Om NEK 405-2-3:2023

Kompetanse for kontrollforetak og personell

Del 2-3: Teknisk tilstandsvurdering av elektriske anlegg i bolig ved avhending
Krav til personell, eksaminering, sertifiseringsordning og metodikk

Denne standarden fastsetter krav til kompetanse for personer som skal utføre teknisk tilstandsvurdering av elektriske anlegg, ekomanlegg og tilknyttet elektrisk utstyr i bolig, ved avhending.

Standarden stiller også krav til eksaminering, sertifiseringsordning, metodikk og krav til sertifiseringsorganer som skal utføre sertifisering i henhold til standarden.

Høringsfrist er gått ut!

Hva er på høring?

NEK inviterer høringsinstansene til å komme med innspill til utkast til reviderte delnormer i 405-serien. Utkastet er utarbeidet av en av våre komiteer, NK 219. NEK 405-delstandard 2-3 omhandler Teknisk tilstandsvurdering av elektriske anlegg i bolig ved avhending. Krav til personell, eksaminering, sertifiseringsordning og metodikk.

Hensikten med den tekniske tilstandsvurderingen er å opplyse kjøper om tilstanden på det elektriske anlegget, herunder farer, og hva det sjablonmessig vil koste å bringe det elektriske anlegget i forskriftsmessig stand. Det skal også foretas en vurdering av de anleggsdeler som har en kort gjenværende levetid, samt en vurdering av anleggets kapasiteter.

Høringsfrist

Kommentarene sendes inn via Kommentarskjemaet til kommentarer@nek.no.

Høringsfristen var 18. februar 2023. Det gjøres oppmerksom på at NEK normalt publiserer mottatte høringssvar, sammen med komiteens vurdering og beslutning på de enkelte innspillene.

Myndigheter
– Kommunal- og moderniseringsdepartementet
– Direktoratet for byggkvalitet
– Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
– Mattilsynet (hovedkontoret)
– Norges vassdrags- og energidirektorat
– Norsk Kommunikasjonsmyndighet
– Sjøfartsdirektoratet

Interesseorganisasjoner
– Abelia
– Boligprodusentene
– Byggenæringens Landsforening
– Distriktenes Energiforening
– El og IT, Torggata 12
– Energi Norge
– Finans Norge
– Huseiernes landsforbund
– Kabel Norge
– KS-bedrift
– Landbrukets Brannvernkomite, v/ leder Einar Frogner(Norges Bondelag)
– LO, Landsorganisasjonen i Norge
– NELFO
– NHO
– Norges Bonde og Småbrukarlag
– Norges Bondelag
– Norsk takst
– Norsk Brannvernforening
– Norsk Eiendom
– Norsk Forening for Elektro og Automatisering (NFEA)
– Norsk Gartnerforbund
– Norsk Industri
– NOVAP, v/Rolf Iver Mytting Hagemoen
– Rådgivende Ingeniørers Forening
– Tavleforeningen

Forbrukerinteresser
– Forbrukerrådet
– Forbrukerombudet

Andre interesser
– DNV
– Gjensidige Forsikring ASA
– If Forsikring AS
– Landbruksforsikring AS
– Nemko
– Norges Eiendomsakademi
– REN AS
– Standard Norge
– Tryg Forsikring

Elektronisk orientering sendt:
− Alle medlemmer i normkomiteene NK 9, NK 18, NK 20, NK 23, NK 31, NK 44, NK 61, NK 64, NK 81, NK99, NK 100/209, NK 121B, NK 219, NK 301, NK 25/205/215