NEK Årsrapport 2020

En trygg, fullelektrisk og digital fremtid!

Medlemskap802
Int. medlemskap391
Aktive komiteer86
Vekst i eksperter10%

Ord fra styreleder

Styreleder Tore Tomter

2020 var året der vi i første kvartal fryktet det verste, men organisasjonens omstillingsevne og kreativitet medførte at vi leverte godt på vår kjernevirksomhet gjennom året samtidig som det gode psykososiale arbeidsmiljøet ble ivaretatt og vi unngikk arbeidsrelaterte skader eller fravær.

Vi har i det utfordrende året 2020 opplevd at antall komitemedlemmer har økt. Vi har opplevd vekst i tilstrømningen til våre digitale møteplasser. Vekstrategien har blitt fulgt opp og vi er fornøyde med salg av standarder, omstendighetene tatt i betraktning.

Det er i motgang vi testes hardest og det er i motgang vi blir sterkere, og jeg mener at NEK som organisasjon står enda sterkere i dag enn det den gjorde ved inngangen til 2020.  Stor takk til alle ansatte for en strålende innsats!

Våre komitemedlemmer har fortalt oss hva som er viktig for egen deltakelse og flere tiltak er implementert for å tiltrekke oss «neste generasjon» samt sørge for at eksisterende medlemmer ønsker å fortsette sine viktige bidrag til det viktige standardiseringsarbeidet.

Det er mange høydepunkter fra året og disse er nærmere beskrevet i den vedlagte årsberetningen fra styret. Jeg håper dere finner disse høydepunktene like inspirerende som undertegnede. God lesning!

Leif T. Aanensen, Adm. dir

Adm. dir. Leif T. Aanensen

Med entusiasme og driv startet vi det nye året. NEK hadde lagt bak seg tidenes beste utvikling i 2019. Vi oppnådde ny rekord i rekruttering til komiteene, vi hadde rekord i antall deltakere på arrangementer, vi hadde løftet frem nye komiteer og kommuniserte til omgivelsene som aldri før.

I midten av mars kom pandemien og rammet selve akilleshælen til NEK: Det å møtes var plutselig en utfordring.

Digital omstilling

Digital omstilling er ordet jeg vil huske best fra 2020. Over natten ble hjemmekontor etablert på kjøkken, i stuer eller på mer eller mindre egnede plasser i hjemmet. Med dette utgangspunktet skulle vi beholde vind i seilene og styre skuta inn på trygt vann. Det er i slike situasjoner mannskapet viser hva de er gode for. Prøven ble bestått: NEKs mannskap leverte en omstilling som vil påvirke oss for all fremtid. Selv etter at pandemiens effekter ebber ut, vil vi ha et helt annet NEK enn når vi gikk inn i 2020.

La meg ta noen få eksempler. Omstillingen fra seminar til webinar gjorde at vi tredoblet antallet mennesker vi kom i kontakt med. Fornyelsen og økningen i komitenettverket fortsatte med omtrent samme styrke. Vi opplevde sterk tilstrømming av interessenter som ønsket informasjon fra NEK. Sist, men ikke minst – vi løftet flere komiteer frem.

Varige virkninger

NEKs digitale omstilling var allerede klar og på plass når pandemien kom. Derfor kunne vi være operative allerede fra dag 1 på hjemmekontor. Nettverket vårt responderte heldigvis positivt på nye arbeidsmetoder. Selv om mange savnet å møte nettverket fysisk, gjorde de samtidig det beste ut av situasjonen. Trenden ble flere, men kortere digitale møter. Jeg opplevde at den samlede effektiviteten steg. Ting gikk litt fortere, til tross for at flere hadde anledning til å være med.

Usikkerheten var der

I likhet med det fleste virksomhetsledere fryktet jeg virkningene pandemien kunne ha for NEKs virksomhet. Hvor mange ville vi miste i nettverket vårt? Hvordan ville pandemien påvirke virksomhetens bruk av standarder? Ulike scenarier ble tegnet opp, men heldigvis ser utviklingen ut til å fortsette i en positiv retning. Samtidig er det et skrår i gleden – vi vet at mange bransjer har hatt umulige rammebetingelser i samme periode. Våre tanker går til disse.

Styrets årsberetning og redegjørelse om virksomheten

2020 vil gå inn i historien som et spesielt år: Smitte, munnbind, hjemmekontor, nedstenging og karantene var velbrukte ord. Pandemien satte også sitt preg NEKs virksomhet. Selve akilleshælen til standardiseringsvirksomheten ble rammet: Det å samles var plutselig blitt et problem. Med dette utgangspunktet, er styret tilfreds med virksomhetens omstillingsevne. Det gjorde at kjernevirksomheten kunne videreføres tett på det normale, men naturligvis i en annen form.

Godt forberedt

Allerede i 2019 startet NEK en omfattende omlegging til og klargjøring for digital samhandling. Når pandemien slo til i mars 2020, var virksomheten operativ på hjemmekontor allerede fra dag 1. I perioden frem til 1. juni 2020 hadde virksomheten obligatorisk hjemmekontor, halve staben på kontoret frem til 9. november 2020 og så obligatorisk hjemmekontor ut året.

Styret er tilfreds med at de ansatte raskt fant nye metoder å gjennomføre møter i komiteene og dets arbeidsgrupper, omstilling fra seminarer til webinarer og andre kreative løsninger for å opprettholde fremdriften i nettverket.

 

Standarder er viktig for norsk næringsliv

NEK forvalter standarder som er viktige for norsk næringsliv. De gir industrien hjelp til å tilpasse produktene i samsvar med de krav de vil møte på det internasjonale markedet – enten fra myndigheter eller fra de som bestiller produkter, systemer eller tjenester. Standarder er et avgjørende element for at markedene skal fungere slik vi i dag kjenner internasjonal handel.

Norsk næringslivs innflytelse på disse viktige rammebetingelsene skjer gjennom infrastrukturen standardiseringsorganisasjonene tilbyr. Norsk næringsliv og myndigheter sikres innflytelse uavhengig av de regionale handelsblokkene. Dette er viktig fordi elektrotekniske produkter og systemer er verdens desidert største handelsvare. De siste årene har varer og systemer tilhørende denne gruppe utgjort 20 % av global handel. Handelen støtter seg på referanser til standarder som de elektrotekniske standardiseringsorganisasjonene forvalter.

Høy rekruttering til komiteene

NEK hadde en netto økning på 79 komiteengasjement i 2020. Dette er noe lavere enn toppåret 2019 hvor tilsvarende tall var 105. Rapporteringsåret følger imidlertid trenden de siste 8 årene med høy netto vekst. Veksten har ikke bare erstattet komitemedlemmer som har avsluttet medlemskapet på grunn av alderspensjon, men man har økt den totale mengden betydelig. Trendkurvene har vist en vekst på 5-8% per år de siste årene.

Veksten ligger høyere enn hva som er vanlig blant søsterorganisasjoner. Styret forventer at veksten i netto rekruttering til NEKs komiteer vil stabilisere seg mellom 3-5% netto pr. år de nærmeste årene.

NEKs portefølje av eksperter utgjorde ved utgangen av 2020 hele 710 eksperter. Det lover bra for virksomhetens videre utvikling. Det er gjennom komitemedlemmene man øker norsk innflytelse i det internasjonale standardiseringsarbeidet.

Viktige nyvinninger og klar satsing

Flere av NEKs komiteer hadde en spesielt sterk utvikling i 2020. Blant disse finner man komiteen som arbeider med el og ekom innen samferdsel. Videre var det god rekruttering til komiteene som arbeider innen temaene solenergi, energilagring, digitalisering i kraftsektoren, elektriske installasjoner og elkontroll.

Aktualisering av komiteers arbeidsområde gjennom artikler, seminarer og andre informasjonstiltak har vist seg å gi gode resultater.

 

Stabil stab og godt arbeidsmiljø

Våre lokaler i Mustadsvei 1

Ved inngangen til 2020 ansatte NEK sin første kvinnelige fagansvarlig. Styret er tilfreds med dette og ser frem til de videre effektene av virksomhetens sterke søkelys på å rekruttere begge kjønn både i staben og i komiteene.

Styret erfarer at NEKs ansatte har et godt arbeidsmiljø og man er ikke kjent med arbeidsrelatert fravær. I 2020 var totalt fravær på 0,3%. Tilsvarende tall for 2019 var på 0,6%.

I 2020 har arbeidslokalene blitt oppgradert til tidsriktig standard for bedre arbeidsmiljø og gjennomføring av aktiviteter for komiteer og medlemmer.

NEK markerer seg

Styret mener virksomheten har en god progresjon i kommunikasjonsarbeidet. Kombinasjonen av seminarer, fagartikler, nyhetsbrev og aktiv bruk av utvalgte sosiale medier har gitt resultater. Rundt 3.000 abonnerer på NEKs nyhetsbrev, som gir abonnenten direkte tilgang til nyhetsartikler og annet relevant stoff. Ved utgangen av 2020 passerte NEK 3.500 følgere på LinkedIn, som er en viktig kanal for profesjonelle virksomheter. Både nyhetsbrev og poster på LinkedIn har som formål å skape oppmerksomhet om virksomheten og arbeidet komiteene gjør.

Om styrets arbeid

Styret avholdt fem ordinære og et ekstraordinært styremøte. I tillegg bidro styret i gjennomføringen av to Representantskapsmøter. Årsmøtet i NEK som normalt har vært lagt til vårmøte ble dessverre avlyst på grunn av pandemien. De viktigste sakene i tillegg til økonomi og løpende oppgaver har vært:

 • Oppfølging av tiltak iht. strategisk plan
 • Arbeid med langsiktig økonomisk plan 2020-2025
 • Arbeid med sluttføring av produkt-, salgs- og prisstrategi
 • Arbeid med virksomhetens risikoprofil
 • Nye retningslinjer for komitearbeid og utarbeidelse av elektrotekniske standarder

Styret har videre bidratt til at samarbeidet med Enova ble konvertert over i en rammeavtale, som vil gjelde i perioden 2021-2024.

Styrets sammensetning

Styret bestod i rapporteringsåret av:

 • Tore Tomter, Styreleder Norsk Industri
 • Torbjørn Hoffstad, Nestleder  DSB
 • Ove Guttormsen, Styremedlem NELFO
 • Kristin H. Lind, Styremedlem Energi Norge
 • Tor Bringsverd, Styremedlem Nkom
 • Ingar Steinsvik, Styremedlem Statnett
 • Ivar Granheim, Styremedlem Norsk Industri
 • Arild Røed, Styremedlem Ansattes representant

Adm. direktør Leif T. Aanensen har hatt møteplikt og talerett, uten stemmerett. Trond Sollie var 1. varamedlem, Marta Alonso Pontes 2. varamedlem og Hans Brandtun var 3. varamedlem. Varamedlemmer møter normalt i styremøtene og har møte- og talerett.

NEKs styre hadde pr. 2020-12-31 åtte faste medlemmer, syv menn og en kvinne.

Prosjekter

Landstrømsforum

Future of the Fjords, Brødrene AA

Styret er tilfreds med at samarbeidet med Enova er videreført. Den nye rammeavtalen som ble inngått på begynnelsen av 2020 gir NEK muligheter til å videreføre det viktige arbeidet som er i gang i Landstrømsforum.

Landstrømsforum har hatt stor suksess i forhold til målsettingene og fungerer per tidspunkt som et koordinerende organ mellom de ulike interessentene. Landstrømsforum teller i dag 140 medlemmer og har to arbeidsgrupper med omtrent 60 medlemmer. Forumet har forumsleder, arbeidsgruppeledere og aktive medlemmer.

 

Eltransportforum

I juni 2020 ble Eltransportforum konstituert. Dette er en overbygging og utvidelse av samarbeidet mellom komiteer som har standarder innen elektrifisering av transport. Etter hvert er plan om at forumet også skal åpnes for eksterne deltakere.

Forholdet til myndighetene

NEK har hatt tettest kontakt med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Det har skjedd både ved disse myndighetenes deltakelse i NEKs styrende organer, deltagelse i komiteer og også med direkte kontakt ved konkrete behov. Samarbeidet med Statens vegvesen ble videreført og etter styrets vurdering styrket i 2020. Styret har tro på at dette samarbeidet vil utvikle seg positivt i årene som kommer.

NEK har også regulær kontakt med Petroluemstilsynet, primært gjennom deres deltakelse i normkomite NK 18.

NEK fikk i 2020 et offentlig tilskudd på 4,418 MNOK fra DSB som er underlagt Justis- og politidepartementet. I løpet av rapporteringsåret ble det avklart at denne tildelingen er ment å dekke NEKs arbeid for DSB og hvor utdyping av oppgaver klargjøres i DSBs tildelingsbrev til NEK. Styret forventer at størrelsen på det offentlige tilskuddet fortsetter å følge lønnsutviklingen. DSBs støtte utgjorde i perioden 2006-09 ca. 20% av samlede inntekter, mens for de siste fem årene, 2014-19, har andelen vært rundt 16%.

Standardisering innen det elektrotekniske området dreier seg om å tilrettelegge for markedsadgang gjennom å fjerne tekniske handelshindre. I tillegg bidrar de til at industrien har en egnet metode for å oppfylle myndighetenes krav til helse, miljø og sikkerhet i produkter og systemer.

NEK er høringsinstans i saker som gjelder tekniske handelshindringer (TBT) innenfor standardiserings- og sertifiseringsområdet. Gjennom NEKs deltakelse i CENELEC Technical Board (BT) har vi også direkte kontakt med EFTA-sekretariatet og EU-kommisjonen. Normer er blitt et viktig henvisningsgrunnlag etter hvert som offentlige forskrifter i elektroteknisk sektor i EØS-landene, herunder Norge, er gjort mer overordnede og generelle. Denne prosessen og praksisen fortsetter.

Forholdet til andre

Forholdet til de øvrige norske standardiseringsorganisasjonene

     

NEK har hatt godt samarbeid med Standard Norge (SN) og Nasjonal kommunikasjons-myndighet (Nkom). Også i rapporteringsåret har det vært tett kontakt mellom styrelederne i SN og NEK. Begge styrelederne har hatt mandat fra sine respektive styrer om å utvikle relasjonene og samarbeidet mellom organisasjonene. Adm. direktører fra de to virksomhetene har også tatt del i samtalene. Styret opplever at denne prosessen har ledet til en positiv utvikling av relasjonene mellom virksomhetene.

Standard Online AS

NEKs aksjeeierpost i Standard Online AS (SO) er formelt registrert under NEKs Fond. NEK eier 20% av aksjene i selskapet. Selskapet hadde et godt resultat i 2020. Utviklingen i driftsinntektene, driftsresultat og royalties til NEK kommer frem av tabellen under (alle tall er i MNOK):

2016 2017 2018 2019 2020
Driftsinntekter  112,6 125,7 133,2 142,8 151,5 157,3
Driftsresultat  2,3 6,4 6,3 4,9 5,7 6,7
Resultat etter finans  0,9 5,2 5,6 4,1 5,0 7,8
Royalties til NEK  8,8 9,7 11,6 14,8 14,9 14,7

Styret i SO har i 2020 bestått av styreleder Jacob Mehus (SN), nestleder Leif T. Aanensen (NEK) og Trine Tveter (SN) som styremedlem.

Nordisk samarbeid

Det gode nordiske samarbeidet ble videreført i 2020. I rapporteringsåret ble det avhold digitalt møte. Møtene avdekket et fortsatt behov for koordinering mellom de nordiske landene.

Strategisk plan 2020-2021

Styret følger opp at administrasjonen har en god prosess med implementering av tiltak som følger av strategisk plan. Styret mener administrasjonen har fått på plass gode systemer for oppfølging.

Europeisk og internasjonalt samarbeid

IEC logo           CENELEC logo

Standardiseringsforordning av 11. september 2012, «1025/2012-forordningen» påvirker hvordan NEK kan drive sin virksomhet. Forordningen er nå inkorporert i norsk lov og må derfor legges til grunn. Det legges stor vekt på standardiseringens betydning når det gjelder å skape konkurransekraft for bedriftene gjennom å sikre fri flyt for produkter og tjenester. Forordningen anerkjenner de europeiske standardiseringsorganisasjonenes viktighet og betydning for at politiske mål skal oppnås.

CENELECs 60. generalforsamling ble avholdt digitalt. I tillegg til de lovbestemte sakene som valg av styre samt godkjenning av regnskap for 2020 og budsjett for 2021, ble også Brexit dette året et sentralt tema. I utgangspunktet mister Storbritannia sitt medlemskap når de forlater EU, med mindre det blir foretatt justeringer i CEN/CENELECs vedtekter. Det er fortsatt en uavklart situasjon.

Kristin H. Lind fra NEKs styre sitter fortsatt som ordinært styremedlem i CENELEC. Hennes posisjon ble fornyet i 2019 og hun vil sitte i vervet ut 2021.
IEC skulle holdt sitt GM i Stockholm i oktober. Også dette arrangementet ble flyttet over til digital plattform. I tillegg deltok styreleder Tore Tomter, nestleder Torbjørn Hoffstad og adm. direktør Leif T. Aanensen i de administrative møtene. I tillegg til de lovbestemte sakene som valg av styre samt godkjenning av regnskap for 2020 og budsjett for 2021, var det valg på sentrale posisjoner i IEC systemet.

NEK fikk videreført posisjoner i IECs styre (styreleder Tore Tomter) og i CAB som styrer «Conformity Assessment”-regimet (Torbjørn Hoffstad). IECs styre utpekte i 2017 tidligere adm. direktør Birger Hestnes som ett av fem medlemmer i en nyopprettet rådgivende komité for IECs Vice President Finance – Auditing Committee. Hestnes tilbød seg å stille opp til dette vervet for ytterlig en periode da hans verv gikk ut i 2019, noe styret stilte seg positivt til. De nevnte tre komiteene er strategisk viktige posisjoner for NEK og bidrar til å styrke medlemsinnflytelsen innen IECs viktige funksjonsområder.

NEK holdt, som tidligere år, to sekretariater i IEC; TC 18 Electrical installations of ships and of mobile and fixed offshore units og TC 73 Short-circuit currents også i 2019. NEK har også ledervervet i IEC TC 3.

NEK deltar aktivt i IECs strategiske arbeid innen IKT. I gruppen drøftes krav til nye verktøy til felleskapets beste, både når det gjelder verktøy for samhandling, fremskaffelse av standarder og tilretteleggelse av moderne produkter for salg.

Genève-alliansen (Genève Alliance)

Dette er en uformell, men viktig samling av europeiske standardiseringsorganisasjoner som særlig vektlegger det internasjonale og industrielt drevne elektrotekniske standardiseringsarbeidet. Medlemmene er de ni selvstendige elektrotekniske organisasjoner fra Tyskland, Sveits, Østerrike, Italia, Nederland, Belgia, Finland, Sverige og Norge, samt sympatisører med felles synspunkter og interesser fra sammensluttede nasjoner som Polen og Frankrike. Norge deltar aktivt i alliansens arbeid.

NEKs publikasjoner

NEKs komiteer forvalter i all hovedsak internasjonale standarder, hvor hovedoppgaven er å sikre norsk innflytelse i prosessen. Videre arbeides det med nasjonale standarder i enkelte av komiteene, samt oversetting og sammenstilling av standarder til samlinger. Følgende publikasjoner har kommet ut i 2020:

Dok.nr.  Utgave  Komite  Norsk tittel 
NEK 405-1:2020 3.0 NEK/NK219 Kompetanse for kontrollforetak og personell – Del 1: Elektrotermografi – Krav til personell, eksaminering, sertifiseringsordning og metodikk
NEK 405-2:2020 3.0 NEK/NK219 Kompetanse for kontrollforetak og personell – Del 2: Brannforebyggende elkontroll bolig – Krav til personell, eksaminering, sertifiseringsordning og metodikk
NEK 405-3:2020 3.0 NEK/NK219 Kompetanse for kontrollforetak og personell – Del 3: Elkontroll næring – Krav til personell, eksaminering, sertifiseringsordning og metodikk
NEK 405-4:2020 3.0 NEK/NK219 Kompetanse for kontrollforetak og personell – Del 4: Elkontroll – Krav til godkjente og sertifiserte kontrollforetak
NEK 405:2020 3.0 NEK/NK219 Elkontroll, eltakst og elektrotermografering
NEK 420D:2019/COR1:2020 1.0 NEK/NK31/204/216 Guide til NEK 420A – Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder
NEK 485:2020 1.0 NEK/NK21/120 Krav til sikkerhet for sekundærbatterier og batteriinstallasjoner – Stasjonære batterier
NEK 700:2020 3.0 NEK/NK25/205/215 Informasjonsteknologi – Pakke med NEK 701:2020 Felles kablingssystemer – NEK 702:2020 Installasjon av kabling – NEK 703:2020 Anlegg og infrastruktur i datasentre
NEK 701:2020 1.0 NEK/NK25/205/215 Information technology – Generic cabling systems
NEK 702:2020 1.0 NEK/NK25/205/215 Information technology – Cabling installation
NEK 703:2020 1.0 NEK/NK25/205/215 Informasjonsteknologi – Anlegg og infrastruktur i datasentre
NEK EN 50310:2016+A1:2020 1.0 NEK/NK25/205/215 Utjevningsnett for telekommunikasjon i bygninger og andre anlegg
NEK NSPEK 411:2020 1.0 NEK/NK18 Maritime electrical installations – Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes Safety requirements for secondary lithium cells and batteries, for use in maritime industrial applications
NEK TS 400 landbruk:2020 1.0 NEK/NK64 Trygge elektriske anlegg i driftsbygninger og veksthus
NEK TS 420C:2020 1.0 NEK/NK31/204/216 Eksplosive stoff og varer – Områdeklassifisering og elektriske installasjoner

 

NEK fastsatte 747 publikasjoner inkludert 105 tillegg fra IEC og 482 publikasjoner inkludert 110 tillegg fra CENELEC i 2020. Totalt antall implementerte publikasjoner (inklusive tillegg) ved årsskiftet 2020/2021 var fra IEC 9.473 og fra CENELEC 8.203 og fra NEK 128. Totalt utgjør dette 17.804 publikasjoner.

Ved utgangen av 2020 speiler NEK 124 komiteer internasjonale komiteer, hvorav rundt 70 av disse er aktive i Norge. Disse var totalt bemannet med 710 eksperter med til sammen 820 NK-engasjementer. Økningen i antall komitemedlemmer fulgte trenden fra tidligere år med en netto vekst i komiteengasjement på hele 74 i 2020. NEK har hatt en betydelig netto tilvekst til de tekniske komiteene de siste årene. Dette viser at arbeidet prioriteres og er viktig for næringslivet og forvaltningen.

Administrasjonen

Sykefravær

I 2020 var det totale sykefraværet på 0,3%. Ingen fravær skyldes etter det styret er kjent med forhold på arbeidsplassen. Tabellen under viser utviklingen i sykefravær seneste år:

Årstall  2015  2016  2017  2018  2019  2020 
Sykefravær  2,5%  4,2%  1,1%  4,2%  0,6%  0,3% 

NEK har bedriftslegeordning og arbeider kontinuerlig med å forbedre arbeidsmiljøet.

Likestilling

NEK hadde pr. 31.12.2020 13 fast ansatte medarbeidere, fire kvinner og ti menn. I tillegg er to konsulenter innleid i funksjoner som ligger tett på type oppgaver som faste ansatte jobber med. NEK leier også inn flere konsulenter på oppdrag. Totalt har det i 2020 blitt utført omtrent 14 årsverk i førstnevnte gruppe og i underkant av 1 ½ årsverk hos konsulenter som arbeider på oppdrag.
Selskapets ledelse foretar en løpende vurdering av behovet for likestillingstiltak. Ledelsen har arbeidet med å balansere kjønnsbalansen blant de ansatte.

Forsknings- og utviklingsaktiviteter

NEK har for tiden ingen pågående eksterne forsknings- eller utviklingsaktiviteter.

Ytre miljø

NEK driver ingen virksomhet som negativt påvirker det ytre miljø, og har ingen andre utslipp enn det som følger av vanlig kontorvirksomhet. NEK bidrar derimot til miljøvern gjennom deltagelse i utvikling av relevante internasjonale standarder.

Personale

NEKs personale bestod av følgende fast ansatte personer ved utgangen av 2020:

 • Leif T. Aanensen, Daglig ledelse, administrasjon og eksterne relasjoner
 • Arild Kjærnli, Salg, markedsføring og informasjon
 • Arild Røed, Maritime sektor og utstyr i eksplosjonsfarlige områder
 • Christer Varan, Ekom, IOT og velferdsteknologi
 • Eirik Sollie, Elektromedisinsk utstyr, IEC EE, EMC og YP-programmet
 • Espen Masvik, Elektriske forsynings- og lavspenningsanlegg
 • Gunnar Gjesdal, El og ekom innen samferdsel
 • Kristin Fagerli, Fornybar energi
 • Lars Ihler, Energiforsyning
 • Marianne Krosby, IT-ledelse
 • Paola Castro, Kvalitet og dokumentkoordinator
 • Sidsel Holand, Økonomi og regnskap
 • Trond Salater, Industriell elektro og automatisering

I tillegg har NEK leid inn ekstra kapasitet til drift av enkelte komitéer og prosjekter.

Nærmere om økonomien

Nøkkeltallene

Nøkkeltall (MNOK) for rapporteringsperioden ser slik ut:

Post  Resultat  Avvik 
Salgsinntekt 19,675 -1,039
Andre driftsinntekter 8,953 -0,272
Sum driftsinntekter 28,628 -1,311
Personalkostnader 16,509 -1,490
Andre driftskostnader 11.128 -2.904
Sum driftskostnader 27.637 -4.394
Driftsresultat 991 3.083
Finansresultat 3.157 2.356
Resultat i perioden 4.148 5.439

Sum driftsinntekter er regnskapsført med 28,629 MNOK mot budsjett 29,939 MNOK. Tilsvarende ble driftskostnadene 27,637 MNOK mot budsjett 32,031 MNOK. Driftsresultatet ble 0,991 MNOK som er 3,083 MNOK bedre enn budsjett. Netto finansresultat ble 3,157 MNOK mot budsjett 0,800 MNOK. Resultat etter finans ble 4,148 MNOK som er 5,440 MNOK bedre enn budsjett.

NEK hadde ekstraordinært lave driftsutgifter i 2020 på grunn av pandemien. Blant de viktigste faktorene finner man reduserte utgifter til reise og møtevirksomhet. Videre var det betydelig høyere vekst i verdipapirmarkedet enn forventet.

Driftsinntekter

Figuren under viser hvordan virksomhetens inntekter var satt sammen i rapporteringsåret, samt de tilhørende budsjettposter:

Salgsinntekter 

Salgstallene fordeler seg som følger på NEKs distributører (MNOK):

Aktør     Resultat     Budsjett  Avvik   
EN/Nelfo 1,911 2,758 -0,847
Royalty SO 14,686 14,751 -0,065
Royalty IEC 1,206      1,000 0,206

Salg gjennom distributørene Nelfo og Energi Norge var noe lavere enn budsjettert. I sum leverte disse et bidrag på 1,91 MNOK til inntektene. I hovedsak skyldes avviket at kundene har konvertert senere til de digitale løsningene enn man hadde forventet. Tallene for disse isolert sett viser at vi endte opp 0,85 MNOK under budsjett.
Salget til Standard Online var omtrent som budsjettert. Disse leverte et inntekstbidrag på 14,69 MNOK.

Andre driftsinntekter

Andre driftsinntekter endte 0,27 MNOK under budsjett.

Nærmere om seminar

Det ble gjennomført 27 arrangementer med over 2.500 deltakere. Dette overstiger tidligere års omfang vesentlig. Styret mener at arrangementene bidrar til å sette NEK på kartet i flere miljøer, bidrar til rekruttering og har dermed positiv innvirkning på NEKs arbeid. I 2019 ble det til sammenlikning gjennomført 8 seminarer med rundt 700 deltakere.

Komiteavgifter

Komitemedlemmenes årlige innbetalinger utgjør nå nesten 2,1 MNOK. Dette bidrar til å finansiere NEKs sekretariatsstøtte til komiteene. Det er sterk korrelasjon mellom oppmerksomheten en komite får av NEKs sekretariat, i form av sekretariatsstøtte, og rekruttering til samt aktivitet i komiteene.

Driftskostnader

Sum driftskostnader endte 4,39 MNOK under budsjett, herav andre driftskostnader 2,9 MNOK og personalkostnader 1,49 MNOK. Dette skyldes bl.a. at man utsatte rekruttering som var planlagt på slutten av rapporteringsåret. Mottak av nye medarbeidere krever omfattende innsats og kapasitet.

Pensjonsinnbetalinger er også lavere enn budsjettert da det ikke har vært noen lønnsreguleringer gjennom året annet enn lønnsoppgjøret 1.juli. I år har vi heller ikke mottatt ytterligere fakturaer fra Storebrand pga. levealder justering, rentenedgang eller andre forhold.

NEK hadde høyere kostnader på posten «trykking av publikasjoner». Denne inkluderer også digitalisering av publikasjoner. Det er sistnevnte aktivitet som forårsaket en viss overskridelse på denne posten.

Figuren under viser hvordan driftskostnadene fordeler seg:

Andre faktorer som har bidratt til lavere driftskostnader er:

 • Lavere utgifter til innleide tjenester. Dette gjelder spesielt innenfor maritim sektor.
 • Markedsføring kom ut med lavere forbruk enn budsjettert. En medvirkende årsak til dette er begrensninger som pandemien gir.
 • Reiseutgifter og reisestøtte var vesentlig lavere enn budsjettert, igjen med pandemien som begrunnelse.
 • Utgifter til kurs og seminar ble vesentlig lavere på grunn av at disse ble hold som webinarer og ikke som fysiske arrangementer.
 • Prosjektkostnader var også lavere enn budsjettert, i overkant av 1 MNOK.

Driftsresultat

Driftsresultatet ble 3,1 MNOK over budsjett. Styret vil imidlertid presisere at dette er et resultat av ekstraordinære forhold og det forventes at utgiftsnivået vil komme tilbake til «normalt nivå» når pandemiens virkninger reduseres og etter hvert forsvinner.

Finans

Verdipapirene har gitt en positiv avkastning på 3,2 MNOK, som er hele 2,4 MNOK over budsjett.

Årsrapport fra normkomiteene

Her kommer årsrapport fra følgende komiteer:

Elektriske forsynings- og lavspenningsanlegg

NK 3 – Dokumentasjon, symboler og klemmemerking

NK 2 – Roterende maskineri

NK 10 – Væsker og gasser for elektrotekniske anvendelser

NK 14 – Transformatorer

NK 64 – Bygningsinstallasjoner

NK 99/28 – Teknisk utførelse og sikkerhet i høyspenningsanlegg

NK 121 – Lavspenning brytere, tavler og skinnesystemer

NK 219 – Kompetanse og inspeksjonsorgan

NK 301 – Tilknytningspunkt for elnett og ekomnett

Fornybar energi og høyspenningsanlegg

NK 4 – Vannturbiner

NK 11 – Luftledninger

NK 82 – Fotovoltaiske solenergisystemer

NK 88 – Vindkraftverk

Maritime installasjoner og utstyr i eksplosjonsfarlige områder

NK 18A – Elektriske kabler for skip og flyttbare og faste offshoreinnretninger

NK 18C – Elektrisk subseautstyr

NK 18 – Elektriske installasjoner om bord i skip og flyttbare og faste innretninger i petroleumsvirksomheten

NK 20 – Elektriske kabler

NK 31 – Eksplosjonsfarlige områder

NK 80 – Navigasjonsinstrumenter

Elektromedisinsk utstyr, IEC EE, EMC og YP-programmet

NK 62 – Elektrisk utstyr for medisinsk bruk

NK 87 – Ultralyd

NK 101 – Statisk elektrisitet ESD

NK 108 – Elektroniske bruksapparaters sikkerhet

NK 210 – Elektromagnetisk Kompatibilitet (EMC)

NK Cert – Produktsertifisering

Ekom, IOT og velferdsteknologi

NK 25/205/215 – Sammenkobling av IT-utstyr

NEK NK 79 – Alarmsystemer

NK 86 – Fiberoptikk

NK JTC 1/SC 41 – Internet of Things

Industriell elektro og automatisering + Elektrisk utstyr

NK 23/23A/23B/23E – Installasjonsmateriell

NK 34 – Lys, lamper og relatert utstyr

NK 44 – Maskinsikkerhet, elektrotekniske aspekter

NK 61 – Elektriske bruksapparaters sikkerhet (safety)

NK 65 – Industriell prosessinstrumentering, kontroll og – automatisering

Energiforsyning

NK 8/123 – Elektriske overførings- og distribusjonssystemer

NK 13/38 – Elmålesystemer og måletransformatorer

NK 17 – Høyspenningsbrytere

NK 21/120 – Sekundærbatterier og energilagringssystemer

NK 56 – Driftssikkerhet

NK 57 – Informasjonsforvaltning for elkraftsystemet

NK 81 – Vern mot lynskader

Samferdsel

NK 9 – Elektriske jernbaneanlegg

NK 69 – Elektriske kjøretøy for offentlig veg med ladeinfrastruktur

NK 300 – El- og ekom i samferdsel

 

Landstrøm

Landstrømsforum