NK 302 - Tilknytning og grensesnitt for elanlegg og ekomnett over 24 kV

En komite som utarbeider rene nasjonale standarder

Arbeidsområder

NEK 399 er en nasjonal standard som definerer grensesnitt mellom allment nett for el- og ekom og konsumenter. Standarden dekker grensesnitt opp til 24 kV.

Det er et behov for å standardisere grensesnittet mellom øvrige aktører i verdikjeden fra produksjon, overføring og distribusjon.

Dette vil etter forslagstillernes oppfatning gi stor verdi for nettselskaper, kraftprodusenter, kraftkrevende næring og industri. 

Nasjonalt arbeid

Komiteen er nedsatt for å utvikle og vedlikeholde publikasjoner som skal dekke følgende forhold:

Formålet er å standardisere all tilknytning i fremtidens kraftsystem. Dette inkluderer utforming av tilknytningspunkt, eierforhold, driftsavtaler, teknisk samhandling, ansvar og plikter til involverte parter inkludert kunden. Momenter som driftsmessig forsvarlig og tilknytning med vilkår bør også vurderes.  

Administrasjonen vil bistå komiteen med råd om egnet arkitektur for standardene, samt ta hånd om de formelle kravene ved utforming av standarder.

Ovennevnte vil trolig lede frem til en ren nasjonal standard og må derfor notifiseres til CENELEC. 

Internasjonalt arbeid

NK 302 er en ren norsk komite og speiler ikke tilsvarende komite i IEC eller Cenelec.

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Truls Eidem

ELVIA AS

Erlend Fitje

ELVIA AS

Lars Jakob Paulsen

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Kravene til solcelleanlegg i NEK 446 kan bli endret

Dato
01.02.2023

MC4 kompatible kontakter i solcelleanlegg

Dato
25.01.2023

Vår elektriske fremtid

Dato
28.11.2022