NEK Årsrapport 2019

En trygg, fullelektrisk og digital fremtid!

Medlemskap820
Int. medlemskap354
Aktiv komiteer78
Vekst i eksperter11%

Ord fra styreleder Tore Tomter

Et offensivt NEK 

2019 ble året med tidenes vekst i antall komitemedlemmer, veksten på 10% resulterte i hele 664 eksperter i komiteene ved årets slutt. Dette er et tydelig budskap fra norsk næringsliv: Det prioriteres tid til standardiseringsarbeidet – næringslivet har oppdaget nytten av deltagelse. Økt engasjement i komiteene krever at NEK er leveringsdyktig på flere områder. En effektiv fremdrift i standardiseringsarbeidet krever nemlig gode tilretteleggere, en rolle NEKs medarbeidere fyller. 

NEKs posisjon 

NEKs posisjon har styrket seg vesentlig de senere årene. Elektrisitet og elektronisk kommunikasjon er avgjørende elementer i det moderne samfunnet. De er en del av vår kritiske infrastruktur, samt at de understøtter andre infrastrukturer og samfunnskritiske tjenester.  

NEKs standarder påvirker måten elektroniske kommunikasjonssystemer bygges og de påvirker også den digitale transformasjonen som pågår i en rekke sektorerStandardene påvirker videre måten vi produserer, omformer, transporter og bruker elektrisitet. Elektrisitet er ikke bare vår viktigste energibærer, den bidrar til komfort, effektiv transport, kommunikasjon og er basis for innovasjon. Dette øker betydningen av arbeidet som skjer i NEKs mange komiteer. 

Global handel med elektriske produkter utgjør hele 20% av verdenshandelen. Standardene som NEKs komitestruktur er med på å forvalte er avgjørende for at denne handelen kan skje så effektivt som i dag. Produkter som produseres i tråd med internasjonale standarder har de ønskede egenskaper, kvalitet, sikkerhet samt kompatibilitet og får markedsadgang på kjøpet. 

NEKs portefølje av standarder er også en del av løsningen når våre politikere snakker om det grønne skiftet. Elektrisitet er grunnmuren og bærebjelken i denne utviklingen og behovet for NEKs arbeid har dermed aldri vært viktigere. 

En av NEKs oppgaver er å sørge for at Norge er et aktivt medlem i internasjonalt anerkjente sertifiseringsregimer. Dette bidrar videre til markedsadgang globalt, både for norske eksportbedrifter og for virksomheter som importerer elektriske produkter. 

Må være relevant 

Det meste av NEKs inntekter er et resultat av kommersielle beslutninger. Vår tolkning er at industrien og myndighetene ser verdien av NEKs virksomhet og derfor er villig til å bruke tid og penger på deltakelsen. NEK må derfor tilrettelegge og drifte et apparat som anerkjennes og som deltakerne er villig til å fortsatt investere tid iI komiteene kan deltakerne påvirke egne rammebetingelser, inngå i et faglig sterkt nettverk og få unik innsikt i hvordan kravene i standardene skal forstås.  

Forutsigbarhet 

Industrien trenger forutsigbarhet for de skal være villige til å legge investeringer i produktutvikling. Dette gjelder ikke minst at produktene de tilbyr ikke kommer i konflikt med sikkerhetskravene myndighetene setter. Den enkleste måten å unngå dette på er å følge anerkjente standarder 

I EUs indre marked har man de siste 40 årene benyttet henvisning til standard som metode til å vise vei for industrien. Regulator henvender seg på den ene side til de europeiske standardiseringsorganisasjonene og ber om at myndighetskravene blir respektert ved utforming av standarder. På den annen side kommuniserer de til industrien at de er på trygg grunn om de utvikler produkter i samsvar med standardene. «Antakelse om oppfyllelse av sikkerhetskravene» heter det i korridorene hos kommisjonen.  

Ordningen gir frihet og fleksibilitet for næringslivet, men de blir samtidig ansvarliggjort. Myndighetene har bygd opp en effektiv markedskontroll. Virksomheter som produserer produkter som ikke oppfyller fastsatte sikkerhetskrav kan møte vedtak om tilbaketrekking av produkter fra markedet. Dette kan få alvorlige følger for virksomheten. En trygg vei å gå, er å holde seg til standardene ved produksjon og produktutvikling. 

Internasjonal handel 

Industrien bruker standarder for å utvikle produkter som både oppfyller myndighetskravene og som møter kundenes forventninger. Alternativet til standarder er detaljerte kontrakter som koordinerer produsentens og kundens forventninger. Dette vil kreve betydelig arbeid med tilpasninger og kontroll. Internasjonal handel krever gjensidig anerkjennelse av funksjons og sikkerhetsnivå, en oppgave som ligger midt i kjernen av internasjonalt standardiseringsarbeid. Ved at alle myndigheter viser til standardene, gir det rom for internasjonal handel slik vi kjenner den i dag.    

Den digitale transformasjon 

Norge og verden står ovenfor en digital transformasjon. Endringene er spesielt tydelig i enkelte sektorer. Disse bør tufte digitaliseringen på standardiserte løsninger så langt dette er mulig. Alternativet er kostbart og krever spesialtilpasninger i hele systemets levetid. Der standardiseringsorganisasjonene har tatt grep, sparer industrien betydelige investeringer. De kan gjenbruke løsninger for protokoller og grensesnitt, slik at systemene evner å kommunisere uten kostbare tilpasninger. De to globale standardiseringsorganisasjonene ISO og IEC står i fellesskap bak dette, men IEC har tatt et spesifikt ansvar i forhold til elektroteknisk sektor. 

NEK møter fremtiden med ny strategi 

Styret har sammen med NEKs medarbeidere utviklet en ny strategisk plan. Formålet er at virksomheten skal ligge i front i den teknologiske utviklingen. NEKs rolle er sentral i mange av de dynamiske prosessene som for tiden skjer i samfunnet. Styret har store forventninger til at organisasjonen møter denne på en god måte.  

Leif T. Aanensen, Adm. dirInnovasjon tuftet på standardisering

Innovasjon og standardisering henger tett sammen. Standarder sikrer at nye produkter, systemer eller tjenester ikke møter regulatoriske barrierer når de er klare for markedet. Dyktige utviklere vet dette og forholder seg tidlig til disse realitetene. Tilrettelegging for markedsadgang er imidlertid kun en av grunnene til standardenes sterke stilling i samfunnet.

En verden uten standarder ville vært kaotisk. Få tenker gjennom dette til daglig, fordi de fleste tekniske områdene allerede har vært gjennom en standardiseringsprosess. Allerede tidlige sivilisasjoner drev med en viss form for standardisering, enten for å få bue og pil til å passe sammen, eller til å sette opp komplekse arenaer på en effektiv måte slik romerne gjorde det. Standardiseringsbehovet har alltid vært der, det har mer vært et spørsmål om hvem som setter standarden.

Norsk næringsliv bidrar

I en verden med store globale selskaper og mektige handelsnasjoner er det etablert et godt system, i det internasjonale standardiseringsarbeidet, hvor også de små handelsnasjonene lyttes til. Norsk næringsliv og norske eksperter har alltid spilt en aktiv rolle i dette arbeidet. De lyttes til fordi de yter høy faglig integritet, respekt og kommer fra et land med et godt utviklet næringsliv.

Det gode samspillet mellom myndigheter, næringsliv og forbrukere gjør at de allerede er vant til å balansere forskjellige ønsker og krav. Gode produkter skal være egnede, kostnadseffektive og trygge.

Både myndigheter og næringsliv har oppdaget det rasjonelle i at et omforent nivå er avklart i standardene. Her adresseres helse, miljø, sikkerhet, kvalitet og funksjon. Noen har sittet sammen og funnet balansepunktet mellom ulike interesser.

Koordineringskostnader

Standardisering handler også om å koordinere krav mellom bestiller og leverandør/produsent. Mangel på standardisering ville gitt høye koordineringskostnader mellom partene fordi alle detaljer måtte spesifiseres til minste detalj. Individuelle tilpasninger hadde vært hovedregelen og det hadde blitt kostbart.

Behovet for standarder er spesielt fremtredende innen el og ekom. Her er det spesielt mange tekniske detaljer som skal avklares og koordineres. At det kan importeres elektriske produkter fra omtrent hvor som helst i verden for så å plugge det inn i første ledige stikkontakt er et tydelig bevis på at systemet fungerer. Industrien har for lengst adoptert et globalt perspektiv og arbeider mot et globalt marked.

Innovasjonsbedriftene

Mange av landets fremste eksperter innen elektroteknisk område har funnet veien til NEK. De ønsker å være en del av et sterkt faglig nettverk – standardiseringskomiteene. Disse gir faglig samhandling på tvers av virksomhetene, i ordnede og strukturerte former. Innovatørene, konkurrenter, myndigheter og forbrukerinteresser kan samles for å drøfte fag og gi innspill til hvordan fremtiden bør se ut.

Når summen av disse bidragene ender opp i globale standarder, har man ryddet kaos av veien. Partene kan siden bruke disse standardene som felles grunnmur og være innovative med det utgangspunktet. En innovativ virksomhet bidrar til utvikling av standarder nettopp for å sikre at ikke andre låser mulighetene for innovasjon. Dette sikres gjennom den brede skare av eksperter verden over.

Et inkluderende nettverk

Det globale standardiseringsmiljøet inkluderer alt fra de store handelsnasjonene til utviklingsland med svake handelstradisjoner. Utviklingslandene forstår betydningen av å være en del av dette viktige arbeidet. Ofte vil det være en forutsetning for å tiltrekke seg utenlandske investeringer og som et ledd i handelsavtaler.  Standardene utgjør selve grunnfjellet i internasjonal handel og åpner dørene for import og eksport.

Et produkt som oppfyller globale standarder gis som hovedregel markedsadgang. Oppfyller de kravene og er i stand til å dokumentere dette, er det vanskelig for nasjonale myndigheter å stanse et produkt. Produsenten kan med rette hevde at produkter er laget i henhold til internasjonalt anerkjente standarder.

Verdien av NEKs nettverk

NEK benytter slagordet “NEK – en arena hvor faglig nettverk dannes». Det ligger en forpliktelse i disse ordene.

Slagordet fordrer at NEK utvikler og vedlikeholder en infrastruktur som ikke diskriminerer og at alle interesser skal kunne påvirke utfallet. Saklige argumenter tuftet på god forståelse av den underliggende teknikk er den viktigste ingrediensen.

Viljen til kompromisser er samtidig avgjørende for å komme frem til et felles resultat. Slagordet krever dermed at partene, som i enkelte tilfeller har motstridende interesser, er villig til å drøfte disse og hvor målet er konsensus. Det kreves kvalitet og tydelige regler for at et nettverket skal ha bærekraft til slike prosesser. Det er blant verdiene NEK tilfører.

Nettverk gir tilgang til ressurser. Dette inkluderer også tilgang til ressurser mange ikke ville hatt tilgang til uten å delta i NEKs komiteer: Representanter fra relevante myndigheter, konkurrenter, akademia og forskning.

NEK i vekst

NEKs nettverk har vokst jevnt de siste årene. Det er en trend som ser ut til å fortsette også inn i 2020. Vårt mål er å få inn flere fagansvarlige som kan utvikle områder som vi så langt ikke har hatt kapasitet til å gi den nødvendige oppmerksomhet. Vi vil gi norsk næringsliv ytterlig stimuli og skape en møteplass for enda flere.

Styrets årsberetning og redegjørelse om virksomheten

Styret har vært godt fornøyd med utviklingen i virksomheten i 2019. Det ble lansert flere viktige publikasjoner, avtaler om digital distribusjon som ble utvidet til å gjelde alle NEKs salgsorganisasjoner, digitale produkter med tjenester ble lansert og virksomheten hadde tidenes beste rekruttering til komiteene.  

NEK forvalter standarder som er viktige for norsk næringsliv. De gir industrien hjelp til å tilpasse produktene i samsvar med de krav de vil møte på det internasjonale markedet – enten fra myndigheter eller fra de som bestiller produkter, systemer eller tjenester. Standarder er et avgjørende element for at markedene skal fungere slik vi i dag kjenner internasjonal handel. Norsk næringslivs innflytelse på disse viktige rammebetingelsene skjer gjennom infrastrukturen standardiseringsorganisasjonene tilbyr. Disse gir norsk næringsliv og myndigheter innflytelse uavhengig av de regionale handelsblokkene. Elektrotekniske produkter og systemer er verdens desidert største handelsvare og utgjør rundt 20 % av global handel. Denne handelen støtter seg på referanser til standarder som de elektrotekniske standardiseringsorganisasjonene forvalter.  

Rekord i rekruttering til komiteene 

Det var en del frafall i NEKs komiteer på grunn av skifte av stilling eller at enkelte ble pensjonister, men enda flere kom til. NEK hadde en netto økning i engasjement med 105 i 2019 som er nesten det dobbelte av tidligere «toppår». 

2019 følger dermed trenden de siste 7-8 årene med høy netto vekst. Denne har ligget på 5-8% per år, men toppet seg altså i rapporteringsåret med hele 10% vekst. Styret forventer ikke en så høy netto vekst i de kommende år, men antar at den vil ligge mellom 3-5% netto pr. år. 

NEKs portefølje av eksperter utgjorde ved utgangen av 2019 hele 663 eksperter, noe som lover bra for virksomhetens videre utvikling. Det er gjennom komitemedlemmene vi får norsk innflytelse i det internasjonale standardiseringsarbeidet. 

NEK gjennomførte flere rekrutteringsseminarer i 2019 som samlet mange deltakere. I etterkant var det mange som valgte å søke om opptak i en eller flere av komiteene. 

Viktige nyvinninger og klar satsing 

En av forklaringene til veksten er at det i 2019 ble opprettet en ny komite med ansvaret for utvikling av ny standard om el og ekom innen samferdsel. Denne komiteen rekrutterte godt over 30 nye medlemmer 

Videre satset NEK på rekruttering av komiteen som arbeider med IoT, som også har gitt gode resultater. Det var i tillegg sterk tilvekst av deltakere i flere av de tradisjonelt store komiteene som arbeider innen maritim sektor, installasjoner i eksplosjonsfarlige områder, elektriske lavspenningsinstallasjoner og elkontroll. Flere av komiteene har nå over 50 medlemmer og flere som ligger mellom 30-40 medlemmer. Utvikling i størrelse påvirker organiseringen av arbeidet, f.eks. ved at komiteene oppretter arbeidsgrupper som får ansvaret for å forberede saker for hovedkomiteen. 

Opprettelse av nye komiteer er viktig, enten det opprettes en ny komite internasjonalt eller innen områder som er viktig for norske myndigheter eller næringsliv.  

Stabil stab og godt arbeidsmiljø 

Mens 2018 var preget av at en fjerdedel av staben ble fornyet, primært fordi flere gikk over i pensjonistenes rekker, har staben stabilisert seg i rapporteringsåret. NEK utvidet staben med en medarbeider med spesialisering innen samferdsel som har fått ansvaret for oppfølging av Statens vegvesen.  

Styret erfarer at NEKs ansatte har et godt arbeidsmiljø og man er ikke kjent med arbeidsrelatert fravær. I 2019 var totalt fravær kun på 0,6% hvilket må betegnes lavt. 

NEK blir sett og hørt 

Virksomheten har hatt en jevn og god progresjon i arbeidet med å kommunisere bedre med omgivelsene. Kombinasjonen av seminarer, fagartikler, nyhetsbrev og aktiv bruk av utvalgte sosiale medier har gitt resultater. Hele 2.700 abonnerer på NEKs nyhetsbrev, som gir abonnenten direkte tilgang til nyhetsartikler og annet relevant stoff. Ved utgangen av 2019 passerte NEK også 2.500 følgere på LinkedIn, som er en viktig kanal for profesjonelle virksomheter. Både nyhetsbrev og poster på LinkedIn har som formål å skape oppmerksomhet om virksomheten og arbeidet komiteene gjør. 

Om styrets arbeid 

Styret avholdt fem ordinære styremøter, to representantskapsmøter og ett årsmøte. De viktigste sakene i tillegg til økonomi og løpende oppgaver har vært: 

 • Endring av NEKs pensjonssystem
 • Arbeid med ny strategisk plan
 • Arbeid med produkt-, salgs- og prisstrategi
 • Arbeid med langsiktig økonomisk plan, herunder rekrutteringsplan
 • Oppfølging av prosjektaktiviteter i NEK 
 • Plan for nettverksbygging 

Landstrømsprosjektet (se senere omtale) vil etter planen fortsette til medio 2020. Styret har imidlertid nylig fått bekreftet at samarbeidet med Enova vil konverteres til en rammeavtale, som vil gjelde i perioden 2021-2024. Dette er meget tilfredsstillende.  

Styrets sammensetning 

Styret bestod i rapporteringsåret av: 

 • Tore Tomter, Styreleder, Norsk Industri  
 • Torbjørn Hoffstad,Nestleder, DSB 
 • Ove Guttormsen, Styremedlem, NELFO
 • Kristin H. Lind, Styremedlem, Energi Norge
 • Sigrun K. Mindeberg, Styremedlem, NVE
 • Helge Refsum, Styremedlem, Statnett
 • Ivar Granheim, Styremedlem, Norsk Industri
 • Arild Røed, Styremedlem, Ansattes representant 

Adm. direktør Leif T. Aanensen har hatt møteplikt og talerett, uten stemmerett. Bjørn Erik Eskedal (senere erstattet av Tor Bringsverd) var 1. varamedlem, Trond Sollie var 2. varamedlem og Marta Alonso Pontes 3. varamedlem. Varamedlemmer møter normalt i styremøtene og har møte- og talerett. 

NEKs styre hadde pr. 2019-12-31 åtte faste medlemmer, seks menn og to kvinner.  

Prosjekter 

Landstrømsforum 

Mot slutten av 2017 etablerte NEK og Enova Landstrømsforum for å fremskynde prosessen med å standardisere landstrømsforsyning til fartøy. Hovedmålsettingen var å bidra til nasjonal transportplans mål om landstrømsforsyning innen 2025. Målet er å samle de relevante aktørene og å oppnå god kommunikasjon og erfaringsutveksling mellom partene på en nøytral arena. Videre å fokusere på standardisering som virkemiddel i arbeidet. I dette ligger det å sørge for at norske aktører påvirkes til og tar i bruk internasjonale standarder.  

Landstrømsforum ble etablert med en budsjettramme på 4,5 millioner over 3 år. Midlene skulle primært brukes til å etablere et forum for samhandling mellom eksperter fra ulike miljøer. Dette skulle danne et grunnlag for oppnåelse av konsensus i viktige spørsmål relatert til landstrømsforsyning for fartøy.   

Landstrømsforum har hatt stor suksess i forhold til målsettingene og fungerer per tidspunkt som et koordinerende organ mellom de ulike interessentene. Landstrømsforum teller i dag 140 medlemmer og har to arbeidsgrupper med omtrent 60 medlemmer. Forumet har en prosjektleder, arbeidsgruppeledere samt administrasjonstjenester fra NEK.  

NEK har gjennom rapporteringsåret hatt løpende kontakt med Enova for å drøfte Landstrømsforums videre skjebne etter at ovennevnte budsjettramme er brukt opp. Disse samtalene har ført til at partene har inngått en ny rammeavtale som vil få virkning fra 2021, med varighet frem til 2024.  

Forholdet til myndighetene 

NEK har hatt tettest kontakt med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Det har skjedd både ved disse myndighetenes deltakelse i NEKs styrende organer, deltagelse i komiteer og også med direkte kontakt ved konkrete behov. Samarbeidet med Statens vegvesen ble styrket i 2019. Dette som følge av at de kom inn som nytt medlem i 2018 og at komiteen for el og ekom, innen samferdsel har arbeidet med en ny standard, som skal erstatte det tekniske og materielle innholdet i en av vegvesenets vegnormaler. Dette er et spennende samarbeid som bør gi god resultater for alle parter.   

NEK har også regulær kontakt med Petroluemstilsynet, primært gjennom deres deltakelse i normkomite NK 18.  

NEK fikk i 2019 et offentlig tilskudd på 4,302 MNOK fra DSB som er underlagt Justis- og politidepartementet. Tilskuddet er også ment å delfinansiere NEKs arbeid med tilrettelegging for Nkom og NVETil sammenligning kan det nevnes at verdien av arbeidet normkomite-medlemmene nedlegger for myndighetene, antas å utgjøre et minst tre ganger så stort beløp. Styret forventer at størrelsen på det offentlige tilskuddet fortsetter å følge kostnadsutviklingen. DSBs støtte utgjorde i perioden 2006-09 ca. 20% av samlede inntekter, mens for de siste fem årene, 2014-19, har andelen vært rundt 16%.  

Standardisering innen det elektrotekniske området dreier seg om å tilrettelegge for markedsadgang gjennom å fjerne tekniske handelshindre. I tillegg bidrar de til at industrien har en egnet metode for å oppfylle myndighetenes krav til helse, miljø og sikkerhet i produkter og systemer 

NEK har også i 2019 blitt konsultert av Nærings- og fiskeridepartementet, NFD. NEK blir brukt som høringsinstans, særlig i saker vedrørende tekniske handelshindringer (TBT) innenfor standardiserings- og sertifiseringsområdet. Gjennom NEKs deltakelse i CENELEC Technical Board (BT) har vi også direkte kontakt med EFTA-sekretariatet og EU-kommisjonen. Normer er blitt et viktig henvisningsgrunnlag etter hvert som offentlige forskrifter i elektroteknisk sektor i EØS-landene, herunder Norge, er gjort mer overordnede og generelle. Denne prosessen og praksisen fortsetter. 

Forholdet til andre 

Forholdet til de øvrige norske standardiseringsorganisasjonene 

NEK har hatt godt samarbeid med Standard Norge (SN) og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Også i 2019 har det vært tett kontakt mellom styrelederne i SN og NEK. Begge styrelederne har hatt mandat fra sine respektive styrer om å utvikle relasjonene og samarbeidet mellom organisasjonene. Adm. direktører fra de to virksomhetene har også tatt del i samtalene. Styret opplever at denne prosessen har ledet til en positiv utvikling av relasjonene mellom virksomhetene. 

Nkom er for øvrig representert i NEKs styre.  

Standard Online AS 

NEKs aksjeeierpost i Standard Online AS (SO) er formelt registrert under NEKs Fond. NEK eier 20% av aksjene i selskapet. Selskapet hadde et godt resultat i 2019Utviklingen i driftsinntektene, driftsresultat og royalties til NEK fremgår av tabellen under (alle tall er i MNOK): 

  2015  2016  2017  2018  2019 
Driftsinntekter  112,6  125,7  133,2  142,8  151,5 
Driftsresultat  2,3  6,4  6,3  4,9  5,7 
Driftsresultat etter finans  0,9  5,2  5,6  4,1  5,0 
Royalties til NEK  8,8  9,7  11,6  14,8  14,9 

Styret i SO har i 2019 bestått av styreleder Jacob Mehus (SN), nestleder Leif T. Aanensen (NEK) og Trine Tveter (SN) som styremedlem.  

Nordisk samarbeid 

Det gode nordiske samarbeidet ble videreført i 2019I rapporteringsåret ble det avhold møte i Oslo med NEK som vertskap og under IEC GM i Shanghai. Møtene avdekket et fortsatt behov for koordinering mellom de nordiske landene. 

Strategisk plan 2020-2021 

Styret arbeidet med ny strategisk plan gjennom store deler av 2019Arbeidet ble initiert under styresamling i februar og ny plan ble vedtatt på årets siste styremøte. Planen bygger på langsiktige ideer fra forrige planperiode og tar inn over seg viktige internasjonale og teknologiske trender som også er godt tuftet på ideer fra IEC. Planen danner et viktig grunnlag for planlegging av NEKs daglig drift og følges opp i aktivitetsplaner. 

Europeisk og internasjonalt samarbeid 

Standardiseringsforordning av 11. september 2012, «1025/2012-forordningen» påvirker hvordan NEK kan drive sin virksomhet. Forordningen er nå inkorporert i norsk lov og må derfor legges til grunnDet legges stor vekt på standardiseringens betydning hva gjelder å skape konkurransekraft for bedriftene gjennom å sikre fri flyt for produkter og tjenester. Forordningen anerkjenner de europeiske standardiseringsorganisasjonenes viktighet og betydning for at politiske mål skal oppnås.  

CENELECs 59. generalforsamling ble avholdt i på forsommeren i Bucuresti, Romania. I tillegg til de lovbestemte sakene som valg av styre samt godkjenning av regnskap for 2019 og budsjett for 2020, ble også Brexit et sentralt tema. I utgangspunktet mister Storbritannia sitt medlemskap når de forlater EU, med mindre det blir foretatt justeringer i CEN/CENELECs vedtekterDet er fortsatt en uavklart situasjon. 

Storbritannia fikk i november 2018 innvilget en toårs overgangsperiode. I mellomtiden vil CEN/CENELECs medlemmer vurdere problemstilling på generell basis. Saken er også relevant for Norge, gitt vår tilknytning gjennom EØS.  

Kristin H. Lind fra NEKs styre sitter fortsatt som ordinært styremedlem i CENELEC. Hennes posisjon ble fornyet i forbindelse med valget, noe styret er godt fornøyd med. 

IEC holdt GM i Shanghai i Kina i oktober 2019. Fra Norge deltok rundt 20 norske eksperter. I tillegg deltok styreleder Tore Tomter, nestleder Torbjørn Hoffstad og adm. direktør Leif T. Aanensen i de administrative møtene. I tillegg til de lovbestemte sakene som valg av styre samt godkjenning av regnskap for 2018 og budsjett for 2020, var det valg på sentrale posisjoner i IEC systemet.  

NEK har allerede posisjoner i IECs styre (styreleder Tore Tomter) og i CAB som styrer «Conformity Assessment-regimet (Trond Sollie). IECs styre utpekte i 2017 Birger Hestnes som ett av fem medlemmer i en nyopprettet rådgivende komité for IECs Vice President Finance – Auditing Committee. Hestnes tilbød seg å stille opp til dette vervet for ytterlig en periode da hans verv gikk ut i 2019, noe styret stilte seg positivt til. De nevnte tre komiteene er strategisk viktige posisjoner for NEK og bidrar til å styrke medlemsinnflytelsen innen IECs viktige funksjonsområder.  

NEK holdtsom tidligere år, to sekretariater i IEC; TC 18 Electrical installations of ships and of mobile and fixed offshore units og TC 73 Short-circuit currents også i 2019NEK har også ledervervet i IEC TC 3. 

NEK deltar aktivt i IECs strategiske arbeid innen IKT. I gruppen drøftes krav til nye verktøy til felleskapets beste, både hva gjelder verktøy for samhandling, fremskaffelse av standarder og tilretteleggelse av moderne produkter for salg. 

Genève-alliansen (Genève Alliance) 

Dette er en uformell, men viktig samling av europeiske standardiseringsorganisasjoner som særlig vektlegger det internasjonale og industrielt drevne elektrotekniske standardiseringsarbeidet. Medlemmene er de ni selvstendige elektrotekniske organisasjoner fra Tyskland, Sveits, Østerrike, Italia, Nederland, Belgia, Finland, Sverige og Norge, samt sympatisører med felles synspunkter og interesser fra sammensluttede nasjoner som Polen og Frankrike. Norge deltar aktivt i alliansens arbeid. 

NEKs publikasjoner

NEKs komiteer forvalter i all hovedsak internasjonale standarder, hvor hovedoppgaven er å sikre norsk innflytelse i prosessen. Videre arbeides det med nasjonale standarder i enkelte av komiteene, samt oversetting og sammenstilling av standarder til samlinger. Følgende publikasjoner har kommet ut i 2019: 

Dok.nr Utgave Komite Norsk tittel
NEK 591:2019 3 NEK/NK20 Flammehemmede, halogenfrie kabler, merkespenning inntil 500 V
NEK 439-A:2013/AC:2019 1.N NEK/NK121 Corrigendum – Lavspenningstavler og kanalskinnesystemer – Del A
NEK NSPEK 399 Metode D:2019 1 NEK/NK301 Tilknytningspunkt for elanlegg og ekomnett – Metode D Høyspenning
NEK TS 400 Bolig:2019 3 NEK/NK64 NEK 400 Bolig -Planlegging, installasjon, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger
NEK 405-20:2019 1 NEK/NK219 Skadetakst, tilstands – eller tredjepartsvurdering av elektriske anlegg (eltakst)
NEK 420D:2019 1 NEK/NK31 Guide til NEK 420A – Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder

NEK implementerte 747 publikasjoner inkludert 105 amendments fra IEC og 482 publikasjoner inkludert 110 amendments fra CENELEC i 2019. Totalt antall implementerte publikasjoner (inklusive amendments) ved årsskiftet 2019/2020 var fra IEC 9473 og fra CENELEC 8203 og fra NEK 128 (totalt 17 804 publikasjoner). 

Ved utgangen av 2019 hadde NEK 124 normkomiteer (NK). Disse var totalt bemannet med 663 eksperter med til sammen 820 NK-engasjementer. Økningen i antall komitemedlemmer var rekordhøy i 2019, i det den slo rekordåret 2018. NEK har hatt en betydelig netto tilvekst til de tekniske komiteene de siste årene. Dette viser at arbeidet prioriteres og er viktig for næringslivet og forvaltningen. 

Implementeringen blir kunngjort elektronisk på NEKs hjemmeside under Meddelelser. Dette er en rasjonell og lite kostnadskrevende måte å informere på, samtidig som utgivelsesfrekvensen den senere tid er øket fra kvartalsvis til månedlig. 

Administrasjonen

Arbeidsmiljø 

I 2019 var det totale sykefraværet på 0,6%Ingen fravær skyldes etter det styret er kjent med forhold på arbeidsplassen. Tabellen under viser utviklingen i sykefravær seneste år: 

Årstall  2015  2016  2017  2018  2019 
Sykefravær  2,5%  4,2%  1,1%  4,2%  0,6% 

NEK har bedriftslegeordning og arbeider kontinuerlig med å forbedre arbeidsmiljøet. 

Likestilling 

NEK hadde pr. 2019-12-31 12 fast ansatte medarbeidere, tre kvinner og ti menn. Totalt har det i 2019 blitt utført 12,5 årsverk. Selskapets ledelse foretar en løpende vurdering av behovet for likestillingstiltak. Ledelsen har arbeidet med å balansere kjønnsbalansen blant de ansatte. På slutten av rapporteringsåret lykkes det NEK å ansette første kvinne med fagansvar. Hun startet i virksomheten medio januar 2020. 

Forsknings- og utviklingsaktiviteter 

NEK har for tiden ingen pågående eksterne forsknings- eller utviklingsaktiviteter.  

NEK har imidlertid nedlagt betydelige ressurser og egeninnsats i utviklingen av et felles logistikksystem for dokumenthåndtering sammen med Standard Norge og Standard Online AS. Målet er primært å kunne levere standardiseringsprodukter i henhold til markedets behov for digitaliserte produkter. Forøvrig nedlegger medlemmene i NEKs ca. 100 aktive normkomitéer et betydelig faglig utviklingsarbeid med både nasjonal og internasjonal nytteverdi. 

Ytre miljø 

NEK driver ingen virksomhet som negativt påvirker det ytre miljø, og har ingen andre utslipp enn det som følger av vanlig kontorvirksomhet. NEK bidrar derimot til miljøvern gjennom deltagelse i utvikling av relevante internasjonale standarder. 

Personale 

NEKs personale bestod av følgende fast ansatte personer ved utgangen av 2019:

 • Leif T. Aanensen, Daglig ledelse, administrasjon, eksterne relasjoner
 • Espen Masvik, Elektriske forsynings- og lavspenningsanlegg.
 • Arild Røed, Maritime sektor og utstyr i eksplosjonsfarlige områder
 • Gunnar Gjesdal, El og ekom innen samferdsel
 • Eirik Sollie, Elektromedisinsk utstyr, IEC EE, EMC og YP-programmet
 • Christer Varan, Ekom, IOT og velferdsteknologi
 • Trond Salater, Industriell elektro og automatisering
 • Lars Ihler, Energiforsyning
 • Arild Kjærnli, Salg, markedsføring og informasjon
 • Hans Habbestad, Fornybar energi (innleid fra august 2019)
 • Sidsel Holand, Økonomi og regnskap
 • Marianne Krosby, IT-ledelse
 • Paola Castro, Kvalitet og dokumentkoordinator

I tillegg har NEK leid inn ekstra kapasitet til drift av enkelte komitéer og prosjekter.  

Økonomi

Sum driftsinntekter er regnskapsført med 27,071 MNOK mot budsjett 29,690 MNOK. Tilsvarende ble driftskostnadene 28,323 MNOK mot budsjett 31,744 MNOK. Driftsresultatet ble -1,252 MNOK som er 0,801 MNOK bedre enn budsjett. Netto finansresultat ble 3,308 MNOK mot budsjett 0,720 MNOK. Resultat etter finans ble 2,056MNOK som er 3,389 MNOK bedre enn budsjett. 

Salgsinntekter 

2019 har vært et år med sviktende salg gjennom distributørene Nelfo og Energi Norge. Tallene for disse isolert sett viser at vi endte hele 5,3 MNOK under budsjett. Administrasjonen orienterte styret om situasjonen underveis i 2019 og gav også sine analyser om antatt årsak til forholdet. De to viktigste begrunnelsene var akkumulert varelager på grunn av større innkjøp på slutten av 2018 og at man avventet salg til løsninger for elektronisk distribusjon kom på plass. Sistnevnte kom først på plass i september 2019, men gav på grunn av abonnementsavtalenes utforming ikke økonomiskbidrag i 2019. NEK mener mye vil endre seg i 2020, da nye, elektroniske løsninger av flere av våre «bestselgere» kommer i de to distributørenes nettbutikker.  

Salget til Standard Online gikk til gjengjeld meget bra i 2019. Dette veier delvis opp for salgssvikten for de øvrige aktørene. Resultat fra Standard Online viser 2,5 MNOK over budsjett. NEK har tro på at det gode salget til Standard Online fortsetter i 2020. Inntekter 2019

Andre driftsinntekter 

Andre driftsinntekter endte 0,5 MNOK over budsjett. Vi har positivt avvik på kontingentene fra NK-medlemmene, ny samarbeidsavtale fra Statens Vegvesen og noe høyere driftsinntekt på Landstrømprosjektet.  

Nærmere om publikasjoner  

NEK publiserte følgende standardsamlinger i 2019:  

 • NEK 400 bolig 
 • NEK 420DGuide til 420A –El-installasjoner eksplosjonsfarlige områder  
 • NEK 591 Halogenfrie og brannbestandige kabler 

Enkelte publikasjoner som opprinnelig var planlagt utgitt i 2019, ble i samråd med styret flyttet til 2020. Årsakene til dette skyltes enten ønske fra aktuell normkomite eller at de internasjonale kildedokumentene var forsinket.  

NEK hadde for øvrig et omfattende arbeid med konvertering av «bestselgerne» til XML og å tilrettelegge løsninger for elektronisk distribusjon gjennom Nelfo og Energi Norge.  

Nærmere om seminar  

Følgende seminar er avholdt i 2019:  

«Internet of things» (IoT), 2 stk. «Batteriseminar» og «El og ekom i samferdsel». Seminarene var et ledd i rekrutteringsarbeidet til våre normkomitéer, samt å gjøre NEK mer kjent. Disse seminarene var populære med opp mot 150 deltakere. NEK fikk mange nye medlemmer, spesielt i de to nyopprettede komiteene NK JTC 1/SC 41 – IoT og NK 300 – El og ekom i samferdsel.  

Videre har NEK arrangert et todagers seminar om standardisering og et lanseringsseminar for Eltakst, begge med god deltakelse. Elsikkerhetskonferansen ble avholdt med stor suksess over to dager i november. Vi hadde rundt 150 deltaker begge dagene, og tilbakemeldingene var svært positive. Netto resultat fra konferansen ble nærmere 0,7 MNOK.  

Komitemedlemmenes årlige innbetalinger utgjør nå nesten 1,9 MNOK. Dette bidrar til åfinansiere NEKs sekretariatsstøtte til komiteene. Det er sterk korrelasjon mellom oppmerksomheten en komite får av NEKs sekretariat, i form av sekretariatsstøtte, ogrekruttering til eller aktivitet i komiteene.  

Driftskostnader 

Sum driftskostnader endte 3,4 MNOK under budsjett, herav personalkostnader 2,2 MNOK. Dette skyldes bl.a. at vi hadde budsjettert med to nye fagsjefer 1.halvår, men ansatte bare en. Ny fagsjef innen samferdsel ble ansatt 1.mai. De lave salgstallene fra Nelfo og Energi Norge, kombinert med manglende kapasitet til å ta imot nye medarbeidere var hovedårsakene til utsettelsen av den ene fagsjefsstillingen. Utlysning av nye fagsjefer ble foretatt i oktober, og NEKs første kvinnelige ingeniør med fagansvar startet i januar 2020.  

Pensjonsinnbetalinger er også lavere enn budsjettert da det ikke har vært noen lønnsreguleringer gjennom året annet enn lønnsoppgjøret 1.juli. I år har vi heller ikke mottatt ytterligere fakturaer fra Storebrand pga. levealder justering, rentenedgang eller andre forhold. 

Andre faktorer som har bidratt til lavere driftskostnader er:  

 • Lavere innkjøp av innleide tjenester- dette gjelder på fagområdene, ikke for Sarepta 
 • Lavere seminarkostnader – dette skyldes at enkelte seminarer er skjøvet i tid 
 • Lavere innkjøp av maskiner, inventar og vedlikehold – mye utstyr ble innkjøpt i slutten av 2018 
 • Lavere reisekostnader – det har vært færre internasjonale reiser enn antatt 
 • Lavere møtekostnader – færre internasjonale komiteer på besøk og lite leie av lokaler utenforhuset. 

Samtlige driftskostnader har positive avvik, noe som skyldes mindre kostnadsdrivende aktivitet enn forventet. Dette må ses i sammenheng med at vi har hatt fire relativt nye fagsjefer og at Landstrømsprosjektet har krevd mye tid.

Kostnader 2019

 

Driftsresultat 

Driftsresultatet ble 0,8 MNOK over budsjett. Til tross for sviktende salg fra to av salgskanalene, ender altså bunnlinje godt over budsjett. 

Hvor kommer NEKs inntekter fra

Finans 

Verdipapirene har gitt en positiv avkastning på 9,2%, noe som utgjør 3,3 MNOK. 1,25 MNOK av dette kommer fra «NEK Fond» og 2,06 fra fondene til «NEK drift». I budsjettet på 0,72 MNOK var ikke NEK Fond medtatt. Resultatet fra NEKs Fond er fra og med regnskapsåret 2019 innarbeidet som en del av NEKs regnskap. 

 

Sign. Årsregnskap NEK 2019

NEK revisjonsberetning 2019

Årsrapport fra normkomiteene

Her kommer årsrapport fra følgende komiteer:

Elektriske forsynings- og lavspenningsanlegg

NK 3 – Dokumentasjon, symboler og klemmemerking

NK 9 – Elektriske jernbaneanlegg

NK 10 – Væsker og gasser for elektrotekniske anvendelser

NK 14 – Transformatorer

NK 64 – Bygningsinstallasjoner

NK 99/28 – Teknisk utførelse og sikkerhet i høyspenningsanlegg

NK 121 – Lavspenning brytere, tavler og skinnesystemer

NK 219 – Kompetanse og inspeksjonsorgan

NK 301 – Tilknytningspunkt for elnett og ekomnett

Fornybar energi og høyspenningsanlegg

NK 4 – Vannturbiner

NK 11 – Luftledninger

NK 82 – Fotovoltaiske solenergisystemer

NK 88 – Vindkraftverk

Maritime installasjoner og utstyr i eksplosjonsfarlige områder

NK 2 – Roterende maskiner

NK 18A – Elektriske kabler for skip og flyttbare og faste offshoreinnretninger

NK 18C – Elektrisk subseautstyr

NK 18 – Elektriske installasjoner om bord i skip og flyttbare og faste innretninger i petroleumsvirksomheten

NK 20 – Elektriske kabler

NK 27 – Industriell elektrovarme

NK 31 – Eksplosjonsfarlige områder

NK 73 – Kortslutningsstrømmer

NK 80 – Navigasjonsinstrumenter

Elektromedisinsk utstyr, IEC EE, EMC og YP-programmet

NK 62 – Elektrisk utstyr for medisinsk bruk

NK 101 – Statisk elektrisitet ESD

NK 108 – Elektroniske bruksapparaters sikkerhet

NK 210 – Elektromagnetisk Kompatibilitet (EMC)

NK Cert – Produktsertifisering

Ekom, IOT og velferdsteknologi

NK 25/205/215 – Sammenkobling av IT-utstyr

NK 46 – Kabler, ledninger og bølgeledere for telekommunikasjonsutstyr

NEK NK 79 – Alarmsystemer

NK 86 – Fiberoptikk

NK 100/209 – Kabelsystemer for lyd, bilde og multimedia signaler

NK JTC 1/SC 41 – Internet of Things

Industriell elektro og automatisering + Elektrisk utstyr

NK 23/23A/23B/23E – Installasjonsmateriell

NK 34 – Lys, lamper og relatert utstyr

NK 44 – Maskinsikkerhet, elektrotekniske aspekter

NK 59 – Funksjonsprøving av elektriske apparater for hjemmebruk

NK 61 – Elektriske bruksapparaters sikkerhet (safety)

NK 65 – Industriell prosessinstrumentering, kontroll og – automatisering

NK 72 – Automatiske elektriske regulatorer og styreorgan

Energiforsyning

NK 8/123 – Elektriske overførings- og distribusjonssystemer

NK 13/38 – Elmålesystemer og måletransformatorer

NK 17 – Høyspenningsbrytere

NK 21/120 – Sekundærbatterier og energilagringssystemer

NK 56 – Driftssikkerhet

NK 57 – Informasjonsforvaltning for elkraftsystemet

Samferdsel

NK 69 – Elbiler for offentlig vei

NK 300 – El- og ekom i samferdsel

 

Landstrøm

Landstrømsforum