NEK Årsrapport 2021

Elektrotekniske standarder skaper muligheter

Medlemskap899
Int. medlemskap408
Aktive komiteer80
Vekst i eksperter8,5 %

Ord fra styreleder

Tore Tomter

Styreleder Tore Tomter

NEK har levert gode resultater nok et år, til tross for pandemiens mange hindringer. Organisasjonens raske omstillingsevne, som har vært omtalt i tidligere årsrapporter, har også båret frukter i 2021. Den viktigste indikatoren er virksomhetens leveranse innen kjernevirksomheten – nemlig standardisering. Næringsliv og forvaltning fortsetter å bidra til NEKs arbeid. I de siste årene har det vært en vekst på 5-10 % i komiteene, hvilket er imponerende. Styret er ikke kjent med andre medlemsland i IEC eller CENELEC som kan skilte med tilsvarende.

Jeg vil rette en stor takk til både komitemedlemmer og ansatte som har gjennomført sine oppgaver med stort engasjement.
Forumene, som gradvis er utviklet som supplerende arenaer til komiteene, har også vokst jevnt og trutt. Ved utløpet av rapporteringsåret talte disse hele 250 medlemmer. Mange av medlemmene hadde trolig aldri stiftet bekjentskap med NEK om ikke dette supplerende tilbudet hadde eksistert. Formuenes rolle er å tjene som overbygning til komiteene der utfordringene er sammensatte, krever bidrag fra flere komiteer og hvor det er behov for strukturert samarbeid med omgivelsene. Forumene utvikler ikke selv standarder, men kan henvende seg til komiteene ved behov.

NEK er, i tråd med ønske fra mange komitemedlemmer, opptatt av at deltakelse i komitearbeid skal være utviklende og har derfor satset betydelig på kompetansebyggende tiltak for komitemedlemmene. I løpet at 2021 startet videre eget kompetanseprogram for komitelederne. Disse lederne oppleves som en spesielt viktige i arbeidet med å sikre effektive komiteer.

NEKs satsing på rekruttering av yngre ingeniører har bidratt til at flere kvinner har fått øynene opp for standardisering. Blant de yngre ingeniørene er nemlig andelen kvinner høyere. Dermed er tiltak rettet mot de yngre også en satsing på en jevnere kjønnsfordeling.
Våre internasjonale møteplasser har etter mitt syn blitt enda viktigere. Tekniske eksperter kan fortsatt møtes og dialoger kan opprettholdes på en upolitisk plattform. Jeg håper at det ligger en langsiktig verdi i å opprettholde de mellommenneskelige kontakter i disse vanskelige tider.

NEK har drevet sitt viktige arbeid i 110 år og markerte dette med blant annet en ny logo og hjemmeside som signaliserer den fornyelsen som NEK er midt inne i. Dette er bare noen av mange interessante saker dere kan lese om i Styrets årsberetning.

Leif T. Aanensen

Adm. dir. Leif T. Aanensen

Det grønne skiftet

Norges energiforsyning har lenge hatt en grønn profil. Det meste av den elektriske energien vi bruker er produsert på vannkraft. Med store magasiner har vi følt oss rimelig trygge på at det er nok vann tilgjengelig. Den lille usikkerheten vi hadde ble redusert ved at vi etablerte forbindelser til våre naboland. Det siste året har vi oppdaget at vi ikke lenger kan føle oss like trygge. Tilgangen til rimelig norsk kraft er ikke like åpenbar som vi var vant til. Næringsliv og forbrukere har blitt møtt med priser på elektrisk energi få trodde var mulig.

Erfaringene fra i vinter vil trolig føre til at kortreist energi vil bli mer attraktivt enn noen gang. Installasjon av solenergi er nok det næringslivet og folk flest vil benytte seg av, mens vindkraft trolig er forbeholdt de store utbyggerne. Kombinasjonen av økt egenproduksjon og høyere bevissthet rundt energiøkonomi vil kunne få stor betydning.

Utviklingen av mer effektive solceller øker gradvis slike anleggs lønnsomhet. Slike trender gir forretningsmuligheter for elektroteknisk sektor, både hos leverandørindustrien, rådgivere og installasjonsvirksomheter. For oss som arbeider med standardisering handler utviklingen om å legge til rette for denne næringsutviklingen.

Transportsektoren

Tiden er for lengst inne for å ta det grønne skiftet innen transportsektoren. Selv om fossile energikilder fortsatt vil utgjøre en betydelig del av verden energiforbruk, oppdager stadig flere land viktigheten av å bruke elektrisk energi der det er mulig. Det er det på stadig flere områder. Norge er et foregangsland innen elektrifisering av transport. Det er som å sparke inn åpne dører å snakke om behovet for elektrifisering innen dette segmentet.

Jernbanen var tidlig ute og har vært et miljømessig fyrtårn gjennom flere tiår. Problemet øvrige deler av transportsektoren opplevde, å lagre tilstrekkelig med elektrisk energi i kjøretøyet, er i ferd med å løses. Ny batteriteknologi vil gradvis redusere en av fordelene de fossile kjøretøyene har hatt – rask fylling av drivstoff som er proppet med energi.

NEK en viktig del av løsningen

Elektrifiseringen innebærer at man må foreta valg av teknologi. Dette gjelder ikke minst teknologien i grensesnittet mellom ulike systemer. I det f.eks. et kjøretøy skal tilknyttes for ladning, kobler man seg samtidig til et system med gitte egenskaper. I grensesnittet skal både energi og informasjon utveksles. Dette krever standarder. Dersom disse ikke brukes vil det utvikles proprietære grensesnitt som vanskelig kan gjenbrukes av aktører som «kommer utenfra». Utbygging av våre nye infrastrukturer må derfor tuftes på internasjonalt anerkjente standarder. Mangel på sådan vil tvinge frem behov for reinvesteringer på et senere tidspunkt.

NEKs nettverk av eksperter deltar i arbeidet med å få til løsninger som fungerer – og hvor grensesnittene er helhetlige og gjennomtenkt. Et knippe av komiteer sørger for – hver fra sitt kompetansefelt – at helheten henger sammen.

NEKs nettverk øker

Veksten i NEKs nettverk har ligget på 5-10 % de siste 10 årene. Kombinasjonen av medlemmer i komiteene og i forumene teller nå over 1.000 personer. Tilstrømmingen er ikke tilfeldig, men et resultat av omfattende arbeid fra NEKs kollegium.

I det øyeblikk NEKs medarbeidere øker aktivitetene mot en komite, vokser disse. Det er derfor gledelig at både Representantskapet, styret og NEKs administrasjon er samstemte i behovet for flere medarbeidere i NEK. Det gjør det mulig å løfte arbeidet i enda flere komiteer.

2021 var i likhet med foregående år preget av håndtering av konsekvensene ved pandemien. I forrige rapporteringsår konkluderte styret med at organisasjonen hadde greid seg godt så langt i pandemien. Styret kan også i år slå fast at NEK som organisasjon har kommet styrket ut av en krevende tid.

Våre lokaler i Mustadsvei 1

Våre lokaler i Mustadsvei 1

Pandemien har krevd nye måter å organisere NEKs arbeid på. De fysiske møtene alle hadde vært vant til, ble raskt endret til digitale møter. Frykten man hadde om at dette vil slå negativt ut for standardiseringsarbeidet, ble heldigvis gjort til skamme. Tvert imot er inntrykket at de nye måtene å organisere arbeidet på har tiltrukket seg nye bidragsytere. Når det er sagt er man likevel glad for at samfunnet er i ferd med å åpne opp igjen. Behovet for å kombinere fysiske møter med de digitale er tydelig. Det medfører slitasje i motivasjonen og relasjonene om man ikke tidvis har anledning til å møtes ansikt til ansikt.

Generelt om rapporteringsåret

Godt forberedt

Som omtalt i redegjørelsen fra forrige rapporteringsår var NEK allerede før pandemien slo til klar for digital samhandling. Spørsmålet mange stilte seg var hvordan komitemedlemmene ville oppleve den nye hverdagen. Erfaringene så langt er at dette har gått over all forventning.

Styret er tilfreds med at administrasjonen raskt fant nye metoder å gjennomføre møter i komiteene og dets arbeidsgrupper, omstilling fra seminarer til webinarer og andre kreative løsninger for å opprettholde fremdriften i nettverket.

Styret vil også bemerke at den positive utviklingen virksomheten har hatt de senere årene er videreført også i dette spesielle året. Følgende vil innledningsvis trekkes frem:

 • Rekrutteringen til NEKs komiteer har fortsatt med et høyt positivt pådrag.
 • NEK har utvidet sin tilstedeværelse og dermed blitt kjent i nye miljøer.
 • Virksomheten har videreført det høye volumet på arrangementer.
 • Virksomheten har fortsatt å utvikle avansert brukerstøtte rundt flere av produktene.

Standarder er viktig for norsk næringsliv

Maskin

Bruk av robot i industrien

NEK forvalter standarder som er viktige for norsk næringsliv. De gir industrien hjelp til å tilpasse produktene i samsvar med de krav de vil møte på det internasjonale markedet – enten fra myndigheter eller fra de som bestiller produkter, systemer eller tjenester. Standarder er et avgjørende element for at markedene skal fungere slik vi i dag kjenner internasjonal handel.

Norsk næringslivs innflytelse på disse viktige rammebetingelsene skjer gjennom infrastrukturen standardiseringsorganisasjonene tilbyr. Norsk næringsliv og myndigheter sikres innflytelse uavhengig av de regionale handelsblokkene. Dette er viktig fordi elektrotekniske produkter og systemer er verdens desidert største handelsvare. De siste årene har varer og systemer tilhørende denne gruppe utgjort 20 % av global handel. Handelen støtter seg på referanser til standarder som de elektrotekniske standardiseringsorganisasjonene forvalter.

Høy rekruttering til komiteene

NEK hadde en netto økning på 69 komiteengasjement i 2021 (økning på rundt 8%). Dette er noe lavere enn toppåret 2019 hvor tilsvarende tall var 105. Rapporteringsåret følger imidlertid trenden de siste 10 årene med høy netto vekst. Veksten har ikke bare erstattet komitemedlemmer som har avsluttet medlemskapet på grunn av alderspensjon, men man har økt den totale mengden betydelig. Trendkurvene har vist en vekst på 5-8% per år de siste årene.

Styret forventer at veksten i netto rekruttering til NEKs komiteer vil stabilisere seg på et lavere nivå de nærmeste årene.

NEKs portefølje av eksperter utgjorde ved utgangen av 2021 utgjør rundt 800 eksperter. Ekspertene er de som gir legitimitet til NEKs virksomhet og er helt avgjørende for videre vekst innen elektroteknisk område. Den sterke basen av eksperter styrker også norsk innflytelse i det internasjonale standardiseringsarbeidet.

Viktige nyvinninger og klar satsing

Foto: Adobe Stock, Høyspentmast

Flere av NEKs komiteer hadde en spesielt sterk utvikling i 2021. Komiteen som arbeider med el og ekom innen samferdsel har fortsatt sin vekst og teller nå rundt 60 medlemmer. Videre fortsatte også veksten i komiteene som arbeider innen temaene solenergi, energilagring, digitalisering i kraftsektoren, elektriske installasjoner og elkontroll. Nytt for 2021 var opprettelse av nytt fagområde innen forsvar og beredskap. Dette området har hatt en positiv utvikling og har aktualisert NEK i nye miljøer. Aktualisering av komiteers arbeidsområde gjennom artikler, seminarer og andre informasjonstiltak har vist seg å gi gode resultater.

Stabil stab og godt arbeidsmiljø

NEK er en liten organisasjon. Det gjør den samtidig sårbar når medarbeidere velger å slutte. NEK mistet to fagsjefer i 2021, henholdsvis fagsjef innen elektriske lavspennings- og forsyningsanlegg samt fagsjef innen ekom. Disse fagområdene er meget sentrale i NEKs virksomhet og står samlet sett for en betydelig del av inntektene. Begge ble erstattet, men i interimperioden frem til nye kollega ble operative, fikk øvrige kollega en økt belastning. Drift av komiteene gikk tilnærmet som normalt og de viktigste konferansene ble gjennomført som planlagt.

I november 2021 ble det gjennomført en uavhengig medarbeiderundersøkelse som viste at arbeidsmiljøet i NEK oppleves positivt, utviklende og inspirerende. Styret er godt fornøyd med disse resultatene og vil følge utviklingen nøye etter hvert som vekst i virksomheten vil gi nye impulser i organisasjonen.

Styret erfarer at NEKs ansatte har et godt arbeidsmiljø og man er ikke kjent med arbeidsrelatert fravær. I 2021 var totalt fravær på 1,9 %. Tilsvarende tall for 2020 og 2019 var henholdsvis 0,3% og 0,6%.

NEK markerer seg

Styret mener virksomheten har en god progresjon i kommunikasjonsarbeidet. Kombinasjonen av seminarer, fagartikler, nyhetsbrev og aktiv bruk av utvalgte sosiale medier har gitt resultater. Rundt 3.500 abonnerer på NEKs nyhetsbrev, som gir abonnenten direkte tilgang til nyhetsartikler og annet relevant stoff. Ved utgangen av 2021 passerte NEK 4.500 følgere på LinkedIn, som er en viktig kanal for profesjonelle virksomheter. Både nyhetsbrev og poster på LinkedIn har som formål å skape oppmerksomhet om virksomheten og arbeidet komiteene gjør.

Leif T. Aansensen, adm dir i NEK

Foto: NEK, Adm. dir. Leif  T. Aanensen

Om styrets arbeid

Stryket besluttet å endre organisering av arbeidet fra fem ordinære fysisk styremøter til syv digitale og to fysiske møter. De digitale styremøtene avgrenses til to timer, mens de fysiske møtene kan ha varighet inntil en hel arbeidsdag. Så langt er erfaringene gode, men styret arbeider kontinuerlig med forbedringer.

Årsmøtet i NEK som normalt har vært lagt til vårmøte ble dessverre avlyst på grunn av pandemien. De viktigste sakene i tillegg til økonomi og løpende oppgaver har vært:

 • Oppfølging av tiltak iht. strategisk plan
 • Arbeid med langsiktig økonomisk plan 2020-2025
 • Arbeid med sluttføring av produkt-, salgs- og prisstrategi
 • Arbeid med virksomhetens risikoprofil
 • Nye retningslinjer for komitearbeid og utarbeidelse av elektrotekniske standarder

Styret har videre bidratt til at samarbeidet med Enova ble konvertert over i en rammeavtale, som vil gjelde i perioden 2021-2024.

Styrets sammensetning

Styret bestod i rapporteringsåret av:

 • Tore Tomter, Styreleder, Norsk Industri
 • Jon Eirik Holst, Nestleder, DSB
 • Ove Guttormsen, Styremedlem, NELFO
 • Kristin Lind, Styremedlem, Energi Norge
 • Tor Bringsverd, Styremedlem, Nkom
 • Ingar Steinsvik, Styremedlem, Statnett
 • Berit B. Rasmussen, Styremedlem, Norsk Industri
 • Arild Røed, Styremedlem, Ansattes representant

Adm. direktør Leif T. Aanensen har hatt møteplikt og talerett, uten stemmerett. Hans Brandtun var 1. varamedlem, Ivar Granheim 2. varamedlem og Morten W. Hansen var 3. varamedlem. Varamedlemmer møter normalt i styremøtene og har møte- og talerett.

NEKs styre hadde pr. 2021-12-31 åtte faste medlemmer, seks menn og to kvinner.

Forsikringer

Virksomheten har tegnet styreansvarsforsikring, som også omfatter også daglig leder.

Prosjekter

Landstrømsforum

Styret er tilfreds med at samarbeidet med Enova er videreført også i 2021. Den nye rammeavtalen som ble inngått på begynnelsen av forrige rapporteringsår gir NEK muligheter til å videreføre det viktige arbeidet som er i gang i Landstrømsforum.

Landstrømsforum har hatt stor suksess i forhold til målsettingene og fungerer per tidspunkt som et koordinerende organ mellom de ulike interessentene. Landstrømsforum teller i dag 160 medlemmer og har to arbeidsgrupper med omtrent 60 medlemmer. Forumet har forumsleder, arbeidsgruppeledere og aktive medlemmer.

Eltransportforum

Eltransport

Foto: Adobe Stock

I juni 2020 ble Eltransportforum konstituert. Dette er en overbygging og utvidelse av samarbeidet mellom komiteer som har standarder innen elektrifisering av transport. I løpet av siste halvdel av 2021 ble forumet åpnet for andre medlemmer enn fra NEKs komiteer. Forumet har vokst jevnt og trutt i perioden etter det, men det er først i 2022 at man ser virkningene a utvidelsen.

Samarbeid

Forholdet til myndighetene

NEK har hatt tettest kontakt med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Det har skjedd både ved disse myndighetenes deltakelse i NEKs styrende organer, deltagelse i komiteer og også med direkte kontakt ved konkrete behov. Samarbeidet med Statens vegvesen ble videreført og etter styrets vurdering styrket i 2021. Det er positivt at Statens vegvesen fikk en plass i styret med virkning fra 2021, noe som kan styrke den direkte påvirkningen ytterlig i årene som kommer.

NEK har også regulær kontakt med Petroluemstilsynet, primært gjennom deres deltakelse i normkomite NK 18.

NEK fikk i 2020 et offentlig tilskudd på 4,620 MNOK fra DSB som er underlagt Justis- og politidepartementet. I løpet av rapporteringsåret ble det avklart at denne tildelingen er ment å dekke NEKs arbeid for DSB og hvor utdyping av oppgaver klargjøres i DSBs tildelingsbrev til NEK. Styret forventer at størrelsen på det offentlige tilskuddet fortsetter å følge lønnsutviklingen. DSBs støtte utgjorde i perioden 2006-2009 ca. 20% av samlede inntekter, mens tilsvarende tall 2014-2020, har andelen vært rundt 16%. I 2021 utgjorde andelen 13,2%, ytterlig ned fra 15,4% i 2020.

Standardisering innen det elektrotekniske området dreier seg om å tilrettelegge for markedsadgang gjennom å fjerne tekniske handelshindre. I tillegg bidrar de til at industrien har en egnet metode for å oppfylle myndighetenes krav til helse, miljø og sikkerhet i produkter og systemer.

NEK er høringsinstans i saker som gjelder tekniske handelshindringer (TBT) innenfor standardiserings- og sertifiseringsområdet. Gjennom NEKs deltakelse i CENELEC Technical Board (BT) har vi også direkte kontakt med EFTA-sekretariatet og EU-kommisjonen. Normer er blitt et viktig henvisningsgrunnlag etter hvert som offentlige forskrifter i elektroteknisk sektor i EØS-landene, herunder Norge, er gjort mer overordnede og generelle. Denne prosessen og praksisen fortsetter.

Forholdet til andre

Forholdet til de øvrige norske standardiseringsorganisasjonene

     

NEK har hatt godt samarbeid med Standard Norge (SN) og Nasjonal kommunikasjons-myndighet (Nkom). Også i rapporteringsåret har det vært tett kontakt mellom styrelederne i SN og NEK. Begge styrelederne har hatt mandat fra sine respektive styrer om å utvikle relasjonene og samarbeidet mellom organisasjonene. Adm. direktører fra de to virksomhetene har også tatt del i samtalene. Styret opplever at denne prosessen har ledet til en positiv utvikling av relasjonene mellom virksomhetene.

Administrasjonen

Arbeidsmiljø

I 2021 var det totale sykefraværet på 1,9%. Ingen fravær skyldes etter det styret er kjent med forhold på arbeidsplassen. Tabellen under viser utviklingen i sykefravær seneste år:

Årstall 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Sykefr. 2,5% 4,2% 1,1% 4,2% 0,6% 0,3% 1,9%

Økningen i sykefravær i 2021 skyldes i hovedsak planlagte operasjoner, økt fravær på grunn av sykdom hos barn, samt fravær som følge av pandemien. Videre var det et tilfelle med belastningsplager, som dessverre ikke er uvanlig i kontormiljøer. Arbeidsgiver har forsøkt å tilrettelegge så godt som mulig for å forebygge slikt i fremtiden, blant annet ved anskaffelse av heve- og senkepulter.

NEK har bedriftslegeordning og arbeider kontinuerlig med å forbedre arbeidsmiljøet.

Likestilling

NEK hadde pr. 31.12.2021 14 fast ansatte medarbeidere, fire kvinner og ti menn. I tillegg er to konsulenter innleid i funksjoner som ligger tett på type oppgaver som faste ansatte jobber med. NEK leier også inn flere konsulenter på oppdrag.

Selskapets ledelse foretar en løpende vurdering av behovet for likestillingstiltak. Ledelsen har arbeidet med å balansere kjønnsbalansen blant de ansatte.

Forsknings- og utviklingsaktiviteter

NEK har for tiden ingen pågående eksterne forsknings- eller utviklingsaktiviteter.

Ytre miljø

NEK driver ingen virksomhet som negativt påvirker det ytre miljø, og har ingen andre utslipp enn det som følger av vanlig kontorvirksomhet. NEK bidrar derimot til miljøvern gjennom deltagelse i utvikling av relevante internasjonale standarder.

Personale

NEKs personale bestod av følgende fast ansatte personer ved utgangen av 2021:

 • Leif T. Aanensen, Daglig ledelse, administrasjon og eksterne relasjoner
 • Tommy Lundekvam, Elektriske forsynings- og lavspenningsanlegg
 • Arild Røed, Maritime sektor og utstyr i eksplosjonsfarlige områder
 • Gunnar Gjesdal, El og ekom innen samferdsel
 • Eirik Sollie, Elektromedisinsk utstyr, IEC EE, EMC og YP-programmet
 • Sigmund Eng, Ekom, IOT og velferdsteknologi
 • Trond Salater, Industriell elektro og automatisering
 • Lars Ihler, Energiforsyning
 • Arild Kjærnli, Salg, markedsføring og informasjon
 • Kristin Fagerli, Fornybar energi
 • Kristoffer Gjertsen, Forsvar og beredskap
 • Sidsel Holand, Økonomi og regnskap
 • Marianne Krosby, IT-ledelse
 • Paola Castro, Kvalitet- og dokument koordinator

Det ble foretatt nyrekruttering i 2021, men hvor oppstart for de nye stillingene var henholdsvis 1. mars og 4. april 2022. Disse stilingene er et ledd i oppbygging av kapasitet i NEK, et arbeid som vil videreføres i 2022. I tillegg til ovennevnte har NEK leid inn ekstra kapasitet til drift av enkelte komitéer og prosjekter.

Nøkkeltallene

Nøkkeltall (MNOK) for rapporteringsperioden ser slik ut: 

Post  Resultat  Avvik 
Salgsinntekt 25,387 2,517
Andre driftsinntekter 9,646 -0,478
Sum driftsinntekter 35,033 2,040
Personalkostnader 18,315 -0,859
Andre driftskostnader 12,965 -3,790
Sum driftskostnader 31,280  -4.649
Driftsresultat 3,754 6,689
Finansresultat 2,152 0,552
Resultat i perioden 5,905 7,240

Sum driftsinntekter er regnskapsført med 35,033 MNOK mot budsjett 32,993 MNOK. Tilsvarende ble driftskostnadene 31,280 MNOK mot budsjett 35,928 MNOK. Driftsresultatet ble 3,754 MNOK som er 6,689 MNOK bedre enn budsjett. Netto finansresultat ble 2,152 MNOK mot budsjett 1,600 MNOK. Resultat etter finans ble 5,905 MNOK som er 7,240 MNOK bedre enn budsjett. 

NEK hadde i likhet med 2020 ekstraordinært lave driftsutgifter i 2021 på grunn av pandemien. Blant de viktigste faktorene finner man reduserte utgifter til reise og møtevirksomhet. Videre var det høyere vekst i verdipapirmarkedet enn forventet. 

Driftsinntekter 

Figuren under viser hvordan virksomhetens inntekter var satt sammen i rapporteringsåret, samt de tilhørende budsjettposter: 

Salgsinntekter

Salgstallene fordeler seg som følger på NEKs distributører (MNOK):

Aktør Resultat Budsjett Avvik
Nelfo 3,104 2,271 0,833
Energi Norge 0,433 0,763 -0,330
Royalty SO 16,685 14,525 2,160
Royalty IEC 1,347      1,200 0,147

Salget til Standard Online viser en fortsatt positiv utvikling og er NEKs viktigste distributør. Resultatene føyer seg inn i rekken av gode resultater fra Standard Online de siste årene. Det er gledelig å se at virksomhetens beviste satsing på abonnementskunder gir gode og stabile inntekter til eierne.

Andre driftsinntekter

Andre driftsinntekter endte 0,478 MNOK under budsjett. De viktigste årsakene til dette var at Landstrømsprosjektet ikke hadde tilstrekkelig kapasitet til det ønskede pådraget i prosjektet, samt at Eltransportforum ikke søkte Enova om midler innenfor rammeavtalen i 2021 slik man hadde planlagt.

Nærmere om seminar

Det ble gjennomført 25 arrangementer med over 2.500 deltakere. Dermed lå antall deltakere på omtrent samme nivå som i 2020. Styret slutter seg til administrasjonens vurderinger om at arrangementene bidrar til å sette NEK på kartet i flere miljøer, bidrar til rekruttering og har dermed positiv innvirkning på NEKs arbeid. I 2019 ble det til sammenlikning gjennomført 8 seminarer med rundt 700 deltakere.

Komitekontigent

Komitemedlemmenes årlige innbetalinger utgjør nå nesten 2,4 MNOK (2,1 MNOK i 2020). Ved utløpet av rapporteringsåret var det 770 medlemmer i komiteene, som til sammen dekket 899 engasjement. Komiteavgiftene bidrar til å finansiere NEKs sekretariatsstøtte til komiteene. Det er sterk korrelasjon mellom oppmerksomheten en komite får av NEKs sekretariat, i form av sekretariatsstøtte, og rekruttering til samt aktivitet i komiteene.

Driftskostnader

Sum driftskostnader endte 4,649 MNOK under budsjett, herav bidro personalkostnader med 0,859 MNOK lavere enn budsjett og andre driftskostnader 3,790 MNOK lavere enn budsjett. Når det gjelder lavere personalkostnader var to oppsigelser og noe forsinkelse i rekruttering viktigste årsak. Når det gjelder andre driftskostnader, bidro fravær av reiser og møtekostnader alene med henholdsvis over 1 MNOK og 0,661 MNOK i lavere kostnader.

Innleide tjenester var også 0,556 MNOK lavere enn budsjettert. Også her var pandemien en medvirkende faktor.

NEK hadde noe lavere kostnader på posten «trykking av publikasjoner». Denne inkluderer også digitalisering av publikasjoner. En del av disse kostnadene ble tatt sent i 2020, som endte med merforbruk på denne posten i 2020. Det gav lavere kostnader i 2021.

Figuren under viser hvordan driftskostnadene fordeler seg:

Driftsresultat

Driftsresultatet ble 3,754 som er 6,689 MNOK over budsjett. Styret vil imidlertid presisere at dette er et resultat av ekstraordinære forhold og det forventes at utgiftsnivået vil komme tilbake til «normalt nivå» når pandemiens virkninger reduseres og etter hvert forsvinner.

Finans

Verdipapirene har gitt en positiv avkastning på 2,152 MNOK, som er 0,552 MNOK over budsjett.

Årsresultat

Resultat etter finans ender på 5,905 MNOK. Dette er 7,240 MNOK bedre enn budsjett.

NEKs investerings- og sikringsfond

Styret har i 2021 lagt ned et betydelig arbeid i utvikling av en modell for bærekraftig forvaltning av NEKs reserver. Det har vært bred støtte fra medlemsbedriftene om at NEK skal ha tilstrekkelige soliditet til å motstå uforutsette hendelser. Størrelsen på NEKs reserver har imidlertid vært oppe til debatt i Representantskapet ved en rekke anledninger.

I rapporteringsåret utarbeidet styret, i samarbeid med administrasjonen, forslag til modell for hvordan NEKs reserver skulle fastsettes og forvaltes. Modellen og prinsippene for forvaltning ble sanksjonert av Representantskapet høsten 2021. NEKs reserver ble med virkning fra dette vedtaket omdefinert til investerings- og sikringsfond. Som en del av den nye forvaltningsmodellen defineres også idealintervallet for den såkalte «faktoren». Denne beregnes på basis av reservenes samlede størrelse, dividert på gjennomsnittlig årlige driftsutgifter de tre siste årene. Styret er godt tilfreds med at prinsippene for en god forvaltning nå er på plass.

Foto: Adobe Stock, Aerial view cargo container ship sailing, container cargo ship in import export

NEKs komiteer forvalter i all hovedsak internasjonale standarder, hvor hovedoppgaven er å sikre norsk innflytelse i prosessen. Videre arbeides det med nasjonale standarder i enkelte av komiteene, samt oversetting og sammenstilling av standarder til samlinger.

NEK fastsatte 1086 publikasjoner inkludert 140 tillegg fra IEC og 583 publikasjoner inkludert 91 tillegg fra CENELEC i 2021. Totalt antall gyldige implementerte publikasjoner (inklusive tillegg) ved årsskiftet 2021/2022 var fra IEC 14.178 og fra CENELEC 7.757 og fra NEK 115. Totalt utgjør dette 22.050 publikasjoner.

Ved utgangen av 2021 speiler NEK 124 komiteer internasjonale komiteer, hvorav rundt 75 av disse er aktive i Norge. Disse var totalt bemannet med 800 eksperter med til sammen 900 NK-engasjementer. Økningen i antall komitemedlemmer fulgte trenden fra tidligere år med en netto vekst i komiteengasjement på hele 89 i 2021. NEK har hatt en betydelig netto tilvekst til de tekniske komiteene de siste årene. Dette viser at arbeidet prioriteres og er viktig for næringslivet og forvaltningen.

Følgende NEK-publikasjoner kom ut i 2021:

Dok.nr. Utgave Komite Norsk tittel
NEK 405-3:2020/Amd1:2021 3.0 NEK/NK219 Amendement – Kompetanse for kontrollforetak og personell – Del 3: Elkontroll næring – Krav til personell, eksaminering, sertifiseringsordning og metodikk
NEK 410A:2021 2021/2.0 NEK/NK18 Elektriske installasjoner i skip
NEK 410B:2021 1.0 NEK/NK18 Elektriske installasjoner i skip – Spesielle installasjoner
NEK 486:2021 1.0 NEK/NK21/120 Krav til sikkerhet for sekundærbatterier og batteriinstallasjoner – Sikker drift av litium-ionbatterier
NEK 600:2021 1.0 NEK/NK300 Krav til sikkerhet for sekundærbatterier og batteriinstallasjoner – Sikker drift av litium-ionbatterier
NEK 600:2021/COR1:2021 NEK/NK300 El og ekom i vegtrafikksystem
NEK 820:2021 1.0 NEK/NK65 Cybersikkerhet for industrielle automatiserings- og kontrollsystemer
NEK VEILEDER 80-1:2021 1.0 Landstrømsforum Om standarder for landstrømsinstallasjoner
NEK VEILEDER 80-2:2021 1.0 Landstrømsforum Landstrøm for nærskipsfart

Elektriske forsynings- og lavspenningsanlegg

NK 64 – Bygningsinstallasjoner

NK 78 – Utstyr for arbeid under spenning

NK 121 – Lavspenning brytere, tavler og skinnesystemer

NK 128 – Sikkerhet ved drift av og arbeid i elektriske anlegg

NK 219 – Kompetanse og inspeksjonsorgan

NK 301 – Tilknytningspunkt for elnett og ekomnett

Fornybar energi og høyspenningsanlegg

NK 2 – Roterende maskineri

NK 4 – Vannturbiner

NK 10 – Væsker og gasser for elektrotekniske anvendelser

NK 11 – Luftledninger

NK 14 – Transformatorer

NK 82 – Fotovoltaiske solenergisystemer

NK 88 – Vindkraftverk

Maritime installasjoner og utstyr i eksplosjonsfarlige områder

NK 18A – Elektriske kabler for skip og flyttbare og faste offshoreinnretninger

NK 18C – Elektrisk subseautstyr

NK 18 – Elektriske installasjoner om bord i skip og flyttbare og faste innretninger i petroleumsvirksomheten

NK 20 – Elektriske kabler

NK 31 – Eksplosjonsfarlige områder

NK 80 – Navigasjonsinstrumenter

Elektromedisinsk utstyr, IEC EE, EMC og YP-programmet

NK 62 – Elektrisk utstyr for medisinsk bruk

NK 73 – Kortslutningsstrømmer

NK 101 – Statisk elektrisitet ESD

NK 108 – Elektroniske bruksapparaters sikkerhet

NK 210 – Elektromagnetisk Kompatibilitet (EMC)

NK Cert – Produktsertifisering

Ekom, IOT og velferdsteknologi

NK 79 – Alarmsystemer

NK 86 – Fiberoptikk

NK 215 – Sammenkobling av IT-utstyr

NK JTC 1/SC 41 – Internet of Things

Industriell elektro og automatisering + Elektrisk utstyr

NK 22 – Kraftelektronikk

NK 23 – Installasjonsmateriell

NK 34 – Lys, lamper og relatert utstyr

NK 44 – Maskinsikkerhet, elektrotekniske aspekter

NK 59 – Funksjonsprøving av elektriske apparater for hjemmebruk

NK 61 – Elektriske bruksapparaters sikkerhet (safety)

NK 65 – Industriell prosessinstrumentering, kontroll og – automatisering

NK 72 – Automatiske elektriske regulatorer og styreorgan

Energiforsyning

NK 8 – Elektriske overførings- og distribusjonssystemer

NK 13 – Elmålesystemer og måletransformatorer

NK 17 – Høyspenningsbrytere

NK 21/120 – Sekundærbatterier og energilagringssystemer

NK 57 – Informasjonsforvaltning for elkraftsystemet

NK 81 – Vern mot lynskader

NK 99 – Høyspenningsanlegg

Samferdsel

NK 9 – Elektriske jernbaneanlegg

NK 69 – Elektriske kjøretøy for offentlig veg med ladeinfrastruktur

NK 300 – El- og ekom i samferdsel

Forsvar og beredskap

NK 3 – Dokumentasjon, symboler og klemmemerking

NK 56 – Driftssikkerhet

NK 105 – Brenselceller

NK 500 – Forsvar og beredskap

 

Årsrapport fra forumene

Landstrømsforum

Eltransportforum