Om NEK SN VL 420E:2023

Formålet med dette dokumentet er å heve kompetansen til personell som vurderer tennkilder relatert til ikke-elektrisk utstyr for bruk i eksplosjonsfarlige områder.

Innholdet og krav i dette dokumentet er samlet sett også beskrevet i andre dokumenter, som forskrifter og standarder, men det er her forsøkt å samle viktig informasjon og referanser til kildene, gi bedre lesbarhet og tilgjengelighet, samt å beskrive en metode man kan benytte for kartlegging og risikovurdering.

Høringsfrist er gått ut!

Hva er på høring?

Komiteene NEK NK 31 og SN TK 187 har diskutert muligheter og behov for utarbeidelse av en veileder for kartlegging og risikovurdering av tennkilder for ikke-elektrisk utstyr. Medlemmene i de to komiteene synes å understøtte at det er et behov for klargjøring av foretrukket praksis.

Formålet med veilederen er i første rekke å heve kompetansen til personell som vurderer risiko med tennkilder relatert til ikke-elektrisk utstyr for bruk i eksplosjonsfarlige områder.

Samtidig er det påpekt viktigheten av at resultatet man kommer frem til forventes å ligge innenfor myndighetens krav og forventninger.

Myndighetene ved Petroleumstilsynet, Arbeidstilsynet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har bidratt i arbeidet med veilederen både faglig og økonomisk.

Høringsfrist

Kommentarene sendes inn via Kommentarskjemaet til Kenneth Narvestad.

Høringsfristen er  6.10.2023.

Det gjøres oppmerksom på at NEK normalt publiserer mottatte høringssvar, sammen med komiteens vurdering og beslutning på de enkelte innspillene.

Myndigheter

 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Justis- og beredskapsdepartemenet
 • Mattilsynet
 • Norges vassdrags- og energidirektorat
 • Samferdselsdirektoratet
 • Sjøfartsdirektoratet
 • Statens vegvesen – Vegdirektoratet
 • Nkom

Interesseorganisasjoner

 • El & IT
 • Energi Norge
 • Fiberforeningen
 • Industriens forening for elektroteknikk og automatisering
 • Kabel Norge
 • KS-bedrift
 • Landbrukets Brannvernkomite
 • Norsk brannvernforening
 • Nelfo, Norsk Teknologi
 • Nettalliansen
 • Norsk Industri
 • Norske Arkitekters Landsforbund (NAL)
 • Rådgivende Ingeniørers Forening
 • Tavleforeningen

Entreprenører og interessenter

 • Avinor AS
 • Cowi AS
 • Rambøll Norge AS
 • Reinertsen AS
 • Rådgivende ingeniørers forening
 • SINTEF
 • SINTEF Byggforsk

Andre interesser

 • DNV GL
 • REN AS
 • Standard Norge
 • Equinor

Standardiseringskomiteer:

Alle medlemmer i standardiseringskomiteene  NK 31, SNK 187