Tilbake

Utstyr tilfredsstiller ikke regelverket

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg ble innført i 2006. Sammen med veiledning og standarden NEK EN 50110 utgjør den et sikkerhetsregime som alle skal følge. Mange fagfolk bruker utstyr som ikke tilfredsstiller kravene i standarden og arbeidet blir ikke utført i henhold til regelverket.

Forskrift, veiledning og NEK EN 50110 må følges

Elektriske installasjoner og arbeid på elektriske anlegg er potensielt farlige oppgaver som krever strenge krav til sikkerhet for å beskytte både mennesker og eiendom. I Norge er Forskriften om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) det sentrale regelverket som regulerer elektrisk sikkerhet når anlegget er under spenning eller kan komme under spenning. Den norske standarden (norm) NEK EN 50110-1:2023 gir ytterligere sikkerhetskrav.

I forskriftens veiledning slår myndighetene fast at

«Dersom forskrift, veiledning og norm er oppfylt anses det som dokumentert at forskriftens sikkerhetskrav er oppfylt».

Forståelsen og samspillet mellom forskrift og standard er derfor avgjørende for å sikre elektropersonell ved arbeid under spenning.

Bransjen bruker feil utstyr

I FSE §14 slås det faste at det skal gjennomføres en kontroll av at anlegget er spenningsløst. Det er vanlig praksis å bruke spenningsdetektorer for å oppfylle denne bestemmelsen. Mange av disse oppfyller imidlertid ikke kravene som stilles i standarden. Det er verdt å merke seg at dette kravet faktisk ble introdusert allerede i 2013. Først nylig har dette blitt tydelig for bransjen, blant annet gjennom en presentasjon under lanseringen av NEK EN 50110-1:2023.

Arbeid utføres ikke etter NEK EN 50110

I samsvar med NEK EN 50110-1:2023, må montører som gjennomfører spenningstest bruke utstyr som tilfredsstiller spesifikke krav. NEK EN 50110-1:2023 henviser til standarden NEK EN 61243 for disse kravene. Med andre ord utfører man ikke arbeidet i samsvar med regelverket om man bruker utstyr som ikke tilfredsstiller NEK EN 61243.

-Dette kravet er ikke på noen som helst måte nytt. Allerede i 2013 ble dette innført og det er fortsatt det samme kravet til utstyr i NEK EN 50110-1:2023. Dette bringer opp et viktig poeng om behovet for opplæring og oppdatering i elektrobransjen. Elektrikere og andre i bransjen må være klar over de siste standardene og følge dem nøye for å sikre at arbeidet de utfører er i tråd med regelverket, forteller Tommy Lundekvam, som er fagsjef lavspenning i NEK.

Lundekvam påpeker også viktigheten av gode rutiner når det gjelder testing av instrumenter, selv om de oppfyller kravene i NEK EN 61243. Å teste instrumentene før og etter bruk er en grunnleggende sikkerhetspraksis som hjelper til med å identifisere eventuelle feil eller problemer med utstyret.

Hvorfor er kravene innført?

Det er mulig å gjøre feil med spenningsdetektorer som ikke tilfredsstiller kravene i standarden. Resultatet er at man ikke oppdager at anlegget er under spenning.  Denne muligheten for feil kan ha fatale konsekvenser for arbeidernes sikkerhet. Medlemmene i den europeiske standardiseringskomiteen BTTF-62-3 (som skriver EN 50110-1) har tatt dette innover seg og vil minimere mulighetene for feil. Resultatet er et krav om at utstyret må tilfredsstille NEK EN 61243.

-Overholder spenningsdetektoren kravene i standardene vil den gi pålitelig og nøyaktig indikasjon på spenningstilstand.  Risikoen for at montører feilaktig tror at en installasjon er spenningsløs blir minimert. Dette bidrar til å beskytte både liv og eiendom, og det gir en klarere og tryggere arbeidsprosess, fortsetter Lundkvam

Behov for kontinuerlig opplæring

Elektrobransjen i Norge har opplevd en viss frustrasjon og forvirring i forbindelse med innføringen av kravene til spenningsdektorer. For mange fagfolk i bransjen har det vært utfordrende å forstå hvorfor slike krav har blitt introdusert, spesielt når de tidligere har brukt andre instrumenter «uten problemer».

-Det er faglig ansvarligs plikt å påse at det blir brukt utstyr som tilfredsstiller regelverket. Dette sjekkes enklest gjennom produsentens dokumentasjon. Denne saken understreker behovet for kontinuerlig oppdatering innen bransjen. Bare gjennom oppdatert kunnskap kan montører utføre sitt arbeid på en måte som sikrer både deres egen sikkerhet og sikkerheten til oppdragsgiver, avslutter Tommy Lundekvam

 

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Ny delstandard i NEK 400 for lading av elbåt på høring!

Dato
20.06.2024

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400 - del 4

Dato
19.06.2024

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400 - del 3

Dato
04.06.2024