Tolkninger av eller endringer i NEK 400 foretatt av NK 64

Foto: NEK

NEK 400 har siden 1998 kommet ut i fireårs intervaller, hvor siste utgave (6. utgave) ble lansert 30.mai 2018. Neste utgave forventes lansert i juni 2022.

Det anslås å være mellom 50-60.000 brukere av normsamlingen. Mange brukere har sendt inn spørsmål som en kommentargruppe i komiteen har besvart. Blant de rundt 700 svarene som er gitt vil de fleste brukere finne svar på sine spørsmål. Alle disse er søkbare og tilgjengelig på «spørsmål og svar».

Spørsmål av prinsippiell karakter blir fremlagt til drøfting i komiteen. Komiteens konklusjoner samlet på denne siden, men vil også være å finne i  “spørsmål og svar”. Disse er tydelig markert som “Tolkninger foretatt av NK 64”. NEK gjør oppmerksom på at selv om tolkninger fra tidligere utgaver fortsatt kan ha relevans, bør de likevel brukes med forsiktighet på senere utgaver. Du vil også finne endringer i normsamlingen som er foretatt av NK 64 i teksten under.

TOLKNING 1: NEK 400-7-753:2022, avsnitt 753.15.1

Problemstilling: Bruk av tidsforsinkede strømstyrte jordfeilvern som tilleggsbeskyttelse for skjulte varmeanlegg

Last ned pdf

NK64 har på sine møter 2022-06-17 og 2022-09-01 behandlet spørsmål om mulig anvendelse av tidsforsinkede strømstyrte jordfeilvern når slike vern skal anvendes som tilleggsbeskyttelse i samsvar med kravene i NEK 400-7-753:2022, avsnitt 753.145.1.

Argumentasjon:

NEK 400-7-753:2022, avsnitt 753.411.3.3 krever at det det skal anordnes med tilleggsbeskyttelse ved hjelp av strømstyrt jordfeilvern i samsvar med NEK 400-4-41:2022, avsnitt 415.1 og avsnitt 753.415.1.

NEK 400-4-41:2022, avsnitt 415.1 krever at merkeutløsestrømmen for strømstyrt jordfeilvern som benyttes som tilleggsbeskyttelse skal være ≤ 30 mA i AC-kurser og ≤ 80 mA i DC-kurser.

Avsnitt 753.415.1 spesifiserer at tidsforsinkede strømstyrte jordfeilvern ikke skal benyttes. Avsnitt 753.415.1 spesifiserer også at det kan tillates å benytte et strømstyrt jordfeilvern med merkeutløsestrøm ≤ 100 mA dersom varmeenhetens lekkasjestrøm ved normal drift vil forårsake driftsmessige problemer.

Da kravene om anvendelse av strømstyrte jordfeilvern som tilleggsbeskyttelse for varmekabler og skjulte oppvarmingssystemer er gitt relatert til avsnitt 411.3.3 i NEK 400-4-41:2022, innebærer dette at de strømstyrte jordfeilvernene skal benyttes som tilleggsbeskyttelse for beskyttelse mot elektrisk sjokk ved automatisk utkobling av strømtilførselen.

NEK 400-4-41:2022, Tabell 41A spesifiser krav til utkoblingstider for automatisk utkobling av strømtilførselen. Når et strømstyrt jordfeilvern skal benyttes som tilleggsbeskyttelse jfr. NEK 400-4-41:2022, avsnitt 411.3.3, impliserer det av det strømstyrte jordfeilvernet skal koble ut en jordfeil innen de spesifiserte tidene.

Basisstandarden for strømstyrte jordfeilvern, NEK EN 61008‑1, og basisstandarden for strømstyrte jordfeil med innebygget overstrømsbeskyttelse (jordfeilautomater), NEK EN 61009‑1, krever begge at maksimal brytetid for et strømstyrt jordfeilvern skal være ≤ 0,3 s ved merkeutløsestrøm. Dette innebærer at strømstyrte jordfeilvern kan tidsforsinkes før utkoblingstiden spesifisert i NEK 400-4-41:2022, Tabell 41A nås.

NEK EN 61008-1 spesifiseres også at for strømstyrte jordfeilvern Type S, skal minste ikke-brytetid være ≥ 0,13 s. Maksimal brytetid skal for disse vernene være ≤ 0,5 s.

Tolkning:

For tilleggsbeskyttelse av varmekabler og skjulte oppvarmingssystemer ved strømstyrte jordfeilvern i samsvar med NEK 400-7-753:2022, avsnitt 753.415.1 kan tidsforsinkede strømstyrte jordfeilvern anvendes såfremt utkoblingstiden for det strømstyrte jordfeilvernet ved merkeutløsestrøm, i samsvar med produsentens dokumentasjon, er mindre enn eller likt med kravene til utkoblingstid spesifisert i NEK 400-4-41:2022, Tabell 41A.

ENDRING: NEK 400-4-41:2022, 411.3.3

NK64 har i sitt møte 2022-09-01 behandlet kravene til tilleggsbeskyttelse ved et strømstyrt jordfeilvern i samsvar med NEK 400-4-41:2022, avsnitt 415.1 for kurser for gate- og veilebelysning i lys av at tidligere delstandard NEK 400-7-714 ikke inngår i NEK 400:2022.

NK64 ser det unødvendig av kurser for gate- og veilebelysning skal tilleggsbeskyttes vha. et strømstyrt jordfeilvern da faren for tilfeldig berøring av belysningsarmaturer i slike kurser er minimal.

NK64 har derfor vedtatt at kravene i NEK 400-4-41:2022, avsnitt 411.3.3 endres til følgende:

411.3.3 Spesifikke krav til tilleggsbeskyttelse

Det skal være etablert tilleggsbeskyttelse ved hjelp av strømstyrt jordfeilvern i samsvar med i samsvar med avsnitt 415.1 for:

 • flyttbart utstyr, stikkontakter og utstyr for belysning for bruk utendørs med merkestrøm ≤ 32 A, og
 • stikkontakter med merkestrøm ≤ 20 A og som er:

beregnet til allmenn bruk av ikke sakkyndige, eller montert i BA2-områder.

Kravet til tilleggsbeskyttelse gjelder ikke for utstyr i gate- og veibelysning, og for stikkontakter som kun er tilgengelig for sakkyndige eller instruerte personer og som er dedikert for tilkobling av spesielt utstyr.

Kravene i dette avsnittet gjelder ikke for IT-systemer hvor jordfeilstrømmen ved 1. jordfeil er ≤ 15 mA.

Endringen trer i kraft 2022-11-01

Last ned Corrigendum NEK 400:2022

TOLKNING 11: NEK 400-3:2018, avsnitt 303.2.1.2. og 551.2.301- Tilknytning av parallelle strømforsyningsenheter og nøytralleder

(tolkningen erstatter i sin helhet tidligere utgitte tolkning 7)

Last ned pdf

Problemstilling:

NK64 har vurdert forholdene knyttet til NEK 400-3:2018, avsnitt 303.2.1.2 og 551.2.301 vedrørende TN-systemer med flere strømforsyningsenheter. Komiteen har vært spesielt opptatt av å sikre at nøytralleder (N-leder) i installasjonen alltid har en sikker forbindelse til beskyttelsesleder (PE-leder), samt å unngå mulighet for sirkulerende driftsstrømmer i jordingssystemene i installasjonen som en følge av flere parallelle forbindelser mellom N-leder og PE-leder. Det siste er for å redusere problemer knyttet til EMI/EMC.

NK64 oppfatter at kravene i avsnitt 303.2.1.2 og 551.2.301 skal sørge for at:

 • N-leder i installasjoner er forankret til PE-leder kun ett sted i installasjonen, og
 • nøytralpunktene i interne strømforsyningsenheter ikke er direkte koblet til en egen jordelektrode eller beskyttelsesjord, og
 • at forbindelsen mellom nøytralpunktet hos en intern strømforsyningsenhet og punktet hvor N-leder forbindes til PE-leder ikke er tilkoblet forbrukerutstyr, og
 • at installasjonen ved ulike driftstilstander ikke mister forbindelsen mellom N-leder og PE-leder.

NK64 kan imidlertid ikke se at forbindelsen mellom nøytralpunktet til en strømforsyningsenhet og stedet hvor N-leder forbindes til PE-Leder har en beskyttelsesfunksjon. Denne forbindelsen har kun funksjon som en N-leder.

NK64 er også kjent med at det ved interne jordfeil i en strømforsyningsenhet (for eksempel isolasjonssvikt mellom en vikling og chassis i en generator) kan oppstå feilstrømmer som ikke vil kunne detekteres og kobles ut av et overstrømsvern dersom forbindelsen mellom strømforsyningsenhetens nøytralpunkt og stedet hvor N-leder forbindes til PE-leder, (dvs. i hovedfordelingen) håndteres som en PEN-leder, da det ikke kan settes inn vern i en PEN-leder.

Komiteen påpeker at kravene i avsnitt 303.2.1.2 og 551.2.301 vil være relevante i installasjoner med solcelleinstallasjoner og/eller installasjoner med systemer for lagring av energi (batterilagringssystemer).

I tolkningen som gis er det tatt hensyn til at installasjoner kan være tilknyttet et eksternt forsyningsnett hvor strømforsyningsenheten (dvs. fordelingstransformatoren) ligger utenfor installasjonen. Interne strømforsyningsenheter i en installasjon i parallell med et eksternt forsyningsnett krever omhyggelig planlegging og ryddighet i utforming av installasjoner for å sikre at N-leder i alle driftssituasjoner har en entydig forankring til PE-leder og jordpotensialet.

NK64 har i sine vurderinger også tatt hensyn til den pågående revisjonen av de relevante IEC-normene hvor de samme føringer blir lagt til grunn.

NK64 vedtok, i sitt møte 2020-06-11 en tolkning relatert til NEK 400-3:2018, avsnitt 303.2.1.2 . Denne tolkningen, Tolkning 7, var ment å angi de prinsipielle retningslinjene for forankring av N-leder til systemjord når det blir benyttet parallelle strømforsyningsenheter i en installasjon med TN-system.

Etter publisering av tolkningen, har NK64 mottatt flere henvendelser hvor man ønsket ytterligere klargjøringer og presiseringer, særlig i de tilfeller hvor nettselskapets fordelingstransformator plasseres i samme bygning som huser den elektriske installasjonen. I slike tilfeller er det også reist problemstillinger knyttet til behovet for lokal strømforsyning i selve nettstasjonen, en forsyning som av beredskapshensyn bør være uavhengig av installasjonens hovedfordeling.

NK64 har også mottatt henvendelser hvor det ønskes en sterkere knytning av kravene til de forskjellige metodene for tilknytning til et allment forsyningsnett spesifisert i NEK 399:2018.

NK64 har ved tolkningen lagt stor vekt på at det ikke skal etableres flere forbindelser mellom N-leder og PE-leder i installasjon. Flere sammenkoblinger mellom N-leder og PE-leder vil medføre vagabonderende strømmer i jordingsarrangementet og øke problemer knyttet til EMC.

NK64 påpeker at tolkningen kan medføre at kravet i NEK 400-5-53:2018, avsnitt 537.2.1.1 om at N-leder skal frakobles sammen med faseleder fravikes for bestemte situasjoner. NK64 anser at en utelatelse av frakobling av N-leder i disse situasjonene ikke innebærer noen økt risiko da spenningspotensialet til N-leder i disse situasjonen vil være tilnærmet spenningspotensialet til PE-leder.

NK64 har på denne bakgrunn, i sitt møte 2021-02-04, vedtatt:

a)   å trekke tilbake Tolkning 7, og
b)   utgi en ny Tolkning 11 som da erstatter Tolkning 7.

Tolkning:

I TN-installasjoner med flere strømforsyningsenheter vil kravene spesifisert i NEK 400-3:2018, avsnitt 303.2.1.2 og NEK 400-5-55:2018, avsnitt 551.2.301 være ivaretatt ved å:

 • etablere en egen jordelektrode i installasjonen som tilknyttes PE-/PEN-leder i installasjonens hovedfordeling (se a) i Figur 1, Figur 2 Figur 3, Figur 4 og Figur 5), og
 • etablere en forbindelse mellom N-leder og PE/PEN-leder i installasjonens hovedfordeling eller tilknytningsskap (se b) i Figur 1, Figur 2, Figur 3, Figur 4 og Figur 5), og
 •  forbinde nøytralpunktet for interne strømforsyningsenheter som er tilknyttet hovedfordelingen med N-leder i installasjonens hovedfordeling (se c) i Figur 1, Figur 2, Figur 3, Figur 4 og Figur 5), og
 •  forbinde eventuell PE-klemme på interne strømforsyningsenheter til PE-/PEN-leder i installasjonens hovedfordeling/fordeling (se d) i Figur 1, Figur 2, Figur 3, Figur 4 og Figur 5), og
 • sørge for at interne strømforsyningsenheter ikke har direkte forbindelse mellom enhetens nøytralpunkt og PE-leder (se e) i Figur 1, Figur 2, Figur 3, Figur 4 og Figur 5), og
 • koble innkommende PEN-leder fra et eksternt forsyningsnett til PEN-leder i installasjonens hovedfordeling (se f) i Figur 2, Figur 3 og Figur 4), (installasjonens hovedfordeling vil da ha en PEN-leder i stedet for en PE-leder), og
 • etablere en N-leder, som ikke kan kobles ut, mellom installasjonens hovedfordeling og underfordelingen som en strømforsyningsenhet er tilkoblet (se g) i Figur 2 og Figur 4) for å sikre forbindelse mellom N-leder og PE-leder ved ulike driftstilstander.


PE-ledere i installasjonen kan, hvis ønskelig, forbindes med lokale jordelektroder (se h) i Figur 1 og Figur 2).

Disse føringene vil:

 • sørge for at N-leder i installasjonen alltid har en entydig forankring til systemjord (jordpotensialet), uavhengig av driftstilstander av strømforsyningsenhetene, og
 • redusere mulighetene for driftsstrømmer i jordingssystemene, og
 • gi mulighet for allpolig utkobling/frakobling av den enkelte strømforsyningsenhet, og
 • gi mulighet for beskyttelse mot interne jordfeil i en strømforsyningsenhet, og
 • eliminere behovet for spesielle koblingsarrangementer for å sikre N-leders forbindelse til PE-leder.


Prinsippskisser

Figur 1 viser en prinsippskisse for hvordan føringene gitt i tolkningen kan anordnes. Figur 2, Figur 3, Figur 4 og Figur 5 viser realisering av de føringer som er gitt ovenfor for tilknytning av en elektrisk installasjon iht. NEK 399:2018, metodene A, B, og C. Brytere vist i figurene er kun ment å illustrere de prinsipielle forholdene. Figurene angir hverken hvor mange brytere det skal være, ei heller deres plassering.

Følgende tabell viser de symboler som benyttes for å indikere funksjonen til en leder.

Symboler i figurene iht. NEK 144
Nøytralleder, N-leder (N)
Beskyttelsesleder, PE-leder (PE)
Kombinert beskyttelses- og nøytralleder, PEN-leder (PEN)

Bokstavreferansene gitt i figurene har følgende betydning:

a)    Jordelektrode for systemjording i installasjonen.
b)    Forbindelse mellom N-leder og PE/PEN-leder i installasjonens hovedfordeling. (Denne lederen blir nå betegnet som «system-referanse-leder»).
c)    N-leder mellom intern strømforsyningsenhet og N-leder i installasjonens hovedfordeling.
d)    Beskyttelsesjordleder (PE-leder) mellom intern strømforsyningsenhet og PE/PEN-leder i installasjonens hovedfordeling.
e)    Nøytralpunktet i intern strømforsyningsenhet.
f)     Innkommende PEN-leder fra et eksternt forsyningsnett. Denne PEN-leder termineres i installasjonens hovedfordeling.
g)    Ubrutt N-leder mellom installasjonens hovedfordeling og underfordeling i installasjonen som en intern strømforsyningsenhet er tilkoblet.
h)    Lokal tilleggsjording av beskyttelsesjordleder i installasjonen.

 

Figur 1: TN system (TN-S system) med kun interne strømforsyningsenheter, prinsippskisse

NEK 399:2018 spesifiserer 3 metoder for tilknytning av en elektrisk installasjon til et allment forsyningsnett. I det etterfølgende er vist hvordan de prinsippielle løsningene vil være for de forskjellige metodene.

A) Tilknytning iht. NEK 399:2018, metode A

 

Det benyttes et tilknytningsskap hvor, i samsvar med kravene i NEK 400-3:2018, avsnitt 304.301, innkommende PEN-leder fra forsyningsnettet skal splittes i en N-leder og en beskyttesesleder, samt installasjonens jordelektrode skal tilkobles installasjonens hovedjordskinne som igjen skal være forbundet med PE-leder.

Interne strømforsyningsenheter tilknyttes i installasjonens hovedfordeling (sikringsskap), eller i eventuelle underfordelinger til denne. Se Figur 2.

 

Figur 2: Prinsippløsning for tilknytning iht. NEK 399:2018, metode A, og interne strømforsyningsenheter tilknyttet installasjonens sikringsskap

VEILEDNING – Det er verdt å merke seg at det benyttes trepolt vern/bryter mellom tilknytningsskap og sikringsskapet (installasjonens hovedfordeling). Dette innebærer at kravet i NEK 400-5-53:2018, avsnitt 537.2.1.1 om allpolig frakobling, inklusive N-leder, av sikringsskapet fravikes. NK64 ser ikke at dette vil medføre farlige situasjoner da N-leder i sikringsskapet vil ligge tilnærmet på samme potensial som PE-lederne.

Dersom det blir aktuelt å koble en strømforsyningsenhet inn direkte i tilknytningsskapet, skal slike strømforsyningsenheter tilkobles som angitt i Figur 1 og Figur 3.

B) Tilknytning iht. NEK 399:2018, metode B

 

Stikkledning fra forsyningsnettet termineres i installasjonens hovedfordeling. Det etableres en N-leder i hovedfordelingen ved en splitting av innkommende PEN-leder. Installasjonens jordelektrode tilkobles installasjonens hovedjordskinne som igjen skal være forbundet med PEN-leder i hovedfordelingen (som også er en PE-leder).

Interne strømforsyningsenheter tilknyttes i installasjonens hovedfordeling eller i eventuelle underfordelinger til denne. Se Figur 3.

 

Figur 3: Prinsippløsning for tilknytning iht. NEK 399:2018, metode B, og interne strømforsyningsenheter tilknyttet installasjonens hovedfordeling

VEILEDNING – Det er verdt å merke seg at det benyttes trepolt vern/bryter for innkommende tilførsel fra nettselskapet. Dette innebærer at N-leder i hovedfordelingen ikke kan frakobles fra innkommende PEN-leder. NK64 ser ikke at dette vil medføre farlige situasjoner da N-leder i hovedfordelingen vil ligge på samme potensial som PE-lederne og jord.

Figur 4 viser en prinsippløsning for tilknytning iht. NEK 399:2018, metode B hvor en intern strømforsyningsenhet er tilkoblet en underfordeling i installasjonen.

 

Figur 4: Prinsippløsning for tilknytning iht. NEK 399:2018, metode B, og med en intern strømforsyningsenheter tilknyttet en underfordeling i installasjonen

VEILEDNING – Det er verdt å merke seg at det benyttes trepolt vern/bryter for forbindelsene mellom hovedfordelingen og underfordeling hvor strømforsyningsenheten er tilkoblet. Dette siste innebærer at N-leder i underfordelingen ikke kan frakobles fra innkommende strømforsyning i samsvar med kravet i NEK 400-5-53:2018, avsnitt 537.2.1.1. NK64 anser at dette ikke vil medføre farlige situasjoner da N-leder i underfordelingen vil ligge tilnærmet på samme potensial som PE-lederne, samt at vi anser det viktigere at N-leder er entydig forankret til PE-leder i alle driftstilstander.

C) Tilknytning iht. NEK 399:2018, metode C

 

Nettselskapet etablerer en egen nettstasjon i bygningen som huser den elektriske installasjonen, og denne nettstasjonen er kun beregnet til å forsyne den aktuelle installasjonen.

I installasjonen hovedfordeling etableres både en N-leder og en PE-leder. Disse er sammenkoblet på et sted (lask). Installasjonens systemjording (jordelektrode) tilkobles installasjonens hovedjordskinne som igjen skal være forbundet med PE-leder i hovedfordelingen.

Nettselskapet etablerer en egen fordeling som er direkte forsynt fra fordelingstransformatoren for nødvendig strømforsyning for drift av selve nettstasjonen. Av beredskapshensyn kan denne fordelingen ikke forsynes fra installasjonens hovedfordeling.

Interne strømforsyningsenheter tilknyttes i installasjonens hovedfordeling eller i eventuelle underfordelinger til denne. Se Figur 5.

 

Figur 5: Prinsippløsning for tilknytning iht. NEK 399:2018, metode C, og med en intern strømforsyningsenheter tilknyttet installasjonens hovedfordeling

VEILEDNING – Det er verdt å merke seg at det benyttes trepolt vern/bryter i forbindelsen mellom strømforsyningsenheten (transformatoren) i nettstasjon og installasjonens hovedfordeling. Dette medfører at N-leder i hovedfordelingen ikke frakobles fra nettforsyningen i samsvar med kravet i NEK 400-5-53:2018, avsnitt 537.2.1.1. NK64 ser ikke at dette vil innebære noen fare da N-leder i hovedfordelingen ligger på samme potensial som PE-ledere og jord.

Kommentarer fra NK64:

1) Krav om frakobling av N-leder jf. NEK 400-5-53:2018, avsnitt 537.2.1.1

Generelt krever NEK 400:2018 ikke at N-leder skal kobles ved feil. Det er kravene til frakobling i samsvar med NEK 400-5-53:2018, avsnitt 537.2.1.1 som krever at N-leder skal frakobles (N-leder er en spenningsførende leder). Det er således ikke nødvendig at overstrømsvern skal koble ut N-leder. Frakobling kan være anordnet med et annet frakoblingsutstyr, for eksempel skillebryter, lastskillebryter.

Dersom det er nødvendig å kunne spenningssette N-leder før faselederne, for eksempel i forbindelse med synkronisering ved innkobling av en strømforsyningsenhet, kan det derfor bli behov for å benytte et allpolig frakoblingsutstyr, for eksempel en lastskillebryter, sammen med et trepolig innkoblingsutstyr, for eksempel et overstrømsvern, eller omvendt. Figur 6 viser en slik konfigurasjon.

 

Figur 6: Eksempel på tilkobling av en strømforsyningsenhet hvor N-leder må kunne spenningsettes for synkroniseringsformål

2) Endring av praksis mht. bryter i innkommende forsyning fra nettselskap

Kravene, slik de er formulert denne tolkningen, innebærer at det ikke skal etableres en bryter eller bryteelement mellom innkommende PEN-leder og N-leder i en hovedfordeling (NEK 399:2018, metode B), se Figur 3 eller i et tilknytningsskap (NEK 399:2018, metode A), se Figur 2. Dette innebærer at en vanlig praksis med å benytte et firepolt overstrømsvern i innkommende forsyning hvor innkommende PEN-leder kobles til overstrømsvernets N-klemme før den føres inn i hovedfordelingen/tilknytningsskapet ikke lenger anses som en akseptabel metode, se Figur 7.

 

Figur 7: Uakseptabel anvendelse av firepolig vern/bryter i innkommende forsyning fra nettselskap

#

TOLKNING 10: NEK 400-5-51:2018, Tabell 51A – Kode AD tilstedeværelse av vann ved brannslokking

Last ned pdf

Problemstilling:
NK64 har mottatt spørsmål om hvordan tolkningen av 2017-06-16 vedr. Tabell 51A – Kode AD – tilstedeværelse av vann ved brannslukning er å anse i forhold til DSBs føringer i Elsikkerhet 82 vedr sprinkling og rør i tavlerom.

Tolkningen av 2017-06-16:
«NK64 har mottatt et spørsmål knyttet til forståelsen av kravene i NEK 400-5-51, tabell 51, kode AD – tilstedeværelse av vann.

Er brannslokking, enten ved et automatisk slokkeanlegg eller ved brannvesenets innsats, å anse som en forventet ytre påkjenning som det skal tas hensyn til ved valg og montasje av elektrisk utstyr?

NK64 har vurdert spørsmålet og registrerer følgende:

 • Elektriske installasjoner bygges normalt sett ikke for at de skal brennes. Brann som en ytre påvirkning vil derfor ikke være forventet.
 • Automatiske slokkeanlegg i dag er utformet slik at de først trer i kraft etter påvirkning av sterk varme. Dette innebærer at brannen må eksisterer før slokkeanlegget trer i funksjon, og sannsynligheten for at andre brannvarslingssystemer allerede er trådt i funksjon er stor.
 • Det finnes metoder for å redusere muligheten for feilfunksjon av automatiske slokkeanlegg med vann til et minimum.
 • Brannvesenets innsats vil først inntre når de har ankommet brannstedet, og i lang tid etter at andre brannvarslingssystemer har trådt i funksjon.
 • Når det brenner er det først og fremst viktig å få slukket brannen for å redusere brannens
  skadevirkninger. Det må som regel alltid utføres en rehabilitering etter en brann.
 • Konsekvensene for valg av utstyr dersom automatisk slokkeanlegg eller brannvesenets brannslokking anse for en normal ytre påkjenning for svært drastisk. Utstyr må da minst ha IPX4 eller IPX5.
 • Plan- og bygningsloven og Teknisk forskrift til denne har føringer for å benytte automatiske brannslokkingsanlegg som en metode for beskyttelse mot brann, for boliger i hus med flere etasjer.

 

NK64 har i sitt møte 2017-06-16 på denne bakgrunn vedtatt følgende:

NEK 400-5-51:2014, tabell 51A, kode AD, inneholder en klassifisering av tilstedeværelse av vann som en ytre påkjenning. I områder hvor det anvendes automatiske slukkeanlegg med vann som slokkemiddel, er slokkeanlegget ikke ansett som en forventet ytre påkjenning for den elektriske installasjonen i området mht. tilstedeværelse av vann. Brannvesenets bruk av vann som slokkemiddel ved en eventuell brann er heller ikke å anse som en slik forventet ytre påkjenning.»

Argumentasjon:
NK64 har vurderte forholden mellom tolkningen av 2017-06-16 og DSB føringer for tavlerom i sitt møte 2020-09-03 og besluttet følgende presisering til tolkningen av 2017-06-16:

Tolkning:
NK64s tolkning av 2017-06-17 om at automatiske slukkeanlegg med vann som slokkemiddel ikke er å anse som en forventet ytre påkjenning er generell og uavhengig av installasjon eller område hvor det anvendes.

Dette forhindrer dog ikke at det må gjennomføres egne risikovurderinger i spesielle områder for å sikre at bruken av slike slokkeanlegg ikke gir en økt risiko eller på annen måte medfører andre faremomenter. Det er den prosjekterendes/utførendes oppgave å gjennomføre slike risikovurderinger for den aktuelle situasjonen. Ved slike vurderinger bør det tas hensyn til de føringer som DSB har angitt i fel og ev. også i Elsikkerhet.

#

TOLKNING 9: NEK 400-7-722:2018, avsnitt 722.533.101

Last ned pdf

NK64 har mottatt spørsmål om hvordan kravet i NEK 400-7-722:2018, avsnitt 722.533.101 skal forstås i lys av mulighetene som ligger i produktnormen for ladestasjoner, NEK EN 61851-1:2019 vedrørende overstrømsbeskyttelse av tilkoblingspunkter.

Argumentasjon:
NEK EN 61851-1:2019 er en norm for utforming av ladestasjoner/ladebokser og stiller de sikkerhetskrav som slike ladestasjoner/ladebokser skal tilfredsstille. NEK EN 61851-1:2019, avsnitt 13.1 stiller de generelle kravene til overstrømsbeskyttelse av tilkoblingspunkter forsynt via en ladestasjon/ladeboks, og angir:

 • Dersom flere tilkoblingspunkter kan benyttes samtidig skal de være beskyttet av egne overstrømsvern. Overstrømsvernene skal være innebygget i ladestasjonen/ladeboksen.
 • Dersom ladestasjonen/ladeboksen forsyner flere tilkoblingspunkter (som kan benyttes samtidig) kan det benyttes et felles overbelastningsvern og/eller overstrømsvern for beskyttelse mot kortslutninger så lenge alle tilkoblingspunktene er beskyttet (hvilket innebærer at vernene må være tilpasset tilkoblingspunktet med lavest merkestrøm)
 • Dersom ladestasjonen/ladeboksen forsyner flere tilkoblingspunkter som ikke kan benyttes samtidig, kan det benyttes et felles overstrømsvern for beskyttelse av tilkoblingspunktene.

NEK 400-7-722:2018, avsnitt 722.533.101 spesifiserer at hvert tilkoblingspunkt skal være beskyttet av et eget overstrømsvern med mindre beskyttelse mot overstrømmer er anordnet med et ladeutstyr i samsvar med NEK IEC 61851-1:2017 (som tilsvarer NEK EN 61851-1:2019). Hensikten med dette kravet er at installasjonen skal sørge for overstrømsbeskyttelse av tilkoblingspunkter der hvor ladeutstyret ikke gjør det. NK64 påpeker at lastbalansering i et ladeutstyr i seg selv ikke er en metode for overstrømsbeskyttelse, hverken mot overbelastning eller mot feil.

NK64 har på denne bakgrunn, i sitt møte 2020-09-03, konkludert med følgende:

Tolkning:
Kravet i NEK 400-7-722:2018, avsnitt 722.533.101 er et tilleggskrav til kravene i NEK 400-5-53:2018, avsnitt 533 og stiller krav til overstrømsbeskyttelse av tilkoblingspunkter. Kravet i avsnitt 722.533.101 innebærer at dersom et ladeutstyr ikke er utstyrt med overstrømsvern for beskyttelse av et tilkoblingspunkt mot overbelastning og kortslutning, skal det installeres et eget overstrømsvern for å beskytte tilkoblingspunktet.

#

TOLKNING 8: Antall uttak i forhold til bruk av fastmonterte stikkontakter i kjøkkeninnredning

Last ned pdf

NK64 har mottatt et spørsmål i tilknytning til NEK 400-8-823:2018, avsnitt 823.537.101.2 om pop-up stikkontakter i kjøkkenbenker tilkoblet via stikkontakt og plugg kan betraktes som en del av de uttakene som avsnitt 823.537.101.2 krever.

NK64 har vurdert forholdene og har følgende kommentarer:

•  
Generelt omfatter kravene i NEK 400:2018 den faste elektriske installasjonen, dvs. alt ledningssystem og utstyr som er fast tilkoblet.
•  Alt elektrisk utstyr skal være utformet i samsvar med normer som er basert på den samme fundamentale sikkerhetsforståelse (de samme fundamentale sikkerhetskrav) som er lagt til grunn for kravene i NEK 400.
•  NEK 400:2018 er rettet mot prosjekterende/utførende, og disse vil ha ingen kontroll på hva eier/bruker tilkobler installasjonen vha. stikkontakt og plugg. Det vil derfor være urimelig å legge føringer for at prosjekterende/utførende skal ivareta forhold som de ikke kan påvirke/styre.
•  Pop-up stikkontakter nedfelt i kjøkkenbenker e.l. som tilkobles den elektriske installasjonen via stikkontakt og plugg er elektrisk utstyr, og er generelt ikke omfattet av kravene i NEK 400:2018.

NK64 har derfor, i sitt møte 2020-06-11, konkludert med følgende:

Tolkning:
NEK 400-8-823:2018, avsnitt 823.537.101.2 krever et kjøkken utformes med et minimums antall uttak knyttet til fast elektrisk utstyr, kjøkkenbenk samt spiseplass. Uttakene skal inngå som en del av den faste elektriske installasjonen, hvilket innebærer at de skal være fast tilkoblet. Stikkontakter inkorporert i innredning og som tilkobles via stikkontakt og plugg til den faste elektriske installasjonen inngår ikke som en del av uttakene som kreves i samsvar med 823.537.101.2.

#

TOLKNING 7: Tilknytning av parallelle strømkilder og N-leder

Tolkning 7 er erstattet av Tolkning 11.

#

TOLKNING 6: NEK 400-5-53:2018, avsnitt 531.2.2.3 – Allpolig utkobling 2. jordfeil ifm. tilknytningsskap

Last ned pdf

NK64 har på sine møter 2019-08-22 og 2019-10-29 behandlet spørsmål om det for en kurs i en IT-installasjon mellom et tilknytningsskap og en boligs sikringsskap kreves allpolig utkobling når beskyttelse mot elektrisk sjokk er anordnet med automatisk utkobling av strømtilførselen og det forutsettes at beskyttelse ved 2. jordfeil i samsvar med NEK 400-4-41:2018, avsnitt 411. 6.4 skal tilfredsstilles.

NK64 har gitt en tidligere tolkning til NEK 400-5-53:2010, avsnitt 531.1.3:

«Krav om allpolig utkobling av 2. Jordfeil i installasjoner tilknyttet et IT fordelingsnett gjelder ikke for kursen oppstrøms installasjonens hovedfordeling.»

NK64 påpeker at et tilknytningsskap som ikke inneholder andre utgående kurser enn til boligens sikringsskap ikke utgjør en fordeling iht. definisjonene gitt i NEK 400:2018. NK64 anser at tolkningen fra 2010 er dekkende for slike tilknytningsskap.

Dersom tilknytningsskapet fordeler energi til andre kurser enn til boligens sikringsskap, vil tilknytningsskapet utgjøre installasjonens hovedfordeling i samsvar med definisjonene i NEK 400:2018. Utgående kurser fra et slikt tilknytningsskap skal derfor tilfredsstille kravene i NEK 400-4-41:2018, avsnitt 411.6, og hovedkurser skal sørge for utkobling ved 2. jordfeil i samsvar med avsnitt 411.6.4. I samsvar med endringene til avsnitt 531.2.2.3 i NEK 400-5-53:2018 skal slik utkobling være allpolig.

Tilknytningsskapet og utgående kurser fra dette er en del av den elektriske installasjonen.

Hensikten med kravet til allpolig utkobling ved 2. jordfeil i IT-installasjoner er å forhindre at det oppstår farlige berøringsspenninger etter at vernet i faseleder med feil er løst ut ved at feilstedet tilføres spenning via de andre faselederne og nedstrøms belastninger.

NK64 påpeker også at NEK 400s behandling av 2. jordfeil legger til grunn at feilene er på forskjellige kurser. Når det føres flere kurser fra et tilknytningsskap er sannsynligheten for at 2 jordfeil kan inntre betraktelig større enn med kun én kurs.

NK64, i sitt møte 2019-10-29, har på dette grunnlag fattet følgende tolkning til det endrete avsnittet 531.2.2.3 i NEK 400-5-53:2018:

For et tilknytningsskap i et IT-system som kun forsyner en hovedfordeling, er det ikke nødvendig å koble ut alle spenningsførende ledere ved utkobling av 2 jordfeil i den utgående kursen fra tilknytningsskapet.

For et tilknytningsskap i et IT-system med flere utgående kurser skal overstrømsvern i de utgående kursene koble ut alle spenningsførende ledere ved utkobling av 2. jordfeil.

#

TOLKNING 5: Strømforsyningsenheter som skal drives i parallell med et allment lavspenningsfordelingsnett

Last ned pdf

NK64 har på sitt møte 2019-06-06 behandlet problemstilling vedrørende tilknytning av strømforsyningsenheter som skal drives i parallell med et allment lavspenningsfordelingsnett.

Problemstillingen ble reist av NK21/NK120 som uttrykte et ønske om at NEK 400-7-712:2018 spesifikt skulle kreve at solcelleomformere skulle være i samsvar med både NEK EN 62109 og NEK EN 50438.

NK64 har funnet at et krav om samsvar med NEK EN 50438 for solcelleomformere i NEK 400-7-712:2018 ikke er riktig da NEK EN 50549-serien (som har erstattet NEK EN 50438) ikke er en produktnorm men en norm med tekniske krav til beskyttelse og karakteristika ved tilknytning av alle typer strømforsyningsenheter (ikke bare en solcelleinstallasjon) til et fordelingsnett.

Samtidig ser NK64 det fornuftig at NEK 400-5-51:2018, avsnitt 551.6.4 gir informasjon om hvilken norm en nettleverandør bør legge til grunn for sine krav. Disse kravene er ikke omfattet av omfanget for NEK 400:2018.

NK64 har derfor på sitt møte 2019-06-06 vedtatt følgende tolkning til NEK 400-5-55:2018, avsnitt 561.6:

Normene NEK EN 50438 og NEK EN 50549-1 spesifiserer krav til tilknytning av en strømforsynings-enhet som skal drives i parallell med en allmenn lavspennings strømforsyning. Kravene i disse normene er relevante for å tilfredsstille kravene spesifisert i avsnittene 551.6.3, 551.6.4 og 551.6.5 i NEK 400-5-55:2018 og anbefales brukt.

NEK EN 50438 er erstattet av NEK EN 50549-1:2019, men vil kunne anvendes inntil den blir trukket tilbake av NEK.

#

Tolkning 4: Bruk av kabelskjerm som PEN-leder

Last ned pdf

NK64 har på sitt møte 2019-03-28 behandlet problemstillingen om en kabelskjerm kan benyttes som PEN-leder, og besluttet følgende:

NEK 400-5-54:2018, avsnitt 543.4.2 spesifiserer at en PEN-leder skal være isolert tilsvarende merkespenning for faselederen. Avsnittet angir ikke spesifikt hvordan denne isolasjonen skal anordnes. NK64 anser at hovedhensikten med kravet til isolasjon av PEN-leder er å hindre vagabonderende strømmer.

NEK 400-5-51:2018, avsnitt 514.3.1.3 spesifiserer at en isolert PEN-leder skal være fargemerket GUL/GRØNN i hele sin lengde og ved BLÅ tilleggsmarkering ved koblingspunktene. Hensikten med dette kravet er først og fremst å etablere et krav om tilleggsmarkering ved koblingspunktene når en beskyttelsesleder er benyttet som en PEN-leder. Hensikten med dette kravet er ikke å etablere et krav om isolasjon ev PEN-leder.

NEK 400-5-51:2018, avsnitt 514.3.5 spesifiserer situasjoner hvor det ikke er nødvendig med fargemerking av ledere. Fargemerking er ikke nødvendig for konsentriske ledere og for metallskjermer eller armering som er benyttet som beskyttelsesledere. Dersom en slik beskyttelsesleder skal benyttes som en PEN-leder, må lederen merkes ved koblingspunktene slik at det fremgår at den fungerer som en PEN-leder.

NEK 439-1:2013, avsnitt 8.4.3.2 spesifiserer at en PEN-leder ikke behøver å være isolert inne i en tavle. Dette innebærer at inne i utstyr som er omfattet av NEK 439-serien, er det ikke krav om isolasjon av PEN-leder.

Med bakgrunn i det ovenstående, vil en skjerm kunne benyttes som en PEN-leder i installasjoner omfattet av NEK 400:2018, så lenge kabelens ytre kappe tilfredsstiller kravene til isolasjon av faseleder og at skjermens ledertverrsnitt tilfredsstiller kravene til ledertverrsnitt av PEN-leder.

#

Tolkning 3: UPS benyttet som nødstrømkilde

Last ned pdf

NK64 har på sine møter 2018-10-31 og 2018-12-06 behandlet spørsmål om en UPS som mister sin funksjon som følge av en underdimensjonert komponent i UPS-en kan anvendes som en nødstrømkilde.

NEK 400-5-56:2018, avsnitt 560.6.12 stiller spesifikke krav til en avbruddsfri strømforsyning (UPS) når denne skal benyttes som en nødstrømkilde. Punkt c) i avsnitt 560.6.12 stiller krav om at en avbruddsfri strømforsyning skal være i stand til å startes opp etter et utfall uavhengig av foranliggende strømforsyning. Heri ligger at den avbruddsfrie strømforsyning må være i stand til å startes opp. En avbruddsfri strømforsyning som ikke kan startes opp kan ikke sies å tilfredsstille dette kravet. Utfallet som punkt c) i avsnitt 560.6.12 viser til, er et utfall forårsaket av en ekstern feil.

NEK 400-5-56:2018, avsnitt 560.7.4 innebærer krav om selektivitet mellom et overstrømsvern i en kurs nedstrøms vern og overstrømsvern i kurs som beskytter UPS-en, eventuelt et internt vern som beskytter statisk switch i en UPS. En utkobling av det interne vernet eller en svikt i funksjonen til den statiske switchen innebærer at kravet i avsnitt 560.7.4 ikke er tilfredsstilt.

NK64 har på denne bakgrunn besluttet følgende:

Manglende selektivitet mellom et overstrømsvern nedstrøms en UPS og vern som beskytter statisk switch i en UPS eller svikt av statisk switch i en UPS pga. en feil nedstrøms UPS-en, innebærer at kravene i NEK 400-5-56:2018, avsnitt 560.7.4 ikke er tilfredsstilt.

En UPS som har mistet sin funksjonsevne pga. en ekstern feil tilfredsstiller ikke kravet NEK 400-5-56:2018, avsnitt 560.6.12 punkt c) om at en UPS skal kunne startes opp etter et utfall.

Følgelig vil en UPS som mister sin funksjonsevne som følge av svikt av en underdimensjonert komponent i UPS-en forårsaket av en ekstern feil, ikke være i samsvar kravene til bruk som en nødstrømkilde.

#

Tolkning 2: Statisk switch i en UPS og krav til valg av utstyr

Last ned pdf

NK64 har på sine møter 2018-10-31 og 2018-12-06 behandlet spørsmål om en UPS som inneholder en statisk switch som svikter som følge av en kortslutning nedstrøms UPS-en er i samsvar med kravene i NEK 400 til valg og montasje av utstyr.

NEK 400-5-51:2018, avsnitt 512.1.2 stiller krav til utstyr og dets evne til å føre strømmer, både i normal drift og ved feilsituasjoner. Avsnitt 512.1.2 krever at strømmer som vil opptre ved unormale driftsforhold, f.eks. en feil, skal kunne føres i et tidsintervall gitt av utløsekarakteristikkene til overstrømsvern som benyttes.

Kravet i avsnitt 512.1.2 innebærer at et utstyr skal tåle å føre en feilstrøm uten å ta skade eller feile inntil feilen er koblet ut av et overstrømsvern. For en statisk switch vil feilstrømmen switchen skal kunne føre, være en feilstrøm som følge av en feil nedstrøms en UPS. NK64 har på denne bakgrunn besluttet følgende:

En UPS som inneholder en statisk switch som svikter før forventet feilstrøm som følge av en feil nedstrøms UPS-en, er koblet ut av et overstrømsvern, er ikke i samsvar med kravene gitt i NEK 400-5-51:2018, avsnitt 512.1.2.

#

Tolkning 1: Utkobling innen 5s i solcelleinstallasjoner

Last ned pdf

NK64 har på sine møter 2018-10-31 og 2018-12-06 behandlet problemstilling knyttet til NEK 400-4-42:2018, avsnitt 425 og mulighetene for å tilfredsstille dette kravet i solcelleinstallasjoner med én eller to solcellestrenger.

NEK 400-4-42:2018, avsnitt 425 krever, med noen unntak, at alle kortslutningsstrømmer skal kobles ut innen 5 s som et tiltak for å beskytte mot brann. Avsnitt 425 spesifiserer ingen unntak fra utkoblingskravet for solcelleinstallasjoner. Det er heller ikke i NEK 400-7-712:2018 spesifisert en endring av kravet i avsnitt 425 for solcelleinstallasjoner.

NEK 400-7-712:2018, avsnitt 712.431.4.101 angir at det i en solcellematrise med én eller to solcellestrenger ikke er nødvendig med overstrømsvern for å beskytte solcellestrengkabler mot virkningene av en kortslutning. Årsaken til dette er at en kortslutningsstrøm fra en solcellestreng vil være så liten at et overstrømsvern ikke vil gi beskyttelse mot overstrømmer i samsvar med kravene i NEK 400-4-43:2018. Det er derfor lite aktuelt i å benytte et overstrømsvern i slike tilfeller for å tilfredsstille kravene i avsnitt 425.

NEK 400-4-43:2018, avsnitt 432 spesifiserer krav til beskyttelse mot overstrømmer ved utforming av kursen. Avsnitt 432.3 angir at beskyttelse mot kortslutningsstrømmer kan anordnes med jord- og kortslutningssikker forlegning. En jord- og kortslutningssikker forlegning innebærer at risikoen for en kortslutningsstrøm er redusert til et minimum, og kravet i avsnitt 425 vil ved en slik forlegning ikke lenger er relevant.

NK64 ser det ikke formålstjenlig å benytte andre typer vern, f.eks. AFDD eller andre typer vern som beskytter mot seriefeil, da slike vern ikke vil takle alle feilsituasjoner, og har derfor besluttet følgende:

I en solcelleinstallasjon med én eller to solcellestrenger hvor anvendelse av overstrømsvern for å beskytte mot kortslutningsstrømmer ikke er realiserbart, skal ledningssystemet være beskyttet mot overstrømmer ved utforming av kursen i samsvar med kravene i NEK 400-4-43:2018, avsnitt 432.3. Ledningssystemet skal være jord- og kortslutningssikker forlagt i samsvar med kravene i NEK 400-5-52:2018, avsnitt 521.14. Kravet til jord- og kortslutningssikker forlegning omfatter også solcellestrengbokser som er benyttet.

Tilsvarende gjelder også for solcellematrisekabler hvor anvendelse av overstrømsvern for å beskytte mot kortslutningsstrømmer ikke er realiserbart.

Når jord- og kortslutningssikker forlegning er benyttet, er kravet i NEK 400-4-42:2018, avsnitt 425 ikke relevant.

ENDRING: Korrigering av skrivefeil

Dette corrigendum inneholder korrigering av skrivefeil i NEK400:2018 første opplag. Ny korrigert versjon av NEK400:2018 er merket med «Opplag 2 (2018-11-15)».

Korrigeringene er ikke av slik karakter at innholdet blir vesentlig endret, men for å ha en mest mulig korrekt versjon har NEK valg å utgi en korrigert versjon (Opplag 2) av NEK400:2018 samt et egen corrigendum som viser hva som er korrigert i forhold til den originale versjonen som ble utgitt 2018.

Corrigendum NEK 400:2018 1. opplag

#

ENDRING: Beskyttelse mot overbelastningsstrøm  i bolig

NK64 har mottatt spørsmål knyttet til kravene om overbelastningsbeskyttelse av ledningssystemer i boliger med ledertverrsnitt > 4 mm2.

NEK 400-8-823:2018, avsnitt 823.431.4.1 spesifiserer tilleggskrav til ledningssystemer med ledertverrsnitt ≤ 4 mm2. Da avsnittet spesifiserer tilleggskrav, innebærer dette at de generelle kravene i NEK 400-4-43:2018, avsnitt 431.4.1 gjelder for ledningssystemer med ledertverrsnitt > 4 mm2 i boliger.

NEK 400-8-823:2018, avsnitt 823.533.2.1 spesifiserer at kravene i NEK 400-5-53:2018, avsnitt 533.2.1 ikke gjelder for ledningssystemer i boliger. De spesielle kravene i avsnitt 533.2.1 som omhandler valg av overstrømsvern for å beskytte ledningssystemer med ledertverrsnitt ≤ 4 mm2 i boliger blir ivaretatt av kravene i 823.431.4.1. 

NK64 oppfatter ikke at fjerning av kravene i avsnitt 533.2.1 for ledningssystemer i boliger med ledertverrsnitt ≤ 4 mm2 vil ha noen reelle praktiske konsekvenser da kravene til beskyttelse av slike ledningssystemer allerede ligger nedfelt i kravene i avsnitt 431.4.1. NK64 ser imidlertid at det er uheldig med en tilsynelatende inkonsistens som kan bidra til uklarheter, og har derfor i sitt møte 2020-09-03 vedtatt følgende endring av NEK 400-8-823:2018, avsnitt 823.533.2.1:

NEK 400-8-823:2018, avsnitt 823.533.2.1 endres til: 

Kravene i NEK 400-5-53, avsnitt 533.2.1 gjelder ikke for ledningssystemer med ledertversnitt ≤ 4 mm2 i boliger.

VEILEDNING – Beskyttelse av slike ledningssystemer i boliger er behandlet spesielt i 823.431.4.1.

#

ENDRING: Tabell 52B-21 – Reduksjonsfaktorer for grupper med mer enn én énlederkabel.

NK64 har mottatt spørsmål knyttet til forståelsen av MERKNAD 5 i Tabell 52B-21 i NEK 400-5-52:2018. Denne merknaden lyder:

«MERKNAD 5 ‑ For kurser med parallelle kabler pr. fase skal hele trefasekursen betraktes som et sett av ledere i forbindelse med denne tabellen.»

NK64 erfarer at denne merknaden ikke er helt i samsvar med tilsvarende merknad i de internasjonale standardene som ligger til grunn for NEK 400-5-52:2018 (dvs. IEC 60364-5-52:2009, CLC HD 60364-5-52:2011), samt at formuleringen slik den er i dag kan bidra til usikkerhet og uklarheter ved bruk av Tabell 52B-21. NK64 har også erfart at tittelen til tabell 52B-21 refererer til flerlederkabler. Dette er feil. Tabell 52B-21 omhandler reduksjonsfaktorer for forlegning av parallelle enlederkabler. NK64 har derfor i sitt møte 2020-09-03 vedtatt følgende endring av NEK 400-5-52:2018, Tabell 52B-21:

For NEK 400-5-52:2018, Tabell 52B-21, gjøres følgende endringer: 

Tabelltittel endres til: 

Tabell 52B-21 – Reduksjonsfaktorer for grupper med mer enn én énlederkabel pr. fase. Anvendes for strømføringsevner for en kurs med énlederkabler forlagt i luft. Referanseinstallasjonsmetode F i Tabell 52B-8 til Tabell 52B-13. 

Merknad 5 endres til: 

Merknad 5 – Dersom en kurs består av m antall parallelle ledere pr. fase, skal disse betraktes som m kurser ved fastsettelse av reduksjonsfaktorer iht. denne tabellen.

#

ENDRING – Strømstyrte jordfeilvern benyttet for å beskytte solcelle AC-forsyningskurser

NK64 har mottatt spørsmål knyttet til forståelsen av kravet i 3. kulepunkt i NEK 400-7-712:2018, avsnitt 712.530.4.101. Avsnitt 530.4.101 lyder:

«Hvor strømstyrte jordfeilvern er benyttet for å beskytte solcelle AC-forsyningskurser, skal disse være strømstyrte jordfeilvern type B i samsvar med NEK EN 62423, med mindre:

 • produsentens montasje-/bruker-veiledning spesifiserer at vekselretteren har minst enkel adskillelse mellom AC-siden og DC-siden, eller
 • installasjonen anordnes med enkel adskillelse mellom vekselretter og det strømstyrte jordfeilvernet vha. en transformator med adskilte viklinger, eller
 • vekselretteren er i samsvar med NEK EN 62109-1 og produsentens montasje-/brukerveiledning ikke spesifiserer at det ikke skal benyttes strømstyrt jordfeilvern type B. I slike tilfeller skal det strømstyrte jordfeilvernet velges i samsvar med produsentens montasje-/bruker-veiledning

 

NK64 erfarer at den dobbelte nektelsen som ligger i 3. kulepunkt lett kan mistolkes og bidra til usikkerhet og uklarheter. NK64 har også funnet at 3. kulepunkt ikke er helt i samsvar med tilsvarende tekst i de internasjonale standardene som ligger til grunn for NEK 400-7-712:2018 (dvs. IEC 60364-7-712:2017, CLC HD 60364-7-712:2016). NK64 har derfor i sitt møte 2020-09-03 vedtatt følgende endring av NEK 400-7-712:2018, avsnitt 712.530.4.101, 3. kulepunkt:

3. kulepunkt i NEK 400-7-712:2018, avsnitt 712.530.4.101 endres til:

 • vekselretteren er i samsvar med NEK EN 62109-1 og produsentens montasje-/brukerveiledning spesifiserer bruk av en annen type strømstyrt jordfeilvern. I slike tilfeller skal det strømstyrte jordfeilvernet velges i samsvar med produsentens montasje-/brukerveiledning.

#

ENDRING: Strømstyrt jordfeilvern i marinaer og havner m.m.

NK64 har mottatt spørsmål knyttet til kravet om anvendelse av strømstyrt jordfeilvern med merkeutløsestrøm ≤ 30 mA spesifisert i NEK 400-7-709:2018, avsnitt 709.415.1.

Kravene i avsnitt 709.415.1 er absolutte og krever at hver stikkontakt i marinaer og havner etc., uavhengig av stikkontaktens merkestrøm, skal være beskyttet av et strømstyrt jordfeilvern med merkeutløsestrøm ≤ 30 mA. Komiteen ser at dette kravet vil være uhensiktsmessig for stikkontakter med merkestrøm > 63 A da det vil kunne føre til utilsiktede utkoblinger med dertil hørende driftsmessige konsekvenser. Komiteen er også kjent med at det i nyere dokumenter fra CENELEC er gitt føringer for bruk av strømstyrt jordfeilvern med merkeutløsestrøm > 30 mA for stikkontakter med merkestrøm > 63 A. NK64 har derfor i sitt møte 2020-06-11 vedtatt følgende endring av NEK 400-7-709:2018, avsnitt 709.415.1.

NEK 400-7-709:2018, avsnitt 709.415.1 endres til:

Hver stikkontakt skal være individuelt beskyttet av et strømstyrt jordfeilvern som skal koble ut alle spenningsførende ledere, og jordfeilvernets merkeutløsestrøm skal være:

 • ≤ 30 mA når stikkontaktens merkestrøm ≤ 63 A, og
 • ≤ 300 mA når stikkontaktens merkestrøm > 63 A.

Forbrukerkurser beregnet til fast tilkoblet forsyning av en husbåt skal være individuelt beskyttet av et strømstyrt jordfeilvern som skal koble ut alle spenningsførende ledere, og jordfeilvernets merkeutløsestrøm skal være:

 • ≤ 30 mA når forbrukerkursen er beskyttet av et overstrømsvern med merkestrøm ≤ 63 A, og
 • ≤ 300 mA når forbrukerkursen er beskyttet av et overstrømsvern med merkestrøm > 63 A.

#

ENDRING: Måling av lekkstrømmer fra sekundærvikling og kapsling for medisinsk IT-transformator

NK64 har på sitt møte 2019-06-06 behandlet problemstillingen vedrørende måling av lekkstrømmer fra sekundærvikling og kapsling for en medisinsk IT-transformator som spesifisert i NEK 400-7-710:2018, avsnitt 710.6.4 punkt e).

NK64 behandlet problemstillingen pga. et spørsmål til komiteen om ikke en slik måling i realiteten er en verifisering av et utstyr og ikke verifisering av krav knyttet til installasjon av et utstyr.

NK64 har vurdert kravene til måling av lekkstrømmer fra sekundærvikling og kapsling av en medisinsk IT-transformator som følger:

 • hensikten med målingen er å verifisere kravet til den medisinske IT-transformatoren som spesifisert i avsnitt 710.512.1.103, 2. kulepunkt, og
 • verifisering av krav til lekkstrømmer fra et utstyr er forhold som prinsipielt ikke omfattes av NEK 400, og
 • produsent av utstyr skal kunne dokumentere samsvar med relevant produktnorm.

NK64 har, i sitt møte 2019-06-06, på denne bakgrunn vedtatt følgende endring:

NEK 400-7-710:2018, avsnitt 710.6.4:

Kravene i kulepunkt e) vedrørende måling av lekkstrømmer fra sekundærvikling og kapsling av en medisinsk IT-transformator utgår.

#

ENDRING: Automatisk gjeninnkobling av strømstyrt jordfeilvern

NK64 har på sitt møte 2019-03-28 behandlet problemstilling vedrørende anvendelsen av strømstyrte jordfeilvern med automatisk gjeninnkobling når det strømstyrte jordfeilvernet benyttes for beskyttelse mot elektrisk sjokk. Automatisk gjeninnkobling kan medføre en økt fare dersom feilen ikke er blitt fjernet før gjeninnkobling skjer.

I NEK 400-5-53:2014, avsnitt 531.2.3.3 var det gitt krav om at automatisk gjeninnkobling kun kunne tillates i installasjoner betjent av sakkyndige personer eller instruerte personer. NK64 ser det formålstjenlig at tilsvarende krav innføres i NEK 400-5-53:2018.

NK64 har derfor på sitt møte 2019-03-28 vedtatt å legge til følgende krav i NEK 400-5-53:2018, avsnitt 531.2.1:

Overstrømsvern og strømstyrte jordfeilvern med automatisk gjeninnkobling uten automatisk sjekk av at feilen er borte, kan bare installeres i installasjoner som kun er tilgjengelig for instruerte personer eller sakkyndige personer.

#

ENDRING: Allpolig utkobling dobbel jordfeil IT

NK64 har på sitt møte 2019-03-28 behandlet problemstilling vedrørende behovet for allpolig utkobling av strømtilførselen ved 2. jordfeil i en IT installasjon når beskyttelsesmetoden automatisk utkobling av strømtilførselen er benyttet for beskyttelse mot elektrisk sjokk.

I NEK 400-5-53:2014, avsnitt 531.1.3 var det gitt krav om allpolig utkobling av 2. jordfeil i IT installasjoner, og NK64 ser det formålstjenlig at tilsvarende krav innføres i NEK 400-5-53:2018.

NK64 har derfor på sitt møte 2019-03-28 vedtatt å legge til følgende krav i NEK 400-5-53:2018, avsnitt 531.2.2.3 IT-systemer:

Overstrømsvern skal ved utkobling av 2. jordfeil koble ut alle spenningsførende ledere. Dette kravet gjelder ikke for:

 • DC-systemer med høye strømmer i industriell anvendelse, for eksempel smelteverk; og
 • AC-systemer med nominell spenning over 400 V; og
 • overstrømsvern installert i fordelingsnett.

VEILEDNING – Utkoblingen kan gjennomføres ved bruk av sikringer sammen med andre koblingsorganer

Tolkning: NEK 400-5-56 – Hvilke feil omfattes av kravene i avsnitt 560.7.6

NK64 har mottatt en henvendelse knyttet til forståelse av kravet i NEK 400-5-56, avsnitt 560.7.6.

Kravene i NEK 400-5-56, avsnitt 560.7.6 er:

«I et elektrisk utstyr som forsynes av to ulike kurser med uavhengige strømkilder, skal en feil som oppstår i en kurs ikke svekke beskyttelsen mot elektrisk sjokk, ei heller korrekt funksjon av den andre kursen. Dersom slikt utstyr krever beskyttelsesleder, skal denne kobles til beskyttelseslederne i begge kursene.»

Henvendelsen er knyttet til bruk av begrepet «feil» og spesielt om avsnittet omhandler andre typer feil enn de som ellers er behandlet i NEK 400.

NK64 har behandlet problemstillingen på sitt møte 2018-06-14 og besluttet følgende:

NEK 400-5-56, avsnitt 560.7.6 spesifiserer krav til beskyttelse mot feil i en kurs som forsyner et elektrisk utstyr som forsynes med to kurser med uavhengige strømkilder. Hensikten er at en feil som oppstår i den ene kursen ikke skal påvirke den riktige funksjonen til den andre kursen.

NEK 400 omhandler krav til beskyttelse som skal sikre personer, husdyr og eiendom mot fare og skade som kan oppstå ved fornuftig bruk av installasjonen, og NEK 400-1, avsnitt 131 spesifiserer hvilke forhold som skal ivaretas. NK64 kan ikke se at kravet i 560.7.6 stiller krav til beskyttelse mot feil som ikke omhandles ellers i NEK 400.

NK64 presiserer at NEK 400, med unntak av beskyttelse mot 2. jordfeil i IT-systemer, kun omhandler krav til beskyttelse knyttet til én enkelt feil. Ei heller stiller NEK 400 krav til beskyttelse som skyldes direkte sabotasje, brudd på FSE eller andre prosedyrer lagt til grunn ved drift av/arbeider i installasjonen.

Denne tolkningen er også gjeldende for NEK400:2018.

#

Tolkning: NEK 400-5-56 – Forståelse av kravene i avsnitt 560.8.1 i forhold til kravene i avsnitt 560.7.7

NK64 har mottatt en henvendelse knyttet til forståelse av kravet i NEK 400-5-56, avsnitt 560.7.7 i forhold til kravet i NEK 400-5-56, avsnitt 560.8.1.

Kravene i NEK 400-5-56, avsnitt 560.7.7 lyder:

«Kabler i nødstrømkurser, unntatt metallskjermede brannresistente kabler, skal være tilstrekkelig og pålitelig adskilt fra andre kabler, inkludert kabler fra andre nødstrømkurser, ved avstand eller avskjerming.»

Kravene NEK 400-5-56, avsnitt 560.8.1 lyder:

«Ett eller flere av følgende ledningssystemer skal anordnes for nødstrømsystemer som skal fungere under en brann:

•  mineralisolerte kabler i samsvar med NEK EN 60702-1 og NEK EN 60702-2, eller
•  brannhemmende kabler i samsvar med relevante deler av NEK EN 50200 og med NEK EN 60332-1-2, eller
•  et ledningssystem som opprettholder den nødvendige beskyttelse mot brann og mekanisk skade.

Ledningssystemer skal være montert og installert på en slik måte at kursens integritet ikke vil svekkes ved en brann.

MERKNAD – Eksempler på systemer som opprettholder den nødvendige brann- og mekaniske beskyttelse kan være:
• konstruksjonsmessige innkapslinger som opprettholder brann- og mekaniske beskyttelse, eller
• ledningssystem i adskilte brannceller, eller
• sprinkling av føringsvei for ledningssystemet (se Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift, TEK)).»

Henvendelsen er om kravet i 560.7.7 er tilfredsstilt dersom et ledningssystem i samsvar med avsnitt 560.8.1 er benyttet for kurser for nødstrømsystemer som ikke skal fungere under en brann.

NK64 har behandlet problemstillingen på sine møter 2018-06-14 og 2018-08-23, og besluttet følgende:

NEK 400-5-56, avsnitt 560.7.7 spesifiserer krav til beskyttelse mot brann for kurser for nødstrømsystemer. Avsnitt 560.8.1 spesifiserer krav til ledningssystemer som skal fungere under en brann. Kravene i avsnitt 560.8.1 er mer rigide og spesifikke enn kravene i avsnitt 560.7.7, og følgelig skal:

 • ledningssystem for nødstrømsystemer som skal fungere under brann være i samsvar med avsnitt 560.8.1,
 • ledningssystem for nødstrømsystemer som ikke skal (men kan) fungere under en brann være i samsvar med 560.8.1 eller 560.7.7.

Når ledningssystem for nødstrømsystemer er utført i samsvar med 560.8.1 er kravene i 560.7.7 ivaretatt med mindre risikovurderingen tilsier noe annet.

Denne tolkningen er også gjeldende for NEK400:2018.

#

Tolkning: Tabell 51A – kode AD – tilstedeværelse av vann ved brannslokking

NK64 har mottatt et spørsmål knyttet til forståelsen av kravene i NEK 400-5-51, tabell 51, kode AD – tilstedeværelse av vann.

Er brannslokking, enten ved et automatisk slokkeanlegg eller ved brannvesenets innsats, å anse som en forventet ytre påkjenning som det skal tas hensyn til ved valg og montasje av elektrisk utstyr?

NK64 har vurdert spørsmålet og registrerer følgende:

 • Elektriske installasjoner bygges normalt sett ikke for at de skal brennes. Brann som en ytre påvirkning vil derfor ikke være forventet.
 • Automatiske slokkeanlegg i dag er utformet slik at de først trer i kraft etter påvirkning av sterk varme. Dette innebærer at brannen må eksisterer før slokkeanlegget trer i funksjon, og sannsynligheten for at andre brannvarslingssystemer allerede er trådt i funksjon er stor.
 • Det finnes metoder for å redusere muligheten for feilfunksjon av automatiske slokkeanlegg med vann til et minimum.
 • Brannvesenets innsats vil først inntre når de har ankommet brannstedet, og i lang tid etter at andre brannvarslingssystemer har trådt i funksjon.
 • Når det brenner er det først og fremst viktig å få slukket brannen for å redusere brannens skadevirkninger. Det må som regel alltid utføres en rehabilitering etter en brann.
 • Konsekvensene for valg av utstyr dersom automatisk slokkeanlegg eller brannvesenets brannslokking anse for en normal ytre påkjenning for svært drastisk. Utstyr må da minst ha IPX4 eller IPX5.
 • Plan- og bygningsloven og Teknisk forskrift til denne har føringer for å benytte automatiske brannslokkingsanlegg som en metode for beskyttelse mot brann, for boliger i hus med flere etasjer.

NK64 har i sitt møte 2017-06-16 på denne bakgrunn vedtatt følgende:

NEK 400-5-51:2014, tabell 51A, kode AD, inneholder en klassifisering av tilstedeværelse av vann som en ytre påkjenning.  I områder hvor det anvendes automatiske slukkeanlegg med vann som slokkemiddel, er slokkeanlegget ikke ansett som en forventet ytre påkjenning for den elektriske installasjonen i området mht. tilstedeværelse av vann. Brannvesenets bruk av vann som slokkemiddel ved en eventuell brann er heller ikke å anse som en slik forventet ytre påkjenning.

#

Tolkning: Plassering av strømstyrt jordfeilvern

NK64 har mottatt spørsmål knyttet til forståelsen av kravene i NEK 400-7-705, 705.411.3.3 og 705.422.02 vedrørende plassering av strømstyrt jordfeilvern merkeutløsestrøm I= 300 mA for installasjonen i et utendørs tilknytningsskap

NK64 har i sine møter 2017-02-09 og 2017-04-20 vurdert spørsmålet og registrerer følgende:

 • NK64 ser det som uønsket å plassere et strømstyrt jordfeilvern i et utendørs tilknytningsskap med tanke på de ytre påkjenningen i slike skap.
 • NK64 anser at sannsynligheten for at en jordfeil i en inntaksledning som føres direkte inn i et teknisk rom vil føre til brann for minimal.
 • Kravene i NEK 400-7-705 er i hovedsak rettet mot forbrukerkurser og hovedkurser nedstrøms installasjonens hovedfordeling

NK64 har på denne bakgrunn vedtatt følgende:

 • NEK 400-7-705:2014, avsnitt 705.411.3.3 spesifiserer at kurser med merkestrøm > 32 A skal beskyttes med et strømstyrt jordfeilvern med merkeutløsestrøm £ 300 mA. Dette kravet er gitt som et krav til tilleggsbeskyttelse når beskyttelsesmetoden ”automatisk utkobling av strømtilførselen” er benyttet som beskyttelse mot elektrisk sjokk.
 • Avsnitt 705.422.02 krever at alle kurser er beskyttet av et strømstyrt jordfeilvern med merkeutløsestrøm £ 300 mA for å beskytte mot brann.
 • Hverken tilleggsbeskyttelse i samsvar med avsnitt 705.411.3.3 eller beskyttelse mot brann i samsvar med 705.422.02 er nødvendig for kabel mellom et tilknytningsskap og installasjonens hovedfordeling når denne føres direkte utenfra og inn i hovedfordelingen (eventuelt via et teknisk rom).

 #

Tolkning: Krav til overspenningsvern ved endring eller utvidelse

NK64 har mottatt et spørsmål knyttet til forståelsen av kravene i NEK 400-4-44, avsnitt 443.3.1 om hvordan kravet til overspenningsbeskyttelse av alle lavspenningsinstallasjoner skal håndteres ved endring/utvidelse av en eksisterende kurs eller ved legging av en ny kurs.

NK64 har vurdert denne problemstillingen og registrerer følgende:

 • NEK 400-4-44, avsnitt 443.3.1 krever installasjon av et overspenningsvern for alle lavspenningsinstallasjoner.
 • NEK 400 gjelder for nye installasjoner og for utvidelser og endringer av eksisterende installasjoner, jf. NEK 400-1, avsnitt 11.2 f). Merk at avsnitt 11.2 f) også angir at den eksisterende installasjonen som blir påvirket av en utvidelse/endring også er omfattet av kravene i NEK 400.
 • Ved en utvidelse/endring av en eksisterende installasjon skal sikkerhetsnivået i den eksisterende installasjonen ikke reduseres.
 • NK64 ser ikke at en endring av en eksisterende kurs eller montasje av en ny kurs reduserer sikkerhetsnivået mht. påkjenninger knyttet til overspenninger med mindre det installeres utstyr som forutsetter et forankoblet overspenningsvern.

NK64 har i sitt møte 2017-06-15 på denne bakgrunn vedtatt følgende:

NEK 400-4-43:2014, avsnitt 443.3.1 krever at alle installasjoner som ikke er en integrert del av forsyningsnettet skal være beskyttet av overspenningsvern. Dette kravet er knyttet til installasjonen som helhet og ikke til enkelte deler av installasjonen. 

Ved en utvidelse/endring av en eksisterende installasjon, skal utvidelsen/endringen utføres i samsvar med NEK 400. Den delen av den eksisterende installasjonen som er forankoblet utvidelsen/endringen er ikke omfattet av nye krav i NEK 400 med mindre det er gitt spesifikke føringer for endringer i montasjeveiledninger for montert utstyr eller ved at sikkerheten i den forankoblete installasjonen er blitt redusert, jf. NEK 400-1:2014, avsnitt 11.2 f).

#

Tolkning: Bruk av vern 1P+N i TN-systemer

NK64 har i sitt møte 2016-08-25 behandlet spørsmål knyttet til forståelsen av kravene i NEK 400-4-43:2014, avsnitt 431.2.1 om beskyttelse av nøytralleder i TT- og TN-systemer. Det har blitt hevdet at avsnittet inkludert veiledning innebærer et krav om at vern i enfase kretser i TN-system skal være allpolige, og at bruk av vern 1P+N ikke er tillatt.

NK64 er tydelig på at avsnitt 432.2.1 i NEK 400-4-43:2014 ikke krever allpolige vern i enfase kretser i TN-systemer. NK64 anbefaler imidlertid at det benyttes topolte vern som angitt i veiledningen.

NK64 påpeker at NEK 400-5-53:2014, avsnitt 537.2.1.1 krever at en eventuell nøytralleder skal frakobles. I enfase kurser i TN-system vil nøytralleder inngå, og et vern 1P+N vil tilfredsstille kravet til frakobling av nøytralleder da slike vern har brudd også i den polen som ikke har vern.

NK64 har på denne bakgrunn vedtatt følgende:
NEK 400-4-43:2014, avsnitt 431.2.1 spesifiserer hvordan overstrømsbeskyttelse av nøytralledere i TN-systemer skal anordnes. Normalt kreves hverken overstrømsdeteksjon i eller utkobling av nøytralleder ved overstrøm dersom nøytrallederens ledertverrsnitt minst er like stort som faseledernes ledertverrsnitt. I en enfase kurs, vil nøytrallederens ledertverrsnitt være det samme som for faselederen. Imidlertid krever NEK 400-5-53:2014, avsnitt 537.2.1.1 at nøytralleder frakobles ved frakobling.

Overstrømsvern 2P og 1P+N vil begge tilfredsstille kravene gitt i NEK 400-4-43:2014, avsnitt 431.2.1 og NEK 400-5-53:2014, avsnitt 537.2.1.1. Overstrømsvern 1P vil ikke tilfredsstille kravene med mindre det finnes en forankoblet allpolig frakoblingsbryter.

#

Tolkning: Lading av elektriske kjøretøy – valg av strømstyrt jordfeilvern

NK64 har mottatt flere henvendelser knyttet til kravet i NEK 400-7-722:2014, avsnitt 722.531.2 vedrørende valg av type strømstyrt jordfeilvern for beskyttelse av tilkoblingspunkt for lading av elektriske kjøretøy. Mange har stilt spørsmål om når man kan betrakte egenskapene til belastningen som kjent, og ikke minst om enfasete tilkoblinger i 230 V IT/TT i denne sammenhengen skal betraktes som koblet mellom faseledere.

NK64 har i sine møter 2014-12-04, 2015-02-05 og 2016-08-25 vurdert kravene i NEK 400-7-722:2014, avsnitt 722.5531.2 om valg av type strømstyrt jordfeilvern for beskyttelse av tilkoblingspunkt for lading av elektriske kjøretøy, og registrerer følgende:

Normens formulering om kjennskap til belastningens egenskaper tilsier at det er når tilkoblingspunktet kun benyttes av ett spesifikt elektrisk kjøretøy at belastningens egenskaper er kjent. Egenskapene må kartlegges vha en nettanalysator i hvert enkelt tilfelle. Det må også gis instruks til eier/bruker at tilsvarende måling må foretas ved utskifting av kjøretøy for å verifisere at sikkerheten er ivaretatt. NK64 betrakter slik måling og verifisering som lite hensiktsmessig.
Normens formulering om strømforsyning med flere faseledere innebærer at i IT, TT og TN-systemer med 230 V systemspenning, er tilkoblingene alltid forsynt med flere faseledere.
DC-lekkstrømmer og DC-feilstrømmer i forbindelse med lading kan dersom de fritt vil flyte innover i installasjonen kunne medføre at funksjonen til strømstyrte jordfeilvern i installasjonen blir ødelagt. Hensikten med å bruke strømstyrt jordfeilvern type B er å forhindre at DC-lekkstrømmer eller –feilstrømmer kan flyte inn i installasjonen.
I nyere dokumenter fra IEC vedr. utarbeidelse av IEC 60364-7-722 er det forslag om strengere føringer for bruk av strømstyrt jordfeilvern type B. Muligheten for bruk av strømstyrt jordfeilvern type A blir sterkt begrenset, med det gis samtidig mulighet for løsninger med bruk av type A så lenge tilsvarende sikkerhet kan garanteres..
NK64 har på denne bakgrunn vedtatt følgende:

Kravet i NEK 400-7-722:2014, avsnitt 722.531.2 valg av type strømstyrt jordfeilvern for beskyttelse av tilkoblingspunkt for lading av elektriske kjøretøy innebærer at strømstyrt jordfeilvern type B skal anvendes med mindre fabrikanten dokumenterer at bruk av strømstyrt jordfeilvern type A gir tilsvarende sikkerhet.
NK64 påpeker at dersom en ladestasjon er forsynt med strømstyrt jordfeilvern for hvert tilkoblingspunkt, er kravet i 722.531.2 allerede dekket og ytterligere strømstyrt jordfeilvern for beskyttelse av tilkoblingspunktet er ikke nødvendig.

NK64 endret på sitt møte 2015-02-05 ordet “tilfredsstillende” til “tilsvarende” i 1. avsnitt av vedtaket. NK64 endret på sitt møte 2016-08-25 frasen “det dokumenteres” til “fabrikanten dokumenterer” i 1, avsnitt av vedtaket.

#

Endring: Kapsling av stikkontakt/apparatkontakt for lading av elektriske kjøretøy

NK64 har mottatt flere henvendelser knyttet til kravet i NEK 400-7-722:2014, avsnitt 722.55.01.02 om plassering av stikkontakt for lading av elektriske kjøretøy i kapsling eller i en fordeling. Mange har stilt spørsmål om berettigelsen av dette kravet i og meg at mange slike stikkontakter/apparatkontakter er en integrert del av en ladestolpe og kravet ikke omfatter slike kontakter. Det finnes heller ingen krav generelt om at stikkontakt plassert utendørs skal plasseres i egen kapsling eller fordeling. For mange virker kravet om en tilleggskapsling for stikkontakter/apparatkontakter plassert i private garasjer som et unødig tilleggstiltak.

NK64 har i sitt møte 2014-10-16 vurdert kravene i NEK 400-7-722:2014, avsnitt 722.55.01.02 om plassering av stikkontakt for lading av elektriske kjøretøy i kapsling eller i en fordeling, og registrerer følgende:

Mange stikkontakter/apparatkontakter for lading av elektriske kjøretøy er i utgangspunktet en integrert del av en større enhet (for eksempel ladestasjoner), og ytterligere tilleggsbeskyttelse er unødvendig. Stikkontakter/apparatkontakter skal være fast montert, og montert slik at de ikke skades ved sin normale bruk.
Kravet om plassering i en kapsling/fordeling er fjernet fra utkastene NK64 har til behandling i forbindelse med revisjon av IEC/CENELEC dokumenter.
NK64 har på denne bakgrunn vedtatt følgende:

Kravet i NEK 400-7-722:2014, avsnitt 722.55.01.02 om at stikkontakt/apparatkontakt for lading av elektriske kjøretøy skal monteres i en kapsling eller i en fordeling fjernes. Kravet om tilleggsbeskyttelse som avsnittet angir er dekket av de generelle føringer knyttet til ytre påkjenninger spesifisert i generelle delene av NEK 400:2014, dvs NEK 400-1 – NEK 400-6.

#

Behov for mettalisk overdekning av varmefolie i gulv

NK64 har i sitt møte vurdert mottatt kravene i NEK 400-7-753:2014, avsnitt 753.411.1 ved bruk av varmefolier montert i gulv, og vedtok følgende tolkning:
NEK 400-7-753:2014, avsnitt 753.411.1 angir tilleggskrav i forhold kravene i NEK 400-4-41:2014, avsnitt 411.1. NEK 400-4-41:2014, avsnitt 411 omhandler krav til den elektriske installasjonen når beskyttelsen mot elektrisk sjokk er anordnet ved beskyttelsesmetoden ”automatisk utkobling av strømtilførselen”. NK64 anser at kravet i avsnitt 753.411.1 er berettiget.

NEK 400-4-41:2014, avsnitt 412 spesifiserer krav til den elektriske installasjonen når beskyttelsen mot elektrisk sjokk er anordnet ved beskyttelsesmetoden ”Dobbelt eller forsterket isolasjon. NK64 peker i denne forbindelse på avsnittene 412.2.1 som angir krav til elektrisk utstyr. Avsnitt 412.2.1.1 angir at utstyret i seg selv kan være utstyr klasse II, mens avsnitt 412.2.1.2 angir at utstyr klasse I kan benyttes hvis det gis en tilleggsisolasjon ved monteringen som medfører at kravene i 412.2.1.1 er tilfredsstilt med henvisning også til kravene i 412.2.2.1 og 412.2.2.3. NK64 anser at montering av varmefolier i tregulv vil tilfredsstille kravene i NEK 400-4-41:2014, avsnitt 412.2.2 dersom de er montert på et elektrisk isolerende underlag og dekket med et heldekkende gulv med elektriske isolerende egenskaper jf. avsnitt 41C.1.5 i NEK 400-4-41:2014 Tillegg 41C.

NK64 er også kjent med at NEMKO har sertifisert enkelte varmefolier som utstyr klasse II under forutsetning av at de er montert i henhold til fabrikantens anvisninger og tilleggsisolert med enten 0.1 mm polyester film eller 0,2 mm polyethylen film.

Konklusjon:

NK64 anser at varmefolie montert i henhold til fabrikantens anvisning og i samsvar med kravene i NEK 400-7-753:2014 vildersom de er montert på et elektrisk isolerende underlag og dekket med et heldekkende gulv med elektriske isolerende egenskaper jf. avsnitt 41C.1.5 i NEK 400-4-41:2014 Tillegg 41C tilfredsstille kravene spesifisert i NEK 400-4-41:2014, avsnitt 412.2.2. Dette innebærer at installasjonen av varmefolien tilfredsstiller kravene knyttet til beskyttelsesmetoden ”Dobbelt eller forsterket isolasjon” spesifisert i NEK 400-4-41:2014, avsnitt 412. Kravene i NEK 400-7-753:2014, avsnitt 753.411.1 er da ikke lenger relevant.

MERKNAD – NEK 400-7 og NEK 400-8 kan gi strengere krav til montering av varmeenheter enn spesifisert i NEK 400-7-753.

Tolkning: Annen ledende del

NK64 har vurdert definisjonen av annen ledende del gitt i NEK 400:2010, avsnitt 203.11 for å finne en metode for å fastslå når en ledende del skal oppfattes som en annen ledende del, og har på sitt møte 2013-06-20 fattet følgende tolkning:

En ledende del skal betraktes som en annen ledende del dersom den:
Ikke utgjør en del av den elektriske installasjonen, og
Isolasjonsmotstanden mellom den ledende delen og jord er mindre enn verdien gitt av følgende formel:

R = 1,5 ((U0 : 0,03) – 1000)

hvor

R – isolasjonsmotstand i [Ohm] mot jord for annen ledende del
U0 – fasespenning i [V]. For IT systemer, skal linjespenning benyttes.

VEILEDNING – For 230 V IT og for 230/400 V TN vil verdien for R tilsvare 10000 Ohm.

#

Endring: Kabler i rømningsveier

NEK/NK64 har fått en del spørsmål knyttet til forståelsen av kravene i NEK 400-4-42:2010, avsnitt 422.2.1 vedrørende kravene for føring av kabler i rømningsveier. Spesielt er det knyttet uklarhet til kravet om bruk av armerte kabler.

NK64 har i sitt møte 2010-12-09 vurdert denne problemstillingen opp mot norsk praksis og de kabler som vanligvis benyttes i installasjoner og samtidig sammenholdt med de grunnleggende kravene i IEC 60364-4-42 / CLC HD 60364-4-42 og besluttet å endre kravene i NEK 400-4-42:2010, avsnitt 422.2.1 til følgende:

”Under forholdene BD2, BD3 og BD4 skal ledningssystemer ikke føres inn i rømningsveier med mindre selve ledningene er lagt i kapslinger eller er avskjermet mot rømningsveien, enten ved kabelføringssystemet selv eller ved andre likeverdige tiltak.

VEILEDNING – Hensikten med dette kravet er at kabler forlagt i rømningsveier ikke under noen omstendighet skal kunne være til hinder ved rømning. Forøvrig vises til Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven som også stiller krav til elektriske installasjoner i rømningsveier.

Ledningssystemer i rømningsveier skal ikke være innenfor rekkevidde med mindre de er beskyttet mot mekanisk skade som kan oppstå ved evakuering. Ledningssystemer i rømningsveier skal være så korte som praktisk mulig. Ledningssystemer skal ikke være flammespredende.

MERKNAD 1 – Dette kravet kan tilfredstilles ved bruk av følgende produkter:
• Kabler som tilfredsstiller brannprøver iht. NEK EN 60332-1-2 og relevante forhold som beskrevet i NEK EN 60332-3-21,
NEK EN 60332-3-22, NEK EN 60332-3-23, NEK EN 60332-3-24 og NEK EN 60332-3-25.
• installasjonsrør klassifisert som ikke flammespredende i samsvar med NEK EN 61386-1.
• kabelkanalsystem klassifisert som ikke flammespredende i samsvar med NEK IEC 61084-1.
• kabelbro- og kabelstigesystemer klassifisert som ikke flammespredende i samsvar med NEK EN 61537.
• strømskinnesystemer i samsvar med NEK EN 61534-serien.

MERKNAD 2 – For klassifisering av kabler bør kravene i Byggevaredirektivet vurderes.

Under forholdene BD2, BD3 og BD4, skal, hvor det er relevant, ledningssystemer som forsyner nødstrømkurser ha brannmotstand iht. NEK EN 50200 med referanse til kravene i Byggevaredirektivet.

MERKNAD 3 – Se NEK 400-5-56 vedrørende krav til opprettholdelse av funksjonen til ledningssystemer for nødstrømsystemer under brann.

Ledningssystemer i rømningsveier skal ha begrenset røkutvikling””

#

Tolkning: NEK 400-5-53:2010, avsnitt 531.1.3 – Utkobling av jordfeil nr. 2

NK64 erfarer at det i noen sammenhenger kan være uhensiktsmessig at det selve overstrømsvernet som skal allpolig frakoble de spenningsførende lederne ved en jordfeil nummer 2 i et IT-system.

Hensikten med kravet i NEK 400-5-53:2010, avsnitt 531.1.3 er at alle spenningsførende ledere skal kobles ut. Denne utkoblingen må ikke nødvendig foretas av selve overstrømsvernet, men tripping av overstrømsvernet skal medføre utkobling av alle spenningsførende ledere.

NK64 har i sitt møte 2012-12-06 vedtatt følgende tolkning til NEK 400-5-53:2010, avsnitt 531.1.3:

Når et overstrømsvern i et IT-system benyttes for beskyttelse ved jordfeil nummer to, er beskyttelsen ivaretatt så lenge alle spenningsførende ledere blir koblet ut.

#

Tolkning: NEK 400-5-53:2010, avsnitt 533.1.3 – Allpolig utkobling av 2. jordfeil i IT-installasjoner

NK64 har mottatt flere henvendelser med spørsmål knyttet til nødvendigheten av allpolig utkobling av 2. Jordfeil for overstrømsvern som beskytter inntaks-/ stikkledninger som forsyner hovedfordelingen for en installasjon. NK64 har behandlet problemstillingen på sine møter hhv. 17 juni 2010 og 26 august 2010. NK64 anser ikke at sikkerheten i installasjoner blir redusert ved at overstrømsvern som beskytter inntaks-/stikkledninger ikke medfører allpolig utkobling av 2. Jordfeil. Sannsynligheten for slike feil og risikoen ved dem anses meget liten.

NK64 og har vedtatt følgende tolkning til NEK 400-5-53, avsnitt 531.1.3:

Krav om allpolig utkobling av 2. Jordfeil i installasjoner tilknyttet et IT fordelingsnett gjelder ikke for kursen oppstrøms installasjonens hovedfordeling.

VEILEDNING – Dette muliggjør at smeltesikringer kan benyttes sammen med andre koblingsorgan

#

Tolkning: NEK 400-5-53:2010, avsnitt 534.2.4 – Kapsling av overspenningsvern

NK64 har mottatt spørsmål knyttet til kravene i NEK 400-5-53:2010, avsnitt 534.2.4 vedrørende kapsling av overspenningsvern i IT- eller TT-installasjoner uten felles distribuert beskyttelsesleder. Spørsmålene har i hovedsak vært knyttet til om en eventuell kapsling må omslutte hele overspenningsvernet og om det er mulig med et indikatorvindu.

NK64 ønsker å presisere at tilleggskravet gitt i NEK 400-5-53, avsnitt 534.2.4 til beskyttelse av overspenningsvern mot havari kun gjelder i de tilfeller hvor en IT- eller TT-installasjon ikke er tilknyttet en felles distribuert beskyttelsesleder fra netteier, og kravet vil derfor omfatte kun et fåtall av nye installasjoner.

Innkapsling av overspenningsvernet er ett av tre alternative tiltak, og der hensikten med dette tiltaket er å hindre spredning av brann ved et eventuelt havari av oversepnningsvernet.

For å tydeliggjøre kravet har NK64 i sitt møte 2011-01-27 vedtatt følgende tolkning knyttet til NEK 400-5-53:2010, avsnitt 534.2.4:

Der en kapsling benyttes for å hindre spredning av brann ved et eventuelt havari av ovespenningsvern i en IT- eller TT-installasjon uten felles distribuert beskyttelsesleder, skal kapslingen av ikke-brennbart materiale omslutte hele overspenningsvernet. Dersom kapslingen ikke er utført med et vindu (for eksempel i glass) for visning av overspenningsvernets tilstand, skal denne tilstanden indikeres på annen hensiktsmessige måte (for eksempel alarm via en potensialfri kontakt på overspenningsvernet). For innføring av kabler/ledninger til overspenningsvernet, skal det benyttes nipler i kapslingen.

#

Tolkning: Dusjdører og soner

NK64 har mottatt flere spørsmål knyttet til NEK 400-7-701:2010 vedrørende soneinndeling knyttet til dusjer uten dusjkar men med dusjdører som avgrenser vannsprut ved normal forventet bruk av dusjen. NK64 erfarer at bruken av slike dusjdører ikke er behandlet i NEK 400-7-701:2010 og har i sitt møte 2011-08-25 fattet følgende tolkning til
NEK 400-7-701:2010, avsnitt 701.32.01 :

For dusjnisjer eller andre områder hvor det benyttes dører for å avgrense området, bl.a. for å forhindre vannsprut utover gulv og annet inventar, vil dørene, når de benyttes for å avgrense vannsprut ved dusjing, avgrense sone 0 og sone 1. Sone 2 vil da omfatte området mellom dørene og 60 cm utenfor dørene.

#

Tolkning: NEK 400-7-710:2010, avsnitt 710.62 – Verifikasjon av UPS

NK64 har vurdert kravene til verifikasjon av nødstrømsystemer med UPS iht. NEK 400-7-710:2010, avsnitt 710.62, e) og f).

NK64 erfarer at UPS’er i større grad blir dimensjonert ut fra behovet for kortslutningsytelse enn prosjektert belastning. Kravene gitt i avsnitt 710.62 er mer basert på at UPS’er ble dimensjonert ut fra prosjektert belastning.

Slik kravene i NEK 400-7-710, avsnitt 710.62 er formulert, vil verifikasjon av UPS medføre behov for en større belastning enn hva som er den prosjekterte, planlagte, belastningen av en UPS., og i mange sammenhenger vil det være vanskelig å kunne etablere denne belastningen. Hensikten med kravene slik de er formulert er at verifikasjonen skal foretas med det som vil være en maksimal belastning av nødstrømsystemet. For nødstrømforsyning ved UPS vil en belastning tilsvarende prosjektert (planlagt) belastning derfor gi et mer realistisk bilde av forholdene for en UPS.

NK64 har i sitt møte 2012-12-06 vedtatt følgende tolkning til NEK 400-7-710:2010, avsnitt 710.62, e) og f):

Ved funksjonsprøving av UPS benyttet som nødstrømforsyning skal belastningen av UPS’en minst tilsvare 100 % av den dokumenterte belastningen ved normal drift.

#

Tolkning: NEK 400-7-753 – Dokumentasjon av gulv- og takvarme i boliger

NK64 har i forbindelse med utarbeidelsen av teknisk spesifikasjon NEK 400 Bolig:2011 sett nærmere på kravet til dokumentasjon og merking av gulv- og takvarme spesifisert i NEK 400-7-753:2010, avsnitt 753.514, og den beskrivelse som skal utarbeides i samsvar med NEk 400-7-753, Tillegg 753A. Normkomiteen har vurdert de eksisterende kravene opp mot eiers/brukers behov for dokumentasjon og hvilken nytte han/hun skal ha av denne, og besluttet på sitt møte 2011-10-20 følgende tolkning til NEK 400-7-753, avsnitt 753.514 og Tillegg 753A:

I samsvar med NEK 400-7-753:2010, avsnitt 753.514 skal hvert enkelt oppvarmingssystem for gulv og/eller tak dokumenteres. For boliger er det tilstrekkelig at følgende dokumenteres:

 • type og antall varmeenheter installert;
 • antall watt pr kvadratmeter;
 • angivelse av varmefrie områder. Dette kan gjøres i form av en målsatt skisse eller målsatt tegning av varmeinstallasjonen.

Dokumentasjonen skal oppbevares av eier/bruker.

I samsvar med NEK 400-7-753:2010, Tillegg 753A skal det for ethvert oppvarmingssystem for gul eller tak utarbeides en beskrivelse. For boliger skal beskrivelsen inngå i bruksanvisningen for boligen elektriske installasjon og skal minst inneholde:

 • beskrivelse av oppvarmingssystemet og dets funksjon;
 • informasjon om bruk av varmeinstallasjonen i den første varmeperioden i en ny bygning, for eksempel av hensyn til uttørking;
 • informasjon om betjening av styrings- og reguleringsutrustningen for oppvarmingssystemet;
 • informasjon om de begrensninger som oppvarmingssystemet gir for plassering av møbler og lignende;
 • informasjon om de begrensinger som oppvarmingssystemet gir for eventuell spikring, skruing eller bruk av andre festemekanismer i de aktuelle områdene.

#

Tolkning: NEK 400-8-820:2010, avsnitt 820.552.8 – Bruk av ledningssystemer med mangetrådete ledere

NK64 har mottatt spørsmål knyttet til forståelsen av kravet til bruk av ledningssystemer med flertrådete leder i samsvar med NEK 400-8-820:2010, avsnitt 820.522.8. Mange har forstått dette kravet slik at ledningssystemer med mangetrådete leder ikke da er tillatt på bruk i havbruksanlegg.

Hovedhensikten med kravet til bruk av ledningsystemer med flertrådete ledere er de mekaniske påkjenninger knyttet til bevegelse av ledningssystemer. NK64 menere at tilsvarende beskyttelse mot mekanisk skade pga av bevegelse også kan tilfredsstilles ved bruk av ledningsystemer med mangetrådete ledere.

NK64 har derfor i sitt møte 2011-01-27 besluttet å endre NEK 400-8-820, avsnitt 820.552.8 til følgende:

Ledere skal være flertrådet eller mangetrådet.
Kabler skal velges og installeres slik at flytende enheters bevegelse ikke fører til mekanisk beskadigelse.

Ved forlegging av tilførselskabler fra land til havbruksanlegg må det påses at ledere ikke utsettes for strekkrefter ut over maksimal grense angitt av kabelfabrikanten. Videre må kabelen ha mekanisk styrke til å motstå påkjenninger ved forlegging på havbunnen eller i flytende oppheng.

#

Tolkning: NEK 400-8-823, avsnitt 823.1 – Omfang av boliginstallasjoner

NK64 har mottatt flere henvendelser med spørsmål knyttet til avgrensning av virkeområdet for NEK 400-8-823:2010. NK64 har behandlet spørsmålene på sine møter hhv. 17 juni 2010 og 26 august 2010 og har vedtatt følgende tolkning til NEK 400-8-823, avsnitt 823.1 med referanse til definisjon av bolig i NEK 400-8-823, avsnitt 823.3.1:

Elektriske installasjoner i boliger omfatter:

 • alt elektrisk utstyr som er montert i, og
 • alle kurser som er forlagt i, og
 • alle kurser som forsyner utstyr montert

i områder som er omfattet av boligens bruttoareal, jfr. definisjon av bruttoareal i NS 3940

Eksempelvis vil en kurs fra boligens sikringsskap som forsyner en frittliggende garasje være omfattet av kravene i NEK 400-8-823. Kurser fra en underfordeling i en frittliggende garasje vil ikke naturlig omfattes av kravene til NEK 400-8-823.

NK64 påpeker at NEK 400-8-823 ikke fritar den prosjekterende/utførende til å foreta en risikovurdering for å fastsette de premisser og ytre påkjenninger som skal legges til grunn for prosjekteringen/utførelsen av installasjonen.

#

Endring: NEK 400-8-823:2010, avsnitt 823.423.01 – Beskyttelse mot forbrenning – Overflatetemperatur

NK64 har etter utgivelsen av NEK 400:2010 mottatt flere henvendelser vedrørende NEK 400-8-823:2010, avsnitt 823.423.01 og hvordan kravene i dette avsnittet skal forstås mht valg av utstyr med varme overflater. Komiteen er også blitt gjort oppmerksom på at det i enkelte sammenhenger kan være vanskelig å finne relevant utstyr som tilfredsstiller kravet til maksimal overflatetemperatur som angitt i avsnitt 823.423.01.

Hensikten med dette kravet var å forhindre at personer, og da spesielt små barn, skulle få forbrenning som følge av en utilsiktet berøring med et elektrisk utstyr. Grensen på 60 °C var valgt med basis i den temperaturgrense som allerede ligger som følge av klassifisering av et område som BA2 (tilstedeværelse av barn) i henhold til tabell 51A og CENELEC guide 29.

NK64 har også mottatt informasjoner om at føringene i CENELEC guide 29 nå blir implementert i produktnormene for husholdningsapparater slik at hensikten bak kravet i NEK 400-8-823, avsnitt 823.423.01 nå i sterkere grad vil bli ivaretatt.

NK64 har derfor i sitt møte 2010-10-21 innstilt til NEKs styre at NEK 400-8-823:2010, avsnitt 823.423.01 ikke lenger bør inngår som en del av kravene i NEK 400:2010.
NK64 presiserer at kravene gitt i NEK 400-5-51:2010, tabell 51A, BA2 fortsatt gjelder. Dette er krav som forøvrig er nedfelt i IEC og CENELEC standardene som ligger til grunn for NEK 400:2010.

NEKs styre vedtok i sitt møte 2010-10-22 at NEK 400:2010, avsnitt 823.423.01 ikke inngår som en del av kravene i NEK 400:2010 fra 2010-11-01.

#

Tolkning: NEK 400-8-823:2010, avsnitt 823.55.01 – Tilkobling av varmtvannsbereedere

NK64 har mottatt spørsmål knyttet til fast tilkobling av varmtvannsberedere i samsvar med NEK 400-8-823:2010, avsnitt 823.55.01.

Det blir hevdet at selv om en varmtvannsbereder er merket med 2000 W, så er det reelle effektbehovet lavere enn hva som er angitt som merkeeffekt.

NK64 presiserer at bakgrunnen for kravet i NEK 400-8-823:2010, avsnitt 823.55.01 er å redusere branner pga varmgang i stikkontaker/plugger. Erfaringer viser at dette problemet er størst ved tilkobling av varmtvannsberedere fra 2000 W og oppover, og siden markedet har operert med merkeeffekter på 1500 W, 2000W, 3000 W, ble grensen for fast tilkobling satt til 2000W.
For å tydeliggjøre kravet har NK64 i sitt møte 2011-01-27 vedtatt følgende tolkning knyttet til NEK 400-8-823:2010, avnbitt 823.55.01:

NEK 400-8-823:2010, avsnitt 823.55.01 krever at alle varmtvannsberedere med en effekt på 2000 W eller mer skal fast tilkobles. NK64 legger til grunn at det er varmtvannsberederens merkeeffekt som angitt på berederens merkeskilt som skal legges til grunn for å fastslå om berederen skal fast tilkobles eller ikke.

#

Tolkning: NEK 400-8-823:2010, avsnitt 823.810.512.01 – Metallisk kapsling av fordelingstavler

NK64 har mottatt flere spørsmål knyttet til forståelsen av kravene i NEK 400-8-823:2010, avsnitt 823.810.512.01 vedrørende krav til at kapslinger til tavler skal være i ikke-brennbart materiale.

Spørsmålene har i stor grad vært knyttet til hva slags materiale som er ikke-brennbart. I særdeleshet om selvslukkende materiale er å betrakte som ikke-brennbart.
NK64 har behandlet problemstillingen, og har på sitt møte 2011-03-16 fattet følgende tolkning til avsnitt 823.810.512.01 i NEK 400-8-823:2010:

NEK 400-8-823:2010, avsnitt 823.810.512.01 krever at kapslinger til tavler skal være utformet av ikke brennbart materiale. Et materiale er ikke brennbart dersom det i samsvar med ISO 1182 eller en ekvivalent metode ikke understøtter forbrenning. Metalliske kapslinger, med unntak av kapslinger av magnesium, er å betrakte som kapslinger i ikke-brennbart materiale.
NK64 påpeker at hensikten med kravet til ikke-brennbar kapsling av tavler er for å redusere risikoen for spredning av brann i en tavle til omgivelsene eller omvendt.

Ved innføringer bør det benyttes nipler som minst er av selv-slukkende materiale eller andre innføringsmetoder som gir en likeverdig beskyttelse mot spredning av brann (for eksempel vil flenser av plastmateriale normalt ikke tilfredsstille kravet til begrensning av brann)

#

Tolkning: Frakobling/utkobling av N-leder foran UPS

NK64 har behandlet spørsmål knyttet bryting av N-leder i tilførsel til UPS’er i et TN-S og TN-C-S fordelingssystem hvor UPS’en ikke er utstyrt med galvanisk skille mellom UPS last og foranliggende nett. I slike situasjoner vil et brudd i tilførselens N-leder medføre at N-leder nedstrøms UPS’en vil ha en flytende referanse og kan medføre fare og skade på utstyr. NK64 har i sitt møte 2008-10-16 fattet følgende tolkning knyttet til NEK 400-5-53, avsnitt 536.1.2:

For brytere i tilførsel til en trefase UPS tilknyttet et TN-S eller TN-C-S fordelingssystem, og hvor UPS’en ikke er utstyrt med galvanisk skille mellom UPS last og foranliggende nett, skal N-leder ikke frakobles og skal være direkte tilkoblet installasjonens hovedfordeling og skal kun forsyne UPS’en. Denne N-lederen skal tydelig merkes slik at det fremgår at den forsyner en UPS. NK64 anbefaler at trefase UPS’er forsynes direkte fra installasjonens hovedfordeling.

#

Endring: NEK 400-7-709, avsnitt 709.530.02.03 – Stikkontakter i samme kapsling

NK64 erfarer at det har oppstått uklarhet i forbindelse med forståelsen av kravet gitt i NEK 400-7-709:2006, avsnitt 709.530.02.03, og har i sitt møte 2007-12-06 vedtatt å endre kravene til følgende:

For å unngå farer knyttet til lange skjøteledninger, skal det ikke være mer enn 10 m fra stikkontakt til fortøyningsplass den skal forsyne.
For å sikre at kapslingsgraden er ivaretatt også når stikkontakten(e) er i bruk, skal det ikke være mer enn 4 stikkontakter gruppert i en og samme kapsling.

VEILEDNING – Søyler bør plasseres slik at behovet for at skjøteledninger skal krysse brygger er redusert til et minimum.
MERKNAD – Se tillegg 709A angående anbefalinger om instrukser som bør plasseres nær ved hver gruppe av stikkontakter.

Med denne endringen mener NK64 at grunnlaget for kravet er tydeligere og med det skape større forståelse for etterlevelse av kravet.

#

Tolkning: Rør slisset inn i isolasjon

NK64 har behandlet spørsmål knyttet til strømføringsevnene for kabler som blir forlagt i hht referanseinstallasjonsmetodene A1 og A2 jfr NEK 400-5-52, avsnitt 52A.6.1, og hvor rørene kablene legges i slisses inn i termisk isolasjon i veggene. På sitt møte 2007-12-06, vedtok NK64 følgende tolkning til spørsmål om rør som blir slisset inn i isolasjon:

NK64 har i NEK 400-5-53, avsnitt 533.2 lagt begrensninger for valg av merkestrøm overbelastningsvern som skal beskytte PVC-isolerte kabler/ledere med ledertverrsnitt 1,5 mm2, 2,5 mm2 og 4 mm2 forlagt i referanseinstallasjonsmetode A1 og A2. Disse begrensningene er innført for å begrense mulige skadevirkninger som følge av overbelastning av slike kabler/leder mht korrosjon og derav for høye temperaturer ved koblingspunkter i stikkontakter, brytere og koblingsbokser. Begrensningene er ikke med utgangspunkt i at omgivelsestemperaturen for kablene/lederne i føringsveiene blir for høye.

NEK 400-5-52, avsnitt 52A.6.1 krever ikke at føringsrøret for referanseinstallasjons-metode A1 og A2 ikke kan være omsluttet av isolasjon. NEK 400 krever at føringsrøret skal ligge inntil eller nært inntil innervegg.

Når føringsrør slisses inn i termisk isolasjon slik at røret kun berører innervegg, vil den aktuelle omgivelsestemperatur for kabler/ledere sannsynligvis bli noe høyere enn forutsatt i tabellene 52A-2 og 52A-4. For kabler/ledere med ledertverrsnitt regulert av NEK 400-5-53, avsnitt 533.2 medfører ikke dette noe problem i og med at vernets merkestrøm er lavere enn kablenes/ledernes strømføringsevne. For kabler/ledere med større ledertverrsnitt enn 4 mm2 må det foretas en risikovurdering, spesielt hvis den aktuelle belastningsstrømmen overstiger 90% av kablenes/ledernes strømføringsevne.

Installasjonsmetoder som innebærer at kabler/ledninger/rør blir fullt omsluttet av termisk isolasjon er ikke dekket opp av de referanseinstallasjonsmetodene som er gitt i NEK 400-5-52, avsnitt 52A.6.1. NK64 vil sterkt fraråde bruken av slike installasjonsmetoder. Dog legger NK64 til grunn at dersom en slik installasjonsmetode er tvingende nødvendig vil strømføringsevnene for referanseinstallasjonsmetode A1 og A2 jfr NEK 400-5-52, avsnitt 52A.6.1 med de begrensninger som ligger ved valg av vern for overbelastningsbeskyttelse jfr NEK 400-5-53, avsnitt 533.2 være dekkende.

NK64 påpeker samtidig at dersom flere rør må legges parallelt så må disse legges med avstand og fordeles parallelt med veggens overflate og ikke fordeles innover i isolasjonen.

#

Tolkning: Lukkede steamdusjkabinetter i baderom

NEK/NK64 behandlet i sitt møte 14. juni 2007 problemstillinger knyttet til soner i baderom ved bruk av steamdusj-kabinetter, og gjorde følgende tolkning til NEK 400-7-701:

NK64 erfarer at det har oppstått uklarhet vedr. soner i baderom ved installasjon av steamdusjer med lukkede kabinetter.
NK64 er av den oppfatning at vegger og tak i steamdusjer med lukkede kabinetter utstrekningen av sone 1, jfr NEK 400 7 701:2006, avsnitt 701.32.01. Sone 0 utgjøres at steamdusjens dusjkar. Sone 2 vil utgjøre en sone 60 cm horisontalt ut fra steamdusjens døråpning.

NK64 legger til grunn i samsvar med IEC 60335-2-105 at steamdusjer definert som utstyr Klasse I skal være fast tilkoblet den elektriske installasjonen, dvs uten bruk av stikkontakt/plugg.

#

Tolkning: Rapportering av måleresultat av elektrisk kontinuitet

NEK/NK64 behandlet i sitt møte 14. juni 2007 problemstillinger knyttet til rapportering av måleresultat etter måling av elektrisk kontinuitet i forbindelse med verifikasjon av elektriske installasjoner, og gjorde følgende tolkning til NEK 400-6, avsnitt 61.4.3:

NK64 erfarer at det har oppstått uklarhet vedrørende forståelse av kravene i NEK 400 til måling av elektrisk kontinuitet og til rapportering av slike målinger i rapport fra verifikasjonen.

NK64 legger til grunn at NEK 400-6:2006, avsnitt 61.3.2 krever at det foretas en måling av elektrisk kontinuitet med et dertil egnet måleinstrument. Måleinstrumentet skal være i samsvar med NEK EN 61557-serien, jfr avsnitt 61.3.1. (Dette innebærer at målestrømmen skal være minst 0,2 A).

NEK 400-6:2006, avsnitt 61.4.3 krever at det skal angis måleresultat i forbindelse med rapportering fra verifikasjon. NK64 ser det ikke hensiktsmessig at hvert enkelt måleresultat rapporteres i en rapport som skal overlevers kunden. Rapporten må identifisere de kurser som er omfattet av verifikasjonen og hvor måling er foretatt, og rapporten skal bekrefte at den elektriske kontinuiteten er funnet å være i overensstemmelse med de elsikkerhetsmessige krav som foreligger.

#

Endring: NEK 400-8-820, avsnitt 820.1 – Merder

NK64 har i samarbeid med DSB sett på forholdene generelt for merder/foringsflåter. Man har erfart at med NEK 400:2006 ville enkelte merder/foringsflåter ikke være dekket verken av fel/NEK400 eller av fme/NEK410. NK64 og DSB ser det derfor ønskelig at formålet med NEK 400-8-820 endres slik at elsikkerheten ved installasjoner for utendørs bruk på merder/foringsflåter blir ivaretatt uavhengig av type strømtilførsel.

NK64 har derfor i sitt møte 2007-02-15 besluttet å endre NEK 400-8-820, avsnitt 820.1 til følgende:

NEK 400-8-820 spesifiserer krav til forsyning av installasjoner beregnet for utendørs bruk i tilknytning til merder og foringsflåter mm.
Kravene kommer i tillegg til de generelle kravene i NEK 400-1 til NEK 400-6.

Kravene gjelder ikke for innendørs installasjoner.
VEILEDNING – Kravene i NEK 400-8-820 er uavhengig av om merdene/foringsflåtene har egen strømforsyning eller er forsynt fra en landbasert installasjon.

#

Tolkning: NEK 400-2-209 – Instruert person

NK64 har behandlet spørsmål knyttet til forståelsen av begrepet “instruert person” og kommet frem til at det er et behov for å klargjøre premissene som ligger i definisjonen av instruert person gitt i NEK 400-2, avsnitt 209.2. NK64 har også hatt kontakt med DSB slik at det ikke fremstår divergerende forståelser av begrepet. På sitt møte 2006-12-07, vedtok NK64 følgende tolkning vedrørende instruert person:

I forbindelse med NEK 400 og begrepet “instruert person” legger NK64 til grunn følgende:

En instruert person skal instrueres eller rettledes av en sakkyndig person.

For instruksjon gjelder følgende:

 • Det skal foreligge en skriftlig instruks som:
  • Navngir den sakkyndige personen.
  • Navngir den instruerte personen.
  • Beskriver omfanget av det arbeid som den instruerte personen kan utføre.
  • Definerer instruksens gyldighet/varighet.
  • Definerer en maksimal tid mellom hver instruksjon.
 • Den sakkyndige personen skal forsikre seg om at den som instrueres er i stand til å etterleve kravene som gjelder for instruert person, jfr definisjonen.
 • Dersom sakkyndig person og instruert person er ansatt i samme virksomhet skal den nedfelte instruksjonen og krav om å gi instruksjon være omfattet av virksomhetens internkontrollsystem.
 • Dersom sakkyndig person og instruert person ikke er ansatt i samme virksomhet skal instruksen og krav om å gi instruksjon være regulert i en avtale mellom virksomheten til den sakkyndige personen og virksomheten til den instruerte personen.

For rettledning forutsettes følgende:

 • Den sakkyndige personen skal være tilstede under hele rettledingen.
 • Den instruerte personen skal kun utføre de arbeidsoperasjoner som gis ved rettledningen.

#

Tolkning: NEK 400-7-703 – Temperaturbestandighet tilførselskabel til badstuovn

NEK/NK64 behandlet i sitt møte 6. desember 2006 problemstillingen knyttet til tilførselskabel til badstuoven i badstsuer, og gjorde følgende tolkning til NEK 400-7-703, avsnitt 703.52:

NK64 erfarer at krav til temperaturbestandighet til ledningsføring i sone 1 og sone 3 i badstu som gitt i NEK 400-7-703, avsnitt 703.52 kan forstås dit hen at dette også gjelder for tilførselskabel til badstuovnen da denne er plassert i sone 1. Dette medfører ikke riktighet.

Kravet i avsnitt 703.52 vedr. temperaturbestandighet for ledningsføring i sone 1 gjelder for annen ledningsføring enn til selve badstuovnen. Tilførselskabel til badstuovnen skal være i samsvar med produsentens anvisninger. Dog legger NK64 til grunn at det anvendes kabel med en temperaturbestandighet som er større enn 90oC, av hensyn til forventet omgivelsestemperatur og ønsket strømføringsevne for kabelen.

#

Tolkning: NEK 400-7-715 – Fast tilkobling av SELV kilder plassert over himling

(Denne tolkningen ble foretatt når NEK 400:2002 var gjeldende utgave av NEK 400.
Alle referanser i denne tolkningen er oppdatert til NEK 400:2006 og avsnittsreferanser mot NEK 400:2002 er angitt i parentes)

NEK 400-7-715, avsnitt 715.55.02 (715.55) stiller krav til tilkobling av sikkerhetsutstyr mm. Plassert over himlinger og tilsvarende steder. NK64 erfarer at kravet slik det er utformet kan ha uheldige konsekvenser for installasjonspraksis og medføre behov for å gjøre endringer i utstyr som skal tilkobles. NK64 har derfor besluttet følgende tolkning til NEK 400-7-715, avsnitt 715.55.02 (715.55):

For SELV-strømkilder (for eksempel transformatorer eller lignende) levert med støpsel for tilkobling via stikkontakt (som et produkt inkl. CE-merking mm.), anses slik tilkobling for fast tilkobling når tilkoblingen er over nedtagbar himling.

#

Tolkning: Overspenningsvern og jordfeilbrytere

(Denne tolkningen ble foretatt når NEK 400:2002 var gjeldende utgave av NEK 400.
Alle referanser i denne tolkningen er oppdatert til NEK 400:2006 og avsnittsreferanser mot NEK 400:2002 er angitt i parentes)

NEK/NK64 behandlet i sitt møte 10. juni 2003 problemstillinger knyttet til plassering av strømstyrt jordfeilvern i forhold til overspenningsvern i installasjoner i IT distribusjonsnett. NK64 behandlet problemstillingen pga den uklarhet som har oppstått i bransjen i forståelse av hva NEK 400 krever og ikke krever i denne forbindelse. NK64 er opptatt av at de krav som finnes i NEK 400 skal være entydige så fremt de samme vurderinger er lagt til grunn.

NK64 besluttet å komme med følgende presisering av krav knyttet til valg og montasje av overspenningsvern:

”NEK 400 krever ikke et strømstyrt jordfeilvern montert foran og i serie med et overspenningsvern i installlasjoner i et IT distribusjonsnett så lenge overspenningsvernet er beskyttet av et overstrømsvern som håndterer kravene i hht. 411.6.4 (413.1.5.5) med jordslutning på to eller flere faser i overspenningsvernet.”

I denne sammenheng ønsker også NK64 å presisere at figurer i NEK 400 kun er av illustrativ art og inneholder i seg selv ingen normative krav.

Begrunnelsen for NK64s tolkning ligger i en vurdering av følgende avsnitt i NEK 400 opp mot andre avsnitt, spesielt avsnitt 411.6.1 (413.1.5):

 • NEK 400-5-53:2006, avsnitt 534.2.4 stiller krav til overstrømsbeskyttelse av overspenningsvernet i samsvar med fabrikantens anvisninger. Et spesielt overstrømsvern for overspenningsvernet kan utelates så fremt det allerede finnes et øverstrømsvern montert foran overspenningsvernet som tilfredsstiller fabrikantens spesifikasjoner
  (NEK 400-5-53:2002, avsnitt 534.2.5 stiller krav til overstrømsbeskyttelse av overspenningsvernet så fremt ikke fabrikanten av overspenningsvernet sier at dette ikke er nødvendig.)
 • NEK 400-5-53, avsnitt 534.2.5 (534.2.6) krever at beskyttelsen mot feil (indirekte berøring) i en installasjon skal være effektiv selv med en feil i overspenningsvernet.
 • NEK 400-5-53, avsnitt 534.2.6 (534.2.7) stiller spesielle krav til et strømstyrt jordfeilvern som plasseres foran et overspenningsvern. Et slikt strømstyrt jordfeilvern skal bl.a. tåle støtstrømmer på 3 kA. Strømstyrt jordfeilvern av S-type i samsvar med NEK EN 61008-1 og NEK EN 61009-1tilfredsstiller dette kravet
 • NEK 400-5-53:2002, figur 53C-1 skisserer en plassering av strømstyrt jordfeilvern foran overspenningsvern i installasjoner med IT forsyning

 

Avsnitt 534.2.5 (534.2.6)

I forhold til avsnitt 534.2.5 er det viktig å klargjøre hvilke feilstilstander for overspenningsvernet som er relevante. Et overspenningsvern skal avlede overspenninger til jord og skal ikke gi en jordforbindelse ved normale driftsspenninger. Herav følger at det er to interessante feilstilstander for et overspenningsvern.

1. Overspenningsvernet gir ikke jordforbindelse ved overspenning. Konsekvensen av en slik feil er som om overspenningsvernet ikke er der, og en slik feiltilstand vil ikke ha noen innvirkning mht beskyttelse mot indirekte berøring i resten av installasjonen.

2. Overspenningsvernet gir en fast forbindelse til jord, dvs ligger inne som en jordslutning (Overspenningsvernet klarer ikke å gjenopprette isolasjonsevnen etter en overspenning).

Denne feiltilstanden medfører at det ligger en permanent jordfeil i fordelingen der overspenningsvernet er installert. Denne feilen må da vurderes opp mot de kravene som gjelder for utkobling av jordfeil.

Avsnitt 411.6.1 (413.1.5.1) krever utkobling av jordfeil på forbrukerkurser dersom det beskyttelsestiltaket ”Utkobling av strømtilførselen” anvendes. En jordfeil i en fordeling/tavle kommer ikke inn under dette kravet.

Avsnitt 411.6.3 (413.1.5.4) krever isolasjonsovervåkning på hovedkurser etter hovedfordelingen i en installasjon. Kravet til isolasjonsovervåkning omfatter ikke hovedfordelingen og innmatingen til denne.

Samlet sett innebærer dette at NEK 400 ikke krever spesielle tiltak for beskyttelse av jordfeil i en hovedfordeling/tavle i IT-fordelingssystemer.

Dersom overspenningsvernet står med en jordfeil, vil en annen jordfeil på en forbrukerkurs eller hovedkurs representere andre jordfeil, og i henhold til avsnitt 411.6.4 (413.1.5.5) skal en slik feil kobles ut. Kravet i 411.6.4 (413.1.5.5) er uavhengig av hvor jordfeilene finnes i installasjonen og er uavhengig av kravet til utkobling jfr. 411.6.1 413.1.5.1).

En stående jordfeil i et overspenningsvern representerer således ikke noen spesiell jordfeil som NEK 400 krever skal håndteres spesielt. Tiltakene som er gitt i 411.6.1 (413.1.5.1), 411.6.3 (413.1.5.4) og 411.6.4 (413.1.5.5) er effektive selv med en stående jordfeil i overspenningsvernet.

Dersom overspenningsvernet har feil på to eller flere faser, vil disse representere en topolt eller trepolt kortslutning/jordslutning. NEK 400 innehar krav til utkobling av dobbel jordfeil (411.6.4 (413.1.5.5)). Dette medfører at det må enten finnes et jordfeilvern foran overspenningsvernet, eller at det finnes et annet vern (overstrømsvern) som takler denne feiltilstanden innen 5 s jfr. 411.6.4 (413.1.5.6) .

Avsnitt 534.2.5 (534.2.6)

Overspenningsvernet skal beskyttes mot overstrømmer hvis ikke annet er uttalt fra fabrikanten. Dette kan gjøre det nødvendig med eget overstrømsvern i serie med overspenningsvernet. Dette kan være et eget vern eller man benytter installasjonens overstrømsvern for denne beskyttelsen. Imidlertid har mange overspenningsvern interne sikringer som gir denne beskyttelsen slik at et eksternt overstrømsvern ikke er nødvendig.

Avsnitt 534.2.6 (534.2.7)

Dersom et jordfeilvern er plassert foran et overspenningsvern, vil overspenningsvernets avledning av en overspening utgjøre en jordfeil som da kan medføre en uønsket tripping av jordfeilvernet. Ved å forlange at et slikt vern skal være av S-type (altså tidsforsinket) vil sannsynligheten for uønsket tripping av jordfeilvernet pga avledning av overspenninger være minimalisert. Avsnitt 534.2.6 (534.2.7) krever imidlertid ikke at jordfeilvernet skal plasseres foran overspenningsvernet.

NEK 400-5-53:2002, figur 53C-1

Denne figuren illustrerer en mulig plassering av strømstyrt jordfeilvern og overspenningsvern. Da tillegg 53C er informativt og figurer generelt er informative, medfører figur 53C-1 ingen normativ plassering av et strømstyrt jordfeilvern i forhold til overspenningsvern.