Tilbake

IECEE CMC møte i Santiago

I sommer arrangerte den chilenske standardiseringsorganisasjonen CORNEC det årlige ledermøtet for IECs sertifiseringsordning IECEE/CB scheme. Møtested var Santiago og USAs nasjonalkomite USNC var medarrangør. Til stede var også Norge med 2 representanter.

IECEE/CB ordningen

IECEE administrerer den store internasjonale CB-ordningen for testing og sertifisering av elektrisk utstyr og komponenter, og er den desidert største av IECs fire sertifiseringssystemer.
Ordningen gjør det enklere for produsenter og eksportører å få markedsadgang for sine produkter i forskjellige land, og er et viktig virkemiddel for internasjonal handel av elektriske og elektroniske produkter.

Krav og omfang

De aktuelle IEC standardene gjelder primært elektrisk sikkerhet og EMC (Electro Magnetic Compatibilty) for produkter til  bruk i hjem, kontor, innen helse m.v. IECEE dekker totalt 23 forskjellige kategorier av elektrisk og elektronisk utstyr.

Alle IEC’s 170 medlemsland  kan bli medlem av IECEE og delta med et eller flere nasjonale sertifiserings-organ. Sertifiseringsorganene og deres tilknyttede testlaboratorier må godkjennes av IECEE.
Det er p.t. 53 IECEE medlemsland og 82 nasjonale sertifiseringsorgan med  520 tilknyttede testlaboratorier. Nemko er nasjonalt sertifiseringsorgan i Norge og er med sine 19  testlaboratorier verden rundt, en av de største aktørene innen IECEE.

I 2018 ble det totalt utstedt over 100.000 sertifikater. Den største andelen av produkter er innenfor IT-utstyr, husholdningsapparater og audio/video utstyr.

Møte i Chile

Hvert år møtes de  53 medlemslandene i IECEE  for å diskutere saker vedr. bl.a. drift og videre utvikling av CB-ordningen. Sommeren 2019 ble møtet avholdt i Chiles hovedstad, Santiago.
Som representanter fra Norge stilte Trond Sollie (på vegne av NEK som medlemsorganisasjon) og Morten Andresen (på vegne av Nemko som nasjonalt sertifiseringsorgan).

Det er en grunnleggende betingelse  for IECEE medlemskap, at CB-sertifikater utstedt i andre medlemsland blir godtatt i eget land. Dette er i midlertid ikke alltid tilfelle, og er noe som kan svekke tilliten til CB-ordningen. I denne forbindelse framla Norge i fjor et forslag.  En egen gruppe (Task Force) ble da opprettet for nærmere vurdering av dette. På årets møte i Chile ble gruppen bedt om å forberede forslag til konkrete tiltak som kan øke presset på medlemsland som ikke følger reglene. Forslaget skal behandlet på neste CMC møte.

På årets møte ble det også diskutert samarbeid med ITU (International Telecom Union) vedr. mulig sertifisering av tele- og radioutstyr.

Forøvrig vurderes mulighet for etablering av en sertifiseringsordning for personell, primært vedr. maskinsikkerhet.

Videreutvikling av sertifiseringsordninger for funksjonssikkerhet (Functional Safety) og for informasjons-sikkerhet (Cyber Security) ble også diskutert under møtet.

IECEEs ordning for fabrikkinspeksjon (Factory Surveillance Service – FSS) ble besluttet kansellert. Årsaken er i  hovedsak mostand fra de amerikanske sertifiseringsorganene, som har en stor del av sin inntekt fra egne fabikkinspeksjoner. De europeiske sertifiseringsorganene som er medlem i ETICS (European Testing, Inspection & Certification System) besluttet derfor å videreutvikle sin veletablerte europeiske inspeksjonsordning og åpne den for internasjonal deltakelse.

Møtet i Chile skulle også være siste opptreden for IECEEs leder Kerry McManama fra USA som vil pensjoneres. Dessverre var han forhindret fra å møte på grunn av sykdom.  Fra nyttår vil han bli erstattet av Wolfram Zeitz fra Tyskland, som i dag er nestleder i IECEE.

 Full liste over medlemsland

Full liste over sertifiseringsorgan

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024

Landstrømsforum markerer seg

Dato
31.03.2023

Metode for å gjøre kompleksitet oversiktlig

Dato
07.03.2023