NEK 410

Forside NEK 410A:2021

Elektriske installasjoner i skip

NK 18 – Elektriske installasjoner om bord i skip og flyttbare og faste innretninger i petroleumsvirksomheten vedlikeholder denne standarden som inneholder publikasjoner utarbeidet av IEC Technical Committee No.18 «Electrical installations of ships and of mobile and fixed offshore units».

IEC 60092-serien som NEK 410 bygger på, omfatter internasjonale standarder for elektriske installasjoner på sjøgående fartøy. Disse standardene danner en omforent praktisk forståelse og utdyping av kravene i «International Convention for the Safety of Life at Sea», samt at de utgjør et bidrag til å dokumentere beste praksis til bruk for rederier, skipsverft og andre relevante virksomheter.

Serien består av to deler Del A: Design, utstyr, installasjon, verifikasjon og testing og del B.

NEK 410A:2021
Pris
kr 3740,- eks. mva.
NEK 410B:2021
Pris
kr 3035,- eks. mva.

Om produktet

NEK 410A:2021

Beskrivelse

NEK 410A er en samling av standarder hovedsaklig innen NEK IEC 60092-serien. Samlet sett omfatter standarden design, vern, utstyr, installasjon, verifikasjon, testing og EMC. 

NEK 410A:2021 er forankret i teknisk komité NEK/NK18 og består av utvalgte elektrotekniske standarder publisert av NEK, CENELEC og/eller IEC. Standardene i NEK 410A er utviklet i IEC teknisk komité nr. 18 – Elektriske installasjoner i skip, flyttbare og faste innretninger i petroleumsindustrien.

Dette dokumentet er gyldig fra publikasjonsdato og anbefales lagt til grunn for elektriske installasjoner i skip innenfor omfanget til hver enkelt standard i samlingen.

Standardene i denne samlingen er meningstro oversettelser av internasjonale standarder. Hele samlingen er revidert og språklig gjennomgått i forhold til oppdaterte internasjonale standarder.

NEK 410A er en del av serien NEK 410 som gis ut i flere deler. De ulike delene beskriver blant annet design, valg av utstyr, installasjon, krav til utstyr og EMC. NEK 410A:2021 erstatter NEK 410-1:2008.

NEK 410B:2021

Beskrivelse

NEK 410B:2021 er en samling av standarder fra NEK IEC 60092-serien (electrical installations in ships). Samlet sett omfatter standarden spesifikke anlegg som kommer i tillegg til NEK 410A, herunder design og krav til elektriske fremdriftsmaskiner, tankskip, skip for frakt av farlig gods, mindre fartøy samt valg og installasjon av kabler.

Denne standardsamlingen omfatter installasjoner i skip og tar for seg elektriske fremdriftsmaskiner, tankskip, skip for frakt av farlig last, fartøy under 50m og 500t, og valg og installasjon av elektriske kabler. Standarden erstatter NEK 410-2:2010 og utgjør en teknisk revisjon.

Denne standarden er et supplement til NEK 410A:2021 når det er nødvendig å ta hensyn til de spesifikke installasjonene som er nevnt.

Standardsamlingen retter seg mot de som installerer, opererer eller planlegger elektriske  installasjoner i skip. Eventuelle klassifikasjonsregler kommer i tillegg.

Brukere av NEK 410A og NEK 410B får en samling av de mest aktuelle standardene for elektriske installasjoner i skip. Standardene er anerkjente og kan legges til grunn som dokumentasjon for Forskrift om elektriske maritime anlegg. NEK 410 er derfor et kostnadseffektivt alternativ til de engelske IEC 60092 både med tanke på direkte kostnader og at de fleste leser raskere på norsk enn på engelsk, samt at det er lettere å ha oversikt over nye revisjoner enn med de mer tallrike IEC-standardene.

Utgivelsen inneholder tekniske endringer samt språkmessige forbedringer. Se NEK 410Bs forord.