NK 111 – Miljø

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Foto: Adobe stock

Arbeidsområde

Miljøspørsmål har blitt mer og mer viktig globalt, spesielt når det gjelder påvirkning på økosystemer, klimaendringer, energi- og naturressursutarming og påvirkning på mennesker. Med ankomsten av globale juridisk bindende avtaler, slik som Paris-avtalen til begrense global oppvarming, har industrien forpliktet seg til å oppfylle ambisiøse miljømål.

I elektroteknisk industri spesifikt, den eksponentielle veksten i bruken av elektroniske enheter av
enkeltpersoner og industri er en annen nøkkelfaktor i behovet for å ta opp miljøspørsmålene med disse enhetene.

Nasjonalt arbeid

Virksomheten i IEC/TC 111 og CENELEC/TC 111X har en rekke siktemål. I et normeringsfaglig perspektiv skal komiteene:

 • Behandle miljøaspekter relatert til i elektriske og elektroniske produkter og systemer
 • Fremme relevante aktiviteter for å redusere elektriske og elektroniske produkters og systemers skadevirkninger på miljøet
 • Fremme kontinuerlig miljømessig forbedring i prosesser og produkter knyttet til bærekraftig utvikling innenfor elektroteknologi og elektronikk
 • Utvikle retningslinjer for miljødesign på elektriske og elektroniske produkter, bygd på livsløpsvurderinger, dvs. at man evaluerer de miljøpåvirkningene som er knyttet til produktet fra anskaffelse av råmateriale til endelig avhending, både i form av (for)bruk og virkninger av for eksempel kjemiske stoffer og energi
 • Arbeide med (formater på) miljøinformasjon knyttet til næringen, innbefattet utvikle en offentlig tilgjengelig miljødatabase over aktuelle stoffer som finnes i elektriske apparater og hvordan man skal forholde seg til disse
 • Utvikle en konsistent miljøterminologi innenfor elektronikk og elektroteknologi
 • Arbeide horisontalt mot andre relevante normkomiteer for å få inn miljøhensyn i standarder.

Internasjonalt arbeid

Komitéen speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 113 er dermed sammenfallende med arbeidsområdet til IEC TC 111 og CENELEC TC 111X.

Ansvarsområdet til CENELEC TC/111X er standardisering innen EU direktiver som:

 • RoHS-direktivet (Gir restriksjoner for bruk av skadelige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr)
 • WEEE-direktivet (Gir retningslinjer for behandling av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)
 • ErP-direktivet (Også kjent som øko-design)(Gir retningslinjer for vurdering av produkter som bruker energi)
 • Generell Eco-design og klimagasser

Andre styringssignaler som har kommet fra EU-kommisjonen til de europeiske standardiseringsorganisasjonene, er ønskene om henholdsvis integrering av miljøhensyn i normering og en integrert produktpolitikk (IPP).

Arbeidsprogram IEC TC 111         Arbeidsprogram CENELEC TC 111x

Publikasjonsliste IEC TC 111        Publikasjonsliste CENELEC TC 111x

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Vebjørn Eilertsen

ELKJØP NORDIC AS

Kenny Ho

NEMKO AS

Heidis Holstad Frantzen

MILJØDIREKTORATET

Knut Jonassen

STANDARD NORGE

Nastaran Vadoodi

NEMKO AS

Relaterte artikler

Se alle nyheter
Solcelleanlegg

NEK er på jakt etter fagansvarlig for fornybar energi

Dato
19.06.2024

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024
fakta om strøm

Fakta om strøm - NEKs nye nettside!

Dato
04.03.2024