NK 500 – Forsvar og beredskap

Foto: Julie Hjermstad/Forsvaret

NK 500 er den norske komiteen for elektroteknisk standardisering innen forsvar og beredskap. Gjennom standardisering skal komiteen arbeide for funksjonelle, trygge og pålitelige installasjoner og utstyr, for økt operativ evne. Standardiseringsarbeidet skal bidra til gode anskaffelsesprosesser, gjennom forutsigbare og tydelige krav. 

Arbeidsområder

Elektriske anlegg, utstyr og elektronisk kommunikasjon brukes i stor utstrekning av beredskapsaktørene. Dette omfatter fast infrastruktur, mobilt utstyr og utstyr i kjøretøy, fartøy og luftfartøy. Kraftforsyning og kommunikasjon er avgjørende i nesten alle operasjoner.

Bruk i krisesituasjoner medfører spesielle behov og forutsetninger, som følge av bruksmønster og operasjonsmiljø. Dette er ikke nødvendigvis ivaretatt fullt ut i sivile standarder. Komiteens hovedoppgave er å imøtekomme dette gjennom:

1) Utvikling av publikasjoner som ikke dekkes av fagområdet til en annen komite.

2) Utvikling av publikasjoner som henviser til andre standarder, men på noen områder:

– Stiller strengere krav
– Stiller krav om bruk av en spesiell metode
– Definerer et alternativ dersom kravet ikke er rasjonelt for bruk i forsvars- og beredskapssammenheng.

Standardene trenger ikke å begrense seg til elektrotekniske egenskaper, men kan også omfatte totalleveransen gjennom å stille krav til verifikasjonsmetode, dokumentasjon og risikovurdering.

Komiteen vil samarbeide tett med andre komiteer i NEK og få informasjon om relevante prosjekter og kommende standarder innenfor andre fagområder.

Komiteen vil i utgangspunktet kun jobbe nasjonalt, men det vil på sikt være aktuelt å undersøke muligheter for nordisk, europeisk eller internasjonalt samarbeid. Det kan også være aktuelt å samarbeide med NATO Standardization Office (NSO).

Strategi

NK 500 skal være et upartisk, ledende og samlende fagmiljø innenfor elektrotekniske installasjoner og infrastruktur til elektronisk kommunikasjon innen forsvar og beredskap.

Komiteens viktigste leveranser:

– Utvikling av spesifikasjoner, prinsippvedtak og standarder
– Koordinering av faglige forhold i grenseområder mot andre NEK-komiteer og nasjonale fora
– Initiere og delta i utrednings- og FOU-oppgaver
– Planlegge og gjennomføre samlinger, seminar og konferanser
– Kompetanseheving og erfaringsutveksling for medlemmene

 

Gå til fagområdet forsvar og beredskap

 

 

Medlemmer

 • Per Morten Birkelund REN AS
 • Åge Bjørnerud HOLTE INDUSTRI AS
 • Ole Martin Bråtene KONGSBERG DEFENCE & AEROSPACE AS
 • Joar Hartveit Faugstad FORSVARET
 • Kristoffer Gjertsen NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE (NEK)
 • Knut Karlsen FORSVARSMATERIELL
 • Andreas Lundgård STAUBO AS
 • Terje Nesjem FORSVARSBYGG
 • Jarle Skoftedalen HOLTE INDUSTRI AS
 • Stig Solberg NKOM
 • Leif Jonny Steinsland RÅDGIVENDE INGENIØRER LØYNING AS
 • Sverre Ødegaard FORSVARSMATERIELL