NEK 400:2022

Forside NEK 400:2022

Elektriske lavspenningsinstallasjoner

NEK 400 er en bearbeidet norsk utgave av IEC 60364-serien, CENELEC HD 60364-serien. Den inneholder enkelte utfyllende nasjonaledelstandarder.

Standardens formål er å bidra til tilfredsstillende sikkerhet og funksjon for elektriske lavspenningsinstallasjoner ved prosjektering og utførelse. Den inneholder også en metodikk for verifisering, av nyinstallasjon og periodisk verifikasjon.NEK 400 er det sentrale henvisningsgrunnlaget i «forskrift om elektriske lavspenningsanlegg».

Myndighetene angir at forskrift, veiledning til forskrift og standard samlet spesifiserer sikkerhetsnivået som kreves. Erklæring om samsvar med NEK 400, støttet av underliggende dokumentasjon, vil dermed dokumentere samsvar medmyndighetskravene. 

Pris
kr 1930,- eks. mva.

Om produktet

NEK 400 er også et viktig «kontraktsdokument» mellom bestiller av en elektrisk lavspenningsinstallasjon og de profesjonelle tilbyderne. En elektrisk lavspenningsinstallasjon bør prosjekteres og utføres i samsvar med NEK 400, for å sikre at kunden får en leveranse av tilfredsstillende kvalitet og som oppfyller myndighetskravene. Leverandører av utstyr innen markedssegmentet «lavspenningsinstallasjoner» bør også ha god kjennskap til kravene som stilles i NEK 400, slik at de er kjent med rammebetingelsene for eget utstyr.

Forholdet til offentlig regelverk

NEK 400 er det sentrale henvisningsgrunnlaget i forskrift om elektriske lavspenningsinstallasjoner. Forskriften er fastsatt av den nasjonale myndigheten på området – Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Myndighetene angir at forskrift, veiledning til forskrift og NEK 400 samlet spesifiserer det minimums sikkerhetsnivå som kreves. Samlingen inneholder også metode for sluttkontroll og periodisk verifikasjon av elektriske lavspenningsinstallasjoner. Virksomheter som planlegger og utfører elektriske anlegg skal i henhold til forskriften utstede en samsvarserklæring hvor de bekrefter at regelverket er oppfylt, og må, dersom NEK 400 er lagt til grunn for arbeidet, angi hvilken utgave av NEK 400 som er benyttet.

Prosjekterende og utførende av elektrisk lavspenningsinstallasjoner er underlagt tilsyn fra Det Lokale Eltilsyn (DLE). De fører kontroll med at dem som prosjekterer og utfører slik installasjoner er kvalifisert og leverer anlegg i samsvar med myndighetskravene. I og med at «alle» utførende i praksis benytter gjeldende utgave av NEK 400, vil myndighetene i praksis kontrollere at leveransene har det sikkerhetsnivået NEK 400 beskriver.

Standardsamlingens formål utover å sikre tilfredsstillende sikkerhet og funksjon for elektriske lavspenningsinstallasjoner ved prosjektering og utførelse, er også å bringe norsk praksis i tråd med internasjonal anerkjent praksis.

Samsvarserklæring – et viktig dokument for kunden

En samsvarserklæring vil, ovenfor kunden, bekrefte at den elektriske lavspenningsinstallasjonen er levert i samsvar med standardsamlingens krav (eller angitte deler av denne). En slik erklæring vil da være en del av den privatrettslige avtale mellom leverandør og kunde.

Spørsmål og svar

NK 64 har gjennom flere år mottatt og behandlet spørsmål om tolkning av NEK 400. Videre har komiteen håndtert over 700 spørsmål/svar som er samlet i en FAQ database.

Tolkninger

NK 64 har foretatt tolkninger av ordlyden i enkelte avsnitt i NEK 400. Disse er søkbare gjennom ovennevnte spørsmål/svar-database, men er også samlet på en egen side. Tolkning er normalt av prinsipiell karakter og vil dermed være spesielt viktig å notere seg. Vær oppmerksom på dato for når tolkningen er foretatt, da denne i utgangspunktet gjelder omtalt utgave av NEK 400. I de fleste tilfellene vil imidlertid tolkningen også være relevant for senere utgaver.

NEK 400 utgivelser

NEK 400 kommer ut hvert fjerde år. Første gang var i 1998, siden i 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 og nå i 2022. Myndighetene har hatt som praksis å tillate et års overgangstid før de «krever» at kravene i ny utgave skal legges til grunn. Dette innebærer at kunder kan få levert et elektrisk anlegg etter «gammel standard» en stund etter at ny NEK 400 er lansert, med mindre annet spesifiseres i avtale.

Hvilke andre standarder eller samlinger kan være relevant?

NEK 400 må ses i sammenheng med andre standarder. NEK vil spesielt trekke frem følgende standarder/samlinger:

  • Elektriske tavler: «Tavlenormen» er samlet i tre permer – NEK 439 del A, del B og del C. Samlingene er norsk oversettelse av normene innen NEK EN 61439-serien.
  • Ekomanlegg: Prosjekterende, utførende og oppdragsgivere innen ekomområdet bør hs tilgang til relevante deler av NEK 700-serien.
  • Sikkert arbeid i elektriske lavspenningsinstallasjoner: NEK EN 50110 – og tilhørende guide «brukerguide for FSE og NEK EN 50110»

Elkontroll: NEK 405 serien er sentral for å ivareta eiers plikt til å sørge for ettersyn og kontroll av den elektriske lavspenningsinstallasjonen etter en tids bruk.