Tilbake

NEK som samarbeidspartner

Samarbeid er nødvendig når utfordringer krever innsats og tilslutning fra ulike miljøer. Standardiseringen har et nettverk som allerede er rigget for dette. Relevante deltakere er allerede samlet, disse er trent på og har systemer for håndtering av ulike interesser og viktigst av alt: De finner effektive løsninger alle kan leve med.

Leif T. Aansensen, adm dir i NEK
Arild Kjærnli

Bruk av standarder muliggjør omfattende internasjonal handel, de demper konfliktnivået til aktører i næringslivet og gjør samhandlingen effektiv. Ved å vise til standarder, vet alle “hvor skapet skal stå”.

Internasjonal handel, handelsavtaler og regulering

Myndighetene på nasjonalt og internasjonalt nivå har for lengst oppdaget standardene, som en metode for å tilfredsstille lovverket. Derfor viser de ofte til standarder i forordninger, direktiver, lover og forskrifter.

Henvisning til standarder er også en gjenganger når internasjonale handelsavtaler skal skrives. Sjeldent finner samarbeidende nasjoner et sammenfallende nivå på hvordan helse miljø og sikkerhet skal reguleres, men de anerkjenner standardene som et felles nivå for tilfredsstillende håndtering av disse forholdene.

Elektriske produkter utgjør i dag en femtedel av internasjonal handel. Dette ville vært umulig uten anerkjente standarder. For eksempel kan man forestille seg at et TV-apparat skulle tilfredsstille lokale krav i hvert enkelt land – det hadde rett og slett skapt en uholdbar situasjon. Standardene er grunnen til det store utvalget av varer vi nyter godt av i dag.

Rasjonelle bestillingsprosesser

Ved bestilling av varer og tjenester står bestiller ovenfor flere dilemma. Hvordan kan man spesifisere en leveranse uten å dreie konkurransen i enkelte leverandørers favør? Hvordan får man en leveranse som gir gode og helhetlige løsninger? Hvordan sikrer man at bestiller ikke sitter igjen med proprietære løsninger?

Svaret er standarder. De inngår i en helhet, de skaper forutsigbarhet og trygghet for alle parter. Representanter fra alle sider har deltatt i utformingen og sikret at det som leveres i samsvar med standarder holder mål.

Mindre konflikter

Forutsigbarhet gir trygghet og demper konfliktnivået. Ved henvisning til standarder vet leverandøren hva som forventes og hvordan leveransen senere kan settes under lupen. Dette disiplinerer alle som konkurrerer om en leveranse. De vet at det finnes systemer tilknyttet standarder hvor uavhengige tredjeparter kan avgjøre om en vare er levert i samsvar med bestilling. Dersom man skal «finne opp kruttet på egen hånd» er det langt mer krevende å gå leverandøren etter i sømmene.

Et sammenhengende globalt nettverk

Standardisering henger sammen i et nettverk på nasjonalt, europeisk og globalt nivå. Det gjør at standardisering evner å løse alt fra lokale, nasjonale, europeiske og globale utfordringer. Det finnes ikke noe tilsvarende sammenhengende og fullt ut integrert nettverk, noe som gjør standardiseringen unik.

Styrken til dette nettverket er at det er en åpen arena og at alle som ønsker det kan delta. Alle relevante miljøer er representert og deltagelsen er noe som det arbeides med kontinuerlig. Dette gir et sluttresultat som er bredt forankret.

NEKs rolle

Leif T Aanensen er administrerende dirketør i NEK. Vi spør direktøren om hvilken rolle NEK spiller i denne sammenhengen?

-Vår rolle er å ivareta norske interessene i dette omfattende systemet. Det som utgjør NEK, er de over 700 ekspertene som er knyttet til vårt komitenettverk. Disse står på barrikadene for norske interesser i de internasjonale fellesskapet, sier adm. direktør Leif T. Aanensen.

Du snakker ofte om NEK som samarbeidspartner og problemløser. Hva mener du med dette?

-Formuleringen kan misforstås til at det er NEK som løser floken – det er det altså ikke. Det er systemet vårt med våre eksperter som går i front og finner en sti frem til målet. Det gjør det lettere å legge an en veg i ettertid – en standard. Når de fleste innser at dette trolig er den enkleste og beste vegen frem til mål har vi lykkes, sier Aanensen.

Aanensen poengterer at i de fleste tilfeller ligger det meste av «vegnettet» klart, så rollen til NEK er å veilede. I andre sjeldnere tilfeller må vi finne en ny sti, «finne frem anleggsmaskinene og legge en ny vei».

Ifølge direktøren, er den viktigste leveransen fra NEKs systemprosessene. Disse tuftes på åpenhet, inkludering, tillit og struktur. Dersom man ikke leverer på det, vil mange kunne stille spørsmål ved sluttresultatet, understreker han.

NEK som samarbeidspartner

Hva skal til for at NEKs system skal gripe fatt i et problem?

-Vi er til for el og ekomsektoren. Vårt mandat er å bidra til forretningsutvikling, konkurransekraft og dynamikk i disse sektorene. Vi ønsker at aktørene i sektoren skal utfordre oss på områder de mener trenger utvikling, struktur og orden. Det bidrar til at det blir like konkurransevilkår i markedet. Første bud er dermed å kontakte oss ved behov, så skal vi gi et godt og gjennomarbeidet svar, avslutter Aanensen.

Slik kan du bli med i NEKs nettverk av eksperter.

Relaterte artikler

Se alle nyheter
fakta om strøm

Fakta om strøm - NEKs nye nettside!

Dato
04.03.2024

Håkon Rem – ny styreleder i NEK

Dato
27.02.2024

Eltransportforum har ny leder

Dato
30.11.2023