Endringer i ulike utgaver av NEK 400

Leder av komite NK 64 , Eirik Selvik og komiteens sekretær, Leif Aanensen sjekker sjekker resultatet av 4 års arbeid.

NEK kom første gang ut i 1998 og er senere lansert i nye utgaver hvert 4. år. Endringer kommer primært som følge av endringer i de internasjonale kildedokumentene fra IEC eller CENELEC. Endringer kan også introduseres av DSB eller komiteen som forvalter NEK 400. NEK får ofte spørsmål om hvilke endringer som er gjort fra en utgave av NEK 400 til neste. Det gis her en veiledende oversikt, men hvor det det tas forbehold om feil og mangler.

Det er viktig å merke seg at Det Lokale Eltilsyn vanligvis benytter utgaven fra byggeåret som forvaltningspraksis ved ettersyn og kontroll, med mindre det er gjennomført større endringer av det elektriske anlegget i ettertid eller at utførende har utarbeidet samsvarserklæring med nyere utgave.

Gyldighetstiden for en NEK 400 publikasjon er 4 år. I disse årene kan det oppstå behov for mindre endringer i innholdet, normalt som følge av endringer i myndighetskravene. Endringer som er foretatt av NK 64 og sanksjonert av NEKs styre fremgår i oversikten.

NEK 400 “Elektriske lavspenningsanlegg – Installasjoner” er NEKs norm (standard) for elektriske installasjoner. NEK er i henhold til internasjonale avtaler forpliktet til å sørge for at det tekniske innholdet i Norske elektrotekniske standarder ikke avviker fra de relevant internasjonale standarder. NEK 400 er derfor en bearbeidet oversettelse av tilsvarende europeiske og internasjonale standarder, hhv CENELEC HD 384 og IEC 60364.

NEK 400 er inndelt i 8 deler, hvor delene 1 til 7 er basert på CENELEC HD 384 og IEC 60364. Del 8 i normen omfatter spesifikke norske krav til spesielle installasjoner hvor det ikke finnes relevante internasjonale normer.

Forskrifter for elektriske lavspenningsanlegg (FEL) viser til NEK 400 som en metode for hvordan FELs sikkerhetskrav kan tilfredsstilles. Ved hver revisjon forelegges ny utgave av samlingen til vurdering hos DSB. Dette gjøres for å sikre at samlingen ligger innenfor rammene som myndighetene setter og gir dermed tilfredsstillende forutsigbarhet om forvaltningspraksis.  Del 1 i NEK 400 spesifiserer basis for de krav som er nedfelt i standarden. FEL definerer spesifikke krav til sikkerhet som kan avvike fra standardens del 1. FEL kan også definere spesifikke krav som avviker fra krav gitt i NEK 400.

 • 1. utgave, NEK 400:1998 med ikrafttredelse 1. januar 1999.
 • 2. utgave, NEK 400:2002 med ikrafttredelse 1. juli 2002.
 • 3. utgave, NEK 400:2006 med ikrafttredelse 1. juli 2006.
 • 4. utgave, NEK 400:2010 med ikrafttredelse 1. juli 2010.
 • 5. utgave, NEK 400:2014 med ikrafttredelse 1. juli 2014.
 • 6. utgave, NEK 400:2018 med ikrafttredelse 1. juli 2018.
 • 7. utgave, NEK 400:2022 med ikrafttredelse 1. juli 2022.

De internasjonale standarder er gjenstand for revisjon. NEK er forpliktet til å ivareta disse revisjonene i sine norske normer. NEK 400 vil derfor være gjenstand for revisjon og endringer. Det tas forbehold om at listen under ikke er uttømmende og at den kan inneholde feil.

Delstandarder trukket tilbake

Følgende delstandarder i NEK 400:2018 inngår ikke i NEK 400:2022:
 • NEK 400-7-714 – Kravene er dekket av de generelle kravene i NEK400-1–NEK400-6.
 • NEK 400-7-740 – Delstandarden er slått sammen med NEK 400-7-711:2018 til ny revidert NEK400-7-711:2022
 • NEK 400-8-820 – Kravene er dekket av de generelle kravene i NEK400-1–NEK400-6.

Delstandarder med vesentlige endringer

 • NEK400-5-55 – Avsnitt 551 er fjernet da disse kravene er erstattet av ny delstandard NEK400-7-751
 • NEK400-6 – Den detaljerte veiledning som var i NEK 400:2018 er fjernet, men en del av de føringer som var gitt,er gitt som krav og veiledninger i den normative teksten.
 • NEK400-7-705 – Delstandarden ble lagt ut til høring da det er lagt inn en del nasjonale krav hentet fra NEK TS 400 Landbruk:2020
 • NEK400-7-712 – Delstandarden ble lagt ut til høring med tanke på innspill til de nasjonale føringene, og at solcelleinstallasjoner er et viktig element iforbindelse med «det grønne skiftet».
 • NEK400-7-722 – Delstandarden ble lagt ut til høring da krav til kurser begrenset til forsyning av elektriske kjøretøy er viktig i forbindelse med «det grønne skiftet». Delstandarden inneholder også en del nasjonale krav.
 • NEK400-8-805 – Tillegg805Aer restrukturert, og alle kravene er gitt som tilleggskrav eller endringer til de generelle kravene i NEK400-1–NEK400-6.

Delstandarder som er fullstendig revidert

 • NEK400-1 – Delstandarden definerer omfanget for hele NEK 400 og beskriver den strukturelle oppbyggingen av NEK 400
 • NEK400-2 – Kapitlene 195og 826 i International Electrotechnical Vocabulary (IEV) har vært revidert, og mange av definisjonen er endret. Definisjoner for termer hentet fra andre deler av IEV og de som er definert i de internasjonale grunnlagsdokumentene er oppdatert til siste utgave.
 • NEK400-3 – Delstandarden spesifiserer de fundamentale sikkerhetskrav for elektriske installasjoner, og legger fundamentet for de andre delstandardene i NEK 400. De fundamentale sikkerhetskravene er gjort mer fyllestgjørende, og tar også hensyn til ny teknologi. Kravene fra NEK 400-1:2018 og NEK 400-3:2018 er samkjørt slik at unødvendige gjentagelse unngås. NK64s tolkning nr. 11 til NEK 400:2018 er implementert som en del av kravene.
 • NEK400-4-42 – Denne delstandarden er omstrukturert slik at det skal tydeligere fremgå hvilke fenomener det skal beskyttes mot. Avsnitt 422 i NEK 400-4-42:2018 er bevisst flyttet til å bli siste avsnittet idelstandarden, og angir spesifikke krav til spesielle installasjoner.
 • NEK400-5-56 – Delstandarden har være gjenstand for revisjon i IEC, og det er gitt ekstra føringer for beskyttelse ved brann. Spesielt er det gitt føringer for å ivareta sikkerheten ved installasjonen pga. den store temperaturøkningen som kan forekomme ved en brann.
 • NEK400-7-701 – Delstandarden har være gjenstand for revisjon i IEC, men det er små endringer i de tekniske kravene.
 • NEK400-7-706 – Delstandarden har være gjenstand for revisjon i IEC, men det er små endringer i de tekniske kravene.
 • NEK400-7-710 – Delstandarden har være gjenstand for revisjon i IEC, og det er en del utfyllende krav i hele delstandarden.
 • NEK400-7-711 – Denne delstandarden er revidert. Delstandarden bygger på ensammenslåing av NEK 400-7-711:2018 og NEK 400-7-740:2018, samtidig som omfanget er utvidet til å også omfatte midlertidige elektriske installasjoner for underholdningsformål. Det anses at bruksområdet for denne delstandarden er vesentlig utvidet i forholdtil de forrige utgavene av NEK400-7-711og NEK400-7-740. Kravene vil komme til anvendelse for midlertidige installasjoner ved konsertarrangementer, festivaler o.l.
 • NEK400-8-806 – Delstandarden er revidert. De detaljerte kravene til utforming av batteriinstallasjoner er fjernet. Det er i stedet gitt krav om bruk av NEK 485 og NEK 486.

Nye delstandarder

 • NEK400-7-751 – Denne delstandarden erstatter kravene i NEK 400-5-55:2018, avsnitt 551. Kravene i avsnitt 551 foretok endringer/tilleggtil de generelle kravene i NEK400-1–NEK400-6, og i henhold til NEK 400 sin struktur, skal slike krav væregitt i en delstandard i NEK400-7.
 • NEK400-8-824 – Denne delstandarden er utarbeidet å imøtekomme behovene som kravene i Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift, TEK)om ladeklare byggverk,vil stille til elektriske installasjoner.
 • NEK400-8-825 – Denne delstandarden stiller det spesifikke kravene som skal ivaretas ved lading av elektriske fartøyer. Ved utgivelsen av NEK 400:2022 er denne delstandarden ikke ferdig utarbeidet, men vil bli gjort tilgjengelig når den er ferdig

Generelt

De viktigste endringene i NEK 400:2018 i forhold til NEK 400:2014 er de fullstendige revisjonene av delnormene

 • NEK 400-7-712 Strømforsyning med solcellepaneler (PV-systemer)
 • NEK 400-7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy
 • NEK 400-8-806 Batteriinstallasjoner

Disse delnormene er viktig med tanke på den teknologiske utviklingen innen elektriske installasjoner med lokal produksjon og lokal lagring. I tillegg er delnorm NEK 400-7-722 viktig for en sikker lading av et stadig økende antall elektriske kjøretøyer.

NK64 har valgt å gi entydige krav om bruk av jordelektrode i installasjoner i TN-systemer hvor det er relevant med flere strømkilder, for eksempel solcellepaneler. Disse kravene er innført for å sikre en entydig jordreferanse for nøytralleder, uavhengig av hvilke strømkilder som er innkoblet. Disse kravene vil kunne medføre at det ikke alltid vil kreves frakobling av nøytralleder i hovedkurser. Kravene avviker fra føringene i IEC og CLC, men NK64 mener disse er nødvendig for å gjøre installasjonene sikre, samt å unngå endring av fordelingssystem i installasjonen avhengig av hvilken strømkilde som er i bruk.

IEC/TC64 har utarbeidet to delnormer i IEC 60364-serien, hhv IEC 60364-8-1 «Energy Efficiency» og IEC 60364-8-2 «Smart electrical installations». Begge disse delnormene inneholder mange prosjekteringsanvisning og meget få sikkerhetskrav. De sikkerhetskravene som er gitt, er stort sett repetisjon/forklaring av krav allerede gitt i de andre delene av IEC 60364-serien. NK64 har valgt å ikke implementere disse delnormene i NEK 400:2018, særlig med tanke på de føringer fel gir for å anvende NEK 400 for prosjektering og utførelse av elektriske installasjoner for å tilfredsstille det sikkerhetsnivået som er ønsket. NK64 kan velge å gjøre begge disse publikasjonene mer tilgjengelig for installasjonsbransjen enn kun som en referanse i NEKs katalog.

NK64 forsøker med denne utgaven av NEK 400 å øke forståelsen for forskjellen mellom NEK 400-5 og NEK 400-5. NEK 400-4 inneholder krav til beskyttelse, dvs hva som skal oppnås, mens NEK 400-5 skal inneholde krav til valg og montasje av utstyr som er nødvendig for å tilfredsstille beskyttelseskravene som skal oppnås. Dessverre har denne prinsipielle forskjellen ikke vært tydelig nok i tidligere utgaver, til dels ved at krav til valg av utstyr er sammenblandet med krav til beskyttelse. Dette innebærer at en del krav er blitt flyttet fra NEK 400-4 til NEK 400‑5.

IEC/TC64 har utarbeidet et tillegg til IEC 60364-4-41 som nå er blitt implementert som en del av NEK 400-4-41:2018. Tillegget inneholder noen presiseringer og tydeliggjøring som var nødvendig for å hindre misforståelser. Det viktigste med dette tillegget er den tydeliggjøring av prinsippene for hovedutjevningsforbindelsen når beskyttelse mot elektrisk sjokk er anordnet ved automatisk utkobling av strømtilførselen.  De nye kravene er mer tydelige og vil, etter komiteens mening, bidra til en bedre forståelse for hensikten med kravene.

Endringer i de enkelte delnomrer

I det etterfølgende er de vesentligste endringer i hver delnorm i NEK 400:2018 i forhold til NEK 400:2014 beskrevet.

NEK 400-1     Omfang, hensikt og generelle prinsipper

Ingen endringer.

NEK 400-2 Terminologi – definisjoner

Termene er sortert alfabetisk. Grupperingen fra NEK 400:2002 – NEK 400:2014 er forlatt.

Alle definisjoner i NEK 400-1 – NEK 400-6 er samlet i NEK 400-2. De fleste definisjoner fra delnormene i NEK 400-7 og NEK 400-8 er også samlet i NEK 400-2. Termer og definisjoner er beholdt i følgende delnormer: NEK 400-7-705, NEK 400-7-710, NEK 400-7-712, NEK 400‑7‑722, NEK 400-8-806, NEK 400-8-810, NEK 400-8-815, NEK 400-8-820 og NEK 400‑8-823

Avsnitt om kapslingsgrader og spenningsbånd er flyttet til NEK 400-3.

NEK 400-3     Generelle forhold

Det er foretatt en vesentlig endring av kravene vedrørende etablering av forbindelse til jord for TN-systemer med flere strømkilder. Endringene er foretatt for å gjøre forholdene for tilknytning av spesielt solcelleinstallasjoner enklere og mer forutsigbart i fremtidige installasjoner. Kravene vil sikre at det alltid vil være forbindelse mellom nøytralledersystemet og jord, og at det ikke blir etablert flere slike forbindelser i en installasjon. Kravene er viktig for å unngå et flytende potensial av nøytralledersystemet i forhold til jord og å redusere problemer knyttet til EMC til et minimum. Kravene gjelder selvfølgelig uavhengig av hvilke typer strømkilder som anvendes.

Tilsvarende føringer er også gjort for TT-systemer.

Avsnitt om kapslingsgrader og spenningsbånd som tidligere lå i NEK 400-2 er nå inkludert i NEK 400-3.

NEK 400-4-41 Beskyttelse mot elektrisk sjokk

NK64 har valgt å rendyrke kravene for beskyttelsesmetodene som er generelt anvendbare mot hva som skal oppnås og i mindre grad hvordan tilfredsstille kravene som stilles. Dette innebærer at krav knyttet til valg av utstyr, ledningssystem, betjeningsutstyr og vern er flyttet til hhv NEK 400-5-51, NEK 400-5-52 og NEK 400-5-53. NK64 mener denne rendyrkningen gjør det lettere å forstå hensikten med kravene for beskyttelse mot elektrisk sjokk, og samtidig ikke binde kravene så tett opp mot hvordan de skal tilfredsstilles.

Det er implementert et IEC/CLC amendment til NEK 400-4-41. Dette amendment’et inneholdt noen klargjøringer, og ikke minst en vesentlig klargjøring knyttet til hovedutjevningsforbindelse ved beskyttelsesmetoden automatisk utkobling av strømtilførselen.

NEK 400-4-42 Beskyttelse mot termiske virkninger

Det er implementert et IEC/CLC amendment som inneholder en anbefaling om bruk av AFDD (arc fault detection device) som et tiltak for å beskytte mot brann forårsaket av elektrisk utstyr. Bruk av AFDD er kun en anbefaling da man foreløpig har liten erfaring med bruken av slikt utstyr. Erfaringsdata mht kvalitet og feilutløsning foreligger heller ikke. Holdningen i IEC/CLC har vært at man vil ha erfaring før man eventuelt innfører et krav om bruk av AFDD.

Endringene knyttet til byggevareforordningen (CPR) i NEK 400-4-42:2014 som ble foretatt i 2017 er inkludert.

NK64 har også foretatt endringer i avsnittstitlene for å tydeliggjøre anvendelsen av kravene i avsnittet. Disse endringene vil gjøre det enklere å forstå når kravene i avsnittene skal anvendes.

NEK 400-4-43 Beskyttelse mot overstrømmer

Denne delnormer er blitt fullstendig revidert. NK64 har valgt å fokusere på hva som skal oppnås og ikke hvordan kravene skal oppnås. Delnormen beskriver nå 3 metoder for beskyttelse mot overstrømmer:

 • Beskyttelse mot overstrømmer ved automatisk utkobling av strømtilførselen
 • Beskyttelse mot overstrømmer ved utforming av kursen
 • Beskyttelse mot overstrømmer vha strømforsyningens egenskaper

Krav knyttet til valg av beskyttelsesutstyr og ledningsføring er flyttet til hhv NEK 400-5-53 og NEK 400‑5‑52.

Det er ikke lagt opp til noen endringer i krav til beskyttelse, men NK64 mener endringene vil gjøre det enklere å forstå når de forskjellige metodene skal eler kan anvendes.

NEK 400-4-44 Beskyttelse mot overspenninger og elektromagnetiske forstyrrelser

Det er ingen vesentlige endringer i NEK 400-4-44. NK64 opprettholder krav om at alle installasjoner skal være beskyttet av et overspenningsvern.

NEK 400-5-51 Valg og montasje av utstyr – generelle krav

Pga. av endringene foretatt i NEK 400-4-41:2018 er det innført i nytt avsnitt «Valg av utstyr avhengig av metode for beskyttelse mot elektrisk sjokk». Dette avsnittet inneholder krav til valg av utstyr relatert til beskyttelsesmetodene «dobbel eller forsterket isolasjon», «Elektrisk adskillelse» og «Ekstra lav spenning, SELV eller PELV».

Det er ingen andre vesentlige endringer i NEK 400-5-51:2018.

NEK 400-5-52 Valg og montasje av utstyr – Ledningssystemer

Pga. av endringene foretatt i NEK 400-4-41:2018 er det innført nye avsnitt i avsnitt 521 «Typer av ledningssystemer». Disse nye avsnittene er knyttet til beskyttelsesmetodene «dobbel eller forsterket isolasjon», «Elektrisk adskillelse» og «Ekstra lav spenning, SELV eller PELV».

NK64 har også valgt å spesifisere entydige krav til hvordan tilfredsstille krav til en «jord- og kortslutningssikker forlegning». Disse kravene har tidligere kun vært gitt som en veiledning til definisjonen. En veiledning er ikke normativt, og komiteen har sett det nødvendig å gjøre disse kravene normative. NEK 400:2018 har flere steder føringer for «jord- og kortslutningssikker forlegning» som en metode for å redusere risiko for feil og på den måte unngå å måtte benytte andre beskyttelsestiltak. Disse føringene har tidligere vært diffuse da kravene ikke har vært entydig definert.

NEK 400-5-53 Valg og montasje av utstyr – Betjeningsutstyr, bryterutstyr og vern

NEK 400-5-53:2018 er fullstendig revidert.

 • Avsnitt 531 omhandler krav til utstyr for beskyttelse mot elektrisk sjokk, og er revidert basert på siste tilgjengelige IEC dokumenter. Krav vedr. valg og montasje for å tilfredsstille kravene for beskyttelse mot elektrisk sjokk er overført fra NEK 400-4-41.
  I Norge aksepteres spenningsavhengige strømstyrte jordfeilvern på lik linje som spenningsuavhengige.
  Avsnitt 531 krever også at dersom et strømstyrt jordfeilvern Type B er i serie med et oppstrøms vern, må dette også være av Type B.
 • Avsnitt 532 omhandler krav til utstyr og tiltak for beskyttelse mot termiske virkninger. Disse kravene er nye og gjenspeiler kravene for beskyttelse som spesielt er gitt i NEK 400-4-42.
 • Avsnitt 533 omhandler krav til utstyr for beskyttelse mot overstrømmer, og er kraftig omredigert for å passe til den nye strukturen i NEK 400-4-43. Krav i NEK 400-4-43:2014 er flyttet til dette avsnittet. Det er i praksis ingen vesentlige endringer i dette avsnittet.
 • Avsnitt 534 omhandler krav til utstyr for beskyttelse mot elektromagnetiske forstyrrelser og spenningsforstyrrelser. Avsnittet er revidert og har mer detaljerte føringer for valg og montasje av overspenningsvern. De spesielle norske kravene fra tidligere er bibeholdt.
 • Avsnitt 535 omhandler krav til utstyr for beskyttelse mot underspenninger. Avsnittet er revidert, men det er ingen direkte krav for valg av utstyr som ikke allerede lå i tilsvarende avsnitt i NEK 400-5-53:2014.
 • Avsnitt 536 omhandler krav til koordinasjon av bryterutstyr og er implementering av en egen CLC HD. Det er gitt mer detaljerte krav til selektivitet og til koordinasjon mellom vern for beskyttelse av annet type utstyr.
 • Avsnitt 537 omhandler krav til utstyr for frakobling og utkobling. Det synes ikke å være vesentlige endringer i disse kravene, men det bør kommenteres at krav om frakobling av nøytralleder også er gitt i CLC og IEC dokumentene. Hverken CLC HD eller IEC spesifiserer muligheten for ikke å frakoble nøytralleder dersom den har et pålitelig jordpotensial. Dette er i tråd med hvordan NK64 og DSB har krevd i lang tid.
 • Avsnitt 538 omhandler krav til overvåkningsutstyr. Avsnittet et´r revidert, men det synes ikke å foreligge vesentlig endringer i kravene.

NEK 400-5-54 Valg og montasje av utstyr – Jordingssystemer, beskyttelsesledere og utjevningsledere for beskyttelsesformål

Det er ingen vesentlige endringer i denne delnormen.

NEK 400-5-51 Valg og montasje av utstyr – Annet utstyr

Omfanget av delnormen er revidert slik at NEK 400-5-55 ikke lenger kun dekker strømforsyningsenheter for lavspenning, hjelpekretser og belysningsinstallasjoner, men dekker alt utstyr som ikke er omfattet av andre delnormer i NEK 400-5.

Avsnitt 551 omhandler krav til lavspenningsstrømforsyningsenheter, og er blitt noe restrukturert. Dette har vært nødvendig for å implementere et amendment fra CLC vedrørende stand-alone strømforsyningsenheter. NK64 mener at den nye strukturen gjør det enklere å forstå hva kravene omhandler og når og hvorfor de forskjellige tiltakene er nødvendige.

NK64 har sett det nødvendig med detaljerte krav vedrørende forbindelse til jord for TN-systemer med flere strømkilder og håndtering av nøytralleder mellom strømkildene og hovedtavle. (Se også kommentarer til NEK 400-3:2018). Det er verdt å merke seg at NEK 400:2018 i denne forbindelse avviker fra det generelle kravet om frakobling av nøytralleder i hovedkurser. NK64 ser dette avviket som nødvendig for å sikre en entydig referanse til jord for nøytralledersystemet i enhver driftsmodus av strømkildene.

Det er i avsnitt 557 vedr hjelpekretser og avsnitt 559 vedrørende belysningsinstallasjoner ikke foretatt noen vesentlige endringer.

NEK 400-6 Verifikasjon

Denne delnormen er revidert, men den endringene som foreligger innebærer ingen vesentlige tekniske endringer.

NEK 400-7-701 Områder som inneholder dusj og/eller badekar

Delnomen er ikke fullstendig revidert, men visse forenklinger og presiseringer er foretatt.

NEK 400-7-702 Svømmebassenger og fontener

Delnormen er ikke revidert, og ingen tekniske endringer er foretatt.

NEK 400-7-703 Rom og kabiner som inneholder badstuovner

Delnormen er ikke revidert, og ingen tekniske endringer er foretatt.

NEK 400-7-704 Installasjoner på bygge- og nedrivningsplasser

Delnormen er revidert. Noen innskjerpelser er foretatt, samt noen utvidete krav vedr. verifisering.

NEK 400-7-705 Installasjoner i landbruks- og/eller hagebruksområder

Delnormen er ikke revidert, og ingen vesentlige tekniske endringer er foretatt.

NEK 400-7-706 Trange ledende omgivelser

Delnormen er ikke revidert, og ingen vesentlige tekniske endringer er foretatt.

NEK 400-7-708 Campingplasser, bobilplasser og lignende områder

Delnormen er revidert. Revisjonen har ikke medført vesentlige tekniske endringer.

NEK 400-7-709 Marinaer

I samarbeid med NK18 er det foreslått at omfa0gnet til denne delnormen endres til å gjelde forsyning til alle fartøy i havner, marinaer og lignende områder, begrenset til forsyning med 400 V og 125 A. Ellers ingen tekniske endringer i delnormen

NEK 400-7-706 Medisinske områder

Delnormen er ikke revidert, og ingen vesentlige tekniske endringer er foretatt.

NEK 400-7-711 Utstillinger, fremvisninger, utstillingsboder, etc.

Delnormen er revidert. En del krav er omformulert. Det er gitt entydige krav til stikkontakter og plugger som kan benyttes.

NEK 400-7-712 Strømforsyning med solcellepaneler (PV-systemer)

Delnormen er fullstendig revidert og fanger opp behovet for entydige krav til sikkerhet tilpasset dagens virkelighet. Omfattende delnorm. Tar også for seg krav til valg og montasje som er nødvendig for bekjempelse av brann.

NEK 400-7-713 Møbler

Delnormen er revidert. Ingen vesentlige endringer i de tekniske kravene.

NEK 400-7-714 Utendørs belysningsinstallasjoner

Delnormen er ikke revidert, og ingen tekniske endringer er foretatt.

NEK 400-7-715 Belysningsinstallasjoner med ekstra lav spenning

Delnormen er ikke revidert, og ingen tekniske endringer er foretatt.

NEK 400-7-717 Flyttbare eller transportable enheter

Delnormen er ikke revidert, og ingen tekniske endringer er foretatt.

NEK 400-7-721 Elektriske installasjoner i campingvogner og bobiler

Delnormen er revidert. Noen presiseringer av kravene. Ingen vesentlige tekniske endringer.

NEK 400-7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy

Delnormen er revidert.

NK64 har besluttet at denne delnormen ikke omfatter forsyninger til elektriske kjøretøy med merkeladestrøm < 5 A (typisk for el-sykler etc.). Delnormen omfatter også induktiv lading.

Definisjoner er oppdatert. Kravene vedr. Strømstyrt jordfeilvern er mer entydige.

Bruk av Shuko er kun tillatt for private ladepunkter.

Noen nasjonale spesialkrav er fjernet.

NEK 400-7-729 Betjenings- og vedlikeholdsganger

Delnormen er ikke revidert, og ingen tekniske endringer er foretatt.

NEK 400-7-740 Provisoriske installasjoner for sirkus, markeder, tivolier

Det blir forslått at begrepet «provisorisk» erstattes med Midlertidig» i hele delnormen. For øvrig er delnormen ikke revidert, og inget tekniske endringer foretatt.

NEK 400-7-753 Varmekabler og skjulte oppvarmingssystemer

Delnormen er ikke revidert, og ingen tekniske endringer er foretatt.

NEK 400-8-802 Elektrodekjeler

Denne delnormen er fjernet. NK64 betrakter lavspennings elektrodekjeler som an avleggs teknologi, og det skulle derfor ikke være nødvendig å opprettholde denne delnormen.

NEK 400-8-804 Fyringsanlegg

Det er ingen tekniske endringer i denne delnormen

NEK 400-8-805 Områder med ekstreme ytre påvirkninger

Det er ingen tekniske endringer i denne delnormen

NEK 400-8-806 Batteriinstallasjoner

Denne delnormen er fullstendig revidert. Delnormen omfatter alle typer batteriinstallasjoner, bly, NcCd, NiMH, litium-ion. Kravene er hentet fra relevante IEC-publikasjoner, hvor noen fremdeles er under utarbeidelse. Kravene er inkludert i NEK 400 for å gjøre dem lettere tilgjengelig for prosjekterende/utførende.  Kravene som er inkludert skal gi et minimums sikkerhetsnivå. For detaljerte anvisninger vises det til de internasjonale publikasjonene.

Kravene i NEK 400-8-806 synes nødvendig med tanke på den utviklingen som nå pågår med solcellesystemer, lokale lagringssystemer etc.

NEK 400-8-810 Valg og montasje av fordelingstavler

Det er foretatt noen små tekniske endringer. Sikkerhetsnivået er opprettholdt.

NEK 400-8-815 Elektrolyseanlegg

Denne delnormen er fullstendig revidert i samarbeid med elektrolyseindustrien.  Det er ikke lagt opp til noen økte sikkerhetskrav, men kravene er bedre tilpasset strukturen i NEK 400 og spesielt de beskyttelsesmetoder for beskyttelse mot elektrisk sjokk som kan anvendes i slike installasjoner.

NEK 400-8-820 Havbruksanlegg

Det er ingen tekniske endringer i denne delnormen

NEK 400-8-821 Kullgruver

Det er ingen tekniske endringer i denne delnormen

NEK 400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger.

Det er ikke foretatt endringer som verken øker eller reduserer sikkerhetsnivået til elektriske installasjoner i boliger.

I omfanget er beskrivelsen av boliger noe redusert for å unngå misforståelse.

Kravene vedr. komfyr/platetopp er opprettholdt. Dog er Tillegg 813A fjernet da NEK EN 50615 er en godkjent norm. Føringene gitt i tillegget er nå gitt som en veiledning.

Det er lagt inn spesifikke krav til antall uttak i garasjer/boder.

Kravene til antall uttak i tilknytning til hjemmekino/TV/musikkanlegg er noe endret for å være mer tilpasset morgendagens virkelighet.

Det er lagt inn et krav om minst 30 % reserveplass i fordelingstavler for en ny installasjon.

De vesentligste endringene i NEK 400:2014 i forhold til 4. utgave er:

 1. NEK 400-1 er blitt delt slik at de tidligere avsnittene 30 – 36 er blitt flyttet til ny del NEK 400-3.
 2. NEK 400-2, “Terminologi – Definisjoner” har fått noen tillegg.
  1. Ny definisjon: “elektronisk kommunikasjon (ekom)”
  2. Ny definisjon: “elektronisk kommunikasjonsnett (ekomnett)”
  3. Definisjonen “annen ledende del” har fått en veildening med den utdypende tolkningen NK64 har gitt
 3. NEK 400-3 er blitt reetablert for å ivareta fels henvisning til NEK 400 på en korrekt måte. Innholdet i NEK 400-3:2014 er det samme som i NEK 400:2010 fantes i avsnittene 30 – 36 i NEK 400-1:2010. Det er forøvrig ingen endring i kravene i NEK 400-3.
 4. NEK 400-4-42, avsnitt 422 “Beskyttelse mot brann i områder med særlig risko” har fått en nytt avsnitt 422.1.1 (de andre er renummerert) som tydeliggjør at avsnitt 422 kommer til anvendelse der de ytre påvirkningene er som beskrevet i avsnittene 422.2, 422.3, 422.4, 422.5 og 422.6.er revidert
 5. NEK 400-4-44, avsnitt 444.6 “Adskillelse av kurser” er endret og innholdet er henten fra NEK 700:2012. Det er derfor ingen divergens mellom kravene til separasjon i NEK 700:2012 og NEK 400:2014.
 6. NEK 400-5-53 “Bryterutstyr, betjeningsutstyr og vern” ble fullstendig revidert i NEK 400:2010. Det er ved denne revisjonen gjort enkelte forenklinger og gjentatte krav er fjernet. Noen ny krav er gitt.
 7. Det er innført et generelt krav om festing av utstyr i avsnitt 530.4.
 8. Det er innført krav om merking dersom data for spesifikke smeltesikringer er benyttet som underlag for samsvar med kravene til beskyttelse mot elektrisk sjokk ved automatisk utkobling av strømtilførselen.
 9. NEK 400-5-54 “Jordingssystemer, beksyttelsesledere og utjevningsledere for beskyttelsesformål” er fullstendig revidert.
 10. Det er gitt generelle føringer for å ivaretas virkningen av høyfrekvente strømmer i jordingssystemet, avsnitt 542.1.5
 11. Forutsigbare endringer av jordelektrodens overgangsresistans skal tas hensyn til, avsnitt 542.1.6.
 12. Tabell 54A er noe utvidet.
 13. Det er gitt føringer for å ivareta følgende av elektrolytisk korrosjon, avsnitt 542.2.5
 14. Aluminiumsledere benyttet som jordingsleder er ikke tillatt, avsnitt 542.3.1
 15. Hvis det er benyttet flere hovedjordskinner skal disse være sammenkoblet, avsnitt 542.4.1
 16. Mekanisk beskyttelse av beskyttelsesleder som ikke inngår i en kabler er mer spesifsert, avsnitt 543.1.3
 17. Det er gitt mer detaljerte krav når kapsling på utstyr er benyttet som beskyttelsesleder, avsnitt 543.2.2
 18. Det er gitt mer detlajerte føringer hvor mekanisk styrke og beskyttelse ved koblinger av beskyttelsesledere, avsnitt 543.3.1
 19. Det er gitt detaljer vedr. kobling av PEN-, PEM, eller PEL-ledere, avsnitt 543.4.3
 20. Endret krav til hovedutjevningsforbindelse, avsnitt 544.1.
 21. NEK 400-5-55, avsnitt 557 “Hjelpekretser” er et nytt, med detaljerte krav til utforming av hjelpekretser som ikke er dekket av spesifikke produkt- eller systemnormer (for eksempel NEK EN 60204-1 “Maskinsikkerhet – Maskiners elektriske utrustning – Del 1: generelle krav”.
 22. NEK 400-5-55, avsnitt 559 “Belysningsinstallasjoner” er fullstendig revidert.
 23. Omfanget tilpasset andre delnormer i NEK 400:2014.
 24. Girland-belysning er ikke omfattet av delnormen.
 25. Noe endrete krav til gjennomgående ledningsføring, avsnitt 559.5.3.
 26. Noe endrete krav til utstyr for tilkobling til strømforsyningen, avsnitt 559.5.4.
 27. Nye krav til armaturer nedfelt i bakken, avsnitt 559.10.
 28. NEK 400-5-56, “Nødstrømsystemer”.
 29. Avsnitt 560.6.12 krever at en avbruddsfri strømforsyning skal være i stand til å states opp etter et utfall uavnhengig av foranliggende strømforsyning
 30. NEK 400-7-701, “Områder med badekar og/eller dusj”.
 31. NK64s tolkning vedr. dusjnisjer med innfellbare dører er implementert i avsnitt 701.306.03.
 32. Kravene i avsnitt 701.411.3.2.6 er blitt forenklet.
 33. NEK 400-7-702, “Svømmebassenger og fontener” er fullstendig revidert og inneholder en del endrete krav.
 34. NEK 400-7-704, “Installasjoner på bygge- og nedrivningsplasser” inneholder forenklete krav ved frakobling, avsnitt 704.537.2.2
 35. NEK 400-7-705, “Installasjoner i landbruks- og/eller hagebruksområder”.
 36. Kravet til plassering av stikkontaker er at de ikke skal komme i kontakt med brennbart materiale som ikke er en del av bygningskonstruksjonen, avsnitt 705.512.2.2.
 37. Fordelingstavlers kapsling skal være utført i ikke-brennbart materiale, avsnitt 705.515.01.
 38. NEK 400-7-710, “Medisinske områder”.
 39. Definisjon av “Medisinsk IT-system” er endret, avsnitt 710.3.11.
 40. Kravene om bruk av medisinsk utstyr er endret, avsnitt 710.304.02.
 41. Kravene om at det i gruppe 1 og gruppe 2 rom skal benyttes strømstyrt jordfeilvern som utstyr for automatisk utkobling av strømtilførselen når dette tiltaket er benyttet som beskyttelse mot elektrisk sjokk, avsnitt 710.411.5.
 42. Maksimal omkoblingstiden for strømkilder for annet viktig utstyr og nødbelysningskurser er økt fra 15 s til 25 s, avsnitt 710.560.6.02
 43. Kravene for belastning av nødstrømkildene ved prøving er endret, avsnitt 710.62 e) og f).
 44. NEK 400-7-713, “Møbler” er fullstendig revidert, med noen endringer i kravene.
 45. NEK 400-7-714, “Utendørs belysningsinstallasjoner” er fullstendig revidert, med noen endringer i kravene.
 46. NEK 400-7-715, “Belysningsinstallasjoner med ekstra lav spenning” er fullstendig revidert, med noen endringer i kravene.
 47. NEK 400-7-721 “Elektriske installasjoner i campingvogner og bobiler”.
 48. Nytt informativt tillegg “ELV DC-installasjoner”, tillegg 721B.
 49. Nytt informativt tillegg “Strømføringsevner” med strømføringsevner for ledningssystemer i tillegg 721B, tillegg 721C.
 50. NEK 400-7-722, “Forsyning av elektriske kjøretøy”, ny delnorm;
  1. Stiller krav til kurser som skal forsyne elektriske kjøretøy for ladeformål
  2. Krav til bruk av strømstyrt jordfeilvern type B (med noen minimale forbehold)
  3. Krav til stikkontaker for ladeformål
  4. Krav til utforming av ladestasjoner, spesielt mht mekanisk beskyttelse
  5. Krav om periodisk verifikasjon av allment tilgjengelige ladestasjoner
 51. NEK 400-7-753, “Varmekabler og skjulte oppvarmingssystemer” er revidert.
  1. Omfatter alle varmekabler og skjulte oppvarmingssystemer.
  2. Har resultert i at krav til varmekabler i NEK 400-8-802 er fjernet.
  3. Krav til maskestørrelse på det dekkende nettet for varmeenenhetene når automatisk utkobling av strømtilførselen er benyttet som tiltak for beskyttelse mot elektrisk sjokk. Strengere krav for veggoppvarmingssystemer, avsnitt 753.411.1.
  4. For veggoppvarmingssystem kan elektrisk adśkillelse ikke benyttes som tiltak for beskyttelse mot elektrisk sjokk, avsnitt 753.413.
  5. Krav om bruk av strømstyrt jordfeilvern. I IT-systemer kan merkeutløsestrømmen tilpasses lekkstrømmene ved normal drift, avsnitt 753.415.1.1.
  6. Kravom bruk av varmeenhet med metallisk kappe, metallisk kapsling eller et finmasket metallisk nett for veggoppvarmingssystemer, avsnitt 753.424.01.
 52. NEK 400-8-802, “Elektrodekjeler” er revidert.
  1. Ny tittel og omfang.
  2. Krav vedr. varmekabler er fjernet da NEK 400-7-753:2014 dekker alle varmekabler.
 53. NEK 400-8-823, Ny delnorm “Elektriske installasjoner i boliger
  1. Omfanget oppdatert med NK64s tolkning.
  2. Omfatter også felleskjøkken beregnet for bruk av den enkelte beboerFunksjonskrav til strømforsyning til rom.
  3. Krav om at inntaket skal utformes i samsvar med NEK 399. Dette angår tilkobling av jordelektroden (jordingsleder), plassering av hovedutjevningsskinnen/klemmen, plassering av overspenningsvern og splitting av PEN-leder til PE-leder og N-leder, avsnittene 823.303.2.1.1, 823.304, 823.411.3.1.2 og 823.534.01.
  4. Kravet vedrørende “komfyrvakt” er gjort mer tydeligere. Det er samtidig gitt føringer for at slikt beskyttelsesutstyr skal være i samsvar med NEK EN 50615, acvsnitt 823.421.01.
  5. Anbefaling om montering av røykvarlser/detektor i ro med vaskemaskin/oppvaskmaskin/tørkletrommel etc., avsnitt 823.421.02.
  6. Stikkontakter i samsvar med NEK EN 60309 kan benyttes når de er plassert utilgjengelig for barn, avsnitt 823.512.2.01.
  7. Det er gitt spesifikka krav til antall stikkontaktuttak på bad, avsnitt 823.537.09.
  8. Varmtvannsberedere med merkeefekt > 1500 W skal være fast tilkoblet eller tilkoblet via stikkontakt og plugg i samsvar med NEK EN 60309-serien, avsnitt 823.55.01

 1. NEK 400-1 spesifiserer at NEK 400 også gjelder for vegtuneller.
 2. NEK 400-4-42, “Beskyttelse mot termiske virkninger” er fullstendig revidert, og inneholder en del nye krav for beskyttelse mot brann.
 3. NEK 400-4-43, “Beskyttelse mot overstrømmer” er fullstendig revidert
  1. Oppdaterte krav til beskyttelse av N-leder
  2. Nye krav til beskyttelse mot harmoniske strømmer , særlig for N-leder
  3. Nye informative tillegg som beskriver kravene for utelatelse av vern for beskyttelse mot hhv kortslutning og overbelastning
 4. NEK 400-4-44, avsnitt 442 “Beskyttelse av lavspenningsanlegg mot temporære overspenninger som følge av jordfeil i høyspenningsanlegget og som følge av feil i lavspenningsanlegget” er revidert med noen endringer av krav.
 5. NEK 400-4-44, avsnitt 443 “Besekyttelse mot atmosfæriske overspenninger og koblingsoverspenninger”innfører krav om overspenningsvern i alle installasjoner.
 6. NEK 400-4-44, avsnitt 444″Beskyttelse mot elektromagnetiske forstyrrelser” innfører noen nye krav vedrørende jordtilkoblinger forr kapslinger og stativer i IKT systemer samt endrete avstandskrav ved kabelforlegging.
 7. NEK 400-5-52 “Ledningssystemer” er fullstendig revidert
  1. Nye krav til anordning av ledere i kurser.
  2. Justerte krav til leningssystemer pga mekaniske påkjenninger.
  3. Isolerende skille mellom termineringer av forskjellige kurser i samme boks.
  4. Føringer for bruk av fleksible ledere/kabler.
  5. Ny referanseinstallasjonsmetode for kabler lagt direkte i jorden.
  6. Normative krav til dimensjonering av N-leder pga harmoniske strømmer
 8. NEK 400-5-53 “Bryterutstyr, betjeningsutstyr og vern” er fullstendig revidert
  1. Allpolig utkobling ved tilfelle av 2. jordfeil i IT systemer.
  2. Nye detaljerte krav til bruk av strømstyrt jordfeilvern.
  3. Nye krav til utstyr for beskyttelse mot termiske effekter.
  4. Innstilinger til overstrømsvern skal ikke være tilgjengelig for ikke-sakkyndige personer.
  5. Endrete krav til vern for beskyttelse mot overspenninger.
  6. Krav om å følge produsentenes anvisninger ved selektivitet- og backup-betraktninger.
  7. Nye og mer omfattende krav til isolasjonsovervåkningsutstyr og strømstyrte jordfeilvarslere
 9. NEK 400-5-55, avsnitt 551 “strømforsyningsenheter for lavspenning” er fullstendig revidert og gitt en ny og mer dekkende tittel.
 10. NEK 400-5-55, avsnitt 556 “Nødstrømforsyning” er fjernet, erstattet med ny delnorm.
 11. NEK 400-5-56, Ny delnorm “Nødstrømsystemer”. Denne delnormen er en fullstendig revidering av tidliger avsnitt 556. Inneholder en del nye krav. Kravene og terminologien vedr nødbelysning er samkjørt med Plan- og BygningsLoven og TEKnisk forskrift til denne.
 12. NEK 400-7-701, “Områder med badekar og/eller dusj”er ikke endret i forhold til NEk 400-7-701:2008 som ble publisert i januar 2009.
 13. NEK 400-7-703, “Rom og kabiner som inneholder badstuovner” inneholder et endret krav til tilførselsledning.
 14. NEK 400-7-708, “Campingplasser, bobilplasser og lignende områder” er fullstendig revidert. Kravene vedrørende stikkontakt for tilkopling av campingvogn mm er samkjørt med tilsvarende krav for marinaer.
 15. NEK 400-7-709, “Marinaer og lignende områder” er fullstendig revidert.
 16. Kravene vedrørende stikkontakt for tilkopling av lystfartøy er samkjørt med tilsvarende krav for campingplasser etc.
 17. NEK 400-7-710, “Medisinske områder” er fullstendig revidert
  1. Krav vedrørende nødstrømstrømsystemer er vesentlig forenklet, og forsøkt utformet som funksjonsrettete krav.
  2. Kravene om bruk av medisinsk utstyr er endret, avsnitt 710.304.02.
  3. Kravene om at det i gruppe 1 og gruppe 2 rom skal benyttes strømstyrt jordfeilvern som utstyr for automatisk utkobling av strømtilførselen når dette tiltaket er benyttet som beskyttelse mot elektrisk sjokk, avsnitt 710.411.5.
  4. Maksimal omkoblingstiden for strømkilder for annet viktig utstyr og nødbelysningskurser er økt fra 15 s til 25 s, avsnitt 710.560.6.02.
  5. Kravene for belastning av nødstrømkildene ved prøving er endret, avsnitt 710.62 e) og f)
 18. NEK 400-7-717, “Flyttbare eller transportable enheter” er fullstendig revidert.
 19. NEK 400-7-721 “Elektriske installasjoner i campingvogner og bobiler” Ny delnorm som erstatter gammel delnorm NEK 400-7-754:2006.
 20. NEK 400-7-740, “Provisoriske installasjoner for sirkus, markeder, tivolier” er delvis revidert.
 21. NEK 400-8-804, “Fyringsanlegg” er gjort gjeldende for alle fyringsanlegg med elektrisk tenning, derav ny tittel.
 22. NEK 400-8-805, “Områder med ekstreme ytre påvirkninger”.
  1. Forbedret angivelse av omfang.
  2. Gitt en opplisting avhvilke typer ytre påvirkninger som kan være opphave for slike ekstreme områder.
  3. Innført et tillegg om krav til tilfluktsrom. Kravene er hentet fra FEB-91 og er oppdatert.
  4. NEK 400-8-810, “Valg og montasje av fordelingstavler” er revidert, og redusert i volum.
  5. Delnormen er fullstendig samkjørt med tavlenormen, NEK 439, og krever at alle tavler skal være i samsvar med NEK 439.
 23. NEK 400-8-820, “Havbruksanlegg” har fått et mer omfattende omfang. Kravene er oppdatert.
 24. NEK 400-8-823, Ny delnorm “Elektriske installasjoner i boliger
  1. Tilleggskrav for prosjektering, utførelse, verifikasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger.
  2. Funksjonskrav til strømforsyning til rom.
  3. Krav til beskyttelse mot overoppheting/brann for komfyr/platetoppp.
  4. Strenger ekrav til overbelastningsbeskyttelse av kabler/leder, I2 < Iz.
  5. Krav til mimimum antall uttak avhengig av rommets funksjon og størrelse.
  6. Belysningsutstyr skal enten være fast tilkoblet, eller tilkoblet via stikkontak/plugg eller DCL.
 25. Følgende delnormer i NEK 400:2006 inngår ikke i NEK 400:2010 og er trukket tilbake:
  1. NEK 400-7-754, “Elektrisk installasjoner i campingvogner og bobiler”, erstattet av NEK 400-7-721
  2. NEK 400-8-818, “Installasjoner i det fri”

De vesentligste endringer er:

 1. NEK 400-1 spesifiserer at NEK 400 også gjelder for lavspennings forsyningsanlegg og for jerbaneinfrastruktur og rullende materiell
 2. NEK 400-1 er fullstendig revidert og innehar en del nye fundamentale sikkerhetskrav
 3. NEK 400-2 er gjennomgått, og hver term er gitt esin egen avsnittsreferanse.
 4. NEK 400-4-41 er fullstendig revidert og omarbeidet. Behandlingen av kravene til beskyttelse mot elektrisk sjokk er restrukturert og omhandlerbåde grunnleggende beskyttelse og beskyttelse ved feil. Terminologien vedrørende beskyttelse mot elektrisk sjokk er endret og i samsvar med NEK EN 61140.Som følge av ny struktur i NEK 400-4-41, vil krav i NEK 400-7 og NEK 400-8 vedrørende beskyttelse mot elektrisk sjokk være omarbeidet.
 5. NEK 400-4-44, avsnitt 443 er revidert, og det er i denne sammenheng lagt inn en egen risikovurdering for fastleggelse av AQ-klasse for en installasjon. Denne risikovurderingen erstatter de gamle metodene forfastsettelse av AQ-klasse.
 6. NEK 400-4-44, avsnitt 444 er revidert og inneholder mer omfattende veiledninger for beskyttelse mot elektromagnetisk interferens og sørge for elektromagnetisk kompatibilitet.
 7. NEK 400-5-53, avsnitt 534 er fulstendig revidert og gir en del nye føringer vedrørende valg og montasje av overspenningsvern
  NEK 400-6 er fullstendig revidert og erstatter de “gamle” delnormene 6-61, 6-62, 6-63 og 6-64. NK64 har i forbindelse med utarbeidelsen av NEK 400:2006 utarbeidet en omfattende veiedning til NEK 400-6 som er ment å gi føringer hvor hvordan kravene skal forstås med bakgrunn i norske forhold og installasjonspraksis.
 8. NEK 400-7-701, “Områder som inneholder badekar og/eller dusj” er fullstendig revidert
 9. NEK 400-7-703, “Rom og kabiner som inneholder badstuovner” er fullstendig revidert
 10. NEK 400-7-704, “Installasjoner på bygge- og nedrivningsplasser” er fullstendig revidert
 11. NEK 400-7-705, “Installasjoner i landbruks- eller hagebruksområder” er fullstendig revidertNEK 400-7-706, “Trange ledende omgivelser” er fullstendig revidert
 12. NEK 400-7-708, “Campingplasser”. I denne delnormen er avsnittene som omhandler krav til installasjoner i campingvogner og bobiler fjernet.
 13. NEK 400-7-729, Ny delnorm “Betjeningsganger- og vedlikeholdsganger”
 14. NEK 400-7-754, Ny delnorm “Elektrisk installasjoner i campingvogner og bobiler”
 15. NEK 400-8-802, “Termiske apparater og varmeanlegg” er fullstendig revidert
 16. NEK 400-8-805, Ny delnorm “Områder med ekstreme ytre påvirkninger”
 17. NEK 400-8-806, “Batteriinstallasjoner” er fullstendig revidert
 18. NEK 400-8-810, “Valg og montasje av fordelingstavler” er fullstendig revidert
 19. NEK 400-8-821, “Kullgruver” er fullstendig revidert

Følgende delnormer i NEK 400:2002 inngår ikke i NEK 400:2006 og er trukket tilbake:

 • NEK 400-6-61, “Verifikasjon av en ny installasjon”
 • NEK 400-6-62, “Periodisk inspeksjon og prøving”
 • NEK 400-6-63, “Verifikasjon – Rapportering”
 • NEK 400-6-64, “Inspeksjon og prøving av elektriske lavspenningsinstallasjoner i boliger”
 • NEK 400-7-707, “Jording av utstyr for elektronisk databehandling”

 1. Nye definisjoner i NEK 400-2.
  • Det anbefales å lese de nye definisjonene da disse kan være vesntlig endret. Det er også lagt inn definisjon av nye termer.
 2. TN-C skal ikke benyttes som distribusjonssystem i bygninger.
  • Dette kravet er i samsvar med myndighetens krav.
  • Fremføring av N-leder i IT fordelingssystem er ikke tillatt.
  • Denne løsningen har ikke vært benyttet i Norge.
 3. NEK 400-4-41, avsnitt 413.1.5.1, Krav om utkobling av 1. jordfeil i IT installasjoner.
 4. NEK 400-4-41, avsnitt 413.1.5.4, Endret krav til isolasjonsovervåkning grunnet reviderte krav i 413.1.5.1
 5. NEK 400-4-42, avsnitt 422.4, Krav om beskyttelse i samsvar med 413.1.5.1 som et tiltak mot brann med elektrisk årsak.
 6. NEK 400-4-42, avsnitt 424.1.1, Krav om både termostat og termoutløser for varmeanlegg med tvungen luftsirkulasjon.
 7. NEK 400-5-51, Tabell 51A inneholder flere endringer, bl. a. for kodene AQ1, AQ2, og BA2.
 8. NEK 400-5-53, avsnitt 533.2, Krav om maksimal merkestrøm for vern som beskytter PVC-isolerte ledningssystemer med små tverrsnitt.
 9. NEK 400-5-54, avsnitt 542.2.6, Krav om at metalliske rørsystemer ikke skal benyttes som jordelektrode.
 10. NEK 400-5-54, avsnitt 542.3, Krav til ledertverrsnitt for jordingsledere.
 11. NEK 400-5-54, avsnitt 543.2.4, Krav om at vannledningsrør og gassrør ikke skal benyttes som beskyttelsesleder.
 12. NEK 400-5-55, avsnitt 556.8.1.5, Krav som tilsier at separate tilførsler fra et distribusjonsnett ikke er å anse som nødstrømkilder.
 13. NEK 400-6-62, Ny delnorm “Periodisk inspeksjon og prøving”.
 14. NEK 400-6-63, Ny delnorm “Verifikasjon – Rapportering”
 15. NEK 400-6-64, Ny informativ delnorm “Inspeksjon og prøving av elektriske lavspenningsinstallasjoner i boliger”
 16. NEK 400-7-701, “Områder som inneholder badekar og/eller dusj”, vesentlig endret
 17. NEK 400-7-710, “Installasjoner i rom for medisinsk bruk”, vesentlig endret
 18. NEK 400-7-711, Ny delnorm “Utstillinger, visninger, boder etc.”
 19. NEK 400-7-712, Ny delnorm “Strømforsyning med solcellepaneler”
 20. NEK 400-7-715, Ny delnorm “Lysinstallasjoner med ekstra lav spenning”
 21. NEK 400-7-717, Ny delnorm, “Flyttbare eller transportable enheter”
 22. NEK 400-7-740, Ny delnorm, “Provisoriske elinstallasjoner for sirkuser, markeder, tivolier”
 23. NEK 400-7-753, Ny delnorm, “Systemer for oppvarming av gulv og tak”
  • Legger store krav til dokumentasjon av varmeanlegg.
 24. NEK 400-8-802, “Termiske apparater og varmeanlegg”, vesentlig redusert i omfang og samkjørt med NEK 400-7-753
 25. NEK 400-8-810, Ny delnorm “Valg og montasje av fordelingstavler”
  • Stiller krav til bruk av NEK EN 60439 (“tavlenorm”) for alle tavler, mm