Tilbake

Systemjording i TN installasjoner

Tekst: Gunnar Gjesdal, fagansvarlig lavspenning

Antallet TN installasjoner stiger i Norge. Dette gir utfordringer i de tilfellene hvor man har flere strømkilder i installasjonen. I en tid hvor solcelleanlegg, energilagring og UPSer får større utbredelse kan dette gi uheldige virkninger i et TN anlegg. NEK har derfor utviklet rapporten NEK TR 402 – Systemjording i TN installasjoner, som identifiserer problemområdene og beskriver løsninger.

Flere strømkilder i TN installasjoner

I dag vokser antallet installasjoner med flere strømkilder. Typisk er solcelleanlegg kombinert med det offentlige strømnettet, men det kan også være generatorer, batterier eller UPS. Når installasjonen er i et TN nett kan dette medføre flere utfordringer som ikke ivaretar elsikkerhet. For å gripe fatt i dette har NEKs standardiseringskomite NK 64 utarbeidet en rapport som heter NEK TR 402 – Systemjording i TN installasjoner. Rapporten tar for seg utfordringene med flere strømkilder i TN installasjoner, og gir veiledning til hvordan man kan løse det.

Rapporten tar for seg utfordringene man får når man tilkobler mer enn en strømkilde i TN-installasjoner.

Hvilke utfordringer tar NEK TR 402 opp

Hovedhensikten er at vi vil unngå elektromagnetisk støy i TN installasjonen og sikre at vi ikke har sirkulerende strømmer som selvfølgelig er veldig viktig for å unngå støyproblematikk.

Videre ønsker man å unngå at det går driftsstrømmer i ledere for beskyttelsesformål, unngå at det oppstår mulighet for driftsstrømmer i funksjonsjordledere, og å unngå at det går parallelle strømbaner i forskjellige nøytralledere tilbake til de forskjellige strømforsyningene.

Det er også svært viktig at man sikrer en entydig håndtering av krav til frakobling slik at man ivaretar elsikkerhet og gjør livet litt lettere for installatørene.

Frakoble nøytralleder i hovedtavlen

Det kan være en overraskelse at det aldri har vært krav til å frakoble nøytralleder i hovedtavlen til en forbruker. Det har jo vært tradisjon i Norge at man kommer inn med en PEN-leder, altså et TNC-system – og så splitter man PE og N-leder i fordelingen og går gjennom bryteren med N-lederen og utenom bryteren med PE-lederen (jordleder) til jordskinnen.

Kravet er at alle kurser/belastninger skal kunne frakobles fra alle spenningsførende ledere i tilførselen. Når man da har tre faseledere og PEN-leder inn, så har man kun 3 spenningsførende ledere inn. Det er heller ikke noe krav til at en N-leder som etableres inne i et utstyr skal kunne frakobles. Et sikringsskap, en tavle og fordeling er faktisk et elektrisk utstyr.

«Megging»

Begrunnelse for at man har benyttet 4 polt vern fremfor installasjonen er at man ønsker å kunne «isolere ut» nøytralpunktet på en enkel måte slik at man kan foreta isolasjonsmålinger. Isolasjonsmåling eller såkalt «megging» brukes for å sikre at det elektriske anlegget er «tett». Det vil si at man ikke har lekkasjestrømmer til jord. Megging utføres med høy spenning og når N-leder ikke er frakoblet, kan dette skade utstyr og utgjøre en fare.

Forankring av nøytralleder og prinsipielle forhold

Det kan være flere overraskelser i rapporten som beskriver også andre forhold knyttet til forsyning av en TN-installasjon, med eller uten interne strømforsyningsenheter.

Hensikten med rapporten er altså å sikre entydig forankring av nøytralleder til jordpotensial i TN systemer, samt å beskrive de prinsipielle forholdene ved forsyning av en TN installasjon med fokus på å:

  • sørge for en entydig forankring av nøytralledere i installasjonen til jordpotensial ved alle mulige driftssituasjoner
  • unngå at det oppstår mulighet for driftsstrømmer i ledere for beskyttelsesformål,
  • unngå at det oppstår mulighet for driftsstrømmer i funksjonsjordledere,
  • unngå mulighet for parallelle strømbaner i nøytralledere tilbake til strømforsyningsenhetene,

Videre ønsker NEK å legge grunnlag for en entydig håndtering av krav til frakopling gjennom publiseringen av NEK TR 402.

Se NEKs informasjonsfilm om systemjording i TN installasjoner.

Kjøp NEK TR 402 - Systemjording i TN-installasjoner!