NEK 405-serien

Elkontroll, eltakst og elektrotermo-grafi

NEK 405:2020 (samlet utgave) omhandler krav til kvalifikasjoner for kontrollforetak, faglig leder og elkontrolløren, termograføren samt eltakstpersonell. Videre inneholder serien krav til hvordan en elkontroll og eltakst skal utføres og dokumenteres. Standarden stiller også krav til eksaminering, sertifiseringsordning, metodikk og sertifiseringsorganer som skal utføre sertifisering i henhold til standarden.

De ulike delene i samlingen retter seg mot ulike markedssegmenter, men som likevel er komplementerende tjenester. Virksomheter som ønsker å være tilbyder av flere typer tjenester vil kunne ha nytte av konsolidert utgave av NEK 405. Virksomheter som kun opererer i ett markedssegment kan alternativ kjøpe en av delstandardene.

NEK 405:2023 - Samlet utgave
Pris
kr 1795,- eks. mva.
NEK 405-2-3:2023 - Avhending
Pris
kr 1090,- eks. mva.
NEK 405-3-2:2022 - Elkontroll Vegtrafikksystemer
Pris
kr 835,- eks. mva.

Om produktene

NEK 405-2-3:2023 – Avhending 

Formålet med standarden er å tilrettelegge for at det utarbeides tilstandsrapporter av høy kvalitet for å få et betryggende informasjonsgrunnlag før et boligkjøp, knyttet til den elektriske installasjonen. På denne måten skal forbrukeren få et bedre informasjonsgrunnlag før et boligkjøp og konflikter i etterkant av boligkjøpet kan bli redusert.

Forskrift 8. juni 2021 nr. 1850 til avhendingslova (tryggere bolighandel) trådte i kraft 1. januar 2022, samtidig som enkelte endringer i loven som ble vedtatt av Stortinget i mai 2022. Den nye forskriften stiller minimumskrav til innholdet i tilstandsrapporter som brukes ved avhending av helårs- og fritidsboliger når kjøperen er forbruker.

En av de viktigste endringene i avhendingslova er at selgeren ved forbrukerkjøp ikke lenger kan vise til at boligen selges «som den er». Når det er laget en tilstandsrapport som oppfyller kravene i forskriften, kan kjøperen på den annen side ikke gjøre gjeldende som mangel noe som fremgår tydelig av rapporten.

Forskriften viser til en elektrofaglig person, denne standarden er utarbeidet av NK219 og gir en felles forståelse fra flere forskjellige parter i bransjen av hva som skal deklareres og hvilken kompetanse en elektrofaglig person bør besitte, ved salg av bolig.

  • Hensikten med standarden er å få et konsensusbasert dokument som kan brukes ved dokumentasjon av den eleki forbindelse med avhending av bolig.
  • Dersom man benytter denne standarden ved avhending vil man kunne vise til metoden og den sertifiserte personen dersom man får en tvistesak i etterkant av en avhending.

NEK 405-3-2:2022 – Elkontroll Vegtrafikksystemer

NEK 405-3-2 er en ny delstandard i NEK 405 – serien, med metodikk og sertifiseringsordningen for vegsektoren for tredjepartsvurdering av leveranser av
elektriske installasjoner og elektrisk utstyr for å sikre at disse er i overenstemmelse med myndighetskrav og kontraktkrav.

Samferdselssektoren er organisert i flere vegeiere som har ansvaret for overtagelse av el og ekom installasjoner for i størrelsesorden 5 milliarder kroner årlig. Disse har også løpende kontrakter for drift og vedlikehold av elektriske anlegg.

NEK 405-serien består delstandard som omhandler elektrotermografering, brannforebyggende elkontroll bolig, elkontroll næring og krav til sertifiserte kontrollforetak.

NEK 405-3-2 er en ny delstandard i NEK 405 – serien, med metodikk og sertifiseringsordningen for vegsektoren for tredjepartsvurdering av leveranser av
elektriske installasjoner og elektrisk utstyr for å sikre at disse er i overenstemmelse med myndighetskrav og kontraktkrav.  Standarden skal også danne grunnlag for tredjepartsvurdering av oppfyllelse av drifts- og vedlikeholdskontrakter og generell kontroll av oppdrag. Standarden dekker i første omgang vegsektoren, men er utformet etter en modell som kan være relevant for hele transportsektoren og for kritisk infrastruktur generelt.

NEK 405:2023 – Samlet utgave, Elkontroll, eltakst og elektrotermografi

1. Opprettholdelse av 2020-utgaven:
Den siste utgaven av NEK 405-serien inneholder samme som 2020 utgaven, men har tatt med de korrigeringer og det amendmentet som har kommet i mellomtiden. Det er også tatt med den siste delstandarden som omfatter tilstandsvurdering av elektriske installasjoner i boliger for avhending. Vegtrafikkstandarden er ikke tatt med siden den skal gjennom en endring i løpet av høsten.

2. Viktigheten av elektrisk sikkerhet:
Forsikringsbransjen og andre aktører som landbruk og næringseiendomsbesittere ser nytten av å få gjennomført kontroll for å blant annet forebygge brann og skader.

3. Behovet for grundige elektriske inspeksjoner:
Graden av slitasje på elektrisk utstyr varierer, og at inspeksjonen gir eiere nødvendig informasjon for å vurdere tiltak som vedlikehold, utskiftninger og oppgraderinger.

4. Formålet med eltaksten:
Formålet med eltaksten, som er å fastsette økonomiske kostnader for å utbedre uønskede forhold i elektriske anlegg, uavhengig av årsaken til problemene. Blir ofte benyttet i forbindelse med tvistesaker eller salg.

5. Markedspotensialet for elkontroll og eltakst:
Potensialet for elkontroll og eltakst, og fremheve viktigheten av at eiere forstår sitt ansvar og investerer i profesjonelle tjenester.

6.Rolle av NEK 405-serien:
NEK 405-serien har som mål å skape klarhet mellom tjenestetilbydere og kunder innen elkontroll og eltakst, og at det sikrer kvalifisert personell og overholdelse av bransjestandarder.

7. Omfattende tjenestetilbud:
NEK 405-serien, selv om den henvender seg til ulike markedssegmenter, utgjør et omfattende tjenestetilbud som virksomheter kan dra nytte av ved å tilby varierte tjenester.