NK 111 – Miljø

Vaset i Valdres

NK 111 er en norsk normkomite som behandler nasjonal, europeisk og internasjonal elektroteknisk standardisering og elsikkerhet, relatert til miljøstandardisering.

Arbeidsområder

Komité NK 111 arbeider med miljøstandardisering innenfor fagområdene elektroteknologi og elektronikk.

Komiteens nasjonale arbeid

Virksomheten i IEC/TC 111 og CENELEC/TC 111X har en rekke siktemål. I et normeringsfaglig perspektiv skal komiteene:

 • Behandle miljøaspekter relatert til i elektriske og elektroniske produkter og systemer
 • Fremme relevante aktiviteter for å redusere elektriske og elektroniske produkters og systemers skadevirkninger på miljøet
 • Fremme kontinuerlig miljømessig forbedring i prosesser og produkter knyttet til bærekraftig utvikling innenfor elektroteknologi og elektronikk
 • Utvikle retningslinjer for miljødesign på elektriske og elektroniske produkter, bygd på livsløpsvurderinger, dvs. at man evaluerer de miljøpåvirkningene som er knyttet til produktet fra anskaffelse av råmateriale til endelig avhending, både i form av (for)bruk og virkninger av for eksempel kjemiske stoffer og energi
 • Arbeide med (formater på) miljøinformasjon knyttet til næringen, innbefattet utvikle en offentlig tilgjengelig miljødatabase over aktuelle stoffer som finnes i elektriske apparater og hvordan man skal forholde seg til disse
 • Utvikle en konsistent miljøterminologi innenfor elektronikk og elektroteknologi
 • Arbeide horisontalt mot andre relevante normkomiteer for å få inn miljøhensyn i standarder.

Komiteens internasjonale arbeid

NK 111s intensjon er å ivareta norske interesser ved aktiv deltagelse, behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 111 og CENELEC TC 111X.

Komitéen speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 113 er dermed sammenfallende med arbeidsområdet til IEC TC 111 og CENELEC TC 111X.

Ansvarsområdet til CENELEC TC/111X er standardisering innen EU direktiver som:

 • RoHS-direktivet (Gir restriksjoner for bruk av skadelige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr)
 • WEEE-direktivet (Gir retningslinjer for behandling av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)
 • ErP-direktivet (Også kjent som øko-design)(Gir retningslinjer for vurdering av produkter som bruker energi)
 • Generell Eco-design og klimagasser

Andre styringssignaler som har kommet fra EU-kommisjonen til de europeiske standardiseringsorganisasjonene, er ønskene om henholdsvis integrering av miljøhensyn i normering og en integrert produktpolitikk (IPP).

Arbeidsprogram IEC TC 111         Arbeidsprogram CENELEC TC 111x

Publikasjonsliste IEC TC 111        Publikasjonsliste CENELEC TC 111x

 

Gå til fagområdet elektrisk utstyr

Medlemmer

 • Vebjørn Eilertsen ELKJØP NORDIC AS
 • Heidis Holstad Frantzen MILJØDIREKTORATET
 • Ivar Granheim NEXANS NORWAY AS
 • Kenny Ho NEMKO AS
 • Knut Jonassen STANDARD NORGE
 • Jon Ivar Tidemann NEMKO AS