NK 109 – Koordinasjon av isolasjon i lavspenningsutstyr

Arbeid i lavspenningsanlegg

NK 109 er en norsk normkomite som behandler nasjonal, europeisk og internasjonal elektroteknisk standardisering og elsikkerhet, relatert til koordinasjon av isolasjon i lavspenningsutstyr

Arbeidsområder

Komiteen arbeider med regler for fastsettelse av spenningsverdier for isolasjon koordinering og data for dimensjonering av isolerende deler til gitte spenningsverdier. IEC TC 109 arbeider med standarder for isolasjon koordinering for spenninger opp til og med 1000 V veksel og 1 500 V likestrøm Dette inkluderer:

  • dimensjonering av klareringer og krypavstander
  • krav til fast isolasjon
  • metoder for dielektrisk testing

med hensyn til isolasjon koordinering.

Oppgaven med TC 109 er å sette opp regler for dimensjonering for klaringer, krypavstander og tykkelsen av solid isolasjon. På 1970-tallet som kreves økende behov for mikroelektronikk en mer sofistikert design av produkter. Regler og koordinering for miniatyrisering av isolasjoner var nødvendig uten forringelse pålitelighet og sikkerhet. Omfattende forskning ble utført for å kartlegge tåleevnen til klaringer og på parametere som påvirker krypavstander og solid isolasjon.

TC 109 utarbeider standarder av en horisontal karakter, dvs. grunnleggende sikkerhets-publikasjoner eller horisontal standarder, har et begrenset antall publikasjoner og for tiden er komiteens arbeide på et lavt aktivitetsnivå. Men deres standarder er referert til av mange andre IEC komiteer.

I fremtiden TC 109 vil i hovedsak håndtere vedlikehold av eksisterende publikasjoner som kan være forlenget med krav spesielt for likestrøm eller gi veiledning for spenninger som ikke er fullt dekkes av andre standarder, om nødvendig.

Komiteens internasjonale arbeid

NK 109s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 109.

NK 109 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 109 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 109.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 109.

Arbeidsprogram IEC TC 109

Publikasjonsliste IEC TC 109

 

Gå til fagområdet lavspenningsinstallasjoner