Tilbake

Krav til veganlegg i gode hender

Årlig brukes det 5.000.000.000 kroner på el og ekom i norske veganlegg. Fram til nå har det ikke vært en standard som knytter sammen krav til el- og ekomanleggene for vegnettet. Nå har Statens Vegvesen gitt Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) ansvaret for å utarbeide en standard som vil bli henvisningsgrunnlag for samferdselsprosjekter.

Stor interesse for å delta

I det norske vegnettet foretas det store investeringer i el- og ekomanlegg. Årlig investeres det 5 milliarder kroner til disse fagfeltene alene.  Med slike summer i omløp er standardisering et viktig element for å sikre god samfunnsøkonomi, framdrift, riktig kvalitet og kostnadseffektivitet. I 2019 inngikk Statens Vegvesen og NEK en avtale om å utarbeide en standard for el- og ekomanlegg i veganlegg. Det første steget i dette arbeidet var å opprette en standardiseringskomite som skulle stå for det faglige arbeidet.

-Det er ingen tvil om at det er stor interesse for å utvikle denne standarden. NEK har aldri opplevd en så rask vekst i en komite noensinne. I løpet av noen måneder var mer enn 30 mennesker i full sving med å utvikle NEK 600 El-og ekomanlegg i vegtrafikksystem. Kanskje ikke så rart når vi vet hvilke enorme summer som investeres i de norske veganleggene og hvilken betydning standarden vil få for aktørene, forteller Leif Aanensen, administrerende direktør i NEK.

Bred forankring

Et viktig poeng har vært å få en bred forankring av standarden. Med komitemedlemmer fra elektrobransjen, myndigheter, forvaltere, entreprenører og leverandørindustrien er alle sentrale aktører representert. En standard besluttes på bakgrunn av konsensus i komiteen. På den måten sikrer man at aktørene stiller seg bak kravene i standarden.

Den ferdige standarden vil fungere som et henvisningsgrunnlag i den reviderte veinormalen. Både i anbudsinnbydelser og i kontraktsforhandlinger vil kravene i NEK 600 bli viktig.

Arbeidsgrupper sikrer effektivitet

Det er et bredt fagfelt som skal behandles i standarden. NEK har derfor sett det som nødvendig å etablere 5 arbeidsgrupper. Arbeidsgruppene har fått ansvar for:

  • Tunnel
  • Fordeling
  • Ekom
  • Verifikasjon
  • Kabel

-Uten denne fordelingen på arbeidsgrupper kunne arbeidet tatt for lang tid. Nå kan vi arbeide parallelt med flere problemstillinger og bruke ekspertene mest mulig effektivt. Det har gitt en god framdrift og mange beslutninger er allerede fattet. Med disse arbeidsgruppene vil vi nå målet om å sende ut standarden på høring i løpet av mai, sier Gunnar Gjesdal, fagsjef samferdsel i NEK.

Utforming av standarden

Utgangspunktet for arbeidet med standarden var Statens vegvesen sin håndbok N601.  Når denne revideres vil alle de materielle og tekniske kravene flyttes over i standarden, videre vil kravene videreutvikles slik at aktørene blir enige om kravene. Standarden vil knytte sammen flere fagfelt og får en rolle som systemintegrator når el og ekom koordineres sammen. Det vil henvises til eksisterende standarder som NEK 400, NEK 439 og NEK 700. I tillegg kommer tilleggskrav fra vegeierne. På denne måten blir standarden en samling av beste praksis med tillegg for de spesielle forutsetningene som ligger i vegarbeid.

Nybrottsarbeid

Den nye standarden har ikke sitt motstykke i internasjonal standardisering. Dette nybrottsarbeidet har derfor vakt oppsikt i de internasjonale standardiseringsorganisasjonene.

-Det er jo moro at Norge kan gå foran i arbeidet med en sektor som representerer enorme summer i global målestokk. Vi har forventninger om at arbeidet vårt tas opp av IEC. Slik kan det danne grunnlag for en internasjonal standard. Inntil et slikt arbeid foreligger vurderer vi sterkt å oversette NEK 600 til engelsk slik at man kan ta den i bruk også utenfor Norge, avslutter Leif Aanensen.

Les mer om NEK 600 El og ekom i vegtrafikksystem.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024

Landstrømsforum markerer seg

Dato
31.03.2023

Metode for å gjøre kompleksitet oversiktlig

Dato
07.03.2023