NEK 420

NEK 420 serien

A-Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder,
B-Klassifisering av eksplosjonsfarlige områder,
C-Eksplosive stoff og varer, D-Guide til NEK 420A

NEK 420 er en norsk elektroteknisk standardserie som gis ut i fire deler: NEK 420A, NEK 420B, NEK 420C og NEK 420D.
Serien gir veiledning og setter krav til elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder. De ulike delene beskriver blant annet prosjektering, valg av utstyr, utførelse, vedlikehold, reparasjon, områdeklassifisering og krav til gruver.

Denne normsamlingen er en delvis oppdatering av NEK 420:2010. Visuelt er den største forskjellen at teknisk innhold kan leses både på engelsk og norsk i to kolonner. Kolonneformatet gir leseren anledning til å lese den originale IEC-teksten i venstre kolonne og den norske oversettelsen i høyre. Dette gir lesere med ulike språkpreferanser anledning til å benytte samme publikasjon. I tolkningsspørsmål kan det også være til hjelp å kunne lese teksten på originalspråket.

NEK 420A:2016
Pris
kr 2220,- eks. mva.
NEK 420B:2023
Pris
kr 2220,- eks. mva.
NEK TS 420C:2020
Pris
kr 3035,- eks. mva.
NEK 420D:2019
Pris
kr 2820,- eks. mva.

Om produktene

NEK 420A:2016

NEK 420A er en samling som omhandler prosjektering, valg av utstyr og utførelse, og kan leses på engelsk og norsk i et kolonneformat.

Følgende normer inngår i NEK 420A

 • EN/IEC 60079-14:           Elektriske installasjoner – Prosjektering, valg og utførelse
 • EN/IEC 60079-17:           Elektriske installasjoner – Inspeksjon og vedlikehold
 • EN/IEC 60079-19:           Utstyr – Reparasjon, overhaling og utbedring av utstyr
 • IEC/EEE 60079-30-2:    Varmekabelanlegg – Veiledning for prosjektering, installasjon og vedlikehold

NEK 420 er utarbeidet med sikte på å være henvisningsgrunnlag for nasjonale forskrifter utarbeidet av aktuelle myndigheter, DSB, DAT og Ptil.

Tospråklig oversettelse slik at et flerspråklig arbeidsliv kan benytte normen. Tilleggsmateriale om norske forhold, lover og regler som IEC-normene ikke har!

Henvisningsgrunnlag i nasjonal forskrift

NEK 400 er det sentrale henvisningsgrunnlag i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL). For eksplosjonsfarlige områder kommer NEK 420 i tillegg til NEK 400. FHOSEX og FUSEX-forskriftene viser til NEK 420 som en måte å oppfylle forskriften på. Forskrift, veiledning til forskrift og norm angir som regelverk samlet minimums sikkerhetsnivå. Veiledning til forskrift og norm er frivillig og ikke juridisk bindende, men gir føring for det sikkerhetsnivået som kreves av norske myndigheter.

NEK 420B:2023

NEK 420B er en normsamling som omhandler klassifisering av eksplosjonsfarlige områder, og kan leses på engelsk og norsk i et kolonneformat.

Følgende normer inngår i NEK 420B

 • EN/IEC 60079-10-1:                 Områdeklassifisering – eksplosive gassatmosfærer
 • EN/IEC 60079-10-2:                 Områdeklassifisering – eksplosive støvatmosfærer

IEC 60079-10-1 omhandler klassifisering av områder der det kan oppstå brannfarlig gass eller damp og kan brukes som grunnlag for riktig design, konstruksjon, drift og vedlikehold av utstyr for bruk i eksplosjons-farlige områder. 

Denne standarden er beregnet for bruk der det er fare for antennelse av brannfarlig gass eller damp blandet med luft, men gjelder ikke for:  

 1. gruver som er eksplosjonsfarlige på grunn av gruvegass (metan); 
 2. behandling og produksjon av eksplosiver;  
 3. katastrofal svikt eller sjeldne funksjonsfeil som faller utenfor begrepet «normalitet» som omtales i denne standarden (se 3.7.3 og 4.5); 
 4. rom for medisinske formål; 
 5. boligområder 
 6. steder hvor fare kan oppstå på grunn av brennbart støv eller brennbare svevepartikler, men prinsippene kan brukes ved vurderingen av en hybridblanding (se også IEC 60079-10-2).

IEC 60079-10-2 omhandler identifisering og klassifisering av områder hvor det kan forekomme eksplosive støvatmosfærer og brennbare støvlag, for best å kunne kartlegge potensielle tennkilder i slike områder, men gjelder ikke for: 

 • gruver under bakkenivå,  
 • støv fra eksplosiver og stoffer som ikke trenger oksygen for forbrenning slik som fyrverkeri, ammunisjon, peroksider, oksidanter, vannreaktive forbindelser eller andre lignende stoffer.  
 • katastrofetilstander som faller utenfor det denne standarden beskriver som unormalt,  
 • enhver fare forårsaket av avgivelse av giftig gass fra støvet. 

Denne standarden gjelder ikke der en fare kan oppstå på grunn av tilstedeværelsen av brennbar gass eller damp, men prinsippene kan brukes i vurderingen av en hybrid blanding (se også IEC 60079-10-1).

NEK TS 420C:2020

NEK TS 420C er en Norsk Elektroteknisk spesifikasjon som omhandler områdeklassifisering- og elektriske installasjoner i områder der det lagres eller produseres eksplosivt stoff.

NEK TS 420C er fastsatt av NEK/NK31 og består av del 1 og 2 som er en videreutvikling av NEK TS 420-11-1 og NEK TS 420-11-2. Standarden er gyldig fra publikasjonsdato og anbefales lagt til grunn for områdeklassifisering og elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder.

NEK TS 420C:2020 er utarbeidet av NEK normkomite NEK/NK31.

NEK 420D:2019

NEK 420D er ikke en normsamling, men en guide til deler av NEK 420A. Den utfyller NEK EN/IEC 60079-14 og NEK EN/IEC 60079-17 med veiledning og eksempler.