Tilbake

Eltransportforum har ny leder

Jan Tore Gjøby fra NAF har blitt valgt til ny leder av Eltransportforum. Eltransportforum tar sikte på å samle alle interessenter fra transportnæringen til diskusjon. På den måten vil man finne utfordringene og søke løsninger.

Eltransportforum ble startet i 2020 med en ambisjon om å bli en arena for samhandling mellom aktørene som er involvert i infrastruktur. Forumet tar sikte på å favne persontransport, tungtransport, bygg og anlegg, landbruk og luftfart (skipsfart blir behandlet i landsstrømsforum). Gjennom forumet vil de sentrale aktørene kunne legge til rette for gode og innovative løsninger innen elektrifisering ved å redusere tekniske barrierer for innovasjon og handel. På denne måten vil effektivitet fremmes ved faglig erfaringsutveksling mellom aktørene slik at man også får en kompetanseheving i næringene. Nylig ble Jan Tore Gjøby fra NAF valgt til leder av forumet og vi har tatt en prat med ham.

Et bredt sammensatt forum

– Det er en spennende utfordring. Jeg ser fram mot å lede forumet videre. Vi har bare sette starten på elektrifisering av samferdselssektoren og utviklingen skjer veldig raskt. For å ikke miste tid er det viktig at vi starter diskusjonen slik at vi kan gjøre mest mulig riktig første gangen. Det er mange grensesnitt som skal etableres mellom mange interessenter.  Skal vi klare de tøffe klimamålene er det viktig at det arbeides effektivt. Alle interessenter bør derfor melde seg enten det er representanter for det offentlige, nettselskaper, kommuner, næringene eller andre.

Kapasitet

– En av de store utfordringene er kapasitet. Det er ikke nødvendigvis slik at stedene med beste beliggenhet for lading har tilstrekkelig kapasitet. På mange fergestrekninger har man løst dette med å bruke batterier til energilagring. Dette kan være en løsning også for andre deler av ladeinfrastrukturen. Samtidig ser vi også at det kan være fornuftig å dele på infrastrukturen. I havner med landstrøm kan det eksempelvis være kapasitet også for andre. Det er viktig å ikke tenke i siloer, men etablere en felles ladeinfrastruktur.

Fasiliteter

– Vi må også ta innover oss at man stopper ikke for å lade. Man parkerer for å lade. Da må det være fasiliteter slik at de som lader kan benytte tiden fornuftig enten det er å hvile, dusje eller spise. Å finne de gode plassene som har både høyspenning og fasiliteter vil være avgjørende for å skape en bærekraftig infrastruktur. Som ansatt i en forbrukerorganisasjon må jeg også slå et slag for å skille privat bilister og næring. Å blande familier på tur med store lastebiler er ikke veldig smart.

Kjøretøyene blir en del av stømnettet

– En annen spennende side ved elektrifiseringen er muligheten til å integrere kjøretøyene tett inn i strømnettet. I stedet for å være en belastning på strømnettet, kan kjøretøyene bli en resurs i nettet. Teknisk sett vil de fleste brikkene falle på plass for det vi kaller to-veislading, ofte kalt V2G, i nær framtid. Imidlertid må det skje mye på det regulatoriske for å få størst mulig nytte av den resursen bilbatteriene kan bli for framtidens energisystem. Jeg håper Eltransportforum kan bli en viktig arena for diskusjon og løsninger på dette området også.

Alt skal elektrifiseres

– Det er lett å tenke på veitransport når man snakker om elektrisk transport. På dette feltet har man også kommet lengst. En sentral problemstilling som ladeplugg er løst og mange av de nødvendige standardene er på plass. Veitransport er imidlertid bare en del av dette lerretet. Like viktig vil det bli å behandle landbruk, anleggsmaskiner og fly. Ikke alle disse næringene er representert i forumet og jeg vil sterkt anbefale alle interessenter til delta Eltransportforum.

Les mer om Eltransportforum