretatt, da denne i utgangspunktet gjelder omtalt utgave av NEK 400. I de fleste tilfellene vil imidlertid tolkningen også være relevant for senere utgaver.

Hvilke andre normer eller normsamlinger kan være relevant?

For virksomheter som foretar prosjektering og/eller utførelse av installasjoner i boliger, vil «NEK 399-1:2014 – Tilknytningspunkt for el- og ekomnett» være en viktig supplerende norm. Denne omhandler grensesnittet mellom allment nett for el og ekom – og byggets installasjoner.

NEK vil også trekke frem følgende normer/normsamlinger:

  • Elektriske tavler: «Tavlenormen» er samlet i tre permer – NEK 439 del A, del B og del C. Samlingene er norsk oversettelse av normene innen NEK EN 61439-serien.
  • Ekomanlegg: Prosjekterende, utførende og oppdragsgivere innen ekomområdet bør vurdere anskaffelse av NEK 700. Samlingen består av to deler, som til sammen dekker: Tele-, data- og TV-anlegg.
  • Sikker arbeid i elektriske lavspenningsinstallasjoner: NEK EN 50110 – og tilhørende guide «brukerguide for FSE og NEK EN 50110»
  • Elkontroll i bolig eller næringsbygg: NEK 405 serien.