Tilbake

Eltakstmenn – blir snart en del av NEK 405-regimet

Det har i mange år vært en ordning med sertifisering av eltakstmenn. NK 219 besluttet nylig, i samforståelse med forvalter av dagens ordning, å utvikle en ny ordning for eltakstmenn under NEK 405-regimet (elkontroll). Komiteens begrunnelse var at det er naturlig å tufte ordningen for eltakstmenn på dette regimet og at man ser synergier av en tettere samordning. Det tas sikte på at arbeidet startes opp tidlig i mai.

Leif Aanensen

– Komiteen tror at en integrasjon av eltakst-ordningen i NEK 405-familien vil gi positive synergier. Elkontroll og eltakst går naturlig hånd i hånd og tuftes på samme kompetanse. Det er videre en stor fordel for ordningen å komme inn under NEK 405-serien som er en åpen standard. Denne vil beskrive krav til kompetanse, metode for utøvelse av kontroll, eksamen og sertifiseringsordning godt forutsigbart for alle aktører. En tettere integrasjon av ordningen er dermed naturlig og verdifull, sier komiteleder Jørn Holtan.

Komitelederen understreker at saken også må behandles i NEKs styre, men han er ganske sikker på at også de vil stille seg bak komiteens vurderinger og konklusjon.

– Det elektriske anlegget har ofte vært gjenstand for konflikter ved eierskifte. Ettersyn og vedlikehold av det elektriske anlegget har desverre blitt salderingspost for Ola Normann. Enkelte har også tatt saken i egne hender og “mekket” på eget anlegg. Når ny eier overtar kan det føre til konflikt. Ny eier sover ikke alltid like godt i et hus som har tvilsom fagmessig utførelse og som kan øke risiko for skader og brann, fortsetter Holtan.

Taksering av skader på elektriske anlegg

Elektriske anlegg kan bli skadet ved bygningsbranner, overspenninger, vannskader osv. Gjennomgang av elektrisk anlegg og utstyr etter en skade og grensesnittet på skadet og ikke skadet utstyr krever god kompetanse og erfaring. Videre etterspørres riktige erstatningsutbetalinger fra både skadelidt og forsikringsselskap. Her vil eltakstmennenes objektivitet som nøytral tredjepart, kompetanse og innsats være et svært viktig bidrag.

God eltakst demper konflikter

Det er et sterkt engasjement fra mange miljøer for å dempe konfliktnivået ved eierskifte av fast eiendom. Her er takstmennens innsats et viktig bidrag. Det bør være i alles interesse å få frem godt og tilstrekkelig informasjon fra en nøytral part.

– Ingen er tjent med rettsaker etter eierskifte. Et slikt behov oppstår kun når en av partene føler seg lurt. Regningen for dagens konfliktnivå havner før eller siden på bordet til oss alle, enten som offer eller ved at vi overgår hverandre i forsikringsdekning, legger han til.

Kompetanse og objektivitet

Den nye ordningen vil tuftes på kompetanse, objektivitet og uhildet personell. Det er disse elementene som gir ordningen legitimitet, supplerer Holtan.

Holtan tror at utvidelsen av ordningen under NK 219 vil skape et viktig supplement for virksomheter som allerede opererer innen elkontroll.

Bygges på erfaringer

Holtan forteller at det er mange eltakstmenn som allerede operer i markedet, og at disse er organisert under en ordning som NEMKO forvalter. Videre utvikling av denne ordningen vil imilertid bli stilt i bero, i påvente av ovennevnte prosess. Eksisterende ordning er beskrevet på følgende måte:

“Eltakst skal gi en tilstand av elektriske anlegg i boliger. Målsettingen er å sjekke om den elektriske installasjonen og det elektriske utstyret er sikkert å bruke, samt vurdere om det er en risiko for brann, berøringsfare og eventuell funksjonssvikt. Den skal også avsløre eventuelle feil og mangler som utgjør fare for personer, husdyr eller skader på gjenstander. Selv om avviket ikke utgjør noen konkret brannrisiko i øyeblikket skal kostnader synliggjøres.

Det skal også anslås sannsynlig forventet levetid eller foringet funksjon. Eksempel på dette kan være varmekabler feilaktig lagt, men også andre forhold kan være relevant å vurdere.
Videre skal tilstandsvurderingen gi føringer for kapasitet på hovedsikringer. Til grunn legges stikkprøver, årsmeldinger fra sameiet og eller eventuelle tilstandsvurderingsrapporter nyere enn 5 år. Den skal også si noe om eventuelle forventede kostnader til boligen iht. NS 3600.

Tilstandsgrader skal spesifiseres for status på evaluerte bygningsdeler, se NS 3451 Bygningsdelstabellen, Analysenivå skal baseres på NS 3424 Tilstandsvurdering av byggverk. Levetidsbetraktninger, rapportering og prissetting skal baseres på NS 3600. Andre forhold relatert til nevnte standarder kan være aktuelle, for eksempel dersom kunde / oppdragsgiver ønsker spesifisert risikoklasser, ønsker å få evaluert elektromagnetiske felt med mer.

Hensikten med en eltakst kan blant annet være å:

  • sjekke om det elektriske anlegget er sikkert å bruke;
  • sikre at den elektriske installasjonen ikke er farlig for mennesker og husdyr;
  • avdekke eventuell berøringsfare eller brannfare;
  • si noe om analysenivå og tilstand basert på dette;
  • si noe om forventet tilstedeværelse av elektromagnetisk felt og kjenne til strålingskilder;
  • gi et signal om estimerte kostnader relatert til TG 3 avvik;
  • gi et signal om det bør anbefales grundigere vurderinger;
  • gi et signal om byggtakstmann eller annen profesjon bør konsulteres;
  • gi signaler om at kostnadskrevende installasjoner har estimert levetid og er utført av elektrofagmann;
  • gi en indikasjon om brannbelastning av kabler og elektrisk utstyr i rømningsveier i sameier og borettslag med mer.”

Hva med eksisterende eltakstmenn?

– Under utformingen av det nye regimet vil man finne overgangsordninger for de som allerede er sertifiserte hos NEMKO. Disse har allerede en dokumentert kompetanse og må være med oss også i den nye ordningen, avslutter Holtan.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024

Korrekt installasjon av elbillader 

Dato
08.03.2024

Lysstoffrørene er historie, hva skjer nå?

Dato
27.10.2023